Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

93 documenten

Corona: Waar staan we nu? En wat is de weg vooruit?

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-03-2020 17:00

Er zijn veel misverstanden over het huidige beleid - en er is veel onzekerheid over wat we nu het beste kunnen doen om het Coronavirus onder controle te krijgen. In dit artikel blikken we kort terug op de gang van zaken tot nu toe; en kijken we vooral vooruit naar wat de komende dagen en weken de belangrijkste stappen zijn.

Niet "zomaar een griepje"

Allereerst: waarom nemen we überhaupt maatregelen? Hoe is deze golf van zieken ernstiger dan bijvoorbeeld de jaarlijkse griep? Sommige mensen stellen ons hier vragen over.

En oorspronkelijk stelde het kabinet zich natuurlijk ook op dit standpunt. Lange tijd wilde men de uitbraak van het Coronavirus überhaupt niet groot agenderen; en toen dat toch gebeurde, stelden Rutte en RIVM-directeur Van Dissel voor om de crisis aan te pakken met milde maatregelen.

De stille draai van het kabinet

Door het virus zich ‘gecontroleerd’ te laten verspreiden, hoopte men aanvankelijk dat er ‘groepsimmuniteit’ zou ontstaan. Binnen enkele dagen kwam de regering hierop terug en maakte een draai van 180 graden. Maximale indamming werd nu het doel. 

De reden voor deze draai was niet alleen het aantal geschatte doden of de verhouding tussen “besmettingen” en “ernstige gevallen” - maar ook het enorme aantal mensen dat plotsklaps op de Intensive Care belandde met ernstige klachten van de luchtwegen. Daar waar een longontsteking normaal gesproken parallel aan een griepvirus ontstaat, veroorzaakt COVID-19 zelf de longontsteking.

Corona zorgt voor vele malen meer Intensive Care-behoevenden dan een griep - die bovendien veel langer Intensive Care-verzorging nodig hebben. Daardoor raakt het medisch systeem overbelast en dreigt de samenleving als geheel ontwricht te raken.

Op zo’n moment kunnen ook reguliere operaties niet meer worden uitgevoerd, dreigt de besmetting over te slaan naar verzorgingshuizen, crèches, scholen, overheidsdiensten: dan ontstaat kortom een kettingreactie die de gehele samenleving ontwricht.

Een horrorscenario. En om dat te voorkómen zijn dus serieuze maatregelen nodig - die het kabinet nu ook genomen heeft (zij het, in onze ogen, helaas veel te laat).

Wat nu?

Zijn deze maatregelen nu voldoende? Wij vrezen van niet. Hoewel mensen veel minder met elkaar in contact komen, zijn er nog steeds veel mensen die zich niet houden aan de door het kabinet gestelde regels. Beelden van volle parken en stranden gingen dit weekend de ronde en ook winkels zijn nog open en worden veelvuldig bezocht. Hierdoor zal het virus zich nog steeds snel verspreiden - met overbelasting van de IC als gevolg.

In onze ogen zou het daarom het beste zijn om kort, zeer stevig in te grijpen - waarna de samenleving snel weer de normale draad van het leven kan oppakken. Volgens Rutte zou een lockdown betekenen dat het land een jaar op slot moet. Volgens het RIVM krijg je daarna bovendien een grote opleving van het virus. Beide zijn onjuist. 

Wat houdt een lockdown precies in? 

Met een lockdown wordt alles op alles gezet om te voorkomen dat het virus zich verder verspreidt. Het is de meest verregaande vorm van “social distancing”, en omvat onder meer:

Het - voor korte tijd - sluiten van de grenzen:We kunnen de crisis binnen onze landsgrenzen niet effectief bestrijden, als er nog steeds (potentieel) geïnfecteerden uit het buitenland ons land binnen kunnen komen. Daarom: vluchtverkeer minimaliseren, grenscontroles invoeren, 14 dagen quarantaine voor mensen die het land toch binnen wensen te komen.

Het - voor korte tijd - sluiten van alle niet-essentiële winkels en bedrijven:Kledingwinkels, elektronicazaken, kappers, nagelstudio’s, markten, enzovoorts, moeten allemaal korte tijd sluiten.

