Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

Schrap vaste zetels waterschappen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 22-06-2020 00:00

GroenLinks dient vandaag een initiatiefwet in om de geborgde zetels in de waterschappen af te schaffen.

Ongeveer 1/3 van de zetels binnen de waterschappen is vooraf al vergeven aan boeren, het bedrijfsleven of natuurorganisaties. GroenLinks wil dat de waterschappen moderniseren en dus volledig democratisch worden.

GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: ‘Waarom krijgt het bedrijfsleven automatisch een plek aan de tafel bij de waterschappen? We geven Shell toch ook geen twee vaste Kamerzetels? De tijden zijn veranderd, het klimaat is veranderd. Tijd voor een volledig democratisch waterschap’.

De druk op de waterschappen is de afgelopen decennia flink toegenomen. De waterschappen moeten wegens klimaatverandering rekening houden met een grilliger patroon in de watertoevoer. Met name periodes van extreme droogte brengen veel problemen met zich mee die van invloed zijn op onze natuur, de scheepvaart, de landbouw en onze waterkwaliteit.

De toegenomen druk op onze waterkwaliteit en het milieu compliceert de werkzaamheden van de waterschappen omdat meer belangen tegen elkaar afgewogen moeten worden. Hierbij komt het regelmatig voor dat deze belangen lijnrecht tegenover elkaar staan.

De vaste zetels zijn gebaseerd op het principe ‘belang-betaling-zeggenschap’. Wie betaalt bepaalt. Maar waar vroeger het bedrijfsleven en de agrarische sector een groot deel van de kosten van de waterschappen op zich namen, worden de kosten nu steeds meer door burgers opgebracht. In 1995 betaalden huishoudens nog 26%, in 2019 is dat opgelopen tot 41%.

SP en GroenLinks: Leg bos aan op landbouwgrond

SP SP GroenLinks Nederland 09-06-2020 07:11

De SP en GroenLinks hebben een Nationaal Bomenplan geschreven om de natuur te herstellen en CO2 op te slaan. Hun initiatiefnota wordt dinsdag besproken in de Tweede Kamer. De partijen gaan daar onder meer pleiten voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kan worden gebruikt voor meubels en woningen. Tot 2013 was er een bossenregeling voor boeren, maar na het verdwijnen daarvan zijn de bossen van de landbouwgronden verdwenen.

Laura Bromet, Tweede Kamerlid GroenLinks: 'Iedereen houdt van bomen en we hebben ze enorm hard nodig; het is de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen. Als we dat samen met de boeren kunnen doen dan is het voor iedereen een win-win situatie.'

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP: 'Bos aanleggen kan goed zijn voor zowel boom als boer. Daarmee creëren we duurzame verdienmodellen voor de landbouw, en geven we onze natuur versterkt door aan toekomstige generaties.'

Daarnaast gaan GroenLinks en SP zich hard maken voor 17 miljoen bomen extra, voor elke Nederlander moet er een boom geplant worden.  De partijen willen extra bomen door bestaande natuurgebieden uit te breiden, door meer groen in steden en dorpen te planten, bomen op agrarische grond te realiseren en door meer gebruik te maken van de ruimte langs snelwegen en infrastructuur. De kwaliteit van bestaand bos moet verhoogd worden en bomenkap moet aan scherpere restricties worden gelegd dan de minister tot nu toe wil. Ook willen de partijen dat bijzondere bomen kunnen worden aangemerkt als Rijksmonument, zodat zij net als andere Rijksmonumenten extra beschermd worden.

Door een grote uitbreiding van het bosareaal wordt volgens de partijen op een publieksvriendelijke manier gewerkt om klimaatverandering tegen te gaan. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050.  Dit staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto's. Ook is het van groot belang om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Daarnaast zorgt groen in stad en dorp voor verkoeling en kunnen groene bufferzones helpen tegen de stikstofproblematiek.

GroenLinks en SP: Leg bos aan op landbouwgrond | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-06-2020 00:00

De SP en GroenLinks hebben een Nationaal Bomenplan geschreven om de natuur te herstellen en CO2 op te slaan. Hun initiatiefnota wordt dinsdag besproken in de Tweede Kamer. 

De partijen gaan daar onder meer pleiten voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kan worden gebruikt voor meubels en woningen. Tot 2013 was er een bossenregeling voor boeren, maar na het verdwijnen daarvan zijn de bossen van de landbouwgronden verdwenen.

Laura Bromet, Tweede Kamerlid GroenLinks: “Iedereen houdt van bomen en we hebben ze enorm hard nodig; het is de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen. Als we dat samen met de boeren kunnen doen dan is het voor iedereen een win-win situatie.”

