Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

42 documenten

Een schreeuw om hulp voor alleenstaande kinderen in de Griekse kampen

CDA CDA Partij voor de Vrijheid Bloemendaal 19-06-2020 16:34

Best CDA-lid, Geen alleenstaand asielzoekend kind, geen twaalfjarige, geen vijftien- of achttienjarige, is uit de Griekse Vluchtelingenkampen naar Nederland gehaald. Geen oproep had effect. Zwijgen ook niet. Helpt dan misschien een schreeuw die namens hen geslaakt wordt? Waar moet die dan geslaakt worden? In de straten, op de pleinen, in de huizen, op het Binnenhof? Binnen het CDA waarvan de top streng is op migratie? Streng op migratie: is dat weigeren om 500 alleenstaande asielzoekende kinderen op te vangen? Is dat de rug toekeren naar kinderen in kampen? Streng op migratie: is dat ouders, die misschien nog leven, tot wanhoop drijven? Ouders, grootouders misschien ook, die hopen en bidden dat hun kinderen of kleinkinderen een goed en veilig leven krijgen? Die hopen en bidden dat ze hun kinderen, hun kleinkinderen ooit weer in hun armen kunnen sluiten? Is dat streng zijn op migratie? Heeft het CDA kamerlid-woordvoerster gelijk dat onze partij zich politiek niet hoeft te onderscheiden op het terrein van migratie en zeker niet ten aanzien van die 500 asielzoekende kinderen? Spreekt ze de waarheid als ze aan vluchtelingenorganisaties schrijft dat het CDA geen cruciale rol heeft bij het halen van de asielzoekende kinderen. Spreekt ze de waarheid als ze schrijft: ‘Wij niet meer dan een ander’? Is dat zo? Is het christen democratisch appèl geen onderscheidend appèl? In elk geval niet op het terrein van migratie? Doen wij daarin hetzelfde appèl als Forum voor Democratie, als de PVV? Als wij CDA-leden daarop ‘nee’ zeggen, laten wij dan een schreeuw slaken. Laat elke CDA fractie, elk CDA-lid, man of vrouw, rijk of arm, jong of oud een schreeuw slaken namens al die kinderen van wie de schreeuw niet gehoord wordt. Schreeuw: Onze partij is anders dan andere partijen. Wij zijn christen-democraten. Wij willen dat het CDA ervoor zorgt dat 500 alleenstaande asielzoekende kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen naar ons land worden gehaald. Niet morgen, niet overmorgen. Vandaag. Want-wij-zijn-anders. Wij stellen gerechtigheid en solidariteit voorop. Zend uw schreeuw aan onze voorzitter Rutger Ploum (rutger.ploum@cda.nl), aan onze fractievoorzitter in de Tweede Kamer Pieter Heerma (p.heerma@tweedekamer.nl), aan onze vice-fractievoorzitter Madeleine van Toorenburg (m.vtoorenburg@tweedekamer.nl) en ook aan onze secretaris Marischa Kip (marischa.kip@cda.nl) en (cda@cda.nl). Alstublieft, schreeuw namens die kinderen. Doe het, voor het migratiebeleid nog strenger wordt, nog minder christendemocratisch appèl-achtig. En laat het ons weten via attinoordhof@gmail.com Namens CDA Bloemendaal, Atti Noordhof, bestuurslid

