Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

65 documenten

Zo'n ingrijpende voermaatregel en dan geen onderbouwing!?

SGP SGP Nederland 31-07-2020 00:00

Het ministerie van Landbouw kan bij de rechter geen onderbouwing geven voor de voorgenomen voermaatregel. Dat bleek gisteren tijdens een kortgeding. De SGP stelt daarom Kamervragen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop reageert verontwaardigd: “Geen onderliggende data beschikbaar? Bij zo'n ingrijpende maatregel, die de sector in het hart raakt? Dat kan toch niet waar zijn? En hoe moet het Planbureau voor de Leefomgeving dan het effect van deze maatregel vergelijken met de voorstellen vanuit de sector zelf?”

Het ministerie wil alsnog met onderbouwing komen en de voermaatregel per 1 september in laten gaan. Bisschop: "Ik denk dat het uiterst onzorgvuldig zou zijn om de maatregel tóch per 1 september dwingend op te leggen. Laat het ministerie eerst maar eens een transparante en verifieerbare doorrekening aanleveren."

Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) die het kortgeding hadden aangespannen tegen het ministerie, vinden ook dat de maatregel moet worden uitgesteld.

Schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP) n.a.v. rechterlijke uitspraak inz. voorgenomen veevoermaatregel (ingediend 31 juli 2020):1. Is het u bekend dat de rechter op 30 juli jl. geen uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat Stichting Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) tegen het ministerie van LNV heeft aangespannen inzake de onderbouwing van de voermaatregel (kijk ook hier)?2. Klopt het dat de data die geleid hebben tot de voorliggende maatregel op dit moment niet beschikbaar zijn?3. Realiseert u zich dat de daarop gebaseerde ministeriële regeling tot grote onrust in de agrarische sector heeft geleid?4. Deelt u de mening dat gelet op de wettelijke voorwaarde dat de regeling geen significant negatieve gevolgen mag hebben voor diergezondheid en dierenwelzijn de regeling goed en transparant onderbouwd moet zijn en dat dit nu niet het geval is?5. Hoe waardeert u de analyse van dierenartsen organisatie KNMvD dat ook na nader overleg met uw ministerie en eventuele flexibilisering van de regeling zij constateert dat er sprake blijft van veterinaire risico's? 6. Bent u het met de vragensteller eens dat een dergelijke maatregel verifieerbaar moet zijn, zowel door betrokkenen als belangstellende organisaties? 7. Wat is de oorzaak dat dit in dit geval niet mogelijk blijkt te zijn?8. Welke stappen gaat u ondernemen om verificatie door betrokkenen of andere instanties alsnog mogelijk te maken?9. Bent u bereid om de invoering van de beoogde voermaatregel uit te stellen totdat belanghebbenden de onderliggende data van deze maatregel hebben kunnen verifiëren?10. Bent u bereid om deze vragen, gezien de beoogde ingangstermijn van de betreffende ministeriële regeling, binnen een week te beantwoorden?

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 11-07-2020 00:00

Ben jij van harte SGP’er? En vind je het leuk om in het kloppend hart van de Nederlandse democratie te werken? Dan is dit je kans! De Tweede Kamerfractie zoekt een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je denkt dagelijks mee met de Kamerleden en volgt alle ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen. Je schrijft speeches en amendementen, vergadert mee over de politieke koers van de fractie, en je gaat op werkbezoek. De vacature betreft werkzaamheden op de beleidsterreinen Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, en/of mogelijk ook Justitie en Veiligheid.

Functie-eisen:

relevante afgeronde universitaire studie gevoel voor en interesse in de politiek vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring indiensttreding per 1 september 2020 of zo spoedig mogelijk daarna

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045. Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 25 juli 2020 via j.djong@tweedekamer.nl. De sollicitatiegesprekken zijn gepland in de week van 17 augustus 2020.

Download hier de PDF-versie van de vacature.

