Gemeenteraad 6 november 2018 Inbreng LPF Westland programmabegroting 2019-2022 Voorzitter, In voorbereiding op deze middag en de inbreng van LPF Westland op deze begroting heb ik teruggekeken naar onze inbreng van een jaar geleden. Toen nog oppositie partij, nu coalitiepartij maar de inbreng van verleden jaar zou ik ongewijzigd ook zo weer kunnen indienen, oftewel er zit weinig verschil tussen de LPF van nov 2017 en de LPF van 2018. Een aantal zaken vielen me op in onze eigen inbreng : het masterplan huisvesting moest terug naar de raad als eigen verantwoordelijkheid, waarschijnlijk ingebracht door toenmalig raadslid Ben van der Stee, benieuwd hoe wethouder van der Stee daar nu tegenover staat... Dus Ben... Ik sloot mijn inbreng verleden jaar november af met de woorden : “Waar we landelijk te maken hebben met een partijkartel hebben we hier te maken met een bestuurderskartel, en dat moet doorbroken worden” Voorzitter, als ik nu achter me kijk, letterlijk, zie ik 6 nieuwe bestuurders zitten oftewel de daad is bij het woord gevoegd. Overigens lijkt die uitdrukking 'de daad bij het woord voegen' niet overal te landen. Neem bijvoorbeeld de Motie Beter Groen die wij als verleden jaar hebben ingediend en die aangenomen werd door de raad. De uitwerking van die motie loopt anders dan zoals wij het gehoopt hadden. Uit de beantwoording van onze technische vragen hierover blijkt dat college of organisatie de kaders die zo'n motie meegeeft wel heel breed interpreteert waardoor het beoogde resultaat uitblijft. Wij dienen daarom straks de Motie 'Uitwerking Motie Beter Groen' in. De kaders zijn zo helder dat geen enkele ambtenaar nog twijfels kan hebben over de wensen van de raad. Voorzitter, we zien overigens wel vaker dat moties niet of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd. We vragen de secretaris en de griffie om nauwgezet in de gaten te houden dat moties ten eerste worden uitgevoerd en dat ten tweede de meegegeven kaders ook echt als kader worden gerespecteerd. Neem de motie over 'vlag in de raadzaal' die ik voor de stemming nog ombouwde naar 'vlag voor de raadzaal' met als doel de Nederlandse driekleur en de Westlandse tweekleur te laten wapperen maar helaas, ook vandaag niets van terug te zien. Ik verwacht eigenlijk morgen 'al' uitvoering van deze motie. Voorzitter, het gaat erom dat de raad het hoogste orgaan is en dat besef is nog niet overal geland. Vanaf 2011 ben ik als fractievoorzitter eindverantwoordelijk voor de inbreng van LPF Westland bij de begroting en dus 7 x als oppositiepartij een reactie gegeven op de voorliggende begroting. Nu als coalitiepartner dus een reactie op de voorliggende begroting. Als coalitie hebben we ervoor gekozen om een akkoord op hoofdlijnen te formuleren en elkaar niet vast te leggen met wurggrepen. We hebben gewoon de onderlinge verschillen en er zijn binnen deze raad vele meerderheden mogelijk, kijk naar de laatste raadsvergadering waar nogmaals duidelijk werd dat we binnen de coalitie respect hebben voor elkaars standpunten zonder het eigen standpunt op te moeten geven onder coalitiedruk. Met deze begroting wordt langzaam duidelijk welke kant het op moet, de blik op de Westlander gericht dus we zijn blij met de open houding van het college om te komen tot een eerste aanzet om de woningnood aan te pakken. Om het college nog iets meer richting mee te geven komen we met een motie om juist die woningnood van de Westlander aan te pakken. De oplossing ligt wat ons betreft in de samenwerking met particuliere initiatiefnemers die, waar mogelijk op innovatieve wijze, invulling gaan geven aan de gronden cq gebouwen die het college in beeld heeft gebracht als bijvangst bij de zoektocht naar percelen voor arbeidsmigranten. Door samen te werken met particuliere bedrijven kunnen we in de samenwerkingsovereenkomst meegeven dat 100% van de woningen bestemd moeten zijn voor Westlanders en dat de woningen financieel bereikbaar moeten zijn voor de doelgroepen dus goedkope koop en goedkope huur die ook voor alleenstaande westlanders is op te hoesten. In het uitvoeringsprogramma wordt nadrukkelijk de specifieke huisvestingsproblematiek benoemt die we in Westland hebben met ruim 3.000 arbeidsmigranten en de taakstelling huisvesting statushouders. LPF Westland was dan ook zeer gecharmeerd van de stemverklaring van dit college bij het VNG congres en zijn benieuwd wat de vervolgstappen van dit college zijn om de huisvesting van migranten in samenhang te bezien. Zelfs in Den Haag landt het besef dat het tijd is voor maatwerk blijkens de toespraak die minister Ollongren deed op 29 oktober in het kader van Dag van de Stad waarin duidelijk wordt dat juist in krimpgebieden gezocht moet worden naar oplossingen. Het eerste teken van realisme van deze D66 minister ;) Uiteraard dienen we samen met GBW en WV de motie mede in om de voorrangssituatie voor