Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

55 documenten

SGP faliekant tegen EU-belasting

SGP SGP Nederland 27-05-2020 00:00

De Europese Commissie wil belasting gaan heffen. Daarmee zetten ze een wissel om. Lees hier de reactie van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.

De SGP is faliekant tegen de voorstellen van de Europese Commissie waarin voor het eerst in de geschiedenis EU-belastingen worden ingevoerd, een fonds van 750 miljard euro met geld dat overgeheveld wordt naar landen die hun financiën en economie niet op orde hebben en een forse verhoging van de EU-meerjarenbegroting.

“Met dit voorstel om de eerste EU-belasting in te voeren, gaat een wissel om”, zegt Kamerlid Roelof Bisschop van de SGP. “Als dit doorgezet wordt, is het een historische stap. Het begint met een heffing voor grote bedrijven, maar je kunt op je klompen aanvoelen dat het eindigt met nog veel meer belastingen, voor iedereen.”

"Dit voorstel getuigt van machtshonger,” zegt Europarlementariër Bert-Jan Ruissen. "We zijn voor hulp aan elkaar in moeilijke tijden, solidariteit, maar dat hoeft niet via een geldstroom van Noord- naar Zuid-Europa. Ook niet door de nationale bevoegdheid voor belastingheffing over te dragen aan Brussel. In dat geval maak je zo’n geldstroom zelfs permanent. Dat wil ik absoluut niet.”

"Dit voorstel komt voort uit een gevaarlijke combinatie: partijen die een grotere EU willen en landen die meer geld willen. We moeten ons niet laten meeslepen door deze wervelwind”, zegt Ruissen. “We weten nog niet eens de omvang van de economische crisis. En zelfs Italië kan met ruim 2400 miljard euro schuld nog steeds direct geld lenen op de financiële markt, zonder de EU. Dit is een verdere stap naar een Europese staat. Daar ga ik niet in mee.”

De SGP vindt dat de huidige EU-begroting voldoende mogelijkheden heeft om probleemgebieden te helpen, bijvoorbeeld via de fondsen voor regionale ontwikkeling. Bovendien ligt er al een pakket van maar liefst 540 miljard aan leningen waar EU-lidstaten uit kunnen putten. “De SGP zal de Nederlandse regering dan ook steunen als ze voet bij stuk houdt en niet zwicht voor de druk van met name de grote en zuidelijke landen. Buigen we wel, dan is het einde zoek,” aldus de SGP’ers.

Al eerder pleitten de SGP-parlementariërs voor een onderzoek naar en draaiboeken voor een exitmogelijkheid uit de eurozone. Daarmee zouden alle lidstaten wel eens beter af kunnen zijn. Bert Jan Ruissen: "Voor sommige schuldenlanden kan een euro-exit en devaluatie een verstandiger uitkomst zijn. In elk geval gezonder dan miljarden euro's schuld te blijven opstapelen.”

Roelof Bisschop stelt kritische vragen over EU-hulpfonds

SGP SGP Nederland 05-05-2020 00:00

De EU spreekt over een hulpfonds van €1.000.000.000.000,00 en Roelof Bisschop zou daar geen vragen over mogen stellen!? Bekijk hier het fragment uit het nota-overleg. Gehouden op 4 mei 2020.

Tuinbouwondernemers trotseren Brexit

SGP SGP Nederland 21-02-2020 00:00

 

Je zult maar ondernemer zijn en vooral handel drijven met het Verenigd Koninkrijk… De Brexit geeft dan veel kopzorgen. Zeker als je versproducten hebt die niet uren lang kunnen wachten voor de douane.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ging op werkbezoek bij GoGreen bv in Boskoop. Het bedrijf koopt plantgoed in bij (pot)plantenkwekers en verkoopt deze aan tuincentra, bouwmarkten en supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is al enkele jaren geleden begonnen om zich voor te bereiden op de Brexit. Het was en is onzekerheid troef. Hoe gaat het met de opstelling van de Nederlandse en Britse douane? Welke fytosanitaire eisen gaan de Britten hanteren? Het bedrijf is positief over de proactieve opstelling van de overheid, de Nederlandse douane en de NVWA. Het is van groot belang dat bedrijven vroegtijdig geïnformeerd worden over de koers die (waarschijnlijk) gevaren gaat worden. Ook vinden de ondernemers het belangrijk dat in de onderhandelingen over een handelsakkoord goede afspraken worden gemaakt over fytosanitaire eisen. Dit mag niet ondersneeuwen. De SGP zal hier in de Tweede Kamer aandacht voor blijven vragen.

