Nieuws van Valkenburgse Senioren Partij (VSP) over VVD inzichtelijk

6 documenten

Valkenburg a/d Geul, ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD Valkenburg aan de Geul 16-08-2019 09:42

Valkenburg a/d Geul, 16-08-2019. Raadsfractie VSP, p/a Hekerbeekweg 66, 6301 EN Valkenburg a/d Geul. Tel: 0611567995 mail: jef.kleijnen@gmail.com Aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Betreft: schriftelijke vragen ex. art. 32 RvO van de gemeente Valkenburg a/d Geul. Geacht college, Naar aanleiding van de vragen (waar wij helemaal achter staan) van de VVD fractie d.d. 28 juli 2019 dat bewoners van diverse wooncomplexen in Valkenburg per 1 januari 2020 niet meer in aanmerking zouden komen voor een parkeervergunning/bezoekersregeling hebben wij nog een aantal aanvullende vragen. Dit n.a.v. het gegeven dat wij overstelpt zijn met vragen/klachten over deze absurde maatregel. U als college geeft aan dat u een fout (omissie) in het systeem wil herstellen. Als je kijkt naar de besluitenlijst van het college van 2 juli jl. dan staat daar iets heel anders namelijk dat het zou gaan over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen. Zoals u ongetwijfeld weet hebben wij altijd al grote kanttekeningen geplaats bij het huidige parkeervergunningensystheem zoals dat van toepassing is in Valkenburg. Wij hebben verzocht hier drastische verbeteringen in aan te brengen. Maar u doet juist het tegenovergestelde en komt weer met een verslechtering aanzetten. N.a.v. het bovenstaande willen wij de volgende vragen ex. art. 32 RvO aan u stellen die wij graag schriftelijk beantwoord willen zien: • Is het college bereid er zorg voor te dragen om het beleid omtrent parkeervergunningen te herzien? Dit in verband met rechtsgelijkheid. In feite zou ieder huishouden of adres een bezoekersregeling moeten kunnen aanvragen ongeacht waar men woont. • Waarom heeft het college de voorwaarde nooit eerder getoetst? Als de druk al zou zijn toegenomen dan moet dat objectief aangetoond kunnen worden. • Waarom heeft het college P1 ingezet als negatieve boodschapper van het gemeentelijk parkeerbeleid? De gemeente heeft jaren niet goed getoetst en nu mag een derde partij het gaan oplossen. Dat lijkt ons geen behoorlijk bestuur. • Is het college het met ons eens dat hier geen sprake is van een omissie, maar gaat over een wijzigingsvoorstel Besluit Uitgifte Parkeervergunningen? En waarom heeft het college dit niet in eerste instantie ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd? Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen.

Tijdens de recentelijk gehouden ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 07-06-2019 10:42

Tijdens de recentelijk gehouden raadsvergadering kwam het nieuwe Regelement van Orde van de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul aan de orde. Vooral bij de beantwoording van schriftelijke vragen hebben wij een amendement (bijgevoegd) ingediend omdat wij vinden dat tijdens een agendapunt wat op de raadsagenda staat je ook een discussie moet kunnen voeren. De raadsfracties van AB, CDA, PGP en VVD hebben hier tegen gestemd. Dat wil zeggen dat zij dus vinden dat je over schriftelijke vragen van een raadsfractie aan het college van B & W binnen een raadsvergadering geen discussie mag voeren. Met andere woorden alles moet bedekt worden met de mantel der liefde. En als je al constructief kritisch ingesteld bent moet je de lippen maar op elkaar houden. Daar zijn wij het volstrekt mee oneens. Wij hebben het navolgend aan de orde gesteld. Art. 32 Schriftelijke vragen. Hierbij willen wij toegevoegd hebben: Punt 7. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering in het kort nader ingaan over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord. Punt 8. Hierbij willen wij toegevoegd hebben: De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering aanvullende vragen stellen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord. Amendement raadsfractie VSP raadsvoorstel betreffende Reglement van Orde voor de vergaderingen en ander werkzaamheden van de raad gemeente Valkenburg a/d Geul 2019. Toevoegen bij Art. 32 schriftelijke vragen stellen wij de raad voor om 2 punten toe te voegen: Punt 7. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering in het kort nader ingaan over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord. Punt 8. De vragensteller kan bij schriftelijke in de eerstvolgende raadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde raadsvergadering aanvullende vragen stellen over het door het college of de burgemeester gegeven antwoord. Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen Lloyd Wagemans Gertie Silverentand