Geen groene superstaat

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Groene samenwerking? Ja! Een groene superstaat? Nee! Zo ongeveer is het standpunt samen te vatten van de SGP over de Europese Green Deal. Natuurlijk moet er hard worden gewerkt om te veel uitstoot van troep en schadelijke stoffen terug te dringen, maar de vraag is wie dat moet doen en hoe we dat doen.

Dat is de kern van wat SGP-woordvoerder Roelof Bisschop zei in de Tweede Kamer bij het debat met minister Wiebes van Klimaat over de Green Deal van de Europese ‘klimaatpaus’   Timmermans. Wat betreft de eerste vraag: de lidstaten van Europa zijn mans genoeg om daarin hun eigen weg te kiezen. Uiteraard in overleg met elkaar, maar de landen kunnen -binnen grenzen- best zelfstandig afwegingen maken. Een Europese Klimaatwet bovenop onze eigen wet moeten we niet hebben, en al helemaal niet als Brussel eigenhandig de tussendoelen gaat bepalen. De SGP moet er ook niet aan denken dat Brussel de vergaande doelstellingen voor 2030 en 2050 nota bene per verordening verbindend gaat verklaren.

En dan de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk schadelijke vervuiling is? Het Nederlandse kabinet wil na alles wat er al is besloten nóg meer vaart maken en de eisen nóg verder opschroeven. “Denkt het kabinet nu echt dat hij draagvlak krijgt als het klimaatakkoord alweer op de schop moet? vroeg Bisschop zich af. En: “Wat zijn de mooie woorden over haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak waard als de onhaalbare doelstelling van 55% vastligt en die daarna afgedwongen kan worden?” De les van stikstof is nu juist dat als je dit soort zaken wettelijk vastlegt, de gevolgen ontwrichtend kunnen zijn en de rekening gigantisch.

 

Lees hieronder de volledige bijdrage van Roelof Bisschop:

Door de groene waas voor de ogen van de Europese Commissie is het besef van subsidiariteit verdwenen. Natuurlijk, Europese samenwerking is nodig. Ik noem zaken als grensoverschrijdende energie-infrastructuur, circulair productbeleid, luchtvaartemissies, emissie-eisen voor auto’s en een effectief emissiehandelssysteem.

Maar de Commissie gaat in de Green Deal veel verder:

-          Een brede toetsing van nationale energie- en landbouwplannen door Brussel.

-          Beleid tegen files en luchtkwaliteitsproblemen bij steden.

-          Doorlichting van nationale begrotingen om te kijken of ze wel groen genoeg zijn. 

-          Een Europees competentiekader voor groener onderwijs.

-          Geld voor verduurzaming van schoolgebouwen.

-          Het opheffen van nationale regelgevingsbarrières voor renovatie.

-          De opdracht aan EU-instellingen om in gesprek te gaan met onze burgers[1].

-          Een klimaatpact om het publiek te overtuigen en om burgerinitiatieven te stimuleren.

-          Aanpak van energiearmoede.

Allemaal zaken waar Brussel volgens de SGP met haar handen van af moet blijven. Of denkt zij het écht op al deze punten beter te weten en te kunnen dan Den Haag, Wenen of Lissabon?

Om nog maar niet te spreken over de Europese klimaatwet waarmee Brussel de bevoegdheid wil claimen om eigenhandig tussendoelen voor CO­2-reductie vast te stellen. En om de vergaande doelstellingen voor 2030 en 2050 per verordening verbindend te verklaren voor individuele lidstaten.

Dergelijke doelstellingen hebben een enorme impact op onze samenleving. Dat hoort niet in een Europese klimaatwet.

 Onvoorstelbaar dat het kabinet de subsidiariteit in het BNC-fiche in één alinea kritiekloos afdoet. Dat doet absoluut geen recht aan de aangenomen motie Bisschop die vraagt om nadrukkelijke toetsing aan het subsidiariteitsprincipe. Het kabinet heeft zelf notabene een grondige beoordeling toegezegd. Gaat het kabinet dit huiswerk overdoen? Gaat het kabinet in Brussel met de vuist op tafel slaan in plaats van poeslief meebewegen, met een krabbeltje hier en daar? Een duurzame koers is goed, maar laten we het roer alsjeblieft niet uit handen geven!

