Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

28 documenten

Afscheidsbrief Monica den Boer

D66 D66 Nederland 06-05-2020 15:50

Vandaag kondigt Tweede Kamerlid Monica den Boer haar vertrek aan uit de Tweede Kamer. Ze heeft na 2,5 jaar Kamerlidmaatschap moeten concluderen dat ze meer wetenschapper is dan politicus. Lees hier haar afscheidsbrief aan Kamervoorzitter Arib.

Geachte Mevrouw Arib,

Graag wil ik u informeren over mijn vertrek uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal per 19 mei 2020. Mijn besluit om te vertrekken valt mij bijzonder zwaar. Daarom heb ik ook lang geaarzeld. En heb ik deze beslissing bepaald niet lichtzinnig genomen. Vooral nu, tijdens deze coronacrisis, is het van het grootste belang dat de Tweede Kamer haar democratische controle zo goed mogelijk uitoefent: het is alle hens aan dek.

2,5 jaar geleden ging ik met veel energie en inzet vanuit de wetenschap de politiek in, maar ik heb moeten concluderen: ik ben meer wetenschapper dan politicus. Het is – ik schrijf u dat in alle eerlijkheid – met grote aarzeling dat ik dit publiekelijk uitspreek. Omdat het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht. Omdat ik me realiseer dat het niet altijd op waardering kan rekenen als je je kwetsbaar opstelt. Omdat ik als democraat in hart en nieren me geen groter voorrecht kan bedenken dan Kamerlid te zijn.

Maar het is diezelfde democraat in mij die zegt: het zijn maar 150 Kamerleden die namens alle Nederlanders de regering controleren. Alle Nederlanders verdienen 150 Kamerleden die alles uit de kast halen om hun ideeën en zorgen over het voetlicht te brengen. Ik heb er veel van mijn energie, creativiteit en enthousiasme in gelegd, maar tot mijn spijt heb ik in mijn portefeuilles geen baanbrekende resultaten kunnen boeken.

Niettemin heb ik het als een groot voorrecht ervaren dit ambacht te mogen uitoefenen. Hoogtepunten tijdens mijn Kamerlidmaatschap waren onder andere de viering van 100-jaar kiesrecht, dat ik in een werkgroep onder uw voorzitterschap heb mogen vormgeven. Maar er zijn ook andere mooie zaken, waaraan ik een bescheiden bijdrage heb kunnen leveren. De initiatiefnota over de Wet op de Lijkbezorging is er zo een. Niet groots en meeslepend wellicht, maar wel betekenisvol voor mensen die het betreft. Ik noem verder mijn inzet voor digitale nalatenschap en Europese politiesamenwerking, maar ook voor de positie van vrouwen in het openbaar bestuur.

Mijn passie ligt – net als toen ik tweeëneenhalf jaar geleden begon in de Tweede Kamer – bij vrouwen, vrede en veiligheid. Daar hoort bij de koestering van onze grondrechten, onze democratie en ons kiesrecht. Deze waarden en idealen neem ik met mij mee naar mijn nieuwe functie als Hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie, waar ik op 1 juni 2020 begin.

Helaas heb ik het niet zo lang uitgehouden als mijn grote voorbeeld Suze Groeneweg, die maar liefst zo’n twintig jaar lid van de Tweede Kamer was. Die haar Kamerlidmaatschap ook nog eens grotendeels combineerde met de Provinciale Staten van Zuid-Holland en de Gemeenteraad van Rotterdam! Zij zal voor mij altijd een lichtend voorbeeld blijven.

Natuurlijk ga ik veel van de Haagse dynamiek missen. De trein die ik meestal nét op tijd haalde na mijn hink-stap-sprong-reis vanuit de Hoeksche Waard met fiets, bus, metro en trein; de wandeling naar het Plein met soms een koffiestop bij Happy Tosti; de statige omgeving waar ik heb mogen werken. Mijn lidmaatschap van de Tweede Kamer heb ik als een groot voorrecht ervaren. Graag wil ik u, alle Kamerleden, en alle medewerkers danken voor de goede zorgen, de gastvrijheid en de samenwerking.