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 23-05-2019 13:34

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 22-05-2019

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 05-04-2019 06:09

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 03-04-2019 In dit nieuwsbulletin onze belangrijkste inbreng tijdens de raads-vergadering van gemeenteraad Valkenburg a/d Geul d.d. 1 april jl. Raadsfractie VSP Motie stopzetten procedure bouw Croix de Bourgogne/dependances. De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 1 april 2018. Overwegende dat: Dat er maar zeer weinig draagvlak is bij onze inwoners m.b.t. het herbouwen van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances op het Th. Dorrenplein in Valkenburg. Constateert dat: • Het Th. Dorrenplein nu een mooi plein is, dus koester deze pleinfunctie. • Dat Croix de Bourgogne geen dependance wordt van Jezuïeten klooster Boslust (wat voorheen wel het uitgangspunt en de bedoeling was). • Dat mensen liever zien dat de Kei weer zoals voorheen een prominente plek krijgt op het Th. Dorrenplein. • Dat je zo’n mooi plein zoals het Th. Dorrenplein nu geworden is niet helemaal moet gaan volbouwen, waardoor ook het mooie uitzicht totaal om zeep wordt geholpen. • Dat men naar Heerlens voorbeeld een mooie muurschilderij kan aanbrengen tegen de lelijke gevel kop Dr. Erensflat met typische Valkenburgse onderwerpen zoals blokbrekers (mergel) en/of de bokkenrijders. • Dat er weer structureel een kiosk geplaats wordt op het Th. Dorrenplein, zodat vooral lokale (muziek)verenigingen zoals in het verleden weer een stukje gezelligheid terugbrengen op het Th. Dorrenplein. • Dat we al meer dan anderhalf jaar verder zijn dat de opening van Hotel Croix de Bourgogne en 2 dependances in feite al had moeten plaatsvinden, terwijl er in feite nog geen enkel vooruitzicht bestaat wanneer de schop de grond ingaat. • Dat er weer sprake zal zijn van een bouwput, waar in feite niemand op zit te wachten. • Er geen enkele toegevoegde waarde te verwachten valt van zo’n klein Hotel Croix de Bourgogne en zijn twee lelijke dependances. Verzoekt: De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: Om alles in het werk te stellen dat de herbouw van Hotel Croix de Bourgogne en zijn 2 dependances alsnog niet gaat plaatsvinden en hierover op zeer korte termijn met de projectontwikkelaar in overleg te treden? En gaat over tot de orde van de dag. Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen, Lloyd Wagemans en Gertie Silverentand Alleen de raadsfractie van de VSP en raadslid Harry Cobben van AB stemden voor deze motie. De andere raadsleden van AB, CDA, PGP en VVD stemde tegen deze motie, zodat deze motie niet is aangenomen. En dan maar roepen dat wij meer moeten luisteren naar de burgers om ze vervolgens te laten vallen als een baksteen. Voorstel college betreffende aanbesteding meetsysteem Sibber - en Gemeentegroeve. Onze fractie is enorm geschrokken van het bedrag welk nodig is voor de aanschaf van een meetsysteem voor de Sibber- en Gemeentegroeve. In totaal een bedrag van maar liefst € 1,5 miljoen en dan nog te verstaan dat dit de goedkoopste aanbieding is die voortvloeit uit de aanbesteding. Als raad worden we hier voor het blok gezet. Als we geen meetsysteem aanschaffen dan zal de provincie handhavend gaan optreden tegen ons als gemeente. Zij hebben ons immers in de voorwaarden van de Mijnbouwwetvergunning de verplichting opgelegd om dit meetsysteem aan te schaffen. Althans die voorwaarde is uiteindelijk in de vergunning opgenomen nadat een bureau (Geocontrol) in 2009 aanbevolen heeft om een meetsysteem aan te schaffen. Vraag: Als eerste willen wij weten op grond van welke bepaling uit de Mijnbouwwet de aanschaf van dit meetsysteem verplicht wordt gesteld. Vraag: Daarnaast zouden wij van het college willen vernemen waarom een aanbeveling van een bureau uiteindelijk als harde