Het kabinet zet heel sterk in op 55% CO2-reductie in 2030, terwijl er nog niet eens een Impact Assessment ligt: de omgekeerde wereld. Weet de minister wel wat die 55% betekent? Denkt hij echt dat hij draagvlak krijgt als het klimaatakkoord weer op de schop moet? Wat zijn de mooie woorden over haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak waard als de onhaalbare doelstelling van 55% vastligt en afgedwongen kan worden? Om een lang verhaal kort te maken: het is het een óf het ander. Waar kiest het kabinet voor?

Graag ook een kritische houding tegenover de ‘Van boer tot bord’- en de Biodiversiteitsstrategie. Moet misschien 30% van ons land onder een natuurbeschermingsregime gaan vallen? En 50% minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030? Dat betekent nogal wat voor onze voedselproductie. Op een verdubbeling van de Natura 2000 problematiek zitten wij niet te wachten. Laten we ook hier het roer in eigen handen houden.

Groene samenwerking? Ja! Een groene superstaat? Nee!

 



Boeren en vissers niet nóg verder aan de EU uitleveren

SGP SGP Nederland 24-06-2020 00:00

Lees hier de spreektekst van Kamerlid Roelof Bisschop bij het algemeen overleg in voorbereiding op de Europese Landbouw- en Visserijraad.

De SGP is niet te spreken over de gepresenteerde Farm-to-Fork- en de Biodiversiteitsstrategie. Vergaande doelstellingen, terwijl handelingsperspectief voor boeren ontbreekt. Ik maak me grote zorgen over de gretigheid van de Europese Commissie. Laten we het roer niet verder uit handen geven! De eerste reactie van de minister in Brussel was helaas redelijk positief. Beseft ze wel welke impact een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of een verdubbeling van de Natura 2000 problematiek kan hebben? Wil de minister zich de komende tijd veel kritischer opstellen?

Ik hoor graag hoe de Nationale Strategische Plannen zich gaan verhouden tot de Farm-to-Fork strategie. De strategie is een mededeling en dus niet amendeerbaar. Wordt voorkomen dat de Commissie haar eigen doelen gaat gebruik als toetssteen voor de beoordeling van strategische plannen?

Derogatie Goed dat de derogatie weer binnengehaald is. Wel met een paar graten in de keel. Hoe wil Brussel waterverontreiniging tegengaan door derogatie in combinatie met het bovengronds uitrijden van mest onmogelijk te maken? En door te verbieden dat mest niet op warme dagen overdag uitgereden mag worden? Wat in de lucht vliegt, kan toch niet in het water terecht komen? Trouwens, de Nitraatrichtlijn rept met geen woord over de luchtkwaliteit. Waar haalt de Europese Commissie die bevoegdheid vandaan? Asterix en Obelix zouden zeggen: rare jongens die Europeanen!

GewasbeschermingDe Europese Commissie geeft in een evaluatie van gewasbeschermingsrichtlijnen aan dat lidstaten allerlei nationale vereisten bovenop de zonale toelating moeten schrappen. En ook dat de mogelijkheid om het gebruik van toegelaten middelen uit te breiden naar kleine toepassingen beter benut kan worden. Gaat de minister hier werk van maken?

KalverhouderijWe hebben eerder aandacht gevraagd voor de problemen in de kalverhouderij, onder meer bij vrije kalverhouders, als gevolg van de Corona-crisis. Ziet de minister nog mogelijkheden voor een opslagregeling op Europees niveau, of is dat inmiddels een uitgemaakte zaak?

