Nieuws van Lokaal Alternatief over VVD inzichtelijk

9 documenten

Gezien alle commotie, hechten wij ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 14-11-2018 19:23

Gezien alle commotie, hechten wij als Lokaal Alternatief er aan om toe te lichten wat gisteravond in ons Raadhuis is gebeurd. Bij de commissievergadering Burgers en Samenleving van 13 november, heeft de volledige oppositie in de Kerkraadse gemeenteraad de Raadszaal verlaten. De coalitie (Burgerbelangen, PvdA, VVD en CDA) zag geen brood in de behandeling van de ambtelijke nota ‘Grip op de Toekomst’. In deze nota komen 24 mogelijke bezuinigingen in het Sociaal Domein aan de orde. Vanuit de oppositie was gevraagd deze nota in de commissievergadering Burgers en Samenleving te agenderen, zodat over de inhoud kon worden gesproken. De nota ‘Grip op de Toekomst’ stond dan ook geagendeerd, echter zonder bespreekstukken, toelichting of zienswijze van het College waar de commissie en later de Raad normaal gesproken op kan reageren. Bij het vaststellen van de agenda, gaven de coalitiepartijen aan dat zij de nota niet wilden behandelen. Het betreft ‘slechts’ een ambtelijke nota en het college heeft de keuzes al in de Najaarsnota verwerkt. Natuurlijk mag het college haar keuzes voor bezuinigingen al gemaakt hebben, de gemeenteraad dient deze keuzes wel nog te accorderen. In het normale bestuurlijke proces gaat dat via de betreffende commissie (in dit geval Burgers en Samenleving) zodat alle partijen kennis kunnen nemen van de zienswijzen van de coalitie (waarom wordt voor bepaalde bezuinigingen gekozen) en vervolgens wordt de Najaarsnota in de gemeenteraad behandeld. Door in de commissievergadering kennis te hebben genomen van de zienswijzen kan door ieder gemeenteraadslid een weloverwogen stem voor of tegen worden afgegeven. Dat overbrengen van wat om welke reden bezuinigd zal gaan worden is dus nu niet gebeurd. Wij hadden als Lokaal Alternatief in de Algemene Beschouwingen enkele weken geleden al opgemerkt dat wij er van uit gingen dat de bewuste nota via het gebruikelijke besluitvormingsproces zou worden behandeld. Omdat daar toen door de coalitie noch het College op werd gereageerd vertrouwden wij er op dat de commissie de gelegenheid zou krijgen de nota inhoudelijk te behandelen. Het op het laatste moment afvoeren van de agenda door de coalitiepartijen kwam daardoor extra hard aan. Geen agendering betekent dat geen enkele discussie over deze belangrijke bezuinigingen mogelijk is. De coalitie lijkt hier bewust haar meerderheid in de gemeenteraad te gebruiken om de oppositie en daarmee een belangrijk deel van de Kerkraadse burgers monddood te maken. De opmerking vanuit de coalitie, dat de oppositie met het verlaten van deze commissie vergadering het democratisch proces niet haar gang laat gaan is het omdraaien van de feiten. Lokaal Alternatief heeft na het afvoeren van het agendapunt ‘Grip op de Toekomst’ aangegeven uit respect voor enkele externen (die bij twee agendapunten waren uitgenodigd) bij die agendapunten aanwezig te blijven. Na de behandeling van die twee agendapunten hebben de Lokaal Alternatief leden de commissievergadering onder protest verlaten. De overige oppositiepartijen Ons Kerkrade, SP en Ouderenpartij hadden al direct na de vaststelling van de agenda de Raadszaal verlaten. De coalitie is met hun getalsmatige meerderheid schijnbaar niet van plan om het normale democratische proces te blijven volgen en zet op deze manier in op een wel erg eenzijdige benadering van het besturen van Kerkrade.