statushouders op te heffen. Op woningbouwgebied hebben we overigens een nieuw probleem als we de berichten mogen geloven. Waar Den Haag in de jaren 90 opzichtig probeerde delen van Westland te annexeren, wat helaas deels gelukt is, horen we nu geluiden dat de Haagse woningbouwcorporatie Staedion posities aan de randen van Westland, tegen Den Haag, inneemt. Dat geeft ons geen goed gevoel. Terwijl wij ons bezig houden met de plaats van een beeld lijkt het erop dat de buurman een serieuze aanval op het Westland doet. Als raad zouden we ons daarmee beter kunnen bezighouden. Wij horen graag van het college of dit soort geluiden inzake een stille annexatie kloppen en welke middelen wij als raad hebben om dit tegen te gaan. Voorzitter, sommige moties komen jaarlijks voorbij, mooiste voorbeeld daarvan is de motie verlaging ozb die wij samen met de VVD van 2010-2014 samen indienden en nooit kon rekenen op een meerderheid. Van 2014-2017 diende wij die motie op VVD papier in maar door veranderde politieke verhoudingen lukte het toen niet. Nu die partijen samen in de coalitie zitten kunnen we een volgende poging doen. Het gaat niet om schokkende bedragen maar het is in ieder geval een duidelijke trendbreuk en ook de financiering van de motie door het geld van Westland Marketing hiervoor te gebruiken kunnen wij goed verkopen bij onze achterban en denk bij het overgrote deel van de Westlanders. De VVD zal de motie straks mede namens de LPF indienen. Tevens steunen we het amendement over de inhuur van externen, welke straks ook nog ingediend wordt door de VVD. Als LPF Westland dienen we ook nog een motie in om de veiligheid binnen Westland te vergroten. Uit diverse onderzoeken rond de verkiezingen bleek 'veiligheid' het belangrijkste item onder de bewoners te zijn . In 2014 brachten wij als oppositiepartij al een motie in om de samenwerking aan te gaan met lokale beveiligingsbedrijven. Motie werd overgenomen door het college maar bleek een slapende tijger die 4 jaar lang heeft liggen snurken in de gemeentelijke burelen. Vandaag dienen wij de motie opnieuw in, de papieren tijger mag, nee moet, een briesende leeuw worden waardoor we een stuk minder aantrekkelijk worden voor lieden die buiten de openingsuren hun 'boodschappen' doen. Alvorens af te sluiten nog een paar opmerkingen over het OV of meer over het ontbreken daarvan. Om het WHC een serieus kenniscentrum te laten zijn en worden hopen we dat het college zich blijft inzetten voor een lightrailverbinding richting het WHC. Je zal die ambitie moeten blijven uitdragen om het ooit te kunnen realiseren. Tevens aandacht voor de bereikbaarheid van de kleinere kernen per OV waarbij vooral Maasdijk een ondergeschoven kindje blijft. Voorzitter, er wordt nog weleens aan ons gevraagd 'hoe vind je nu hoe het gaat zo in de coalitie' en ik snap dat mensen die vraag stellen. Naar buiten toe komt het op z'n zachtst gezegd nog weleens rommelig over. En dat is niet gek... Als je je huis gaat verbouwen is het eerst een rommel omdat de oude zooi eruit moet, daarna zie je pas dat de boel weer opknapt. Dat is ook zo met deze ploeg. Het schip, zo'n mooie viermaster uit de tijd van de VOC, probeert de haven uit te varen, op de kade staan een aantal mensen het schip uit te zwaaien en proberen de bemanning van dat schip te voorzien van nuttige info terwijl er ook een groep op de kade staat die de boot gemist heeft en probeert vanaf de kant het schip te enteren, zonder resultaat overigens. Als LPF hebben wij 2 van onze beste mensen op dat schip geposteerd en wanneer het schip straks op volle zee is en de wind pakt dan zul je zien waartoe deze ploeg in staat is. Ik hoop dat de mensen die nu nog staan te enteren ook inzien dat het schip voor alle Westlanders onderweg is en niet alleen maar bezig blijft om het schip op de klippen te krijgen, gaat je niet lukken met een ervaren waterscout als Ben. Maar serieus, tot nu toe probeert de oppositie een karikatuur te maken van de nieuwe open bestuursstijl. Door die openheid stelt het college zich kwetsbaar op en waar in het verleden alles onder het tafelkleed ging en het college elkaar in een wurggreep hield komt dat nu gewoon naar buiten. Die tafelkleden en de politieke wurggrepen, dat is verleden tijd! Ik en mijn hele fractie gaan ervan uit dat het college de hand blijft uitsteken naar de oppositie én de coalitie partijen en dat de andere coalitiepartijen óók de voorstellen van de oppositiepartijen op hun merites blijven beoordelen. Samen zul je de beste route moeten uitstippelen, we doen het uiteindelijk voor de Westlandse burgers en bedrijven. Namens mijn fractie wens ik het college een behouden vaart toe, luister goed naar de stuurlui aan wal en als gemeenteraad geven wij aan waar het schip heen moet want uiteindelijk zijn wij wel de eigenaar van het schip ;) Dave van der Meer Fractievoorzitter LPF-Westland