Een - kortdurend - samenscholingsverbod:Het is verboden om je in groepen van meer dan twee personen op straat op te houden.

Alle niet-noodzakelijke bijeenkomsten - voor korte tijd - verbieden:Dus ook bijeenkomsten waar minder dan 100 mensen op afkomen.

Gedurende korte tijd restricties aan onnodig de straat op te gaan:Mensen kunnen nog de deur uit om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan of een frisse neus te halen, maar niet met meer dan twee personen (huisgenoten) tegelijk. Het wordt verboden om je op minder dan 1,5 meter afstand tot een ander persoon te begeven (uitzondering voor mensen met jonge kinderen).

We realiseren ons dat deze maatregelen zeer ingrijpend zijn voor een vrije samenleving. In de huidige situatie zijn ze echter noodzakelijk om zo snel mogelijk controle over de uitbraak van het virus te kunnen krijgen.

Hoe lang duurt een lockdown?

De lockdown duurt maximaal enkele weken. Hoe langer ermee gewacht wordt tot de lockdown wordt ingesteld, hoe langer die naar verwachting zal moeten duren en hoe ingrijpender de lockdown zal worden. Maar na twee à drie weken moet het doel zijn bereikt: in kaart brengen waar de besmettingen zijn, tijd kopen om de capaciteit voor de Intensive Care op te schalen, tests klaarzetten zodat de rest van het maatschappelijk leven weer zo normaal mogelijk kan hervatten.

Het is dus pertinent onjuist dat een lockdown zou moeten duren totdat er een vaccin is ontwikkeld (wat naar verwachting nog ruim een jaar gaat duren), zoals onterecht door Rutte is beweerd. De lockdown hoeft niet zo lang te duren, omdat die er puur op is gericht om controle te krijgen over de situatie. Dit gebeurt op de eerste plaats doordat nieuwe besmettingen worden tegengegaan (flatten the curve). Tijdens de lockdown wordt er tijd gekocht om noodzakelijke maatregelen te treffen, zoals voldoende beschermingsmiddelen aan te schaffen, voldoende zorgpersoneel klaar te stomen en de Intensive Care- en testcapaciteit te verhogen. Gedurende deze tijd zullen we ook steeds meer te weten komen over het nieuwe virus, zodat we het virus gerichter kunnen aanpakken als de lockdown is opgeheven. 

Hoe verder ná de lockdown?

Het RIVM schetst onterecht het beeld dat een lockdown geen nut heeft. Het stelt: 

“Weliswaar kan het nieuwe coronavirus zich dan nog minder gemakkelijk verspreiden, maar ook niemand bouwt dan immuniteit op tegen de ziekte. Aangezien de ziekte wereldwijd verspreid is, is de kans groot dat na het opheffen van een lock-down veel mensen alsnog tegelijk ziek in een korte periode worden en zo een piek veroorzaken. Met een lock-down stel je dus vooral het moment uit dat er veel mensen tegelijkertijd ziek worden, en dat willen we niet.”

Deze voorstelling van zaken is afgebeeld in het derde scenario van de onderstaande afbeelding.

Deze inschatting is om twee redenen onjuist. Ten eerste gaat men ervan uit dat de huidige maatregelen ervoor zullen zorgen dat er groepsimmuniteit optreedt, voordat er een vaccin is ontwikkeld. Dat dit praktisch onmogelijk is, blijkt uit het eerdere artikel dat wij hierover hebben gepubliceerd. Dus óók met de mildere maatregelen van het kabinet zal er géén groepsimmuniteit optreden (voordat er een vaccin is ontwikkeld) en is de kans dat het virus zich na het opheffen van de maatregelen onverminderd snel zal verspreiden niet kleiner dan na het opheffen van een lockdown.