Financiering landbouwinvesteringenEen financieel adviseur van de Europese Commissie, Fi-compass, heeft enkele knelpunten bij de financiering van Nederlandse landbouwbedrijven blootgelegd. Er liggen twee aanbevelingen met het oog op financiering van innovatieve projecten en lange termijn investeringen in verduurzaming waar banken hun vingers niet aan willen branden. Wil de minister hier met een welwillende blik naar kijken en voor de begrotingsbehandeling een reactie op dit rapport naar de Kamer sturen?

VisserijWat betreft visserij en vangstmogelijkheden wil ik de minister vragen in te zetten op ruimte voor de sector om méér dan 10% van onbenutte quota mee te nemen naar volgend jaar.Het geeft de broodnodige speelruimte.

De Brexit zou zomaar af kunnen steven op een no-deal scenario met grote risico’s voor onze visserij. Er was een stilligvergoeding klaargelegd, maar die is inmiddels gebruikt voor het opvangen van de gevolgen van de Corona-crisis. Blijft de minister zich inzetten voor een vangnet?

De Europese Commissie constateert dat de aanlandplicht slecht werkbaar en handhaafbaar is. Dat was te verwachten. Ik ben blij dat de minister inzet op het ontwikkelen van een alternatief voor de aanlandplicht. Hoe gaat zij dit aanvliegen?

Het is krom dat Brussel enerzijds moppert over het te weinig terugdringen van ongewenste bijvangsten, terwijl zij anderzijds zelf een streep heeft gezet door de pulskor. Gaat de minister deze frustratie kenbaar maken? Er ligt inmiddels een mooi ICES rapport. Goed dat de minister hier tijdens de komende Raad mee wil wapperen. Wat is komend halfjaar haar strategie om anderen mee te krijgen?

Asielbijdrage: stoppen met dat dwangsomcircus

SGP SGP VVD CDA Nederland 24-06-2020 00:00

Lees hieronder de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop aan het asieldebat.

Laat ik maar gelijk met de deur in huis vallen: de SGP is blij met het voorstel om te stoppen met het uitkeren van dwangsommen aan asielzoekers. De staatssecretaris moest eind vorig jaar aan de Kamer melden dat er problemen waren met de doorlooptijden van asielzaken en dat er miljoenen aan dwangsommen moesten worden uitgekeerd. Toen heeft de SGP samen met CDA en VVD een motie ingediend om te onderzoeken hoe we daar een einde aan konden maken. In maart van dit jaar werd duidelijk dat dit bedrag wekelijks ongeveer met 1 miljoen opliep. Een bizarre situatie. Daar is het geld niet voor bestemd. Meer dan terecht dus dat het kabinet een verstandig besluit nam: stoppen met dat dwangsomcircus.

Voor mijn fractie zijn de argumenten om asielzaken uit te zonderen van de Wet dwangsom helder. Fluctuaties in de asielstroom geven de werkzaamheden van de IND een bijzonder karakter in vergelijking met andere overheidsdiensten. Bij een uitvoeringsorganisatie die zo afhankelijk is van goed en specifiek opgeleid personeel bij een bepaalde instroom, kan een plotselinge piek in die instroom of een uitzonderlijke samenstelling van de instroom in korte tijd voor forse achterstanden zorgen. Dat kan weer leiden tot talloze dwangsomzaken en onevenredig hoge financiële lasten. Zo'n situatie kan weer leiden tot perverse prikkels. Asieladvocaten adviseerden hun cliënten massaal gebruik te maken van die regeling, zonder dat dit nog behulpzaam was bij het sneller beslissen, waardoor de overheid miljoenen euro's hieraan kwijt was. Dit is de schaduwkant van die dwangsomregeling, zo weten we allemaal als je een beetje contact hebt met het veld.

Een ander risico is dat asielzoekers in andere lidstaten lucht krijgen van de gigantische wachttijden en snel asiel aanvragen in Nederland om van die situatie te profiteren. Ik begrijp uit het verslag van de staatssecretaris dat er geen signalen zijn dat dit nu gebeurd is, maar mijn vraag aan de staatssecretaris is of dit klopt. Kan zij dit bevestigen?

