Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

54 documenten

Green Deal onmogelijk en onverstandig

SGP SGP Nederland 11-12-2019 00:00

 

“Een Europese Klimaatwet voorstellen nu we nog niet eens weten hoe we de doelstellingen van onze eigen Klimaatwet kunnen gaan halen, is buitengewoon onverstandig. Zo maak je het nog moeilijker en duurder dan het al is, zeker voor de mensen die de lasten moeten dragen.” Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over de vandaag gepresenteerde plannen van Eurocommissaris Frans Timmermans.

Terwijl Timmermans zijn megalomane Green Deal presenteerde, nam de Nederlandse Tweede Kamer de motie-Bisschop aan waarin staat dat klimaatbeleid eerst en vooral een nationale zaak is. Zaken als een kilometerheffing, gebouwde omgeving, het belastingstelsel, stedelijke luchtkwaliteit en het OV kunnen prima nationaal worden geregeld. “Met de mond wordt altijd beleden dat Europa alleen die dingen moet oppakken die nationaal niet kunnen worden aangepakt (subsidiariteit), maar met de hand trekt Brussel steeds meer macht naar zich toe,” aldus Bisschop.

 De SGP maakt ook een punt van de gigantische kosten van de plannen. Bisschop. Wie gaat die circa 1100 miljard (1100.000.000.000) euro betalen? “De geldpers van de Europese Bank in Frankfurt drukt er per minuut bijna een half miljoen euro’s bij, maar gezond is dat niet. Ik vrees dat we dat niet gaan ‘schaffen’, nog los van de vraag of deze gigantische bedragen wel proportioneel zijn.”

Bijlage:

Motie-Bisschop

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de Europese Commissie, gesteund door een position paper van de Nederlandse regering, aanstuurt op een veelomvattende Green Deal, inclusief een Europese klimaatwet;

overwegende, dat de Europese ambities zich niet beperken tot onder meer het Europees emissiehandelssysteem voor concurrentiegevoelige sectoren en de interne energiemarkt en –infrastructuur, maar zich ook uitstrekken tot terreinen en sectoren die primair de verantwoordelijkheid van de lidstaten zijn, zoals de gebouwde omgeving, het belastingstelsel, de stedelijke luchtkwaliteit en het stedelijk OV;

overwegende, dat een Europese klimaatwet en een Europees klimaatakkoord nationale plannen en agenda’s kunnen doorkruisen en vertragen en het draagvlak voor verduurzaming kunnen ondermijnen;

van mening, dat de kracht van de Europese samenwerking gezocht moet worden in adequate Europese afspraken op die punten waar lidstaten elkaar nodig hebben;

verzoekt de regering bij de beoordeling van de Green Deal en de daaruit voortvloeiende voorstellen in lijn met voornoemde overwegingen het principe van subsidiariteit en proportionaliteit nadrukkelijk mee te wegen en dit mee te nemen bij de inzet op Europees niveau,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bisschop

 Spoedwet stikstof moet anders

SGP SGP Nederland 04-12-2019 00:00

Na de protesten van boeren en bouwers heeft het kabinet een spoedwet ingediend met maatregelen om wat te doen aan de ‘stikstofcrisis’. Die problemen ontstonden na een rechterlijke uitspraak over wat in feite een politieke afweging is. Bij dit onderwerp zie je dat de werkelijkheid van de rechtbank een andere is dan de werkelijkheid in het veld. Zoals ook de  realiteit van Den Haag nogal eens afwijkt van die in Rijssen of Nunspeet.

De Tweede Kamer sprak vandaag met de regering over die spoedwet. Die bijdrage staat hieronder. Kern van de insteek van de SGP is: dit probleem los je niet op met een landelijke aanpak om de eenvoudige reden dat Zuid-Holland een andere provincie is dan Gelderland, en Friesland niet te vergelijken is met Utrecht. Aan de hand van een paar voorbeelden legde hij dat uit.

Bij de behandeling diende de SGP-woordvoerder een aantal voorstellen om de spoedwet te wijzigen in. De eerste gaat over het toevoegen van bepaalde middelen aan veevoer. De SGP vindt dat dat niet verplicht moet worden. Een ander amendement ligt in dezelfde lijn: veevoermaatregelen mogen alleen als vastgesteld is dat zich geen negatieve gevolgen voordoen voor de dieren, de volksgezondheid en de afzet van Nederlandse producten. Met voorstel drie wil de SGP de doelen voor Natura-2000 gebieden aanpassen zodat boeren niet zo snel in de knel komen.

