Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Onderwijskwaliteit lijdt onder gebrekkige aanpak lerarentekort

SP SP Nederland 10-04-2019 12:42

Volgens de SP moet het kabinet onmiddellijk en hard ingrijpen om het voortwoekerende lerarentekort aan te pakken. In de vandaag verschenen rapport van de Onderwijsinspectie ‘Staat van het Onderwijs’ werd wederom onderstreept dat dit tekort – wat de SP al langer zegt – de kwaliteit van het onderwijs ondermijnt en vooral kinderen in arme en zwarte wijken raakt. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'De tijd van overleggroepjes is nu echt voorbij. Het kabinet zal de portemonnee moeten trekken; de enige manier om structureel het lerarentekort op te lossen en de werkdruk terug te brengen. Wie dat niet doet laat dit probleem alleen maar toenemen. En juist kinderen op zwarte scholen en kinderen in armere wijken worden daar de dupe van. Daar waar de kinderen op school zitten die misschien wel zes dagen per week onderwijs nodig zouden hebben, worden nu vierdaagse schoolweken ingevoerd. Omdat er niemand te vinden is die voor de klas wil staan.'

De SP maakt zich ook zorgen over de verdere wildgroei van 'innovatieve' schooltjes. 'Ze zijn vaak peperduur, terwijl het effect op zijn minst twijfelachtig is. Laten we al onze energie steken in het op orde brengen van de basis – taal, rekenen en burgerschap – in plaats van een verdere groei van dit soort scholen, die vaak ook nog eens de tweedeling vergroten omdat vooral kinderen van rijkere ouders naar deze scholen gaan.'

Kwint: mbo moet ongebruikte studieboeken terugkopen van student

SP SP VVD Nederland 09-04-2019 17:18

De SP en VVD stellen voor iets te doen aan de torenhoge kosten die mbo’ers maken voor boeken die ze zelden tot nooit gebruiken. Maar liefst 43% van de mbo-studenten geeft aan boeken, readers en softwarelicenties aan te schaffen die ze nooit gebruiken. Volgens SP-Kamerlid Peter Kwint moet het klaar zijn met deze onnodige kosten: ‘Als je een boek voorschrijft dan gebruik je het ook. Als een instelling studenten onnodig op kosten jaagt, dan mag het bonnetje voor de boeken ook naar die instelling toe.’

De Tweede Kamer debatteert dinsdag over de uitkomsten van de JOB-monitor, een groot onderzoek onder mbo-studenten dat elke twee jaar wordt gehouden. Uit dit onderzoek kwam de schokkende conclusie dat bijna de helft van de mbo’ers onnodig veel geld uitgeeft aan boeken en readers die in de les niet gebruikt worden.  Kwint: ‘Dan ben je als opleiding dus gewoon niet goed bezig. Als je iets voorschrijft dan doe je dat omdat je dat boek belangrijk vindt voor de lessen, omdat je dat boek wilt behandelen. En als je het niet behandelt, dan is dat prima, maar dan schrap je het ook van de lijst. Studeren is op het mbo met alle bijkomende studiekosten vaak al duur genoeg. Het is de verantwoordelijkheid van mbo’s om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.’

Uitgesloten worden van de ...

SP SP Nederland 03-04-2019 08:38

Uitgesloten worden van de diploma-uitreiking omdat je de vrijwillige ouderbijdrage niet kan betalen?🤯 Belachelijk! Veel te veel scholen sluiten kinderen uit van schoolreisjes en kerstvieringen. Peter Kwint is er klaar mee en is druk bezig om deze onzin te verbieden

Kamer steunt SP: Onderwijs behouden voor kwetsbare leerlingen

SP SP Nederland 02-04-2019 16:33

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag een oproep van de SP om onderwijs op zorgboerderijen en andere instellingen niet zomaar te laten verdwijnen. SP-Kamerlid Peter Kwint spreekt van een belangrijke stap voor kwetsbare leerlingen die anders thuis zouden komen te zitten: ‘Schoolbesturen willen nu niet altijd de samenwerking aangaan met dit soort initiatieven. Nu kunnen zij daartoe verplicht worden door de Onderwijsinspectie. Zodat het belang van het kind altijd voorop gaat.’

