Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Vrijheid inzichtelijk

5 documenten

Hoorzitting herindeling Hoeksche Waard. Overzicht 2e Kamerleden en insprekers definitief bekend.

PvdA PvdA D66 CDA GroenLinks SGP SP Partij voor de Vrijheid VVD Oud-Beijerland 23-01-2018 13:27

Dit zijn de leden van de vaste 2e Kamercommissie Binnenlandse Zaken die vrijdagmiddag naar Streona in Strijen zullen komen.

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Albert van der Bosch (VVD)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Martin Bosma (PVV)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Harry van der Molen (CDA)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Monica den Boer (D66)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Nevin Özütok (GroenLinks)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Ronald van Raak (SP)

 

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

Roelof Bisschop (SGP)

 

Het programma zie er als volgt uit:

https://hoekschewaard.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-herindeling-hoeksche-waard-lijst-2e-kamerleden-en-insprekers-definitief-bekend/

 

Het bericht Hoorzitting herindeling Hoeksche Waard. Overzicht 2e Kamerleden en insprekers definitief bekend. verscheen eerst op PvdA Hoeksche Waard.

Verslag van de hoorzitting op 19 ...

PvdA PvdA D66 CDA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Haren 21-01-2018 22:38

Verslag van de hoorzitting op 19 januari 2018.https://haren.pvda.nl/nieuws/hoorzitting-op-19-januari-2018/

Liever goede buren dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman: verslag van de hoorzitting

D66 D66 CDA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD Haren 20-01-2018 18:25

Liever goede buren dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman

Gisteren vond in Hanze Plaza de hoorzitting plaats, waarbij zes leden van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken zich lieten informeren over de voorgestelde herindeling Groningen-Haren-Ten Boer. Het ging om Albert van den Bosch (VVD), Martin Bosma (PVV), Harry van der Molen (CDA), Monica den Boer (D66), Nevin Ӧzütok (GL) en Roelof Bisschop (SGP). Enkele honderden mensen, vooral tegenstanders van herindeling uit Haren, waren aanwezig. Zij lieten op een voor voorzitter Martin Bosma acceptabele wijze hun goed- of afkeuring blijken. De sfeer was plezierig. Wie de hele hoorzitting terug wil luisteren: https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/hoorzitting-over-samenvoeging-gemeenten-groningen-haren-en-ten-boer

Kamerleden goed voorbereid De Kamerleden bleken goed geinformeerd, al was niet alle informatie up-to-date en correct, hetgeen mag worden toegeschreven aan de hier een daar achterhaalde en soms niet correcte informatie in het herindelingsadvies die klakkeloos in het wetsontwerp is overgenomen. Uitstekend dat tijdens de hoorzitting het een en ander kon worden rechtgezet! Er werden goede, kritische en soms scherpe vragen gesteld; de Kamerleden bleven tot de laatste van de 19 insprekers toe geinteresseerd en alert.

De insprekers

Gedeputeerde Patrick Brouns blonk weer uit in halve waarheden, verdraaiingen en zelfs een pertinente leugen. Hij suggereerde dat de Provincie al sinds 2005 met Haren sprak over herindeling. (Dat de Provincie sprak over de bestuurlijke toekomst van de 23 gemeenten in de provincie, is vast waar, maar in Haren stond het absoluut niet op de agenda voor 2008 en toen constateerde onderzoeksbureau BMC dat opschalen voor Haren niet nodig was en dat Haren, mocht het al nodig worden, het oog gericht had op een soortgelijke gemeente als Tynaarlo). Terwijl de Raad van State concludeerde dat de gemeente Haren niet had ingestemd met lichte samenvoeging, loog Brouns opnieuw dat het college van Haren wel degelijk had ingestemd (er is geen enkel collegebesluit over genomen). Hoongelach uit de zaal was zijn deel. Op de vraag van Bisschop (SGP) om welke gewichtige reden de TK de lokale democratie zou mogen negeren, noemde Brouns de (inmiddels allang achterhaalde) zorgelijke financiele toestand van Haren. Hij baseerde zich daarbij op de rapporten die hem goed uitkwamen en vertelde niet dat het COELO andere conclusies trok en dat Haren de financien intussen weer helemaal op orde heeft.