 

Bijdrage Roelof Bisschop over de spoedwet stikstofAlleen al het woord ‘stikstofregistratiesysteem’ laat haarscherp zien waar de schoen wringt. Stikstof, zoals ammoniak, is lastig te meten, lastig te volgen, het vliegt overal naar toe en het kan overal neerslaan. Toch willen kabinet en juristen tot achter de komma voor elke hectare in ons land berekenen en vastleggen wat er met die stikstof gebeurt. Dan is er een niet goed wijs, en dat kan niet de stikstof zijn…Ja, ik weet dat er een ingewikkelde, juridische werkelijkheid is.Ja, ik snap dat het kabinet snel een paar knoppen wil hebben om aan te draaien.Maar ik wil wel graag voorkomen dat op het verkeerde paard gewed wordt.En ik wil graag vertrouwen krijgen in de brede aanpak. De SGP ziet een paar voetangels.We doen ook een paar voorstellen.Landelijke aanpak?Het kabinet sorteert voor op een landelijke aanpak, met een landelijke drempelwaarde en een landelijk registratiesysteem. Eenduidig, maar gelet op het Raad van State advies, juridisch wel heel kwetsbaar. Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Ik wil niet dat door één rechterlijke uitspraak opnieuw het hele land plat ligt. Waarom gaan we niet voor een gebiedsspecifieke aanpak op basis van landelijke handreikingen? Met een drempelwaarde per gebied, gebaseerd op landelijke én lokale onderbouwing. Juridisch veel minder kwetsbaar en het geeft mogelijkheden om regionaal voor hogere drempelwaarden te kiezen.Ik zie regionaal nog veel mogelijkheden voor gerichte emissie- en depositiereductie. Even concreet: een rij bomen om één melkveestal op vijfhonderd meter van een stikstofgevoelig habitat levert méér depositiereductie op dan honderd rijden op twintig kilometer afstand. Deze gebiedsaanpak moet niet in de vertraging door te wachten op Den Haag, maar in de versnelling.StikstofregistratiesysteemHet kabinet wil allerlei toeters en bellen ook bij minimale theoretische depositietoenames, als 0,05 mol. Waarom? Bij infraprojecten is de geaccepteerde redenering dat deposities van wegverkeer op enkele kilometers afstand ‘niet betekenisvol zijn te herleiden tot een individueel project’. Eén aanpassing in Aerius en je hebt dit ook geregeld voor onder meer wegverkeer bij woningbouw. Het RIVM heeft inmiddels zelfs berekend dat 75.000 bouwprojecten bij elkaar voor niet meer dan 0,3 mol per hectare zorgen…dat wist Raad van State in mei nog niet. Waarom zou je hier een stikstofregistratiesysteem voor nodig hebben? De regering wil de ruimte die ontstaat door langzamer rijden, sanering van varkensbedrijven en voermaatregelen reserveren voor woningbouw en infraprojecten. Er is dan veel ruimte over. Waar blijft de ruimte voor onder meer landbouwprojecten en voor beweiden en bemesten? Duurzame bedrijfsontwikkeling is ook algemeen belang! Wat is het perspectief hiervoor?VoerspoorDe SGP heeft grote twijfels bij de veevoerartikelen. Ik heb de indruk dat het kabinet tegen het Landbouwcollectief zegt: fijn dat jullie meedenken, maar wij trekken ons eigen plan. Zo moet het niet. Hoe serieus neemt het kabinet de voorstellen van het Landbouwcollectief? Wanneer gaat het afpakken van productierechten bij externe saldering van de baan?De SGP wil niet dat toevoeging van enzymen en ander spul aan veevoer afgedwongen kan worden. Ik vrees risico’s voor diergezondheid, dierenwelzijn en de gevolgen voor de afzet. Dat moet je niet willen. Ik heb hiervoor een amendement ingediend. De SGP vindt de bepalingen waarmee doelvoorschriften ingevoerd kunnen worden te ongeclausuleerd. Ik mis randvoorwaarden met betrekking tot diergezondheid. Ik mis de notie dat de ruwvoersamenstelling natuurlijke pieken en dalen heeft. Daar mag je boeren niet op afrekenen. Ik mis een visie op de voorstellen van het Landbouwcollectief. Sowieso moeten dergelijke voorschriften eerst aan de Kamer voorgelegd worden.BeweidingDe SGP vraagt de regering om beweiding generiek vrij te stellen van een vergunningplicht. Vanuit het oogpunt van dierenwelzijn en emissiereductie zou het absurd zijn dat koeien toestemming moeten vragen om buiten te mogen lopen. Ik heb begrepen dat bij strijdigheid nieuwere Europese richtlijnen boven de oudere gaan. Vanuit het oogpunt van de nieuwere NEC-richtlijn moeten we inzetten op reductie van de landelijke ammoniakemissie. Hoe meer koeien in de wei, hoe beter. Dat mag de oudere Habitatrichtlijn niet dwarsbomen.IndustrieEr is op provinciaal niveau discussie ontstaan over industriële emissies. Een deel blijkt buiten de emissieregistratie en dus buiten Natura 2000 te blijven. Voor het debat volgende week ontvang ik graag een brief over hoe het zit met de emissies van de industrie.Crisis- en HerstelwetIk zet grote vraagtekens bij het voorstel om projecten als de aanleg van natte bufferzones onder de Crisis- en Herstelwet te schuiven. Dat betekent dat waterschappen en gemeenten niet in beroep kunnen gaan, terwijl zij juist belangrijke regionale partners zijn.Natura 2000Het Natura 2000 beleid moet ook aan de voorkant opgeschud worden. Om één ding te noemen: stel de doelen bij. Zorg ervoor dat een habitatsnipper die er nauwelijks toe doet niet over dezelfde kam geschoren wordt als een groot, belangrijk habitat. Ik heb hiervoor ook een amendement ingediend.

