Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

63 documenten

Het Nationaal Historisch Museum moet er komen

SP SP CDA Nederland 15-02-2020 07:20

We zijn de makers van de toekomst, maar ook allemaal een product van onze geschiedenis. Historisch besef, kennis van onze wordingsgeschiedenis en onze geschiedenis in samenhang kunnen bezien is daarom heel belangrijk. Wanneer de status-quo de enige referentie is, wanneer er geen inzicht bestaat in onze geschiedenis, dan ontbreekt begrip van de achtergronden en ligt oppervlakkigheid op de loer. Wie niet weet waar hij vandaan komt, weet niet waarheen hij onderweg is.

Om deze reden namen in 2006 de toenmalig leider van de SP, Jan Marijnissen en zijn collega van het CDA Maxime Verhagen, het initiatief voor een Nationaal Historisch Museum. Over de hele wereld zijn veel mooie voorbeelden van nationale historische musea te vinden, maar Nederland heeft zo’n museum nog niet. Ondanks de grote steun voor dit idee toen, is het museum er nooit gekomen.

Bijna vijftien jaar later blazen Lilian Marijnissen en de huidige fractievoorzitter van het CDA Pieter Heerma, dit idee daarom nieuw leven in. SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen: 'In een tijd waarin de samenleving individualiseert en de veranderingen steeds sneller lijken te gaan, verdwijnt ook steeds meer de gedeelde oriëntatie. De oprichting van een Nationaal Historisch Museum kan bijdragen aan een hernieuwde waardering van het belang van kennis van onze wordingsgeschiedenis. Dat kan helpen in actuele discussies. Immers, het begrip van het heden en het nemen van beslissingen voor de toekomst kan niet zonder kennis van de ontwikkeling die ons gebracht heeft waar we nu zijn.'

De zinloze en mislukte oorlog in Afghanistan

SP SP GroenLinks Nederland 10-02-2020 08:33

We zijn constant voorgelogen. Dat is de keiharde uitspraak over de oorlog in Afghanistan van John Sopko, de Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction. Hij deed deze uitspraak eind vorig jaar in reactie op het vrijkomen van de Afghanistan papers – de honderden interviews met directbetrokkenen, vooral Amerikanen, bij de oorlog.

Wat vooral opvalt in deze door de Amerikaanse krant de Washington Post aan de geheimhouding ontrukte Afghanistan papers, is de grote afstand tussen dat wat politici het volk voorschotelden, en wat hoge generaals, diplomaten en andere geïnterviewden werkelijk dachten. Mooie, continu herhaalde woorden over vooruitgang, de opbouw van Afghaanse veiligheidsdiensten, de strijd tegen corruptie in Afghanistan en tal van andere onderwerpen werden regelrecht tegengesproken als de camera niet draaide, als er geen journalisten aanwezig waren. Kortom, als men wel eerlijk kon zijn.

Wie de Afghanistan papers leest, kan niet om de pijnlijke conclusie heen dat de permanente oorlog in Afghanistan mislukt en zinloos is.

Dit betreft vooral de Amerikaanse politieke discussie, maar vorige week werd duidelijk dat ook hier geregeld niet de waarheid is verteld. Dat blijkt uit de zogenoemde post-missie beoordeling over de ‘politietrainingsmissie’ in Kunduz van 2011 tot 2013. In dit rapport staan schokkende bevindingen. Door manipulatie van statistieken is bijvoorbeeld een veel rooskleuriger beeld neergezet van het aantal getrainde agenten. Agenten werden meerdere keren meegeteld, certificaten werden uitgedeeld aan agenten die dit niet verdienden, zelfs koks en schoonmakers werden opgenomen in de statistieken en agenten die de opleiding niet hadden afgerond. Datzelfde geldt voor alfabetiseringscursussen voor agenten. Daar werden zelfs afvallers in de statistieken meegenomen.

Er werd niet alleen gemanipuleerd. Informatie werd ook achtergehouden.

Deze leugens waren het gevolg van druk, staat in het rapport. Ook druk vanuit Den Haag. Om draagvlak in de Tweede Kamer te behouden (steun van GroenLinks was nodig voor een meerderheid) voor deze, onder de bevolking zeer impopulaire missie werden statistieken uit de duim gezogen.

