Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

29 documenten

Debat over landbouwvisie: de verzuchting van een boerin

SGP SGP Nederland 25-06-2019 00:00

 

Hoe verder met de landbouw? De Tweede Kamer debatteerde met minister Schouten over haar landbouwvisie en het onderliggende uitvoeringsplan. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop begon zijn bijdrage met de verzuchting van een boerin: 'We zijn moegestreden. We hebben van alles onderzocht. Een voedselbos, precisielandbouw. Maar dan moet het wel renderen...'

De SGP wil verduurzaming van de landbouw, ecologisch én economisch. Roelof Bisschop pleitte onder meer voor meer experimenteerruimte, een landbouwfonds voor duurzame investeringen, en vervanging van kunstmest door dierlijke mest en van soja-import door reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie. Hij waarschuwde voor een stapeling van regels en regels die elkaar tegenwerken. De SGP-er stelde een tweesporenbeleid voor. Beleid en regels voor boeren die gewoon boer willen zijn zonder allerlei rompslomp. Dus met duidelijke begrenzingen, eenvoudig beleid en minder ruimte. En anderzijds beleid en regels voor de ondernemende boeren die van een uitdaging houden. Zij kunnen meer ruimte verdienen met behulp van afrekenbare doelstellingen, metingen en andere randvoorwaarden.  

Lees hier de bijdrage van Roelof Bisschop aan het debat:

Een boerin verzuchtte onlangs: "We zijn moegestreden. We stoppen. Door veranderende regels, opgedrongen negatieve framing. We hebben van alles onderzocht. Een voedselbos, precisielandbouw. Maar dan moet het wel renderen…"

Voorzitter! Wat is het perspectief voor boeren met dezelfde dilemma’s? We willen verduurzaming van de landbouw, ecologisch én economisch. Niet over de rug van de boer, maar samen met boer en ketenpartijen. Liever inspraak, dan grootspraak.  De voorliggende plannen geven goede aanknopingspunten.

Ruimte voor innovatie

Verduurzaming staat of valt met innovatie en samenwerking.

We pleiten voor meer experimenteerruimte, ook buitenom de Regiodeals.

Voorkom bijvoorbeeld verlies van mestplaatsingsruimte bij experimenten met agrobiodiversiteit en agrobosbouw. Voorkom gedoe met de gecombineerde opgave bij strokenteelt. Maak ruim baan voor innovatieve emissiereductie. Ik noem het koetoilet, met scheiding van urine en vaste mest bij de bron. En betere mestkwaliteit, en gebruik van de urine als kunstmestvervanger. Geef technieken met beluchting en verdunning van drijfmest meer bemestingsruimte. Kies bij innovaties als deze voor een ‘green deal’ aanpak, om ondernemers integraal te faciliteren.

Het programma ‘Groene veredeling’ zoekt naar robuuste gewassen, maar loopt dit jaar af. Wil de minister voortzetting van dit programma financieren?

Regel ook budget voor gezamenlijke investeringen van boeren in praktijkonderzoek.

Landbouwfonds

De financiële paragraaf van het realisatieplan is minimaal en gaat, afgezien van het GLB, niet verder dan 2020. Zo komen we er niet. Kies voor een risico- en investeringsfonds. Bijvoorbeeld voor innovatieontwikkeling en –uitrol. Voor risicodekking bij gewaagde duurzame concepten.  Of voor uitkoop van veehouderijbedrijven naast stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden.  

Minder kunstmest, minder soja-import

Voorzitter! Een derde van de stikstof die op landbouwgrond uitgereden wordt, komt uit kunstmest. Er moet meer ruimte komen om dierlijke mest uit te rijden in plaats van kunstmest. Verken de mogelijkheden voor een gezamenlijke mestboekhouding van akkerbouwers en veehouders.

In Europa wordt van de 90 miljoen ton voedingsafval nog maar 6 miljoen ton gebruikt voor veevoer. Laten we als Nederland voorop lopen om meer voedingsafval in de veevoerketen te krijgen, zodat soja-import omlaag kan.

Tweesporenbeleid

Ik waarschuw voor een stapeling van regels. Een boer zei: ‘Lopen de dieren in de wei, dan geeft dat aftrek in de Bex. Wie de biodiversiteit op zijn bedrijf wil verhogen, wordt genadeloos afgestraft in de Kringloopwijzer.’ Voorkom dat boeren zichzelf klem rijden.

Je ziet twee groepen boeren. De ene wil gewoon boer zijn zonder allerlei rompslomp. De andere is meer ondernemer en gaat graag met pc en adviseur op zoek naar het optimale bedrijfsresultaat. Wat zijn de mogelijkheden voor een tweesporenbeleid? Voor de eerste groep duidelijke begrenzingen, eenvoudig beleid, maar met minder ruimte. Voor de tweede groep meer ruimte op basis van afrekenbare doelstellingen, maar wel met metingen en randvoorwaarden.

Goed verdienmodel

Tot slot. Verduurzaming staat of valt met een goed verdienmodel.

Kijk dan ook naar handelsverdragen. De minister schrijft: ‘Nederland zal zich kritischer opstellen.’ Heeft premier Rutte daarom zo’n haast met het handelsverdrag met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen en een brief op hoge poten meegetekend? Terwijl dit handelsverdrag onze landbouw op achterstand stelt en een vleeskuikenhouder mogelijk 15.000 euro in moet leveren. Waar moet hij verduurzaming dan van betalen?

 

 

PAS op de plaats

SGP SGP Nederland 20-06-2019 00:00

Stikstofprogramma is schijnwerkelijkheid

De Raad van State oordeelde in mei dat de overheid strikt de hand moet houden aan de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door die uitspraak komt o.a. de uitbreiding van stallen en de aanleg van bijvoorbeeld industrieterreinen en snelwegen in gevaar, ook al zijn er al wel vergunningen afgegeven.

“Wie het nog snapt, moet het maar zeggen.” Dat zei SGP-kamerlid Roelof Bisschop in het Kamerdebat over de PAS. Bisschop: “De overheid moet een strenger stikstofbeleid gaan voeren om de natuur te beschermen, met als averechts gevolg dat koeien allemaal de wei uit worden gejaagd en biologische boeren de deuren wel kunnen sluiten. Deze gezinsbedrijven mogen we niet buiten hun schuld de das omdoen. Ik vind dat provincies geen gehoor moeten geven aan handhavingsverzoeken zolang het plan van aanpak nog niet duidelijk is. Een PAS op de plaats dus.”