De tentoonstelling '400 jaar Statenvertaling' is geopend!

SGP SGP CDA ChristenUnie Nederland 29-11-2019 00:00

Op 26 november heeft Kamervoorzitter mevrouw K. Arib de tentoonstelling over '400 jaar Statenvertaling' geopend. Roelof Bisschop geeft een tour. Bekijk het in de video hierboven.

Op 30 mei 1619 brachten afgevaardigden van de Nationale Synode die in Dordrecht werd gehouden haar eindrapport uit aan de Staten-Generaal, toen het hoogste gezag in de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Eén van de wensen van de synode was dat de Bijbel in het Nederlands zou worden vertaald en dat de staat daarbij zou helpen. Dat verzoek werd gehonoreerd, en in 1637 werd het eerste exemplaar van de beroemde ‘Statenvertaling’ of ‘Statenbijbel’ in Den Haag overhandigd.

Nu, 400 jaar ná het verzoek, wordt er in de Statenpassage van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een expositie over de Statenvertaling ingericht. Die geeft in woord en beeld en aan de hand van historische objecten een overzicht van de voorgeschiedenis, de totstandkoming en de betekenis van de Statenvertaling. Die expositie is een initiatief van de SGP-fractie, met steun van CDA en ChristenUnie. 

De expositie in de Tweede Kamer is mede mogelijk gemaakt door onder meer de volgende bruikleengevers: het Museum Catharijneconvent in Utrecht, het Dordrechts Museum, het Statenbijbelmuseum in Leerdam, het Nederlands Tegelmuseum in Otterlo en galerie Phoebus in Rotterdam.En dankzij de medewerking of financiële steun van onder meer de volgende bedrijven en instanties: Atelier Alkema, Van der Horst grafisch ontwerp, Van der Wal Fotografie, Drukkerij De Groot, Uitgeverij Jongbloed, Erdee Media Groep, de Gereformeerde Bijbelstichting (GBS) en Schuiteman Accountants & Adviseurs.

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425 

https://www.sgp.nl/actueel/de-tentoonstelling-400-jaar-statenvertaling-is-geopend/11425Laat jongeren contact leggen met Joodse gemeenschap

SGP SGP D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 27-11-2019 00:00

Laat zo veel mogelijk jongeren heel concreet contact leggen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is de kern van een motie die SGP-kamerlid Roelof Bisschop had ingediend en gisteren door de Tweede Kamer met brede steun is aangenomen.

Er is veel onkunde over Joden en hun geschiedenis Als gevolg daarvan bestaan er ook veel onterechte vooroordelen en zijn worden er veel leugens over hen verteld. Als gevolg daarvan neemt wereldwijd, ook in Nederland, het antisemitisme toe. Om daar wat aan te doen, zou het goed zijn om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap. Mogelijkheden genoeg, in het hele land. Denk aan bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum, synagoges en gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren ‘40-’45.

