Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

19 documenten

Geen spoedwet corona zonder fatsoen­lijke demo­cra­tische controle

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 18-06-2020 00:00

Een motie van de Partij voor de Dieren tegen de Spoedwet Coronamaatregelen is vanavond aangenomen. Door de motie spreekt de gemeenteraad van Arnhem zich uit tegen de spoedwet zoals deze nu voorligt en die op 1 juli aanstaande al in zou moeten gaan. Deze wet geeft vergaande bevoegdheden aan ministers om maatregelen te treffen die burgers in hun grondrechten beperken. Democratische controle hierop is echter zeer beperkt en gemeenteraden staan volledig buiten spel. Deze wet betekent een grote aantasting betekent de rechtsstaat en de grondrechten van burgers. Ministers kunnen zo goed als per decreet gaan besturen. Gemeenteraden staan als deze wet wordt ingevoerd nog verder buitenspel dan nu met de noodverordeningen per veiligheidsregio. Niet voor niets wijzen we in Nederland dergelijke praktijken in het buitenland steeds eensgezind van links tot rechts af. De Arnhemse fractie van de Partij voor de Dieren kijkt zeer kritisch naar de wijze waarop de bestrijding van de Corona-epidemie in regels wordt vastgelegd. Er moet goede democratische controle mogelijk zijn. Dat was met de noodverordeningen al niet het geval. De corona-spoedwet in zijn huidige vorm brengt daarin geen verbetering. Update 9 juli 2020: Inmiddels is bekend geworden dat de Spoedwet zal worden aangepast voor deze naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. De beoogde invoerdatum is nu in september.

Bomenplan Arnhem vast­ge­steld

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren D66 VVD Arnhem 20-02-2020 00:00

De gemeente Arnhem heeft het nieuwe bomenplan vastgesteld tijdens de raadsvergadering van 19 februari. Door dit plan zouden bomen in Arnhem veel beter beschermd kunnen worden. Helaas is door een amendement van VVD, D66, Arnhem Centraal en de Arnhemse Ouderenpartij een heleboel van die bescherming weggevallen. Eigenaren van percelen van minder dan 1000 m2 vallen niet onder de nieuwe beleidsregels voor bomenkap. Ook zijn we niet tevreden dat het moratorium op bomenkap al is vervallen met het vaststellen van dit bomenplan. Het is immers een visiedocument. Weliswaar een stap in de goede richting, maar het moet nog op veel punten worden uitgewerkt voordat er duidelijkheid is over de beschermde status van veel bomen en voordat voor iedereen duidelijk is wat de situatie is. Een motie van ons om het moratorium voorlopig te handhaven heeft het niet gehaald. Wel zijn twee van onze amendementen aangenomen die het bomenplan sterker maken. Zo komt er meer nadruk op de ecologie van het bomenbeleid en moet de gemeente de komende 3 jaar zorgen voor minstens 2% toename van het boomoppervlak in heel Arnhem. In wijken waar het aantal bomen voorheen is afgenomen, moet dat 5% zijn. Een winstpunt dat we al eerder, op 12 februari binnen haalden: de gemeente Arnhem heeft grond in bezit die verpacht wordt aan boeren. Dankzij een aangekondigde motie heeft de wethouder aan Leo de Groot toegezegd om de mogelijkheden te gaan verkennen voor het gebruiken van verpachte landbouwgrond van de gemeente voor aanplant van nieuw bos. Met elk pachtcontract dat vrijvalt kan de gemeente dan, stap voor stap, zorgen voor meer bomen in Arnhem.

Ja-ja sticker op de brie­venbus

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 28-11-2019 00:00

In het vragenuur van de gemeenteraadsvergadering van 27 november zegde wethouder Bouwkamp aan PvdD-fractievoorzitter Leo de Groot toe dat invoering van de zogenaamde "ja-ja"-sticker vanaf zomer 2020 mogelijk is. De gemeente Arnhem werkt aan een raadsvoorstel om deze sticker, in navolging van Amsterdam, in te voeren. De Partij voor de Dieren vroeg hier al in 2016 om. Destijds werd besloten om af te wachten wat de resultaten in Amsterdam zouden zijn. Eindelijk is het dus zover! Invoeren van de "ja-ja"-sticker behelst een zogenaamd "opt-in" systeem. Bewoners geven dan niet meer aan, zoals nu, dat ze géén reclamefolders meer in de bus willen, maar juist dat ze dat wel willen. Verspreiders van reclamedrukwerk mogen dan alleen nog in bussen met zo'n ja-ja sticker hun folders gooien. Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Gezamenlijke open brief over toekomst Piet