Er werd niet alleen gemanipuleerd. Informatie werd ook achtergehouden. De Kunduz-missie ging gepaard met allerlei onrealistische, zelfs ronduit naïeve voorwaarden – voorwaarden waar een meerderheid van de Tweede Kamer én het kabinet, ondanks waarschuwingen uit allerlei hoeken, mee akkoord ging. Eén zo’n voorwaarde was dat door Nederland opgeleide agenten niet voor offensieve militaire operaties mochten worden ingezet.

In de post-missie beoordeling staat dat algemeen bekend was bij betrokkenen bij de missie dat Afghaanse agenten ook ingezet werden in offensieve operaties tegen de Taliban. En hoewel aangekaart werd bij Afghaanse commandanten dat dit tegen de afspraken was, kon niet voorkomen worden dat agenten offensief werden ingezet en er dus niet aan de wens van de Kamer kon worden voldaan, aldus het rapport.

Tot op de dag van vandaag is de Kamer nooit in dergelijke heldere woorden gemeld dat deze afspraken zijn geschonden. Dat is extra pijnlijk omdat het premier Rutte zelf was die in het debat over de Kunduz-missie in januari 2011 stelde er persoonlijk garant voor te staan dat alle voorwaarden zouden worden nagekomen. Hij merkte daarbij zelfs op dat het schenden van gemaakte afspraken kan leiden tot de ultieme consequentie, namelijk stoppen met de missie.

De misleiding, manipulatie en de leugens beperkten zich niet tot de missie in Kunduz. Er zijn tal van voorbeelden bekend van de jaren daarvoor, vooral als gevolg van goed spitwerk van radioprogramma Argos en andere media. Anders dan de Kamer werd voorgehouden, heeft Nederlands militair personeel, commando’s, bijvoorbeeld wel degelijk meegedaan aan de Amerikaanse vechtmissie Enduring Freedom, al in 2002, stelt Argos.

Ook werd een executie van ontsnapte gevangenen door de Afghaanse veiligheidsdienst NDS, in 2002, de Kamer niet gemeld. Dit terwijl de NDS de organisatie was waar Nederland later, tijdens de missie in Uruzgan van 2006 tot 2010 gevangenen aan zou overdragen.

Door Nederland overgedragen gevangenen aan de NDS zouden niet zijn gemarteld, was de stellige conclusie in de eindevaluatie over de missie in Uruzgan. Maar recent, na een publicatie van dagblad Trouw, bleek dit onjuist en moest minister Blok van Buitenlandse Zaken de woorden van zijn voorganger terugnemen.

Ook wat betreft slachtoffers als gevolg van Nederlands optreden is niet eerlijk gecommuniceerd. Een ernstig voorbeeld betreft een gewapend treffen in Deh Rawod in 2006 waarbij zo’n zestig doden zouden zijn gevallen, zo bleek uit door WikiLeaks geopenbaarde stukken, terwijl het ministerie van Defensie enkel melding maakte van ‘mogelijke slachtoffers’. Niet geheel toevallig is dat dezelfde terminologie die werd gehanteerd toen zo’n zeventig burgerdoden vielen door een Nederlandse bom in Hawija, Irak. Er is in Afghanistan grootschalig geweld gebruikt – het was vooral een vechtmissie; niet een wederopbouwmissie zoals de Kamer werd voorgehouden – maar wij weten nauwelijks wat de gevolgen hiervan zijn. Nog steeds niet.