De SGP wil dat de regering, in overleg met instanties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om jongeren in aanraking te brengen met de Joodse gemeenschap. Over die motie werd gisteren gestemd. Voor stemden de fracties van o.a. PvdA, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Tegen waren SP, GroenLinks, Denk en D66.

 

 

 

 

 

 

 Nuchter met de stikstofnormen

SGP SGP Nederland 14-11-2019 00:00

Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van stikstof.  Daarom stelde het kabinet een pakket maatregelen samen om deze crisis te bezweren. De Tweede Kamer sprak daarover een zware kabinetsdelegatie onder leiding van premier Rutte. De bijdrage van Roelof Bisschop staat hieronder.

De kabinetsbrief en de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lezend, vraag ik me in gemoede af: waar is het gezonde verstand gebleven?De bouw van 75.000 woningen zou opgeteld slechts 0,3 mol stikstof per hectare aan extra depositie opleveren - variërend van 0,1 mol in de Achterhoek tot 1,2 mol bij Den Haag. Dat is niet meer stikstof dan er in één ganzenkeutel zit. 0,3 mol valt in het niet bij achtergronddeposities van 1000 tot 2000 mol. Ook bij elkaar opgeteld gaat het dus nergens over. Ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die deze depositie in het veld terug kan vinden. Laat staan dat er sprake is van het aantasten van Natura 2000 gebieden. Waarom al die poespas en die crisissfeer, terwijl de Habitatrichtlijn deze woningbouw gewoon toestaat? Waarom beginnen kabinet en provincies niet per direct met gebiedspecifieke drempelwaarden, te beginnen bij 0,05 mol? Wie op alle slakken zout legt, komt niet toe aan het aanpakken van de echte problemen! De RIVM-plaatjes zijn duidelijk: 100 km/uur vlakbij Natura 2000 gebieden zou volstaan om woningbouw in een groot deel van Nederland los te krijgen. Alleen de duinen in de Randstad gooien dan nog roet in het eten.En dáárom moeten ook Zeeuwen en Groningers van het kabinet maar 100 gaan rijden! Waarom kiest het kabinet niet voor het schrappen van de racewedstrijden in de Zandvoortse duinen?Vooropgesteld: de SGP vindt het goed dat de maximumsnelheid wordt verlaagd in de buurt van Natura 2000 gebieden en op drukkere trajecten. Maar de SGP zegt ook: niet overal hoeft de snelheid te worden verlaagd. LandbouwDe landbouw moet het bezuren. De sector dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren terwijl andere sectoren ongemoeid worden gelaten. In dat verband heb ik een aantal vragen. Het kabinet gaat stikstofarmer voer afdwingen. Wat staat daar tegenover? En: gaat de ontwikkelingsruimte die hiermee gecreëerd terug naar de landbouw?Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte bij salderen. En met het afpakken van productierechten. Het is een enorme belemmering voor extern salderen en zet ook duurzame bedrijfsontwikkeling op slot. Het zorgt voor grote onzekerheid, zeker bij jonge boeren. Kabinet, doe dat niet. Ja, er zijn mogelijkheden voor emissiereductie in de landbouw. Veel ondernemers zijn daar al mee bezig. Ik zie kansen! Ik denk aan minder kunstmestgebruik, meer beweiding en het beluchten en verdunnen van mest. Maar ik roep het kabinet dan wel op de knop om te zetten en te kiezen voor constructief in plaats van destructief beleid. Investeren in goed natuurbeheer? Ja. Investeren in emissiereductie? Ja. Maar wel graag met gezond verstand en een nuchtere blik. Dan komen we het verst. PFASDat geldt óók voor de PFAS-problematiek. Er is bij het kabinet wel een knop omgegaan, maar er is nog geen werkbare norm. De nood in het grondverzet is zo hoog dat per direct een soepelere norm nodig is, niet pas over drie weken. Die kan dan op basis van nader onderzoek bijgesteld worden.

SGP plaatst grote vraagtekens bij noodgrepen kabinet

SGP SGP Nederland 13-11-2019 00:00

“Goed om de maximumsnelheid in de buurt van Natura 2000 gebieden te verlagen, dat kan echt wat opleveren. Maar waarom moet dat meteen in het hele land?”, aldus SGP-Kamerlid Chris Stoffer.