Daarnaast gaat men ervan uit dat de lockdown van het een op het andere moment wordt opgeheven. Dit is echter niet wat wij in het debat hebben voorgesteld. Thierry Baudet heeft er in het debat duidelijk voor gepleit om na de lockdown, wanneer de situatie onder controle is, gecontroleerd de maatregelen op te heffen. Zo kan er scherp in de gaten worden gehouden hoe het virus zich verder zal ontwikkelen en of de Intensive Care-capaciteit groot genoeg is. Dat ziet er als volgt uit:

Om de situatie ná een lockdown, in afwachting van een vaccin, onder controle te houden, is nodig dat er maximaal getest wordt. Zo kan snel in kaart gebracht worden waar het virus opduikt, kunnen de geïnfecteerde personen direct in quarantaine worden geplaatst en kunnen de contacten van geïnfecteerde personen ook direct worden getest en indien nodig in quarantaine worden geplaatst. Deze methode wordt met succes toegepast in landen als Zuid-Korea en Singapore, om het virus onder controle te houden. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie dringt erop aan om zoveel mogelijk te testen. Het RIVM weigert vooralsnog om maximaal te testen, ondanks dat daar wel de capaciteit voor zou zijn. Hierover hebben wij schriftelijke vragen gesteld.

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 10:45

Door Webredactie op 6 maart 2020 om 10:08

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers acht het vormen van een coalitie tussen zijn partij en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet ‘niet geloofwaardig’. Segers reageert hiermee op de stellingname van WI-directeur Wouter Beekers, die vindt dat de partij moet nadenken over samenwerking. Volgens de partijleider “ondermijnt Forum de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden.”

Segers: “Ik ben het met Beekers eens dat je heel goed moet luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord. Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij móet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

De ChristenUnie sluit uit principe nooit een partij op voorhand uit: democratisch gekozen partijen worden door de kiezer verplicht om samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Segers: “Ik zal dat ook nu principieel niet doen. Je kunt altijd een bak koffie doen, je kunt altijd praten. Soms steunen we moties, of dienen we ze zelfs samen in. Daarbij zijn onze idealen leidend, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met de schepping en het bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. Maar als je uiteindelijk de afweging moet maken of je geloofwaardig met elkaar in een coalitie kunt stappen, dan denk ik van niet. Dan zou er zó veel moeten veranderen bij Forum en zou Baudet terug moeten komen op bepaalde uitspraken die hij heeft gedaan, dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met Forum is niet realistisch.”

Eerder sprak de ChristenUnie in Zuid-Holland kortstondig met onder andere Forum voor Democratie over een mogelijke coalitie. De ChristenUnie brak deze gesprekken uiteindelijk af, mede vanwege uitingen van partijleider Baudet op Twitter. In het Europees Parlement verliet de ChristenUnie de ECR-fractie toen die fractie mede door toetreding van Forum voor Democratie steeds meer opschoof van een conservatieve naar een rechts-populistische fractie.

Rekenmethoden RIVM volstrekt onbetrouwbaar! FVD eist directe opschorting stikstofbeleid!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-02-2020 16:40

De rekenmethode van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) – waar ál het stikstofbeleid in Nederland op is gebaseerd – vormt al lange tijd onderwerp van debat. FVD trok deze al vanaf het begin ernstig in twijfel. Bewijs waaruit blijkt dat die stikstofcijfers volstrekt onbetrouwbaar zijn stapelt zich op.

Tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer op 16 oktober vorig jaar – die door FVD was aangevraagd en georganiseerd – wezen deskundigen er al op dat de rekenmethoden ondeugdelijk zijn en dat er geen beleid op gebaseerd mag worden. Toch bleef het kabinet de cijfers van het RIVM gebruiken en alle discussie erover afkappen.

Begin deze maand werd een onafhankelijk onderzoek gepubliceerd, waaruit wederom bleek dat de stikstofcijfers van het RIVM zijn gebaseerd op gegevens die niet juist, niet volledig en niet transparant zijn. Een reactie van het kabinet bleef uit.

