Nieuws van SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen inzichtelijk

30 documenten

SeniorenPartij Alkmaar(SPA) gaat ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 12-07-2019 09:04

SeniorenPartij Alkmaar(SPA) gaat niet naar EK wielrennen. De gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) gaat niet in op de z.g. VIP uitnodiging voor het E.K wielrennen. De fractie heeft tegen het project gestemd - niet omdat we tegen de sport zouden zijn - maar omdat wij: 1. De gemeentelijke subsidie van ruim € 1 miljoen veel te veel vonden en dit liever aan de brede amateursport zouden willen besteden, 2. Sponsoring op het moment van besluitvorming niet of onvoldoende was geregeld. Vandaag zien we het besluit van het Ministerie Sport om geen topsubsidie te verlenen aangezien zij het een evenement in de B categorie vinden! 3. Kortom, de financiële belasting vinden wij voor Alkmaar veel te zwaar. De SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) draagt de sport een warm hart toe maar niet op deze manier. Daarom gaat de gemeenteraadsfractie van de SeniorenPartij Alkmaar ( SPA) niet in op de gemeentelijke VIP uitnodiging om de hele dag de gast te zijn van het evenement.

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 16-06-2019 19:23

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) steunt bewonerscomite Trefpuntkerk. Het is toch heel gek dat een in beginsel door alle partijen zo gewenste bebouwing gekenmerkt wordt door diepgaande verschillen van opvatting tussen het College van B.& W,de buurtbewoners en delen van de gemeenteraad. De discussie wordt heel ingewikkeld gemaakt door het College. Steeds verschillende berekeningen rond parkeren en het ontbreken van erkende inrichtingstekening waarop de veiligheid moet worden beoordeeld. De wethouder meent dat die toetsing ook later kan. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) denkt dat je de veiligheid voor aanvang van het project moet beoordelen en niet achteraf! Er dient volledige helderheid en duidelijkheid te zijn rond parkeren en veiligheid voor en in de buurt en wij vinden dat die er nu nog niet is. Dat spijt ons zeer want het gaat hier om een belangrijke ontwikkeling voor senioren. Het plan moet en kan beter en daarom hebben wij tegen het voorstel gestemd.

De SeniorenPartij Alkmaar blijft ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 23-05-2019 19:07

De SeniorenPartij Alkmaar blijft aandacht vragen voor de belangen van Senioren. Vanavond werd in de gemeenteraad de huisvestingsverordening behandeld. Wij waren blij dat de suggestie die wij aangereikt hadden om de werkgroep wonen weer op te starten overgenomen werd door de portefeuille houder. Waar wij minder positief over waren zijn de mogelijkheden voor senioren op het gebied van huisvesting en dan doelen wij met name de senioren met alleen een AOW en misschien een klein pensioentje, want dit is geen vet bestaan. De SeniorenPartij Alkmaar had zo graag een seniorenlabel gezien als mogelijk middel om de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen. Helaas krijgen wij hier de handen nog steeds niet voor op elkaar. Omdat het doel voor ons belangrijker is dan het middel hebben wij vanavond een motie ingediend: “ Meten is Weten” Met deze motie vragen wij het college om in beeld te brengen wat de wensen en behoeftes zijn van senioren op het gebied van wonen, participatie, veiligheid en gezondheid. Deze motie is breed mee ingediend en uiteindelijk raadsbreed aangenomen. #blij en trots!!

Vanavond in de gemeenteraad is een ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 04-04-2019 19:57

Vanavond in de gemeenteraad is een amendement van de SeniorenPartij Alkmaar om “ De digitale deur op slot” te doen raadsbreed aangenomen. In dit amendement vragen wij het college om uiterlijk het vierde kwartaal van dit jaar met concrete voorstellen te komen om het bewustzijn onder onze inwoners op het gebied van cybercrime te vergroten en zo de kansen op criminaliteit op dit gebied te verkleinen. Helaas is niet iedereen zo digitaal en is er een grote groep mensen zeer kwetsbaar zijn op dit gebied, wij vinden het belangrijk dat iedereen geholpen wordt om ook in de digitale wereld veilig te zijn en je veilig te voelen.

