Nieuws van politieke partijen in Hattem inzichtelijk

1217 documenten

Nog ruim een dag te gaan. De ...

ChristenUnie ChristenUnie Hattem 06-07-2019 15:27

Nog ruim een dag te gaan. De superpoll van Hans Havinga over LidlAldi Hattem. https://twitter.com/hans_havinga/status/1145556112068042755?s=21

Afgelopen maandag besprak de ...

ChristenUnie ChristenUnie VVD Hattem 02-07-2019 14:41

Afgelopen maandag besprak de Hattemse gemeenteraad de voorjaarsnota en de kadernota. De voorjaarsnota geeft weer hoe het er financieel voorstaat. In de kadernota staan de kaders die het college meekrijgt bij het opstellen van de begroting. Een ding is duidelijk: er is in financieel opzicht werk aan de winkel. Hattem moet de broekriem aanhalen. De voornaamste oorzaken zijn de grote stijgingen in de uitgaven voor zorg en de hogere kosten voor zaken die we samen met andere gemeenten regelen, zoals het vervoer van leerlingen. Allebei posten waarop we als kleine gemeente Hattem weinig invloed op hebben. Tijdens de bespreking van de collegevoorstellen bleek er in de raad een grote mate van eensgezindheid. Alle partijen zijn het er over eens dat alle plannen en kosten nog eens tegen het licht moeten worden gehouden. Wel werd opgemerkt dat we met het bezuinigingsbadwater niet ook het kwaliteitskind moeten weggooien. Het collegeprogramma bevat mooie plannen (door VVD Hattem zelfs complimenteus zo mooi als een Mercedes gevonden). Voor het college is er werk aan de winkel, maar ook voor de raad om enerzijds de ambitie om het leefklimaat in Hattem op peil te houden voor bewoners, ondernemers en toeristen en anderzijds de uitgaven in de hand te houden. De politieke partijen gaan hun provinciale en landelijke fracties en besturen benaderen om te bezien of rijk en provincie aan de inkomstenkant nog wat kunnen betekenen. Wat dat betreft is het mooi dat veel landelijke partijen in de Hattemse gemeenteraad zijn vertegenwoordigd. Lokale partijen hebben een dergelijk netwerk niet. (Foto: Andreas Gademann - Creative Commons - Flickr)

De ‘Mercedes’ van het college in ...

VVD VVD Hattem 02-07-2019 11:03

De ‘Mercedes’ van het college in Hattem heeft last van zand in de motor! Het lijkt erop dat de (deel)auto van dit college niet meer zo lekker loopt en dat de waarschuwingslampjes al enige tijd branden. Toch toeren de wethouders er nog rustig op los! In 2019 bedraagt het jaarlijkse tekort € 439.000, maar in 2023 is dat opgelopen naar € 866.000, waardoor onze algemene reserve in 2023 circa € 2,8 miljoen negatief is. U zult misschien denken: waarom komt de VVD dan met een ‘Mercedes’?, maar daarvoor moeten we even terug in de tijd. Tijdens het aantreden van dit college vroegen wij ons als VVD Hattem openlijk af: “Deux Chevaux of Mercedes”, want er was ambitie te óver in het gepresenteerde coalitieakkoord, maar er ontbrak een financiële paragraaf. Ambitie is mooi, maar daarbij ook nog een verhoging van het aantal uren voor de wethouders was op dat moment zeer zorgelijk! Er kwam dus een Mercedes en dat kon volgens de VVD alleen maar een OZB-verhoging inhouden, want ambitie en mankracht is kostbaar. Bij de behandeling van de begroting 2019 vroeg de VVD zich oprecht af: “Wil Hattem de Mercedes van dit college wel betalen?”, want op dat moment werd inzichtelijk wat de uitvoering ging kosten. Van balans qua ‘willen en kunnen’ was geen sprake. Wij hebben daarom als VVD Hattem tegen de begroting 2019 gestemd, want in onze ogen werden er onverantwoorde risico’s genomen. Zo was de extra OZB-verhoging van 5% al ingeboekt. Ook werd duidelijk dat het zou leiden tot een forse toename van de schulden. Om de investeringen te kunnen realiseren werd dus niet alleen ‘met de pet’ bij de huidige inwoners van Hattem rondgegaan, maar ook bij toekomstige generaties. Op voorhand zou in 2019 en 2020 ook een aanzienlijke onttrekking uit de reserve Sociaal Domein plaatsvinden. In de begroting van 2019 werden dus de grenzen opgezocht. Ondanks dat de afgelopen jaren de financiën met inzet van allé Hattemers op orde waren gebracht. De VVD is niet de enige partij die dit college op dat moment heeft gewaarschuwd. Ondanks dat rekenden zij zichzelf al rijk met aanzienlijke voordelige bijstellingen vanuit het Rijk. Daar waar het coalitieakkoord en de begroting 2019 dus vol stonden met plannen die geld gingen kosten, staan de Voorjaars- en Kadernota in het teken van bezuinigingen. In de voorjaars- en kadernota worden zoekgebieden aangegeven, waarvan wordt verwacht dat ze een bijdrage kunnen leveren aan het bereiken van reëel structureel evenwicht. Ze leveren inderdaad een bijdrage, maar volgens de VVD zijn deze zoekgebieden een druppel op een gloeiende plaat (2019: € 93.000). Wij verwachten dan ook dat deze coalitie haar verantwoordelijkheid pakt, en de gestelde ambitie écht verminderd. De VVD heeft het college de afgelopen raadsvergadering nogmaals van ideeën voorzien. Om terug te komen op de Mercedes, welke inmiddels tot stilstand is gekomen. De VVD wil dit college dus best een (voor)zetje geven, maar wij willen in ieder geval niet dat u, de inwoner van Hattem, als ‘pechhulp’ inschakelt. Wij willen dus geen OZB-verhoging als sluitpost, maar wij willen wél de beloofde compensatie precariobelasting (de Vitens-tax). Natuurlijk mag er ambitie worden getoond. Ook wij hebben ambities voor deze mooie stad, maar u kent ons ook als een partij die keuzes durft te maken. Durf eens ‘Nee’ te zeggen! Eenvoudigweg omdat je verantwoord met belastinggeld om moet gaan. Misschien moet dit college de tijd nemen voor enige bezinning (terug naar de tekentafel) of een stapje terug doen, want de kadernota heeft de VVD Hattem niet kunnen overtuigen. Fractie VVD Hattem.