Burgemeester Peter den Oudsten benoemde nadrukkelijk dat het een wens van de Provincie was om Haren in het reeds lopende herindelingstraject met Ten Boer te schuiven. Hij deed alsof de stad Groningen er ook maar mee opgescheept was. (Uit de reactie die Groningen stuurde op het wetsontwerp komt een ander beeld naar voren: de stad wil Haren er maar wat graag bij hebben en ziet geen hinder of problemen) Den Oudsten constateerde dat er wonden waren geslagen en achterbannen gespleten en dat dat almaar erger werd naarmate het langer duurde. Hij toonde begrip voor de weerstand in Haren en zei respect te hebben voor de lokale democratie, maar toen gevraagd werd naar de meerwaarde van deze herindeling, sprak hij alleen maar vanuit het perspectief van de stad: een nieuwe krachtige gemeente met groot landelijk gebied, waarvoor een heel nieuwe bestuursstijl nodig was, maar waarmee het allemaal goed zou komen, dankzij een bestuursakkoord (waaraan Haren niet heeft meegewerkt). Tenslotte zei Den Oudsten dat Groningen ‘een goede buur’ zou blijven, ook indien de Tweede Kamer een ander besluit zou nemen dan Groningen voor ogen staat. (Dan maar beter goede buren blijven dan een gedwongen huwelijk met de dominante buurman!)

Dat bestuursakkoord tussen Groningen en Ten Boer en met inbreng van de door de Provincie ingehuurde Marga Kool, was onderwerp van gesprek bij de twee volgende insprekers: vertegenwoordigers van Dorpsbelangen in Ten Post en Garmerwolde. Hun wensen zijn ‘vastgelegd’ in afspraken in het bestuursakkoord. Maar welke garanties biedt dat bestuursakkoord, zo wilden verscheidene Kamerleden weten. Geen enkele, moesten Johan Pleizier en Nynke Kloppenburg erkennen, misschien wel tot hun eigen schrik. Wie gaat de stad aan de afspraken houden als Ten Boer niet meer bestaat? Daar was geen antwoord op. Na wat doorvragen bleken het ook eigenlijk geen afspraken maar slechts intenties. ‘Wat heeft u nodig om daar zekerheid over te houden?’ vroeg Nevin Ӧzütok. Goede informatie en dan maar flink opkomen voor Ten Boer… En verder is het een kwestie van vertrouwen. Martin Bosma vatte het bestuursakkoord als volgt samen: ‘Garanties tot de hoek’.

Jos van Stratum van Ondernemend Haren probeerde neutraal zijn verhaal te doen, maar duidelijk werd dat de meeste ondernemers Haren liever zelfstandig houden. Op de vraag van een Kamerlid of de ondernemers niet gebukt gingen over de forse lastenverzwaringen in Haren, had Van Stratum zijn informatie paraat: de belastingen voor ondernemers zijn in Groningen nog steeds ruim 80% hoger! Ondernemers zijn zeer tevreden over de korte lijnen en de samenwerking met het gemeentebestuur van Haren. Van Stratum acht het onaannemelijk dat bij een fusiegemeente die gedomineerd wordt door de stad en het ambtelijk DNA van de stad, Haren beter af is. ‘Het hemd Groningen zal altijd nader zijn dan de rok Haren’, besloot hij.

Freek van den Berg sprak namens de jongerenraad. Hij toonde zich enthousiast over het kleinschalige Haren en over de goede contacten met het toegankelijke gemeentebestuur: ‘Elke zes weken zitten wij aan tafel met de wethouder’. Jongeren komen graag in de stad, maar zij koesteren hun dorp en vrezen het verdwijnen van dorpse voorzieningen. Maar vooral kwam Van den Berg op voor de lokale democratie, die toch duidelijk gesproken had. ‘Schande dat daar zo mee omgesprongen wordt’.

