Nieuws van Lokaal Montfoort inzichtelijk

37 documenten

De antwoorden op de vragen inzake de ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 23-07-2019 09:50

De antwoorden op de vragen inzake de storing aan de IJsselbrug. Ons raadslid Rob Jonkers stelde de navolgende vragen: Waarom heeft het 12 uur geduurd voordat er een noodoplossing was? Antwoord: De draaibrug in het centrum van Montfoort is in eigendom en beheer van Rijkswaterstaat. De bediening van brug is door Rijkswaterstaat uitbesteed aan de gemeente Nieuwegein. Er is navraag gedaan bij Rijkswaterstaat over de periode dat de slagbomen gesloten waren. De storing, en daarmee de tijd waarop de slagbomen dicht waren, blijkt niet bekend te zijn bij Rijkswaterstaat noch bij de gemeente Nieuwgein. Hierdoor is er van de storing in Montfoort op de centrale bedieningspost in Nieuwegein ook geen storingsmelding ontvangen en konden geen maatregelen genomen worden. Er bleek tegelijkertijd een storing aan de Cosijnbrug in Oudewater welke wel via het storingssysteem bij Rijkswaterstaat bekend was. Wat de oorzaak was van het feit dat de storing in Montfoort niet bekend was wordt door Rijkswaterstaat uitgezocht. Waarom is de noodbediening in het brugwachtershuisje niet gebruikt? Antwoord: zie 1. De storing was niet bekend. Waarom kunnen de slagbomen niet met de hand worden bediend? Antwoord: in geval van een storing in de centrale bediening vanuit Nieuwegein is het mogelijk de brug met de lokale bediening in het brugwachtershuisje te bedienen. Verder zie 1. Waarom zijn er geen verkeersregelaars ingezet? Antwoord: zie 1. De storing was niet bekend. Wat heeft de gemeente zelf gedaan aan de situatie? Antwoord: de storing was bij de gemeente niet bekend, er zijn geen meldingen ontvangen. Waarom is er op geen enkele wijze over gecommuniceerd? Nu tot op heden nog niet. Antwoord: Indien we van de storing op de hoogte waren geweest, hadden we daarover gecommuniceerd. Het piketnummer bij Nieuwegein voor dergelijke storingen zullen we communiceren.

Lokaal Montfoort kiest liever voor ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 12-07-2019 13:57

Lokaal Montfoort kiest liever voor 250 woningen die er snel kunnen komen dan 430 woningen in “Montfoortse (Raads)dagdromen” Montfoort wil 430 woningen bouwen de komende jaren. Dat zijn er 180 meer dan oorspronkelijk het plan was. Omdat die niet gebouwd kunnen worden binnen de Montfoort en Linschoten moeten ze buiten beide kernen worden gerealiseerd. Dat betekent dus in het groen. Op zich niet onoverkomelijk als je dat verstandig doet. Lokaal Montfoort is daar niet op tegen. Montfoort mag omdat zij in het beschermde Groene Hart ligt maar beperkt bouwen van de provincie. Dat is vastgelegd in de Ruimtelijke Structuurvisie van de provincie die in 2013 is vastgesteld en loopt tot 2028. En nog eens om 180 extra woningen vragen bovenop het aantal van 250 zal zo vrezen we op forse bezwaren bij de provincie stuiten. Daarmee loopt de gemeente een groot risico dat de plannen voor de realisatie van in eerste instantie 250 woningen vertraging op zullen lopen en dat vinden we niet in het belang van alle doelgroepen die graag op de een of andere manier in Montfoort of Linschoten willen blijven wonen. Lokaal Montfoort wil dus zo min mogelijk vertraging in de plannen. Dat is de reden geweest om het voorstel om 180 woningen extra te bouwen in de afgelopen raadsvergadering af te wijzen. Het kost met de huidige regelgeving al moeite genoeg 250 woningen te realiseren de komende jaren en wij vinden het niet gepast dat proces verder te bemoeilijken. Fractie Lokaal Montfoort