Superpolletje: ...

ChristenUnie ChristenUnie Hattem 27-06-2019 17:47

Superpolletje: https://twitter.com/hans_havinga/status/1144298898657370113?s=21

Samenwerking gemeenten Noord Veluwe ...

ChristenUnie ChristenUnie Hattem 19-06-2019 15:45

Samenwerking gemeenten Noord Veluwe beeindigd. https://rtvhattem.nl/18/06/2019/regionale-samenwerkingsverband-samenwerking-noord-veluwe-snv-stopt/

Doret Tigchelaar, oud raadslid en ...

VVD VVD Hattem 18-06-2019 14:54

Doret Tigchelaar, oud raadslid en wethouder voor VVD Hattem, beëdigd als burgemeester van de gemeente Wierden. Lees De Dijkpoorter van deze week. https://dedijkpoorter.nl/algemeen/doret-tigchelaar-beedigd-als-burgemeester-van-wierden

VVD Hattem was, is en blijft nog ...

VVD VVD Hattem 13-06-2019 09:49

VVD Hattem was, is en blijft nog steeds kritisch als het gaat om PlusOV! De financiële cijfers 2018 van PlusOV hebben in de media, maar ook bij PlusOV de nodige aandacht gekregen. Aandacht (en zorg) die ze volgens ons ook hadden kunnen besteden aan hun kwetsbare reizigers. Vooral aan de leerlingen, ouders of cliënten waar het al vaker is misgegaan. Het heeft telkens weer een grote persoonlijke impact. Voor ons is daarom elke klacht er één te veel. Wij vinden het als VVD Hattem zorgwekkend dat PlusOV nog steeds een ‘ongeleid projectiel’ lijkt te zijn. Afgelopen raadsvergadering wilden wij daarom van de wethouder weten wanneer hij bij ons als raad terugkomt om aan te geven dat het voor aankomend schooljaar wél is geregeld. Helaas hebben wij daar (nog) geen antwoord op gekregen. In 2018 wilden wij als VVD Hattem een zienswijze indienen om PlusOV te bewegen met concrete voorstellen te komen hoe zij dachten het vervoer efficiënter, maar vooral effectiever in te richten. De zienswijze was n.a.v. de gewijzigde begroting 2018, waarin de kosten al hoger uitvielen dan eerder begroot. De andere partijen van deze raad zagen op dat moment de noodzaak van een zienswijze niet in. Nú misschien wel, want uit de concept jaarrekening 2018 blijkt dat de ‘mooie woorden’ niet realistisch waren. De routegebonden vervoerskosten zijn in 2018 met €2.425.342 (34%) gestegen ten opzichte van de gewijzigde begroting. Deze stijging in kosten kan volgens PlusOV voor de helft worden verklaard door een hoger vervoersvolume en voor de helft door een hogere prijs per reiseenheid. Daarnaast zijn ook de personeelskosten in 2018 met €300.634 overschreden; o.a. €50.000 overschrijding management en € 65.000,- overschrijding operationeel management. In 2018 heeft de directeur van PlusOV een vergoeding (met een chique woord ‘bezoldiging’) gekregen van €246.447 exclusief BTW en als klap op de vuurpijl heeft het vertrek van de oud-directeur ook nog een nadeel aan juridische ondersteuning opgeleverd van €30.000. Al met al lijkt er dus sprake te zijn van een ‘ongeleid projectiel’, ondanks dat het management grof (gemeenschaps)geld krijgt betaald. VVD Hattem wilde daarom tijdens de raadsvergadering niet alleen weten welke alternatieven er zijn, maar ook hoe de wethouder met droge ogen aan de Hattemer kan uitleggen, dat PlusOV: ‘een regionaal solide, efficiënt, klantvriendelijk en duurzaam vervoerder is!’ Albert de Boer, fractie VVD Hattem.