Tot slot wens ik u als Kamervoorzitter veel wijsheid toe in deze veeleisende tijden. We zullen ons deze periode herinneren als een tijd waarin alles op zijn kop werd gezet. Hopelijk draagt de coronacrisis uiteindelijk bij aan de herwinning van ons onderlinge vertrouwen, ons menselijk contact, en onze saamhorigheid. Stuk voor stuk waarden die we ook in de politiek-bestuurlijke arena die de Tweede Kamer is, zo hard nodig hebben om onze vrijheid, welzijn en welvaart hoog te houden.

Met vriendelijke groet,

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Rens Raemakers keert terug in Tweede Kamer, Monica den Boer vertrekt

D66 D66 Nederland 06-05-2020 15:50

Rens Raemakers keert terug in Tweede Kamer, Monica den Boer vertrekt

Rens Raemakers keert voor D66 terug in de Tweede Kamer. Raemakers ging in januari met ziekteverlof. Hij was overwerkt. De afgelopen maanden heeft hij in alle rust kunnen werken aan zijn herstel. Met het gewenste resultaat, Raemakers keert volgende week terug als Kamerlid.

Rens Raemakers: “Het werk als Tweede Kamerlid heb ik erg gemist. Ik ben blij dat ik weer hersteld ben en aan de slag kan namens D66. Ik wil alle mensen die me de afgelopen tijd een hart onder de riem hebben gestoken, enorm bedanken voor hun steun.”

Naast de terugkeer van Raemakers staat het vertrek van Monica den Boer. Zij verlaat de Tweede Kamer per 19 mei en keert terug naar de wetenschap. Den Boer wordt hoogleraar aan de Nederlandse Defensie Academie. In haar afscheidsbrief aan Kamervoorzitter Khadija Arib legt Den Boer uit dat ze de afgelopen tijd geworsteld heeft in haar rol als Kamerlid: “2,5 jaar geleden ging ik met veel energie vanuit de wetenschap de politiek in, maar ik heb moeten concluderen: ik ben meer wetenschapper dan politicus. Het is met grote aarzeling dat ik dit publiekelijk uitspreek. Omdat het voelt als falen dat het me minder goed is gelukt mijn vleugels in de Kamer uit te slaan dan ik had verwacht. Omdat ik als democraat in hart en nieren me geen groter voorrecht kan bedenken dan Kamerlid te zijn.”

“Maar”, zo schrijft Den Boer in haar brief, “het is diezelfde democraat in mij die zegt: het zijn maar 150 Kamerleden die namens alle Nederlanders de regering controleren. Al die Nederlanders verdienen 150 Kamerleden die alles uit de kast halen om hun ideeën en zorgen voor het voetlicht te brengen. Niettemin heb ik het als een groot voorrecht mogen ervaren dit ambacht uit te oefenen.” Den Boer kijkt met voldoening terug op haar inzet voor onder meer grensoverschrijdende (politie)samenwerking, diversiteit en de viering van 100 jaar kiesrecht.

Marijke van Beukering heeft de afgelopen maanden Rens Raemakers vervangen als tijdelijk Kamerlid. Door het vertrek van Den Boer zal zij vast deel gaan uitmaken van de D66-fractie. Van Beukering: “Na zestien weken als tijdelijk Kamerlid is het voor mij een hele eer dat ik nu vast in de Tweede Kamer kom. Zo kan ik mijn ervaring vanuit de gemeente nu structureel gaan inzetten in de landelijke politiek en hoop ik er aan bij te dragen de politiek dichter bij mensen te brengen.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Antwoord minister over casus Gennepse burgemeester.