Bisschop haalde een uitspraak aan van Eurocommissaris Timmermans, die zei dat Nederland de Habitatrichtlijn onnodig streng toepast, zeker in vergelijking met buurland Duitsland. “Daar worden drempelwaarden van 7 mol en hoger gehanteerd. Natura 2000 begint hier al te grommen als je op tien kilometer afstand een depositie van 0,3 mol veroorzaakt. Dat is dezelfde hoeveelheid stikstof als in één ganzenpoepje zit.” De SGP is vóór natuurmaatregelen en vóór emissiereductie. “Maar laten we Natura 2000 alsjeblieft niet heilig verklaren door zekerheden en garanties op de vierkante millimeter. Dat is een modelwerkelijkheid die geen recht doet aan de échte werkelijkheid,” aldus Bisschop.

Onacceptabel dat gebedsoproep wel mag en Bijbelstudie niet

SGP SGP Nederland 13-06-2019 00:00

“Als christelijke asielzoekers in het AZC samen met anderen een Bijbelstudie willen doen, dan mag het COA hen geen beperkingen opleggen.” Dat vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Hij wil dat de regering in gesprek gaat met het COA over het bericht van het Reformatorisch Dagblad dat in AZC Gilze-Rijen gezamenlijke Bijbelstudie niet zou zijn toegestaan.

Bisschop: “Hier wordt met twee maten gemeten. Vorig jaar november heb ik nog aandacht gevraagd voor het feit dat in AZC's regelmatig islamitische gebedsoproepen door de slaapzalen klinken. Ook ’s morgens vroeg. Asielzoekers uit islamitische landen zijn vaak onaangenaam verrast als ze juist in een toevluchtsoord als het AZC weer die oproep horen. De regering antwoorde toen dat islamitische asielzoekers dat mogen, mits ze het kleinschalig houden, op hun telefoon bijvoorbeeld. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets wél is toegestaan, maar een gezamenlijke Bijbelstudie van een paar christelijke asielzoekers niet.”

Het SGP-Kamerlid wil opheldering en stelt daarom schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’.1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’ (Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2019).2. Klopt het dat gezamenlijke Bijbelstudie niet is toegestaan in AZC Gilze-Rijen?3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een vrijwillige, gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers, op hun eigen bewonerskamer in een AZC, door COA niet toegestaan zou worden omdat dit inbreuk zou plegen op de persoonlijke levenssfeer van andere asielzoekers?4. Deelt u de mening dat wanneer gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers niet is toegestaan de vrijheid van godsdienst in het geding is?5. Hoe verhoudt het verbod op Bijbelstudie zich tot het gegeven dat zelfs vormen van islamitische gebedsoproepen toegestaan zijn in AZC’s?6. Kunt u toelichten wat de Handreiking Levensbeschouwing (2018) van het COA zegt over een dergelijke vorm van Bijbelstudie en bent u bereid om deze Handreiking met de Kamer te delen?7. Bent u bereid om met het COA in gesprek te gaan over de wijze waarop het artikel 12 van het COA-bezoekersreglement en de Handreiking Levensbeschouwing toepast en de Kamer hierover te informeren?

Onacceptabel dat in AZC's gebedsoproep wel mag, maar Bijbelstudie niet

SGP SGP Nederland 13-06-2019 00:00

“Als christelijke asielzoekers in het AZC samen met anderen een Bijbelstudie willen doen, dan mag het COA hen geen beperkingen opleggen.” Dat vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Hij wil dat de regering in gesprek gaat met het COA over het bericht van het Reformatorisch Dagblad dat in AZC Gilze-Rijen gezamenlijke Bijbelstudie niet zou zijn toegestaan.

Bisschop: “Hier wordt met twee maten gemeten. Vorig jaar november heb ik nog aandacht gevraagd voor het feit dat in AZC's regelmatig islamitische gebedsoproepen door de slaapzalen klinken. Ook ’s morgens vroeg. Asielzoekers uit islamitische landen zijn vaak onaangenaam verrast als ze juist in een toevluchtsoord als het AZC weer die oproep horen. De regering antwoorde toen dat islamitische asielzoekers dat mogen, mits ze het kleinschalig houden, op hun telefoon bijvoorbeeld. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets wél is toegestaan, maar een gezamenlijke Bijbelstudie van een paar christelijke asielzoekers niet.”

Het SGP-Kamerlid wil opheldering en stelt daarom schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’.1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’ (Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2019).2. Klopt het dat gezamenlijke Bijbelstudie niet is toegestaan in AZC Gilze-Rijen?3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een vrijwillige, gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers, op hun eigen bewonerskamer in een AZC, door COA niet toegestaan zou worden omdat dit inbreuk zou plegen op de persoonlijke levenssfeer van andere asielzoekers?4. Deelt u de mening dat wanneer gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers niet is toegestaan de vrijheid van godsdienst in het geding is?5. Hoe verhoudt het verbod op Bijbelstudie zich tot het gegeven dat zelfs vormen van islamitische gebedsoproepen toegestaan zijn in AZC’s?6. Kunt u toelichten wat de Handreiking Levensbeschouwing (2018) van het COA zegt over een dergelijke vorm van Bijbelstudie en bent u bereid om deze Handreiking met de Kamer te delen?7. Bent u bereid om met het COA in gesprek te gaan over de wijze waarop het artikel 12 van het COA-bezoekersreglement en de Handreiking Levensbeschouwing toepast en de Kamer hierover te informeren?

Onacceptabel dat in AZC gebedsoproep wel mag, maar Bijbelstudie niet

SGP SGP Nederland 13-06-2019 00:00

“Als christelijke asielzoekers in het AZC samen met anderen een Bijbelstudie willen doen, dan mag het COA hen geen beperkingen opleggen.” Dat vindt SGP-Kamerlid Roelof Bisschop.

Hij wil dat de regering in gesprek gaat met het COA over het bericht van het Reformatorisch Dagblad dat in AZC Gilze-Rijen gezamenlijke Bijbelstudie niet zou zijn toegestaan.