Enigszins vreemd dat in de Rondvraag ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 13-11-2018 20:11

Enigszins vreemd dat in de Rondvraag het opstappen van de volledige oppositie door de VVD als ondemocratisch wordt ervaren. Niet in het openbaar met alle partijen (dus ook de oppositie) willen spreken over bezuinigingen in het Sociaal Domein, lijkt ons geen staaltje van democratie, noch van een 'open vizier'. Met de weigering van de coalitie om Grip op de Toekomst in het openbaar te bespreken, verliezen ze een substantieel deel van hun grip op het democratisch proces ...

Typisch of vreemd dat andere ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD Kerkrade 30-08-2018 07:34

Typisch of vreemd dat andere gemeentes binnen Parkstad wel een tegemoetkoming in het eigen risico zorgkosten kunnen verstrekken? Waarom doen de coalitiepartners in Kerkrade Burgerbelangen-Kerkrade, CDA Kerkrade, PvdA Kerkrade, VVD Kirchroa niks voor deze groep inwoners en eindigen in het lopende jaar zelfs een vaststaande regelgeving?

Lokaal Alternatief heeft in de ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 20-08-2018 15:30

Lokaal Alternatief heeft in de diverse vergaderingen van de betreffende commissies en de raad laten weten het niet eens te zijn met de afschaffing van de tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG). De allerbelangrijkste reden is dat de WTCG regeling voor dit lopende kalenderjaar was vastgelegd en toegezegd. Deze halverwege het jaar afschaffen geeft geen vertrouwen in de beleidsbepalers, in dit geval Burgerbelangen, PvdA, CDA en VVD. Inmiddels is vanuit een overleg tussen alle oppositiepartijen besloten de petitie die door de SP Kerkrade is gestart te ondersteunen en bij de eigen achterban onder de aandacht te brengen. Onze oproep: teken de petitie en deel deze oproep zo veel mogelijk! https://petities.nl/petitions/wel-tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten?locale=nl

Gelukkig trokken onze raadsleden ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 16-08-2018 15:30

Gelukkig trokken onze raadsleden Betty Bremen en Moon Peerboom op tijd aan de bel toen zij in de raadsstukken lazen dat het nieuwe coalitie van Burgerbelangen, CDA, VVD en PvdA voornemens zijn om na het vertrek van Radar uit Pietershof dit wijksteunpunt niet in stand te houden. De maar liefst 33 organisaties en initiatieven in dit wijksteunpunt waren zonder deze waarschuwing waarschijnlijk nu nog niet op de hoogte geweest van wat hun wellicht te wachten staat ... Inmiddels zijn na die signalen vanuit Lokaal Alternatief de direct betrokkenen een actiecomité gestart: Behoud "In Jodsnaam" Pietershof Chèvremont. Mét een eigen website: www.pietershof.nu Natuurlijk blijven wij vanuit Lokaal Alternatief deze ontwikkelingen vanuit de politieke hoek nauwgezet volgen! Foto's: (c) John Roland (c) Lokaal Alternatief

Het vervolg op het verzet tegen de ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 07-07-2018 15:26

Het vervolg op het verzet tegen de dreigende sluiting van Pietershof. Een oproep aan zo veel mogelijk 'gebruikers' om dinsdag 10 juli om 14.30 uur hun zegje te komen doen. Laat deze kans niet onbenut!!! Pietershof moet als wijkpunt in stand worden gehouden 👍🏻

Lokaal Alternatief op de bres voor ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 05-07-2018 16:00