D66 D66 GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie PvdA Arnhem 28-09-2019 20:22

Op 17 september jl. werd bekend dat bij de landelijke intocht en de Sinterklaasjournaals  alleen nog de roetveegpiet op zal treden. D66 steunt deze modernisering van een piet zonder racisme. Deze wijziging op TV zet de toon voor heel Nederland en het zou Arnhem sieren deze lijn te volgen. Dat vindt niet alleen D66, ook GroenLinks, PvdA, Denk/Verenigd Arnhem, de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie delen onze mening. Daarom hebben de verschillende raadsfracties onderstaande gezamenlijke open brief gestuurd naar stichting ‘Die Blide Incomst van Sinterniclaesz’ die de inkomst in Arnhem organiseert. Zodat de intocht van de Sint in Arnhem en het Sinterklaasfeest een feest kan zijn voor ieder Arnhems kind.

Open brief ‘Toekomst Piet’

Geacht bestuur van Stichting Die Blide Incomst van Sinterniclaesz,

Al jarenlang zorgen u en al uw vrijwilligers voor een lach op het gezicht van heel veel Arnhemse kinderen (en ouders). Maandenlang bereidt u de intocht van Sinterklaas voor. Verhaallijnen worden uitgewerkt, kostuums worden gemaakt, routes over water en land worden uitgestippeld. Menig Arnhems hart gaat sneller kloppen op de dag van de inkomst.

De laatste jaren hebben we echter ook gesproken over de andere kant van het Sinterklaasfeest. Een traditie die niet voor ieder kind een feest is. Eerder concludeerde de Kinderombudsman: “De figuur Zwarte Piet kan voor gekleurde kinderen kwetsend zijn en leiden tot pesten en uitsluiting.” De figuur Zwarte Piet heeft verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest voor iedereen kan zijn, vinden we het belangrijk dat we samen kijken hoe we dit kinderfeest kunnen ontdoen van deze kenmerken.

Op 17 september jl. werd bekend dat besloten is om bij de landelijke intocht en de Sinterklaasjournaals Piet te ontdoen van verschillende pijnlijke connotaties met racisme. Dit vinden wij de juiste ontwikkeling. Dit besluit is gevallen na discussies die al decennia lang lopen.

Nu de verandering ook landelijk ingezet is, is dit het moment om ook in Arnhem een stap te zetten. Via deze brief willen wij u dan ook oproepen om mee te gaan in de verandering. Laten we stoppen met de pijnlijke connotaties met racisme, zodat de intocht voor ieder kind een feest kan zijn. Zodat de Sinterklaastraditie de traditie blijft waar mensen een glimlach van op hun gezicht krijgen. En harten sneller gaan kloppen zodra Sint en Piet varen over de Rijn, naar onze mooie stad.

We gaan graag het gesprek met u aan over deze verandering. We zien uit naar de inkomst én de verandering op 16 november.

Met vriendelijke groet, namens de Arnhemse fracties van GroenLinks, D66, ChristenUnie, Partij voor de Dieren, DENK/Verenigd Arnhem en Partij van de Arbeid,

Mark Coenders, GroenLinks Susan van Ommen, D66 Nathalie Nede, ChristenUnie Leo de Groot, Partij voor de Dieren Talip Aydemir, DENK/Verenigd Arnhem Vincent Bouma en Eric Greving, Partij van de Arbeid

D66 & PvdD: Is ons wegennet voorbereid op de klimaatcrisis?

D66 D66 Partij voor de Dieren Arnhem 01-08-2019 11:00

Met recordtemperaturen rijdt de gemeente uit om zout te strooien om de wegen te beschermen. Het strooien van zout is zeker in de zomer belastend voor het milieu. De klimaatcrisis zorgt er voor dat wij in de toekomst vaker extreem warm weer kunnen verwachten. Daarom stellen D66 raadslid Maarten Venhoek en Partij voor de Dieren fractievoorzitter Leo de Groot schriftelijke vragen over alternatieven voor zout en over de gevolgen van de klimaatcrisis voor wegenonderhoud. 

Geacht College,

De afgelopen week was een bijzondere week: het ene na het andere temperatuurrecord werd gebroken, en de gemeente die zout ging strooien op de wegen. De gevolgen van de klimaatcrisis worden pijnlijk duidelijk.