Bisschop: “Hier wordt met twee maten gemeten. Vorig jaar november heb ik nog aandacht gevraagd voor het feit dat in AZC's regelmatig islamitische gebedsoproepen door de slaapzalen klinken. Ook ’s morgens vroeg. Asielzoekers uit islamitische landen zijn vaak onaangenaam verrast als ze juist in een toevluchtsoord als het AZC weer die oproep horen. De regering antwoordde toen dat islamitische asielzoekers dat mogen, mits ze het kleinschalig houden, op hun telefoon bijvoorbeeld. Ik vind het onbegrijpelijk dat zoiets wél is toegestaan, maar een gezamenlijke Bijbelstudie van een paar christelijke asielzoekers niet.”

Het SGP-Kamerlid wil opheldering en stelt daarom schriftelijke vragen aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) aan de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’.1. Heeft u kennisgenomen van het bericht ‘Te veel beperkingen voor Bijbelstudie in AZC’ (Reformatorisch Dagblad, 13 juni 2019).2. Klopt het dat gezamenlijke Bijbelstudie niet is toegestaan in AZC Gilze-Rijen?3. Deelt u de mening dat het onwenselijk is dat een vrijwillige, gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers, op hun eigen bewonerskamer in een AZC, door COA niet toegestaan zou worden omdat dit inbreuk zou plegen op de persoonlijke levenssfeer van andere asielzoekers?4. Deelt u de mening dat wanneer gezamenlijke Bijbelstudie van asielzoekers niet is toegestaan de vrijheid van godsdienst in het geding is?5. Hoe verhoudt het verbod op Bijbelstudie zich tot het gegeven dat zelfs vormen van islamitische gebedsoproepen toegestaan zijn in AZC’s?6. Kunt u toelichten wat de Handreiking Levensbeschouwing (2018) van het COA zegt over een dergelijke vorm van Bijbelstudie en bent u bereid om deze Handreiking met de Kamer te delen?7. Bent u bereid om met het COA in gesprek te gaan over de wijze waarop het artikel 12 van het COA-bezoekersreglement en de Handreiking Levensbeschouwing toepast en de Kamer hierover te informeren?

Bijdrage SGP over de wet op de lijkbezorging

SGP SGP Nederland 27-05-2019 00:00

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop heeft in een nota-overleg over begraven de aandacht van minister Ollongren gevraagd voor het begraven van kinderen na een zwangerschap van minder dan 24 weken.

Na het erkennen van doodgeboren kinderen in de basisregistratie zou het ook zonder beperking mogelijk moeten zijn voor ouders die dat willen hun kindje te begraven en een gedenkplek ervoor in te richten. De minister heeft toegezegd dat ze hier in het kader van de evaluatie over de Wet op de lijkbezorging naar gaat kijken.

Ook vroeg hij opnieuw aandacht voor de enorme toename van de tarieven voor begraven in sommige gemeenten. Voor mensen met minder geld is het onbetaalbaar om te kiezen voor begraven in plaats van cremeren.

De SGP kiest in lijn met de klassiek-christelijke traditie voor begraven als norm voor respectvolle omgang met hen die ons lief zijn. Het begraven van onze overledenen maakt zichtbaar dat de dood niet het laatste woord heeft, maar een wachten is op de opstanding uit de doden. We hebben dan ook geen behoefte aan alternatieve methoden, waarbij verbranding of vernietiging het uitgangspunt is. We willen graag een aantal aandachtspunten naar voren brengen.

TarievenDe tarieven voor begraven zijn ontstellend hoog geworden en nemen nog steeds toe.. Voor mensen met weinig geld is het in sommige gemeenten onbetaalbaar. De SGP vindt het de hoogste tijd dat hier verandering in komt. Hoe ver is de minister met het onderzoek om de motie uit te voeren die vraagt om het betaalbaar houden van begraven? Dat is iets anders dan alleen het ‘verbeteren van de informatievoorziening aan gemeenten. Maakt de vraag in hoeverre de hoge kosten een verklaring zijn voor het stijgende percentage van crematies? (Motie?) Is de minister ook bereid om te bezien hoe er tegemoet gekomen kan worden aan wensen naar een zgn. ‘eeuwigdurend grafrecht’?

Opsporing misdrijven Mevrouw Den Boer geeft in haar nota aan dat uit as geen DNA meer te halen is. Dat is anders dan in het verleden werd aangenomen. Dat betekent dus dat na crematie geen mogelijkheid meer is om achteraf alsnog vast te stellen of er sprake is van een misdrijf, zoals bij begraven. Aan de hand van het argument van de initiatiefnemer zou ik daarom aan de minister willen vragen of het zó snel cremeren van mensen eigenlijk wel verantwoord is. En hoe zit dat bij initiatieven als resomeren, cryomeren (vriesdrogen) etc.?

Nieuwe technieken Er zijn diverse onderzoeken geweest naar nieuwe technieken. De SGP vindt dat er niet te gemakkelijk meegegaan moet worden in de ‘juichende’ verhalen over de duurzaamheid ervan. We hopen dat de Gezondheidsraad komt met een advies waarin werkelijk naar alle aspecten gekeken wordt. Natuurlijk is het bij alle vormen van lijkbezorging belangrijk om de gevolgen voor het milieu te verkleinen. Maar dan moeten bij onderzoek wel werkelijk álle kosten (productie materialen etc.) meegenomen worden. Het is bijvoorbeeld niet echt logisch te veronderstellen dat kisten bij resomeren tot 50 keer gebruikt worden. En de gevolgen voor de arbeidsomstandigheden van het personeel door het gebruik van schadelijke stoffen blijven natuurlijk ook meewegen.

Begraven jonge kinderen Van de minister zou ik graag nog een reactie willen op een punt dat me nog te binnen schoot. De branchevereniging van uitvaartondernemingen pleit ervoor om in het verlengde van de mogelijkheid om doodgeboren kinderen, een foetus, te laten registreren in de Basisregistratie Personen, ook teraardebestelling mogelijk te maken, dus om te begraven en ook een gedenkplek in te richten. Hoe staat de minister daar tegenover? Kan dat meegenomen worden in de voorbereiding op de herziening van de Wet op de lijkbezorging?

