Nieuws van politieke partijen in Zaanstad inzichtelijk

1093 documenten

Vandaag heeft DENK Zaanstad de motie ...

DENK DENK Zaanstad 13-06-2019 20:23

Vandaag heeft DENK Zaanstad de motie “Zichtbaar maken positieve ontwikkelingen Poelenburg en Peldersveld” ingediend. Met deze motie dragen wij het college op de positieve ontwikkelingen die de wijken hebben doorgemaakt na aanvang van het actieplan in kaart te brengen en deze zowel naar de Raad als naar de Zaanse burgers terug te koppelen.

Afgelopen maandag heeft de VVD zich ...

VVD VVD Zaanstad 05-06-2019 06:45

Afgelopen maandag heeft de VVD zich duidelijk uitgesproken over hun visie op de voorjaarsnota van het college. De A8/A9 is voor de VVD een belangrijk punt uit het verkiezingsprogramma en maakt zich daarom hier ook hard voor.

Zoals eerder aangekondigd, plaatsen ...

VVD VVD Zaanstad 04-06-2019 17:10

Zoals eerder aangekondigd, plaatsen wij een aantal berichten over de raadsvergadering. Hierbij de bijdrage van Marianne De Boer Doeves Inwonersinitiatief ondergronds afvalscheiding Saendelft gaat door! Dinsdag 28 mei is er in de raad een amendement van de VVD en POV aangenomen om de proef met het inwonersinitiatief ‘ondergronds gescheiden afval inzamelen in Saendelft’, goed te evalueren en de proef periode iets verlengen zodat we de inwoners in staat stellen te wennen aan het nieuwe systeem en de mogelijkheid krijgen om goede resultaten te laten zien. Dit is een heel mooi voorbeeld van de samenwerking tussen inwoners en de gemeente. Saendelft is een wijk die gebouwd is met een afval inzamelsysteem dmv ondergrondse containers. Het grondstoffenplan van de gemeente Zaanstad, wat het afval scheiden invoert dmv kliko’s is de reden geweest voor een zeer groot deel van de inwoners van Saendelft (Oost) om een actie op touw te zetten. De inwoners hebben een alternatief plan gemaakt. Ze willen graag afval scheiden, maar niet dmv kliko’s, maar dmv de ondergrondse containers, waar de wijk ook mee opgezet en ingericht is. Op 28 juni 2018 is er een motie aangenomen van oa de VVD om te onderzoeken hoe de gemeente maatwerk zou kunnen toepassen om voor deze wijk het scheiden van afval via een ondergronds systeem mogelijk te maken. De gemeente heeft samen met de actiegroep een uitwerking gemaakt die 28 mei 2019 aan de raad ter besluitvorming voorlag. Dat is heel mooi! Het voorstel behelst in het kort het invoeren van 2 systemen naast elkaar: ondergronds en op vrijwillige basis invoeren van kliko’s. Hoewel de actiegroep heeft ingezet op alleen het ondergrondse systeem, heeft de actiegroep samen met HVC en de gemeente Zaanstad een verklaring getekend, met als basis het ondergrondse systeem en met vrijwillige optie de minicontainers. Er is veel enthousiasme en bereidheid van de actiegroep en een grote groep inwoners van Saendelft om een succes te maken van het scheiden van afval dmv ondergrondse containers. De wijk is nu niet gewend om afval te scheiden(zoals het grondstoffenplan voorstaat) en zal ook moeten wennen aan het nieuwe systeem. Goed afval scheiden begint bij de inzet en motivatie van inwoners. Voor de huishoudens die toch graag een mini-container willen blijft deze mogelijkheid ook bestaan. Handhaving op schuurtjes, schuttingen en andere bouwsels in de voortuinen van oa Assendelft en Westerkoog wordt afgeschaald Inwoners van Assendelft en Westerkoog zijn de afgelopen maanden opgeschrikt door handhavingsactiviteiten, waarbij bouwsels die al jaren staan, maar niet bleken te voldoen aan het bestemmingsplan, onder dwangsom moesten worden afgebroken. Soms ging dat om schuttingen die een paar centimeter te hoog waren, of een ombouw in de voortuin voor een kliko. Ook carports en andere bouwsels die niet voldoen aan het bestemmingsplan moesten worden afgebroken. Handhavers doen dit, omdat de raad van Zaanstad heeft opgenomen in haar beleid dat er ‘projectmatig’ gehandhaafd kan worden. Bij een klacht van een buurman, betekent dat dat handhavers de hele wijk gaan handhaven. Omdat deze handhaving valt in de categorie ‘lage prioriteit’ wilde de raad graag weten of deze manier van handhaven wenselijk is en zijn doel niet voorbij schiet. De VVD heeft deze motie mede ingediend en de motie is aangenomen. Waar al jaren niet gehandhaafd is en het gaat om enkele centimeters dat bijv een schutting te hoog is, moeten we kijken of we hier pragmatischer mee om kunnen gaan. De raad heeft besloten tot het zodanig wijzigingen van het ‘Beleidsplan Veiligheid, Toezicht en Handhaving 2019-2021’ dat bij zaken met een lage prioriteit naar aanleiding van een klacht of een verzoek van een belanghebbende wordt beoordeeld of handhavend moet worden opgetreden. Tevens wordt gekeken of bebouwingen die al heel lang staan, (als het ware verjaard zijn), opgenomen kunnen worden in de nota woonbebouwing, en kan worden toegestaan dmv een omgevingsvergunning.

