Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

38 documenten

Ervaring en nieuw talent voor een eerlijk Nederland

SP SP Nederland 21-09-2020 16:50

Met vertrouwen en trots presenteert de SP haar concept-kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Lilian Marijnissen voert de SP lijst aan die bestaat uit een mix van kandidaten met jarenlange ervaring en nieuw talent.

De SP Partijraad koos Lilian Marijnissen eerder al tot lijsttrekker. Zij is sinds 2,5 jaar het boegbeeld van de SP in Den Haag en in het land en dit worden haar eerste Tweede Kamerverkiezingen als lijsttrekker. Voorzitter van de kandidatencommissie, Bastiaan van Apeldoorn: 'Lilian zal voor onze partij vooropgaan in de strijd voor een eerlijk Nederland. Nu gaat het er om dat we sterker uit de crisis komen. Steeds meer partijen zien nu wat de SP al heel lang ziet: de markt gaat die oplossing niet brengen, meer zeggenschap voor mensen wel. De SP heeft de alternatieven daarom al klaar liggen en met Lilian de beste leider om hier uitvoering aan te geven.'

Lilian wordt gevolgd door nummer twee, Renske Leijten, één van de meest ervaren, effectieve en zichtbare Kamerleden binnen de SP, zo benadrukt de kandidatencommissie: 'Nadat Renske zich jarenlang met hart en ziel heeft ingezet voor de zorg, kent nu heel Nederland haar als onvermoeibare strijder tegen de misstanden bij de belastingdienst, samen met de gedupeerde ouders. Renske is vastbesloten voor hen de onderste steen boven te krijgen en zich in te zetten voor een eerlijke overheid,' aldus voorzitter van Apeldoorn.

Na twee vrouwen op plek één en twee, is de nummer drie, huidig financieel woordvoerder Mahir Alkaya, de grootste stijger op de lijst. Mahir heeft zich volgens de kandidatencommissie de afgelopen jaren bewezen als een strijdbaar en uitermate kundig Kamerlid, die als geen ander gemotiveerd is om de rekening van de coronacrisis op een eerlijke manier te verdelen.

Als nummer vier wordt voorgedragen Michiel van Nispen, die zich in de Kamer als justitiewoordvoerder onderscheiden heeft met de wijze waarop hij zijn grote inhoudelijke kennis en politiek inzicht inzet tegen elke vorm van klassenjustitie en voor een eerlijke rechtstaat. Nummer vijf wordt Maarten Hijink, die zich juist ook tijdens deze coronacrisis heeft bewezen als woordvoerder zorg voor de SP.

De hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 10 van de SP-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen, is Jimmy Dijk, nu SP fractievoorzitter in Groningen, en die in die stad ook heeft laten zien het raadswerk effectief te kunnen verbinden met vele acties in de wijken en buurten voor een socialer Groningen. De commissie ziet in hem een kandidaat die zeer gemotiveerd is om na de verkiezingen ook in Den Haag te strijden voor een socialer Nederland. Talentvolle nieuwkomers op de lijst zijn Sunita Biharie uit Apeldoorn en Murat Memiş uit Eindhoven. Beiden zijn bekend in hun regio en zetten zich keihard in voor betaalbaar wonen en goede zorg.

Met de lijst heeft de SP nadrukkelijk gekozen voor ervaren kandidaten die zichzelf binnen en buiten de Tweede Kamer bewezen hebben voor de partij. Voorzitter van Apeldoorn: 'Het zijn allen socialisten in hart en nieren die niet alleen in Den Haag het politieke debat aangaan maar ook in het land samen met mensen opstaan voor een eerlijker Nederland.'

Bastiaan van Apeldoorn: 'De meeste kandidaten in de top tien zijn pas één periode Kamerlid. Veel werk valt voor deze mensen nog te verzetten wanneer het gaat om meer waardering voor de zorg, een sterke publieke sector, betaalbaar wonen en eerlijke lonen. Er liggen, juist nu de coronacrisis het falen van het neoliberalisme van de afgelopen decennia voor iedereen nog zichtbaarder maakt, nu kansen voor echte verandering.'

Lilian Marijnissen: 'Ik ben natuurlijk trots op al onze kandidaten, maar bijzonder trots dat Emile Roemer en Ronald van Raak zich beschikbaar stellen als lijstduwer voor de komende verkiezingen. Zij blijven van onschatbare waarde voor onze partij. Met deze lijst gaan we vol vertrouwen de verkiezingen in voor een eerlijk Nederland.'