 

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP: "Bos aanleggen kan goed zijn voor zowel boom als boer. Daarmee creëren we duurzame verdienmodellen voor de landbouw, en geven we onze natuur versterkt door aan toekomstige generaties”. 

Daarnaast gaan GroenLinks en SP zich hard maken voor 17 miljoen bomen extra, voor elke Nederlander moet er een boom geplant worden. De partijen willen extra bomen door bestaande natuurgebieden uit te breiden, door meer groen in steden en dorpen te planten, bomen op agrarische grond te realiseren en door meer gebruik te maken van de ruimte langs snelwegen en infrastructuur. De kwaliteit van bestaand bos moet verhoogd worden en bomenkap moet aan scherpere restricties worden gelegd dan de minister tot nu toe wil. Ook willen de partijen dat bijzondere bomen kunnen worden aangemerkt als Rijksmonument, zodat zij net als andere Rijksmonumenten extra beschermd worden.   

Door een grote uitbreiding van het bosareaal wordt volgens de partijen op een publieksvriendelijke manier gewerkt om klimaatverandering tegen te gaan. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto’s. Ook is het van groot belang om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Daarnaast zorgt groen in stad en dorp voor verkoeling en kunnen groene bufferzones helpen tegen de stikstofproblematiek. 

 

 

Kamermeerderheid wil sluiting bedrijven die corona-regels negeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-06-2020 00:00

Als een slachthuis of een ander bedrijf corona-voorschriften negeert, wordt het bedrijf onmiddellijk gesloten. Een motie van GroenLinks hiervoor is vandaag door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. 

De overheid moet ingrijpen bij bedrijven die de corona-voorschriften niet naleven, en medewerkers met ziekte-klachten toelaten, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding is de situatie bij slachthuizen. De afgelopen weken bleek dat het aantal corona-besmettingen bij de in totaal 24.000 medewerkers in slachthuizen hoog is. Ondanks afspraken, bleven de bedrijven werknemers onder onveilige omstandigheden te werk te stellen. 

“Het is ongehoord dat voor deze bedrijven veiligheid en gezondheid van hun medewerkers blijkbaar ondergeschikt is aan productiedoelstellingen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet (Landbouw).   

De motie roept op te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld. Het voorstel bekrachtigt een eerdere uitspraak van minister Schouten dat slachterijen die zich niet houden aan de maatregelen dicht moeten. Nu zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de regels: NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s. 

“Instanties wijzen naar elkaar als het gaat om ingrijpen. De regering moet hier de verantwoordelijkheid nemen. Het toezicht is nu te versnipperd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (Arbeidsmarkt)

Het lijken met name uitzendkrachten uit andere Europese landen waar corona-besmettingen meer kans krijgen. Zij wonen vaak dicht op elkaar, reizen in te volle busjes naar het werk en ook op de werkplek is afstand houden soms moeilijk. 

Smeulders: “Arbeidsmigranten vormen een onzichtbare groep mensen in onze samenleving. Deze crisis ontmaskert de manier waarop uitzendbureaus en werkgevers hen laten werken en wonen. In een land als Nederland onwaardig. Het is goed dat dit nu aan het licht komt en belangrijk dat we in de toekomst zorgen dat dit verandert.” 

Verder onderzoek naar relatie luchtvervuiling en corona nodig | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-05-2020 00:00

Uit eerste onderzoeken lijkt een relatie te bestaan tussen luchtvervuiling en de mate waarin mensen kwetsbaar zijn voor het Corona virus. GroenLinks stelt Kamervragen over de noodzaak voor verder onderzoek en maatregelen om mensen te beschermen tegen luchtvervuiling.

De coronacrisis houdt de wereld in haar greep. De grote besmettingshaarden in China, in Europa en ook binnen Nederland overlappen veelal gebieden die te kampen hebben met veel luchtvervuiling. Naar mate meer data beschikbaar komen en nader onderzoek wordt gedaan, lijken de paralellen duidelijker. Ook in rurale gebieden met slechte lucht of drukke gebieden met relatief schone lucht, lijkt de link stand te houden.

Volksgezondheid staat voorop “Dat luchtkwaliteit invloed heeft op de de gezondheid, weten we al lang. Vanuit het oogpunt van volksgezondheid is het natuurlijk belangrijk om vast te stellen of er een verband is tussen de verspreiding van covid-19 en luchtvervuiling”, zegt Tweede Kamerlid Suzanne Kröger.

Statistici van de Wereldbank, epidemiologen die de routes van de verspreiding volgen, onderzoekers in China en elders ontwarren de patronen en rapporteren over de link tussen luchtvervuiling, verspreiding en ernst van het ziekteverloop bij Corona.