Al lange tijd zet de SP zich in voor het behoud van onder meer De Grote Brander in Okkenbroek. Deze zorgboerderij mocht alleen onderwijs blijven bieden wanneer het een nevenfunctie van een school zou worden, maar schoolbestuurders hielden dit tegen. Kwint: ‘En zo zijn er door het hele land tientallen waardevolle initiatieven die we moeten behouden. Initiatieven die ervoor zorgen dat kinderen die niet in het reguliere onderwijs passen alsnog onderwijs kunnen volgen. Die moet je niet het slachtoffer laten worden van een machtsstrijd tussen een zorginstelling en een school. Die moet je in bescherming nemen. We zijn er nog lang niet en de strijd voor deze initiatieven gaan door. Maar dit is een hele noodzakelijke stap op weg naar onderwijs voor ieder kind.’

Red de kleine poppodia

SP SP Nederland 14-03-2019 17:32

Volgens de SP moet de overheid meer doen om verdwijnende poppodia te redden. Het kabinet moet samen met provincies en gemeenten ervoor zorgen dat er een einde komt aan het langzaam verdwijnen van steeds meer jeugdcentra en kleine podia. SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Op deze podia leer je als artiest optreden, je eerste meters maken, en beter worden als muzikant. En de jongeren die er samenkomen leren om zelf iets te organiseren, als er in hun buurt niks te doen is. Dat mag niet verdwijnen.'

Alleen al de afgelopen maanden kwamen meermaals podia in het nieuws die dreigden te verdwijnen. Door een actie van jongeren werd Willemeen in Arnhem gered. Maar onder andere De Buze in Steenwijk en de Max in Alphen dreigen te verdwijnen. 'De beste garantie voor een bloeiende popcultuur is een grote SP in de Kamer, in de provincie en in de gemeente. Maar daar kunnen sommige podia niet op wachten. De minister moet ingrijpen en de kaalslag tegengaan.'

De SP stelt voor dat de minister van Cultuur de leiding neemt. 'Kom met een speciaal fonds dat belangrijke podia kan redden als ze dreigen te verdwijnen. En stop die versnippering. Elke gemeente doet nu zelf iets, geïsoleerd. Daardoor concurreren ze elkaar soms kapot, of – het andere uiterste – verdwijnen er op twee plekken oefenruimten en podia waardoor er in de regio helemaal niks meer overblijft. Dit is te belangrijk om alleen bij de gemeenten neer te leggen. Natuurlijk kan het kabinet niet als beste inschatten of een poppodium in Nieuwendijk of Uden moet blijven, maar als een podium dreigt te verdwijnen, moet de minister wel samen met de regio kijken of er dan nog genoeg oefenplekken en plekken om op te treden overblijven in de buurt. De minister moet pal staan voor onze schitterende popcultuur.'

SP en GroenLinks presenteren wet tegen uitsluiting schoolreisjes

SP SP GroenLinks Nederland 12-03-2019 19:11

Alle kinderen moeten mee kunnen doen met activiteiten die door de school worden georganiseerd. Dat is de strekking van de wet die SP en GroenLinks vandaag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. In deze initiatiefwet wordt geregeld dat scholen alle kinderen moeten meenemen op schoolreizen en excursies. Maar ook deelname aan andere zaken die door de school worden georganiseerd, mag niet afhangen van een financiële bijdrage.

Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Peter Kwint (SP) vinden dat het tijd is om dit in de wet vast te leggen. Westerveld: ‘Juist in het onderwijs moeten alle leerlingen een gelijke kans krijgen. Scholen hebben hier een belangrijke rol in. Bovendien raakt het een kind als de hele klas mee mag met het schoolreisje, maar jij moet achterblijven met een vervangende opdracht in een leeg klaslokaal.’

Kwint: ‘Elk jaar krijgen we weer schrijnende verhalen te horen over kinderen die niet mee mogen naar de speeltuin of de kerstviering. Heel veel scholen doen het goed, maar sommigen vertikken het simpelweg om het goede te doen. Die worden nu door onze wet verplicht om iedereen mee te laten gaan, onafhankelijk van de portemonnee van de ouders.’