Vandaag heeft vice-fractievoorzitter ...

VVD VVD Zaanstad 03-06-2019 19:18

Vandaag heeft vice-fractievoorzitter Stephanie Onclin de algemene beschouwingen van VVD Zaanstad over de door het college gepresenteerde voorjaarsnota uitgesproken tijdens de Raadsvergadering van Zaanstad. Lees hier de bijdrage: https://bit.ly/2JVy67Y

Aanpak Verkeersdruk Ambacht en ...

VVD VVD Zaanstad 30-05-2019 19:18

Aanpak Verkeersdruk Ambacht en Thorbeckeweg (AVANT) door Tjeerd Rienstra De verkeersdrukte op de Thorbeckeweg zal de komende jaren flink toenemen en daardoor ook nog meer opstropen bij de kruising met de Wibautstraat. Hier is de afgelopen tijd het plan AVANT voor ontwikkeld en in detail uitgewerkt. De Raad is akkoord gegaan met het een voorkeursalternatief voor de aanpak van de Thorbeckeweg (project AVANT), waarmee de doorstroming en veiligheid van auto, bus en fiets wordt verbeterd en de overlast voor omwonenden wordt verminderd. Het voorkeursalternatief houdt op hoofdlijnen in dat de Thorbeckeweg straks via een tunnel onder de Wibautstraat doorgaat. Ook komt er een T-aansluiting ter hoogte van busbrug De Vlinder voor zowel auto als openbaar vervoer en wordt de aansluiting van de Westkolkdijk op de Thorbeckeweg opgeheven. Het Rijk, de Provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Zaanstad en Oostzaan hebben dit plan samen uitgewerkt. Voor de VVD is dit een belangrijke realisatie van een speerpunt uit het verkiezingsprogramma.

De raadsvergadering van 28 mei ...