In de komende maanden wordt deze concept-kandidatenlijst naast het concept-verkiezingsprogramma van de SP in alle SP-afdelingen besproken. Op 12 december wordt op het 25e SP-congres de definitieve lijst vastgesteld.

De concept-kandidatenlijst van de SP:

Van Nispen: Verdrinkingen tonen noodzaak actie aan

SP SP Nederland 10-08-2020 12:58

Ook deze zomer worden we weer opgeschrikt door berichten over verdrinkingen. Jongeren kwamen in de problemen in de verraderlijke omstandigheden op zee, maar ook het bericht over de Pool die zelf het leven liet nadat hij de levens van anderen redde maakte veel los. SP-Kamerlid Michiel van Nispen is geraakt door deze berichten: ‘Verdrinkingen zijn grote tragedies. Voor nabestaanden, maar ook traumatisch voor omstanders en reddingswerkers. Afgelopen weekend hebben we bijvoorbeeld gezien dat de omstandigheden aan zee buitengewoon riskant waren. De Reddingsbrigade waarschuwt, redt levens, en doet wat ze kan. Maar ook deze zomer wordt weer duidelijk dat we in Nederland meer kunnen en moeten doen om verdrinkingen te voorkomen. Er is actie nodig, dat is door al deze trieste berichten helaas weer bevestigd.’

SP-Kamerlid Van Nispen presenteerde vorig jaar een actieplan. Daarin wordt onder andere het belang onderstreept dat alle jongeren goed leren zwemmen, vervolgens ook blijven zwemmen, maar ook onderwezen worden in de gevaren en risico’s van open water, bijvoorbeeld muien bij zee. ‘Dat is belangrijk omdat dit natuurverschijnselen zijn die niet iedereen kent, mensen onderschatten de omstandigheden nog steeds te vaak’, aldus Van Nispen. ‘De Reddingsbrigade heeft een belangrijke taak. Er wordt veel voorlichting gegeven en ze verrichten reddingswerk. Maar juist de Reddingsbrigade is nu in de financiële problemen en de regering is hen tot nu toe niet te hulp geschoten. Dat vind ik onbegrijpelijk, de Reddingsbrigade moet nu zo snel mogelijk in staat worden gesteld te werken aan haar missie, veiligheid in en bij het water. Ik ga de minister opnieuw vragen actie te ondernemen, in het belang van de zwemveiligheid van ons allemaal, om zoveel mogelijk verdrinkingen te voorkomen.’

Succes SP: Meer geld naar de Reddingsbrigade

SP SP VVD Nederland 03-07-2020 11:36

SP-Kamerlid Michiel van Nispen is blij met de steun van de Tweede Kamer voor zijn voorstel om meer geld uit te trekken voor de Reddingsbrigades. Op dit moment verkeren reddingsbrigades in financieel zwaar weer. Van Nispen: 'We zien dat de zwemvaardigheid van mensen steeds verder afneemt, elke zomer worden we opgeschrikt door berichten van verdrinkingen. Daarom is het onacceptabel dat de reddingsbrigade onvoldoende middelen heeft om haar werk te kunnen doen, het is heel belangrijk dat dit nu wel gaat gebeuren'.

De Reddingsbrigade Nederland speelt een belangrijke rol in de zwemveiligheid van ons waterrijke land en het tegengaan van verdrinkingen. Toch is de reddingsbrigade sterk afhankelijk van de financiering van gemeenten en projecten, waardoor er onvoldoende budget overblijft om te kunnen investeren in voorlichting over zwemveiligheid, innovaties en verdere professionalisering van het toezicht langs de Nederlandse stranden. Van Nispen wil dat er structurele financiering komt.

Daarnaast zijn de lifeguards van de Reddingsbrigade elk jaar honderden euro's kwijt aan opleidingen, trainingen, reis- en parkeerkosten, zwem- en reddingskleding. Van Nispen: 'Ik vind het niet uit te leggen dat mensen die levensreddend werk verrichten, daar zelf voor moeten betalen. Lifeguards verdienen ondersteuning en waardering. Ze mogen niet op kosten gejaagd worden om verdrinkingen te voorkomen, waar ze hun eigen leven soms voor riskeren'.