Ook het Mesdagfonds heeft onderzoek verricht naar de rekenmodellen en presenteerde de bevindingen vanmiddag in Nieuwspoort. De uitkomsten waren schokkend: het kabinet begreep zijn eigen rekenmethodes niet, de bouwsector is ten onrechte stilgelegd. De impact van de boeren op de totale stikstofdepositie is veel kleiner dan gesteld. Bovendien laten de Europese regels veel meer ruimte voor interpretatie dan het kabinet tot nu toe wilde onderkennen.Thierry Baudet: “Het getuigt van onbehoorlijk bestuur om beleid te baseren op onbetrouwbare gegevens. Zeker wanneer het gaat om beleid waar de boeren, bouwers en automobilisten keihard door worden geraakt. De uitstoot van stikstof is überhaupt niet slecht is voor ‘de natuur’. Het zorgt hooguit voor andersoortige natuur. Maar wat je hier ook van vindt, over één ding zouden we het eens moeten zijn: kabinetsbeleid mag niet gebaseerd zijn op onbetrouwbare gegevens.”

FVD eist dat ál het (voorgenomen) stikstofbeleid waar burgers door worden benadeeld, direct wordt opgeschort. Eerst moet met zekerheid gezegd kunnen worden dat de cijfers waar dit beleid op is gebaseerd voldoende betrouwbaar zijn. Wij zullen bij de eerstvolgende gelegenheid in de Tweede Kamer een motie indienen om dit van het kabinet te eisen.

The Philosopher of Love

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-01-2020 11:30

Sir Roger Scruton (1944-2020)

I remember so vividly waking up one morning, having stayed the night at Roger and Sophie's farm in Wiltshire, entering the drawing room quite early - it must have been around seven - and seeing Roger reading in deep concentration with a back as straight as an arrow. To me, this devoted posture - typical of him - symbolised the humbleness of his character. No matter how much success he had or how praised he was, he never forgot the importance of study.

The day before, we had discussed my Ph.D., of which he was the supervisor, while driving through the English countryside. And although Roger was fabulous in his argumentations along the way, he never ceased to indicate the porches and façades and chapels we passed, he kept making the connection with T.S. Eliot's poems and local heroes and forgotten luminaries. The purpose of all of this being that ultimately, intellectual rigour could never quite suffice in making the point - which was to him, in the last instance, an aesthetic one. What he seemed to mean was that I could only understand the ultimate argument for - in this case - the nation-state by understanding the feeling of home. And beauty, poetry, religious rituals were the key to that. Reversely, this was precisely why political concepts such as the nation-state were under threat in the modern era: because our aesthetic sensibilities were fading. He concluded the tutorial with the statement that 'conservatism is the philosophy of love'. Love for what exists around you, for human limitations: and for the home which is under threat from modern, atomized - and indeed loveless - society.

Roger, of course, famously tried to reconstruct that home in his Wiltshire farmhouse, and the Sunday Hill Farm was indeed a place of unique tranquility and peace. Yet it was also a place where very hard work was done, and to me, both of these elements came together at that quiet, tender moment at seven o’clock in the morning. To be a conservative in the modern era means constantly to battle to reclaim the home. It requires a very straight back - as indeed Roger has experienced throughout his much-contested intellectual life. But his fight to reclaim and restore was ultimately about a renewed sense of belonging - and thus about selflessness and, indeed, humility. Roger managed to embody all of this. I am deeply grateful for everything he has given us. May we all keep our backs as straight as he did. And may his spirit live on forever.

Lees hier het langere, Nederlandstalige artikel dat Thierry Baudet schreef als afscheid aan Roger Scruton: https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/13/roger-scruton-mijn-leermeester-op-zoek-naar-het-verloren-thuis-a3986651

Dit was het fantastische FVD-congres 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-12-2019 14:01

Topsprekers uit binnen- en buitenland, een evenement dat in de Nederlandse politiek nooit vertoond is, duizenden bezoekers en een geweldige sfeer! Haal met ons herinneringen op aan deze geweldige dag met vele sprekers, onder wie Thierry Baudet, Theo Hiddema, Annabel Nanninga, Derk Jan Eppink, Paul Cliteur, Jan Cees Vogelaar, Theo Francken en Jenny Douwes!

Lange Frans bezingt ons land ft. Thierry Baudet

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-12-2019 13:00

Nederland is geen provincie van Brussel - wat de eurocraten ook zeggen! Dit is ons land, een land waarop we trots mogen en moeten zijn. Lange Frans, Thierry Baudet en Adrien de Boer bezongen op het FVD-congres ons Nederland!

