Nieuws van politieke partijen in Enschede over VVD inzichtelijk

26 documenten

- Op schoot van de gevestigde orde ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD D66 PvdA Enschede 17-07-2019 21:16

- Op schoot van de gevestigde orde - Na een kwart eeuw heeft Burgerbelangen Enschede de leidinggevende positie in de coalitie weten te bemachtigen. Helaas is het voor een partij, die bestaat uit PvdA, D’66, VVD, etc. leden die ‘gewoon samen (iets?)willen doen’, praktisch onmogelijk gebleken om een duidelijk standpunt in te nemen en is zij dé geliefde schoothond van de gevestigde orde geworden. En dat is een gemiste kans aangezien Burgerbelangen Enschede de inwoner van Gemeente Enschede (die weinig heeft met landelijke idealen en standpunten) beter had kunnen en moeten vertegenwoordigen.

Democratie in de Gemeente ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD D66 ChristenUnie Enschede 10-07-2019 16:31

Democratie in de Gemeente Enschede... Met verbazing hebben wij kennisgenomen van de democratische besluiten die maandag en dinsdag zijn genomen in de Enschedese raad, waaronder de motie met betrekking tot de Stichting Enschedese Speeltuinen. De coalitie spreekt allen hun betrokkenheid en belang van de SES uit, daarom zijn we als DPE verbaasd dat de gehele coalitie gewoon deze motie van tafel veegt. Onderstaand het bericht van een duidelijk geraakte voorzitter van de SES en een beslissing die wij in Enschede niet moeten willen want “wij hebben hier goud in handen” volgens de NUSO. ===== Beste raadsleden, Wilt u deze mail doorzetten naar alle leden van de gemeenteraad van Enschede. Het bestuur van de Stichting Enschedese Speeltuinen constateert teleurgesteld dat de spelregels van de democratie, zoals gehanteerd in de gemeenteraadsvergadering van maandag 8 en dinsdag 9 juli van een hogere orde zijn dan de inhoud. Wij hadden gehoopt gezien de vele adhesiebetuiging van alle partijen dat geld de inhoud had gevolgd voor het behoud van het jarenlang bestaand speeltuinenwerk in onze stad. Wij delen u mede dat wij met pijn in het hart ons niets anders overlaat dan onze bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen. Ons voorgenomen besluit is unaniem als bestuur na de VIVA het traject in gang te zetten van zorgvuldige ontbinding van de Stichting Enschedese Speeltuinen. Hopelijk heb ik u bij deze voldoende geïnformeerd en groet ik u beleefd. Hoogachtend Gerrit Dijkhuizen Voorzitter Stichting Enschedese Speeltuinen ===== PvdA Enschede Burgerbelangen Enschede D66 Enschede ChristenUnie VVD Enschede #StichtingEnschedeseSpeeltuinen 1Twente Enschede Tubantia Enschede NUSO Speelruimte Nederland

Een goed idee vloeit voort naar een ...

DENK DENK VVD Enschede 10-07-2019 12:25

Een goed idee vloeit voort naar een mooie samenwerking! DENK is met het voorstel gekomen om de viering van 75 jaar vrijheid een voorrangsoptie te geven op het evenementenbudget. De VVD kwam tevens met ideeën waarop de moties zijn gefuseerd. Het voorstel is unaniem aangenomen!

Moskee Enschede wordt slikken of ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD Enschede 15-06-2019 10:42