De verlaging van de maximumsnelheid naar 100 km/h levert gemiddeld slechts 1 mol depositiedaling op 1600 mol gemiddelde depositie op.

Het kabinet zegt dat de gemiddelde depositieverhoging in Natura 2000 gebieden als gevolg van woningbouwprojecten slechts 0,3 mol per hectare is. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop: “Je hoeft geen ecoloog te zijn om te constateren dat dit geen negatieve effecten kan hebben op de natuur. Het valt in het niet bij de achtergronddepositie die gemiddeld 1600 mol per hectare bedraagt. Zet dit als bevoegd gezag op papier en zorg ervoor dat bouwbedrijven door kunnen gaan met woningbouw zonder allerlei poespas.”

De landbouw dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren ten gunste van andere sectoren. “Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte en productierechten van landbouwbedrijven bij interne en externe saldering. De SGP wil hier dwars voor gaan liggen. Het zorgt voor enorme onzekerheid en werkt contraproductief. Het kan niet zo zijn dat de landbouw alleen maar in moet leveren ten gunste van andere sectoren,” zegt Bisschop.

De SGP vindt het goed dat het kabinet eindelijk werk lijkt te maken van een serieuze oplossing voor de PFAS problematiek op heel korte termijn. Ook vindt de partij het positief dat er gekeken wordt naar Natura 2000 ambities. Wel vindt Bisschop dat er meer lef nodig is om niet voor alles met hangende pootjes naar Brussel te gaan.

Leenstelsel nú aanpakken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks SGP Nederland 06-11-2019 00:00

SGP en GroenLinks willen de aanvullende beurs voor studenten zo snel mogelijk uitbreiden. Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienen daarom vandaag bij de behandeling van de onderwijsbegroting een amendement in. Het voorstel moet het komende studiejaar (2020) al ingaan.

Bisschop: “Als we wachten op de verkiezingen van 2021 zijn we drie jaar verder voordat het leenstelsel gewijzigd wordt. Dat kunnen we richting studenten niet maken, want dan staan ze nóg eens drie jaar in de kou. Het is heel eenvoudig om de studenten volgend jaar al de helpende hand bieden. Dat doe ik door woensdag een amendement in te dienen op de Onderwijsbegroting waardoor studenten er al in 2020 op vooruit gaan.”

Inkomenspositie van studenten verbeteren Westerveld: “Veel studenten met ouders uit gezinnen met middeninkomens moeten flink lenen en hebben verschillende bijbaantjes. We roepen al jarenlang dat de aanvullende beurs moet worden uitgebreid. Ik ben blij dat we met dit amendement niet over een paar jaar, maar zo snel mogelijk alvast de inkomenspositie van studenten kunnen verbeteren."

Het amendement van SGP en GroenLinks regelt dat de aanvullende beurs (een gift) minder snel wordt afgebouwd. Roelof Bisschop: “De aanvullende beurs stopt wanneer ouders een inkomen hebben van ongeveer 50.000 euro. Door ons voorstel krijgen studenten bij een inkomen tot 64.000 euro een beurs van gemiddeld 175 euro per maand. Dat is een mooie eerste stap. Ik heb er geen zin in om de onzekerheid nog drie jaar te laten voortduren.”

Al eerder sloten de SGP en GroenLinks en ook de SGP-jongeren en DWARS zich aan bij coalitie Y, een samenwerkingsverband dat opkomt voor jongeren.

Leenstelsel nú aanpakken

SGP SGP GroenLinks Nederland 06-11-2019 00:00

SGP en GroenLinks willen de aanvullende beurs voor studenten zo snel mogelijk uitbreiden. Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Lisa Westerveld (GroenLinks) dienen daarom woensdag bij de behandeling van de onderwijsbegroting een amendement in. Het voorstel moet het komende studiejaar (2020) al ingaan.

Lees meer informatie in het artikel in de Volkskrant.

Bisschop: “Als we wachten op de verkiezingen van 2021 zijn we drie jaar verder voordat het leenstelsel gewijzigd wordt. Dat kunnen we richting studenten niet maken, want dan staan ze nóg eens drie jaar in de kou. Het is heel eenvoudig om de studenten volgend jaar al de helpende hand bieden. Dat doe ik door woensdag een amendement in te dienen op de Onderwijsbegroting waardoor studenten er al in 2020 op vooruit gaan.”