VVD VVD Zaanstad 30-05-2019 19:13

De raadsvergadering van 28 mei beschreven door Rina Schenk Wat een volle agenda was er gisteravond voor de raadsvergadering. Met diverse moties en amendementen van de VVD. Op de agenda bijvoorbeeld de cultuurvisie. Wat een tijd en energie is er gestoken om dit eindresultaat te bereiken. Met een voorbeeld van hoe inwonerparticipatie kan worden ingezet. Diverse gespreksrondes door de gemeente, heel veel gesprekken met allerlei belanghebbenden van cultuur en een enquête om bewoners die niet zo snel naar een uitnodiging gaan toch hun mening te laten geven. Deelnemen in de werkgroep door Rina Schenk om te sturen op een goede inwonerparticipatie helpt dan echt. En daaruit volgt dan een visie waarbij spreiding door de gemeente centraal staat. Dus ook in het noordelijke deel van Zaanstad een cultuurvoorziening. Wat ook een onderdeel van het proces is geweest is om de raad aan de voorkant te betrekken bij het op te stellen proces en te laten aangeven wat vanuit de partij terug moet komen in de visie. Vanuit de VVD zijn dat: huisvesting is verantwoordelijkheid culturele organisatie, zoveel mogelijk eigen broek ophouden, er is heel veel maar maak dat bekend zodat organisaties elkaar kunnen helpen, en een meer ondersteunende rol vanuit de grote organisaties zoals Fluxus. Deze punten komen allemaal terug in de visie. Een mooi resultaat en nu door naar de uitvoeringsagenda. Daar zal dat het gesprek gevoerd worden over wat wel en niet meteen op te pakken met de beschikbare middelen. Een onderwerp dat terug kwam was het vaststellen van MaakZaanstad Centrum Oost. In de vorige vergadering staakten de stemmen, dat betekent dat er evenveel voor als tegenstemmers waren. Deze avond werd het plan aangenomen. Een mooi resultaat want een plan voor de stad was een van de uitgangspunten in het verkiezingsprogramma van 2014. Het tweede MaakZaanstad plan voor Kogerveld is ook vastgesteld. In het Zaanstad Beraad is aangegeven dat we ons zorgen maken over het loslaten van de parkeernorm. Voor de VVD is keuzevrijheid om te reizen zoals je wilt belangrijk en dat is ook de auto. Vandaar dat er een amendement was om het parkeerbeleid zoals dat geldt ook voor die wijk te laten blijven gelden. De wethouder zegde toe dat bij de verdere ontwikkelingen het dan geldende parkeerbeleid leidend is. En dat geeft ons de ruimte om bij het vaststellen van het aankomende nieuwe beleid kritisch te kijken naar wat het beleid inhoudt en wat het betekent voor de inwoners. En dan een punt waar lang bij is stilgestaan. De ontheffing voor onze wethouder Krieger om in Purmerend te blijven wonen. De hele oppositie stemde tegen en waarom? Ze zijn allemaal van mening dat de wethouder zijn werk goed doet en dat hij betrokken is bij Zaanstad maar dat hij voor die paar jaar toch moet verhuizen. Daar zijn we het niet mee eens en gelukkig blijft Hans onze wethouder die dan om de hoek in Purmerend woont. De Zaanse Schans. Het zal bijna niemand ontgaan zijn dat daar van alles speelt. De krant staat er bol van, de raadsleden krijgen veel brieven en de inspraak is door diverse belangengroepen op de Schans goed gebruikt. De VVD heeft zelf ook met diverse groepen gesproken om een goed beeld te krijgen wat de problemen zijn. Reden voor de VVD om te vragen aan het college om een onafhankelijk persoon in te zetten om met alle belanghebbenden een gesprek te voeren over de ontwikkelstrategie en problemen op de Schans. Johan Remkes heeft de opdracht aanvaart en afgelopen donderdag verslag gedaan van zijn bevindingen. Daaruit bleek dat de gemeente meer de regie moet pakken, de onderwerpen in de strategie meer over de tijd moet spreiden, het beter is een ander bestuur van de Stichting Zaanse Schans te organiseren en dat het geld dat de gemeente op wil halen op de Schans gebruikt moet worden om investeringen in de Schans te doen zoals het oplossen van het parkeerprobleem. Best kritische punten dus. Meteen zat er ook een raadsinformatiebrief bij met de stappen die de gemeente wil gaan zetten. Voor de VVD waren dat vooral zaken die opgepakt worden zonder nog de uitwerking van hoe die zaken worden opgepakt. Reden voor de VVD om samen met Democratisch Zaanstad een motie in te dienen met het verzoek aan het college om de raad te informeren over de uitvoering van de stappen. En om daarmee de belanghebbenden op de Schans te informeren over het vervolg en hun rol daarin. Na een toezegging van de wethouder om hiermee aan de gang te gaan is de motie ingetrokken. We wachten in spanning het vervolg af.

