Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

11 documenten

D662018, wat was je mooi! 👋 Prachtig ...

D66 D66 Groningen 31-12-2018 12:12

D66 en de gaswinning

D66 D66 Groningen 17-12-2018 14:17

D66 is in het kabinet vertegenwoordigd en heeft zo invloed op het gasdossier. Dat we in de gasregio niet tevreden zijn over de gang van zake willen we ook bij onze partijgenoten in Groningen en Den Haag laten horen. Er is regelmatig contact met 2e kamerlid Matthijs Sienot die de mijnbouwportefeuille over genomen heeft van Rob Jetten. Ook Geert Kamminga (statenlid D66 Groningen) en Fleur Gräper (gedeputeerde namens D66) worden regelmatig bijgepraat.

In het dossier spelen 4 zaken:

Schadeafwikkeling. De schadeafwikkeling verloopt dramatisch. Er is, mede ook vanwege het opstellen van een nieuw schadeprotocol een achterstand opgelopen van 15 maanden bij het afhandelen van de schades. Dit is niet te accepteren. Als er dan niet genoeg schadetaxateurs beschikbaar zijn dan moet er naar een andere, eenvoudiger methodiek gezocht worden. Wij willen de tijdspanne tussen melding en schadeopname teruggebracht hebben tot maximaal 2 maanden. Versterkingsoperatie. Parallel aan schadeherstel moet ook de versterking van woningen opgepakt worden. Deze is beloofd en nu wordt dat woord geen gestand gedaan. Het argument dat de gaswinning in 2030 stopt maakt de huizen nu niet veiliger! Bewoners vertrouwen de regering niet meer. Het lijkt er op dat het een ordinaire bezuinigingsmaatregel wordt. Met het niet meer uitvoeren van de versterkingsmaatregelen komt ook de zo gewenste koppeling met verduurzaming te vervallen. Daarmee wordt de regio weer verder op achterstand gezet. Waardedaling onroerend goed. De huizenprijzen zijn nergens zo laag als in het aardbevingsgebied. Procedures die over vergoeding van waardedaling gevoerd worden slepen zich voort. Ook hier moeten knopen ruimhartig doorgehakt worden. Door de lage woningwaardes is het verkrijgen van financiële middelen voor verduurzaming extra moeilijk. Dat leidt dan weer tot niet uitvoeren van de broodnodige verduurzamingsslag. Economische versterking van de regio. Deze is ook nodig, maar mag geen afleiding zijn van de problemen in de regio. Bewoners willen eerst hun eigen schades en veiligheid geregeld zien voordat ze na willen denken over extra onderwijs, geld voor natuur e.d. Nu wordt er eerst geld voor de economische versterking vrijgemaakt. Hiermee worden de problemen op het Groninger platteland echter beslist niet mee opgelost!

 

Rob Jetten voerde dit weekend ...

D66 D66 Groningen 19-11-2018 21:36

Rob Jetten voerde dit weekend campagne in Groningen! Met 50 vrijwilligers spraken we honderden Groningers over goed onderwijs, fijn wonen en een groene toekomst.💚 Kom woensdag naar de stembus en kies D66! ✅

D66Wát een week. Tijd voor een ...

D66 D66 Groningen 12-10-2018 17:10

D66-Groningers: Minder gaswinning en meer versterking

D66 D66 Groningen 10-10-2018 15:10

D66’ers uit de provincie Groningen hebben op het landelijke D66 partijcongres van zaterdag 6 oktober drie moties ingediend met betrekking tot de gaswinning. Hierin roepen we de Tweede Kamerfractie van onze partij op tot een snellere afbouw van de gaswinning tot 12,4 miljard, het onverwijld ter hand nemen van de versterkingsopgave en het beschermen van de rechten van het kind in het gebied.

De moties komen op het moment dat belanghebbenden een zienswijze op het gasbesluit van minister Wiebes kunnen indienen. De minister stelt voor om van oktober 2018 tot 2019 19,4 miljard gas te winnen uit het Groningen-veld. Onder andere lijsttrekker van D66 in het Hogeland Rolf Prummel is het daar niet mee eens: ‘De minister zou moeten besluiten tot verlaging van de gaswinning tot een veilige hoeveelheid, oftewel maximaal 12,4 miljard volgens het Staatstoezicht op de Mijnen. Zo lang dat niet gebeurt moet de versterkingsopgave onverwijld ter hand worden genomen. Het totale gebrek aan voortgang in de versterkingsopgave en gebrek aan snelheid in de schadeafhandeling is onacceptabel.’