Jelle Landstra namens het platform Handen af van Haren hield een gloedvol betoog waarin hij duidelijk maakte dat burgers het vertrouwen in de democratie gaan verliezen door de onbehoorlijke wijze waarop door de Provincie met Haren werd omgesprongen. Tot tweemaal toe een waarnemend burgemeester benoemen met de opdracht Haren bij Groningen in te leveren, verspreiden van fakenews en leugens, niet serieus nemen van 900 zienswijzen enz. Landstra sprak vanuit het perspectief van Harense burgers en wist goed over te brengen hoe die hun vertrouwen in de politiek kwijt raken.

Gustaaf Biezeveld van het Burgercomité benoemde maar liefst tien bewijzen van fouten in het fusieproces. Zijn betoog was vooral juridisch gebaseerd. Als uitsmijter deelde hij mee dat het burgercomité diezelfde middag bij het OM aangifte ging doen tegen de Provincie wegens ‘valsheid in geschrifte’. Het was duidelijk dat de Kamerleden al eerder door Biezeveld benaderd waren. Sterker: zij waren al overladen met brieven en documenten. Dat leek zelfs enige wrevel te wekken.

René Valkema was ingehuurd door de oppositiepartijen om namens hun platform Kansrijk Haren te spreken. Haren moet en zal naar Groningen. Het blijft merkwaardig om dit te horen uit de mond van de man die zich in 2014 afscheidde van het CDA en een eigen fractie vormde onder de naam ‘Haren kiest Tynaarlo’. Het verbeterplan Beterr Haren, dat hij in de zomer van 2016 nog overal verdedigde, werd nu door hem verketterd. Op de vraag wie zijn achterban eigenlijk is, bleef hij schimmig. Het zwijgende deel van de bevolking…

Martijn Lanjouw namens de ondernemingsraad Haren vroeg om een snelle en duidelijke beslissing. De werkdruk is hoog onder de medewerkers, de onzekerheid groot. Hij benadrukte dat ‘de politiek’ niet toestaat dat er voorbereidingen worden getroffen en dat de tijd dringt.

Marjan Bachman hield namens de coalitie een waardig en sterk betoog. U kunt het hieronder door het aanklikken van de link in z’n geheel lezen. Ook de beantwoording van de vragen ging haar zeer goed af. Harry van der Molen vroeg naar de breuk in de coalitie ‘Wij lezen ook kranten’. Bachman maakte duidelijk dat die coalitiebreuk geen verandering brengt in het meerderheidsstandpunt ten aanzien van de herindeling: de strijd voor zelfstandigheid wordt nog altijd door dezelfde meerderheid gesteund. Het breekpunt ging niet over het einddoel maar over verschil in opvatting over de weg naar dat einddoel. ‘Hadden wij maar zo’n D66’er in Den Haag’, riep Martin Bosma aan het eind van de bijdrage van Bachman.

Ietje Jacobs sprak namens de oppositie die van mening is dat Haren op den duur niet meer de gewenste kwaliteit kan leveren. Als voorbeeld noemde zij de omgevingswet die nog niet op orde is.

Namens het college van Haren hield wethouder Michiel Verbeek een betoog dat door Kamerlid Albert van de Bosch ‘vlammend en enthousiast’ genoemd werd. Daar zei Van den Bosch veel respect voor te hebben en ook hij knipoogde naar de verschillen tussen D66 in Haren en landelijk: ‘Ik heb nog nooit zo’n vlammend betoog voor kleinschaligheid gehoord van een D66’er. U zou het landelijk programma nog eens kunnen nalezen en kijken of u nog wel bij de goede partij zit.’ Ook de bijdrage van Verbeek vindt u onderaan deze tekst (link). De kernboodschap: herindeling moet een antwoord zijn op een probleem, maar hier gaat het precies andersom: Haren moet bij Groningen en daar worden de problemen bij gezocht. Verbeek werd pittig aan de tand gevoeld door verscheidene Kamerleden, maar wist alle vragen vol zelfvertrouwen te pareren. De waardering van het publiek voor zijn optreden werd vertaald in een zeer langdurig applaus.