De keuze die de gemeente gemaakt heeft om de wegen te gaan beschermen door het strooien van zout, baart ons zorgen. Het strooien van zout is belastend voor het milieu. Zeker in de zomermaanden als veel planten en dieren, vooral vogels en huisdieren, actief zijn.

Onze fracties hebben de volgende vragen aan het college:

Welke alternatieven heeft het college overwogen om de wegen tegen de warmte te beschermen. Waarom is uiteindelijk voor het strooien van zout gekozen? In Zuid-Europa zijn al veel langer hoge temperaturen zoals wij afgelopen week hebben ervaren. Toch treffen we daar geen zout of andere maatregelen aan op de wegen. Wat maakt dat daar geen maatregelen nodig zijn en hier in Arnhem wel?

De verwachting is dat de hoge temperaturen geen incident zijn, maar dat dit de komende jaren veel vaker zal voorkomen (zie bijvoorbeeld het artikel in de NRC van 26 juli j.l.). Voor ons is helder dat het structureel gaan strooien van zout in de zomerperiode geen gewenste oplossing is. We zullen naar andere structurele oplossingen toe moeten.

Welke maatregelen zijn er nodig om het wegdek van de Arnhemse wegen bestand te maken tegen tropische temperaturen? Welke kosten denkt het college dat hiermee gemoeid zijn? Zijn de huidige budgetten voor onderhoud en investering in het Arnhemse wegennet voldoende om de noodzakelijke aanpassingen aan de standaard hogere zomerse temperaturen te financieren? Zo het college hier nu geen inzicht in heeft, is het college bereid hier een onderzoek naar te starten en kan de raad voor de behandeling van de mjpb 2021-2024 (dus volgend jaar) een onderbouwd voorstel tegemoet zien?

Het structureel bestand maken van de Arnhemse wegen tegen hogere temperaturen zal de nodige tijd kosten. In de tussentijd zullen vermoedelijk extra maatregelen nodig zijn.

Als er weer beschermende maatregelen nodig zijn, voor welke niet-milieubelastende oplossing kiest het college dan? De hogere temperaturen zullen vermoedelijk tot meer onderhoudskosten leiden. Kan het college aangeven welke kosten hiermee gemoeid zijn? Zo het college hier nu geen inzicht in heeft, kan het college dit als onderzoeksvraag meenemen in het onder vraag 7 bedoelde onderzoek en voorstel voor de mjpb 2021-2024?

In afwachting van uw antwoord.

Maarten Venhoek, raadslid D66 Arnhem Leo de Groot, raadslid Partij voor de Dieren

Geslaagde proef met dieren­arts­kosten voor de minima

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 17-07-2019 00:00

De financiële hulp werd verstrekt door zowel de behandelende artsen als de gemeente die ieder een derde van de kosten betaalden; alleen het laatste derde kwam op rekening van de eigenaar van het huisdier. De gemeente stelde in totaal 10.000 Euro ter beschikking. Daarvan konden per gezin maximaal 450 Euro besteed worden. Wat in de praktijk overigens lang niet altijd nodig bleek. De regeling was bedoeld voor de behandeling van honden en katten, en dan met name voor preventieve ingrepen: vaccinaties, gebitsverzorging en sterilisatie. Dat laatste is vooral voor buitenkatten van belang die anders veel meer nageslacht presenteren dan door hun eigenaren wordt verwelkomd. Dit proefproject bleek zeer geslaagd. Veel minima hebben van de regeling gebruikgemaakt en zodoende kon veel dierenleed worden verholpen of voorkomen. Een vervolg van dit project is daarom wenselijk. Het is alleen de vraag of dezelfde korting voor de baasjes ook in toekomst kan worden gegeven. Sommige dierenartsen denken dat deze regeling voor hen op langere termijn financieel niet houdbaar is. De gemeente toont zich welwillend om de pilot een vervolg te geven: de wethouder heeft nu alvast toegezegd opnieuw in gesprek te gaan met dierenartsen en te proberen om er een gemeentelijk budget voor te reserveren. Volgens Leo de Groot zou een gemeentelijke bijdrage van hooguit 60.000 Euro voldoende zijn. Hij zal zijn verzoek om een budget bij de gemeente indienen zodra aankomend najaar de perspectiefnota op tafel komt. In sommige andere gemeenten zijn al vergelijkbare regelingen in werking, zoals de ADAM regeling (Amsterdamse Dierenhulp Aan Minima) waardoor hond, kat en konijn zelfs gratis kunnen worden gesteriliseerd / gecastreerd en gechipt.