Agenda Algemene Leden Vergadering FVD 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-11-2019 18:45

Als u agendapunten wilt aandragen dan kan dat tot uiterlijk 10 november via av2019@fvd.nl. Indien u tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken, verzoeken wij u om deze uiterlijk op 15 november 2019 schriftelijk aan ons te doen toekomen via: av2019@fvd.nl Vermeld daarbij s.v.p. uw naam en lidnummer.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukkenOnder meer uitleg over de gang van zaken op deze dag.

3 Benoeming stembureauEr zullen (afhankelijk van het aantal aanwezigen) een aantal leden worden benoemd die de vergadervoorzitter zo nodig zullen helpen met het tellen van uitgebrachte stemmen.

4 Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2018

Notulen ALV 2018

5 Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden.Dagelijkse, uitvoerende bestuursleden versus niet-uitvoerende bestuursleden. Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet (Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende bestuursleden.

6 Jaarrekening 2018De jaarrekening 2018 is hier te raadplegen. Na een toelichting op deze en vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt décharge verzocht (na agendapunt 7).

Jaarrekening FVD 2018Jaarrekening FVD International 2018Jaarrekening RI 2018Jaarrekening JFVD 2018

7 Verslag Auditcommissie 2018De voorzitter van de Audit Commissie brengt verslag uit over de bevindingen van de Audit Commissie.

Verslag Auditcommissie FVD 2018

8 Benoeming leden Audit CommissieIndien u zich wilt opgeven voor de Audit Commissie dan gaarne aanmelden uiterlijk op 15 november.

9 Begroting 2020

Begroting FVD 2020

10. Juridische Zaken

Statuten Statuten wijziging i.v.m. aanvraag ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)Goedkeuring oprichting Forum voor Democratie BVInstelling Werkgroep Statuten en Reglementen.Vacature Commissie van BeroepCommissie Integriteit

11 Verslag Tweede KamerfractieDe Tweede Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.

12 Verslag fractie Eerste KamerDe Eerste Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.

13 Verslag fractie Europees ParlementDe fractievoorzitter van de Europese fractiee presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.

14 Verslag provinciesEen korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staten.

15 Verslag partijbestuur

16 Rondvraag

17 Sluiting

Agenda Besloten Algemene Vergadering FVD 2019

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 06-11-2019 16:45

Als u agendapunten wilt aandragen dan kan dat tot uiterlijk 10 november via av2019@fvd.nl. Indien u tijdens het huishoudelijk gedeelte van de vergadering een vraag wilt stellen of een opmerking wilt maken, verzoeken wij u om deze uiterlijk op 15 november 2019 schriftelijk aan ons te doen toekomen via: av2019@fvd.nl Vermeld daarbij s.v.p. uw naam en lidnummer.

1 Opening

2 Mededelingen en ingekomen stukkenOnder meer uitleg over de gang van zaken op deze dag.

3 Benoeming stembureauEr zullen (afhankelijk van het aantal aanwezigen) een aantal leden worden benoemd die de vergadervoorzitter zo nodig zullen helpen met het tellen van uitgebrachte stemmen.

4 Goedkeuring notulen Algemene Vergadering 2018

Notulen ALV 2018

5 Voorgestelde benoeming nieuwe bestuursleden.Dagelijkse, uitvoerende bestuursleden versus niet-uitvoerende bestuursleden. Voorstel is om Lennart van der Linden (Vice Voorzitter), Astrid de Groot (Secretaris) en Olaf Ephraim (Penningmeester) als uitvoerende bestuursleden te benoemen. Thierry Baudet (Voorzitter) en Rob Rooken (ICT en Internationale Zaken) blijven aan als niet-uitvoerende bestuursleden.

6 Jaarrekening 2018De jaarrekening 2018 is hier te raadplegen. Na een toelichting op deze en vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering wordt décharge verleend.

Jaarrekening FVD 2018Jaarrekening FVD International 2018Jaarrekening RI 2018Jaarrekening JFVD 2018

7 Verslag Auditcommissie 2018De voorzitter van de Audit Commissie brengt verslag uit over de bevindingen van de Audit Commissie.