Op 8 juli zal Rob Jonkers namens ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 05-07-2019 11:33

Op 8 juli zal Rob Jonkers namens Lokaal Montfoort de navolgende motie indienen: De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Montfoort, -heeft geconstateerd dat: - Het brugwachtershuisje bij de IJsselbrug nogal wat achterstallig onderhoud vertoont. - -overwegende dat: - Het brugwachtershuisje van belang is voor noodbediening van de brug indien deze niet op afstand bediend kan worden - Het van belang is dat het verkeer en de scheepvaart erop kunnen rekenen dat de bediening op welke wijze dan ook gegarandeerd is. Verwaarlozing van het gebouwtje zou kunnen betekenen dat de technische installatie voor de brugbediening wordt aangetast door lekkage of vandalisme - De gemeente reeds lang in gesprek is met de vaarwegbeheerder maar daar tot op heden geen resultaat uit is voortgevloeid. - Er mogelijkheden zijn om het opknappen en schilderen op een voor alle partijen bevredigende en betaalbare wijze te realiseren. Verzoekt het college: - De vaarwegbeheerder te wijzen op de mogelijkheid het huisje op te laten knappen door de leerlingen van het Wellantcollege in het kader van praktijkuren. (Daar is in het verleden ook sprake van geweest maar door de vorige vaarwegbeheerder nooit actie op ondernomen - Met het Wellantcollege en de vaarwegbeheerder daarover in gesprek te gaan en de mogelijkheden te bezien om te komen tot een plan van aanpak en een tijdspad waarin de werkzaamheden kunnen worden gerealiseerd. - Daarbij ook het schilderen van de IJsselbrug in mee te nemen. en gaat over tot de orde van de dag. De motie is op 8 juli unaniem aanvaard.

Verhuisdozen zijn niet nodig Onze ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 30-06-2019 08:14

Verhuisdozen zijn niet nodig Onze fractie heeft naar aanleiding van de verhuisplicht van de 3 wethouders van Montfoort, die nu nog steeds buiten de gemeentegrens wonen een aantal vragen gesteld Toelichting: In de raadsvergadering van 27 mei is het raadsvoorstel “Verlenging ontheffing ingezetenschap wethouders” als hamerstuk behandeld, zonder vooraf te zijn besproken in het forum. Er werd wel aandacht gevraagd voor het wetsontwerp dat bij de Eerste Kamer in behandeling was. Maar nu heeft de senaat recent het wetsvoorstel verworpen. Dit wetsvoorstel gaf namelijk verruiming van de mogelijkheden om langer buiten de gemeentegrens te mogen wonen. Nu kan er volgens de gemeentewet voor bijzondere gevallen vrijstelling worden verleend na het eerste jaar. Onze vraag was dan ook of hier sprake is van bijzondere gevallen. Het antwoord van het college was zeer verrassend. Citaat: De selectie van de drie wethouders heeft vooral plaatsgevonden op kwaliteit om Montfoort een vliegende start te geven. Deze kwaliteit is bij de drie wethouders gevonden. De wethouders zijn van meet af aan duidelijk geweest over het feit dat zij om hen moverende redenen niet voornemens zijn om zich in Montfoort te vestigen. Dit is echt verbazingwekkend. Toen de wethouders werden benoemd, was er nog heel weinig zicht op de ontwikkelingen rondom de ontvlechting met de gemeente IJsselstein en de benoemde vliegende start vond pas plaats op 1 januari 2019 terwijl de wethouders op 31 mei 2018 werden geïnstalleerd. Al met al dus een vreemde redenering volgens ons. Mocht u het met ons eens zijn of een andere mening hebben, laat het ons weten!