De discussie over de vrijwillige ouderbijdrage loopt al tientallen jaren, maar tot de dag van vandaag komt het voor dat leerlingen worden uitgesloten van activiteiten. Scholen zijn vrij in het vragen van een financiële ouderbijdrage, maar moeten wel uitdrukkelijk vermelden dat deze bijdrage vrijwillig is. In praktijk gebeurt dat niet altijd. Sommige scholen zetten ouders zelfs onder druk om de bijdrage te betalen. Ondanks dat ook minister Slob heeft aangekondigd dit onwenselijk te vinden, blijven concrete maatregelen uit.

Ook binnen de sectorraden is over de kwestie gesproken. SP en GroenLinks zien echter weinig in vrijblijvende convenanten, die ieder schoolbestuur naar eigen wens kan invullen. ‘Al in de jaren ’90 werd gesproken over convenanten tussen schoolbestuurders. Twintig jaar later maken sommige schoolbesturen er nog steeds een bende van. Deze kinderen zijn niet geholpen met een convenant. Die hebben recht op een wet. Onze wet’, aldus Kwint. Westerveld: ‘Na een discussie die al tientallen jaren speelt is het nu gewoon tijd voor duidelijkheid. Dat is fijn voor schoolbesturen, leerlingen en ouders. Die duidelijkheid geven we door vast te leggen dat geen enkel kind buitengesloten mag worden. Daar kan toch niemand het mee oneens zijn?’

Betaald worden van ons belastinggeld ...

SP SP Nederland 12-03-2019 18:10

Betaald worden van ons belastinggeld én dik meer verdienen dan de baas van ons land? Stop De Wereld Graait Door zegt Peter Kwint ⤵

SP en SGP: kabinet moet ouders met studerende kinderen steunen

SP SP SGP Nederland 21-02-2019 09:29

Door de invoering van het schuldenstelsel is het recht op studiefinanciering afgeschaft. Echter is de koppeling met de kindregelingen in de wet blijven staan. Ondanks dat hun kinderen moeten lenen voor hun studie, kunnen deze ouders nog steeds niet rekenen op kinderbijslag en kindgebonden budget. De SP en SGP stellen voor om dit weer recht te trekken.

SP-Kamerlid Peter Kwint: 'Studeren is steeds minder toegankelijker geworden door de invoering van het schuldenstelsel. Door ouders weer recht te geven op deze regelingen, wordt studeren ook weer mogelijk voor kinderen van ouders met een kleinere portemonnee.' SGP-Kamerlid Chris Stoffer: 'Bij koopkrachtplaatjes discussiëren we over tientjes. Maar ouders van 16- en 17-jarigen die naar het hoger onderwijs gaan, leveren gemiddeld 1400 euro in. In tegenstelling tot leeftijdsgenoten op de middelbare school en het MBO. De SGP vindt het onterecht dat deze ouders geen kinderbijslag meer krijgen, zeker nu de studiefinanciering is omgezet in een lening. Daarom dien ik samen met de SP een amendement in om dit rare verschil uit de wet te halen.'

Door het recht op studiefinanciering ook af te schaffen in de kinderbijslag en kindgebonden budget wordt de wet ook eenvoudiger. Kwint: 'Het mooie is dat ambtenaren van het ministerie van SZW zelf in een beleidsstuk hebben opgeschreven dat de koppeling tussen de kindregelingen en het recht op studiefinanciering moet worden heroverwogen, dus ik verwacht dat het voorstel gewoon wordt aangenomen.'

SGP en SP: Stop het lerarenregister nu!

SP SP SGP Nederland 18-02-2019 06:41

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in. Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. 'Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,' zegt SGP’er Roelof Bisschop. 'Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.' SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: 'We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk.'

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats te willen maken. 'Hak de knoop dan direct door,' zegt Kwint. 'Dan maak je een eind aan alle onzekerheid.' Bisschop: 'Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.'

De woekerwinsten met het ...

SP SP Nederland 17-02-2019 07:00

De woekerwinsten met het doorverkopen van tickets moet aan banden worden gelegd. Het kabinet Rutte weigert de malafide verkopers aan te pakken, waardoor fans vaak achter het net vissen. Peter Kwint is klaar met die slappe houding en maakt zelf een voorstel.👇