Migratie en integratie: samen thuis

CDA CDA Lansingerland 08-06-2020 08:24

Migratie en integratie: samen thuis Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA staat deze week in het teken van migratie en integratie, ofwel: samen thuis. Afgelopen woensdag heeft de Bestuurdersvereniging (BSV) van het CDA een constructieve sessie gehad over de zorgwekkende toestand waarin minderjarige asielzoekers, migranten en vluchtelingen verkeren in de kampen op de eilanden van Griekenland. Partijvoorzitter Rutger Ploum en Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, beiden CDA, hebben gemerkt dat in veel lokale CDA-afdelingen deze zorgwekkende toestand onderwerp van gesprek en discussie is. Pluriformiteit Pluriformiteit hoort bij Nederland, een land van minderheden. Katholieken, protestanten, joden, vrijdenkers: ze moesten altijd met elkaar functioneren. De afgelopen decennia zijn er nieuwe groepen bij gekomen. Vandaag de dag is de culturele of religieuze ander niet meer een abstract figuur, maar een buurman of buurvrouw, een collega of medestudent. Wij kunnen en willen Nederland niet op slot zetten en tegelijkertijd kan migratie nergens ter wereld ongeremd zijn. Het is zowel in het belang van de nieuwkomers als van de Nederlandse samenleving om een duidelijk migratiebeleid en een robuust integratiebeleid te ontwikkelen. Democratisch burgerschap is het sleutelbegrip in het nieuwe integratiebeleid. Nieuwkomers kunnen op die manier vorm en inhoud geven aan het leven in ons land. Begrip voor en acceptatie van de democratische rechtsstaat zijn de basis van onze samenleving, dat geldt voor alle inwoners van Nederland. Vraagstukken rond integratie bepalen in hoge mate de politieke agenda. Politieke partijen hebben het niet altijd gemakkelijk bij het vinden van antwoorden op kwesties waarvoor het integratievraagstuk hen stelt. Moet de concentratie van etnische minderheden in bepaalde wijken bestreden worden, of juist niet? Zijn eigen organisaties nu bevorderlijk voor de integratie, of juist niet? Het CDA-WI-rapport Investeren in integratie uit 2003 biedt nog altijd een verrassend actuele doordenking van dit thema. Nieuwe gemeenschappelijkheid Voor onze toekomst zou dít wel eens de grootste uitdaging kunnen zijn: het vinden van eennieuwe gemeenschappelijkheid. Die mag niet alleen draaien om regels, apparaten envoorzieningen, maar om een samenleving waarin ieder mens zich gekend weet en iedermens een fundament vindt om bij te kunnen dragen aan het goede samenleven. Het vindenvan zo’n nieuwe combinatie van sociale zekerheid, gemeenschappelijke orde en persoonlijkevrijheid is een complexe opgave. Misschien wel even uitdagend als de opbouw van deverzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog. Eén ding weten we zeker: de huidige manier van leven, samenleven en besturen moet veranderen. Het neoliberale idee van ‘vrijheid, blijheid’ en winstmaximalisatieis in instrumentalistische bestuurspraktijken lang dominant geweest. In dat verhaal zijnmensen zelf verantwoordelijk voor geluk en falen, geldt de overheid als een hindermacht en moeten maatschappelijke problemen door marktwerking worden opgelost.Dit is geen houdbaar verhaal meer. We lopen met z’n allen tegen culturele, ecologischeen economische grenzen aan en daarmee tegen de grens van een draagbaar bestaan. Het neoliberale idee is niet vol te houden en blokkeert een samenleving die verder moet en verder wilop weg naar een gemeenschappelijke toekomst. Andere visie Er is een andere visie nodig. Een visie waarin begrippen als vertrouwengeven, samenwerken, waarderen en verbinden centraal staan. Vanuit de politieke filosofie van deChristendemocratie betekent dit vrijheid in gelijkwaardigheid en verantwoordelijk burgerschap. Niet óf Staat óf markt, nietóf jij óf ik, maar zij aan zij. De taak van de ethiek is niet om antwoord te geven op de vraag wat we moeten doen, maar eerder om te voorkomen dat we laten verdwijnen wat we daaromtrent eigenlijk al wel weten, aldus de filosoof Paul van Tongeren. Door het vluchtelingendebat in termen van aantallen te voeren, wordt deze morele impuls verduisterd en verdraaid. Deze pervertering van het vluchtelingendebat heeft een tragisch karakter: ze versluiert onze hulpplicht en ontneemt ons de durf de echt belangrijke vragen te stellen. Het vluchtelingenvraagstuk dreigt nieuwe scheidslijnen te trekken: tussen Nederlanders en nieuwkomers en tussen de zogeheten voorstanders van een ruimhartig vluchtelingenbeleid en tegenstanders daarvan. Hoe kan de balans worden gevonden tussen enerzijds de noodzaak om een veilige haven te bieden aan mensen in nood en anderzijds de noodzaak om rekening te houden met de draagkracht van en het draagvlak onder de Nederlandse bevolking? Culturele verschillen versterkt Het jarenlang relativeren van culturele verschillen heeft ervoor gezorgd dat culturele verschillen zijn versterkt. Willen we het open, pluriforme, tolerante, solidaire en vrije karakter van de samenleving behouden, dan zullen we afscheid moeten nemen van het relativisme van de multiculturele samenleving, stelde ooit Piet Hein Donner. Dat is geen afscheid van pluriformiteit, verdraagzaamheid en veelkleurigheid, maar juist een bewuste keuze daarvoor. Er mag dan ook geen twijfel bestaan dat het CDA staat voor haar idealen, zoals die voortkomen uit haar Christelijke beginselen. Dit betekent een rechtvaardige-, democratische- en solidaire samenleving. Ook voor minderjarige asielzoekers, migranten en vluchtelingen in de kampen op de eilanden in Griekenland.