Vertegenwoordigers van de Milieuadviesraad, het Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug en de Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde benadrukten het belang van het behoud van en goede zorg voor het landschappelijke karakter. Dat zou het best gewaarborgd zijn bij een sterkte groene buffergemeente Haren-Tynaarlo tussen de stedelijke kernen Groningen en Assen.

Tynaarlo kwam vaak langs in de bijdragen. Dat zou de natuurlijke herindelingspartner zijn als het dan per se moet. Het bracht de Kamerleden soms wel in verwarring: kunnen jullie het in Haren nou zelfstandig of toch niet. En wil Tynaarlo wel? Burgemeester Marcel Thijsen beaamde dat Tynaarlo openstaat voor samenwerking. Maar een opgelegde fusie is een brug te ver. Hij zei ook een reactie op het wetsontwerp geschreven te hebben omdat in het wetsontwerp een onwaarheid staat: dat bij Tynaarlo de deur dicht zit en dat is absoluut niet zo.

Als laatste was het woord aan Sandra Korthuis, een van de opstellers van Grenzeloos Gunnen, waar het allemaal mee begon in 2013. Een vertegenwoordiger van een regenteske generatie. Op de vraag waarom destijds de optie Haren-Tynaarlo niet onderzocht was, draaide zij aanvankelijk heen met verhullende antwoorden. Uiteindelijk moest zij toegeven dat de opdracht van de provincie Groningen die ruimte absoluut nooit geboden had. Erger was dat zij, nadat zij vijf jaar lang Haren slechts van onder een Drentse steen gevolgd heeft – dus niet gehinderd door enige actuele kennis – toch een oordeel meende te moeten geven: alles moest precies zo doorgaan als zij het ooit bedacht had met Grenzeloos Gunnen. Het was een wat armoedig slot van een verder inhoudelijk sterke en geanimeerde middag.

Hoe gaat het verder? Voorzitter Bosma meldde nog dat de commissie tot 26 januari de tijd heeft om de reacties te bundelen. Op 30 januari wordt verslag uitgebracht. De minister van Binnenlandse Zaken heeft dan enkele weken om een reactie voor te bereiden. Die reactie wordt eind februari verwacht. Daarna komt het wetsontwerp op de agenda van de TK. Eind maart, begin april wordt de behandeling in de TK verwacht. Daar zijn alle belangstellenden welkom. ‘Groningers komen wel vaker die kant op’, grapte Bosma.

Bijdrage hoorzitting Marjan Bachman namens de coalitie D66-CDA 19012018

Bijdrage hoorzitting Michiel Verbeek 19012018

https://haren.d66.nl/2018/01/20/liever-goede-buren-dan-gedwongen-huwelijk-dominante-buurman-verslag-hoorzitting/

v.l.n.r.: Nevin Ӧzütok (GL), Albert van den Bosch (VVD), Martin Bosma (PVV), Griffier Hendrikx, Harry van der Molen (CDA), Monica den Boer (D66) en Roelof Bisschop (SGP)

 

 

 

Hoorzitting op 19 januari 2018

PvdA PvdA De Groenen D66 ChristenUnie GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD CDA Haren 19-01-2018 23:01

Hoorzitting. Leden van de commissie, en de insprekers met hun hoofdpunten

Deelnemers van de vaste Kamercommissie, van links naar rechts: Nevin Özütok (GroenLinks) Albert van den Bosch (VVD) Martin Bosma (PVV) voorzitter Griffier Frank Hendrickx Harry van der Molen (CDA) Monica den Boer (D66) Roelof Bisschop (SGP)

De totale vergadering is te volgen op:

https://www.tweedekamer.nl/nieuws/kamernieuws/hoorzitting-over-samenvoeging-gemeenten-groningen-haren-en-ten-boer

De commissie bevraagt de deelnemers kritisch over hun standpunten. Uit de vragen blijkt dat men het dossier goed heeft doorgenomen. De citaten in dit verslag zijn naar beste weten weergegeven, maar niet letterlijk. U kunt de opname er zelf op nakijken.