Moskee Enschede wordt slikken of stikken. Gemeente Enschede gaat verder met het doofpot-beleid en vervangt democratie voor ‘Erdocratie’ en zelfs de pers zwijgt inmiddels in alle talen. Nadat in 2012 bekend werd dat in Zuid Enschede tegenover Aquadrome Zwemparadijs de grootste moskee van Oost Nederland komt, werd al snel duidelijk dat omwonenden bewust laat waren geïnformeerd en met 3-1 achter stonden. Toenmalig VVD Wethouder Hatenboer had er namelijk rekening mee gehouden dat dit plan op veel weerstand zou stuiten als duidelijk werd dat het niet slechts een normale gebedsruimte betrof. Bezwaarmakers kregen zonder pardon de stempel op van ‘xenofoob’ en werden weggezet als mensen die niet tolerant waren jegens moslims. Het moskeebestuur deed vrolijk mee aan het stigmatiseren door in de slachtofferrol te kruipen, waarmee zij gelijk groepsbrave politici aan hun zijde hadden staan. Dat het merendeel van de omwonenden en veel stadsgenoten hoofdzakelijk een probleem hebben met het formaat van de moskee, de te verwachte verkeersdrukte die ermee gepaard zal gaan en de islamitische doctrine die elke vrijdagmiddag met een roeptoeter over hun hoofden wordt uitgestort, wordt maar al te graag verzwegen. Alleen nog een kleinbeetje aandacht voor het inmiddels verworpen bezwaar tegen de verkeerscirculatieplan op dinsdag avond 25 juni in het gemeentehuis en de rode loper kan uit voor de grootste moskee van Oost Nederland. Een nieuwe moskee die de scheiding van kerk en staat gaat beëindigd met de invoering van de Azan(gebeds ”oproep”), waarbij de aanbidding van Allah ongevraagd aan iedere buitenstaander wordt opgedrongen. Democratisch Platform Enschede is van mening dat zowel de verwerpelijke manier van burgerparticipatie die gemeente Enschede heeft geveinsd, de normalisering van religieuze dominantie in onze seculiere samenleving, als de mateloze struisvogelpolitiek van naïeve politici en (linkse?)journalisten, vraagt om blijvende aandacht voor de huidige gang van zaken. Daarom heeft Democratisch Platform Enschede - DPE afgelopen woensdag college Enschede onderstaande (artikel 35) vragen toegestuurd: Fractie: Democratisch Platform Enschede DPE Datum: 12 juni ’19 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 3 juli ‘19 Onderwerp: Verkeerscirculatieplan ‘Moskee Enschede’ � Eindelijk is het zover. De laatste hobbel is bijna genomen en de weg is definitief vrij om de grootste moskee van Oost Nederland te realiseren in gemeente Enschede. Het democratische proces rammelde aan alle kanten, de uitslag van ruim 850 enquête formulieren moesten ervoor in de doofpot en een ‘incorrect ‘ uitgevoerde geluidstest (met de ‘Islamitische’ gebedsoproep) moest de gemoederen bedaren. Het demoniseren van de bezwaarmakers en het ontmoedigingsbeleid van het vorige college heeft uiteindelijk nuchter Enschede monddood weten te maken. Inmiddels is de de halve gemeenteraad ververst met nieuwe raadsleden die hun handen kunnen wassen in onschuld en lijdt een deel van de achtergebleven raadsleden, met een ‘it’s not in my backyard’ mentaliteit, aan geheugenverlies. Dat aan de Kuipersdijk een astronomische moskee moet herrijzen die eveneens plaats gaat bieden voor aanhangers buiten Enschede die zich schikken naar de dictaten uit Ankara, slaat gemeente Enschede geen acht op. Een beetje groepsbrave en/of politiek correcte burger vindt het normaal dat in de nabije toekomst de islamitische doctrine over dit stadsdeel wordt uitgestort en dat elke vrijdagmiddag het eerbetoon aan Allah als mantra’s aan onze stad wordt opdrongen. Alleen voor het verkeer is nog een klein beetje aandacht, niet voor de 124 parkeerplaatsen die nooit voldoende zullen zijn voor 1500 bezoekers. Mocht dit ter zijner tijd leiden tot veel parkeeroverlast aan de Kuipersdijk en aanliggende straten, is dat weer voor de