Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

29 documenten

SGP met pamflet naar Europees Hof Luxemburg

SGP SGP Nederland 29-04-2019 00:00

 

De SGP overhandigt vandaag een pamflet met 7 voorstellen voor een hervormde EU. Bert-Jan Ruissen, SGP-kandidaat Europarlementariër, en Tweede Kamerlid Roelof Bisschop zijn daarom met een delegatie naar Luxemburg gereisd.

In het pamflet stelt de SGP onder andere voor om de zinsnede “ever closer union” te schrappen en meer ruimte te laten voor verschillen tussen lidstaten. Wij zeggen: ‘Samenwerking JA. Superstaat NEE.’

Download hier het SGP-Pamflet ‘7 voorstellen voor een hervormde EU' (PDF-versie).

SGP wil af van 'ever closer union'

SGP SGP Nederland 25-04-2019 00:00

De SGP wil af van de zinsnede ‘ever closer union’ in het Europees Verdrag. SGP-kamerlid Bisschop heeft daartoe het initiatief genomen. Hij wil dat de Nederlandse regering een voorstel indient bij de Europese Raad om de zin waarin staat dat de EU moet streven naar een ‘steeds hechter verbond’ te schrappen. De motie van de SGP'er werd vandaag in de Tweede Kamer aangenomen. De SGP is voor samenwerking in Europa, maar zegt daarbij consequent dat dit niet moet leiden tot een Europese superstaat. In het Verdrag over de Europese Unie (VEU) is een bepaling opgenomen dat gestreefd moet worden naar ‘een steeds hechter verbond.’ In de praktijk leidt die bepaling door de uitleg die het Europese Hof van Justitie er aan geeft tot het steeds verder uithollen van de bevoegdheden van de lidstaten. Roelof Bisschop wil dan ook af van dit vliegwiel van Europese integratie. “Overal in Europa neemt de weerstand tegen het afstaan van de nationale soevereiniteit toe. Zelfs voorzitter Tusk van de Europese Raad riep op om de ‘utopische dromen’ op te geven. Daarom wil ik af van de zinsnede over de ‘ever closer union’. Ik ga daarover een motie indienen. Bij de stemming zal dan blijken welke partijen het menens is om de uitdijende macht van Brussel in te perken.”

De motie die werd ingediend door SGP en SP kreeg de steun van PvdD, 50PLUS, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Lees hieronder de tekst van de motie.

De Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat zowel artikel 1 van het Verdrag betreffende de Europese Unie (VEU) als de preambule van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU) de zinsnede een steegs hechter verbond ('ever closer union’) tussen de volkeren van Europa bevatten,overwegende dat mede op basis van deze zinsnede de Europese integratie steeds verder is verdiept, versterkt en versneld mede door de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie (HvJEU),overwegende dat talloze burgers binnen de Europese Unie zich niet thuis voelen in een EU als ‘steeds hechter verbond tussen de volkeren' omdat dit kan bijdragen aan een onnodige en onwenselijke inperking van de soevereiniteit van lidstatenoverwegende dat de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) pleit voor meer ruimte voor variatie binnen de EUvoorts overwegende, dat de EU het Verenigd Koninkrijk in de aanloop naar het Brexit-referendum op 23 juni 2016 heeft toegezegd dat het VK niet langer deel hoeft te nemen aan verdere politieke integratie,tot slot overwegende dat ook de voorzitter van de Europese Raad, Donald Tusk, de EU meermaals heeft opgeroepen haar utopische dromen van steeds hechtere integratie op te geven,verzoekt de regering de Raad zo gauw de gelegenheid zich voordoet een ontwerp tot herziening van de Verdragen voor te leggen, strekkende tot het schrappen van de zinsnede ‘een steeds hechter verbond’ uit het VEU en het VWEU,en gaat over tot de orde van de dagBisschopLeijten

SGP: Pulsverbod? Dan Nederlands veto!

SGP SGP Nederland 10-04-2019 00:00

Nederland moet een veto uitspreken over het nieuwe Visserijfonds en de Europese begroting als het Europese Parlement volgende week besluit tot een verbod op de pulskor. SGP-kamerlid Roelof Bisschop drong daarop aan in een landbouw- en visserijoverleg in de Tweede Kamer.

De SGP-visserijwoordvoerder wees erop dat Eurocommissaris Vella ook positie fis over het vissen met de pulskor. Vella schreef dat in reactie op een brief die een aantal kamerleden onder leiding van Bisschop aan de Commissaris hadden gestuurd.

Roelof Bisschop in het Kameroverleg: “Volgende week is de cruciale stemming in het Europees Parlement over het dreigende pulskorverbod. Werpt het Europese parlement onze visserij terug in de tijd of kiest het voor innovatie en verduurzaming?

Eind vorig jaar had het Europees Parlement grote woorden over het klimaatbeleid –naar 55% emissiereductie in 2030, alle Europese regels moeten in lijn gebracht worden met het Parijsakkoord. En wie torpederen nu onze kotters die met de pulskor opstomen uit Urk en Stellendam? Uitgerekend het Europees Parlement. Dat is ongeloofwaardig.