Lokaal Alternatief op de bres voor wijkpunt Chevremont! Tijdens de Raadsvergadering van 4 juli (die donderdag 5 juli vanaf 14 uur is vervolgd), heeft Lokaal Alternatief met sterke nadruk aandacht gevraagd voor de situatie rondom het Wijkpunt Pietershof in Chevremont. De nieuwe coalitie van Burgerbelangen, CDA, PvdA en VVD is namelijk van plan om Pietershof ‘af te stoten’. Een stap die gezet wordt, zonder dat een deugdelijk overleg met alle betrokkenen heeft plaatsgevonden! Dat zou betekenen dat maar liefst 33 (!!!) organisaties en wijkgerichte initiatieven (onder andere de Voedselbank, Meander, het WMO-loket, de Seniorenraad, GIPS en vele anderen) die nu hun plek hebben in Pietershof, op zoek zouden moeten naar een nieuwe locatie. Een locatie die in de wijk Chevremont niet beschikbaar is voor alle initiatieven die nu van Pietershof gebruik maken. Daardoor zullen de activiteiten versnipperd raken, weten mensen niet meer waar ze moeten zijn, kortom de wijk zou van een centraal wijkpunt in Pietershof naar vele kleinere (en gezamenlijk duurdere?) locaties gaan. Wethouder Jongen zag de noodzaak van een beter overleg met de gebruikers van Pietershof, voordat een dergelijk rigoureus besluit genomen zou worden wel in. Lokaal Alternatief heeft de motie om Pietershof te behouden dan ook aangehouden, totdat wethouder Jongen de Raad informeert over zijn gesprekken met de vele gebruikers. We laten, met het wachten op de uitkomsten van deze gesprekken, onze aandacht voor Pietershof zeker niet verzwakken. Lokaal Alternatief zal de vinger aan de pols houden zodat ook in Chevremont een sterk wijkpunt zal blijven bestaan.

Vanavond, 16 mei 2018, start een ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 16-05-2018 17:00

Vanavond, 16 mei 2018, start een nieuwe coalitie in de Kerkraadse Gemeenteraad. Een coalitie zónder Lokaal Alternatief. Onderstaand ons (uitgebreide) standpunt over deze coalitie. Al snel na de Kerkraadse Gemeenteraadsverkiezingen werd duidelijk dat Burgerbelangen, als grootste partij, bij de coalitievorming voorbij zou gaan aan de wens van de kiezer. Nu het definitieve coalitieakkoord en de wethouders wereldkundig zijn gemaakt, blijft bij Lokaal Alternatief de verbazing over de gekozen richting van de nieuwe coalitie samenstelling bestaan. Waarom? Omdat de verkiezingsuitslag een heel andere richting uit wijst. In de coalitie van de afgelopen periode heeft de VVD, via de laatste te vergeven restzetel, hun twee zetels met de hakken over de sloot weten te consolideren. Lokaal Alternatief zag haar zetelaantal van 2 naar 3 groeien, terwijl de grootste lokale partij Burgerbelangen van 8 naar 10 zetels groeide. De PvdA consolideerde, geheel tegen de landelijke richting, knap haar 4 zetels. Uit deze uitslag blijkt dat de kiezer, zoals de landelijke tendens van de verkiezingen was, vooral haar vertrouwen voor lokale partijen uitsprak. Het landelijke CDA werd in Kerkrade zelfs gehalveerd. Ondanks deze duidelijke signalen van de kiezer, wordt Lokaal Alternatief als lokale partij in de bestaande coalitie vervangen door het CDA. Lokaal Alternatief heeft in de aanloop naar de verkiezingen duidelijk aangegeven een beleid te willen volgen waarbij de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in de politiek beter in lijn gebracht zou moeten worden met de 50-50 verhouding bij de Kerkraadse inwoners. Nu de nieuwe coalitie haar wethouders bekend heeft gemaakt, zien we wederom geen vrouwelijke wethouder in het college. Wel de informateur die geheel tegen de (ongeschreven) regels in nu zelf weer wethouder wordt. En dat terwijl hij, als zittend wethouder, op basis van de door hem behaalde stemmen niet eens gemeenteraadslid zou zijn geworden. Wel een voormalig topambtenaar van de gemeente Kerkrade die veertig jaren lang binnen het ambtelijk apparaat werkzaam was. Zullen de Kerkraadse ambtenaren zich hierdoor niet ingeperkt voelen en hun werk op de juiste wijze kunnen blijven uitvoeren? Maar wederom een stap die het vertrouwen van de kiezer beschaamd, in dit geval zelfs dubbel. Een gehalveerde partij levert een voormalig topambtenaar als wethouder … En wat die wethouders betreft. Zeker, het zou de vraag zijn of onze wethouder Jo Bok, de hele periode zou uitdienen. Maar Lokaal Alternatief heeft vanaf de eerste onderhandelingen duidelijk aangegeven meerdere, capabele kandidaten voor diverse portefeuilles als eventuele opvolger klaar te hebben staan. Mocht de informateur daar een knelpunt in hebben gezien, dan zou hij het gesprek daarover toch hebben kunnen aangaan? Dan toch, het door de kiezer duidelijk gewaardeerde, standpunt ten aanzien van meer vrouwen in de politiek? Of …? Deze werkwijze schaadt het vertrouwen in de politiek, dat staat buiten kijf. Burgerbelangen vergroot de kloof tussen politiek en kiezer nog maar. Dat is uitermate jammer. De kiezer krijgt het gevoel dat zijn of haar stem er toch niet toe doet en haakt af. Dat kan toch niet de bedoeling zijn … Lokaal Alternatief zal in de komende periode zeker altijd het belang van Kerkrade en haar inwoners laten voor gaan. Maar ze zullen wel zeer kritisch deze coalitie tegemoet treden. Een CenterCourt? Ja, maar wel als het mede door externen wordt gefinancierd. Het behoud van Rolduc? Natuurlijk, maar als de door de Lokaal Alternatief wethouder Jo Bok ingeslagen weg wordt vervolgd, kan Rolduc zeker worden behouden. Het doet goed om alle steunbetuigingen voor Lokaal Alternatief en de ‘afwijzing’ van de gekozen richting van deze coalitie via de sociale media te lezen. Het wordt vier jaar afwachten welke partij de tol voor deze schoffering van de kiezer gaat ‘betalen’. Welke Lokaal Alternatief leden gaan voor de kiezer in de komende periode zichtbaar zijn? Op de eerste plaats natuurlijk de raadsleden, Betty Bremen, Moon Peerboom en Jo Bok, die onder aanvoering van fractieleider Betty Bremen hun plek in de Kerkraadse Gemeenteraad zullen innemen. Daarnaast vaardigt Lokaal Alternatief drie Burgerraadsleden af. Te weten Caroline Szalata voor de commissie Grondgebied en Economische Zaken, Silke Meijers voor de commissie Burgers en Samenleving en Marc Charlier voor de commissie Algemene Zaken en Middelen.