D66 D66 Gennep 30-09-2019 19:10

Minister Ollongren in gesprek met Commissarissen van de Koning na kwestie “Gennep”.                                                            (Uit publicatie binnenlandsbestuur.nl door Wouter Boonstra – 30 september 2019). 

Bestuurlijke verhoudingen verstoord.                                                                                       Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerleden Monica den Boer en Rens Raemakers. Op verzoek van de minister heeft de Limburgse commissaris van de Koning, Theo Bovens, haar via een ambtsbericht geïnformeerd over de aanleiding en achtergronden van het vertrek van burgemeester Peter de Koning. “De bestuurlijke verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders zijn verstoord, zoveel is duidelijk. De burgemeester heeft uiteindelijk ook zelf hierin aanleiding gezien om ontslag te verzoeken”, schrijft Ollongren.

Geen rol of bevoegdheid vertrouwenscommissie.                                                                         De minister wijst er ook op dat er in deze aangelegenheid geen formele rol of bevoegdheid van de vertrouwenscommissie is weggelegd. Die is er alleen bij de benoeming en herbenoeming van een burgemeester (hierop heeft de raadsfractie van D66-Gennep een aantal malen openlijk gewezen). “In de praktijk is in veel gemeenten, zo ook in Gennep, een semipermanente vertrouwenscommissie, belast met het voeren van periodieke klankbordgesprekken met de burgemeester. De wet biedt die ruimte.  Van ontslag in de zin van artikel 61b van de Gemeentewet, verstoorde verhoudingen tussen burgemeester en de raad, gevolgd door een aanbeveling van de raad tot ontslag van de burgemeester, is dus in dit geval geval geen sprake”, concludeert de minister.

Stelsel bepaalt geheimhouding.                                                                                                   Met het oog op het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur moet maximale duidelijkheid worden gegeven over het ontslag van een burgemeester, maar wel met inachtneming van die zaken waarbij op grond van artikel 61b van de Gemeentewet geheimhouding rust, doceert Ollongren.                                                                                                                                      “Dat de gemeenteraad in die gevallen over meer informatie beschikt dan het publiek, vloeit logischerwijze voort uit het stelsel.” De burgemeester opereert in een lokaal-politieke context. Hoewel hij een onafhankelijke en onpartijdige positie inneemt, is hij voor zijn functioneren feitelijk afhankelijk van de raad, en afgeleid het college, schrijft de minister. “Uiteindelijk moet een burgemeester ook zelf het gevoel hebben dat hij zijn functie met gezag kan vervullen. Dat was hier niet langer het geval, er was naar het oordeel van alle betrokkenen sprake van een onwerkbare situatie.”

Gesprek met de Commissarissen van de Koning.                                                                    Over de rol van de commissaris van de Koning in dit soort situaties, als hoeder van de gemeentelijke integriteit, wijst Ollongren formeel op de wettelijke taak van de CvdK om toe te zien op een ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot het ontslag van een burgemeester en dat deze kan adviseren en bemiddelen als er bestuurlijke problemen zijn en de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is. “Een en ander laat echter onverlet dat een burgemeester zelf de overtuiging moet hebben dat hij nog in voldoende mate kan functioneren.” Ollongren ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. “Wel zal ik naar aanleiding van de casus Gennep de thematiek met de commissarissen van de Koning bespreken.”

Voor zover de antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Kajsa Ollengren.

Een paar conclusies onzerzijds.                                                                                                    Wat de rol, taak en handelen van de “vertrouwenscommissie” betreft worden wij gesterkt in de opvatting, dat, zoals de Minister duidelijk aangeeft, de vertrouwenscommissie hun boekje te buiten is gegaan. Bij het gerezen conflict tussen de drie wethouders en de burgemeester is de volledige gemeenteraad niet gekend en nooit betrokken geweest.