Aantal praktische punten

Goed om mogelijk te maken moeder en kind/doodgeboren tweelingen samen te begraven. Belangrijk om ook administratief niet te spreken over een ‘lijk’ op formulieren, maar over overleden (met naam) - zeker ook bij doodgeboren kinderen waar de SGP al eerder naar vroeg. Belangrijk om goed toezicht te hebben op wijze van grafruimen. Ook met respect en met duidelijkheid voor nabestaanden.

Tijd voor pacificatie leenstelsel

SGP SGP Nederland 22-05-2019 00:00

Het leenstelsel leidt tot hoge schulden voor studenten terwijl de universiteiten er ook niet beter van worden. SGP'er Roelof Bisschop pleit daarom in het blad ScienceGuide voor een eerlijker stelsel, bijvoorbeeld door het vergroten van de aanvullende beurs.

Klik hier om het artikel te lezen.

Ruissen hekelt 'oppermachtige Juncker' in slotrede

SGP SGP Nederland 18-05-2019 00:00

Kandidaat Europarlementariër voor de SGP, Bert-Jan Ruissen, spreekt het partijcongres aan het einde van het programma toe. Lees hieronder zijn speech met als thema: 'Voor Nederland'. 

Beste partijgenoten,

In uw programmaboekje ziet u nu staan ‘Voor Nederland’. Dat zou zo aan het eind van deze partijdag weleens een hele chauvinistische, zo niet nationalistische uitsmijter kunnen worden. Volgens mannen als Juncker, Verhofstadt en Timmermans doen er volgende week donderdag namelijk maar twee typen partijen mee aan de verkiezingen. Je hebt nationalisten, partijen die Europa willen afbreken. En je hebt eurofielen, partijen die Europa willen opbouwen. Brekers dus en bouwers. En ja, met een titel als ‘Voor Nederland’ zit je dan al gauw in het nationalistische afbrekende kamp. Etiketje erop en klaar is Kees.

U snapt dat we ons niet in zo’n frame mee laten slepen. Wij zijn geen nationalisten. Wij zijn evenmin eurofielen.

‘Voor Nederland’. Wat bedoelen we daarmee? En wat bedoelen we er niet mee? Eerst maar de vraag: wat bedoelen we ermee?

Deel 1: De lidstaten aan het roer Om te beginnen bedoelen we ermee dat de lidstaten weer aan de roer moeten komen. Peter van Dalen en ik, wij zijn allebei van de Ridderkerkse school. Onze leermeester, Leen van der Waal, heeft ons geleerd met vier woorden te spreken: Samenwerking ja, Superstaat nee. De Europese samenwerking moet beperkt blijven tot een aantal grensoverschrijdende onderwerpen, zoals handel, klimaat en migratie. En verder moet Brussel zich niet teveel met ons bemoeien.

Momenteel is de voorzitter van de Europese Commissie, de heer Juncker oppermachtig. Hij is de enige die – zoals dat heet – beschikt over het initiatiefrecht. Dat betekent dat als hij weigert met een voorstel te komen, de lidstaten helemaal niets kunnen doen, ook al willen de lidstaten zelf wel iets veranderen. Het omgekeerde is ook het geval. Als Juncker iets bedenkt, hoe zinloos misschien ook, en op tafel legt bij de lidstaten, zijn we in beginsel verplicht dat in behandeling te nemen. Denk aan het voorstel om aan de zomer- en wintertijden te gaan rommelen. Een voorstel waar Juncker in zijn laatste maanden nog even mooie sier mee dacht te kunnen maken.

Dit recht op initiatief moet weg bij de Europese Commissie wat ons betreft. De Commissie gebruikt het namelijk te vaak om steeds maar meer bevoegdheden naar zich toe te trekken en om echt noodzakelijk hervormingen tegen te houden. Het recht van initiatief moet daarom naar de Europese Raad. Naar de regeringsleiders van de lidstaten dus, zodat de landen zelf weer aan het roer komen.

Wij willen de nationale parlementen ook een veel grotere invloed geven op de Europese besluitvorming. Daarom pleiten wij voor de invoering van een zogenaamde rode kaart procedure. Daarbij is een Europees voorstel automatisch verworpen als 50% van de nationale parlementen bezwaar maakt. Dan hoeven we er geen ellenlange discussies over te gaan voeren en kan het voorstel direct van tafel.

En verder zeggen we: weg met het hele idee van ‘Spitzenkandidaten’. Wij willen niet dat het Europees Parlement bepaalt wie de voorzitter wordt van de Commissie. Dat is aan de Raad van regeringsleiders. De Commissie is wat ons betreft geen regering, maar slechts een ambtelijke uitvoeringsdienst van de Raad.

De Tweede Kamer heeft de motie van Roelof Bisschop aangenomen over het schrappen van de zinsnede ‘ever closer Union’. We moeten stoppen met het noodgedwongen streven naar een ‘steeds hechtere Europese Unie’. Als ik verkozen word tot Europarlementariër, dan zal ik er alles aan doen om dit onderwerp ook op de agenda te krijgen in het Europees Parlement. Rutte heeft op de top van Sibiu nog niets met de motie gedaan (daar wordt nog steeds ingezet op steeds verdere integratie). Rutte mag dit duidelijke signaal van het Nederlandse parlement niet naast zich neerleggen.

Dat is wat we bedoelen met ‘Voor Nederland’. De lidstaten weer aan het roer. Wat bedoelen we er nog meer mee?

Deel 2: Opkomen voor Nederlandse belangen We zeggen er ook mee dat als ik straks gekozen mag worden, ik daar zit als Nederlands volksvertegenwoordiger met een mandaat van de Nederlandse kiezer. Dat betekent dat ik daar primair zit om de belangen van de Nederland te dienen. Een Europarlementariër uit Cyprus of Frankrijk zal dat niet doen. Dat zullen we toch echt zelf moeten doen.

De SGP staat erom bekend een ondernemersvriendelijke partij te zijn. Daar schamen we ons niet voor. Integendeel, daar zijn we trots op. Ondernemers zijn immers de steunpilaren van onze economie. Niet voor niets heb ik de afgelopen weken tientallen bedrijven bezocht: vissers, fruittelers, boomkwekers, veredelingsbedrijven, melkveehouders, handelaren, schippers, het Rotterdamse havenbedrijf, ICT bedrijven en nog veel meer.