Verbazing over kamelen bij festival ‘Arnhem proeft’

D66 D66 Partij voor de Dieren Arnhem 01-07-2019 22:23

Uit getuigenverslagen hebben D66 en de Partij voor de Dieren begrepen dat er afgelopen weekend kamelen aanwezig waren op festival ‘Arnhem proeft’. Klopt dit wel met eerdere besluiten van de Arnhemse raad? Partij voor de Dieren fractievoorzitter Leo de Groot stelt mede namens D66 fractievoorzitter Sabine Andeweg vragen aan het college.

In 2015 heeft de raad besloten dierenwelzijn in het Arnhemse evenementenbeleid op te nemen. Daarbij wordt gesteld dat bij iedere vergunningaanvraag moet worden getoetst of er dieren betrokken zijn. Wanneer dit het geval is dient er voldaan te worden aan de 5 vrijheden van Brambell:

Dieren zijn vrij van dorst, honger en onjuiste voeding Dieren zijn vrij van fysiek en fysiologisch ongerief Dieren zijn vrij van pijn, verwondingen en ziektes Dieren zijn vrij van angst en chronische stress Dieren zijn vrij om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen.

Verder moeten we sowieso terughoudend zijn met het inzetten van dieren voor vermaak van mensen. Daarom hebben D66 en de PvdD de volgende vragen.

Is bij de subsidie- en vergunningaanvraag voor ‘Arnhem proeft’ melding gemaakt van het gebruik van kamelen voor het vermaak van mensen? Heeft het college bij de organisatie aangegeven dat het onwenselijk is om dieren in te zetten voor vermaak van mensen. Zo nee, zou u dat in het vervolg willen doen, zoals u destijds bij motie is verzocht? Is er ten tijde van het festival controle geweest op het welzijn van de dieren, en zo ja, wat waren de bevindingen? Epiloog

Na de vragen van de Partij voor de Dieren en D66 kondigde de wethouder aan dat de vergunningprocedure aangepast wordt met een vraag over de inzet van dieren bij het evenement.

In de media Kritiek op kamelen bij culinair festival Arnhem Proeft (De Gelderlander, 2 juli 2019) Arnhem gaat evenementen vooraf checken op dieren na kritiek op kamelen bij Arnhem Proeft (De Gelderlander, 3 juli 2019)

Gisteren is tijdens de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gelderland 10-12-2018 10:48

Gisteren is tijdens de ledenvergadering de Gelderse verkiezingslijst vastgesteld. Stem jij op 20 maart 2019 op 1 van deze kanjers? Kies voor dieren, natuur, milieu en klimaat. Stem op Partij voor de Dieren! Met oa Luuk van der Veer, Frank de Gram, Dominique P. Schön, Joop De Jonge, Maaike Moulijn, Leo de Groot

Arnhem vuurwerkvrij?

D66 D66 Partij voor de Dieren Arnhem 06-11-2018 19:56

Het is weer bijna oud-en-nieuw. En met het naderen van de jaarwisseling, neemt ook het (illegaal) afsteken van vuurwerk toe. Dit levert een ongekende overlast op voor mensen en dieren. Op oudejaarsnacht wordt er enorme milieuschade veroorzaakt. Elke jaarwisseling opnieuw zijn er bovendien talloze slachtoffers. Raadsleden Maarten Venhoek van D66 en Leo de Groot van de Partij voor de Dieren vragen het college naar een vuurwerkvrij Arnhem.

Wat D66 en de PvdD betreft gaan we de komende tijd op een andere manier naar consumentenvuurwerk kijken. Traditie is volgens ons geen reden om deze volstrekt onwenselijke situatie in stand te houden. Wij vinden dat we op termijn af moeten van het afsteken van consumentenvuurwerk. De gemeente Arnhem kan daarin eerste betekenisvolle stappen zetten.

Gelet daarop hebben de fracties van D66 en de Partij voor de Dieren de volgende vragen:

Is het college het met ons eens dat het afsteken van vuurwerk door particulieren, gelet op bovengenoemde overwegingen, een onwenselijk verschijnsel is en dat traditie geen reden is om zoiets onwenselijks in stand te houden? Is het college bereid te onderzoeken of het aantal vuurwerkvrije gebieden in onze gemeente geleidelijk kan worden uitgebreid. Te beginnen met gebieden met relatief veel natuur en dieren- en daarnaast ook de binnenstad te beginnen met het gebied binnen de singels? Is het college bereid zich actief aan te sluiten bij gemeenten die zich openlijk uitspreken om het afsteken van consumentenvuurwerk tegen te gaan, zoals Hilversum en Rotterdam? Is het College bereid het vuurwerkbeleid op korte termijn te evalueren en met de raad te bespreken?