‘Ik begrijp de oproep heel goed,’ aldus tweede kamer fractievoorzitter Rob Jetten. ‘De Tweede Kamerfractie van D66 zet zich in voor een snelle en ruimhartige schade-afhandeling, tempo met de versterkingsoperatie en nieuwe economische kansen voor de Groningers. Alle inzet is nodig en we zien deze oproep dan ook als steun in rug voor onze inzet in de Tweede Kamer. De minister moet zijn afspraken nakomen en samen met de regio aan de slag.’

In een andere motie roepen we onze Tweede Kamerfractie op om zich in te spannen om de kinderrechten in het gebied te waarborgen en de regering op haar verantwoordelijkheden hierin aan te spreken. Zo zouden de belangen van het kind een afweging moeten krijgen in de besluiten die worden genomen over de gaswinning en het gebied. De regering is hiertoe verplicht omdat zij ondertekenaar is van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Tijdens het D66 congres van 6 oktober jongstleden zijn alle drie de moties aangenomen. De moties konden al op flinke steun rekenen van de leden uit de provincie Groningen en werd ook vanuit landelijk bijgestaan. De Tweede Kamer fractie van D66 zal zich nu hard moeten maken voor de gevraagde veranderingen.

Persbericht 3 moties indienen tijdens congres D66

D66 D66 Groningen 02-10-2018 14:34

D66-Groningers: Minder gaswinning en meer versterking.

 

D66’ers uit de provincie Groningen dienen op het landelijke D66 partijcongres van zaterdag 6 oktober drie moties in met betrekking tot de gaswinning. Hierin roepen ze de Tweede Kamerfractie van de partij op tot een snellere afbouw van de gaswinning tot 12,4 miljard, tot het onverwijld ter hand nemen van de versterkingsopgave en het beschermen van de rechten van het kind in het gebied.

 

De moties komen op het moment dat belanghebbenden een zienswijze op het gasbesluit van Minister Wiebes kunnen indienen. De minister stelt voor om van oktober 2018 tot 2019 19,4 miljard gas te winnen uit het Groningen-veld. Onder andere lijsttrekker van D66 in het Hogeland Rolf Prummel is het daarmee oneens:” De minister zou moeten besluiten tot verlaging van de gaswinning tot een veilige hoeveelheid, oftewel maximaal 12,4 miljard volgens het Staatstoezicht op de Mijnen. Zo lang dat niet gebeurt moet de versterkingsopgave onverwijld ter hand worden genomen. Het totale gebrek aan voortgang in de versterkingsopgave en gebrek aan snelheid in de schadeafhandeling is onacceptabel.”

 

“Ik begrijp de oproep heel goed”, aldus tweede kamer lid Rob Jetten. “De Tweede Kamerfractie van D66 zet zich in voor een snelle en ruimhartige schade-afhandeling, tempo met de versterkingsoperatie en nieuwe economische kansen voor de Groningers. Alle inzet is nodig en we zien deze oproep dan ook als steun in rug voor onze inzet in de Tweede Kamer. De minister moet zijn afspraken nakomen en samen met de regio aan de slag.”

 

In een andere motie roepen de Groningers hun Tweede Kamerfractie op om zich in te spannen om de kinderrechten in het gebied te waarborgen en de regering op haar verantwoordelijkheden hierin aan te spreken. Zo zouden de belangen van het kind een afweging moeten krijgen in de besluiten die worden genomen over de gaswinning en het gebied. De regering is hiertoe verplicht omdat zij ondertekenaar is van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind.

 

Het congres van D66 vindt op 6 oktober plaats in Den Bosch. Op het congres stemmen de D66 leden over de ingediende moties. De moties zijn ingediend met flinke steun van leden uit de provincie Groningen. Indien de moties worden aangenomen zal de D66 Tweede Kamer fractie zich moeten hard maken voor de gevraagde veranderingen.

