Nieuws van Verenigde Senioren Partij over VVD inzichtelijk

4 documenten

Lees hier de inbreng van onze ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij VVD CDA Dordrecht 09-07-2019 22:49

Lees hier de inbreng van onze fractievoorzitter Margret Stolk op de kadernota 2020 in de gemeenteraad van 9 juli 2019 Voorzitter, De VSP heeft in haar eerdere woordvoering al aangegeven, dat zij kritiek heeft op een aantal zaken die genoemd zijn in de kadernota 2020. Het feit dat het huidige college zich vooral richt op toekomstige generaties inwoners en werkgevers en daaraan ook het leeuwendeel van de Eneco gelden wil besteden stuit op fel verzet binnen mijn fractie. De VSP is er voor bestaande Dordtenaren en dan met name voor de ouderen en sociaal zwakkeren in de Dordtse samenleving. Eenzaamheid- en armoedebestrijding in Dordrecht zouden de speerpunten moeten zijn, naast het realiseren van een gezonde groei van het aantal inwoners en bedrijven. Vorige, meer linkse colleges hebben reserveringen aangelegd en geïnvesteerd in bedrijven zoals Eneco. Het huidige- en vorige college, heeft de reserves al aardig doen slinken en maken jaarlijks verlies op de gemeentebegroting. Alleen het voortdurend toevoegen van reserves aan de negatieve resultaten bedekt de zichtbaarheid van het tekort op de gemeentebegroting. En in zo'n rechts college moet Dordrecht vertrouwen hebben, dat het met een groeiambitie van 10.000 woningen in het dure segment allemaal wel goedkomt. In de ogen van de VSP een ongeoorloofde vlucht vooruit, met onvoldoende garantie voor succes en met veel te veel gekende en ongekende risico’s. Tot 2030 rijden er steeds meer gevaarlijke stoffen treinen door Dordrecht. Voluit bouwen in de Spoorzone kunnen wij tot die tijd wel vergeten dus. Ook de economische ontwikkeling op het moment dat de dure huizen beschikbaar komen is onzeker. De mogelijke Brexit en de lopende handelsoorlogen vertragen nu reeds de economische groei. Blijft de huizen markt dan ook oververhit of stort een en ander in? Als dat laatste gebeurt blijft Dordrecht en haar begroting achter in een Financiële ellende. De VSP pleit ervoor om op woningbouw gebied het ambitieniveau te matigen en te overwegen meer woningen te voorzien voor jonge gezinnen, studenten, ouderenwoningen (levensloopbestendig) en singles in plaats van alleen maar dure woningen. Om in te spelen op modernere woonvormen kan de bevolking van Dordrecht ook groeien en daarmee de inkomsten van het gemeentefonds. En de kans om deze woningen aan bestaande bewoners, als aan nieuwe bewoners te verkopen is groter en veel minder risicovol. De VSP hoort deze geluiden ook bij andere partijen en ook het CDA maakt zich sterk voor meer diversiteit in de woningbouw. Ook vanuit BVD is de vraag om sociale woningbouw in Amstelwijck tot op heden onbeantwoord gebleven. En waarom die haast? Met een Eneco donatie van 250 miljoen kan je juist meer tijd nemen om de Dordtse begroting op orde te brengen. De VVD noemde De VSP “rupsje nooit genoeg”, maar de VSP is veel voorzichtiger dan dit college en zij zet zich primair in voor de bestaande- en met mate voor nieuwe bewoners van Dordrecht.. Wat we niet willen is onnodige risico’s met de gelden van de gemeente Dordrecht. Wat we wel willen is reserveringen van een belangrijk deel van de Eneco gelden. En besteedt deze gelden pas als de reguliere begroting daarvoor ruimte biedt. Maar dit college maakt net zo makkelijk 125 miljoen vrij voor hun ambitie en woningbouw! En ook nog eens 300000 euro voor extra feestjes. Dan ook nog eens 400000 per jaar bij voor dé sportboulevard.... Voorzitter ik kan nog wel even doorgaan! Maar wie is hier nu rupsje nooit genoeg? Dit college, zal naar onze mening nooit een mooie vlinder worden! Wij willen een mengeling van renderende investeringen, zowel op financieel- als op sociaal gebied. Tot slot wil de VSP het college vragen om nadrukkelijker werk te maken van de onveilige situatie met gevaarlijke stoffen via het spoor door Dordrecht. Dit vervoer per spoor belemmert de gemeente Dordrecht al te lang om haar burgers veiligheid te bieden (5 x boven de landelijke norm) en kan wel eens een reden zijn voor nieuwe bewoners om juist niet te kiezen voor Dordrecht als woonplaats. Er is reeds nagedacht over een ondergrondse spoorweg route langs Zwijndrecht, onder de rivier de Merwede door en ondergronds langs de A16 richting Brabant. Een megaproject maar wellicht de oplossing om Dordrecht veiliger te maken voor de bestaande bewoners en aantrekkelijker voor nieuwe bewoners. En in VVD termen, wellicht de meest renderende investering die Dordrecht kan doen met geld van ProRail, Rijkswaterstaat en wellicht een beetje van de Eneco gelden. Kortom de VSP heeft een heel ander Dordrecht voor ogen dan dit college. Wij willen geen verdere tweedeling in Dordrecht van rijke inwoners versus minimagezinnen. De VSP wil juist deze (financiële) zwakkere inwoners ondersteunen en versterken, zodat er meer evenwicht ontstaat tussen rijk en arm. De VSP heeft dan ook een andere besteding van de beschikbare gelden voor 2020 voor ogen. Foto Thymen Stolk