De agenda met de bijbehorende tijd op de band. 0:45        Start van de bijeenkomst – welkom – voorstellen van de deelnemers. 0:47:40     Gedeputeerde Patrick Brouns van de Provincie, verantwoordelijk voor het hele dossier en het onderwerp herindeling. Brouns vertelt over het lange proces dat in 2005 begonnen is. Haren zelf heeft meermalen onderzoek gedaan naar de eigen kracht en geconcludeerd dat deze versterkt moet worden om de toekomst met zwaardere taken voor een gemeente aan te kunnen. Toch is uiteindelijk besloten tot zelfstandigheid. Commissie: “waarom de democratie negeren?”. Gezien de neergelegde feiten en goedkeuring van de Raad van State moet de commissie nu zelf wegen vindt Brouns. Een lichte fusie zou wenselijk zijn omdat dat €900.000 minder duur is dan een zware fusie, geld waarvoor betere bestemmingen te bedenken zijn. 0:48:00    Peter den Oudste, burgemeester van Groningen, over hoe wordt gewerkt om democratie op kleine schaal vorm te geven + groene omgeving. Aanrader! Den Oudste vertelt over het prima contact tussen Groningen en Ten Boer. Hij respecteert de strijd van Haren voor zelfstandigheid, maar “denk a.u.b. wél mee! Het rumoer uit de zaal laat zien dat de wond steeds dieper wordt. De stad bestaat niet alleen uit bouw, maar heeft een groot landelijk gebied (beschrijving in herindelingsontwerp).” De commissie wil weten wat Groningen nu op dat punt voor beleid voert. Den Oudste vertelt over het wijkbeleid en structuur, over managers ook voor het buitengebied, het open houden van loketten, gebiedsregiseurs. Samen in fusie werkt beter dan via gemeenschappelijke regelingen. “Groningen werkt met Haren professioneel goed samen. We blijven een goede buur (ook bij een ander besluit), maar Haren moet wel willen. Praten met iemand namens Haren, omdat Haren zelf niet wil praten is niet ideaal.”De commissie wil weten hoe het zit met de verstedelijking van Haren als het bij Groningen komt. Den Oudst geeft aan dat er in Groningen voldoende bouwlocaties zijn en dat het zowel in Harens als in Gronings belang is om de tussenruimte niet te vernielen; daarvoor wordt 100% wederzijdse inspanning gevraagd. 1:11         Frank de Vries, burgemeester van Ten Boer. Goed samengaan met Groningen, ook wat betreft behoud van het landelijke. Ten Boer heeft haast met het definitieve besluit en wil het graag zo eenvoudig mogelijk (lichte fusie). De samenwerking is erg goed bevallen en fusie is beter dan al die gemeenschappelijke regelingen. Met Haren is er het gemeenschappelijk belang van de zorg voor het platteland. De stad kan ook leren van de kleinschaligheid. met Groningen kon ook zeggenschap geregeld worden. Steun ivm de aardbevingsproblematiek is van belang. 1:18        Dorpsbelangen Ten Post (Ten Boer) – Johan Pleizier. Dankzij de gebiedsregisseur is er contact met de bevolking gebleven. Intensieve medewerking en steun in verband met het aardbevingsprobleem. Wel even uitkijken dat regels van bestemmingsplannen van de stad niet automatisch in het landelijk gebied gekopieerd worden. Plezier pleit voor meer inzet van Haren. En voor het behouden van de gebiedsregisseur. 1:23        Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde – Nynke Kloppenburg. Gaat prima met Groningen en benadrukt wat daarvoor belangrijk is en behouden moet blijven namelijk de groene buffer tussen Garmerwolde en Groningen, de school, de voorzieningen en de zorg voor het uitgebreide vrijwilligerswerk. Dat geldt ook voor de andere kernen in Ten Boer. Belangrijk is goede informatie en voldoende vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en vertrouwen. 1:33:30  Ondernemend Haren – Jos van Stratum. Niet perse tegen samengaan met Groningen, maar wel zorgen over sterke lastenverhoging. Commissie:”En de belangrijke andere punten in Groningen als zorg, cultuur, welzijn?”. “Ja, daar zijn wij niet van.” 1:43        Jongerenraad Haren – Freek van den Berg. Is voor zelfstandig Haren. “Maar je geniet alle mogelijkheden van Groningen? RUG, Eurosonic, uitgaan?”. ‘Ja maar ik ben hier niet individueel, maar spreek namens alle jeugd en die is te jong voor deze Groningse activiteiten’. Moet het dus doen met het Harense vertier. Commissie wil weten hoe de jeugdraad zich informeert. De jeugdraad informeert zich 1x in de 6 weken dmv gesprek met de wethouder; dan wordt nagegaan in hoeverre doelen van de jeugdraad en B&W gehaald zijn. 1:52        Platform ‘Handen af van Haren’ – Jelle Landstra. Vraag uit commissie: is handen af wel toereiken? Verwarring want spreker geeft toe dat later zelfstandigheid misschien niet meer mogelijk is en dat dan alsnog Tynaarlo in beeld kan komen. Commissie wil een duidelijke keuze horen voor samengaan of zelfstandig blijven. 2:03:30 Burgercomité Haren – Gustaaf Biezeveld. Is boos, fulmineert als van ouds  en strooit weer met rechtelijke procedures. Het Burgercomité Haren heeft aangifte gedaan tegen de provincie Groningen vanwege “valsheid in geschriften…De provincie heeft haar onjuiste handelen in het herindelingsadvies verdoezeld door een onwaar en onvolledig beeld te geven van de gevolgde procedure. Een overheid die valsheid in geschrifte pleegt, schendt de rechtsstaat en ondermijnt het vertrouwen van de burgers”. Zijn stellingen zijn ruim voldoende bekend bij de commissie. Niet bekend is waarom hij zo tegen Groningen is en wat er in zijn hart leeft. “Zeg het nou eens gewoon!”. Het helpt niet. 2:20       Platform ‘Kansrijk Haren’ – René Valkema. Hij wordt vooral doorgevraagd over de keus voor Tynaarlo en waarom daar later van afgezien werd. 2:30       Milieuadviesraad Haren (MAR) – dhr van de Post. Licht toe het belang en de ruimtelijke kwaliteit van de landschappen tussen Groningen en Assen. Er zijn 6 verschillende landschappen te onderscheiden. Karakteristieken als o.a. zandwegen. Bijzonder is vervolgens de grote bijdrage die bewoners vrijwillig leveren aan zorg en behoud. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Die burgerkracht mag niet door fusie afnemen. Het herindelingsplan moet hier op worden aangevuld. 2:34        Martijn Lanjouw namens de ondernemingsraad van de Gemeente Haren. Spreekt zich niet uit voor of tegen herindeling maar dringt aan op een besluit op korte termijn. De werkdruk is erg hoog, veel collega’s lopen weg. Nog een onderzoek naar een derde optie is niet gewenst. 2:37:30  Raad van de gemeente Haren– Marjan Bachman-Mulder namens de coalitie CDA en D66. Ze beschrijft de bijzondere kwaliteiten van Haren. De commissie vraagt wat de oorzaak is geweest van het opstappen van GVH uit de coalitie. “Verschil in methode, niet in doel”. 2:47:13   Raad van de gemeente Haren – Ietje Jacobs-Setz namens de VVD, PvdA. GroenLinks en CU oftewel de oppostie.