En passant werd het Kamerlid bijgepraat over de ontwikkelingen in de potplantensector en over het plantenpaspoort. De Europese regels over het plantenpaspoort hebben voordelen, maar het moet in de praktijk wel werkbaar blijven.

 

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763 

Beter energie besparen dan gas verbieden

SGP SGP Nederland 12-02-2020 00:00

Het kabinet wil in rap tempo anderhalf miljoen huizen van het gas af. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is dat niet haalbaar. Bovendien wil hij meer aandacht voor energiebesparing. Lees hier zijn bijdrage.

Hoe lastig het aardgasvrij maken van woonwijken is, blijkt uit een interview met een bewoner:  “Ik heb het afgelopen jaar dit hele huis verbouwd. (…) 45.000 euro heeft het me gekost. En de week voordat de nieuwe keuken geleverd wordt, krijg ik een brief van de gemeente dat ze van het gas af willen. (…) Nou, toen kon ik mijn pet wel opvreten." Einde citaat.Waarom aardgasvrij?Volgens kabinet en klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af zijn. Vergeet het maar. De pilots laten zien hoe lastig het is. Eind vorig jaar waren nog maar 26.000 huizen van het gas afgehaald. Waarom direct aardgasvrij?Professor Smeulders trok onlangs aan de bel. Gas is juist relatief schoon. Warmtepompen op stroom uit biomassacentrales of op fossiele stroom is ook niet waar wij op zitten te wachten. Waarom zet het kabinet niet veel meer in op isolatie? Zelfs een groot deel van de kantoorpanden heeft nog niet eens label C. Bij blokverwarming is een alternatieve warmtevoorziening met bijvoorbeeld warmtekoude opslag goed mogelijk. Bij veel woningen is dat lastiger. Wat is er later mogelijk met waterstof of groen gas? Isolatie is in elk scenario nodig.De SGP stelt voor om 20% energiebesparing in 2030 als doelstelling te nemen. Dan hebben gemeenten ruimte om te kiezen voor meer isolatie in plaats van het compleet aardgasvrij maken van wijken. Milieuorganisaties kunnen hard roepen, maar het zijn de bewoners die het voor hun kiezen krijgen.Vraagtekens financiële onderbouwingIk zet grote vraagtekens bij de financiële onderbouwing. De minister schermt met woonlastenneutrale verduurzaming. Experts vinden dit voor de stap label C naar BENG wensdenken. Die 40.000 euro is via de energierekening niet zomaar terugverdiend. Graag meer duidelijkheid over de invulling van het principe woonlastenneutraal. Hoe wordt gewaarborgd dat verduurzaming van huurwoningen voor huurders inderdaad woonlastenneutraal is?Voor het Warmtefonds wordt 900 miljoen euro uitgetrokken, uitgesmeerd over tien jaar, dus nog geen 100 miljoen per jaar. Is de minister het met mij eens dat dit volstrekt ontoereikend is als je naar anderhalf miljoen aardgasvrije woningen wilt? Gebouwgebonden financieringFinanciering kan in veel gevallen niet via erfpacht of baatbelasting, schrijft de minister. Hij wil het Burgerlijk Wetboek wijzigen om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken. Wanneer komt het er nu echt van? De rente van die lening wil het kabinet niet fiscaal aftrekbaar maken. Wat betekent dat voor de aantrekkelijkheid ervan? Het is lastig, maar niet onmogelijk. Bij andere duurzaamheidsleningen kan het wel. Graag actie.