voorwaarde in de vergunningsvoorwaarde is opgenomen. Wordt dat advies dan zo maar overgenomen door de Provincie? En waarom is er bijvoorbeeld geen second opinion aangevraagd? Dit lijkt ons van belang gelet op de financiële consequenties die dit nu heeft. Onze fractie gaat ervan uit dat deze verplichting in de vergunningsvoorwaarden voor alle grotten en groeven geldt in Limburg. Anders meet de Provincie met twee maten en is hier sprake van rechtsongelijkheid. Vraag: We willen dan ook graag met 100% zekerheid horen dat dit voor alle grotten en groeven in Limburg geldt en niet alleen voor onze Gemeente en Sibbergroeve. Vraag: Weet de wethouder of ons die verplichting van een meetsysteem ook nog te wachten staat voor onze andere groeven? En wat zou dat financieel dan gaan betekenen voor onze gemeente? Vraag: Tevens zouden wij graag willen weten waarom het stutten door blokken niet meer toereikend is dan wel mogelijk is. Hier zou men ook de verplichting kunnen opleggen om dat tweewekelijks te controleren. Deze wijze van ondersteunen gebeurt al zo lang en in 2018 is in een rapport aangegeven dat er geen gevaar dreigt voor de veiligheid van de Kerstmarktbezoekers in de Gemeentegrot. Of kunt u ons dan aangeven waarom de veiligheid dan niet meer gegarandeerd zou zijn. Gelet hierop vragen wij ons bewust af of de aanschaf van zo een duur meetsysteem wel noodzakelijk is. In artikel 3 van de vergunning is namelijk te lezen dat met het meetsysteem 2x per jaar een controle uitgevoerd zou moeten worden. Vragen wij ons af of dit dan wel voldoende is. Blijkbaar is de gehouden controle voor het wel of niet laten doorgaan van de Kerstmarkt 2018 wel voldoende geweest om een positief advies te geven. Wat de aanbesteding betreft het volgende. In eerste instantie is de eerste aanbesteding ingetrokken omdat niemand had ingeschreven. Daarop heeft de provincie ons uitstel verleend tot uiterlijk 1 oktober 2019. Dan zullen we dit systeem moeten hebben. Anders wordt er gehandhaafd hetgeen zal betekenen dat de Sibber- en Gemeentegroeve op slot gaan. Vraag: Is met de Provincie overleg geweest dat het opnemen van deze voorwaarde onverwachte hoge kosten met zich meebrengen welke niet alleen voor rekening kunnen komen van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Niet alleen onze gemeente maar ook de hele regio en Provincie heeft baat bij een veilig meetsysteem in de unieke grotten van Valkenburg. Vraag: Welke actie heeft de wethouder hierin genomen. Voorstel college evaluatie Valkenburg kerststad 2018 en kerstmarkt gemeente 2019. Op 11 februari jl. besloot de raad met uitzondering van de fractie VSP van 2019 tot 2022 de organisatie van de kerstmarkt in de Gemeentegrot in handen van de gemeente te houden. Met het voorliggende voorstel geldt dit slechts voor het jaar 2019. De evaluatie van Kerststad van Valkenburg a/d Geul is duidelijk. De begroting 2019 kerstmarkt Gemeentegrot. De fractie VSP blijft bij haar stelling dat de begroting kerstmarkt Gemeentegrot 2019 zoals aangegeven wordt helemaal geen begroting is maar een open eind verhaal. Er zijn geen onderbouwingen, wat betreft de cijfers getoetst op feiten. De fractie VSP blijft dus zeer kritisch over het voorliggende voorstel. In het voorstel voorafgaand betreffende de aanbesteding meetsysteem Sibber- en Gemeentegroeven vragen wij ons af of dit geen consequenties zal hebben voor de toekomst, o.a. hoogte entreekaarten. Ook vernemen wij in de media dat de plaats Remouchamps ook gestart is, met de organisatie van een kerstmarkt in de grotten. Hierdoor is de toekomst zeker concurrentie te verwachten en dus onzekerheid voor de kerstmarkten in Valkenburg a/d Geul. Daardoor de vraag aan de wethouder. Kunt u ons de toezegging doen, dat dit voorstel ieder jaar ter besluitvorming terug komt naar de raad? Stemverklaring: De fractie VSP stemt voor dit voorstel vanwege de grote economische belangen en impact die de kerstmarkt heeft voor onze gemeente. Maar de VSP stelt grote vraagtekens bij de aangereikte begroting 2019. Ratten overlast Broekhem Zuid n.a.v. beantwoording vragen college van B & W n.a.v. gestelde schriftelijke vragen van de raadsfractie VSP. Wij zijn het volstrekt oneens met de beantwoording. Want u geeft aan dat het probleem in de Koningswinkelstraat op zichzelf staat. Dit is