Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

60 documenten

Belang van kind moet voorop staan bij ouderschap en gezin

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-07-2019 12:57

Door Nico Drost op 12 juli 2019 om 11:59

Belang van kind moet voorop staan bij ouderschap en gezin

Het is mooi om kinderen te mogen krijgen. Om zoons en dochters te hebben, broers en zussen. Idealiter is een gezin een plek waar je je thuis voelt. Veel mensen hebben de wens om een gezin te bouwen, om kinderen te krijgen. Dat is iets moois. Maar tegelijkertijd niet iets vanzelfsprekends. De biologische werkelijkheid van een kind dat wordt geboren uit één vader en één moeder, is een mooi ideaal. We erkennen ook dat er veel vragen ontstaan wanneer dit niet haalbaar is.

Voor de ChristenUnie staat het belang van het kind altijd voorop. Het is daarin goed als de juridische werkelijkheid zoveel mogelijk aansluit op het biologische ouderschap, behalve als dat evident niet in het belang van het kind is. Bijvoorbeeld als ouders niet in staat zijn voor hun kind te zorgen. Zo bekijkt de ChristenUnie de voorstellen van dit kabinet in reactie op de ‘Staatscommissie Herijking Ouderschap’.

We zijn positief over een register ontstaansgeschiedenis, waarmee kinderen hun genetische afkomst kunnen terugvinden. Dat is een belangrijk recht waar het belang van het kind zonder meer bij gediend is.

De ChristenUnie ziet ook voordelen in het verder uitwerken van de voorstellen rond deelgezag. Dit kan een oplossing bieden voor praktische problemen waar samengestelde gezinnen met bijvoorbeeld een stiefvader of -moeder, of pleegouders tegenaan kunnen lopen. Helderheid over rollen en verantwoordelijkheden is hier in het belang van het kind.

Biologisch ouderschap als uitgangspunt

De ChristenUnie-fractie is ronduit kritisch op de voorstellen die het kabinet doet rond draagmoederschap. Het is in onze ogen goed als de juridische werkelijkheid zoveel als mogelijk aansluit bij de biologische realiteit en alleen daarvan afwijkt als dit in het belang van het kind is, bijvoorbeeld als biologische ouders niet voor het kind kunnen zorgen. Deze uitzondering kan niet de regel opheffen. Door te kiezen voor een wettelijke regeling voor draagmoederschap verschuift de norm van het biologische ouderschap naar wat ‘intentioneel ouderschap’ wordt genoemd. De wens van de ouders wordt doorslaggevender en het belang van het kind lijkt daaraan ondergeschikt en dat is problematisch.

De ChristenUnie zou het goed vinden als er onderzoek wordt gedaan naar de langetermijneffecten op kinderen die geboren worden uit een draagmoeder. Op dit moment is onvoldoende duidelijk wat de effecten zijn op het gebied van psychosociale ontwikkeling zoals bijvoorbeeld hechting en de identiteit van een kind. De ChristenUnie heeft hier serieuze vragen over.

Het is een goede zaak dat het kabinet geen regeling voor meerouderschap uitwerkt. Dat is een meer realistische benadering dan de positieve reactie van het vorige kabinet op het rapport van de commissie. Naast de bovengenoemde bezwaren tegen het deels loslaten van biologisch ouderschap blijkt uit diverse onderzoeken dat er grote juridische en praktische bezwaren zijn tegen een dergelijke regeling.

Rond de behandeling van het aangekondigde kabinetsvoorstel over draagmoederschap zal de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie onze kritiek inbrengen en blijven pleiten voor het belang van het kind.

Dinsdag 9 juli nam de gemeenteraad ...

ChristenUnie ChristenUnie Rhenen 10-07-2019 06:54

Dinsdag 9 juli nam de gemeenteraad afscheid van Karin Dieterman. Nico Drost werd weer welkom geheten. We danken Karin voor haar inzet met name in het Sociaal Domein en wensen haar veel succes bij haar studie.

ChristenUnie: bereid samenleving beter voor op terugkeer tbs’er

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2019 21:07

Door Webredactie op 26 juni 2019 om 22:59

ChristenUnie: bereid samenleving beter voor op terugkeer tbs’er

Kamerlid Nico Drost biedt minister Sander Dekker notitie aan over ‘veilig herstel na tbs’.

De forensische zorg is een waardevol stelsel dat bijdraagt aan veiligheid en menswaardigheid. Er zijn echter verbeteringen mogelijk om de samenleving beter voor te bereiden op een veilige terugkeer van daders. “Door meer informatie over bijvoorbeeld terugkerende tbs’ers uit te wisselen en door trainingen aan te bieden aan vrijwilligers, vergroten we de maatschappelijke veiligheid”, zegt Nico Drost vandaag bij de aanbieding van zijn notitie ‘Veilig herstel’.