Verslag Auditcommissie FVD 2018 VOLGT NOG

8 Benoeming leden Audit CommissieIndien u zich wilt opgeven voor de Audit Commissie dan gaarne aanmelden uiterlijk op 15 november.

9 Begroting 2020

Begroting FVD 2020

10. Juridische Zaken

Statuten Statuten wijziging i.v.m. aanvraag ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)Goedkeuring oprichting Forum voor Democratie BVInstelling Werkgroep Statuten en Reglementen.Vacature Commissie van BeroepCommissie Integriteit

11 Verslag Tweede KamerfractieDe Tweede Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Tweede Kamer het afgelopen jaar.

12 Verslag fractie Eerste KamerDe Eerste Kamerfractie presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in de Eerste Kamer het afgelopen jaar.

13 Verslag fractie Europees ParlementDe fractievoorzitter van de Europese fractiee presenteert een korte terugblik op de activiteiten van de FVD-fractie in het Europees Parlement het afgelopen jaar.

14 Verslag provinciesEen korte verhandeling over de ontwikkelingen in de diverse provincies en Provinciale Staetn.

15 Verslag partijbestuur

16 Rondvraag

17 Sluiting

Sleur wetenschappers niet de politieke arena in

D66 D66 VVD Nederland 16-10-2019 11:48

Sleur wetenschappers niet de politieke arena in

Den Haag beleeft vandaag niet alleen weer een bezetting van tractoren, maar maakt zich ook op voor een invasie van stikstof-ontkenners. Op initiatief van Thierry Baudet houdt de Tweede Kamer vandaag een hoorzitting  over het rekenmodel en de meetmethoden van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) met betrekking tot stikstof.

Tegelijkertijd haalt de protestgroep Farmers Defence Force verhaal in Bilthoven bij de RIVM—waarbij de directeur onder politiebegeleiding de demonstratie moest verlaten—uit onvrede over hun berekeningen. Daaruit blijkt namelijk dat bijna de helft van de stikstofuitstoot in Nederland voor rekening komt van de landbouw.

Dat boeren bezorgd zijn over de stikstofcrisis, is begrijpelijk. Terecht vragen zij om consequent beleid vanuit Den Haag. Voor D66 betekent dat: boeren helpen bij de omslag naar duurzame landbouw of helpen met een eerlijke uitkoopregeling. Dat hebben we ook in regeer- en klimaatakkoord afgesproken. Zo gaan we de boeren helderheid geven over de toekomst en een begin maken met natuurherstel én de bouw van huizen voor al die mensen die nu nauwelijks een thuis kunnen vinden.

Dat boeren tegen onze voorstellen kunnen demonstreren, is een groot goed. De samenleving moet de politiek altijd ter verantwoording kunnen roepen over gemaakte keuzes. Maar wat de boeren deze week lieten zien in Groningen gaat letterlijk alle perken te buiten. Dat de boeren – aangejaagd door Haagse populisten – hun pijlen nu ook nog eens  richten op de onafhankelijke wetenschappers van het RIVM, is een nieuw dieptepunt. Het RIVM zou ‘corrupt’ zijn en ‘de boel bedonderen’ en bewust verkeerde meetpunten kiezen. Het zijn holle frasen die vandaag een sfeer van intimidatie oproepen.

In politiek-conservatieve kringen wordt ondertussen met gretigheid twijfel gezaaid over het RIVM. Het zou ‘niet transparant’ zijn over hun rekenmodellen. ‘Schimmig’ zelfs.

Ook dat is onzin: het rekenmodel van het RIVM ís helemaal niet geheim. Journalisten hadden binnen no time de benodigde uitleg op de website van het RIVM gevonden. En zoals het wetenschappers betaamt, nodigt het RIVM iedere criticaster uit om bij hen de rekenmethoden in te komen zien.

Het RIVM is één van de agentschappen van de overheid die internationaal een ijzersterke reputatie heeft, en meerdere onderzoeksnetwerken heeft opgezet voor de wereldgezondheidsorganisatie WHO. Het instituut trekt al een eeuw de beste biologen, vaccinmakers en rekenmeesters van het land aan. En plotseling worden hun berekeningen én motieven verdacht gemaakt. Simpelweg omdat het sommigen politiek beter uitkomt een probleem in twijfel te trekken dan moeilijke keuzes te maken om het op te lossen. Alsof wetenschap ook maar een mening is.

