Nieuws van politieke partijen in Culemborg over VVD inzichtelijk

438 documenten

Het detailhandels-, horeca- en ...

VVD VVD Culemborg 12-08-2019 06:52

Het detailhandels-, horeca- en evenementenbeleid wordt vernieuwd. Daarvoor vraagt de gemeente uw mening. Heeft u de enquête al ingevuld?

Doe mee met enquête Windwinning ...

VVD VVD Culemborg 27-07-2019 15:35

Doe mee met enquête Windwinning Culemborg Tot 2 september staat een enquête online waarmee alle inwoners van Culemborg kunnen laten weten wat zij belangrijk vinden als het gaat over windmolens in onze gemeente. In de enquête staan 10 stellingen die gerangschikt moeten worden. Ook kunnen deelnemers een eigen idee achterlaten. Gemeente Culemborg wil een energie neutrale gemeente worden en wil hierom ruimte maken voor schone energie uit wind. Energiebedrijf Eneco en Coöperatie Vrijstad Windwinning werken aan Windwinning Culemborg: het plan waarbij in onze gemeente zes tot acht windmolens ontwikkeld worden ten zuiden van de N320. Deze initiatiefnemers willen nu van de inwoners van Culemborg weten welke belangen het zwaarst voor hen wegen? Staat het milieubelang, de verdeling van de opbrengsten of het belang van omwonenden voorop? Om hier een beeld bij te krijgen, vragen Eneco en Vrijstad Windwinning aan de inwoners om deze link: https://surveys.enalyzer.com/survey/linkindex?pid=futpefs3 te volgen en de enquête in te vullen. Het invullen kost een paar minuten. In september wordt de uitslag van de enquête duidelijk. De uitkomsten gebruiken Eneco en Vrijstad Windwinning bij het ontwerp van Windwinning Culemborg en de verdeling van de opbrengsten.

Iedereen een fijne en veilige ...

VVD VVD Culemborg 22-07-2019 05:52

Iedereen een fijne en veilige Zomervakantie gewenst. Vanaf 1 september zijn wij er weer!

Culemborg van Nu heeft in de ...

Culemborg Van Nu Culemborg Van Nu VVD ChristenUnie PvdA Culemborg 19-07-2019 20:26

Culemborg van Nu heeft in de raadsvergadering van afgelopen week gestemd voor het behoud van het zwembad de Waterlinie. Een zwemvoorziening is belangrijk voor onze stad. Zwemlessen voor de jeugd, zwemmen voor jong en oud, gezond en met een beperking in warmer water en zwemmen voor verenigingen en scholen in kouder water. Culemborg wil het haar inwoners graag allemaal blijven bieden. Het is de afgelopen jaren het stichtingsbestuur niet gelukt om het zwembad uit de rode cijfers te houden. Dat hebben we allemaal meegekregen. Op het moment dat sluiting dreigde heeft de stichting de kans gekregen van de gemeenteraad om een alternatief plan uit te werken. Toen de stichting commerciële marktpartijen benaderde waren er een aantal direct geïnteresseerd om de exploitatie over te nemen. De stichting selecteerde Optisport en werkte de mogelijkheden verder uit. Er zijn 5 professionele exploitanten die ieder tientallen zwembaden met succes exploiteren die allemaal heel erg graag dit zwembad willen gaan beheren. Twee daarvan tonen zich zelfs bereid om een rechtszaak aan te spannen om de deal bij Optisport weg te halen en het zelf te mogen doen. Dat zou niet gebeuren als het commercieel niet haalbaar zou zijn. En ja, er zijn ook uitdagingen. De plannen van Optisport reiken niet verder dan 10 jaar, en ook is niet direct voorzien in groot onderhoud. Dat is zeker een uitdaging waar de komende tijd een oplossing voor wordt gezocht. Voor Culemborg van Nu wegen de uitdagingen die we tegen gaan komen niet op tegen de voordelen van het behoud van het zwembad. Helaas zagen de partners in het raadsakkoord Christen Unie en PvdA de voordelen niet en stemden zij samen met de VVD en SP tegen dit reddingsplan van het zwembad. Culemborg van Nu is er voor U als Culemborger en daarom wilden wij het zwembad graag open houden. Samen met de overige partners uit het raadsakkoord hebben wij er voor gezorgd dat U als Culemborger de komende jaren nog heerlijk kunt zwemmen in de Waterlinie.