Wij zijn voorstander van een fusie met G-H-TB.  Fusie of zelfstandig is het punt niet. Wij zijn hartstochtelijk voorstander van een gemeente zijn waar het aantrekkelijk wonen, werken, ondernemen en recreëren is, een gemeente waar plaats is voor iedereen, arm of rijk, jong of oud. Daarbij hoort een visie op de toekomst, welke ambities hebben we, welke uitdagingen gaan we aan, welke mogelijkheden zijn er om de eigen organisatie te versterken. Als we hierna kijken kunnen wij niet anders dan constateren dat een zelfstandige gemeente Haren onvoldoende in staat is om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Als wij dan kijken naar de mogelijkheden van de nieuwe gemeente dan zien wij een positief beeld van een gezamenlijke toekomst in de bestuursovereenkomst: die maken niet alleen een fusie voor Haren verteerbaar, maar bieden zelfs een uitzicht op dat wij zelf niet meer kunnen bereiken. Wat Haren allemaal zelf niet meer doet en kan is voldoende beschreven in onze schriftelijke zienswijze. De bestuursovereenkomst biedt uitzicht op behoud van de kleinschaligheid. Op versterking van ons kwetsbare landschap, dat u vandaag hebt kunnen bewonderen. Ook spreekt de bestuursovereenkomst over behoud van de eigen identiteit van de afzonderlijke dorpen, met dorpsraden, wijkwethouders en -ambtenaren. Haren heeft zelf niet eens een dorpenbeleid, geen dorpsvisies. De gemeenten hebben in het bestuursakkoord afgesproken dat deze er alsnog kunnen komen. Voorzieningen staan in Haren onder druk; met de professionele ondersteuning van een groot ambtenarenkorps met veel kennis wordt het eenvoudiger om deze in stand te houden en vrijwilligers te ondersteunen. In plaats van de boel over te laten aan vrijwilligers, is juist de samenwerking met professionals een kans die Haren niet moet laten lopen. De huidige voorzieningen voor sport en cultuur kunnen door de opschaling worden behouden; Haren bezuinigt hierop. Komen we bij de hamvraag: is een fusie noodzakelijk? Ons antwoord is helder, herindelen is geen wens maar een noodzaak Wij vragen ons af of er in een zelfstandige gemeente Haren plaats is voor iedereen, met een overheid die inwoners en ondernemers kan stimuleren en faciliteren en daarnaast  de noodzakelijke zorg kan verlenen als het nodig is. Wij denken dat de nieuwe gemeente de meest duurzame oplossing biedt, dan maakt Haren onderdeel uit van een krachtige gemeente die kansen biedt voor ontwikkelingen, investeringen en doorgroeimogelijkheden.