N I E U W S B R I E F FEBRUARI ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen VVD CDA PvdA GroenLinks D66 Alkmaar 25-02-2019 07:16

N I E U W S B R I E F FEBRUARI 2019 GEMEENTERAADSFRACTIE SENIORENPARTIJ ALKMAAR (SPA) Zoals afgesproken informeren wij u graag over de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen maanden. Vroonermeerschool: Een al lang slepende kwestie betreft de huisvesting van de Vroonermeerschool. Deze school moet “inhuizen” in de school de Lispeltuut. Met wat goede wil is er binnen het gebouw voldoende ruimte om daar een voorlopige invulling aan te geven. Het confessionele onderwijs werkt niet echt mee vandaar dat de gemeenteraad de wethouder Onderwijs de opdracht meegaf om een oplossing te bereiken. Tot nu toe worden er vooral procesdocumenten geproduceerd en daar schiet je natuurlijk niet veel mee op. Deze vertraging zorgt voor een matige ontwikkeling van het openbaar onderwijs in de Vroonermeer en dat kan niet. Na het reces zullen verschillende politieke partijen de wethouder stevig hierop aanspreken. Participatie: Zoals u weet maakt de fractie van de SeniorenPartij Alkmkaar (SPA) van participatie, of het ontbreken daarvan, regelmatig een bespreekpunt in de commissie en gemeenteraad. Kirsten Dielemans heeft hierover regelmatig de degens met het College gekruist. De Alkmaarse Rekenkamer heeft de participatie in Alkmaar onderzocht en concludeerde dat de Alkmaarse gemeenteraad te veel het particuliere belang steunt en te weinig het algemeen belang dient. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft aangegeven zich helemaal niet in dat beeld te herkennen. Luisteren is juist een taak van raadsleden, weten wat er leeft. Op het terrein van de participatie is er het nodige mis gegaan, denk maar aan de openstelling van de horecatijden, verruimen van de openingstijden gokhuizen, bouwplannen van Everdingenstraat, Trefpuntkerk. De komende jaren gaat er met de komst van de Omgevingswet op het vlak van inspraak en participatie veel veranderen. Belanghebbende moeten dan veel eerder bij de plannen worden betrokken. De gemeenteraad komt veel later in beeld en dan slechts in een adviserende rol. Dus zaak om “het” aan de voorkant van het proces goed te regelen. Bouwplannen Sperwerstraat – 80% sociaal De gemeenteraad is akkoord gegaan met de bouw van 78 woningen, waaronder 64 sociale woningen. Breed was de opvatting dat 80% sociaal wel heel veel was. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) verwees naar de situatie in Overdie waar eenzijdige opbouw in een wijk tot problemen kan leiden. Voor het goede begrip, wij zijn niet tegen sociale woningbouw maar denken dat een gemêleerde opbouw van een wijk beter is. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) heeft tegen de 80% sociale woningbouw gestemd maar is geen tegenstander van bebouwing op die plaats. NoordWestZiekenhuis garage komt er: De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met de bouw van een half verdiepte garage op het terrein van het ziekenhuis. Hiervoor staat de gemeente garant. Met het realiseren van deze voorziening wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan het mede oplossen van parkeerproblemen tijdens de vernieuwbouw van het ziekenhuis. Op dit moment zijn we in afwachting van de uitspraak van de Raad van State inzake de vaststelling van het bestemmingsplan. Victoriebrug: “We staan met ons rug tegen de brug”, zo omschreef de Arie Epskamp namens de SeniorenPartij Alkmaar (SPA) het gevoel in de Victoriebrugkwestie. Opnieuw moet er geld bij om de brug gangbaar te maken. Nu moet er weer 840.000 euro bij en zo langzamerhand naderen we de 2,5 miljoen euro voor een gewone loop/fietsbrug. Er zijn vernietigende rapporten van ingenieursbureaus over het vermogen van de ondergrond en dat de damwanden niet zijn meegenomen in de risicoberekeningen bij de ontwerpfase. De gemeenteraad heeft gevraagd om een onafhankelijk onderzoek waarbij echt de onderste steen boven moet komen. Dit soort zaken kunnen natuurlijk niet onbesproken en in geval van verwijtbare fouten niet onbestraft blijven. EK Wielrennen- financieel drijfzand: Wij werden- niet aangenaam – verrast door een voorstel van het College van B.&W. Niet besproken in de commissie maar direct in de gemeenteraad. Het College wil graag de EK Wielrennen in Alkmaar organiseren. Dat kampioenschap moet zich afspelen van 7 tot 11 augustus 2019. Er worden door het College oncontroleerbare bewerkingen gebruikt om de zaak akkoord te krijgen. Zo spreekt men over: “Alkmaar op de kaart zetten, en het is economisch belangrijk”. Het hele verhaal is gebaseerd op financieel drijfzand, nl de begroting sport voor de jaren 2020 en 21 worden jaarlijks met 120.000 verlaagd, dus 240.000 euro en daarnaast wordt het verwachte positieve begrotingssaldo 2019 nu al voor een bedrag van 500.000 euro ingezet voor het EK Wielrennen. Bij navraag bleek er zich nog niet één sponsor te zijn binnen gehaald, geen subsidie uit de regio, de provincie en het Rijk. Kortom, al het een beetje tegenzit gaat de Alkmaarse gemeenschap voor vele euro’s het schip in. De SeniorenPartij Alkmaar (SPA) vond deze gok te groot en heeft daarom tegen het voorstel gestemd. De voltallige coalitie ( GroenLinks, VVD, CDA, D66 en PvdA) vonden het allemaal prachtig! We wachten het af. Bereikbaarheid gemeenteraadsfractie: De gemeenteraadsfractie is telefonisch bereikbaar: Arie Epskamp: 06-41755123 a.epskamp@spa-alkmaar.nl Kirsten Dielemans 06-30875524 k.dielemans@spa-alkmaar.nl