Er zijn grofweg twee theorieën:

Mensen die wonen in gebieden met slechte lucht, hebben een zwakkere gezondheid, zwakkere afweer en longen. Ze worden dan vatbaarder voor longziektes zoals dit virus. Het virus lift mee op het fijnstof in de lucht. Meer fijnstof zorgt dan voor een snellere verspreiding waardoor meer mensen ziek worden in kortere tijd.

Intensieve veehouderij is ongezond Als dat laatste zo blijkt te zijn, lijkt dat sterk op de verspreiding van Q-koorts en andere dierziekten. Dan zou dat ook kunnen verklaren waarom Brabant, met zijn intensieve veehouderij, relatief harder getroffen is dan de Randstad met vooral fijnstof uit verkeer.

“Intensieve veehouderij kan ongezond zijn voor mensen. Hoe sterk die link tussen luchtvervuiling en het virus is, moet nader worden onderzocht, ook om te weten hoe het dan precies werkt. Dan kunnen we er mogelijk gericht iets aan doen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet.  

Meer geld voor de voedselbank | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-10-2019 00:00

Het voorstel van GroenLinks Kamerlid Laura Bromet om meer bij te dragen aan de voedselbank, is omarmd door Minister Schouten en vandaag aangenomen door de Tweede Kamer. 

Alle partijen stemden voor het voorstel. Momenteel draagt het rijk niets bij aan de voedselbank. De minister gaat nu met de voedselbanken in gesprek met de voedselbanken wat zij nodig hebben aan ondersteuning. Dit kan worden betaald uit het budget wat al gereserveerd staat om voedselverspilling tegen te gaan.

Bromet: Helaas zijn veel mensen in Nederland nog afhankelijk van de voedselbank. Veel mensen die recht hebben op voedselhulp kunnen daar nu geen gebruik van maken terwijl supermarkten nog voedsel weggooien. Dat is doodzonde. 

In 2010 maakten 50000 mensen in Nederland gebruik van de voedselbank. In 2019 is dat aantal gestegen tot 140000. Naar schatting zijn er 400.000 mensen die voedselhulp nodig hebben. Er worden veel mensen niet geholpen en de voedselbanken geven aan geld nodig te hebben voor koelkasten, auto’s en andere materiële zaken. Personeelskosten hebben ze niet, de Nederlandse voedselbanken worden gerund door vrijwilligers.

Daarnaast gooien we in Nederland jaarlijks rond de 2 miljard kilo aan voedsel weg. Het kabinet heeft als doel om de voedselverspilling in 2030 te halveren. Voedselbanken kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van voedselverspilling. 

Bromet: Er staan enorm veel mensen op de wachtlijst bij de voedselbank.Als de voedselbanken het financieel niet meer redden dan vind ik dat je als overheid de plicht hebt te kijken of je kan helpen.  

Voor elke Nederlander een boom | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-10-2019 00:00

GroenLinks en SP doen in de Tweede Kamer een voorstel voor een Nationaal Bomenplan. De partijen willen in Nederland 100.000 hectare bomen extra planten. 

Dat zijn er minimaal 17 miljoen bomen, één voor elke Nederlander. De partijen willen onder meer dat er extra bomen langs wegen en dijken komen, dat er in steden meer tiny forests komen (bossen die maximaal de grootte van een tennisbaan hebben) en dat de bosregeling voor boeren terugkomt. Deze regeling geeft subsidie aan boeren die bos aanplanten. Ook willen GroenLinks en SP dat bestaande natuurgebieden zoals de Veluwe en de Peel worden uitgebreid.

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet:  “Iedereen houdt van bomen en het is verreweg de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen."

 

SP Kamerlid Frank Futselaar: : “Het gaat al jaren slecht met de natuur in Nederland. Door slim bossen te planten kunnen we verschillende problemen tegelijk aanpakken: de achteruitgang van biodiversiteit, klimaat, stikstof. Bovendien maken we onze steden en dorpen zo leefbaarder.”

Het Nationale Bomenplan is nodig voor natuurherstel maar draagt ook bij aan het oplossen van het klimaatprobleem. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050.  Dit staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto’s. Stichting Nationale Boomfeestdag ondersteunt het plan van GroenLinks en SP en wil op 18 maart 2020 tijdens De Nationale Boomfeestdag een nationaal bomenplantrecord vestigen van 500.000 bomen op één dag. Het streven is de bomen te planten met zoveel mogelijk kinderen, als hun eigen bijdrage aan een gezond klimaat, hun toekomst.

Einde kiloknaller onvermijdelijk | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-06-2019 00:00

GroenLinks Kamerlid Laura Bromet doet vandaag een concreet voorstel in de Tweede Kamer om de kiloknaller uit te faseren tijdens een overleg over de kringlooplandbouw met landbouwminister Schouten. 