beslist niet waar. Want er is ook sprake van o.a. rattenoverlast Koningswinkelstraat 45 en Van Heinsberglaan 20.Hiervan zijn ook al meerdere meldingen gedaan bij de gemeente. Buiten deze 2 klachten hebben wij meerdere klachten ontvangen van rattenoverlast in Broekhem Zuid zoals wij al in ons schrijven hebben aangegeven. Is het college alsnog bereid om alles in het werk te stellen om te komen tot een structurele oplossing van de rattenoverlast in Broekhem Zuid? Taxistandplaatsen n.a.v. beantwoording vragen college van B & W n.a.v. gestelde schriftelijke vragen van de raadsfractie VSP. Ook hier vinden wij het antwoord behoorlijk ondermaats. Wij zullen hier nog op terugkomen. Er is tijdens de raadsvergadering een meningsverschil gerezen tussen enerzijds Jef Kleijnen fractievoorzitter van de VSP en anderzijds de burgemeester m.b.t. de procedure hoe de beantwoording van schriftelijke vragen die gesteld zijn aan het college verder aan de orde gesteld kunnen worden tijdens een raadsvergadering. De burgemeester is van mening dat hier geen politieke discussie over gevoerd mag worden tijdens een raadsvergadering. Wij zijn het hier niet mee eens. Want volgens het Reglement van Orde van de werkwijze gemeenteraad zou dit wel mogelijk moeten zijn. Wij gaan dit meningsverschil binnen onze raadsfractie bespreken hoe wij daar in de toekomst mee om moeten gaan. Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen Lloyd Wagemans Gertie Silverentand

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 13-02-2019 08:54

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 12-02-2019 In dit nieuwsbulletin onze belangrijkste inbreng tijdens de raads-vergadering van de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul maandag jl. Voorstel college betreffende vervolg Polfermolenprojekt. Vandaag praten wij voor de zoveelste keer over het hoofdpijndossier de Polfermolen. En het wordt gewoon van kwaad tot erger. Voordat ik al aan de whisky zal gaan zal ik mijn betoog namens de raadsfractie van de VSP maar van te voren houden. Wethouder Remy Meijers weet precies wat ik hiermee bedoel. Als wij kijken naar de maatschappelijke raadpleging met daaraan gekoppeld het vertonen van de film en een digitale raadpleging dan hebben wij moeten concluderen dat men wil afwijken conform de opdracht aan de Brinkgroep om een aanbesteding voor te bereiden voor het realiseren van een sporthal, een doelgroepenbad en woningen zou men dit willen loslaten. Want het college zet grote vraagtekens of het doelgroepenbad nog gerealiseerd kan worden binnen de € 600.000 die overblijven van de € 1.800.000 na de taakstellende bezuiniging van de € 1.200.000. Dit is totaal tegenstrijdig met eerder gemaakte afspraken. Wij vragen ons van waar wij vandaag zitten. Is dit de raadszaal van de gemeente Valkenburg a/d Geul of bevinden wij ons hier in een of ander theater. Wij blijven erbij dat de inwoners van Valkenburg a/d Geul recht heb op een zwembad zoals dat nu van toepassing is. Als je het hebt over een zwembad van 8 bij 15 meter hebben wij een suggestie. We zouden wethouder Remy Meijers willen verzoeken om zijn privé zwembad dan maar publiekelijk ter beschikking te stellen. Ook vragen wij ons af waarom wij alweer € 90.000 moeten uittrekken in het kader van de voorbereiding en aanbesteding. Stop dit bedrag liever in het behoud van de Polfermolen zouden wij zeggen. Het financiële plaatje is het enigste waar dit college naar kijkt. Dat dit een regelrechte aanslag is op de leefbaarheid van de inwoners van Valkenburg a/d Geul en omgeving, dat laat hen helemaal koud. En dan hebben wij het over dat men blijft vasthouden aan de sloop van een gebouw wat amper zo’n 17 jaar oud is en zo’n € 16.000.000 aan gemeenschapsgeld gekost heeft. Hoe haal je het in je hoofd om zo’n mooi gebouw met al zijn belangrijke maatschappelijke functies, vooral op het gebied van gezondheid en maatschappelijke sociale contacten te willen slopen. En dan weer een nieuw gebouw uit de grond wil stampen met daaraan gekoppeld woningbouw die niet eens bereikbaar is voor de mensen die het het hardst nodig hebben in Valkenburg a/d Geul. Want van sociale woningbouw is geen enkele sprake. Wij blijven bij ons eerdere standpunt dat de Polfermolen met al zijn maatschappelijke functies in al zijn facetten