Tijdens het debat gisteren over de Afghanistan papers en de leugens over de Kunduz-missie stelde ik minister Blok een heldere vraag: wie neemt verantwoordelijkheid voor de jarenlange leugens over deze mislukte oorlog? Een serieus antwoord op die vraag volgde niet. Ook collega-Kamerleden, die ik dezelfde vraag voorhield, wilden geen consequenties verbinden aan het voorliegen van het parlement en de bevolking. Onbegrijpelijk.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Nachtmerrie

SP SP Nederland 07-02-2020 14:40

Het zal je maar gebeuren. Je kinderen gaan naar de opvang en als compensatie voor de hoge kosten ontvang je kinderopvangtoeslag. Op een dag krijg je een brief van de Belastingdienst dat alle kinderopvangtoeslag die je tot nu toe hebt ontvangen moet worden terugbetaald, zonder dat je weet wat je fout hebt gedaan. Een nachtmerrie toch? Voor duizenden ouders is dit realiteit. Zij zijn jaren bezig geweest hun onschuld te bewijzen, maar liepen vast in het systeem. Zij konden niet opboksen tegen een overheid die tegenover ze stond, in plaats van naast ze.

Het gaat over grote bedragen. Van tienduizenden euro’s tot meer dan een ton. De verhalen van deze mensen zijn ontzettend schrijnend. Niet alleen zijn mensen opgezadeld met torenhoge schulden, maar ze zijn hun huis uitgezet of gedwongen het te verkopen. Een man werd aangehouden op de snelweg en mocht niet meer verder rijden, omdat zijn auto direct werd ingenomen. Een gezin werd staande gehouden op Schiphol en mocht het land niet verlaten voor vakantie. Na tussenkomst van de Nationale Ombudsman mochten ze uiteindelijk toch vertrekken.

Veel vragen blijven onbeantwoord. Hoe heeft het kunnen gebeuren dat de problemen van deze mensen zo lang zijn genegeerd? Waarom zijn deze mensen als nummers behandeld? Hoe kan het dat niemand bij de Belastingdienst naar ze luisterde? En fundamenteler: hoe kan het eigenlijk dat de zorgpremie, de huur en de kinderopvangkosten zo hoog zijn dat er toeslagen nodig zijn?

De verhalen van de ouders hebben mij diep geraakt, het onrecht, de machteloosheid, het gevoel dat je leven je ontnomen wordt, terwijl je toch helemaal niets verkeerd hebt gedaan. Maar ook hun strijdvaardigheid inspireert. Na al die tegenslagen blijven velen van hen geloven in een toekomst. Een ding is duidelijk: of je het nu over de aardbevingen in Groningen hebt of over deze gedupeerde ouders, de overheid moet naast mensen staan en niet tegenover ze.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Veiligheid in gevangenissen zwaar onder druk

SP SP Nederland 06-02-2020 07:45

De vraag rijst wat hier de afgelopen 10 jaar aan gedaan is. Veel beloftes, dat zeker. Over het verlagen van de werkdruk. Over het openhouden van gevangenissen. Over meer collega’s op de werkvloer. Deze beloftes zijn gebroken. Van de beloofde toename van personeel op de werkvloer is niets terecht gekomen. Het personeel heeft, door het gebrek aan collega’s, nauwelijks nog mogelijkheden om echt te werken aan resocialisatie van gedetineerden en dus het voorkomen van recidive. Doordat de overheid fors heeft gesneden in het aantal gevangenissen moeten nu meer gevangenen bij elkaar op cel zitten en is de werkdruk voor het personeel niet lager, maar juist nóg hoger geworden!

Personeel wordt geregeld aangevallen door gedetineerden, die zich te vaak de baas wanen in de bajessen. Het buiten houden van in de inrichtingen verboden spullen zoals drugs en mobieltjes lukt nauwelijks, wat tot nog onveiliger toestanden leidt. Voor het personeel binnen de inrichtingen, want zij worden nu te vaak belaagd door agressieve gedetineerden en er zijn te weinig collega’s om de boel in de gaten te houden. Maar het leidt ook tot onveiligheid buiten de inrichtingen in de samenleving, als met mobieltjes crimineel handelen voortgezet kan worden en als gedetineerden slechter ‘de hogeschool voor de criminaliteit’ uit komen dan dat ze er in gingen. Recidive bestrijden is slachtoffers voorkomen, ook hier geldt weer dat veiligheid mensenwerk is.