In memoriam Ab Olie Gisteren stond ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen PvdA Alkmaar 21-12-2018 10:35

In memoriam Ab Olie Gisteren stond in de krant het droevige nieuws dat Ab Olie overleden is. Dit nieuws raakte ons en met ons veel andere mensen hard! Ab Olie was een man die zich altijd inzette voor zijn medemens. En met de vasthoudendheid van een pitbull plaatste hij aapjes op schouders om vooral zijn ideeën gerealiseerd te krijgen. En ideeën die had Ab....! Vlak voor zijn opname in het ziekenhuis hadden wij nog een gesprek met Ab over een van zijn laatste projecten de boodschappenplusbus. Het was een wens van Ab dat nog veel meer ouderen, en op veel meer plaatsen, in Alkmaar gebruik gemaakt kon worden van deze bus. Samen met Kathinka Kerssens van de PvdA Alkmaar heeft de Senioren Partij Alkmaar gekeken of er een mogelijkheid was om deze wens, die belangrijk is voor veel ouderen, te realiseren. We hebben hier samen met de PvdA een motie voor gemaakt die samen met veel andere partijen werd ingediend en door de voltallige gemeenteraad werd ondersteund! We vinden het fijn dat we dit mooie en belangrijke initiatief op deze manier voor meer mensen mogelijk kunnen maken en we hopen dat Ab hier voor zijn overlijden nog iets van meegekregen heeft. Voor nu, rust zacht Ab! De wereld is zonder jou een stuk minder mooi en we gaan je ontzettend missen! Wij wensen Ab zijn familie, vrienden en collega’s ontzettend veel sterkte met het verwerken van dit enorme verlies!

Boodschappen PlusBus Samen ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 23-10-2018 18:25

Boodschappen PlusBus Samen boodschappen doen of een uitstapje maken onder begeleiding van vrijwilligers, dit kan nu ook in Alkmaar met de boodschappen PlusBus! Een initiatief van het nationaal ouderen fonds dat inmiddels ( met lokale sponsoren) al op meerdere plaatsen in Nederland gerealiseerd is. Afgelopen donderdag was de SeniorenPartij Alkmaar aanwezig bij het officiële start moment van deze bus in de Rekere 2.0 Ab Olie, altijd een drijvende kracht achter goede initiatieven in Huiswaard had zijn schouders eronder gezet en afgelopen donderdag was de eerste “ Alkmaarse rit”. Samen boodschappen doen, naar de markt, pannenkoeken eten of een dorpen rit door West-Friesland.., dit en nog veel meer uitjes staan in het programma van de boodschappen PlusBus. Tegen een bijdrage kunt u hieraan meedoen. Een prachtig initiatief vinden wij, want samen leuke dingen doen is toch beter dan alleen?! Meer informatie kunt u tussen 9.00 en 12.00 uur telefonisch krijgen bij het wijkactiviteiten team Huiswaard (072- 5629861) of natuurlijk persoonlijk even langs gaan dat is nog leuker 👍

Controleren is, zo blijkt, een ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Partij voor de Dieren ChristenUnie Alkmaar 22-10-2018 21:45