HuurwoningenKleine particuliere verhuurders die opgeteld honderdduizenden woningen verhuren dreigen tussen wal en schip te vallen. En ook hun huurders. Ze kunnen geen gebruik maken van de korting op de verhuurdersheffing, de subsidieregeling eigen huis en de gebouwgebonden financiering. Hoe gaat de minister voorkomen dat deze groep in de kou komt te staan?De Woonbond suggereert om de huren voor woningen met label F of G te bevriezen. De gasbelasting gaat nu omhoog, terwijl huurders geen kant op kunnen. Wat vind de minister van dit voorstel?Voor ondernemers die willen investeren in een lokale warmtevoorziening is de vraag of er voldoende aansluitingen komen een belangrijke risicofactor. Kan de overheid een rol spelen om dit risico af te dekken, in de vorm van een garantstelling?Tot slotOnderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken is een Kennis- en Leerprogramma. Dit programma is vooral gericht op gemeenten. Het is echter ook van belang dat het bedrijfsleven kennis opdoet over efficiënte uitvoering van het aardgasvrij maken van woningen. Worden zij er ook bij betrokken?

CETA dreigt de druppel voor boeren

SGP SGP Nederland 12-02-2020 00:00

Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het debat over het CETA-handelsverdrag. Voor de SGP geeft de positie van de agrarische sector de doorslag.

Bijna tweeënhalf jaar geleden traden delen van het CETA-verdrag voorlopig in werking. De SGP stemde hier destijds tegen. Onze belangrijkste zorg lag bij de toekomst van de boer. Daarom riepen wij het kabinet op de economische, sociale- en milieugevolgen van CETA beter in kaart te brengen. Vandaag maken we opnieuw – ditmaal definitief – de balans op: ratificeren of niet? Enkele voordelenLaat ik allereerst erkennen dat er argumenten vóór CETA zijn.1. Canada is een belangrijke bondgenoot. Alleen al in het perspectief van mondiale spanningen, handelsoorlogen en een zeer assertieve wereldmacht China moet je elkaar vasthouden. De SGP-fractie is in dat licht ook warm voorstander van de Strategische Partnerschapovereenkomst (SPA) tussen de EU en Canada. 2. Ten tweede biedt het verdrag – onder de streep – waarschijnlijk handelsvoordelen. Het kan de export van goederen en diensten bevorderen, en investeringen vergemakkelijken. Alhoewel je jezelf natuurlijk kan afvragen wie er vooral profiteert van een half miljard euro extra handel in fossiele brandstoffen, zoals na voorlopige inwerkingtreding is gebeurd. Het klimaat in ieder geval niet.3. Tot slot zorgt het Investment Court System (ICS) in zekere zin voor transparantere procedures en betere beroepsmogelijkheden.Belangrijke zorgpuntenToch moet ik ook eerlijk zijn over de – al dan niet toekomstige – nadelen van het handelsverdrag.1. Weliswaar zijn voor de kwetsbare rundvlees- en varkenssector beperkte quota’s opgenomen. Maar voor hen kan ook beperkte extra import significante gevolgen hebben. En de tariefvrije contingenten voor agrarische producten gaan de komende jaren nog omhoog. Dat geldt ook voor de import van tarwe – import die overigens haaks staat op de kringlooplandbouw die het kabinet voor ogen heeft.2. Ten tweede: CETA kan een gelijk speelveld ondermijnen. Ja, Europese productstandaarden, zoals op vlak van dierenwelzijn, blijven in stand. Maar teelt van bijvoorbeeld tarwe en voedergewassen is in Canada aan minder (milieu-) normen gebonden. Dan zet Nederlandse producent op achterstand tegenover de Canadese concurrent.3. Ten derde kan het ICS wel degelijk een inperking van onze soevereiniteit betekenen. De minister zegt dat ICS “geen afbreuk doet aan de regelgevende autonomie en de beleidsvrijheid van Nederland”. Maar wat als straks claims van bedrijven haaks staan op, zeg, ons volksgezondheid- of ontwikkelingsbeleid? Dat gum je niet zomaar weg. Hetzelfde geldt voor het gebrek aan democratische controle op verdragscomité’s. Daar komt nog bij dat het ICS slechts toegankelijk is voor investeerders en bedrijven, en niet voor het maatschappelijk middenveld: een ongelijkheid die eigenlijk niet meer van deze tijd is.4. Voorzitter, een vierde – voor mijn fractie belangwekkend – bezwaar. We moeten naast CETA óók rekening houden met steeds strenger klimaatbeleid uit Brussel en met het MERCOSUR-verdrag dat in onderhandeling is. Onder andere voor onze boeren maken al die “kleine” – tussen aanhalingstekens – beetjes samen één hele grote!Mijn vragen aan de minister voor BH-OS luiden dan ook- Is het geen dubbele moraal om enerzijds de landbouw allerlei extra eisen op te leggen, terwijl anderzijds meer ruimte geboden wordt voor import van producten die niet aan die teelt-/productie-eisen hoeven te voldoen?- Begrijpt de minister de zorgen van vooral boeren over het ‘cumulatieve’ effect, en overweegt zij in dat opzicht een ‘nee’ tegen het MERCOSUR-verdrag?- Hoe gaat de minister sectoren die aanzienlijke nadelen van CETA ondervinden compenseren?