De SGP vindt het niet raar of onrechtstatelijk om asielzaken uit te zonderen van de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen. Laten we helder zijn. Wij staan ervoor dat een overheid uiterst betrouwbaar en integer is en zich aan vastgestelde termijnen houdt. Dat is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. Als dat niet gebeurt, moet de Tweede Kamer de staatssecretaris dicht op de huid zitten — ik heb even wat gedubd hoe ik het precies ging formuleren — maar in ieder geval moeten we dan de staatssecretaris scherp volgen, want dit hoort gewoon in een rechtstatelijke, goed functionerende samenleving goed plaats te vinden: je aan de termijnen houden. Maar dit maakt het afschaffen van de dwangsomregeling nog geen schending van mensenrechten, zoals wel wordt gesuggereerd. Er is geen enkele andere EU-staat waar een dwangsomregeling voor asielzoekers van kracht is. En er is ook geen enkele Europese of internationale verplichting om dit zo te doen.

Ik wil ook wijzen op de kritiek die al sinds de inwerkingtreding van de Wet dwangsom klinkt. In 2012 stelde nota bene de Nationale ombudsman voor om de Wet dwangsom maar helemaal af te schaffen. Hij vond dat deze wet niet het juiste middel is om overheden sneller te laten reageren. Aanleiding voor de oproep van de Ombudsman was het misbruik dat van de dwangsomregeling werd gemaakt op basis van de Wet openbaarheid van bestuur, het wobben, wat massaal gebeurde en wat een enorme last met zich meebracht voor de gemeenten. De gemeenten konden die enorme stroom WOB-verzoeken niet behappen, moesten miljoenen aan dwangsommen uitkeren en smeekten daarom om de WOB uit te zonderen van de dwangsomregeling, omdat het een verdienmodel was geworden voor sommigen die misbruik maakten van de regeling. Als ik dit punt even mag afronden, voorzitter, ik zie u kijken. Dit gebeurde ook, want minister Plasterk regelde in 2016 dat de dwangsomregeling niet meer geldt voor de WOB. We hebben dus wel vaker een uitzondering gemaakt op de reikwijdte van de Wet dwangsom om een onbedoeld effect van die wet te repareren. Wanneer kunnen we de definitieve wet verwachten? Ik wil daar wel een follow-up op zien.

Ook nu lopen we weer tegen een onbedoeld effect aan en is dus opnieuw reparatie nodig. De dwangsommen hangen als een loden last om de IND heen en de organisatie ligt daardoor qua mensen en geld zowat plat. Dit schaadt de mensen voor wie we écht dit hele asielsysteem ingericht hebben. Het oneigenlijke gebruik, het misbruik dat er gemaakt wordt, veroorzaakt schade aan de positie van de mensen die duidelijk wel recht op asiel blijken te hebben. Want die zijn het slachtoffer van die verlengde termijn.

In de definitieve wet komen alternatieve prikkels om tijdig beslissen te stimuleren, zo wordt gesteld. Concrete vraag: is de staatssecretaris bereid om te kijken hoe andere EU-lidstaten dat doen? Blijkbaar hebben die geen dwangsomregeling nodig om tijdige beslissingen te stimuleren. In de tijdelijke wet ontbreekt het aan de juridische prikkel om tijdig te beslissen. Hoe stimuleert de staatssecretaris de IND om in de tussentijd wel de beslistermijnen te halen voor de nieuwe zaken sinds 1 april? De taskforce is helder en duidelijk. Daar hebben we onlangs nog uitvoerig over doorgesproken. Er zijn maatregelen genomen om achterstanden weg te werken en ik onderstreep nog maar eens, ook ten behoeve van de Handelingen, dat de staatssecretaris ondubbelzinnig heeft gezegd dat per 2021, dus 1 januari 2021, de achterstanden zijn weggewerkt. Dat heb ik inmiddels in mijn agenda gezet, zoals u begrijpt. Hoe stimuleert de staatssecretaris verder dat de beslistermijnen van de nieuwe zaken, sinds 1 april dus, wel gehaald worden?