Het aangenomen voorstel van de SP en de VVD geeft de regering de opdracht om voldoende budget uit te trekken om de zwemveiligheid in Nederland te kunnen bevorderen, zodat verdrinkingen zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen.

Misdaad mag niet lonen: SP eist actie

SP SP Nederland 16-06-2020 06:15

In Nederland verdienen criminelen per jaar tussen de 15 en 20 miljard euro. De Nederlandse overheid weet van dat gigantische bedrag slechts 77 miljoen euro af te pakken en terug te geven aan de samenleving. 'Dat is ronduit bedroevend en niet uit te leggen aan al die mensen die zich wel netjes aan de wet houden', aldus Michiel van Nispen, woordvoerder Justitie. Hij eist dan ook actie van het Kabinet om meer misdaadgeld af te pakken.

Al jaren vraagt de SP aandacht voor het afpakken van geld dat verdiend is door criminele activiteiten. Van Nispen: 'Als we georganiseerde criminaliteit een halt toe willen roepen dan moeten we criminelen raken waar het pijn doet: in hun portemonnee. Het kabinet zou er goed aan doen fors meer te investeren in het afpakken van crimineel vermogen.'

De Nederlandse samenleving wordt nu elk jaar voor minstens 15 miljard euro bestolen door criminelen. 'We laten nu miljarden liggen bij criminelen. Dat is niet alleen onrechtvaardig maar dat geld is hard nodig voor onze publieke sector: zorg, onderwijs en veiligheid.'

Fraudeonderzoek door eigen advocaat vergroot risico op misleiding van OM

SP SP Nederland 10-06-2020 07:14

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil meer gebruikmaken van zelfonderzoek. Hierbij laat het verdachte bedrijf de veronderstelde fraude of corruptie onderzoeken door advocaten die door het bedrijf zelf zijn ingehuurd. Hun onderzoeksrapport wordt overhandigd aan het Openbaar Ministerie (OM), dat daarop een eventuele vervolging en afdoening baseert. Zo ligt het risico op de loer dat het OM zich baseert op partijdig en zelfs misleidend onderzoek.

Fraudezaken zijn complex en de opsporingsdiensten en het OM hebben beperkte onderzoekscapaciteit. Door het leeuwendeel van het onderzoek bij een door de verdachte ingehuurde advocaat neer te leggen, hoopt Grapperhaus op ‘efficiencyvoordelen’. Ook advocatenkantoren spinnen hier garen bij. Er is immers veel geld gemoeid met deze uit de Angelsaksische wereld overgewaaide trend.

Het is goed dat fraude en corruptie worden opgespoord en vervolgd. Het is ook positief als bedrijven zelf schoon schip willen maken. Maar bij zelfonderzoek door advocaten zijn kritische kanttekeningen te plaatsen. Advocaten zijn immers bij wet verplicht om te handelen in het belang van hun cliënt en dienen daarom partijdig te zijn. Dit maakt hun rol moeilijk verenigbaar met die van onafhankelijk, objectief onderzoeker. Als de bedrijfstop wetenschap had van fraude, kan van een advocaat niet worden verwacht dat hij hierop de nadruk legt in het zelfonderzoeksrapport. Bovendien leidt een al te kritische blik op de opdrachtgever misschien niet tot een vervolgopdracht.

Grapperhaus meent dat het tuchtrecht genoeg garanties biedt. Maar het  tuchtrecht bevat hiervoor geen specifieke bepalingen. De enige concrete bescherming is het verbod voor advocaten om onjuiste informatie te verstrekken. Maar het tuchtrecht verbiedt de advocaat niet om feiten te verzwijgen, af te zwakken, of derden verdacht te maken. Bovendien mogen advocaten zich beroepen op hun verschoningsrecht en weigeren om nadere toelichting te geven over het onderzoeksverloop. Dit alles staat de controle van de betrouwbaarheid in de weg. Bovendien lijkt het tuchtrecht niet altijd even effectief. Procedures kunnen lang voortslepen.

De risico’s van zelfonderzoek blijken uit de praktijk. In een strafzaak tegen accountantskantoor Baker Tilly wees het OM op basis van zelfonderzoek van Baker Tilly een ondernemer aan als verdachte. Een misleidende feitenselectie in het rapport gaf het beeld dat de ondernemer bewust aanstuurde op belastingontduiking. Het zelfonderzoek wees ook een enkele fiscaal adviseur van Baker Tilly als zondebok aan, de rest van het bedrijf bleef buiten schot. Maar in een civiele zaak aangespannen door de ondernemer kwam boven dat binnen Baker Tilly de illegale constructie in detail was besproken in een genotuleerde vergadering. De inhoud van deze notulen was door de advocaten uit het rapport weggelaten. Het toont hoe het OM kan worden misleid. En hoe frauderende bedrijven hun straf grotendeels kunnen proberen te ontlopen door derden voor de bus te gooien.