toekomstige raad. Tegen die tijd heeft gemeente Enschede wellicht weer een mooi excuus om haar melkkoe van stal te halen, de “noodgedwongen” uitbreiding van ‘parkeerzones’. Het valt Democratisch Platform Enschede op dat gemeente Enschede niet praat over grensoverschrijdende activiteiten wanneer het dit opmerkelijke gebedshuis betreft. In het verleden is gebleken dat de politiek in Enschede weinig sjoege heeft van en aandacht heeft voor de Turks-islamitische gemeenschap direct over de grens, die alleen maar kan dromen van een majestueuze Moskee. � Democratisch Platform Enschede stelt het college de volgende vragen. � 1. Kan het college aangeven wat de uitslag is van de ruim 850 enquêteformulieren die VVD wethouder Hatenboer heeft georganiseerd bij de geluidsproef met de Azan in 2016? Zo ja, was het merendeel van de deelnemers eens met de plannen zoals deze nu voorliggen? Zo nee, waar ageerden het merendeel tegen? 2. Wijkraad Zuid Oost heeft op 6 april 2016 officieel een schriftelijk advies uitgebracht aan de gemeenteraad omtrent de bestemmingsplanwijziging kavel TCC, kan het college aangeven of dit advies is opgevolgd? Zo nee waarom niet, zo ja op welke wijze heeft gemeente Enschede contact gehad met de bezwaarmakers buiten de werkgroep Kuipersdijk om? 3. Kan het college aangeven of het proces ten aanzien van deze Moskee conform het ‘Enschede Akkoord’ is geïnitieerd en of zij vindt dat de wijkraad, de inmiddels opgeheven werkgroep Kuipersdijk en de omwonenden conform het beloofde democratische proces input hebben kunnen leveren? Zo nee waarom niet en zo ja waarom wel? 4. Is het juist dat er aanvankelijk 140 parkeerplaatsen in het ontwerp van de moskee waren opgenomen en dat ondanks aandringen van omwonenden voor méér parkeergelegenheid op eigen terrein, er nu minder op de huidige bouwtekening staan? Zo ja, kan het college de omwonenden garanderen dat zij gevrijwaard blijven van parkerende moskeegangers voor en nabij hun woning? 5. Is het college met Democratisch Platform Enschede eens dat polarisatie wordt bevorderd als een religieus centrum met uitheemse gebruiken wordt opgedrongen aan en leidt tot gevoelens van vervreemding en onbehagen bij de (ingeburgerde) Nederlander? Zo nee, waarom niet? 6. Gelet op de uitspraak van het moskeebestuur, dat iedereen van binnen en buiten Enschede welkom is om gebruik te maken van deze moskee, heeft gemeente Enschede rekening gehouden bij het verkeerscirculatieplan met bezoeker uit Duitsland? Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 7. Heeft het college geïnventariseerd hoeveel mensen woonachtig in Duitsland momenteel gebruik maken van de Marrokkaanse moskee aan de Tweede Emmastraat 50 te Enschede? Zo nee waarom niet en zo ja, hoeveel bezoekers betreft het? 8. Heeft het college geïnventariseerd hoeveel mensen woonachtig in Duitsland momenteel gebruik maken van de islamitische Al-Ummah school aan de Javastraat 6 te Enschede? Zo nee waarom niet en zo ja, hoeveel bezoekers betreft het? 9. Gelet op de ongerustheid van dit stadsdeel ten aanzien van de aanzuigende werking op de islamitische gemeenschap uit Gronau en omstreken, heeft het college onderzoek gedaan hoe groot deze Duitse gemeenschap is? Zo nee waarom niet en/of wanneer is zij hier voornemens onderzoek naar te doen? 10. Indien er géén grondig onderzoek is gedaan naar de omvang van de Turks- islamitische gemeenschap direct over de grens, er geen onderzoek is gedaan naar de wensen van deze gemeenschap en deze mensen vrij zijn om gebruik te maken van gebedsruimte in Enschede, kan het college dan aangeven of het verkeerscirculatieplan die nu op tafel ligt representatief is voor de gemeenteraad om tot besluitvorming te komen? Zo ja, waarom is het college deze mening toegedaan? Tubantia 1Twente Enschede RTV Oost Raad van State FVD Overijssel