De volgende vraag betreft het verslag waarin de staatssecretaris aangaf dat zij niet kon vaststellen wat op dit moment de precieze omvang van de uit te betalen dwangsom is en wat er dus met dit wetsvoorstel bespaard gaat worden. Is daar inmiddels wel enige duidelijkheid over? Want ik kan mij voorstellen dat de staatssecretaris hier bovenop zit en van week tot week geïnformeerd wil worden over wat we verdiend hebben.

De duimschroeven van Remkes

SGP SGP Nederland 18-06-2020 00:00

 “Een dichtbevolkte en vruchtbare delta met bijzondere natuurwaarden vormen een spannende combinatie. De ‘samen uit, samen thuis’ houding ontbreekt helaas: specifieke natuurwaarden worden tot op de vierkante millimeter beschermd, terwijl toekomstperspectief voor bedrijven ontbreekt. Een verbod op drijfmest en 50% emissiereductie in tien jaar tijd, zoals Remkes wil, is zelfs met de beste wil van de wereld niet te doen.”

Dat zei Roelof Bisschop bij het zoveelste stikstofdebat. Het kabinet gaat, aangespoord door de commissie-Remkes, verder om stikstofambities wettelijk vast te leggen en de duimschroeven voor met name de boeren nog méér aan te draaien, waardoor ze niet weten waar ze aan toe zijn.

 Tijdens het debat kwamen verschillende aspecten van dit vraagstuk langs. Onder andere de regeling waarbij aan boeren exact wordt voorgeschreven welk soort krachtvoer niet mag worden gebruikt. Dat gaat veel te ver, vindt de SGP. Dierenartsen en andere deskundigen hebben ook gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsproblemen met het vee. “Die regeling moet van tafel” zei Bisschop. De SGP heeft een motie ingediend om de krachtvoerregeling in te trekken.

Waar de SGP-woordvoerder tevens op wees, is dat het kabinet bijna twee miljard euro uittrekt voor het wegsaneren van bedrijven, en slechts een half miljard voor ‘stal- en managementmaatregelen’. Dat is raar, want uit berekeningen blijkt dat die laatste maatregelen minstens drie keer zoveel stikstofreductie per euro opleveren. Daarom moeten die bedragen juist worden omgewisseld.

Een ander onderdeel van het betoog loopt al jaren als een rode lijn door al onze bijdragen: maatwerk, maatwerk, maatwerk! De globale normen die nu gelden doen absoluut geen recht aan de werkelijkheid, die per regio en gebied totaal verschillend is. Een gebiedsgerichte aanpak pakt beter uit voor de natuur, voor boeren én voor de schatkist. Het is misschien lastiger uit te voeren, maar dat nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen.



'Bizar dat die beveiliging nodig is!' - antisemitisme werkbezoek

SGP SGP Nederland 17-06-2020 00:00

Op 15 juni organiseerde de SGP een werkbezoek in Amsterdam rondom het thema antisemitisme. Een delegatie met onder meer Kees van der Staaij en Roelof Bisschop bezocht de Hollandsche Schouwburg, de Joodsche school het Cheider en kosher restaurant HaCarmel.

Hoe de boer geraakt wordt door #corona

SGP SGP Nederland 11-06-2020 00:00

Om zichtbaar te maken hoe fors ook de agrarische sector soms geraakt wordt door de coronacrisis, laten wij een kalverboer, een akkerbouwer en een tomatenteler aan het woord. Vandaag in het Kamerdebat over LNV brengt Roelof Bisschop hun pijnpunten naar voren.

De onbescheidenheid van de EU

SGP SGP Nederland 10-06-2020 00:00

De EU lijkt de coronacrisis te misbruiken om nog meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Roelof Bisschop geeft tegengas.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de EU. Het gebeurde allemaal wat in de schaduw van de debatten over de gezondheid van de mensen, maar het lijkt erop dat Brussel van de coronacrisis dankbaar gebruik maakt om nóg meer bevoegdheden weg te halen bij de lidstaten. Sommige voorstanders van een grote Europese staat geven dat ook toe, al was het maar omdat ze het graag zouden zien.