Het gevangenispersoneel verdient respect en waardering. Zij zorgen er voor dat wij in een veilige samenleving kunnen leven. Het feit dat juist die mensen, die dag in dag uit in moeilijke omstandigheden werken voor onze veiligheid, al zo lang de noodklok moeten luiden, is een regelrechte schande. Verminder de bureaucratie en het aantal meerpersoonscellen. Zorg snel voor meer collega’s in vaste dienst. Meer personeel op de werkvloeren van de gevangenissen is nodig om de werkdruk van het personeel te verlagen, zodat de veiligheid binnen en buiten de gevangenissen beter bewaakt kan worden. We moeten gaan staan voor de veiligheid van het gevangenispersoneel én de samenleving.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

John van den Heuvel, misdaadverslaggever

Jan van der Veen, gevangenismedewerker

Frans Douw, Bart Molenkamp en Jacques van Huet, oud-gevangenisdirecteuren

Lilian Marijnissen in gesprek met leraren, agenten en zorgverleners

SP SP Nederland 05-02-2020 12:42

Na tien jaar Rutte is dat wat van ons allemaal is, onze zorg, ons onderwijs en onze veiligheid, verweesd. De kwaliteit schiet tekort. De werkdruk is te hoog door te weinig collega’s en teveel bureaucratie. Het is de hoogste tijd voor een herwaardering van de publieke sector en de SP zal daar het komend jaar alles voor uit de kast halen.

Lilian Marijnissen gaat in gesprek met mensen die werken in de zorg, in het onderwijs of bij de politie, over waarom je voor het mooie vak gekozen hebt en over wat er nodig is. Samen kunnen we ervoor zorgen dat dingen gaan veranderen.

Dus werk je in het onderwijs, in de zorg of bij de politie? Schrijf je dan nu in. Neem gerust je collega's mee. Je hoeft geen lid te zijn van de SP.

Meer informatie over de bijeenkomsten en de mogelijkheid om je aan te melden vind je hier:

Overheid moet slachtoffers van stalking beter beschermen

SP SP Nederland 30-01-2020 08:42

Keer op keer werden de noodkreten van de 16-jarige Hümeyra over haar stalkende ex-vriend genegeerd. De ene instantie wees naar de andere instantie om hulp te bieden. Belangrijke informatie kwam niet op de juiste plekken terecht. Met als vreselijk gevolg dat de jonge Hümeyra hulpeloos en radeloos achterbleef en door haar stalker werd doodgeschoten. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'De overheid moet radicaal kiezen voor de slachtoffers die geen contact willen met een gewelddadige ex. Het moet makkelijker worden om stalkers weg te houden bij hun slachtoffers. Na meerdere drama's, zoals de tragische dood van Linda van der Giesen en Hümeyra, moet het voor minister Grapperhaus duidelijk zijn dat er echt iets moet veranderen. Slachtoffers moeten niet langer in angst hoeven leven.'

De SP wil dat contactverboden voortaan ook opgelegd kunnen worden door de politie als iemand belaagd wordt door een stalker. Overtredingen van contactverboden moeten ook veel beter gehandhaafd worden. Dat stelt SP voor in het debat in de Tweede Kamer over de dood van Hümeyra. Eerder stelde Van Nispen ook al voor om overtredingen van contactverboden sneller en consequent te handhaven. Op die voorstellen heeft de regering nog niet gereageerd. 'Teleurstellend', vindt Van Nispen. 'Wat de SP betreft kan ook de hulpofficier van Justitie voortaan een beschermingsbevel opleggen zodra een slachtoffer van stalking zich meldt met een onderbouwd verhaal. Nu kan alleen een officier van Justitie dat doen en dat duurt langer. Geef slachtoffers daar een bewijs van mee en registreer dit in het politiesysteem. In tegenstelling tot nu is dan voor elke agent duidelijk wanneer een stalker in overtreding is en opgepakt kan worden. Overtreding van zo'n beschermingsbevel is namelijk strafbaar.'