Brief van Madeleine van Toorenburg over de zorgwekkende toestand waarin minderjarige vluchtelingen verkeren

CDA CDA D66 Zuid-Holland 05-06-2020 20:44

Beste CDA’ers,Afgelopen woensdag hebben wij een constructieve sessie gehad vanuit de Bestuurdersvereniging (BSV) over de zorgwekkende toestand waarin minderjarige asielzoekers, migranten en vluchtelingen verkeren in de kampen op de eilanden van Griekenland. Onze Partijvoorzitter en ik hebben gemerkt dat in veel afdelingen de zorgwekkende toestand onderwerp van gesprek en discussie is. Zo werden ook moties ingediend waarbij door afdelingen vanzelfsprekend verschillende afwegingen werden gemaakt. Omdat de tijdens de sessie gewisselde informatie voor alle leden informatief is, deel ik deze brief breed. Ook om hiermee antwoord te geven op de vragen en e-mails die wij als fractie en ook de partij hebben ontvangen.Barmhartigheid drijft ons allen en dus voelen velen de behoefte in actie te komen. Tegelijkertijd waren er zorgen, over de aantallen, de huidige druk op de opvang en de integratieproblemen. Ook rezen er vragen: wat is de achtergrond van de minderjarigen, gaat het inderdaad om kinderen die wees zijn, en waar komen ze vandaan? Kortom het onderwerp leeft en het is noodzakelijk om binnen de partij dit gesprek gaande te houden. Hierbij is het ook belangrijk dat we elkaar de ruimte en mogelijkheid geven om ten aanzien van dit belangrijke onderwerp van mening te verschillen over de wijze waarop we de nood proberen te lenigen. In de sessie heb ik uitgelegd dat ik mijn werk altijd doe om de meest kwetsbaren te beschermen. Dat is wat mij ook in dit werk als Kamerlid ten diepste drijft en waar ik iedere dag weer voor aan de slag ga. Ik reis naar opvangkampen waarover zorgen leven, spreek met organisaties die zich voor vluchtelingen inzetten, werkte zelf niet voor niets eerder bij de VN, was taalmaatje van een Sudanese vluchteling en mijn gezin was buddy van een uit Syrië, voor oorlog en geweld gevlucht gezin dat in ons dorp haar weg moest vinden. Vluchtelingen moeten immers intensief geholpen worden wanneer zij in Nederland een nieuw bestaan willen opbouwen. Het gaat niet vanzelf. Dat is waar ons CDA voor staat, omzien naar elkaar en zeker naar kwetsbaren in nood. En dat is ook wat er in ons verkiezingsprogramma van 2017 staat: voor vluchtelingen, in het bijzonder kinderen die werkelijk in nood verkeren bieden wij altijd hulp en bescherming. Daarbij lijkt echter soms het beeld te ontstaan dat er maar een beste oplossing is, in dit geval het naar Nederland halen van een aantal kinderen. In mijn ogen is er veel meer nodig dan dat. Wij werken aan een oplossing voor alle kinderen. Dagelijks komen er vele gezinnen met kleine kinderen, minderjarigen met en zonder ouders en ouderen na een lange en veelal gevaarlijke reis in Griekenland aan, hopend op een betere en veilige toekomst. Als Nederland, maar zeker ook in Europees verband, zijn wij het verplicht om juist Griekenland bijstand, hulp en middelen te bieden om deze mensen van meet af aan te helpen. We moeten werken aan een solide, solidair en effectief systeem in Griekenland zelf, zodat we zo veel mogelijk, het liefst alle vluchtelingen, jong en oud kunnen opvangen, helpen en beschermen. En dat is tot op heden iedere dag opnieuw mijn inzet. Sinds Turkije haar grens met Griekenland geopend heeft om vluchtelingen door te laten hebben we er bij de staatssecretaris op aangedrongen dat er meer hulp moet worden verleend. De Europese samenleving moet die verantwoordelijkheid met elkaar dragen. Dat hebben we stap voor stap voor elkaar gekregen. Hulpgoederen, experts en coördinatoren zijn naar Griekenland gegaan. Ook is heel veel geld gegeven, door Nederland