Ik zie het als mijn taak om in Brussel te zorgen voor goede werkbare regels waar ons bedrijfsleven mee uit de voeten kan. De signalen die ik heb gekregen over bureaucratische rompslomp, onlogische regels, nog steeds grote verschillen tussen lidstaten als het gaat over eisen en handhaving, met alle oneerlijke concurrentie van dien, heb ik goed in mijn oren geknoopt. Ze gaan allemaal mee naar Brussel en we gaan er wat mee doen. Dat verzeker ik u.

Wij blijven ons ook inzetten voor een duurzame visserij: toegang tot de Britse wateren, terugdraaien van de aanlandplicht en het onzinnige pulskorverbod zijn daarbij belangrijke speerpunten. Hoe moeilijk dat laatste ook zal worden, daar moeten we eerlijk in zijn. Wij blijven ons ook inzetten voor een duurzame en toekomstbestendige land- en tuinbouw. De telersprijzen en daarmee de inkomens staan enorm onder druk. Wij willen de marktmacht van de boeren vergroten door samenwerking te bevorderen en ze ruimte te geven prijs- en marktafspraken te maken. En zolang er geen sprake is van eerlijke prijzen, blijven inkomenssubsidies noodzakelijk. Groot probleem momenteel is ook de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen. Het één na het andere middel wordt verboden, terwijl de toelating van nieuwe groene middelen enorme vertraging oploopt. Dit leidt tot zeer ongewenste situaties, zoals nu bij het verbod op neonicotinoïden bij zaadbehandeling in de suikerbietenteelt. Omdat deze middelen nu niet langer in de zaadcoating mogen worden gebruikt, neemt de insectendruk in de teelt enorm toe. Daardoor worden landbouwers genoodzaakt volvelds en met breedwerkende insecticiden te gaan werken die veel schadelijker zijn voor het milieu. Dat is het paard achter de wagen spannen.

‘Voor Nederland’ Dat betekent dus voor mij: de lidstaten weer aan het roer en op een verstandige manier opkomen voor onze Nederlandse belangen. Maar wat betekent het niet?

Deel 3: Verantwoordelijkheid nemen Het betekent in elk geval niet: laten we er maar uithalen wat er inzit en over de effecten op het milieu en toekomstige generaties bekommeren we ons niet. Dat is korte termijn denken. Het betekent ook niet: goed zorgen voor onszelf, en de rest van de wereld moet het maar zelf uitzoeken. Afgelopen zondag werd bij ons gepreekt over Lukas 12 vers 48:

‘En een iegelijk, wien veel gegeven is, van dien zal veel geëist worden.’

Als ik dat op de Nederlandse situatie mag toepassen. Wat is ons veel gegeven! Kennis, welvaart, vrijheid. Ligt er dan ook niet een extra grote verantwoordelijkheid bij ons om dat wat ons geschonken is, te gebruiken om de Heere te eren en te delen met anderen? Bas Belder maakte het mogelijk, samen met de VGS, jaarlijks in het Europees Parlement een conferentie om onze ervaringen op het vlak van christelijk onderwijs te delen met anderen in andere landen. Dat is toch fantastisch. Ik wil daar graag mee doorgaan. Dat is dan zomaar één voorbeeld.

Maar er is natuurlijk veel meer te noemen. Wat te denken van Wageningen Universiteit. Toonaangevend kenniscentrum in de wereld op het vlak van voedselproductie. Het is toch geweldig om die kennis in te kunnen zetten om ontwikkelingslanden te helpen hun voedselproductie op peil te brengen. Hiervoor moeten ook vanuit het EU-budget voldoende middelen beschikbaar worden gesteld.

En wat te denken van vervolgde christenen wereldwijd, terwijl wij hier in vrijheid mogen leven. Ligt er niet een duidelijke roeping bij ons om hen te helpen en voor hen te bidden. Bij de uitgang zullen er kaarten worden uitgereikt die u, met een persoonlijke bemoediging, kunt sturen naar vervolgde christenen. Het is belangrijk, denk ik, om ook op deze wijze mee te leven met hen die niet die vrijheid kennen die wij hier in Nederland wel mogen hebben.

We maken ons ernstig zorgen over de verslechterde situatie in China bijvoorbeeld, waar voorgangers tijdens de preek van de preekstoel worden gehaald als ze zeggen dat de Heere Jezus de belangrijkste persoon is Die gediend moet worden. Ik verwijs naar het jongste nummer van de Stem van vervolgde Christen van de SDOK. De handelsakkoorden die de EU heeft met tal van landen, zijn momenteel zeer eenzijdig economisch aangedreven. Wij pleiten ervoor in dergelijke handelsakkoorden duidelijke afspraken te maken over de bescherming van mensenrechten en godsdienstvrijheid. Dat is één van onze speerpunten de komende periode.

Afsluiting Zo hopen wij ons de komende jaren in te mogen zetten voor Nederland. Dat vanuit het besef dat we als Nederland ook internationaal veel te bieden hebben. Een jaar geleden stond ik hier ook, door u aangewezen als nr. 1 voor de EP-verkiezingen. Ik heb toen gezegd dat het EP-lidmaatschap niet een soort eenmansbedrijfje mag worden en u uitgedaagd met ons mee te denken. Die oproep bleek niet aan dovemansoren gezegd. De afgelopen maanden ben ik bij heel wat plaatselijke afdelingen langs geweest. Ook van de buitengewoon actieve SGP-jongeren. Dank voor jullie betrokkenheid, aanvullingen, tips en suggesties. En niet in de laatste plaats voor uw gebed en overdenkingen over de gelezen Bijbelgedeelten. Wat is het een zegen om altijd weer terug te kunnen vallen op het levende Woord van de levende God.

Volgende week donderdag, 23 mei, zullen als alles goed gaat, de stembussen weer open gaan… Ga stemmen, voor een christelijk geluid in Europa, en benut de komende dagen om mensen in uw omgeving te activeren hetzelfde te doen. Uw stem doet er toe!