Bij populistische partijen is het ondermijnen van wetenschap en feitelijkheid al langer in de mode. Geert Wilders verweet het Centraal Planbureau ‘idiote berekeningen’ toen de rekenmeesters gehakt maakten van de door hem gewenste Nexit.  Thierry Baudet strooit met complottheorieën over de weercijfers van het KNMI. Hij vroeg in de Tweede Kamer zelfs al om het ontslag van weerman Gerrit Hiemstra bij de publieke omroep. Dat past in de lijn van het eerdere pleidooi van toenmalig VVD-Kamerlid René Leegte voor opheffing van het KNMI. Het instituut was volgens hem ‘klimaatpartijdig’.

Laat er geen misverstand over bestaan: planbureaus en onderzoeksinstituten kunnen ook fouten maken. Daarom moeten hun methodes, modellen en processen openbaar zijn. Ze moeten getoetst kunnen worden door andere wetenschappers, bediscussieerd en bekritiseerd. Ophef over de planbureaus ontstaat tot nu toe echter alleen als hun berekeningen toevallig niet passen bij een politieke agenda. Als de wetenschap niet goed uitkomt, wordt de wetenschapper aangevallen.

Het is een gevaarlijke Amerikaanse trend om de onafhankelijke wetenschap de politieke arena in te sleuren. In het Witte Huis zit een president die hard z’n best doet om het doorrekenen van klimaateffecten na 2040 te verbieden. En wetenschappers die hun zorgen uitten over luchtkwaliteit rondom fabrieken werd de mond gesnoerd. Laten wij die trend niet volgen. Eén van de fundamenten onder het succes van ons land is dat machthebbers niet wegkomen met flauwekul. Dat wetenschappers politici kunnen sturen en corrigeren, en niet andersom.

De wetenschap staat aan de basis van onze beschaving. Wetenschappelijke innovaties, medische ontdekkingen, alfa én bèta-inzichten zijn de motor achter bijna alle vooruitgang.  Wetenschappers maken het leven van mensen beter. Daar kan geen politicus aan tippen. Als wetenschappers in het verdachtenbankje worden gegooid, zijn mensen uiteindelijk de klos.

Deze week debatteert de Tweede Kamer over de aanpak van de stikstofcrisis. Laten we daar vooral elkaars ideeën en voorstellen betwisten, elkaars politieke keuzes toetsen. En laat intussen onze onafhankelijke rekenmeesters gewoon hun werk doen, ook als het onszelf even minder goed uitkomt.

Jan Paternotte is woordvoerder wetenschap voor D66 in de Tweede Kamer

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Na de moord op Fortuyn dacht ik dat het niet meer goed zou komen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD Nederland 14-10-2019 08:00

Een ondernemer die de politiek ingaat. Het is een combinatie die zelden succesvol uitpakt. Ondernemers zijn eigenzinnig. Zij denken in rendement en efficiëntie. Een denkwijze die vaak haaks staat op de stroperige politiek. Waar het draait om lange vergaderingen, achterkamertjes en compromissen sluiten. Toch heb ik, als ondernemer in hart en nieren, besloten de overstap te maken. Ondertussen werk ik alweer vier maanden in Brussel. Een plek die mijn collega Derk Jan Eppink kent als zijn broekzak, maar waar ik nog iedere dag verdwaal. Niet alleen in de kolossale gebouwen van het Europees Parlement, maar ook in het papierwerk, de ellenlange discussies en chaotische stemprocedures. Samen met Derk Jan hebben wij onszelf de vrije opdracht gegeven om een tweewekelijkse column te schrijven. Twee verschillende persoonlijkheden, met verschillende achtergronden. Maar die voor dezelfde politieke idealen vechten in de bureaucratische Brusselse bubbel.