maar ook door de Europese Unie. En toen kwam de coronacrisis. De angst groeide dat het virus ook de vluchtelingenkampen hard zou kunnen raken. Ik ben toen meteen in gesprek gegaan met verschillende mensen uit mijn netwerk om te kijken waar de grootste risico’s lagen en wat we snel zouden kunnen doen. Naar aanleiding daarvan hebben we als coalitie een motie ingediend om direct de meest kwetsbaren, waaronder kinderen, van de eilanden naar het vaste land te verplaatsen en onder te brengen in hotels en desnoods leegstaande cruiseschepen. Daarbij heb ik aangegeven dat ook gezinnen met kinderen geholpen moesten worden. Die kinderen zijn doorgaans nog veel jonger. Dat schoot helaas allemaal niet op. Toen twee Eurocommissarissen die zich met asiel en migratie bezighouden naar Nederland kwamen hebben we ook hen ervan doordrongen dat er snel actie moest worden ondernomen. Toen kwam er gelukkig enige beweging in. Vervolgens ontstond er discussie om kinderen naar andere landen binnen de EU over te brengen. We hebben daar uitvoerig over gesproken en zijn met elkaar gekomen tot een uitvoerbare oplossing waarmee we echt het verschil kunnen maken. Griekenland vroeg ons namelijk te helpen met het opzetten van een voogdijprogramma, zodat alle minderjarigen die in Griekenland terecht komen veiligheid, zorg en noodzakelijke begeleiding kan worden geboden. Griekenland had hiertoe al een poging gedaan die niet van de grond kwam, onze hulp bleek echt nodig. Nederland heeft hier goede ervaringen mee en samen met de CU en D66 hebben wij dit kunnen bewerkstelligen. Dat wordt nu opgepakt door het kabinet. Daarnaast hebben wij afgedwongen dat er meer veilige opvangplekken komen, waarbij Nederland er 48 inricht. Met een verplichting voor 3 jaar, waardoor uiteindelijk 500 minderjarigen van deze opvang gebruik kunnen maken. Hier wordt veiligheid, zorg, begeleiding en onderwijs geboden en, ook heel belangrijk, hier start eindelijk de afhandeling van de asielprocedure van deze minderjarigen die hierop nu jaren moeten wachten. Dan wordt duidelijk of ze daadwerkelijk een status krijgen of moeten worden begeleid, terug naar het land van herkomst. We moeten er namelijk ook voor waken dat kinderen zonder status naar Nederland komen en vervolgens te horen krijgen dat ze alsnog zouden moeten terugkeren naar het land van herkomst, met alle uitvoeringsproblemen die daar achter weg komen. De kans dat de minderjarigen geen status krijgen, is reëel gelet op de cijfers die nu voorhanden zijn over hun herkomst. Hiermee worstelt men nu ook al in Zweden. Dat is voor kinderen, en dat gaf Richard van Zwol in de sessie ook aan, heel erg onthechtend. Van Zwol, voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA en adviseur voor de verkiezingsprogramma- commissie, heeft hier een onderzoek naar mogen doen, waarbij met veel jeugdige asielzoekers is gesproken. Zij gaven aan dat het als kind weg zijn van je vertrouwde omgeving en je familie bijzonder zwaar is. In dit verband verdient vermelding dat de helft van de kinderen die inmiddels door Duitsland zijn opgenomen, meteen een verzoek tot gezinshereniging heeft gedaan. Dat terwijl de verwachting is dat niet alle minderjarigen (vooral adolescenten-jongens) een status zullen krijgen. Daarover heeft men in Duitsland nu hoofdbrekers, om nog maar te zwijgen over de risico’s die ontstaan als voor alleenstaande kinderen een ander toelatingsbeleid gaat gelden. Dan zou het zomaar kunnen dat kinderen nog vaker alleen vooruit worden gestuurd. Daarover rijzen inmiddels ook zorgen. Mijn inzet is daarom, ervoor te zorgen dat in Griekenland alle minderjarigen zo snel als mogelijk de duidelijkheid krijgen of zij in aanmerking komen voor een status of