Ook het nieuws over de opruimplicht ...

VVD VVD ChristenUnie Culemborg 13-07-2019 06:56

Ook het nieuws over de opruimplicht en prullenbakken gelezen? Vorig jaar november hebben wij onderstaande motie ingediend. Helaas stemden alleen Culemborg Centraal en de Christenunie toen met ons mee en was de rest tegen. Blij dat het college toch ons geluid heeft gehoord! Nu doorpakken en snel prullenbakken plaatsen.

De meeste provinciebesturen zijn ...

GroenLinks GroenLinks ChristenUnie VVD CDA PvdA Culemborg 11-07-2019 10:12

De meeste provinciebesturen zijn rond! GroenLinks bestuurt in veel provincies mee, waaronder ook in Gelderland.😍 Samen met VVD, CDA, PvdA & ChristenUnie heeft GroenLinks in Gelderland een ambitieus akkoord gesloten. Met Jan van der Meer als gedeputeerde in het provinciale bestuur. Bij de energietransitie gaan we voor 55% CO2-reductie in 2030: als provincie ondersteunen we gemeenten en regio’s hierbij. Ook is er meer aandacht voor bewustwording en draagvlak bij bewoners: bewoners kunnen meer participeren in energieprojecten en een deel van de opbrengst gaat naar gebiedsfondsen. Ook gaan we energiearmoede tegen en bereiden we onze provincie voor op extremer weer. Provinciale aandacht verder voor herstel van biodiversiteit in natuurgebieden, landbouwgebieden en openbare ruimte. Via het Gelders Natuurnetwerk komt er meer bos bij. We kijken opnieuw naar het beleid om bomen langs provinciale wegen te kappen voor de verkeersveiligheid. Tot slot wordt gewerkt aan een inclusiever Gelderland waarin iedereen zich veilig en thuis voelt, ongeacht afkomst, gender, seksuele oriëntatie, religie, leeftijd of sociaal-economische afkomst. En ook hebben fietsverbindingen en circulaire economie een belangrijke plek gekregen in het Gelderse bestuursakkoord. Meer weten? Lees dan verder via 👉🏽https://gelderland.groenlinks.nl/nieuws/groenlinks-bestuurt-mee

Raad & Daad van 4 juli 🏡 ...

GroenLinks GroenLinks VVD CDA Culemborg 06-07-2019 06:47

Raad & Daad van 4 juli 🏡 GroenLinks is blij met raadsbrede steun om naast méér betaalbare woningen met méér groen, ook in te zetten op vernieuwende & flexibele concepten in de wijk Parijsch. Juist om te bouwen naar behoefte van Culemborgers! 🏡 Het college heeft een zienswijze opgesteld over de windpark plannen in gemeente Houten. ✍🏼 GroenLinks onderschrijft deze zienswijze & het voorstel om regie te nemen over mogelijk nieuwe windmolens in Culemborg. Bij de raadswerkgroep sociaal domein heeft de Stichting Present mooi verteld over de brug die zij weten te slaan tussen mensen die vrijwillig een ander willen helpen én zij die hulp kunnen gebruiken omdat ze er (tijdelijk) alleen voor staan. ❤️ Samen met VVD & CDA heeft GroenLinks vier moties ingediend om meer grip en sturing te hebben op zogeheten 'gemeenschappelijke regelingen' waaraan Culemborg met andere gemeenten deelneemt. Bijv. GGD, Avri en Werkzaak Rivierenland. Alle vier aangenomen. 👍🏼 Het is bijna zomervakantie.. 🏊🏽‍♀️ maar de raad heeft nog een aantal belangrijke avonden over de toekomst van het zwembad. 🏊🏼‍♂️ Op 18 juli staan debat & besluitvorming gepland. Lees meer via 👉 https://culemborg.groenlinks.nl/nieuws/raad-daad-van-4-juli-kwaliteitsverbetering-wijk-parijsch-windenergie-presentatie-stichting

Actuele Zaken - 4 juli ...