De minister spreekt duidelijk uit, in haar antwoorden op Kamervragen van de D66 Kamerfractie, dat de vertrouwenscommissie in deze aangelegenheid volgens de wet geen enkele formele rol of bevoegdheid heeft en had. Conclusie onzerzijds, de procedure, inclusief rol van de wethouders en de vertrouwenscommissie, die in Gennep is gevolgd is niet in de geest van, en conform de Gemeentewet. Het doet ons deugd dat, mede gezien de discussies en reacties van diverse experts en publicaties in Binnenlandsbestuur.nl, dat de Minister, wat nu op landelijk niveau, “de casus Gennep” heet, zal gaan bespreken met de Commissarissen van de Koning met als mogelijk onderwerp: hoe te handelen in situaties zoals die zich in Gennep hebben voorgedaan.

Verder willen we nog graag het fijne weten van de bewering die volgens de griffie in juli door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG is gedaan, namelijk dat de vertrouwenscommissie, ook niet in een besloten raadsvergadering, over de gevolgde procedure de raad zou mogen informeren. Dit naar aanleiding dat de raadsfractie van D66-Gennep al direct in juli vroeg om een extra raadsvergadering. Een extra raadsvergadering ter opheldering van de reden voor het ontslag van de burgemeester.                                                                                                                          Uiteindelijk werd onder politieke druk, 11 weken later (16 september), toch een besloten raadsvergadering gehouden waarbij niet alleen raadsleden maar ook de drie wethouders, maar zonder burgemeester, aanwezig waren.

 

Ollongren in gesprek met CvdK’s na kwestie ‘Gennep’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 30-09-2019 10:00

Bestuurlijke verhoudingen verstoord

Dat schrijft de minister in antwoord op Kamervragen van D66-Kamerleden Monica den Boer en Rens Raemakers. Op verzoek van de minister heeft de Limburgse commissaris van de Koning Theo Bovens haar via een ambtsbericht geïnformeerd over de aanleiding en achtergronden van het vertrek van de burgemeester. ‘De bestuurlijke verhoudingen binnen het college van burgemeester en wethouders zijn verstoord, zoveel is duidelijk. De burgemeester heeft uiteindelijk ook zelf hierin aanleiding gezien om ontslag te verzoeken’, schrijft Ollongren.

Geen rol of bevoegdheid vertrouwenscommissie

De minister wijst er ook op dat er in deze aangelegenheid geen formele rol of bevoegdheid van de vertrouwenscommissie is weggelegd. Die is er alleen bij de benoeming en herbenoeming van een burgemeester. ‘In de praktijk is in veel gemeenten, zo ook in Gennep, een semipermanente vertrouwenscommissie, belast met het voeren van periodieke klankbordgesprekken met de burgemeester. De wet biedt die ruimte.’ Van ontslag in de zin van artikel 61b van de Gemeentewet, verstoorde verhouding tussen de burgemeester en de raad, gevolgd door een aanbeveling tot ontslag van de burgemeester, is in dit geval geen sprake, concludeert Ollongren.

Stelsel bepaalt geheimhouding

Met het oog op het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur moet maximale duidelijkheid worden gegeven over het ontslag van een burgemeester, maar wel met inachtneming van die zaken waarbij op grond van artikel 61b van de Gemeentewet geheimhouding rust, doceert Ollongren. ‘Dat de gemeenteraad in die gevallen over meer informatie beschikt dan het publiek, vloeit logischerwijze voort uit het stelsel.’ De burgemeester opereert in een lokaal-politieke context. Hoewel hij een onafhankelijke en onpartijdige positie inneemt, is hij voor zijn functioneren feitelijk afhankelijk van de raad, en afgeleid het college, schrijft de minister. ‘Uiteindelijk moet een burgemeester ook zelf het gevoel hebben dat hij zijn functie met gezag kan vervullen. Dat was hier niet langer het geval, er was naar het oordeel van alle betrokkenen sprake van een onwerkbare situatie.’