niet. In de tussentijd moeten zij op een effectieve manier worden ondersteund en begeleid. Dat gaat nu met onze hulp gebeuren. Zo ontstaat er perspectief. De staatssecretaris heeft dat nu toegezegd en er menskracht en geld voor vrijgemaakt. Alle minderjarigen die daar nu zijn en beslist nog komen, moeten namelijk worden geholpen, want ieder kind in erbarmelijke omstandigheden is er een te veel. Er komt een heel expertiseteam om dit te bewerkstelligen. Van een goed werkend voogdijprogramma profiteren alle minderjarigen die in Griekenland aangekomen zijn of nog komen. Maar hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. Ten eerste volg ik de uitwerking van de plannen als altijd heel kritisch. We willen periodiek verslag krijgen van de vorderingen en hiertoe heb ik daarom ook een motie ingediend. Er zijn een aantal landen dat minderjarigen hebben overgenomen en nu weer voor nieuwe uitdagingen staan. Op mijn vraag of de staatssecretaris met deze landen wil kijken of ook zij nu in Griekenland met ons willen samenwerken, bleek mij dat deze landen hierover inderdaad in gesprek willen. Als meer landen daar opvang regelen waarbij procedures worden opgestart, kan het Nederlandse initiatief als een olievlek werken. Dat is in het belang van nog meer minderjarigen. Ten tweede is het zo dat wij in afwachting zijn van het asiel- en migratieplan van de Europese Commissie. Dat wordt over 2 weken verwacht. Daarin zullen, naar verwachting, veel aspecten worden geregeld (een meer gemeenschappelijk asielbeleid met ook een betere aanpak van de overlastproblematiek en het thema van terugkeer). We weten dat ook hervestiging onderdeel zal uitmaken van dit pact. Als vluchtelingen aan de randen van Europa dus een status krijgen, zal ook Nederland haar aandeel moeten nemen. Daar heb ik in het laatste debat ook geen enkele onduidelijkheid laten bestaan. In het totale hervestigingsprogramma hebben we overigens nu ook al meer dan 3000 mensen overgenomen. Dat is onze verantwoordelijkheid en die blijven we wat mij betreft ook in de toekomst nemen. Let wel. Een ander groot probleem waar we in Nederland mee te kampen hebben, is dat er 6.500 statushouders zijn, waaronder veel gezinnen met kleine kinderen, die vast zitten in onze asielcentra. Er is vooralsnog geen ruimte voor hen in onze gemeenten. Ik zou heel graag zien dat de gemeenten die ruimhartig hebben aangeboden vluchtelingen te willen opnemen, alles op alles zetten om hen in hun gemeenschap op te nemen. Veel gezinnen met jonge kinderen die hier al zijn hebben nog een eigen plek nodig in ons eigen land. Als we het toch eens voor elkaar zouden krijgen dat deze kinderen na de zomer ergens naar school zouden kunnen gaan en er een einde zou komen aan hun ellenlange wachten. Ik zal mij er voor blijven inzetten dat wij in Europees verband, als Nederland onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om de meest kwetsbare vluchtelingen te helpen, beschermen en een nieuwe veilige toekomst te bieden. Waarbij we met elkaar oog moeten houden voor wat er al gedaan wordt, wat we nog meer kunnen doen en hoe we ook in ons eigen land kunnen zorgen dat de vluchtelingen die hier zijn en nog wachten op een eigen woning een plekje in de gemeenten krijgen. Zodat we vervolgens weer nieuwe mensen kunnen opvangen en ook hen weer kunnen helpen. De asielzoekerscentra zitten nu vol en het lukt het COA niet om plekken te vinden voor nieuwe centra. Dat baart mij ook grote zorgen. Als slot wil ik iedereen die deelnam aan de sessie, of op een andere wijze betrokkenheid toonde, bedanken voor de vragen en kritische noten. Die houden mij scherp en sterken mij ook in mijn werk dat ik doe. Met vriendelijke groeten, Madeleine van Toorenburg