Thierry Baudet daagt Mark Rutte uit ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD Enschede 17-05-2019 21:38

Thierry Baudet daagt Mark Rutte uit voor een ‘eerlijk’ debat. Durft onze minister president de discussie aan met de leider van Forum voor Democratie -FVD op neutraal terrein, of wordt de keutel ingetrokken door de VVD als Caroline (in zijn oortje)en partijdige presentatoren afwezig zijn? We wachten het af, nog 5 dagen voor de boeg.

Paasvuren Vanavond heeft onze ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD CDA Partij voor de Vrijheid Enschede 13-05-2019 22:26

Paasvuren Vanavond heeft onze fractie een motie (samen met CDA, PVV, CU, VVD & SP) ingediend om de Paasvuren te behouden en onderzoek te doen om in de volgende jaren tot een goede oplossing te komen, zodat deze mooie traditie kan blijven voortbestaan. De motie van DPE is door de gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Wij zijn dan ook blij dat de Gemeente Enschede ‘immaterieel’ erfgoed op waarde weet te schatten. #Enschede #Paasvuur #immaterieelerfgoed Raad053

Vanavond heeft onze fractie een ...

Burgerbelangen Enschede (BBE) Burgerbelangen Enschede (BBE) VVD D66 Enschede 13-05-2019 19:37

Vanavond heeft onze fractie een amendement (samen met D66, CU, Pvda, VVD en GL) ingediend om de bolling en de westkrans van de Usseler Es uit de planvoorraad bedrijfskavels te halen en terug te bestemmen naar landbouwgrond/natuur. Deze is door de gemeenteraad met een ruime meerderheid aangenomen. Voor BBE een bijzonder moment. Wij zijn blij dat de raad de cultuurhistorische waarde van de Es onderschrijft #usseleres #enschede #behoud

- Het groenst kabinet ooit - Een ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede GroenLinks VVD Enschede 04-04-2019 08:51

- Het groenst kabinet ooit - Een stem op de VVD is inderdaad een stem op GroenLinks gebleken. Ondanks dat VVD zich voor de verkiezingen populair wist te maken door het woord ‘klimaatdrammers’, zijn ze niet van de schoot van Jesse Klaver af te slaan.

Uitslag verkiezingen Provinciale ...

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks VVD CDA Enschede 01-04-2019 18:49

Uitslag verkiezingen Provinciale Staten Overijssel De verkiezingsuitkomst voor de Provinciale Staten liegt er niet om. Een mooie hoge opkomst doet vermoeden dat de interesse in de Provinciale politiek springlevend is. En dat is prachtig! Provincie breed kreeg de ChristenUnie ruim 7200 stemmen extra ten opzichte van vier jaar geleden. In Enschede waren dat er 650 meer. Een geweldig resultaat. Met deze stemmen in die hoge opkomst kunnen we de vierde zetel behouden. Van krap vier naar royaal vier. Geweldig! De CU gaat de komende periode door met een mooie en enigszins vernieuwde fractie. Maar vooral met een stabiele ervaring en kennis. Partijen als Forum en Groen Links werden heel groot en zullen van zich laten horen. CDA en VVD blijven ook meedoen als de grootste partijen. En de CU? We gaan inzetten op het brede midden. Een samenhangend geheel proberen te vormen in een versplinterd politiek landschap. We zullen in de komende periode constructief meedoen in een coalitie als het ons gegeven wordt. Maar ook in een oppositierol zullen we onze idealen blijven nastreven. Opkomen voor de naaste en spreken voor de zwakke. Juist daar waar het gaat om klimaatsopgaven en de maatschappelijke opgaven. Hierop zijn we aanspreekbaar. We staan voor grote opgaven die gemakkelijk voor polarisatie kunnen zorgen. Daarom moeten we steeds op zoek naar draagvlak. Hiervoor zal regelmatig het gesprek aangegaan moeten worden met onze inwoners en achterban. Een verkiezingsuitslag die ons aan het denken zet.... Hoe gaan we als Christenen vorm geven aan ons Provinciebestuur? Hoe dan ook, met vertrouwen. Vertrouwen in de toekomst, een betere toekomst! Samen de weg gaan, achter Jezus aan. Arjan Hof Statenlid Provinciale Staten van Overijssel

Enschede stemt collectief voor ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD Enschede 26-03-2019 07:52

Enschede stemt collectief voor verandering! Forum voor Democratie is eveneens in Enschede als grootste partij uit de bus gekomen. Anders dan wat velen willen doen geloven geniet FVD brede steun uit alle lagen, waaruit blijkt dat het toch echt wel verder gaat dan een eenvoudige ‘proteststem’. Het is niet nieuw dat verandering gepaard gaat met weerstand, zeker niet als inzichten fundamenteel met elkaar botsen. Maar in tegenstelling tot wat je mag verwachten, zijn het met name mensen uit linkse gelederen die momenteel polarisatie in onze maatschappij teweegbrengen. Nu het er op aankomt laat de houding van de “wereldverbeteraar” te wensen over. Het is aan de FVD-stemmer om zich in deze tijd niet van de wijs te laten brengen en te realiseren dat hij alles behalve alleen staat in de strijd om de Nederlandse identiteit te behouden. Wie verandering wil, zal in beweging moeten komen. Op naar de volgende verkiezingen! Verkiezingsuitslag Provinciale State 2019 Bruin: Forum voor Democratie -FVD Blauw : PVV Groen: CDA Licht Groen: GroenLinks Oranje: VVD