De raadsvergadering van 28 mei had ...

VVD VVD Zaanstad 30-05-2019 19:09

De raadsvergadering van 28 mei had een bomvolle agenda! Daarom deze keer niet 1 bericht van de raadsvergadering maar meerdere berichtjes van onze raadsleden. Hieronder die van Stephanie Onclin 👇

Vandaag zijn wij te gast bij de ...

VVD VVD Zaanstad 27-05-2019 19:28

Vandaag zijn wij te gast bij de Rutte Groep om na een mooie introductie over dit bedrijf en hun producten onder leiding van raadslid Simone van Otterloo, statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee en Will Evers met elkaar in gesprek over het klimaat en wat de VVD hierin kan en moet betekenen.

Russische trollen​​​​​​​​ Er viel ...

Partij voor Ouderen en Veiligheid Partij voor Ouderen en Veiligheid Zaanstad 24-05-2019 06:51

Russische trollen​​​​​​​​ Er viel wat te kiezen deze Europese verkiezingen. Maar eigenlijk is de uitslag wel duidelijk. Het is nu wachten op de persconferentie van D66 minister Ollongren waarin zij dieper zal ingaan op de grote invloed van Russische Trollen die ook deze verkiezingen weer maximaal hebben beïnvloed. De koningin van de strijd tegen de desinformatie is voortvarend als een DJ-on-acid. Ze pakt door tegen het onzichtbare, het ontastbare. Ze heeft een feilloos gevoel voor de diepere angstlaag in het hoofd van de kiezer. En ik vind het heel plausibel, dat trollen uit Rusland deze verkiezing weer hebben beïnvloed. Om Nederland te destabiliseren. Dat moet mij van het hart. Ook deze verkiezing was weer een wedstrijd waarin iedereen zich maximaal aanstelt voor de gunst van het publiek. Harder schreeuwen dan de ander, een gek dansje voor de camera, niets wordt geschuwd voor het vertrouwen van de kiezer. De tegenstanders van deze verkiezing, wie kent ze niet, de doemdenkers, roepen al jaren dat het doorgestoken kaart is. En zeggen dat er steeds sprake is van vriendjespolitiek. Ons kent ons en een gebrek aan neutrale berichtgeving in de media. En dan zijn er ook nog klachten over de toon! Die TOON! Nooit klachten over een gebrek aan inhoud trouwens. Terwijl daar volgens mij ook veel over te zeggen valt. Die toon, de valse noot, gaat dan meestal over mensen die wel mee vreten uit de ruif, maar waar niet op gestemd kan worden. Jaren geleden werd er zelfs een hele trollenfabriek op het toneel gehesen. Die gooide hoge ogen: Lordi! Maar zeg nou zelf. Over smaak valt te twisten. Nederland heeft het Eurovisiesongfestival –de enige echte verkiezingen in Europa- gewonnen met een vreselijk kut nummer. Als dat geen bewijs is! Jarenlang roept het volk dat Nederland geen kans meer maakt door de vriendjespolitiek tussen bepaalde landen. Dat we te klein zijn om te winnen. En dan zou een onbekende effe de eerste plek opeisen tussen al dat Eurovisiegeweld? Nee, het ligt meer voor de hand dat deze overwinning komt door de grote invloed van Russische internettrollen die Nederland willen destabiliseren, door ons op te zadelen met de astronomische organisatie kosten. En ga maar na. Alle provinciebesturen buitelen al over elkaar heen. Omdat ze vinden dat het buurthuis in Klefklammerveen beter geschikt is dan die hut in Amsterdam, om de volgende editie te organiseren. Verkiezingen, bah! Mike Umas