Montfoort stuurt monumentencommissie ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 21-06-2019 14:35

Montfoort stuurt monumentencommissie naar huis Het college van de gemeente Montfoort heeft alle leden van de monumentencommissie gemeld dat hun aanstelling per 1 juli eindigt. De Stichting Behoud Monumenten in Montfoort en Linschoten (SBM) is geschokt en maakt zich daarom ernstig zorgen over de lokale monumentenzorg . De gemeente heeft ongeveer 100 Rijksmonumenten en 26 gemeentelijke monumenten en zegt trots te zijn op haar historie. De gemeente wil de taak van de monumentencommissie per 1 juli onderbrengen bij MooiSticht. Deze organisatie behandelt ook de welstandsaanvragen. De SBM is bang dat de lokale en historische kennis van monumenten, die in de monumentencommissie aanwezig is, verdwijnt. De SBM vindt het ook onbegrijpelijk dat de gemeenteraad hier niet over besluit, omdat de monumentenverordening door de gemeenteraad is vastgesteld. De leden van de gemeenteraad worden door de SBM van hun zorgen op de hoogte gebracht.

Lokaal Montfoort feliciteert de ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 12-06-2019 14:35

Lokaal Montfoort feliciteert de beide Montfoortse voetbalverenigingen MSV’19 en VVM met het resultaat van de fusiebesprekingen en we wensen de nieuwe voetbalclub Montfoort S.V. ’19 heel veel succes in de toekomst!

Absoluut dieptepunt gemeenteraad ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 28-03-2019 16:19

Absoluut dieptepunt gemeenteraad Montfoort Vandaag ontvingen we het bericht dat de raadsvergadering van 8 april niet doorgaat wegens gebrek aan agendapunten. Al maandenlang is er maar één forumvergadering in plaats van twéé. De reden: u raadt het al! Wegens gebrek aan agendapunten. Terwijl er toch alle reden is gezien de ontvlechting van de samenwerking met IJsselstein en alle gedane toezeggingen door de coalitie om aan de slag te gaan voor de eigen inwoners. Echter nu we een jaar bezig zijn blijkt er nauwelijks beweging in te zitten. Ambtenaren in het gemeentehuis weten kennelijk niet waarmee ze aan de slag moeten gaan om een raadsvoorstel op te stellen voor de raad. En tsja dan is het ook logisch dat er dan gebrek is aan agendapunten. Eén coalitiepartij had het prominent over “orde op zaken stellen” maar we zien al maanden nauwelijks verbetering. In Montfoort ontbreekt duidelijk organisatie waarvan de inwoners de dupe worden en wij als raadsleden ons werk niet kunnen doen. Fractie Lokaal Montfoort

Het gestolen “Veulen” van de Graaf ...

Lokaal Montfoort Lokaal Montfoort Montfoort 24-03-2019 10:59

Het gestolen “Veulen” van de Graaf Jan van Montfoortschool bij toeval teruggevonden. Op zaterdagmiddag ontdekten een paar spelende kinderen, heel onverwacht, het verdwenen bronzen beeld. Het beeld was verstopt in de struiken naast de Graaf Jan van Montfoortschool. Het beeld moet daar al vanaf de dag van de diefstal onopgemerkt hebben gelegen. De toevallige vindplaats ligt op nog geen 20 meter afstand vanaf de plaats waar het beeld jarenlang fier heeft gestaan. Doordat een deel van de sokkel nog aan het beeld vast zit, weegt het beeld nu meer dan 90 kilo en is daardoor moeilijk op te tillen of te vervoeren. Het beeld lag klaarblijkelijk gereed voor transport, maar dat is er gelukkig nooit van gekomen. Waarschijnlijk is het paaltje in het fietspad de oorzaak dat de dieven het beeldje niet snel met een voertuig op konden halen. De politie heeft het prachtige beeld veilig laten stellen en voorlopig in de kamer van het hoofd van de Graaf Jan van Montfoort school ondergebracht. De oplettende kinderen zullen nog wel de nodige bedankjes krijgen van de school die eigenaar is van het beeld en niet in de laatste plaats van de schepper van dit mooie beeld de 76 jarige beeldhouwer Gabriel Sterk, die al een beloning van € 2.000,- had uitgeloofd voor het bij hem terug bezorgen van zijn bronzen veulen. Luc Hoogstraten Lokaal Montfoort