 

 

 

 

Niet voor publicatie:

Meer informatie kan verkregen worden bij

Rolf Prummel, lijsttrekker D66 Hogeland, 0638346695 Geert Kamminga, Statenlid D66 Groningen, 0681048048

 

https://noord-groningen.d66.nl/2018/10/02/persbericht-3-moties-indienen-tijdens-congres-d66/gas aardbeving Groningen schone groei, meer welvaart

D66 Noord-Groningen dient samen met andere Groninger afdelingen 3 moties op congres in.

D66 D66 Groningen 18-09-2018 12:46

Het bestuur van D66 Noord-Groningen maakt zich ernstig zorgen om de afwikkeling van de aardbevingsschade en ook om de voortgang van de versterkingsoperatie. Er is al met enige regelmaat contact geweest hierover met Tweede-Kamerlid Rob Jetten. Op het eerstvolgende congres van D66 op 6 oktober in ’s Hertogenbosch willen wij, samen met een aantal andere Groninge D66-afdelingen, 3 moties indienen.

De eerste motie gaat over het gasbesluit, waar wij bij de regering er op aandringen zo snel mogelijk de gaswinning te verlagen naar een veilig niveau. Lees hier de motie.

De tweede motie gaat over de voortgang van de versterkingsoperatie. De beloofde versterkingsoperatie zal onverkort uitgevoerd moeten worden, ondanks het voornemen van de regering om de gaswinning in 2030 te stoppen. Lees hier de motie.

De derde motie gaat over kinderrechten en bevingsproblematiek. Ook kinderen ervaren de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in het Groninger veld. Conform artikel 3 van de Internationale Verklaring van de Rechten van het Kind zal hier meer rekening mee moeten worden gehouden. Lees hier de motie.

Bestuur D66 Noord-Groningen is ongelukkig met uitkomst gasdebat

D66 D66 Groningen 08-06-2018 15:28

https://noord-groningen.d66.nl/2018/06/08/bestuur-d66-noord-groningen-is-ongelukkig-met-uitkomst-gasdebat/
schaap

Op 7 juni is er in de tweede kamer een debat geweest met minister Eric Wiebes over de versterkingsoperatie in Groningen. D66 Noord-Groningen heeft in de aanloop daarnaartoe intensief contact gehad met D66 tweede kamerlid Rob Jetten, die woordvoerder is op het gebied van mijnbouwschade. Insteek van ons was en is geen vertraging meer op de versterkingsoperatie. Ten eerste is er sprake van niet nakomen van gemaakte afspraken. In het kader van herstel van vertrouwen van de inwoners van het gasgebied is dit vijf stappen terug. Ten tweede betekent de “stand stil” dat niet alleen de bewoners van 1588 woningen langer in onzekerheid zitten, maar dat ook de inspecties en versterking van de nog niet aangepakte huizen vertraging oplopen.

Rob Jetten heeft de minister niet gesommeerd zijn versterkings-stop op te heffen. Dit vindt het bestuur een gemiste kans. Hij heeft wel aangegeven dat er na 1 juli direct duidelijkheid moet zijn en dat de versterkingsoperatie dan weer onmiddellijk opgepakt moet worden. Wij gaan hem aan zijn woord houden.

 

Goede stappen gaswinning en schadeafhandeling

D66 D66 Groningen 02-02-2018 14:22

De D66 fractie in de Tweede Kamer roept de minister op om het advies van Staatstoezicht op de Mijnen zo snel mogelijk op te volgen en de gaswinning in Groningen te verlagen. De veiligheid van Groningers moet voorop staan en we moeten we vaart maken met het gasloos maken van wijken om de verlaging mogelijk te maken. Eerder deze week was er eindelijk een akkoord over het nieuwe schadeprotocol.

Er worden binnenkort al enkele clusters van gaswinning gesloten. Wat D66 betreft gaat de winning zo snel mogelijk naar 12 miljard kuub. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen is dit het niveau waarop de veiligheid van de Groningers het beste gegarandeerd kan worden.

Nieuw schadeprotocol en nieuwbouwregeling

D66 is tevreden over het nieuwe schadeprotocol wanneer de schades vanaf nu snel en ruimhartig worden vergoedt. Het is goed dat de afhandeling van schade nu niet meer door de NAM wordt gedaan, maar door de staat. Die gaat de schade vervolgens weer op de NAM verhalen. Wij volgen de uitvoering op de voet.