Vvd Hattem, Heerde en Epe stellen ...

VVD VVD Hattem 07-06-2019 20:39

Vvd Hattem, Heerde en Epe stellen miljoenenverlies plus ov ( vervoer voor mensen met beperking) aan de orde terwijl directie plus ov meer dan een ministers salaris ontvingen. .....

De toekomst van “ons” Hattem! ...

VVD VVD Hattem 05-06-2019 19:27

De toekomst van “ons” Hattem! Hattem is een prachtige stad met een aangenaam woonklimaat en betrokken Hattemers. Maar Hattem is ook kwetsbaar, zeker financieel gezien. Steeds meer taken vanuit de Rijksoverheid komen richting de gemeenten en vraagt daarmee ook steeds meer wendbaarheid en veerkracht van onze ambtelijke organisatie. Sinds 2014, het moment dat de H2O fusie tussen Hattem, Heerde en Oldebroek, op het laatste moment niet door is gegaan, buigt de gemeenteraad zich met regelmaat over de bestuurlijk positie van Hattem. In februari 2016 zag de toenmalige raad ook in dat Hattem, als er dan geen fusie bespreekbaar was, zij tenminste een duidelijke koers moesten gaan bepalen met wie ze intensiever gingen samenwerken. In tegenstelling tot 2014, werd er nu een bestuursopdracht vastgesteld met daarin een nadrukkelijke keuze voor samenwerking met (regio) Zwolle en waar provinciegrenzen geen belemmering mogen vormen. Steeds weer staat de VVD Hattem stil bij de vraag kan en redt Hattem het bestuurlijk gezien nog wel zelfstandig? Eigenlijk is daar neen het antwoord op, maar toch gaan we steeds weer tegen beter weten in op dezelfde voet door. Wat is dat dan toch? De hang naar eigen identiteit? Of …de koppigheid? Dit college heeft in zijn coalitieprogramma gekozen voor betekenisvol zelfstandig. Dit is mooi op papier, maar om zelfstandig en betekenisvol te kunnen opereren zal er sprake moeten zijn van een gezonde financiële situatie. Wij allen weten dat dit, zeker nu, niet meer het geval is. De gemeente Hattem staat zwaar onder druk en heeft het predicaat “matig” meegekregen van de provincie. Er zal kritisch moeten worden gekeken naar de opgaven die er liggen en de keuzes die dit college daarin maakt. Met andere woorden, ze moeten aan de bak. Het aantal onder preventief toezicht gestelde gemeenten neemt toe en dit zijn meestal die gemeenten waarbij de inwonersaantallen liggen tussen de 10.000 en 50.000. Ook weten we dat de kleinste gemeenten tot 20.000 inwoners, waaronder Hattem, meer moeite hebben met tijdig onderhoud te plegen, beheersplannen actueel te houden een en ander door te vertalen in de begroting. Ze komen hierdoor sneller financieel knel te zitten omdat de Financiële armslag gering is. Onze buren Heerde zaten al in de problemen en nu ligt ook Oldebroek maar ook Hattem onder het vergrootglas. Het kan dan ook geen toeval zijn, dat juist nu de Gedeputeerde Staten van Gelderland een verkenning start naar de opgaven van de toekomst van Hattem in de Kop van de Veluwe. Vandaag de dag staat, wat de VVD Hattem betreft, de bestuursopdracht: Samenwerking met Zwolle nog steeds, en dekt de titel in de conceptopdracht die nu voorligt: toekomstverkenning Kop van de Veluwe” niet de lading, en beperkt het wat ons betreft het zoekveld om ook provinciegrens ontkennend te onderzoeken. Het is essentieel, zeker gezien de voorgaande geschiedenis, dat dit traject nu volledig transparant en open gevoerd moet worden. Er nadrukkelijk gekeken wordt naar wat Hattem bindt zoals: identiteit, historische banden en besef, omstandigheden, gevoelens en emoties. De raad van Hattem deelnemer en beslisser is in het proces, en de inwoners van Hattem betrokken worden in het traject. Wat de VVD Hattem betreft moet er onderzocht worden wat goed is voor Hattem en ons niet moeten laten leiden en verleiden wat gemeenten om ons heen willen. Het gaat tenslotte, om de toekomst van “ons” Hattem. Fractie VVD Hattem.