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

SP solidair met stakende docenten door het hele land

SP SP Nederland 30-01-2020 06:45

Massaal leggen leraren op basis- en middelbare scholen donderdag en vrijdag het werk neer. Meer dan 3000 scholen sluiten de deuren uit onvrede over het (gebrek aan) beleid van het kabinet Rutte-III. Sinds het kabinet is aangetreden waarschuwen docenten keer op keer voor het toenemend lerarentekort, maar tot nu toe blijven fundamentele en structurele oplossingen uit. ‘Het is fantastisch om te zien dat de actiebereidheid in het onderwijs alleen maar blijft toenemen, maar eigenlijk is het natuurlijk gênant dat het nodig is’, aldus SP-leider Lilian Marijnissen. ‘Deze mensen doen zulk ontzettend belangrijk werk, onder zware omstandigheden en tegen een salaris dat gewoon veel te laag is. Dat kun je niet langer negeren als kabinet, zeker niet nu de miljarden tegen de plinten klotsen.’

De SP steunt het eisenpakket van de stakende docenten volkomen. Niet alleen moeten de salarissen op basis- en middelbare school gelijk worden getrokken, ook zal voor allebei deze groepen er geld bij moeten om de schade van een jarenlange nullijn te herstellen. En de werkdruk zal omlaag moeten. ‘Als je dat niet doet, kun je promotiecampagnes maken tot je een ons weegt, maar los je het lerarentekort niet op. Nu al zie je dat teveel jonge docenten na een paar jaar door de werkdruk gedesillusioneerd afhaken. Dat is zonde. Die mensen zie je nooit meer terug in het klaslokaal. En die luxe heeft dit kabinet niet. Aan de bak dus’, aldus Marijnissen die zelf aanwezig was bij stakende docenten in De Kuip in Rotterdam.

Ben jij leraar? Op 12 februari praat Lilian Marijnissen graag met je door. Van 19.30 uur tot 21:00 uur ben je van harte welkom in basisschool de Vijf Sterren in Amsterdam. Neem je collega’s mee en meld je hier aan!

Conferentie over wooncrisis

SP SP Nederland 18-01-2020 15:30

Nederland zit in een wooncrisis. Politici maakten van wonen een markt en besloten hard te bezuinigen. De gevolgen raken grote groepen in de samenleving hard. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en kopen is vaak onmogelijk. Het kan en moet anders. Daarom organiseerde de SP de conferentie Stop de Wooncrisis, et voorbeelden uit Liverpool en Berlijn waar buurten het systeem versloegen. Wat ze daar kunnen, kunnen wij ook!

‘Nederland zit in een diepe wooncrisis. En dat raakt heel veel mensen hard. Voor steeds meer mensen is een goed en betaalbaar huis niet vanzelfsprekend. Tegelijk wordt een hele kleine groep ontzettend rijk. En dat is geen natuurramp, maar het gevolg van decennia van foute politieke keuzes,’ zegt SP-fractievoorzitter Lilian Marijnissen.

De SP maakt andere keuzes. Wij willen dat er genoeg betaalbare woningen zijn de markt wordt teruggedrongen. De overheid moet het voortouw nemen, want de markt lost dit niet op. En de SP wil de wooncrisis samen met de klimaatcrisis aanpakken door nieuwe betaalbare energiezuinige woningen te bouwen en door bestaande woningen te verbeteren. En: Laat de overheid op zoveel mogelijk daken zonnepanelen leggen. Het is een investering voor ons allemaal. Lees meer over de voorstellen van de SP.

Prettig oud worden in je vertrouwde omgeving

SP SP Nederland 17-01-2020 07:53

Na drie kabinetten Rutte staat de ouderenzorg er slecht voor. Ouderenzorg is afgebroken, verzorgingshuizen zijn gesloten en 77.000 medewerkers verloren door bezuinigingen hun baan, waardoor er nu een schreeuwend tekort aan personeel is. Ruim 16.700 ouderen staan op een wachtlijst voor een zorginstelling. Ze blijven langer in het ziekenhuis omdat ze nergens terechtkunnen. En de eerste hulp loopt vol door ongelukken omdat ze gedwongen thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat.

De SP pleit voor radicale verandering: herwaardering van ouderenzorg. Geef medewerkers de waardering die ze verdienen en neem als overheid het voortouw bij de bouw van zorgbuurthuizen, kleinschalige, gezellige zorglocaties waar je in je eigen omgeving oud kunt worden.