Dan heeft eurocommissaris Vella een betere kijk op de zaak. Deze week reageerde hij op de brandbrief, ondertekend door verschillende visserijwoordvoerders in deze Kamer. Hij blijft positief over de pulskor en wijst op de innovatierapportage die de Commissie eind 2020 op zal stellen, en waarin ook de puls meegenomen wordt. 

Waar zet de minister nu op in? Overweegt zij om harder van leer te trekken nu het de verkeerde kant op gaat, bijvoorbeeld door te dreigen met een veto op het nieuwe Visserijfonds en het MFK, de Europese begroting? De Kamer heeft een SGP-motie aangenomen om de minister-president naar Brussel te sturen. Welke actie heeft de premier inmiddels ondernomen?”

Europa speelt volgens Chris Stoffer ...

SGP SGP Nederland 29-03-2019 17:38

Europa speelt volgens Chris Stoffer 'superstaatje'. Roelof Bisschop en Bert-Jan Ruissen bezoeken de Rotterdamse havens. En Kees van der Staaij reist Europa rond om daar het SGP-geluid te laten horen. Bekijk het allemaal in het nieuwe SGP-journaal hieronder of ga naar: https://youtu.be/G612mFLoTRw

SGP: Rutte moet naar Brussel voor pulsvissers

SGP SGP Nederland 21-02-2019 00:00

Kamerlid Roelof Bisschop wil dat premier Rutte zich in Brussel gaat inzetten voor de Nederlandse pulsvissers. Dat zei hij donderdag tijdens het Kamerdebat over dit onderwerp. Lees hieronder zijn bijdrage of bekijk de video.

"Ik begin steeds beter te begrijpen waarom de Britten graag uit de Europese Unie willen…

Het voorgestelde pulskorverbod in de Verordening technische maatregelen druist in tegen hogere EU-regelgeving. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie zich in moet zetten voor milieubescherming. De algemene Visserijverordening maakt dat concreet: minder ongewenste bijvangsten en milieueffecten. Het is zelfs de doelstelling van de Verordening technische maatregelen.  En wat levert de pulskor op? Veel minder bodemberoering, veel minder discards en veel minder brandstofverbruik en CO2-emissie!

Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie wetenschappelijke en technische vooruitgang bevordert. Een pulskorverbod werpt de visserij terug in de tijd. Het EU-verdrag bepaalt dat de Unie toeziet op de samenhang tussen beleidsmaatregelen. Deze samenhang is zoek. Met de aanlandplicht moeten ongewenste bijvangsten omlaag. Door het pulskorverbod gaan de ongewenste bijvangsten omhoog.

De Visserijverordening vraagt besluitvorming op basis van het best beschikbare wetenschappelijke advies. De pulskor wordt omringd door positieve adviezen! Van Imares. Van ICES. Van de Noordzeeadviesraad.

Gehoor geven aan emotie en leugens past hier niet bij.  Kortom, een pulskorverbod is in strijd met Europese afspraken. En onze vooruitstrevende vissers zijn de dupe.

Ik vraag het kabinet om premier Rutte naar Brussel te sturen. Als Brussel wil dat Nederland ook uit de Unie vertrekt, moet ze zo doorgaan. Ik vraag het kabinet om naar het Europese Hof te stappen als het verbod doorgezet wordt. Het is ook strijdig met andere EU-afspraken.

Na afloop van de triloog leek het duidelijk: de helft van de pulskorvissers mag door tot 2021, de andere helft moet direct stoppen. Na het lezen van het aangepaste voorstel, heb ik wat vragen. Ik probeer het even af te pellen. 22 vergunningen zijn verleend op basis van de huidige vrijstelling van 5% in de Verordening technische maatregelen. Ik maak uit het aangepaste voorstel op dat deze vrijstelling halverwege 2021 vervalt.

20 onderzoeksontheffingen zijn verleend op basis van de Verordening technische maatregelen. Ik maak uit het aangepaste voorstel op dat deze optie overeind blijft, maar dat bij meer dan zes ontheffingen toestemming van Brussel gevraagd moet worden. Is het de inzet om deze 20 vissers voorlopig door te laten gaan?

42 ontheffingen zijn verleend op basis van de Visserijverordening voor aanlandplichtonderzoek. Die lopen dit jaar af. Deze vissers zouden moeten stoppen. Maar, klopt het dat dergelijke ontheffingen op zichzelf los staan van de Verordening technische maatregelen? Blijft deze optie dus in theorie openstaan?

In de afbouwperiode tot 2021 zouden geen nieuwe vergunningen afgegeven mogen worden. Klopt het dat dit niet geldt voor onderzoeksontheffingen? De minister schreef dat het akkoord voorziet in een clausule voor heroverweging van het verbod op basis van resultaten van internationaal gevalideerd onderzoek. In het aangepaste voorstel zie ik die niet zo gauw terug. Kan de minister dit toelichten?  