Controleren is, zo blijkt, een beladen woord. Controleren betekent voor ons als SeniorenPartii Alkmaar onder andere dat wij kijken of de door ons (gedelegeerde) taken en bevoegdheden op de juiste manier uitgevoerd worden. Dat is ook de verantwoordelijkheid van een gemeenteraad. En controle is precies wat de SeniorenPartij Alkmaar graag wil hebben , ook bij het proces rondom het ontslag van de clientenraad. Het gaat er namelijk om dat het proces goed gevolgd is. Als het proces niet goed verlopen is dan moeten de gemeenteraad wellicht de kaders aanpassen. Heeft het college, heeft de wethouder als bestuurder geacteerd zoals wij dat als gemeenteraad van hem gevraagd hebben en ook mogen verwachten? De gemeenteraad heeft een verordening vastgesteld waarin duidelijk staat dat een clientenraad niet (zomaar) ontslagen kan worden. En dit staat er met een reden want het zou toch niet mogelijk moeten zijn dat een clientenraad ontslagen kan worden als het de bestuurders niet zint? Om te bepalen of je een clientenraad mag ontslaan daar gaan wij niet over, daar hebben wij in Nederland gelukkig een rechter voor. Maar toch.., als de wethouder dan aangeeft dat hij een door de raad vastgestelde verordening “creatief” uitgelegd heeft dan willen wij heel graag weten of dat proces wel gelopen is zoals het behoort.. En dan behoort het niet in het geheim te gebeuren maar in alle openheid, het kan toch niet zo zijn dat maar een paar partijen op de hoogte zijn van wat er precies speelt? We werken in een duaal bestel, dat betekent dat de gemeenteraad het hoogste orgaan in de stad is. De gemeenteraad heeft een kaderstellende en controlerende taak en ook een eigen verantwoordelijkheid. De wethouders dienen uitvoering te geven binnen de wetgeving en door de raad gestelde kaders Helaas zijn wij als sinds juli bezig om te achterhalen wat er nu precies gebeurt is. We hebben Raadsvragen gesteld, schriftelijke vragen en nog een keer verhelderende vragen. En vanaf juli horen wij al van de wethouder dat hij ons zal gaan informeren, vorige week was het half oktober en nog altijd hadden wij niet actief iets van de wethouder vernomen rondom dit proces. We kregen alleen (zeer summier) antwoord op onze vragen. Het verslag van de openbare hoorzitting wil de wethouder niet vrijgeven. Nu na vier maanden loopt er een procedure, en dat er een datum is bij de rechtbank dat hebben wij ook via een zeer alerte lezer via onze Facebook pagina moeten vernemen. Wij vonden het dus noodzakelijk om de wethouder nu echt een signaal te geven. Een motie, zeg maar een uitspraak van de Raad, waarin wij de wethouder gevraagd hebben om de Raad “mee te nemen in het proces en zo snel mogelijk te zorgen voor een clientenraad. En natuurlijk na al dat afschuiven zijn we nu zover dat de zaak “onder de rechter is” en dat de wethouder geen uitspraken mag doen. Er zijn mensen beschadigd en dat kan en mag niet. De motie mede ingediend door BAS en gesteund door de Christen Unie en de Partij voor de Dieren heeft het helaas niet gehaald. De andere leden van de Alkmaarse gemeenteraad vertrouwen erop dat het wel goed zal komen, wij betreuren dit..Als de wethouder deze gemeenteraad serieus genomen had dan had hij ons al eerder kunnen en moeten informeren. Het aller belangrijkste is dat we ook al vier maanden zonder clientenraad zitten, de belangen nu niet behartigd worden en de gemeenteraad geen adviezen krijgen over deze kwetsbare groep mensen bij belangrijke stukken.

Vanavond is in de gemeenteraad van ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 27-09-2018 19:46

Vanavond is in de gemeenteraad van Alkmaar Cor van Vliet beëdigd als fractieassistent van de SeniorenPartij Alkmaar. Cor van harte welkom en veel succes!

Onze fractie assistente Carla Tak ...

SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen SeniorenPartij Alkmaar (SPA) ouderen Alkmaar 27-09-2018 18:39

Onze fractie assistente Carla Tak Hoogendijk heeft, vanwege privé omstandigheden, helaas moeten besluiten haar werkzaamheden als fractie assistente neer te leggen. De SeniorenPartij wil haar ontzettend bedanken voor haar inzet en wij zijn heel erg blij dat zij nog als aanspreekpunt voor de Overdie- Schermereiland voor de Seniorenpartij Alkmaar behouden blijft! Carla bedankt!