2:51:40   B&W gemeente Haren – Michiel Verbeek, wethouder. Wil na kritische vragen over bestuurskracht en genoemde problemen wel wat problemen zien, maar het is allemaal tzt op te lossen. 3:05:30   Namens Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) – Jan Wittenberg over het tussengebied/groene long, over de bescherming van dat gebied. 3:09:50  Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug – Harm Assies, oud wethouder Tynaarlo over sterk landelijk gebied tussen Aa en Groningen. 3:13         Burgemeester Marcel Thijsen van de gemeente Tynaarlo. Sprak en spreekt zich uit voor samenwerking maar weigert zich door Haren onder druk te laten zetten om her in te delen. “Herindeling moet een zorgvuldig proces zijn met onze inwoners, met draagvlak… Haren heeft verder laten weten dat het zelf alles in huis heeft, dus is onze conclusie dat er in fusie geen meerwaarde is. Samenwerking is prima (die is er ook) en die staat niet ter discussie, maar niet als voorbode voor een fusietraject. Daar wordt niet naar toe gewerkt. 3x geprobeerd, 3x mislukt. 3:20       Mevr. Sandra Korthuis, namens de voormalige visitatiecommissie die 5 jaar geleden “Bestuurlijke toekomst Groningen” opstelde. Een inhoudelijke analyse op een voorstel om 6 nieuwe Groninger gemeenten op te richten ipv de 23 nu. De voorgenomen verzwaring van taken kan alleen door robuuste gemeenten worden uitgevoerd. Bestuurskrachtige gemeenten mbt werkgelegenheid, infrastructuur, bereikbaarheid, veiligheidsrol in de regio. De eigenheid van de gemeenten moet geen geweld worden aangedaan. Op vraag van de SGP kan geconcludeerd worden dat grensoverschreiding (Tynaarlo) niet als een open mogelijkheid in de beschouwing is meegenomen, niet is gestimuleerd.  Een dergelijke constructie zou veel extra tijd kosten. Bovendien hebben nog Haren, nog Tynaarlo gevraagd naar zo’n onderzoek. Haar ervaring is dat het samengaan van stad en platteland een hele goede combinatie is. Belangrijk is de keuze die gedaan wordt voor gemeenteambtenaren.