Gesprek met CvdK's

Over de rol van de commissaris van de Koning in dit soort situaties, als hoeder van de gemeentelijke integriteit, wijst Ollongren formeel op de wettelijke taak van de CvdK om toe te zien op een ordelijk verloop van de procedure met betrekking tot het ontslag van een burgemeester en dat deze kan adviseren en bemiddelen als er bestuurlijke problemen zijn en de bestuurlijke integriteit van een gemeente in het geding is. ‘Een en ander laat echter onverlet dat een burgemeester zelf de overtuiging moet hebben dat hij nog in voldoende mate kan functioneren.’ Ollongren ziet geen aanleiding voor nader onderzoek. ‘Wel zal ik naar aanleiding van de casus Gennep de thematiek met de commissarissen van de Koning bespreken.’

BUREAU BIBOB MAG GEMEENTEN STRAKS ‘TIPPEN’

Lokale Partij Grave Lokale Partij Grave Grave 26-09-2019 05:39

Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) krijgt een ‘tipbevoegdheid’ om bestuursorganen te informeren over een mogelijk dubieus bedrijf. Dat schrijft minister Ferdinand Grapperhaus in reactie op berichtgeving van Binnenlands Bestuur na eigen onderzoek naar de inzet van de Wet Bibob onder 45 gemeenten. Met het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob moet de nieuwe bevoegdheid gestalte krijgen.

D66-Kamerlid Monica den Boer vroeg de minister vlak voor het zomerreces om te reageren op het artikel. Grapperhaus waardeert het signaal van de geïnterviewden in het artikel dat gemeenten hun eigen onderzoeksmogelijkheden binnen de Wet Bibob beter moeten benutten. Hij wijst erop dat de inzet van de Wet Bibob een discretionaire bevoegdheid is. ‘Het is dus aan het bestuursorgaan zelf om af te wegen of inzet van het instrument noodzakelijk is.’ Het LBB en de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIEC’s) ondersteunen de gemeenten daarbij.

Meer mogelijkheden voor eigen Bibob-onderzoek

Voor de uitkomst dat onderzoek van het LBB vaker dan het eigen onderzoek van gemeenten leidt tot de beoordeling ‘ernstig gevaar’ geldt volgens de minister dat bestuursorganen meer mogelijkheden voor het eigen Bibob-onderzoek krijgen door het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Bibob en de bijbehorende wijziging van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens. Een gemeente kan na deze wijzigingen ook informatie uit het Justitieel Documentatie Systeem (JDS) over zogeheten derden opvragen. ‘Ik deel de stelling van het artikel dat op deze wijze gemeenten beter kunnen inschatten of een adviesaanvraag bij het LBB noodzakelijk is.

Stille coup in Gennep, Burgemeester De Koning gedwongen te vertrekken.

D66 D66 VVD CDA Gennep 06-09-2019 09:50

Vertrek van burgemeester Peter de Koning nu definitief.

Na meer dan twee maanden onduidelijkheid over zijn positie legde burgemeester Peter de Koning per 3 september jl. per direct zijn werk neer. De reden was volgens de burgemeester de door de wethouders van CDA, VVD en SP ervaren verstoorde verhoudingen binnen het college.

D66 plaatste de afgelopen twee maanden vraagtekens bij de manier waarop De Koning ertoe kwam om in juli, tijdens een late raadsvergadering, zijn – door de vertrouwenscommissie gedwongen – vertrek aan te kondigen. In een krantenartikel gaf hij een dag daarna aan dat hij hoopte dat hij toch kon aanblijven. Afgelopen dinsdag kondigde hij via een persbericht zijn definitieve vertrek aan.                            Het laatste woord is er nog niet over gezegd. Behalve de “door de wethouders ervaren verstoorde verhoudingen” is er naar de Gennepse raad of Gennepse bevolking geen verdere verklaring gegeven.