Na tien jaar in loondienst te hebben gewerkt besloot ik in 2001 om ondernemer te worden. Ik heb altijd mijn hart gevolgd en als ik ergens in geloof, dan ga ik het gewoon doen. Op 1 mei 2001, de Dag van de Arbeid, ging ik van start. En arbeid was het. Ik heb bedrijven opgericht, gekocht, samengevoegd en uiteindelijk alles in 2018 verkocht. Het was topsport en ik vond het mooi geweest. Als ondernemer ligt je s ’nachts wakker van je bedrijf. Het zit in elke vezel van je lichaam. Maar het plezier en het vuur dat ik al die jaren had gekend was verdwenen.                   

In 2016 leerde ik Thierry Baudet kennen op een bijeenkomst in Amsterdam. Al enige tijd was ik een ontheemde VVD-stemmer. Waar ik stabiel rechts van het politieke midden was blijven staan, was de VVD steeds verder naar links opgeschoven. Ik voelde mij daar niet meer thuis, en had geen idee meer wat ik moest stemmen op 15 maart 2017. Baudet vertelde over de plannen om zijn denktank - Forum voor Democratie - te veranderen in een politieke partij. Al snel zaten we op één lijn; Baudet wilde meer ondernemers in de politiek. ‘Mensen die met hun poten in de klei hebben gestaan. Die weten wat er speelt in de samenleving’, zei hij. Ik hoefde niet lang na te denken om mijn hulp aan te bieden. Hoewel het voor mij nooit de bedoeling is geweest om politiek op de voorgrond te treden vond ik het hard nodig om mij in te zetten voor Nederland. Zoals Plato ooit zei: ,,Één van de straffen voor het weigeren om aan de politiek deel te nemen, is dat je uiteindelijk wordt geregeerd door je minderen.”                   

Ik ben in 1966 geboren en opgegroeid in een vrij Nederland waar vrijheid van meningsuiting de normaalste zaak van de wereld was. Zo gewoon dat je het niet eens besefte. Maar dat is de afgelopen twintig jaar snel veranderd. De Westerse wereld is een kraamkamer van gekte geworden. Ik denk dat we het zo goed hadden dat het Westen zelf problemen is gaan zoeken. Na de moord op Pim Fortuyn heb ik nooit meer het idee gehad dan het nog goed zou komen met Nederland. Het was voor mij vluchten of vechten. Door de ontmoeting met Baudet, werd dat het laatste.

Het was op een zaterdagavond in oktober 2018 toen ik werd gebeld met de mededeling dat Derk Jan Eppink de lijsttrekker zou worden voor de Europese Parlementsverkiezingen. Ik had vanaf het begin mijn voorkeur voor Derk Jan uitgesproken. Een door de wol geverfde politicus, maar wel een met een eigenzinnige en ondernemende geest. Direct daarna kwam echter de onverwachte vraag: ,,Wil jij dan als nummer 2 op de lijst?” En zo onderga je dan ineens een onvoorziene transformatie van ondernemer naar volksvertegenwoordiger. Ik ben op 2 juli geïnstalleerd als Europarlementariër. Gekozen met 41.323 voorkeurstemmen ervaar ik het als een grote eer om de Nederlandse belangen in Brussel te vertegenwoordigen. Ik doe dat met dezelfde passie zoals ik ooit begon als ondernemer. Het plezier en vuur is terug. Gekomen uit een onverwachte politieke hoek.                   

Als Europarlementariër houd ik bij al mijn afwegingen vast aan mijn levensmotto; kosten, nut en noodzaak. Publiek geld is niet gratis. Bij veel politieke partijen hebben ze dat niet in de gaten. Zij denken dat een euro meer dan één keer kan worden uitgegeven. Hoe zouden ze dat thuis toch doen? Zouden zij een bedrijf kunnen leiden? Waarbij iedere investering zich moet terugverdienen. Waarachter keiharde arbeid schuil gaat.

In Brussel houd ik mij de komende jaren bezig met de commissies LIBE , ITRE en TRAN. Vertaald vanuit Brussels’ jargon: migratie, industrie, energie en transport. Ook zit ik in de delegatie voor de relaties met Rusland. Ogenschijnlijk heeft dit alles weinig met elkaar te maken, maar schijn bedriegt. Daar ga ik jullie, de kiezers, van op de hoogte houden.