behouden dient te worden (o.a. conform onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 10 december 2018). U wilde in de film die u wil vertonen en de digitale raadpleging de mensen opzadelen met een doemscenario en dat was als de mensen de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke functies toch overeind willen houden dat de OZB met 30 % verhoogd zou worden, of dat dit ten koste zou gaan van de bibliotheek, onderhoud publiek domein. Ook het verhaal dat bij behoud van de huidige Polfermolen het iedere inwoner € 107 op jaarbasis zou gaan kosten verwijzen wij naar het land der fabelen. U zult open kaart moeten spelen naar de mensen toe. U moet stoppen met het gekrakeel naar de mensen toe hoeveel de huidige Polfermolen ons wel niet kost, maar vertel nu eens open en eerlijk wat de kosten zijn van de Polfermolen nieuwe stijl en hoe waardevol de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen is voor onze inwoners, maar ook voor onze bezoekers? Wij zouden dat graag ook willen weten, voordat wij al een definitief besluit kunnen nemen. Tevens vinden wij dat de werknemers en huurders van de Polfermolen betrokken dienen te worden bij de maatschappelijke raadpleging. Is het college hier toe bereid? Ook moeten de mensen de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken tijdens de maatschappelijke raadpleging dat de Polfermolen in zijn huidige omvang met al zijn maatschappelijke functies in stand gehouden moet worden. Is het college hiertoe bereid? De ingekomen brievenen bijlagen van AGR Xperience en OR Polfermolen zouden wat ons betreft als reactie meegenomen moeten worden m.b.t. de maatschappelijke raadpleging. Dat geldt ook voor de open brief van de familie Prins. Is het college hiertoe bereid? Tevens willen wij u expliciet verzoeken om al onze inwoners een huis aan huis schrijven te laten toekomen met daarin o.a. aangegeven wanneer de film uitgezonden wordt op TV Valkenburg, waar de bijeenkomsten plaatsvinden wijzen naar de digitale raadpleging en mensen ook de gelegenheid bieden om schriftelijk geraadpleegd te worden. Is het college hiertoe bereid? Tevens vinden wij dat er ook gekeken moet worden naar een totale visie van de Plenkertstraat. Hoe gaan wij de verkrotting in deze straat een halt toeroepen. Wat wij ook een slechte zaak vinden is dat bij Par’cour een fitnessruimte en AGR Xperience gerealiseerd zou gaan worden. Dat is toch al een regelrechte doodsteek voor deze twee zaken in de Polfermolen. Kijk nu eens na het schrijven van AGR Xperience. Daar wordt o.a. aangegeven dat het opheffen van de huidige Polfermolen de doodsteek is voor alle verenigingen. Er is ook totaal geen advies gevraagd aan de huidige huurders van de Polfermolen. Als wij kijken naar het schrijven van de OR Polfermolen dan spreek ons dit schrijven wel aan. Zeker gezien ons uitgangspunt waar wij vooralsnog aan blijven vasthouden en dat is het behoud van de huidige Polfermolen met al zij maatschappelijke voorzieningen door het college en de andere raadsfracties gewoon van tafel geveegd wordt. Hun visie houdt in dat de belangrijkste huurders/gebruikers overleg hebben gehad en met het volgende idee op de proppen komen. Men stelt voor om de voorkant van het gebouw De Polfermolen gelegen aan de Plenkertstraat (tot aan de sporthal) niet te slopen, maar te verbouwen door een vloer in de theaterzaal aan te brengen en daarin de volgende functies onder te brengen: • Zwembad met 25 meter en doelgroepenbad. • Horeca: AGR Xperience. • Multifunctionele (vergader) ruimte voor doelgroepen en verenigingen. • Fysiotherapieruimte. • Health & Beautysalon. • Fitness. • Kleedkamers t.b.v. het zwembad, sporthal. • Kantoren. • Ontvangstruimte. Hierdoor ontstaat er een combinatie van activiteiten. Tevens zou hierdoor de kwaliteit en de uitstraling van de Plenkertstraat verbetert worden. Binnen de bestaande structuur zouden dan ook 40 appartementen gerealiseerd willen worden. Wij willen het college indringend verzoeken om hierover in overleg te treden met de OR Polfermolen en te kijken of dit een goed alternatief is. Stemverklaring raadsfractie VSP. Wij als VSP kunnen alleen maar instemmen met een procesmatige maatschappelijke raadpleging (niet inhoudelijk). Hier kunnen wij pas een definitief oordeel over vellen, nadat wij een nieuwe