CDA: breng alleenstaande minderjarige asielzoekers in Griekenland snel in veiligheid

CDA CDA Zuid-Holland 07-05-2020 09:00

Al geruime tijd en in toenemende mate sinds de Corona-uitbraak die ook Griekenland heeft getroffen, maken we ons grote zorgen over de situatie waarin minderjarigen verkeren in de kampen op de Griekse eilanden. Het CDA heeft samen met enkele andere partijen in de Tweede Kamer, een motie ingediend waarin de regering is opgeroepen in actie te komen om de minderjarigen op de eilanden zo spoedig mogelijk in veiligheid te laten brengen. Een belangrijke eerste stap, maar wij vinden het vanzelfsprekend dat meer nodig is dan alleen die basis veiligheid. Wij willen ook dat hun procedures vlot worden opgepakt en afgerond en de minderjarigen hebben zorg, begeleiding en onderwijs nodig. Nu hebben zij geen enkel perspectief en dat is niet acceptabel. Voor en achter de schermen is er hard gewerkt om ervoor te zorgen dat hieraan tegemoet werd gekomen. Vandaag heeft het kabinet haar plan gepresenteerd om het tij te keren. Laat gezegd zijn dat er, in de aanloop hiervan, ook door ons diverse concrete suggesties zijn gedaan om de situatie te verbeteren, met andere landen, binnen de EU en als Nederland alleen. Diverse organisaties zijn daarbij betrokken. Gelukkig waren er ook mensen in ons eigen CDA netwerk die hebben meegedacht en hun hulp aanboden om te bemiddelen en contacten te leggen. Samen kunnen we nog altijd meer. Wij hebben ingezet op een effectieve oplossing waar zoveel mogelijk minderjarigen nu maar ook in de toekomst baat bij hebben. Het kabinet heeft een passend plan gepresenteerd waarbij gehoor is gegeven aan onze motie en inzet. Om voor alle kinderen die in de kampen zitten maar ook voor de kinderen die nog gaan komen, een structurele oplossing te bieden. Het CDA heeft alles op alles gezet om gedurende een langere periode effectieve hulp te verlenen om kinderen, die nu aan hun lot zijn overgelaten, nu en in de toekomst, daadwerkelijk te helpen. Met hulp van Nederland en betrokken organisaties zal een aantal opvangvoorzieningen worden ingericht waar minderjarigen de noodzakelijke zorg, begeleiding en scholing krijgen en hun asielprocedure wordt eindelijk daadwerkelijk opgestart. Deze opvangvoorzieningen worden door Nederland gefinancierd. De capaciteit van de opvang is 48 plekken waardoor, gelet op het verloop, de komende drie jaar ruim 500 minderjarigen kunnen worden opgevangen. Daarnaast wordt Griekenland substantieel ondersteund bij het inrichten van een voogdijprogramma voor alle minderjarige vluchtelingen en migranten. Hier heeft de Griekse regering ons expliciet om gevraagd, in het belang van alle minderjarigen daar. De Griekse overheid krijgt het simpelweg alleen niet voor elkaar om de verantwoordelijkheid te kunnen dragen. Daar hebben ze assistentie van Nederland bij nodig. Die krijgen ze nu. Wat ons betreft zet het kabinet hiermee een goede eerste stap die wat ons betreft navolging zou moeten krijgen van andere landen. De inzet van het kabinet is erop gericht om de situatie van alle kinderen daar structureel te verbeteren en die inzet zou, zeker wat directe opvang betreft, wat ons betreft zo groot mogelijk moeten worden uitgebouwd. Daar zullen wij ons de komende tijd hard voor blijven maken. Intussen kijken we natuurlijk ook uit naar de nieuwe asiel & migratie-agenda van de Europese Commissie. Dan wordt hopelijk ook op andere belangrijke aspecten doorgepakt, zoals een eerlijke verdeling en een effectievere terugkeer. Madeleine van Toorenburg