Grapperhaus reageert laconiek op deze kwetsbaarheden. De fiscale opsporingsdienst Fiod toetst het zelfonderzoek immers op betrouwbaarheid en kan kiezen voor vervolgonderzoek, met het zelfonderzoek als bron. Zo loopt het OM echter het risico dat wordt voortgebouwd op een ondeugdelijk fundament, waarin ernstige feiten zijn verzwegen of afgezwakt. Bovendien is de vraag hoe zinvol die werkwijze echt is. Als FIOD en OM het werk van de advocaat immers moeten overdoen, verdwijnen immers de gehoopte ‘ efficiencyvoordelen’. Maar als ze dat werk niet overdoen is het zelfonderzoek mogelijk niet betrouwbaar genoeg om stellige conclusies aan te verbinden. De minister zou dit onder ogen moeten zien.

Het inschakelen van advocaten door verdachte bedrijven vereist een serieuze politieke discussie. Het is te makkelijk om enkel te verwijzen naar het tuchtrecht. Het belang van echte waarheidsvinding, transparantie en controleerbaarheid is onmiskenbaar. Daarom dient de minister van Justitie eerst serieus te onderzoeken of er waarborgen denkbaar zijn waaronder zelfonderzoek door advocaten verantwoord is. Ook moet hij werk maken van uitbreiding van de capaciteit van OM en opsporingsdiensten, om fraude en corruptie bij bedrijven goed te onderzoeken. Dan is er ook minder noodzaak dit belangrijke werk uit te besteden.

Michiel van Nispen (SP)

Maarten Groothuizen (D66)

Deze tekst verscheen ook in het Financiële Dagblad op 10-06-2020

'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij'

SP SP Nederland 08-06-2020 02:41

Als gevolg van de coronacrisis moeten veel mensen de buikriem aanhalen. Tweede Kamerleden kunnen echter nog altijd rekenen op extra vergoedingen. Naast de riante inkomens komen daar allerlei vergoedingen bij, voor beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkosten. Vergoedingen die bovendien moeilijk gecontroleerd kunnen worden. Bedragen die ook vast staan, ongeacht de reizen of het verblijf van Kamerleden. Door de coronacrisis hebben veel politici vaker thuis gewerkt, maar konden zij toch rekenen op de volledige vergoedingen voor reizen en verblijven.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil een einde maken aan deze bijzondere regelingen voor Kamerleden. Maandag zal hij daarvoor een voorstel doen tijdens het debat over de Raming, de begroting van de Tweede Kamer. Van Nispen: 'Deze riante regelingen zijn niet uit te leggen. Dat waren ze al niet, maar nu al helemaal niet. Nu overal ontslagen vallen en zoveel mensen moeten inleveren. Laten we beginnen met de beroepskosten, reiskosten- en de verblijfkostenvergoeding af te schaffen.' De SP heeft zélf een 'solidariteitsregeling', waardoor Kamerleden van de partij een groot deel van hun inkomens afdragen. Van Nispen: 'Dan blijft iets minder dan de helft over van wat andere Kamerleden ontvangen, en daarvan kan ik prima leven. 'De tijd van riante vergoedingen voor Kamerleden is voorbij.'

Hoeveel geld krijgen andere Tweede Kamerleden?

Naast een schadeloosstelling van ruim 8 duizend euro per maand, vakantiegeld en een eindejaarsuitkering, krijgen Tweede Kamerleden allerlei 'onkostenvergoedingen'. 408 euro per maand aan reiskostenvergoeding, terwijl je al een OV-kaart krijgt. 236 euro per maand aan 'beroepskosten'. En een forse verblijfkostenvergoeding, die afhangt van de afstand tussen de woonplaats en Den Haag, en maximaal 2.023 euro per maand bedraagt.

Onze solidariteitsregeling!