Artikel 40-vragen Nieuwe ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij VVD CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid D66 Dordrecht 24-04-2019 10:50

Artikel 40-vragen Nieuwe aanbesteding waterbus Namens de gemeenteraad van Dordrecht: de VSP, BVD, Dordtse VVD, CDA, D66, GroenLinks, CU/SGP, PVV, SP, PvdA en Gewoon Dordt. Afgelopen week werd bekend dat bij de nieuwe aanbesteding van de waterbus de frequentie fors omlaag gaat voor wat betreft de routes van Dordrecht naar Rotterdam en vice versa via de andere Drechtsteden. Van een nieuwe exploitant wordt een veel lagere vervoersfrequentie verwacht dan de reizigers nu gewend zijn. Dat is funest voor een evenwichtige modal split waarbij reizigers een prima alternatief grotendeels kwijtraken. Het Drechtstedenbestuur heeft hierover vorige week een kritische brief geschreven aan de verantwoordelijk gedeputeerde, de heer Janssen. Dit leidt bij de gemeenteraad Dordrecht tot de volgende vragen aan het college: 1. Bent u het met ons eens dat in het programma van eisen tenminste het huidige niveau van dienstverlening te vragen aan een nieuwe exploitant? 2. Bent u het met ons eens dat een verlaging van het niveau van de dienstverlening van de waterbus niet strookt met de groei-ambitie van Dordrecht en de Drechtsteden en de multimodale bereikbaarheid van de Drechtsteden in het algemeen en Dordrecht in het bijzonder? Zo neen, waarom niet? 3. Bent u het daarom met ons eens dat het Dordtse eiland ook per waterbus goed verbonden hoort te zijn met de andere Drechtsteden, Kinderdijk en Rotterdam? 4. Wat is de inzet geweest van het Dordtse college bij de aanbesteding van de nieuwe waterbusconcessie zowel richting Drechtsteden als provincie? 5. Wat is de inbreng van het Dordtse college in zowel de Drechtsteden als naar de verantwoordelijk gedeputeerde Janssen geweest? Welke (harde) Dordtse eisen en wensen zijn in dit overleg op tafel gelegd en wanneer was bekend wat de inzet van de provincie zou zijn? 6. Welke stappen gaat het college nemen zowel binnen de Drechtsteden als naar de provincie nemen om te komen tot de best mogelijke dienstverlening en dienstregeling in de nieuwe concessieperiode?

In de gemeenteraad van 23 april 2019 ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij D66 CDA PvdA GroenLinks SGP VVD Dordrecht 23-04-2019 21:55

In de gemeenteraad van 23 april 2019 werd gesproken over de vergoeding van mantelzorgers. Het collegevoorstel is om de huidige vorm van de individuele waardering voor mantelzorgers te vervangen door invoering van de Dordtpas met een tegoed. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige zorg voor zieke familieleden of vrienden. Mantelzorgers zijn goud wáárd en verdienen een waardering en een goede ondersteuning om hen te ontlasten. Je mag nooit korten op mensen die uit vrije wil en zonder financiële vergoeding andere mensen helpen als zij ziek zijn, of op ander gebied hulp bieden. Het is ook , zoals de Engelsen het zeggen, Penny wise, pound foolisch ! . De mantelzorgers doen het niet voor het geld, maar vaak uit liefde. Mantelzorgers zijn veelal overbelast, dat blijkt uit vrijwel alle onderzoeken ! Als er al een paar zouden afhaken, omdat de waardering voor hun werk verminderd of omdat zij overbelast zijn dan betaalt de Gemeente het veelvoud van de vergoedingen aan professionele zorgkosten. Ook het feit dat wij hier in de gemeenteraad over discussiëren om deze vergoeding ( van 200 euro naar 40 euro op de Dordtpas) te verlagen is een verkeerd signaal. De VSP wil dat de vergoeding van 200 euro wordt gehandhaafd, in geld en vrij te besteden voor de mantelzorger. Dat is ons signaal aan de mantelzorgers, Respect !!! Wij hebben dan ook samen met de PvdA en de SP een amendement ingediend om de individuele mantelzorgwaardering te handhaven op € 200,- per jaar. Tot onze spijt is dit amendement niet aangenomen in de gemeenteraad van 23 april 2019. Tegen dit amendement waren het CDA, Groenlinks, BVD, VVD, D66 en CU/SGP. Ook het amendement van D66 die wij mede ondertekend hebben Een passende waardering" haalde het niet. Margret Stolk