Kabinet: Geen taakstraf meer na geweld tegen personen met publieke taak

CDA CDA Zuid-Holland 04-04-2020 05:20

Personen met een publieke taak, zoals politieagenten, brandweerpersoneel en hulpverleners, treden op onder gevaarlijke omstandigheden en verlenen hulp aan mensen in nood. Niet zelden helpen zij mensen die in acuut levensbedreigende situaties verkeren. Geweld tegen dit soort functionarissen is onaanvaardbaar en moet dan ook stevig worden aangepakt, daar past geen taakstraf bij. Dat is de kern van een wetsvoorstel van minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De ministerraad heeft hiermee ingestemd.Er bestaat al een meer algemeen taakstrafverbod voor ernstige geweld- en zedenmisdrijven. Dit gebod wordt nu uitgebreid naar elke vorm van geweld tegen personen in de uitoefening van een publieke taak, gericht op de handhaving van de openbare orde of veiligheid. Naast bijvoorbeeld politiemensen of ambulancemedewerkers gaat het ook om andere personen met een publieke taak die tijdens hun werk met geweld te maken kunnen krijgen. Zoals artsen en verpleegkundigen, verkeersregelaars en gevangenispersoneel. Of een jeugdbeschermer die het gesprek aangaat met een ouder over de opvoeding van een minderjarige en een conducteur die de reiziger verzoekt een geldig vervoersbewijs te tonen. Zij verdienen allemaal bescherming tegen geweld.“We zeggen vaker: Handen af van onze agenten en hulpverleners, maar dat zijn holle woorden als we dergelijk gedrag niet ook steviger bestraffen. Iedere vorm van geweld tegen mensen die zich juist inzetten om ons te helpen en te beschermen, is uit den boze. Wat het CDA betreft gaat een dader van zo’n misdrijf een poosje zitten om eens goed na te denken over wat hij of zij heeft aangericht”, aldus Madeleine van Toorenburg, woordvoerder Justitie en Veiligheid.

CDA: zowel Europa als Nederland moeten Griekenland ondersteunen als het gaat om het beschermen van onze buitengrenzen