Onze volksvertegenwoordigers kiezen ervoor om een deel van hun politieke vergoeding af te dragen aan de SP. Zo blijven we onafhankelijk, kunnen we investeren in onze idealen en organiseren wij onze solidariteit. We financieren er tientallen SP-hulpdiensten mee in het hele land. We zijn de bondgenoot van honderdduizenden mensen die strijden tegen schimmelwoningen, voor veilige straten en voor goede voorzieningen. We steunen acties van leraren, zorgmedewerkers en vele anderen. Mede dat maakt de SP een uitzonderlijke partij. Een aantal vragen en antwoorden over onze solidariteitsregeling kun je hier lezen.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Help Reddingsbrigades uit financiële problemen

SP SP Nederland 02-06-2020 13:36

‘Reddingsbrigades zijn van groot belang voor de zwemveiligheid. Ze leren kinderen zwemmen en zorgen voor veiligheid in, op en bij het water. Dat ze door de coronacrisis in de financiële problemen komen is zorgelijk. Maar dat de regering tot nu toe niet bereid is dit op te lossen is ronduit kwalijk.’ Dat zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen in reactie op het bericht dat Reddingsbrigades in de financiële problemen zijn gekomen.

Doordat veel evenementen niet zijn doorgegaan hebben de Reddingsbrigades fors verlies aan inkomsten. Ze vallen echter buiten de financiële regelingen die tot nu toe door de regering zijn getroffen. Ten onrechte, volgens Van Nispen: ‘Reddingsbrigades doen ontzettend belangrijk werk, ze zorgen voor zwemveiligheid. Maar de ene brigade krijgt financiële ondersteuning en de andere niet, vanwege een bureaucratische reden (een andere Bedrijfsindelingscode). Dat is echt niet uit te leggen. Als er te weinig geld is voor opleidingen en reddingsboten dan is dat slecht voor de zwemveiligheid, dit kan tot verdrinkingen leiden.’

De SP gaat de minister vragen dit snel op te lossen. Van Nispen: ‘Wij mogen de Reddingsbrigades niet in de kou laten staan. Vorig jaar bleek dat het aantal verdrinkingen stijgen en de zwemvaardigheid onder mensen afneemt. De regering moet er snel voor zorgen dat de Reddingsbrigades uit de financiële problemen komen. Zodat ze zich kunnen voorbereiden op de naderende zomer en hun missie: meer veiligheid in en bij het water.’

Succes SP: Eerlijker delen bij faillissement

SP SP ChristenUnie PvdA Nederland 19-05-2020 14:46

Er moet eerlijker gedeeld worden na faillissementen. Banken mogen niet langer vrijwel al het overblijvende geld opstrijken, ook aan andere schuldeisers, vaak midden- en kleinbedrijf, moet een rechtvaardig deel toekomen. Dat voorstel van de SP werd vandaag aangenomen. Ook diverse wijzigingsvoorstellen, die de SP samen met ChristenUnie en PvdA indiende, werden aangenomen om te zorgen voor een rechtvaardiger verdeling bij een ‘bijna-faillissement’, een reorganisatie via een dwangakkoord buiten faillissement.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen is verheugd dat de Kamer instemde met deze voorstellen: ‘Al 2 jaar geleden stelden mijn collega Renske Leijten en ik Kamervragen over de te sterke rechtspositie van banken bij financiële problemen bij bedrijven, en het nadeel dat andere schuldeisers hierdoor hebben. Banken krijgen in Nederland bijna 90 procent van hun vordering terug bij een faillissement, en de rest kan fluiten naar hun centen? De balans is zoek. Het is goed dat we daar nu eindelijk iets aan gaan doen.’

De Wet homologatie Onderhands Akkoord is bedoeld om faillissementen te voorkomen, maar mag wat de SP betreft geen ‘bankenbonusregeling’ worden. Van Nispen: ‘Het gevaar van deze wet is dat de meerwaarde die wordt gecreëerd bij voortzetting van een bedrijf vrijwel volledig naar de banken zou gaan. Gelukkig hebben we daar iets aan weten te veranderen. Het overschot dat ontstaat bij de reorganisatiewaarde moet eerlijker worden verdeeld over alle schuldeisers. Banken zien al meer dan genoeg terug van hun investering. Door onze wijzigingsvoorstellen bij deze wet geven we het midden- en kleinbedrijf een betere positie bij een dreigend faillissement: Eerlijker delen. Het is goed dat een meerderheid van de Kamer daarmee heeft ingestemd.’