Van der Staaij vreest 'samenwerking met links' in partijrede

SGP SGP GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA Nederland 18-05-2019 00:00

Vandaag vergadert de SGP in Nieuwegein. Lees hieronder de partijrede van voorman Kees van der Staaij.

Vrienden,

2019 is een superverkiezingsjaar. Na de verkiezingen voor de Provinciale Staten en voor de Waterschappen in maart, kijken we nu vooruit naar de verkiezingen voor het Europees Parlement volgende week donderdag en daarna de verkiezingen voor de Eerste Kamer.

De uitslag van de Statenverkiezingen leverde een politieke aardverschuiving op. Opvallend is natuurlijk de monsterzege van het Forum voor Democratie. Aan de andere zijde van het politieke spectrum won GroenLinks fors.

Temidden van al deze grote verschuivingen, mogen we dankbaar zijn voor de grote trouw van de SGP-achterban. Weliswaar zijn door de hoge opkomst en het wegvallen van de lijstverbindingen jammer genoeg een paar zetels verloren gegaan, maar in veel plaatsen boekte de SGP een mooie stemmenwinst. Daarmee houden we de stijgende lijn vast. Een woord van dank is op zijn plaats aan alle mensen die enthousiast campagne hebben gevoerd! Wij wensen alle nieuw gekozen SGP’ers in de Waterschappen en in de Provinciale Staten van harte Gods onmisbare zegen toe in hun werk.

De spannende vraag is wat de uitslag van de Statenverkiezingen gaat betekenen voor onze plek in de Eerste Kamer. Pas op 27 mei gaan de nieuwgekozen Statenleden bij leven en welzijn de nieuwe Eerste Kamer kiezen. Natuurlijk wordt er alles aan gedaan om voor de SGP het best mogelijke resultaat te krijgen, maar helaas moeten we ernstig rekening houden met het gevoelige verlies van onze tweede zetel in de senaat.

Het kabinet is zijn krappe meerderheid in de Eerste Kamer, zoals verwacht verloren. Dat is niet nieuw. Sterker nog: dat is vanaf 2010 bij alle kabinetten-Rutte zo geweest. Maar resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. GroenLinks en de PvdA staan klaar om het kabinetsbeleid verder naar links te trekken. Daar zitten wij bepaald niet op te wachten. Wij zien liever een centrumrechtse koers. Ik zou het goed vinden als Forum voor Democratie als nieuwe grote partij in de Eerste Kamer zich net als de SGP constructief opstelt en eensgezind een reëel alternatief weet te bieden. Ook de Forum-kiezers zullen toch niet bedoeld hebben dat het kabinetsbeleid naar links wordt getrokken…

Er liggen ook kansen om het kabinetsbeleid te verbeteren met een brede inzet van verschillende partijen. Die mogelijkheden zie ik bijvoorbeeld bij de studiefinanciering. Gezinnen met een middeninkomen kampen met enorme studiekosten door het leenstelsel… Mijn oproep aan het kabinet is: geef studenten uit gezinnen met een middeninkomen voortaan een echte tegemoetkoming in de studiekosten in de vorm van een studiebeurs, in plaats van hen met een lening op te zadelen. Zo help je heel direct de middeninkomens, niet in de laatste plaats de eenverdieners onder hen.

De dag na de Statenverkiezingen hoorde ik het nuchtere commentaar van een burger: 'We kunnen wel zeggen dat het allemaal anders moet, maar waar wil je heen?' Inderdaad een goede vraag.

Politiek is meer dan een verzameling standpunten. Besturen is meer dan met wat geven en nemen er samen uitkomen. Campagnevoeren is meer dan de gunst van de kiezer winnen. Het gaat er ook om: wat is je grotere verhaal? Waar sta je voor? Waar wil je heen met ons land?

Het SGP-antwoord op die vraag is gestempeld door twee noties: grote bescheidenheid én grote verantwoordelijkheid.

Grote bescheidenheid. Wij zien niets in een almachtige overheid. Wij geloven niet in politieke verlossers die het volk naar het paradijs op aarde voeren. Sterker nog, dat soort utopische verhalen, of ze nu van links of van rechts komen, lopen steevast uit op grote teleurstellingen en in forse beperkingen van de vrijheid van burgers. Alleen God is almachtig. Hij regeert en heeft het roer van het wereldbestuur vast in handen. Verlossing uit ellende is geen gevolg van grootse plannen van politici. Verlossing is aangebracht door de Zoon van God, Jezus Christus, door Zijn leven en sterven en opstanding. Door Woord en Geest worden zondaren gebracht tot geloof en bekering. Daarom is het voor het welzijn van ons land zo wezenlijk dat dat heilrijke Woord ongehinderd verkondigd wordt. Daarmee klinkt tegelijk door dat er meer is dan het hier en nu en dat wat zichtbaar en tastbaar is.

Bescheidenheid is nodig. Voor politiek en bestuur ligt steeds het gevaar van zelfoverschatting op de loer, een hardnekkig maakbaarheidsdenken die van bovenaf denkt het allemaal wel te regelen. Zo gaat het dus niet. We zien dat ook nu weer terug rondom het klimaat en de migratie. Natuurlijk, daar zijn waarden in het geding die voor de SGP zwaar wegen. Zorg voor Gods schepping is ons op het hart gebonden. En de vluchteling in nood mag niet vergeefs aankloppen bij de Nederlandse deur. Maar een Klimaatwet waarmee we de temperatuur op aarde over een paar decennia willen vastleggen is een overmoedig project. Schoner en zuiniger moet het, maar niet door het opleggen van blauwdrukken. Wel door slimme en praktische maatregelen, zoals onze woordvoerder Chris Stoffer inmiddels in tal van debatten heeft bepleit. De energie die je niet gebruikt, hoef je ook niet op te wekken. Inzet op energiebesparing dus. Daar is nog veel te winnen, alleen al in het isoleren van woningen. En de omslag naar schone energie vraagt ook zeker actieve steun van de overheid. Als we bijvoorbeeld de aardwarmte willen benutten voor het verwarmen van kassen, vraagt dat investeringen die je van tuinders niet kunt verwachten. Die positieve, nuchtere insteek, wil de SGP aan de dag blijven leggen.