De afgelopen maanden hield Drost zich bezig met het Nederlands stelsel van forensische zorg, waarbinnen tbs de zwaarste maatregel is. “De aanleiding was afschuwelijk want een van mijn eerste debatten ging over de moord op Anne Faber, waar het vreselijk mis is gegaan. Terecht leren we van dit soort incidenten en wordt het stelsel verbeterd. Het was voor mij ook reden om me meer te verdiepen in dit stelsel.”

Tijdens werkbezoeken en vele gesprekken met professionals die werken in de forensische zorg zag Drost de waarde van het stelsel. “Na de periode van straf en vergelding, is de forensische zorg erop gericht om mensen te behandelen zodat veilige terugkeer in de samenleving mogelijk is. We kunnen en moeten niet al deze mensen levenslang vasthouden. Want na vergelding van de straf, moet er ook weer ruimte zijn voor het werken aan herstel indien mogelijk. Terugkeer zonder behandeling is ook geen optie want daarmee is het risico op herhaling te groot. Met die uitgangspunten draagt dit stelsel bij aan de veiligheid door mensen te behandelen en uiteindelijk ook voor te bereiden op terugkeer.”

Momenteel keert 81% van de daders na straf en behandeling terug in de samenleving zonder verdere incidenten. Dat percentage is hoger dan een aantal jaar terug en Drost wil dat de minister inzet om dat percentage verder omhoog te brengen.

In de notitie bepleit het ChristenUnie-Kamerlid voor meer inzet rond maatschappelijke veiligheid. “Ik heb gezien dat de lokale overheid, maatschappelijke organisaties en buurtbewoners een belangrijke rol spelen bij goede terugkeer. Zij verdienen onze steun en we moeten hun niet met onnodige regels opzadelen die het delen van informatie onmogelijk maken”, zegt Drost.

Een paar kernpunten uit de notitie:

Bied vrijwilligers en maatschappelijke organisaties laagdrempelige toegang tot forensische kennis en expertise zodat ze nog beter in staat zijn ex-gedetineerden veilig te helpen

Stimuleer nauwe samenwerking tussen partijen als de gevangenis, de zorgaanbieders, reclassering, gemeenten en de vrijwilligers. Beschouw ook vrijwilligersorganisaties en zorgaanbieders als voorwaardig partner in de terugkeer van tbs’ers.

Drost hoopt dat het forensisch stelsel zijn kracht behoudt en verbeterd wordt waar mogelijk: “Als het kwaad bij mensen naar boven komt is het antwoord om dat kwaad onder ogen te zien, menswaardig te bestraffen en daarna toe te werken naar resocialisatie en herstel. Ook bij hen waar dat misschien niet meer vanzelfsprekend is. Uiteindelijk komt dat de veiligheid van ons allen ten goede.”

ChristenUnie: bereid samenleving beter voor op terugkeer tbs’er

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 26-06-2019 21:07

Kamerlid Nico Drost biedt minister Sander Dekker notitie aan over ‘veilig herstel na tbs’.

Rust de samenleving toe voor een veilige terugkeer van tbs’ers

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 26-06-2019 10:47

Door Nico Drost op 26 juni 2019 om 06:00

Rust de samenleving toe voor een veilige terugkeer van tbs’ers

De forensische zorg waaronder het tbs-stelsel verdient steun voor de belangrijke bijdrage aan veiligheid en menswaardigheid. Creëer daarom geen woud aan regels waarmee het stelsel kracht verliest, maar stimuleer samenwerking en deel meer informatie zodat de samenleving werkelijk veiliger wordt.

Het is een grote kerel, misschien wel 150 kilo, laten we hem Tom noemen. Uit zijn hele manier van doen, de opmerkingen die hij maakt, zijn verwarde taalgebruik, blijkt dat Tom getekend is door het leven. Hij is een patiënt. Maar hij is ook een dader van een gruwelijke misdaad. Anders zou ik hem niet treffen tijdens mijn bezoek aan een gesloten tbs-afdeling een paar weken terug.

Nederland heeft een uitgebreid systeem van ‘forensische zorg’ waarbinnen psychiatrische hulp wordt geboden aan daders van misdrijven. De tbs met dwangverpleging is daarbij de zwaarste en ook meest bekende vorm. Het forensische stelsel draagt eraan bij dat het overgrote deel van de daders na straf en behandeling op een goede manier terugkeert in de samenleving. Rond de eeuwwisseling keerde nog ca 74% terug zonder verdere incidenten. Nu is dat aandeel gestegen tot 81%. Die stijgende lijn moeten we doorzetten en daarmee onze veiligheid vergroten.