SP en CDA: spoor faillissementsfraudeurs beter op en pak ze aan

SP SP CDA Nederland 11-05-2020 06:20

CDA en SP willen dat er meer grip komt op de draaideurfraudeur bij faillissementen. Beide partijen dienen samen een notitie in maandag 11 mei die zij voorleggen aan minister Dekker van rechtsbescherming.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: 'Bedrog bij bankroet maakt veel slachtoffers en veel schade. Het tast ook het vertrouwen in het rechtsverkeer aan. Alle reden om dit grondiger en effectiever aan te gaan pakken. Misdaad mag niet lonen.'

CDA-Kamerlid Chris van Dam: 'Faillissementsfraude is een hardnekkige vorm van fraude met grote financiële en maatschappelijk schade. Schuldeisers die uiteindelijk naar hun geld kunnen fluiten omdat de boedel is leeg getrokken voelen zich machteloos. Daar toe doen wij een aantal concrete voorstellen dat aan te pakken.'

In 2016 kwam het CBS tot conclusie dat bij 1/3de van de faillissementen sprake is van een vorm van fraude. Dat komt neer op bijna 1000 fraudefaillissementen per jaar. Het OM schatte de waarde op 1 miljard tot 1.7 miljard per jaar. In 2018 lag het aantal faillissementen dat betrokken was bij een strafrechtelijk onderzoek op 181.

Het CDA en de SP concluderen dat er nog steeds veel fraudeurs hiermee de dans ontspringen. Dat moet worden aangepakt:

Zet in op persoonsgerichte aanpak van faillissementsfraudeurs.

Verbeteren van samenwerking tussen de verschillende diensten, die nu nog te versnipperd is.

Verruiming garantstellingsregeling curatoren.

Veiligheid waarborgen van curatoren.

Van Nispen: Intimidatie van stakende tolken en vertalers door overheid moet stoppen!

SP SP VVD Nederland 04-03-2020 10:04

Deze week zijn tolken en vertalers hun tweede staking van dit jaar begonnen. De nood is hoog want de minister is van plan om commerciële bedrijven met veel lagere kwaliteitseisen dit belangrijke werk over te laten nemen. Daarnaast zijn de meeste tolken en vertalers zzp'ers die al decennia hetzelfde tarief krijgen voor hun vaak korte opdrachten. Maar bij het Openbaar Ministerie willen ze niets van een staking weten en proberen ambtenaren zelfs om de staking te breken. SP-Kamerlid Michiel van Nispen vindt dat onacceptabel: 'In intimiderende brieven schrijft het Openbaar Ministerie aan de stakers dat hun acties consequenties zullen hebben voor volgende opdrachten. Het Openbaar Ministerie doet zijn best om tolken en vertalers te ontmoedigen om te gaan staken, terwijl ze daar alle recht toe hebben. Dat is een manier van stakingsbreken en dat moet direct stoppen!'

Tolken en vertalers vervullen een belangrijke rol in de Nederlandse rechtsstaat en om Nederland veilig te houden. Zij staan mensen bij in de rechtszaal die het Nederlands niet spreken, vertalen voor de politie en het Openbaar Ministerie bij de aanpak van georganiseerde misdaad of bij het afluisteren van terroristen. Van Nispen heeft inmiddels Kamervragen gesteld aan minister Grapperhaus over het stakingsbreken, maar steun komt ook uit andere hoek. 'Gelukkig wordt de staking door de tolken en vertalers wel gesteund door advocaten en door rechters. Deze beroepsgroepen kiezen na tien jaar VVD-beleid gelukkig wel voor onderlinge solidariteit. We hebben elkaar nodig in de strijd voor een sterkere en eerlijke rechtsstaat.'

Bij eerdere gesprekken tussen de minister en de tolken en vertalers bleek de minister niet te vermurwen. Ook bij een debat tussen de minister en kritische oppositie en coalitiepartijen blijft de minister tot nu toe vasthouden aan zijn onzalige plan. 'Het stakingsbreken van het Openbaar Ministerie kan niet door de beugel. Het Openbaar Ministerie en de minister kunnen het misschien wel niet leuk vinden, maar ook tolken en vertalers mogen staken. Deze actie is juist in het belang van de rechtsstaat.'

Michiel van Nispen ondersteunt deze protesten van harte en schreef hier al eerder een opinieartikel over samen met een tolk/vertaler Bulgaars.