Plan B voor Arnhem

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Arnhem 01-01-2018 00:00

Plan B voor Arnhem Download hier het verkiezingsprogramma als PDF De Partij voor de Dieren is de enige politieke partij in Arnhem die de belangen van alle levende wezens, mens én dier, als uitgangspunt kiest voor het gemeentelijk beleid. Van- uit een planeetbrede visie: verbeter de wereld, begin in Arnhem. Plan B. Omdat er geen planeet B is. De gemeente heeft als taak een aangename samenleving mogelijk te maken voor mens én dier. Een veilige omgeving waarin mensen de moed en de invloed hebben om de verande- ringen te bewerkstelligen die het leven voor iedereen prettiger maken. In Arnhem zou je je thuis moeten kunnen voelen, en daar doet de gemeenteraad ook veel aan. Toch zijn in de afgelopen jaren een hoop belangrijke zaken blijven liggen, waardoor de kwaliteit van leven te vaak pas op de tweede plaats komt in het gemeentelijk beleid. De soortenrijkdom van dieren en planten komt steeds meer in de verdrukking door oprukkende bebouwing en de aanleg van wegen. Bomen worden gekapt, groen wordt opgeofferd voor nieuwbouw. Het welzijn van mens en dier wordt aangetast door vee-industrie en verkeer in de directe omgeving van onze stad. De versnelde overstap naar schone energie komt nauwelijks van de grond, terwijl klimaatverandering onbeheersbaar dreigt te worden. De publieke ruimte is de afgelopen jaren in toenemende mate uit handen gegeven aan com- merciële partijen. Er is heel veel werk te doen in de zorg, in de aanleg van groen en in het klimaatneutraal maken van Arnhem, maar ondanks dat staan mensen werkloos aan de kant. Daar moet verandering in komen! De gemeente Arnhem heeft directe en bepalende invloed op de leefomgeving en het geluk en welzijn van de mensen en dieren die er wonen, maar gaat daar te vaak onverschillig mee om. Het gemeentebestuur stelt veelal niet de belangen van bewoners voorop, maar kor- te-termijn-economische-belangen. Dat moet anders. De gemeente behoort er te zijn voor haar inwoners en niet andersom. Een leefbare stad is zeer kostbaar, ook om te kunnen door- geven aan toekomstige generaties. Plan B voor Arnhem. Van menscentraal naar ecocentraal. Arnhem leefbaar houden vraagt om drastisch andere keuzes. Om een Plan B. Dicht bij huis. Dat kan door het vergroenen van onze tuinen en straten, door te werken aan schone lucht en schoon water, en bij te dragen aan oplossingen voor de wereldwijde klimaatontwrichting die ook Arnhem direct raakt. Wanneer we onze gebouwen benutten om energie op te wekken in plaats van energie te verspillen, maakt dat een wereld van verschil. Wanneer we het ge- bruik van dieren voor vermaak, voedsel, kleding en experimenten terugdringen, krijgen we een gemeente waarin niet louter de belangen van de mens centraal staan, maar die van álle levende wezens. Ons leven zal betekenisvoller, meer ontspannen en solidair worden, met meer zekerheden, mededogen en duurzaamheid. Arnhem wordt een toonbeeld van duurza- me keuzes als jij dat wilt. Je hebt Plan B voor Arnhem nu voor je. Een programma zonder vage beloftes die op de lange baan worden geschoven. Geen ‘compromisme’ als doel in zichzelf. Wél idealen die haalbaar zijn. Voor een gemeente waarin het prettig leven is voor mens en dier en die haar verant- woordelijkheden niet doorschuift naar andere overheden of komende generaties. Wij zijn ervan overtuigd dat het kan. En wij gaan daarvoor ons uiterste best doen. Arnhem, hou vast aan je idealen! Leo de Groot Partij voor de Dieren Arnhem Hier gaat Partij voor de Dieren Arnhem zich voor inzetten: Natuurlijk: een leefbaar Arnhem Diervriendelijk Arnhem Arnhem: lang zullen we leven Duurzame keuzes in Arnhem Zorgzaam Arnhem Emancipatie en privacy voorop in Arnhem