“De verlaging gaat veel vragen van bewoners, bedrijven en overheden. We willen daarom graag vaart maken met het gasloos maken van wijken. Daarnaast hopen we in de stad dat er snel een duidelijke en goede nieuwbouw regeling komt. Door zorgen om aardbevingsbestendigheid hebben we al veel vertraging opgelopen in de stad.”, aldus D66-fractievoorzitter Jetze Luhoff.

Lees ook de inbreng van D66-Tweede Kamerlid Rob Jetten bij het gasdebat twee weken geleden.

Het bericht Goede stappen gaswinning en schadeafhandeling verscheen eerst op Groningen.

Presentatie nieuw schadeprotocol

D66 D66 Groningen 01-02-2018 11:43

Gisteren, woensdag 31 januari, is het lange verwachte schadeprotocol voor de aardbevingsschade gepresenteerd. In het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingsschade komt de NAM verder op afstand te staan. De contouren van het aardbevingsgebied verdwijnen.

Ruim tien maanden heeft Groningen geen schadeprotocol gehad. Dit betekende dat nieuwe schademeldingen ten gevolge van de gaswinning niet zijn afgehandeld. De NAM (Nederlandse Aardolie Maatschappij) is vorig jaar uit de schadeafwikkeling gestapt. De NCG Hans Alders (Nationaal Coördinator Groningen) heeft zich toen sterk gemaakt om tot een nieuw schadeprotocol te komen. Tot dusver was dit niet gelukt vanwege de beoogde rol van de NAM. Al even geleden was duidelijk dat de gemeenten, provincie en maatschappelijke partijen de handen op elkaar hadden. Nu is er ook duidelijkheid van de minister, waarbij duidelijk is dat er vele wensen uit de regio worden overgenomen.

Het nieuwe schadeprotocol De schades worden beoordeeld door een nieuwe Commissie Mijnbouwschade, die de taak van het CVW (Centrum Veilig Wonen) overneemt. Het CVW wordt hiermee een uitvoerende organisatie. De Commissie Mijnbouwschade is een tijdelijke oplossing. Er wordt een onafhankelijk schadefonds ingericht. In het nieuwe schadeprotocol is opgenomen dat de NAM op afstand komt te staan van deze commissie. Gedupeerden met aardbevingsschade komen daardoor niet meer in aanraking met de NAM. De financiële vergoeding van de schade blijft verhaald worden bij de NAM.

D66 Statenlid Tim Zwertbroek: ‘Onze fractie is zeer verheugd dat de NAM daadwerkelijk op afstand kom te staan. Daarnaast zijn wij erg blij dat iedereen in aanmerking komt voor herstel van schade. Ongeacht of je nu in Loppersum, het Oldambt of de Stad woont.’

Schadevergoeding voor iedereen In het nieuwe schadeprotocol staat ook dat de contouren van tafel gaan. Dat houdt in dat een gedeputeerde in aanmerking komt voor een schadevergoeding zodra er een verband is tussen schade en een beweging in de grond. Als dat het geval is, wordt het bewijsvermoeden toegepast en wordt er vanuit gegaan dat de ontstane schade komt door de gaswinning. Gevolg hiervan is dat er niet meer met grenzen wordt gedacht, maar dat alle mensen die last hebben van schade grote kans maken op herstel en vergoeding.

D66 Tweede Kamerlid Rob Jetten: ‘D66 wil dat minister Wiebes nu snel aan de slag gaat. Groningers met schade aan hun huis hebben al veel te lang moeten wachten op een goede afhandeling van de schade aan hun huis door aardbevingen. Alle Groningers moeten zo snel mogelijk geholpen worden. Schade moet snel en ruimhartig worden vergoed. De afronding van dit schadeprotocol is nu een eerste stap vooruit. Nu deze stap is gezet, richten we onze blik op de toekomst. Huizen moeten worden versterkt en de gaswinning moet worden terug gedrongen, zodat Groningers zich weer veilig voelen in hun eigen huis.’

Lees hier het nieuwe schadeprotocol.