Op dit moment ontbreekt het totaal aan landelijk beleid om tot oplossingen te komen. Na de desastreuze fout om de verzorgingshuizen te sluiten, waar nu de ene na de andere medeplichtige partij op terugkomt, kijkt dit kabinet vooral toe. Voor de kerst bezochten wij de Bloesemhof, een zorglocatie in Montfoort waar ouderen prettig wonen. Helaas moet dit verpleeghuis dicht. Grote paniek. De ouderen moeten in de laatste fase van hun leven verhuizen en komen op de wachtlijst voor zorglocaties kilometers verderop. De hele gemeenschap wordt geraakt, maar dit kabinet grijpt niet in.

Uit het hele land stromen berichten binnen van hoogbejaarde ouderen die moeten verhuizen maar nergens terechtkunnen. En dan te bedenken dat de behoefte aan verpleeghuisplekken de komende twintig jaar volgens schattingen verdubbelt. Net als in de jeugdzorg en de medische zorg is ook in de ouderenzorg door meer concurrentie samenwerking tussen zorgaanbieders veel moeilijker geworden. Zorginstellingen moeten hun eigen vastgoed financieren, geld lenen en altijd alert zijn op mogelijke verliezen. Daarom zijn veel zorgaanbieders voorzichtig met het bijbouwen van nieuwe verpleeghuisplaatsen. Geen risico's, want voor je het weet beland je in de rode cijfers.

Ouderen verdienen beter. Het is hoog tijd voor een radicale verandering: niet de markt, maar een actieve overheid moet het voortouw nemen: kleinschalige verpleeg- en verzorgingshuizen. Steun zorgaanbieders met garantstellingen voor de bouw. Maak harde afspraken over nieuwe soorten ouderenzorg, zodat alle ouderen die zich thuis niet meer veilig of prettig voelen, kunnen verhuizen naar een plek waar de zorg altijd dichtbij is. Het is onverantwoord dat het kabinet niet ingrijpt.

Wij doen de oproep per direct het sluiten van zorglocaties te stoppen zolang er nog wachtlijsten zijn. En met een noodplan te komen om snel zorgbuurthuizen te bouwen voor duizenden extra plaatsen in de verpleeghuiszorg. Onze ouderen verdienen het.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter in de Tweede Kamer

Maarten Hijink, Tweede Kamerlid voor de SP en woordvoerder zorg.

Eindstand kerstactie: 56.550 euro voor ouders toeslagenaffaire

SP SP Nederland 24-12-2019 15:30

De kerstactie, opgezet door gedupeerden van de toeslagenaffaire, heeft in 13 dagen tijd 56.550 euro opgehaald. Met het opgehaalde geld zijn kerstpakketten gemaakt voor 370 gezinnen die geen geld hebben voor een kerstcadeautje voor de kinderen of een uitje tijdens de vakantie omdat ze in diepe schulden zijn gestort door Belastingdienst. De SP ondersteunde de ouders met hun actie. SP-leider Lilian Marijnissen is blij dat er zo veel geld is opgehaald voor deze gezinnen in nood: ‘Het is hartverwarmend om te zien hoe blij de kinderen zijn met hun cadeaus. Voor sommige kinderen is het lang geleden dat ze iets uit konden pakken. De steun van Nederland voor deze ouders en hun kinderen was massaal. Dat doet deze ouders, die jaren dachten ze er alleen voor stonden, heel goed.’

De ouders kregen in hun kerstpakket ingrediënten voor een kerstdiner, cadeautjes voor de kinderen en waardebonnen voor bijvoorbeeld een nieuwe kinderjas of een dagje uit in een pretpark. De komende weken kunnen ouders zich blijven melden voor een steuntje in de rug. ‘Al het opgehaalde geld gaat naar de ouders. We hebben momenteel nog geld over. Gedupeerde ouders roep ik op om zich te melden, zodat we hun kinderen ook een fijne kerstvakantie kunnen bezorgen.’

Een verantwoording van de uitgaven zal na de feestdagen volgen op www.sp.nl/kerst.