CDA CDA VVD Zuid-Holland 12-03-2020 09:59

In een ingelast debat over de ontstane situatie aan de Turks-Griekse grens, heeft CDA woordvoerder Madeleine van Toorenburg aangegeven dat het onderwerp het CDA zeer aan het hart gaat. Het is belangrijk dat wij als Nederland kijken wat we kunnen doen om een einde te maken aan deze nijpende situatie. Het is niet alleen een Grieks probleem om onze buitengrenzen te beschermen, maar van heel Europa. De Turkse autoriteiten maakten vorige week duidelijk geen migranten meer te zullen tegenhouden op de grens tussen Griekenland en Turkije die op weg willen naar Europa. Het zijn deze mensen die op dit moment op de poort van Europa kloppen. Het gaat om migranten en vluchtelingen die al in Turkije werden opgevangen, maar nu blijkt, door Turkije naar de grens met Griekenland worden vervoerd. Griekenland werkt hier niet aan mee en houdt haar grenzen dicht. Grensbewaking is een nationaal recht en daarnaast hebben we afspraken gemaakt over de bewaking van de buitengrenzen van Europa. Maar daarmee is natuurlijk niet alles gezegd. Van Toorenburg: ‘Het gaat om mensen, gezinnen met kinderen die de dupe worden van de Turkse maatregel. Daar moet snel een einde aan komen, want het gaat tenslotte om mensenlevens. Dit is niet de juiste manier van Turkije om Europa onder druk te zetten.’ ‘Het gaat om mensen, gezinnen met kinderen die de dupe worden van de Turkse maatregel. Daar moet snel een einde aan komen' Het CDA is samen met fractievoorzitter Manfred Weber van de Europese Volkspartij (EVP) in Europa van mening dat we hulp moeten bieden aan Griekenland. We hebben staatssecretaris Ankie Broekers-Knol (VVD) opgeroepen om zich in te zetten voor de mensen die nu de dupe zijn van deze onmenselijke situatie. Het kabinet heeft al een handreiking gedaan via de hulporganisaties. Maar er kan een moment komen dat ook Griekenland niet in staat is de Europese buitengrens nog adequaat te bewaken. Inmiddels is door de Europese Commissie 700 miljoen euro uitgetrokken voor Griekenland om hen te helpen de grens te bewaken en de ergste nood te lenigen. Griekenland is het schild van Europa als het gaat om de buitengrenzen. ‘De hulpvraag zal op tafel komen en wij willen dat die hulp wordt geleverd. In EU-verband maar ook Nederland kan haar bijdrage leveren,’ aldus Van Toorenburg.

Ondermijning

CDA CDA Castricum 31-01-2020 11:44

2020 januari. Een boeiende en leerzame ochtend over ondermijning (en wat kunnen wij zelf hierin betekenen) met minister Ferd Grapperhaus en tweede Kamerleden Madeleine van Toorenburg, Chris van Dam en andere goede sprekers. Goed om hierover in gesprek te gaan. Elize Bon

Minister Grapperhaus wil dat het ...

CDA CDA Nederland 04-09-2019 11:23

Minister Grapperhaus wil dat het strafbaar wordt om zonder toestemming naar conflictgebieden af te reizen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg was hierover te gast bij #goedemorgennederland.

Stelling: krakers moeten sneller uit ...

CDA CDA VVD Nederland 12-07-2019 13:05

Stelling: krakers moeten sneller uit een pand kunnen worden gezet. Volgens het CDA en de VVD moeten krakers binnen drie dagen uit een pand gezet kunnen worden. Op dit moment duren rechtszaken vaak nog zo lang dat krakers lange tijd kunnen blijven zitten. Dat moet stoppen. Kamerlid Madeleine van Toorenburg: "Krakers wanen zich onaantastbaar en eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken.’’

CDA en VVD: initiatiefwet om krakers sneller uit pand te kunnen zetten

CDA CDA VVD Zuid-Holland 12-07-2019 11:45

Krakers moeten veel sneller uit een pand kunnen worden gezet. Dat vinden het CDA en de VVD. Om dat te regelen komen beide partijen met een initiatiefwet die ontruiming binnen drie dagen mogelijk moet maken.Kraken is al sinds 2010 strafbaar. Maar wie een huis of kantoorpand kraakt, kan daar door juridische procedures tot wel acht weken blijven zitten. Van die situatie willen VVD en CDA af. De mogelijkheid tot procederen blijft bestaan, maar krakers moeten de uitkomst dan ergens anders afwachten. Of er ontruimd moet worden, is aan de rechter-commissaris.CDA-woordvoerder justitie Madeleine van Toorenburg, mede-initiatiefnemer van de wet: "Krakers wanen zich nu vaak onaantastbaar, omdat ze niet meteen kunnen worden uitgezet. Eigenaren, de buurt en de politie hebben het nakijken, en dat moet stoppen. Daarom komen wij met deze initiatiefwet."