SlotsomDe SGP-fractie zet dus grote vraagtekens bij de noodzaak en algehele meerwaarde van CETA. Weliswaar kan het verdrag belangrijke handelsvoordelen bieden. Maar het kan ook negatieve gevolgen hebben voor onze landbouw, soevereiniteit, en de schepping. Onze zorgen op dit punt van 2,5 jaar geleden zijn helaas niet overtuigend weggenomen. Moeten we niet terug naar de tekentafel voor een nieuw model voor CETA? Een nieuw model voor toekomstige handelsverdragen? Een model dat niet alleen de belangen van internationale investeerders dient en hen toegang verschaft tot geschillenbeslechting, maar óók de belangen van degenen die opkomen voor marktbescherming, duurzaamheid- en sociale gerechtigheid? Ik zie uit naar de visie van de minister.

Geen kleutertoets en mbo-beroep

SGP SGP Nederland 04-02-2020 00:00

SGP-kamerlid Roelof Bisschop is en blijft een onderwijsman. Verdedigde hij een paar weken geleden een initiatiefwet in de Tweede Kamer, vandaag werden er twee amendementen van hem aangenomen over het onderwijs.

 

kleutertoets

Het eerste amendement van Bisschop legt in de wet vast dat kleuters geen toetsen hoeven af te leggen. De Tweede Kamer dringt daar al lager op aan, maar zonder resultaat. Door het amendement-Bisschop is nu wettelijk geregeld dat scholen kleuters niet hoeven te toetsen. Bovendien krijgen scholen de vrijheid om in latere leerjaren zélf te bepalen welke toetsen ze wel en niet willen afnemen.

Bisschop is blij met de steun die hij van de Tweede Kamer kreeg: “Het is belangrijk dat we scholen het vertrouwen geven dat zij het beste kunnen inschatten wanneer, hoe vaak en hoe leerlingen getoetst moeten worden. Daarmee doen we ook recht aan verschillen tussen leerlingen. Ik ben blij dat de Kamer vandaag heeft gekozen voor meer vrijheid voor leraren.”

 

Mbo-scholen Het tweede amendement gaat over scholen in het middelbaar beroepsonderwijs die door de Onderwijsinspectie het etiket ‘zeer zwak’ krijgen. Daar moeten zij zich op dit moment nog bij neerleggen. Ten onrechte, vindt Bisschop. Scholen moeten, net als in de rechtspraak, hier tegen ‘in beroep’ kunnen gaan.