Westerveld: “Veel studenten met ouders uit gezinnen met middeninkomens moeten flink lenen en hebben verschillende bijbaantjes. We roepen al jarenlang dat de aanvullende beurs moet worden uitgebreid. Ik ben blij dat we met dit amendement niet over een paar jaar, maar zo snel mogelijk alvast de inkomenspositie van studenten kunnen verbeteren." Het amendement van SGP en GroenLinks regelt dat de aanvullende beurs (een gift) minder snel wordt afgebouwd. Roelof Bisschop: “De aanvullende beurs stopt wanneer ouders een inkomen hebben van ongeveer 50.000 euro. Door ons voorstel krijgen studenten bij een inkomen tot 64.000 euro een beurs van gemiddeld 175 euro per maand. Dat is een mooie eerste stap. Ik heb er geen zin in om de onzekerheid nog drie jaar te laten voortduren.”

Al eerder sloten de SGP en GroenLinks en ook de SGP-jongeren en DWARS zich aan bij coalitie Y, een samenwerkingsverband dat opkomt voor jongeren.

Zonder boer geen 'voer'

SGP SGP Nederland 18-10-2019 00:00

Het kabinet meet met twee maten. De boeren, maar ook de mensen in de bouw, krijgen voor de stikstofcrisis een hogere rekening gepresenteerd dan andere vervuilers. Dat is oneerlijk en moet dus anders. Lees hier de spreektekst van Kamerlid Roelof Bisschop bij het debat over de stikstofcrisis.

"Laat ik maar direct met de deur in huis vallen. De SGP heeft grote moeite met de stikstofbrief. Om kort te gaan: we vrezen uitverkoop van de landbouw, terwijl modelberekeningen, het Natura 2000 regime en de industrie met fluwelen handschoenen behandeld worden.Ja, er is een juridische werkelijkheid, of we het leuk vinden of niet. Ja, we moeten meer investeren in beter natuurbeheer, zodat de natuur meer aankan. Ja, de landbouw kan, als de overheid meewerkt, een bijdrage leveren. Maar het betekent niet dat je als kabinet nu als een kat in het nauw rare sprongen moet gaan maken.Hoe gaat het kabinet uitverkoop van de landbouw door Schiphol en andere kapitaalkrachtige partijen voorkomen? Komen er voorwaarden bij externe saldering?Afpakken rechtenDe SGP zet grote vraagtekens bij het afpakken van vergunde ruimte en de 30% afroming van ammoniakruimte. Ook zonder afroming realiseer je al een daling van de depositie, omdat externe saldering pas door kan gaan als op geen enkel hexagoon sprake is van een depositietoename. Als je op één hexagoon quitte speelt, heb je op honderd andere hexagonen een daling te pakken.De meest onverstandige stap is wel het afpakken van productierechten bij externe saldering. Het is niet nodig voor het stikstofverhaal. Het maakt externe saldering onnodig duur, terwijl dat het overgebleven instrument is om niet alles op slot te laten staan. Het zet benutting van emissie reducerende technieken de voet dwars.Minister, doe dat a.u.b. niet!EmissiereductieHet kabinet zet allereerst in op het slopen van stallen. Waarom niet meer investeren in emissiereductie op het boerenerf? Zet in op het voorkomen van ammoniakvorming bij de bron. Boeren zien kansen voor beluchting van mest, verdunning met water, minder kunstmestgebruik, meer beweiding en minder stikstof in het voer. Pak die handschoen op. Zorg als de wiedeweerga voor erkenning in plaats van stroperige procedures. Trek dáár snel extra geld voor uit. Even tussendoor: wordt het saneringsfonds voor de varkenshouderij nu gericht op stikstof in plaats van op geur? Hef taboe Natura 2000 opHet kabinet heeft één taboe nog niet geslecht. Dat is Natura 2000. Laten we Natura 2000 alsjeblieft niet heilig verklaren door zekerheden en garanties op de vierkante millimeter. Dat is een modelwerkelijkheid die geen recht doet aan de praktijk. We leven niet in Utopia, maar in een dichtbevolkt land met miljoenen hardwerkende bouwvakkers, boeren en andere burgers. Even concreet:1. Het beheren van stikstofgevoelige habitatsnippers hoeft echt niet met een bataljon juristen ernaast. Haal daar de Natura 2000 status vanaf. Brussel geeft ruimte om deze prioriteiten te stellen. Waarom maken we het onszelf onnodig moeilijk?2. Volgens de modeltheorie kan stikstof tot op kilometers afstand van een project terechtkomen. Dat is in de praktijk niet terug te vinden. Alle reden om een streep te trekken: AERIUS stopt bij verkeer al na vijf kilometer met rekenen. Bij boerderijen en bouwprojecten niet. Dat is meten met twee maten. Als we bij de uitstoot door voorbijrazend verkeer stoppen bij vijf kilometer, waarom doen we dat dan ook niet bij landbouw? Waarom trekken we bij bouwprojecten geen streep bij 1 kilometer? Die emissie is een fractie van de emissie van snelwegverkeer. Begin per gebied per direct met een drempelwaarde van 0,05 mol, een zesde van een ganzenpoepje. Honderd keer 0,05 mol is bij elkaar nog maar 1% van de laagste kritische depositiewaarde. Ook wetenschappers zeggen: dit gaat nergens over. Het zou al veel vergunningellende besparen. Verhoog die gebiedsgebonden drempelwaarden als er meer onderbouwing voor is. Zorg verder voor een vrijstelling voor de tijdelijke emissie bij bouwprojecten zelf. In Zeeland was een bouwproject dat tijdelijk voor 7 mol depositie zorgde. De Raad van State vond het geen probleem dat het hierdoor slechts 7 dagen en 11 uur langer zou duren voor de achtergronddepositie de kritische depositiewaarde zou bereiken. Een volstrekt absurde tekentafelrealiteit, maar blijkbaar zijn er mogelijkheden…MetingenIn natuurgebieden wordt van alles gemeten, behalve waar het nu om gaat: de depositie. Ga als de wiedeweerga het veld in om metingen te doen en het beleid daarop af te stemmen. Kijk ook eens naar hoe het echt met de plantjes en beestjes in een gebied gaat. De kritische depositiewaarde is nu de heilige graal, terwijl er in een gebied veel meer speelt. Graag beide benen op de grond en aan de slag met de gebiedsaanpak. ZeelandTot slot een signaal uit Zeeland. De Zeeuwen liggen letterlijk onder de rook van Antwerpen en hebben zelf nauwelijks knoppen om aan te draaien. Hoe gaat het kabinet hen uit de brand helpen?