Volgens ons D66-raadslid Frank Pubben is er een ‘stille coup’ gepleegd. De D66 fractie kreeg nul op het rekest toen het om een extra raadsvergadering vroeg. Daarop zijn er door D66 een tiental schriftelijke vragen ingediend die de rol van de vertrouwenscommissie moest ophelderen.  Volgens de VVD fractie heeft D66 met die vragen in de gemeente onrust veroorzaakt! Een uiterst vreemde redenering, het is dus niet het gedwongen vertrek, zonder enige verklaring, die de onrust heeft veroorzaakt.                    De onrust is ontstaan door de vragen van D66 om over de reden van het vertrek en de rol van de vertrouwenscommissie opheldering te geven. Vreemd!

D66 raadslid Paul Wessels verwijst naar opmerkingen van emeritus hoogleraar Arno Korsten in De Gelderlander dat de onduidelijkheid slecht is voor het aanzien van de politiek. Korsten begrijpt niet waarom de wethouders naar de vertrouwenscommissie zijn gestapt en de zaak kennelijk niet in het college hebben besproken. ‘Dit komt zelden voor’. Het is volgens hem belangrijk dat er een gezamenlijke verklaring komt van de burgemeester en wethouders die meer helderheid geeft. De Tilburgse bestuurskundige Niels Karsten vraagt zich nu af of er in de praktijk een model gaat ontstaan waarin niet alleen de gemeenteraad de burgemeester kan wegsturen (artikel 61b Gemeentewet de facto) bij een verstoorde verhouding, maar ook de wethouders?                            Dat zou een onwenselijke situatie zijn. Volgens Hilde Westera – directeur van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) – is het in de Gennepse kwestie mede aan de Commissaris van de Koning om het proces op een juiste en zorgvuldige manier te doorlopen. De gouverneur Theo Bovens heeft afgelopen week beloofd op korte termijn naar Gennep te komen om dat te doen en om afspraken te maken over de opvolging van De Koning.

Ook heeft de kwestie op dit moment de aandacht van de Tweede Kamer in Den Haag. Monica den Boer en Rens Raemakers, leden van de D66 fractie in de Tweede Kamer, hebben op 5 september jl. vragen gesteld over het vertrek van Peter de Koning. Beide Kamerleden willen duidelijkheid van de minister of alles volgens de wet is verlopen en of het de minister bekend is of er ooit eerder een burgemeester om onduidelijke redenen is afgetreden.

Verder is er uiteindelijk op 16 september toch een besloten raadsvergadering ingelast naar aanleiding van de vragen die door D66 zijn gesteld over deze “Burgemeester kwestie”.

Uitgebreide analyse kunt u vinden op de website van Binnenlands Bestuur: https://m.binnenlandsbestuur.nl/nieuws/kwestie-vertrek-burgemeester-gennep-is-breder.238221.lynkx

FINANCIERING LOKALE PARTIJEN: ...

Gemeente Belang Kampen Gemeente Belang Kampen GroenLinks SGP D66 Kampen 09-04-2019 17:50

FINANCIERING LOKALE PARTIJEN: OPSCHIETEN Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken moet vaart zetten achter de financiering van lokale politieke partijen. Dat stelden meerdere deelnemers aan een Kamerdebat deze week. GroenLinks kondigde een motie aan om duidelijkheid te krijgen. Ook D66, SGP en Denk pleiten voor concrete stappen. D66-Kamerlid Monica den Boer, partijgenoot van de minister, onderschrijft het standpunt van de commissie-Veling dat er sprake is van ‘een ongelijkheid die niet langer te verdedigen valt’.

Duurzame Natuurbegraafplaats Leeuwarden

D66 D66 Leeuwarden 29-11-2018 10:31

D66 wil dat er voor iedereen een waardig afscheid is, dat recht doet aan het leven dat iemand heeft geleid, en dat voor nabestaanden troost biedt. Op landelijk niveau is Tweede Kamerlid Monica den Boer hier al druk mee bezig om op sommige punten de uitvaartwet te wijzigen.