Bromet stelt voor om vlees stapsgewijs te verbeteren: in 2025 moet het vlees voldoen aan één ster van het Beter Leven Keurmerk, in 2030 aan twee sterren en in 2035 aan drie sterren. Met dit keurmerk verbetert het leven van de dieren aanzienlijk.

Bromet: “De minister heeft zelf onlangs aangegeven dat ons voedsel te goedkoop is. De prijs wordt betaald door de natuur en de boeren die ontzettend hard werken voor heel weinig geld. Het eind van de kiloknaller is nu echt aangebroken.”

Landbouwminister Schouten gaat vandaag in debat over haar visie op de kringlooplandbouw. Dat is hard nodig. De huidige landbouw is niet in balans met de natuur. Nederland heeft een enorme veestapel. Per dag worden er zo’n 1,7 miljoen dieren geslacht. Door het driesterrenkeurmerk te verplichten zal de Nederlandse veestapel afnemen, met name omdat dieren meer ruimte krijgen. Daarnaast oordeelde de hoogste rechter dat er in Nederland minister stikstof moet worden uitgestoten. Veeteelt zorgt voor de grootste uitstoot van stikstof. Bovendien kan het sterrensysteem bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

Bromet benadrukt dat zij ook de boeren zelf een betere toekomst wil geven. Boeren krijgen voor het sterrenvlees een hogere prijs. Maar Bromet wil ook onderzoeken of een investeringsfonds voor boeren die de overstap naar een driesterrenstal maken nodig is. Daarnaast moeten de overheid kijken of ze een kiloprijs kan garanderen. Tot slot moet gekeken worden hoe supermarkten verplicht kunnen worden sterrenvlees te kopen zodat niet alsnog de kiloknaller uit het buitenland in de Nederlandse schappen ligt. 

Bromet: “We zorgen in Nederland slecht voor onze natuur, slecht voor het milieu en slecht voor onze boeren. Dit voorstel zorgt er voor dat er minder CO2- en stikstof uitstoot komt, dat we beter voor onze dieren zorgen én dat boeren meer geld krijgen voor hun product. Het huidige systeem is onhoudbaar, ik reken op steun voor verandering”. 

Volgende week wordt er door de Tweede Kamer gestemd over het voorstel van Bromet.

Drie voorstellen om onze natuur te beschermen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-06-2019 00:00

De rechter oordeelt dat de Nederlandse overheid onze natuur niet genoeg beschermt tegen stikstof. Nu is de vraag, wat doet dit kabinet? Kiest ze voor meer wegen, meer vliegvelden en meer landbouw? Of steunt ze onze plannen: de natuur beschermen en de stikstof terugdringen. Tweede Kamerlid Laura Bromet doet drie voorstellen.

Wie een kaart van Europa neemt, met daarop de stikstof-uitstoot gemeten door een satelliet, ziet op de plek van Nederland een grote rode vlek. Ons volle land, met snelwegen, vliegvelden en intensieve veehouderij is kampioen stikstofuitstoot.

De Nederlandse natuur lijdt hieronder. Zeldzame planten verdwijnen. In de afgelopen 100 jaar is al 80% van de biodiversiteit in Nederland verdwenen.En nu heeft de rechter gesproken: de Nederlandse overheid beschermt de natuur niet genoeg tegen stikstof.

Deze uitspraak biedt kansen. Nu staat dit kabinet op een splitsing. Kiest het voor een ‘list’ om de uitspraak van de rechter te omzeilen? Of kiest het voor écht groen beleid. Als het aan ons ligt, dan zeker dat laatste.

Daarom gaan wij ons vandaag hard maken voor:

Geen uitbreiding vliegveld Lelystad Verlagen maximum snelheid Meer koeien in de wei (in de stal stoten ze meer uit)

Beter voor de dieren, beter voor het milieu, beter voor het klimaat. Een win-win-win situatie dus.

GroenLinks wil onderzoek gezondheidseffecten 5G | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-04-2019 00:00

GroenLinks doet deze week een voorstel in de Tweede Kamer om onderzoek te doen naar het gezondheidseffect van elektromagnetische straling van een 5G netwerk.

De partij wil dat het onderzoek uitgevoerd wordt door de Gezondheidsraad. Veel burgers zijn bezorgd over de gevolgen van straling, vooral mensen die in de buurt van een zendmast wonen.

GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: ‘Er is nog weinig onderzoek naar de effecten van 5G op de gezondheid. Dan moet je de bezorgdheid van mensen serieus nemen en dit onderzoeken.’  

Vorige maand werd ook bekend dat Duitsland een dergelijk onderzoek laat uitvoeren omdat er te weinig kennis over bestaat over 5G. Bij het nieuwe netwerk is de overdracht van data groter en de frequentie hoger, dat kan invloed hebben op de intensiteit van de straling.