aangepaste versie van de film en de inhoud van de digitale raadpleging hebben gezien woensdag as. M.b.t de besluitvorming voorbereiding van de aanbesteding stemmen wij tegen. Wij willen op zijn minst het eerst de resultaten van de maatschappelijke raadpleging afwachten. Motie Raadsfractie VSP Motie: onderzoek om te komen tot meer bezoekers winkelcentrum Valkenburg. De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 11 februari 2019. Overwegende dat: Een groot aantal detailhandelszaken (11) verspreid over het winkelcentrum van Valkenburg moet stoppen of overweegt te stoppen. Rede is de contante terugloop van het aantal klanten en omzetverliezen over het hele jaar. De oorzaken zouden volgens een aantal ondernemers, maar ook inwoners het verlies zijn van de regiofunctie van Valkenburg, de slechte bereikbaarheid van het centrum van Valkenburg en de parkeerproblematiek (te hoge parkeertarieven). Constateert dat: • Er sprake is van grote omzetverliezen. • Dat vele inwoners hun boodschappen elders in de regio gaan doen, waar het parkeren over het algemeen gratis is. • Dat ook de horecaondernemers hierdoor omzetverlies hebben. • Dat heel veel mensen Valkenburg mijden, vanwege te hoge parkeertarieven. • Dat ook de marktlieden klagen over hoge omzetverliezen. • Dat niet alle ondernemers op een lijn zitten. • Dat het niet toelaten van o.a. een visboer of ijskraam ook een negatieve uitstraling heeft. • Dat er veel parkeeroverlast is in de omliggende buurten. Verzoekt: De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: Samen met alle ondernemers en ook inwoners in overleg te treden met als uiteindelijk doel om de regiofunctie weer naar ons toe te trekken en met elkaar in discussie te treden om te komen tot lagere parkeertarieven in Valkenburg. Ook zou er een discussie gevoerd moeten worden om te komen tot een betere bereikbaarheid van het centrum van Valkenburg. Het zou goed zijn om een branche-adviescommissie te gaan oprichten, met als uiteindelijk doel om meer winkelend publiek naar Valkenburg te halen. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie werd niet ondersteund door de andere raadsfracties AB, CDA, PGP en VVD. Ze steken gewoon hun hoofd in het zand wat betreft de grote problemen die er spelen in het winkelcentrum in Valkenburg. Voorstel betreffende uitvoering bloemenplan centrum. De raadsfractiefractie VSP wil een pluim geven aan de ondernemers van Valkenburg aan de Geul i.v.m. het alternatiefplan door hun voorgesteld, wat betreft de kosten van het water geven van de bloemen. Dit is een stapje in de goede richting, ter verfraaiing van het centrum. Onze bezoekers en zeker ook onze inwoners van Valkenburg stellen deze bloemenpracht zeer op prijs. De V.S.P wenst de ondernemers veel succes en wijsheid toe met het oprichten van een B.I.Z. (bedrijfs investerings zone) en zullen dus voor dit voorstel stemmen. Voorstel college betreffende toekomst organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot. De raadsfractie VSP is overtuigd van het belang van dit evenement van het toeristisch product Valkenburg. In deze raadsnota wordt voorgesteld om de Kerstmarkt gedurende de periode 2019-2022 door de gemeente te laten organiseren. U stelt op basis van de huidige inzichten dat er geen andere partij zal opstaan, die dit op pakt. Is hier onderzoek naar gedaan.? Vertrouwt het college geen ondernemer? Zie de organisatie van de kerstmarkt in de Fluwelengrot. Dit functioneert blijkbaar wel, ook zonder een bijdrage van € 250.000 gemeenschapsgeld. De gemeente faciliteert en de ondernemer onderneemt! De VSP blijft bij haar standpunt eerst de evaluatie en de plannen ten behoeve van vermindering van de kosten af te wachten op 1april, om een beslissing te nemen. Voorzitter, waarom neemt het college de raad niet serieus, door herhaaldelijk om een blanco cheque te vragen? Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen / Lloyd Wagemans / Gertie Silverentand

Nieuwsbulletin VSP n.a.v. ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 04-07-2018 05:51