Ongeloof en verbijstering U heeft ...

Lokaal Alternatief Lokaal Alternatief VVD CDA PvdA Kerkrade 07-04-2018 12:05

Ongeloof en verbijstering U heeft het ongetwijfeld ook gehoord. Volgens de coalitieonderhandelaars en fractie van BurgerBelangen is bij de eerste optie die wordt onderzocht de komende vier jaar geen plaats meer voor Lokaal Alternatief in de coalitie. Een zet in de formatie die wij eerlijk gezegd niet hadden zien aankomen, maar ook niet begrijpen. Te meer omdat de zittende coalitiepartners voor de verkiezingen hun onderlinge vertrouwen hebben uitgesproken. De tendens bij de gemeenteraadsverkiezingen is dat steeds meer kiezers aan lokale partijen de voorkeur geven. Ook in Kerkrade. Burgerbelangen Kerkrade zag haar zetelaantal van 8 naar 10 gaan en boekte daarmee 20% winst, Lokaal Alternatief ging van 2 naar 3 zetels, 50% winst dus. De landelijke partijen hadden het moeilijk. CDA verloor 2 van haar 4 zetels (50% verlies) en PvdA en VVD behielden net hun 4 respectievelijk 2 zetels. Hiermee bevestigen de kiezers hun vertrouwen in de bestaande coalitie. De kiezer heeft dus ook in Kerkrade gesproken en spreekt zich uit voor een lokaal bestuur. Natuurlijk is het fijn om vanuit alle hoeken in Kerkrade te horen dat heel veel onbegrip voor deze keuze bestaat. Maar we speken de hoop uit dat dit niet de definitieve keuze zal worden. Op dit moment geldt eens te meer: Lokaal raakt ons allemaal …