VVD VVD Culemborg 04-07-2019 17:00

Actuele Zaken - 4 juli 2019 Bestrijding en preventie eikenprocessierups Kan het college kort aangeven of de gemeente Culemborg bestrijdingsmaatregelen en methodes toepast in verband met overlast Eikenprocessierupsen, of er naar de toekomst toe aanpassingen in de huidige uitvoering komen/overwogen worden meer gericht op preventie en zo ja welke methode(s) dan word(en) overwogen. Heeft dit nog financiële gevolgen? Ook benieuwd naar de stand van zaken in Culemborg? Kijk naar de Live Stream zo dadelijk om 19.30 op : https://culemborg.raadsinformatie.nl/live

Actuele vragen - Werkgroep Sociaal ...

VVD VVD Culemborg 04-07-2019 08:45

Actuele vragen - Werkgroep Sociaal Domein - Commissievergadering - Raadsvergadering 4 juli 2019 Vanavond weer een volle avond openbaar bestuur en u bent van harte welkom ! 19.00 - 20.00 in de Schutterszaal de werkgroep Sociaal Domein waar de Stichting present West-Betuwe een presentatie komt geven. 19.30 - 20.00 Actuele vragen van raadsleden aan het college. VVD Culemborg stelt vragen over het bestrijden en preventie van de eikenprocessierups en de Avri. 20.00 - 21.00 Commissievergaderingen Schutterszaal 1 Toestemming betreffende 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland (C-stuk) 2 Rekenkamercommissierapport Doorwerking aanbevelingen 2013-2017 (A-stuk) Stadszaal 1 Coördinatiebesluit Windwinning (A-stuk) 2 Zienswijze Windpark Goyerbrug (A-stuk) 21.00 - ..... Raadsvergadering 1 Opening 2 Vaststellen van de agenda 3 Vaststellen besluitenlijsten Openbare besluitenlijst raadsvergadering 20 juni 2019 4 Spreekrecht burgers BESLUITVORMING C-STUKKEN* 5 Toestemming betreffende 2e wijziging gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Rivierenland B-STUKKEN* 6 geen A-STUKKEN ** 7 Kwaliteit Parijsch 8 Moties vreemd aan de agenda a Grip op samenwerkingsverbanden – synchroniseren van agenda’s b Transparantie van besturen gemeenschappelijke regelingen c Informatievoorziening vanuit colleges d Initiatief raadskring Regio Rivierenland e Noodzaak aanpassing rekenmethode accres Algemene bijdrage SLUITING U kunt natuurlijk ook met de Live Stream meekijken op https://culemborg.raadsinformatie.nl/live

Voortgang zwembad Met het ...

VVD VVD Culemborg 26-06-2019 14:29

Voortgang zwembad Met het raadsbesluit van 20 juni is besloten het zwembad De Waterlinie uiterlijk per 1 juli 2020 te sluiten. ECHTER De stichting SZC, die het bad exploiteert, heeft tot 18 juli 2019 de tijd gekregen om een alternatief plan aan de raad aan te bieden. Andere partijen kunnen na 18 juli en tot 1 november 2019 hierover in gesprek om de sluiting te voorkomen. Voor dit proces zijn de volgende data gepland; Maandag 08 juli 2019 vanaf 20.00 uur een informatie avond voor de gemeenteraad georganiseerd door SCZ. Maandag 15 juli 2019 Commissievergadering in verband met raadsvoorstel inzake zwembad en het alternatieve plan SCZ. Donderdag 18 juli 2019 Raadsvergadering starttijd 20.00 uur Naast raadstukken uit de commissie van 4/7 ook raadsvoorstel inzake zwembad en het alternatieve plan SCZ. Tot zover, als er meer bekend is melden wij dat.