Een van de pijlers onder ons strafrecht is de vergelding van de misdaad. Het is terecht dat misdadigers soms jarenlang de cel ingaan. Een andere pijler is het voorkomen dat daders opnieuw de fout ingaan. Wie de krantenkoppen leest over tbs, kan niet ontgaan dat er vreselijke incidenten zijn. Ieder ernstig incident laat diepe sporen achter bij slachtoffers, familieleden, vrienden en de samenleving. En ieder incident mag aanleiding zijn om het systeem verder te verbeteren.

Maar dat doen we niet door de tbs af te schaffen of door het behandelaars via nieuwe regels het werk onmogelijk te maken. Juist de intensieve behandeling, gecombineerd met de stapsgewijze re-integratie via allerlei verlofstappen onder professionele begeleiding, zorgt ervoor dat de recidive onder tbs-ers lager is dan in onze buurlanden.

Er is daar wel een verbeterslag mogelijk. Want het is cruciaal dat de samenleving hiervoor wordt toegerust. De burgemeester, lokaal verantwoordelijke voor Veiligheid, maar ook maatschappelijke organisaties en buurtbewoners kunnen een belangrijke rol spelen om te zorgen dat iemand op een goede manier een plaats vindt in een stad of dorp. Maar hoe kunnen we van de gemeenten, organisaties en welzijnswerkers verwachten dat ze anticiperen op een terugkerende tbs-er, als er cruciale informatie niet gedeeld mag worden?

Vandaag wil ik de minister vragen om meer in te zetten op de maatschappelijke veiligheid. Door forensische trainingen en expertise te bieden aan vrijwilligers en organisaties die hun tijd steken in het bieden van hulp aan ex-gedetineerden. Door informatie over terugkerende tbs’ers breder te delen met het oog op hun goede terugkeer aan bijvoorbeeld de zorg en de sociale dienst. Door nauwere samenwerking te stimuleren tussen partijen als de gevangenis, de zorgaanbieders, reclassering, gemeenten en de vrijwilligers.

Want niemand is er in Nederland bij gebaat als Tom, als hij al ooit mag terugkeren, in een isolement terechtkomt. Niemand is erbij gebaat als we het forensische stelsel, en ook de tbs, wegstoppen achter een woud van regels, waardoor belangrijke informatie niet kan worden gedeeld. Daarmee worden de risico’s voor onze samenleving juist groter. Want het kwaad komt soms letterlijk in mensen boven en dat zal, helaas, blijven voorkomen. Het antwoord daarop is dat kwaad onder ogen zien, menswaardig bestraffen en toewerken naar resocialisatie en herstel, ook bij hen waar dat misschien niet vanzelfsprekend meer is. Uiteindelijk komt dat de veiligheid van ons allen ten goede.

40 miljoen voor sluis Kornwerderzand

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 27-05-2019 15:58

Door Webredactie op 27 mei 2019 17:49

40 miljoen voor sluis Kornwerderzand

Het kabinet wil dat de verbrede sluis bij Kornwerderzand zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Op voorspraak van ChristenUnie en CDA komt er 40 miljoen euro extra beschikbaar voor de sluis. In overleg met de regio moet minister Van Nieuwenhuizen ervoor zorgen dat het resterende financiële gat voor realisatie van de verbreding zo snel mogelijk wordt gevuld.

ChristenUnie-Kamerlid Nico Drost: “Den Haag moet zich realiseren hoe belangrijk verbreding van de sluis is voor de economische ontwikkeling in onder meer Friesland, Overijssel en Flevoland. Stapje voor stapje komt de verbreding dichter in de buurt, maar het proces gaat nog te langzaam. Deze investering van het kabinet is heel belangrijk en ik ben er erg blij mee. Nu is het van belang om vaart te houden. De verbreding van Kornwerderzand mag niet te lang meer duren.

Drost roept minister Van Nieuwenhuizen op om nu er vanuit de coalitie 40 miljoen euro beschikbaar is gesteld om op korte termijn tot een akkoord te komen met de regio voor de rest van het benodigde budget.

Morgen bij Groot Nieuwsradio, te ...

ChristenUnie ChristenUnie Rhenen 22-05-2019 20:25

Morgen bij Groot Nieuwsradio, te beluisteren via DAB+ of internet. En niet vergeten om te stemmen morgen! #europa

ChristenUnie EdeVanmorgen kwam ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP Gelderland 21-05-2019 07:18

Afgelopen zaterdag 18 mei waren we ...

ChristenUnie ChristenUnie Apeldoorn 20-05-2019 13:44

Afgelopen zaterdag 18 mei waren we als fractie samen met Tweede Kamerlid Nico Drost en Statenlid Janneke Slingerland op werkbezoek bij Statie. Een kort verslagje 👇