Liever 10 koeien in de wei dan 1 vliegtuig in de lucht

SGP SGP Nederland 25-09-2019 00:00

“Steeds worden de boeren neergezet als grote boosdoeners. Ik kan me levendig voorstellen dat onze boeren het spuugzat zijn. Natuurlijk moet óók de landbouw haar steentje bijdragen aan een schonere lucht, maar als bijvoorbeeld het vliegverkeer helemaal buiten schot blijft, is dat oneerlijk en onrechtvaardig.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over het stikstofrapport van de commissie-Remkes. Positief is dat de maximumsnelheid zal worden verlaagd bij natuurgebieden. Maar, zoals gevreesd, worden veel maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te dringen op het bordje van de landbouw gelegd.

De SGP vindt dat de overheid veel meer ondersteuning moet bieden en geen oogkleppen op moet zetten. “Ik ben bang dat de inzet van Remkes leidt tot meer dichte melkveestallen met luchtwassers, terwijl nu al regelmatig explosies van mestgassen plaatsvinden. Ik wil geen Brabantse toestanden. Investeer in innovatieve methoden die ammoniakvorming bij de bron aanpakken. Zorg ervoor dat die als de wiedeweerga erkenning krijgen. We zien te vaak dat de overheid zélf emissiereductie de voet dwars zet. Zet koeien vaker in de wei, en verhoog de vliegbelasting om dit financieel mogelijk te maken,” aldus Bisschop.

De SGP wil minder juridische muggenzifterij. “Ik ben voor gebiedsgerichte drempelwaarden. De natuur heeft meer aan investeren in goed natuurbeheer in het gebied zelf dan aan het afkappen van duizenden projecten die in theorie een miniem beetje stikstofdepositie zouden kunnen veroorzaken,” voegt SGP-kamerlid Chris Stoffer toe. “Onze boeren lopen voorop als het gaat om dierenwelzijn en milieu. Als ‘dank’ voor hun inspanningen worden ze in de media en politiek weggezet als klimaatcriminelen. Geen wonder dat vier op de 10 boeren moedeloos zijn en willen stoppen.” Stoffer: “Ik zou zeggen: liever tien koeien in de wei dan één vliegtuig in de lucht.”