Graag wil ik zo snel mogelijk duidelijkheid. Daar hebben onze vissers recht op."

SGP en SP: Stop het lerarenregister nu!

SP SP SGP Nederland 18-02-2019 06:41

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in. Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. 'Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,' zegt SGP’er Roelof Bisschop. 'Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.' SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: 'We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk.'

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats te willen maken. 'Hak de knoop dan direct door,' zegt Kwint. 'Dan maak je een eind aan alle onzekerheid.' Bisschop: 'Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.'

Stop met het lerarenregister!

SGP SGP Nederland 18-02-2019 00:00

 

Stop het verplichte lerarenregister nu. Dat vinden SGP en SP. Ook nagenoeg het hele onderwijsveld wil zo snel mogelijk af van de dure, bureaucratische en zinloze verplichting voor leraren om elke bij- en nascholing bij te houden in een register. Omdat minister Slob van Onderwijs niet doorpakt, dienen SGP en SP vandaag een initiatiefwet in.

 

Het verplichte lerarenregister is al jaren een doorn in het oog van leraren en schoolbesturen. “Het kost veel tijd en levert, behalve veel papier en ergernis, niks op,” zegt SGP’er Roelof Bisschop. “Ik kom zelf uit het onderwijs en weet uit ervaring dat deze verplichting zinloos is.” SP-kamerlid Peter Kwint vult aan: “We hebben ons initiatief voorgelegd aan scholen en leraren, en vrijwel unaniem wil men van het register af. En wel zo snel mogelijk. Dat willen wij met deze wet regelen.”

Kern van het bezwaar van Bisschop en Kwint is dat het lerarenregister van bovenaf is opgelegd. Door het schrappen van het lerarenregister is de beroepsgroep zelf weer aan zet. Minister Slob heeft zelf verwarring gezaaid door te zeggen dat hij een pas op de plaats wil maken. “Hak de knoop dan direct door,” zegt Kwint. “Dan maak je een eind aan alle onzekerheid. Als je leraren serieus neemt als professionals laat je ze zelf invulling geven aan hun professionele ontwikkeling.” Bisschop: “Het verplichte lerarenregister is een onding. Als de minister niet doorpakt, moet de Kamer het maar doen.” 

Vacature beleidsmedewerker (m/v)

SGP SGP Nederland 15-02-2019 00:00

Altijd al willen werken in het kloppend hart van de Nederlandse democratie? En van harte SGP-er? Dan heeft de Tweede Kamerfractie van de SGP een mooie vacature voor jou! Wij zijn op zoek naar een

BELEIDSMEDEWERKER (M/V)

Je bent een financiële whizzkid. Je wordt de spin in het web als het gaat om financiële consequenties van wetsvoorstellen. Je speelt een belangrijke rol bij het opstellen van tegenbegrotingen en het financiële plaatje van het verkiezingsprogramma en zorgt dat de doorrekening bij het CPB goed verloopt. Je bereidt de debatten voor op het terrein van financiën, pensioenen en wonen.

Functie-eisen:

WO-economie, econometrie, of andere relevante opleiding politieke interesse en feeling vaardige pen goede beheersing van Nederlands en Engels goede contactuele vaardigheden stressbestendig en flexibel

Wat hebben we te bieden?

samenwerking met een enthousiast SGP-team een – soms zinderende – politieke omgeving fulltime baan passende salariëring, afhankelijk van opleiding en ervaring

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de heer R. Bisschop, r.bisschop@tweedekamer.nl of 070-3183045.

Je sollicitatie en cv ontvangen we graag D.V. uiterlijk 16 februari 2019 via j.djong@tweedekamer.nl.

De SGP staat achter de pulsvisserij!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"

De SGP staat achter de pulsvissers!

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

Update naar aanleiding van het verbod op pulsvisserij Roelof Bisschop: "Woensdagavond is besloten tot een Europees verbod op de pulsvisserij. Daarmee is een innovatieve vistechniek volstrekst onterecht de nek omgedraad door de EU. Vanwege politieke spelletjes en jaloerse Fransen. Dat is te gek voor woorden."

"Het is onterecht dat de EU de pulsvisserij wil verbieden. Het is juist een bewezen, moderne, milieuvriendelijke methode, die ook nog eens beter is voor de vissen." Dat vinden SGP-Kamerleden Roelof Bisschop en Kees van der Staaij.

Bisschop was woensdagmorgen op Urk om een biddagdienst bij te wonen in de Moriakerk. Na afloop van de dienst ging hij in gesprek met vissers en andere betrokkenen.

Het SGP-Kamerlid noemt het "te gek voor woorden" als landen zoals Frankrijk en Spanje uit puur eigenbelang een milieuvriendelijke innovatie als de pulskorvisserij via de EU willen verbieden. Hij vraagt zich af wat de regering nu gaat doen: "Naast de Nederlandse vissers gaan staan? Of buigen voor de Europese Unie?"