De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Natuurbegraven is een vorm van begraven die in het afgelopen decennium in de belangstelling is gekomen. Daarvoor waren twee aanleidingen:

Ontwikkelingen rond de uitvaart waarbij mensen vaker persoonlijke keuzes wilden maken en op reguliere begraafplaatsen vaak te weinig mogelijkheden zagen hun wensen te realiseren. In 2010 kwam er een abrupt einde aan het systeem van natuur- en landbouwsubsidies. Landgoedeigenaren en andere terreinbeheerders gingen op zoek naar verdienmodellen om hun terreinen langdurig en duurzaam in stand te houden.

De prijzen voor een graf op een natuurbegraafplaats zijn in verhouding een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor onderhoud van een graf of de verlenging voor grafrechten. Nabestaanden krijgen niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument.

D66 Leeuwarden vindt het daarom een goed idee om in onze gemeente te onderzoeken of het mogelijk is een duurzame natuurbegraafplaats te realiseren.

 

Klik hier voor de motie!

The post Duurzame Natuurbegraafplaats Leeuwarden appeared first on D66 Leeuwarden .

Duurzame Natuurbegraafplaats Leeuwarden

D66 D66 Leeuwarden 27-11-2018 10:31

D66 wil dat er voor iedereen een waardig afscheid is, dat recht doet aan het leven dat iemand heeft geleid, en dat voor nabestaanden troost biedt. Op landelijk niveau is Tweede Kamerlid Monica den Boer hier al druk mee bezig om op sommige punten de uitvaartwet te wijzigen.

De natuurbegraafplaats en het graf worden onderhouden op een ecologische, milieuvriendelijke wijze om een informele plaats te creëren waar zowel mens, dier als plant voordeel bij heeft. Natuurbegraven is een vorm van begraven die in het afgelopen decennium in de belangstelling is gekomen. Daarvoor waren twee aanleidingen:

Ontwikkelingen rond de uitvaart waarbij mensen vaker persoonlijke keuzes wilden maken en op reguliere begraafplaatsen vaak te weinig mogelijkheden zagen hun wensen te realiseren. In 2010 kwam er een abrupt einde aan het systeem van natuur- en landbouwsubsidies. Landgoedeigenaren en andere terreinbeheerders gingen op zoek naar verdienmodellen om hun terreinen langdurig en duurzaam in stand te houden.De prijzen voor een graf op een natuurbegraafplaats zijn in verhouding een stuk lager dan bij een traditionele begraafplaats. Dit komt onder andere doordat er geen kosten zijn voor onderhoud van een graf of de verlenging voor grafrechten. Nabestaanden krijgen niet te maken met hoge kosten voor een grafmonument.

D66 Leeuwarden vindt het daarom een goed idee om in onze gemeente te onderzoeken of het mogelijk is een duurzame natuurbegraafplaats te realiseren.

 

Klik hier voor de motie!

The post Duurzame Natuurbegraafplaats Leeuwarden appeared first on D66 Leeuwarden .

Minister Ingrid van Engelshoven komt ...

D66 D66 Zuid-Holland 14-11-2018 22:16

Minister Ingrid van Engelshoven komt zaterdag naar het Actief College om te praten over een volwaardig MBO voor de Hoeksche Waard! De D66-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat zaterdagmiddag om 14.00 in gesprek met afgevaardigden van het onderwijs, de ondernemersvereniging en de woordvoerders onderwijs van D66 om te praten over de ambities voor een volledig MBO in de Hoeksche Waard. D66 Tweede Kamerlid Monica den Boer uit Westmaas is ook aanwezig. Voor een vervolgstudie in het MBO moeten de leerlingen het eiland af en dat past niet bij een grote gemeente die de Hoeksche Waard straks is. De minister steunt met haar komst ook de campagne van D66 Hoeksche Waard. Die campagne is naast onderwijs ook gericht op cultuur. Een multifunctioneel theater en een in te stellen cultuurfonds springen daarbij in het oog. Foto Arenda Oomen