Vandaag heeft onze fractie samen met ...

Verenigde Senioren Partij Verenigde Senioren Partij GroenLinks VVD Dordrecht 08-03-2019 23:47

Vandaag heeft onze fractie samen met de VVD Dordrecht en Groenlinks artikel 40 vragen gesteld aan het college inzake het burgerinitiatief Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. De VSP, VVD Dordrecht en GroenLinks Dordrecht hebben veel waardering voor Dordtenaren die gevraagd en ongevraagd meedenken over hun eigen wijk of woonomgeving. Op 25 januari 2019 hebben verschillende fracties van de Dordtse gemeenteraad een brief mogen ontvangen van het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied. Het Bewonersplatform heeft al meer dan 7 jaar intensief contact met verschillende gesprekspartners en is met hen een 54-puntenlijst overeengekomen om het gebied meer toegankelijk te maken voor de bewoners, o.a. door het hondenlosloopgebied te verbeteren, struinpaden aan te leggen en het ongeoorloofd fiets- en autoverkeer tegen te gaan. Naar aanleiding van deze brief willen wij u namens de fracties van Dordtse VVD, GroenLinks Dordrecht en VSP Dordrecht de volgende vragen voorleggen: 1. Bent u bekend met de afsprakenlijst met daarin 54 punten die samen met de gesprekpartners, zoals het Stadsbeheer, Stadsontwikkeling en de gemeentelijke afdeling verkeer, opgesteld zijn ter afhandeling? Zo neen, waarom niet? 2. In de brief van het Bewonersplatform wordt gesteld dat er nog tien punten uit de lijst gerealiseerd dienen te worden. Kunt u dit bevestigen? Zo ja, wat ligt volgens u ten grondslag aan het feit dat er nog afspraken opstaan met Stadsbeheer (nu CM Wijken)? Zo neen, bent u van mening dat alle 54 punten inmiddels gerealiseerd zijn? 3. Bent u op dit moment in overleg met het Bewonersplatform? Zo ja, wanneer denkt u met een oplossing te komen om de opstaande afspraken na te komen? Zo neen, bent u bereid om op korte termijn in overleg te treden met het platform om de openstaande afspraken na te komen? 4. Hoe duidt u de verwijdering van een voorziening om fietsers uit het voetgangersgebied te weren eind november jl.? Bent u bekend met het verzoek van omwonenden om deze terug te plaatsen? Zo ja, waarom is deze voorziening dan (conform de afsprakenlijst) niet teruggeplaatst? 5. Deelt u ons geloof in de kracht van alle Dordtenaren om iets voor elkaar te krijgen in zijn of haar leven en omgeving en dat de gemeente alles moet doen om daar -waar nodig- in te faciliteren? 6. Bent u daarom met ons van mening dat burgerinitiatief hoog op de agenda van de gemeente hoort te staan en dat de gemeente afspraken met Dordtenaren die een langlopende periode meedenken over hun wijk of woonomgeving na behoort te komen? 7. Hoe staat u tegenover het standpunt van het Bewonersplatform dat de gemeente afspraken niet nakomt en abrupt het contact heeft verbroken in het laatste stadium? Bent u met ons van mening dat dit een vertrouwensbreuk creëert tussen initiatiefrijke Dordtenaren en de gemeente? 8. Hoe denkt u dit vertrouwen de komende periode bij het Bewonersplatform Herstructurering Bilderbosgebied te gaan herstellen en daarmee alles in het werk te stellen om alsnog de opstaande afspraken na te komen? Zo ja, kunt u ons aangeven op welke termijn? Zo neen, waarom niet? Met vriendelijk groet, Margret Stolk Leo Stolk VSP Dordrecht Harry Peters Rolin den Heijer Dordtse VVD Ab de Buck Kitty Kruger GroenLinks Dordrecht