Nieuwsbulletin VSP n.a.v. raadsvergadering gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul die gehouden is op maandag 2 juli 2018. Deze vergadering heeft zo’n 7 uren in beslag genomen. Wij zullen hier nog een nieuwsbulletin over samenstellen. In dit bulletin besteden wij aandacht aan de raadsnota resultaten marktconsultatie Polfermolen en vervolg. De raadsfractie van de VSP heeft hier als enige partij tegen gestemd. Dan komen ook nog 2 moties aan bod die op initiatief van de raadsfractie van de VSP raadsbreed ingediend zijn en ook unaniem zijn aangenomen. Een motie i.v.m. meer extra agenten voor Limburg en een motie tegen invoering van loondispensatie. Raadsnota resultaten markconsultatie Polfermolen en vervolg. Wij vinden dat je met dit raadsvoorstel gewoon met de rug tegen de muur wordt geplaatst. Dit had ook na het reces aan de orde gesteld kunnen worden, zodat je hier een goed afgewogen besluit over kon nemen. Want wij hebben hier over het grootste hoofpijndossier van Valkenburg a/d Geul. Een dossier wat als het zwaard van damocles boven onze hoofden hangt. Maar ook iets wat men in feite zelf over zich afgeroepen heeft. Op 18 september 1999 heeft de toenmalige raad ingestemd met de bouw van de Polfermolen kosten 35 miljoen gulden wat omgerekend uitkomt op zo’n 16 miljoen euro. Ik wil hier niet al te lang op ingaan, maar ik heb het toen de molensteen om de nek van Valkenburg genoemd en heb toen ook tegen dit voorstel gestemd. Nu stelt het college voor om te onderzoeken of op de gronden van de Polfermolen woningbouw toe te staan met daarbij een sporthal en een doelgroepenbad om zodoende een aantal maatschappelijke functies te behouden. Wij vinden het zeer jammer dat het gezondheidscentrum uiteindelijk niet in de Polfermolen gevestigd kon worden. Ook vinden wij dat vooral het vorig college en coalitie het niet onder stoelen of banken gestoken heeft om de Polfermolen maar tegen de vlakte te gooien. En dan hebben wij het over een gebouw wat zo’n 17 jaar oud is. Alleen voorafgaande voor de verkiezingen is men toen gedeeltelijk op hun schrede teruggekomen om toch bezien hoe de maatschappelijke functies van de Polfermolen behouden kunnen worden. Dit vanwege de grote onrust onder onze inwoners. Wij vinden vooraleer je een besluit als nu voorgesteld wil nemen dat je op zijn minst met de gebruikers van de Polfermolen in overleg moet treden met als uitgangspunt hoe zij tegen de huidige situatie aankijken. Want zij worden in deze totaal niet gehoord. En het kan zijn dat zij ook nog creatieve ideeën hebben hoe wij de Polfermolen alsnog overeind kunnen houden. Ook willen wij weten of het een en ander is afgestemd met de OR. En zo ja, hoe kijken zij hier tegenaan? Tevens zou je ook in overleg moeten gaan met de regio om te bekijken of het bouwen van extra woningen wel toegestaan is. En wat voor een impact heeft het willen realiseren van extra woningen op de gronden van de Polfermolen voor de rest van Valkenburg a/d Geul. In het verleden zijn er al energiebesparende maatregelen getroffen voor de Polfermolen. Wij vragen ons af of deze ook op de juiste manier toegepast zijn of worden om zodoende besparingen op te leveren, want de verwarmingsinstallatie kon verder afgesteld worden wat een geruime besparing zou moeten opleveren. Ons inziens had er veel meer moeten gebeuren om energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Hier is gewoon veel te weinig mee gedaan. Denk aan het opwekken van witte stroom via de watermolens, via rioolwarmte, isolatie, of het aanbrengen van zonnepanelen op het dak. Dit laatste zou zo probeert men ons wijs te maken vanwege de specifieke golvende dakconstructie. Wij verwijzen dit naar het land der fabelen. Zeker omdat iedereen van het gas af moet had hier veel meer op ingezet moeten worden. Wij willen vooraleer wij al tot besluitvorming van dit raadsvoorstel over kunnen gaan het college het volgende verzoeken: - is men bereid om een bijeenkomst te belegen voor gebruikers en andere gegadigde om te horen hoe zij over de nu ontstane situatie denken? - is men bereid met de regio in overleg te treden of extra woningbouw mogelijk is en wat de gevolgen zijn voor de toekomstige woningbouw in de rest van Valkenburg a/d Geul? - is men bereid te onderzoeken of er geen resultaten geboekt kunnen worden i.v.m. energiebesparende maatregelen? Ook hebben wij gehoord dat de tijden van het recreatief zwemmen ingekort zijn. Kunt u ons aangeven wat de rede hiervan is? Wij kunnen u nu al zeggen dat wij geen voorstander zijn van woningbouw op de