3:29    Afsluiting Het verslag van deze bijeenkomst zal rond 30 januari op de site van de Tweede Kamer gepubliceerd worden. Maart/april wordt besluit in de Tweede Kamer verwacht.

Het bericht Hoorzitting op 19 januari 2018 verscheen eerst op PvdA Haren.

Programma hoorzitting vaste Kamercommissie op vrijdag 19 januari 2018

D66 D66 CDA GroenLinks SGP SP Partij voor de Vrijheid VVD Haren 17-01-2018 14:55

Hoorzitting vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Tweede Kamer op 19 januari 2018 De hoorzitting is van 13.30 tot 16.30 uur in Congrescentrum Hanze Plaza aan de Protonstraat 16 in Groningen. Belangstellenden kunnen de hoorzitting bijwonen. Komt allen!

De volgende Kamerleden nemen deel aan de hoorzitting: Albert van den Bosch (VVD) Antoinette Laan-Geselschap (VVD) Martin Bosma (PVV) Harry van der Molen (CDA) Monica den Boer (D66) Nevin Özütok (GroenLinks) Ronald van Raak (SP) Roelof Bisschop (SGP) Henk Krol (50Plus)

Programma van de hoorzitting 13.30 uur Provincie Groningen – gedeputeerde Patrick Brouns 13.40 uur Gemeente Groningen – burgemeester Peter den Oudsten 13.50 uur Gemeente Ten Boer – burgemeester Frank de Vries 14.00 uur Dorpsbelangen Ten Post – Johan Pleizier 14.10 uur Vereniging Dorpsbelangen Garmerwolde – Nynke Kloppenburg 14.20 uur Ondernemend Haren – Jos van Stratum 14.30 uur Jongerenraad Haren – Freek van den Berg 14.40 uur Platform ‘Handen af van Haren’ – Jelle Landstra 14.50 uur Burgercomité Haren – Gustaaf Biezeveld 15.00 uur Platform ‘Kansrijk Haren’ – René Valkema 15.10 uur Milieuadviesraad Haren (MAR) – Jogchem de Jonge 15.20 uur OR Gemeente Haren – Martijn Lanjouw 15.30 uur Raad gemeente Haren – Marjan Bachman-Mulder & Ietje Jacobs-Setz 15.40 uur B&W gemeente Haren – Michiel Verbeek, wethouder 15.50 uur Ver.Omwonenden Luchthaven Eelde (VOLE) – Jan Wittenberg 16.00 uur Burgerinitiatief Noordelijke Hondsrug – Harm Assies 16.10 uur Gemeente Tynaarlo – burgemeester Marcel Thijsen 16.20 uur Voormalige Visitatiecommissie “Bestuurlijke toekomst Groningen” – Sandra Korthuis