“Het oordeel zeer zwak is voor een school buitengewoon heftig, denk alleen al aan de imagoschade. In het basis- en voortgezet onderwijs kunnen scholen bezwaar maken wanneer de inspectie dit oordeel wil geven. Ik wil dat mbo-scholen dat ook mogen. Dat is nu door de steun van de Kamer geregeld,” aldus de Onderwijswoordvoerder.

 Bisschop verdedigt 3e initiatiefwet

SGP SGP Nederland 23-01-2020 00:00

Vandaag behandelt de Tweede Kamer een initiatiefwet die is ingediend door SGP-kamerlid Roelof Bisschop. Samen met SP-kamerlid Peter Kwint wil hij dat het lerarenregister zo snel mogelijk van tafel gaat, dit onder het motto:  als minister Slob van Onderwijs maar blijft afwachten en aarzelen, moet de Tweede Kamer het gewoon zelf doen.

Het is inmiddels de 3e initiatiefwet van Roelof Bisschop. Hij is niet alleen de ‘debatkampioen’ van de Tweede Kamer (het kamerlid dat het vaakst meedoet aan debatten), maar ook als het gaat om de indiening en verdediging van initiatiefwetten in vak k doet Bisschop het goed. Eerder al slaagde hij erin om zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer initiatiefwetten aangenomen te krijgen over de Onderwijsinspectie en het schrappen van de tussentijdse diagnostische toets.

“Ik heb zelf voordat ik kamerlid werd mijn hele leven in het onderwijs gewerkt. Dat heeft nog steeds mijn hart. De ervaring en kennis die ik daar heb opgedaan, benut ik graag in Den Haag. Dat doe ik, samen met mijn medewerkers, met groot plezier.” Dat het indienen en verdedigen van een initiatiefwet een tijdrovende klus is, zeker voor een lid van een kleine fractie, ontkent Bisschop niet. “Maar de voldoening die het geeft om ook op het Binnenhof iets te kunnen bereiken voor leraren en leerlingen, weegt ruimschoots op tegen de energie die je erin steekt.”SGP wijzigt Platgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

SGP wijzigt Plantgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

Plantgezondheidswet onwerkbaar

SGP SGP Nederland 14-01-2020 00:00

“Opnieuw dreigen boeren opgezadeld te worden met regels die op papier mooi zijn, maar in de praktijk lastig, of zelfs onwerkbaar. Daarom ga ik proberen die regels uit de wet te halen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over de Plantgezondheidswet waar de Tweede Kamer morgen over hoopt te gaan debatteren. De SGP stoort zich met name aan de extra regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Zo zegt de wet dat boeren alleen gewasbeschermingsmiddelen in huis mogen hebben die een toelating hebben voor gewassen die ze op dat moment telen. Bisschop: “Wat als je nog een rest overhebt en dat over twee jaar weer wil gaan gebruiken, want zo gaat dat in de praktijk. En weten ze op het ministerie écht niet dat sommige boeren ook spuiten bij hun buurman of andere collega’s? Dit gaat niet werken!”

Ander voorbeeld: leveranciers mogen geen gewasbeschermingsmiddelen leveren aan een boer als die geen teelten heeft waarvoor deze middelen toegelaten zijn. “Klinkt logisch,” zegt Bisschop, “maar moeten leveranciers dat dan gaan controleren? Er zouden afspraken gemaakt worden, maar die zijn er nog niet. En willen we echt dat boeren hun teeltplannen met iedereen moeten gaan delen?”

De SGP gaat proberen deze onderdelen uit de wet te schrappen. Bisschop heeft hierover al contact met andere fracties. “Als ik boeren spreek, merk ik ergernis, maar ook zie ik dat ze bang zijn dat er zó veel regels en regeltjes komen dat je altijd wel érgens iets niet goed doet. Die zorg kan ik goed begrijpen. Boeren hebben geen administratieafdeling die de wetboeken kan doorpluizen. Ik wil geen nieuwe onduidelijkheid en span me ervoor in dat de Plantgezondheidswet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk op het boerenerf,” zegt Bisschop.