gronden van de Polfermolen. Want het zal hier beslist niet gaan om sociale en betaalbare huisvesting voor jongeren en ouderen in onze gemeente. En daar is juist grote behoefte aan. Voor grootschalige evenementen en toerisme wordt binnen deze gemeente alles uit de kast gehaald. Ook als dit voor grote overlast zorgt voor onze inwoners en dit alles handenvol met geld kost. Maar als het gaat om maatschappelijke functies overeind te houden voor onze eigen inwoners, waar ook toeristische bezoekers baat bij hebben, dan geeft men niet thuis. En wat is een toeristenplaats zonder binnen en buitenzwembad. Het is in feite net hetzelfde als een bakker die brood moet bakken zonder meel. Wij als VSP vinden dat de Polfermolen met al zijn maatschappelijke functies overeind dient te blijven. Tevens vinden wij dat dit het gemeenschapshuis voor Valkenburg dient te zijn. Zo staat dat ook omschreven in ons verkiezingsprogramma ‘Het roer moet om’. MOTIE1 Raadsfractie VSP, AB, CDA, PGP en VVD. Motie i.v.m. meer extra agenten voor Limburg. De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 2 juli 2018. In aanmerking nemende dat: - het kabinet extra geld beschikbaar stelt voor 1111 agenten in Nederland en dat van dat aantal slecht 32 agenten naar Limburg komen; - het kabinet hiermee de nootkreet van de Limburgse burgemeesters en gouverneur naast zich neer heeft gelegd; - en dat het kabinet hiermee aangeeft dat Limburg minder prioriteit heeft ten aanzien van het terugdringen van de criminaliteit. Overwegende dat: - het een onmiskenbaar feit is dat de georganiseerde criminaliteit in grensregio Limburg, dus ook in Valkenburg a/d Geul hand in hand toeneemt; - inwoners en ondernemers van de gemeente Valkenburg a/d Geul hier veel hinder en nadeel van ondervinden; - de raad van Valkenburg a/d Geul het terugdringen van criminaliteit zoals drugscriminaliteit, autoinbraken, geweldsdelicten, asogedrag en verkeershufferig gedrag in onze gemeente topprioriteit vindt; - veel fracties in de Tweede Kamer de afgelopen jaren hebben gepleit voor het terugdringen van criminaliteit in de grensregio Limburg, maar nu geen boter bij de vis willen doen. Verzoekt: De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: De minister van Justitie en Veiligheid namens het college en de raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul een brief te sturen, waarin duidelijk naar voren komt: - onze teleurstelling over het besluit om slechts 32 extra agenten naar Limburg te sturen; - de problematiek rondom de alsmaar toenemende criminaliteit en de gevolgen daarvan voor de maatschappij; - de gemeentelijke ambities op het gebied van het terugdringen van criminaliteit (zoals ondermijning) en dat daarvoor meer politiecapaciteit voor nodig is; - een uitdrukkelijk verzoek tot heroverweging van het besluit met als resultaat dat er meer extra agenten naar Limburg komen. En gaat over tot de orde van de dag. MOTIE2 Raadsfractie VSP, AB, CDA, PGP en VVD. Motie tegen invoering loondispensatie De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 2 juli 2018. Overwegende dat: De regering en met name het ministerie van SoZaWe, bezig is met het uitwerken van plannen om mensen met een arbeidsbeperking, met ingang van 2019 te laten werken met loondispensatie. Constateert dat: - werknemers met een arbeidsbeperking verdienen net als alle werknemers een baan met een gewoon goed salaris op tenminste het minimumloonniveau; - werknemers met een arbeidsbeperking verdienen net als elke werknemer dezelfde arbeidsvoorwaarden en eenzelfde pensioenopbouw en WW-rechten; - werknemers met een arbeidsbeperking verdienen net als elke werknemer een vast maandelijks loon, zonder complexe verrekeningen achteraf. Nabetalingen en naheffingen leiden in de praktijk tot schulden; - werknemers met een arbeidsbeperking verdienen net als werknemers 1 inkomstenbron en geen 2 inkomstenbronnen voor 1 baan. Verzoekt: De raad kennis te nemen van de bovengenoemde constatering en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: In een brief aan het ministerie van SoZaWe hun ongenoegen laten blijken over deze plannen en via de VNG aan te dringen om deze plannen in te trekken. En gaat over tot de orde van de dag. Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen Lloyd Wagemans Gertie Silverentand