Ook het vreemdelingenbeleid kan meer bescheidenheid gebruiken. De multiculturele droom van mensen uit allerlei windstreken die samen een kleurrijk mozaïek vormen, lijdt óók aan overtrokken maakbaarheidsdenken. Alsof met een paar lesjes integratie en burgerschap het allemaal wel goed komt. Zijn er nu echt lessen getrokken uit de pijnlijke werkelijkheid dat veel jongeren vatbaar bleken voor de radicale islam en Isis gingen steunen? Wij pleiten voor een strakker toelatingsbeleid, meer opvang in de regio. Stoppen met pardonregelingen, waar dit kabinet toch weer voor is gezwicht. Een politiek van goede bedoelingen heeft al veel kwaad gesticht. Elke keer hebben we het gehoord: nog één keer een pardonregeling, en voortaan wordt alles goed geregeld. Niet dus. Dat is ongeloofwaardig en, ondermijnt het beleid.

Een lesje in bescheidenheid. Dat is ook nodig als het om Europa gaat. De torenbouw van Babel eindigde in een gigantische spraakverwarring. Zo moet het dus niet. Maar aan de andere kant moeten we ook onder ogen zien dat we ons heil ook niet moeten verwachten van het onbesuisd slopen van alle Europese samenwerking. Ook dát is illusiepolitiek, en gevaarlijk bovendien.

Als kind vond ik het in de speeltuin een boeiend spel om met een paar vrienden een lange balk zo in evenwicht te houden, dat hij aan beide kanten de grond niet raakte. Het viel mij toen op, dat als wij dreigden aan één kant op de grond te belanden, we de neiging hadden te massaal de andere kant op te rennen. Daardoor belandde juist de andere kant van de balk op de grond. Die neiging zien we in de politiek ook terug. Daarom zeggen we niet: weg met de Europese samenwerking, maar wel: weg met de Europese overmoed.

Op donderdag 23 mei worden de verkiezingen voor het Europees parlement gehouden. De SGP heeft voor deze verkiezingen opnieuw een gezamenlijke lijst met de ChristenUnie. Bij de SGP is er een wisseling van de wacht. Bas Belder neemt na jarenlange trouwe en deskundige inzet afscheid. Zijn inzet op voor de SGP belangrijke thema’s was enorm groot. Denk aan de positie van vervolgde christenen of de veiligheid en het bestaansrecht van Israël. Wij kunnen zijn inzet geen betere eer aandoen, dan op volle kracht voor deze belangrijke onderwerpen aandacht te blijven vragen.

Dat gaat niet vanzelf. Neem nou de nieuwe Chinastrategie van het kabinet die woensdag werd gepresenteerd. Allemaal behartenswaardige dingen staan daarin, maar het is toch wel wrang dat er met geen woord gerept over de enorme problemen waar met name christenen mee te maken hebben sinds de nieuwe godsdienstwet die vorig jaar van kracht werd. Duizenden kerken zijn gesloten en voorgangers opgepakt. Wie een voorganger aangeeft bij de autoriteiten krijgt maar liefst 9.000 euro op zijn of haar rekening gestort. Waarom blijft Nederland en de wereld hierover toch zo stil? Onze Bert Jan Ruissen zal als hij gekozen mag worden dit soort punten zeker oppakken. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij in Brussel en Straatsburg het christelijke geluid zal laten horen.

De opkomst voor de Europese verkiezingen is altijd heel erg laag. Ook SGP-stemmers laten het nog wel eens afweten. Brussel en Straatsburg staan nu eenmaal verder af van de burger. Bovendien is er veel kritiek op de macht die Europa opeist. De SGP is een van de weinige partijen die zich van meet af aan principieel heeft verzet tegen overdracht van nationale bevoegdheden aan Brussel. Veel kritiek op Brussel snijdt hout. De pulskorvissers kunnen erover meespreken. Van die scepsis hebben ook SGP-Europarlementariër Bas Belder en zijn voorganger Leen van der Waal nooit een geheim van gemaakt. Maar tegelijkertijd hebben ze laten zien hoe waardevol het optreden van een kleine fractie is. Denk bijvoorbeeld aan het steunen van vervolgde christenen, het opkomen voor Israël en het tegengaan van antisemitisme.

Daarom doe ik een dringende oproep uw stem uit te brengen en ook anderen op te roepen te gaan stemmen. Kritiek op Europa is geen goede reden om thuis te blijven. Integendeel, dan geef je juist meer ruimte en meer invloed aan partijen als D66 en GroenLinks die streven naar een Verenigde Staten van Europa. Wie kritiek heeft op de EU moet juist wel gaan stemmen, en wel op de lijst die al jarenlang een consequent en verstandig tegengeluid laten horen. Dan ben je bij de ChristenUnie-SGP aan het goede adres. Samenwerking: ja!, maar superstaat: nee!

Ook in het Nederlandse parlement zullen we ons blijven inzetten voor een bescheidener Europa. Jammer dat mijn wet om hogere drempels op te werpen voor overdracht van bevoegdheden naar Europa is gesneuveld in de Eerste Kamer. Maar een motie van Roelof Bisschop om het streven naar een steeds verdergaande Europese eenwording uit de Europese verdragen weg te snijden, kreeg vrij onverwacht steun van de meerderheid in de Tweede Kamer. Het is nu aan het kabinet om te laten zien dat het ernst is. Ik roep premier Rutte op die handschoen echt op te pakken!

Vrienden, waar staan we voor? Waar willen we heen? De belijdenis dat God regeert, relativeert enerzijds alle politieke gewichtigdoenerij en overmoedig, krampachtig maakbaarheidsdenken. Maar er is ook en andere kant. Het accentueert ook de grote verantwoordelijkheid om als dienares van God het goede voor ons land te zoeken.

Een bijzondere verantwoordelijkheid heeft de overheid voor het handhaven van het recht. Politie en leger moeten hun taken waar te kunnen maken. De SGP zal zich er sterk voor blijven maken om meer te investeren in onze veiligheid. Daarin stonden we vaak alleen, maar gelukkig is er een kentering gaande. Datzelfde geldt voor de onrechtvaardige belasting die drukt op eenverdieners en alleenstaanden. Zij betalen nu de prijs van een overmatige subsidiering van tweeverdieners. Dat besef dringt nu gelukkig ook door bij andere partijen. Met andere woorden: blijven hameren op hetzelfde aambeeld kan lonen, al is dat een zaak van lange adem.