In een Kameroverleg over de EU gaf de SGP tegengas. Roelof Bisschop herhaalde dat het niet de bedoeling kan en mag zijn om onder het mom van noodzakelijke en terechte hulp om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden nu maar een transferunie in te voeren. Want dat zou betekenen dat de noordelijke, financieel degelijke landen vele miljarden zouden gaan overmaken naar landen die zich al jaren, soms decennia, schuldig hebben gemaakt aan financieel wanbeheer.

De Brexit kwam ook ter sprake in het overleg. De SGP vindt dat nu de Britten uit de EU treden wij daar verstandig en niet bokkig mee om moeten gaan. Dat kan betekenen dat de overgangsperiode langer wordt. “De politieke en economische betrekkingen zijn te sterk en de handelsbelangen te groot, om tussen wal en schip te laten raken,” zei Bisschop. “Vlak voor de krijtrotsen van Dover bereiken we weliswaar de grenzen van de EU, maar niet die van het Europese continent. Dat weten onze vissers en exporteurs maar al te goed.”

Tenslotte de uitbreiding van de EU. Er staan nog landen in de wacht om toe te treden tot de EU. De SGP vindt dat landen die ‘in de wacht’ staan ook uit die wacht gezet moeten kunnen worden. En verder dat de rol van de Europese Commissie wel wat minder kan omdat je van tevoren weet dat de Europese top maar één ding wil: meer landen en verdere eenwording. De onbescheidenheid van de Europese top is alom bekend.

Rood licht en deernis bij asielbeleid

SGP SGP Nederland 03-06-2020 00:00

Als ik het asiel- en migratiebeleid zie, zie ik alleen maar rode lichten knipperen en heb ik deernis met de echte vluchtelingen en de staatssecretaris. Dat zei SGP-Kamerlid Roelof Bisschop in een debat met mevrouw Broekers-Knol over de instroom, procedure en terugkeer van asielzoekers. Dat gaat niet goed, en helaas is dat al jaren zo.

Waar het allemaal mis gaat? Gigantische achterstanden bij de behandeling van asielaanvragen, de staat moet tientallen miljoenen aan dwangsommen uitkeren aan asielzoekers, de opvangmogelijkheden zijn onvoldoende, er zijn veel incidenten met asielzoekers, de terugkeer van migranten is een drama en het onderzoek naar wijziging van het sterk verouderde Vluchtelingenverdrag is nog stééds niet afgerond. “Kan de staatssecretaris één ding noemen waar het wél goed gaat?” vroeg Bisschop.

Over de asielzoekers die voor overlast zorgen zei de SGP-woordvoerder dat de berichten daarover ‘frustrerend en treurig’ zijn. Het aantal geregistreerde incidenten en misdrijven steeg met 30%! “Dit is misbruik maken van onze ruimhartige gastvrijheid.” Bisschop wil dat Nederland gaat samenwerken met andere West-Europese landen om rondreizende migranten uit veilige landen op te sporen, te straffen en uit te zetten. Ook stelt hij voor om het inreisverbod voor migranten uit veilige landen aan te scherpen.

Bisschop stond óók stil bij de situatie van minderjarige migranten in Griekenland. Hij noemde de situatie in kampen op de Griekse eilanden erbarmelijk en gaf aan dat de SGP het kabinet steunt om samen met de Grieken een voogdijsysteem op te zetten en kinderen naar het vasteland te verplaatsen. Bisschop: “Als er onomstotelijk sprake is van weeskinderen, kan de SGP zich voorstellen dat een aantal van hen ook in Nederland wordt opgenomen.”

 

Lees ook het statement dat Roelof Bisschop hierover eerder publiceerde.

Link: https://www.sgp.nl/actueel/statement-migranten-griekenland/12010