Een bijzondere verantwoordelijkheid van de overheid als dienares van God is om ernst te maken met Gods zegenrijke ordeningen en goede geboden. Zondagsrust, huwelijk en gezin, bescherming van ongeboren leven: dat zijn geen achterhoedegevechten die we op deze thema’s leveren. Het is blijven bepleiten voor wat goed is voor Nederland, omdat het zo nauw verbonden is met Gods geboden. Tegen de stroom in, maar als je nu kijkt wat er bijvoorbeeld in Amerika gebeurt op het gebied van abortus, dan zie je dat het een fabeltje is dat de ontwikkelingen alleen maar de liberale kant kunnen opgaan.

Kortgeleden overdachten we bij de opening van een fractievergadering de woorden die de Heere Jezus tot zijn discipelen sprak: zijt dan voorzichtig als de slangen, en oprecht gelijk de duiven. Dat is zeker ook bij het onderwerp huwelijk, gezin en seksualiteit nodig. We merkten het deze week nog weer in een beladen Kamerdebat. Voorzichtigheid, omdat dit mensen persoonlijk raakt. Voorzichtig ook, omdat vertrouwde termen voor christenen in een seculiere samenleving gemakkelijk verkeerd worden begrepen en uitgelegd. Die voorzichtigheid mag niet ten koste gaan van oprechtheid in het verwoorden van onze Bijbelse overtuiging. Dat moet helder klinken, ook als dat tegen de tijdgeest ingaat. Daar staan we voor.

Huwelijk en gezin vormen de fundamenten van ons samenleven. Individualisering en secularisering hebben die Bijbelse fundamenten meer en meer ondergraven. Toen wij enige tijd geleden in de Tweede Kamer een hoorzitting hadden over de plannen om meerouderschap toe te gaan, lukte het bijna niet deskundigen aan tafel te krijgen die een doorwrocht tegengeluid konden formuleren. Dat was een concrete aanleiding om vanuit de SGP te bekijken hoe we meer contact en samenwerking kunnen krijgen tussen de verschillende organisaties die zich in ons land bezighouden met huwelijk en gezin.

De vorming van zo’n platform is inmiddels gelukkig vergevorderd. Dat is een mooie stap vooruit. Het leidt er hopelijk toe dat er ook vanuit maatschappelijke organisaties een krachtiger stem wordt gehoord. Nu zie je dat bijvoorbeeld bij kabinetsformaties allerlei belangen op tafel komen, maar de waarden en belangen van het gezin makkelijk ondersneeuwen.

Voor mijzelf was het in mijn studententijd buitengewoon vormend om van deze doorwrochte en helder geschreven boeken van de professoren Velema en Douma kennis te nemen. De ethische boeken van de onlangs overleden prof. Velema en die van prof. Douma stonden in een lange rij in de boekenkast van velen in mijn generatie. Wij zijn erdoor gevormd. Een ethiek die ernst maakt van de gehoorzaamheid aan Gods gebod, geplaatst in de sleutel van het liefdesgebod. Binnen eigen kring vonden we elkaar daarin. Maar het verbond ook over partij- en kerkgrenzen heen met politici van RPF en GPV, later de ChristenUnie. Dit gedachtengoed krijgt niet vanzelf een overdracht aan volgende generaties. Het lijkt mij de moeite waarde om opnieuw werk te maken van zo’n heldere ethische basis waarmee we nieuwe generaties wat mee kunnen geven en opnieuw kunnen inspireren.

Het is essentieel voor de toekomst van de SGP dat deze grondtonen blijven doorklinken. Dat ook nieuwe generaties daardoor gevormd worden en er vertrouwd mee raken. In zijn oriëntatie op de christelijke ethiek zette prof. Velema scherp neer hoe fundamenteel de overtuiging is dat Gods geboden voor ieder mens gelden. 'Mag de christelijke ethiek niet zeggen dat het gebod van God ieder mens geldt? En mag zij er niet voor opkomen dat zij in de samenleving zal worden gerespecteerd en gerealiseerd? Zij die deze ethische notie van Gods zeggenschap ontkrachten, halen ook het fundament weg onder de prediking van het Evangelie.'

Waar we heen willen? Naar een overheid die zich hierdoor wil laten gezeggen, naar burgers die díe Boodschap ter harte nemen. Laat dat onze drijfveer zijn en blijven!

Snelrecht voor inbrekers boerderij Boxtel

SGP SGP Nederland 14-05-2019 00:00

 

“Als snelrecht kan worden toegepast bij honderden onruststokers in de nieuwjaarsnacht, dan moet dat zeker kunnen bij de dierenextremisten die gisteren hebben ingebroken een boer in Boxtel. Dus zeg ik: pas snelrecht toe op deze extremisten die tien uren lang een boerenbedrijf hebben bezet.”

Dat zegt SGP-landbouwwoordvoerder Roelof Bisschop in reactie op de inbraak door maar liefst 150 dierenrechtactivisten bij een varkensboer in het Brabantse Boxtel. Deze actie staat niet op zichzelf. Deze fanatici passen al jaren eigenrichting toe, maar er is nu wel duidelijk sprake van radicalisering. Regelmatig worden veehouders bedreigd en geïntimideerd. Ook worden in het geheim filmpjes gemaakt waarbij ‘misstanden’ in scene worden gezet om boeren in een kwaad daglicht te stellen. Zo worden veehouders en hun gezinnen gewoon gedemoniseerd.

 De SGP reageert fel. “Vandaag is het een varkensboer in Boxtel, morgen een veehouder in Wierden. Politie en justitie moeten duidelijk een daad stellen. Dat is: snelrecht toepassen op de daders. Anders komen deze extremisten er toch weer mee weg, een gevaar dat extra groot is omdat veel actievoerders uit het buitenland komen. Daar komt bij dat er meer van dergelijke acties zijn aangekondigd. Nu moet er een voorbeeld worden gesteld. Anders zijn boeren vogelvrij,” aldus Roelof Bisschop.