Nieuws van politieke partijen in Zuidhorn over VVD inzichtelijk

123 documenten

Gaswinnning Pieterzijl-Oost Door: ...

VVD VVD CDA Zuidhorn 17-04-2018 14:18

Gaswinnning Pieterzijl-Oost Door: Geertje Dijkstra-Jacobi – VVD raadslid gemeente Zuidhorn Geboren en getogen in het dorp Warfstermolen (gemeente Kollumerland) en thans woonachtig in Grijpskerk (gemeente Zuidhorn) moet mij van het hart dat het dossier van de gaswinning voor mij, maar voor alle bestuurders, zowel lokaal als landelijk een loodzwaar dossier is. Het is erg moeilijk om niet alleen mee te gaan in emotie, maar dat je ervoor moet zorgen dat er vooral inhoudelijk naar een dergelijk dossier wordt gekeken. Bestuurders moeten niet alleen maar gaan protesteren en demonstreren, maar moeten ervoor zorgen dat ze besturen, inhoudelijk reageren en hun verantwoordelijkheid nemen. Ik heb de afgelopen weken naar alle inwoners geluisterd, die mij hebben gebeld, gemaild, of geappt uit zowel de gemeente Zuidhorn als uit de gemeente Kollumerland en kan niet anders concluderen dan dat we allemaal hetzelfde willen. De fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn heeft dan ook richting het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar ook gisteravond tijdens de raadsvergadering richting het College van B&W inhoudelijk gereageerd. De afgelopen tijd hebben ons op vele manieren berichten bereikt over de onrust en verwarring die onder onze inwoners en daarbuiten is ontstaan als gevolg van het voorgenomen besluit betreffende de gaswinning bij Pieterzijl-Oost. Ook de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn is ongerust over dit voorgenomen kabinetsbesluit. Wij hebben onze zorgen dan ook rechtstreeks geuit bij de Minister in Den Haag, alsook bij de woordvoerder in de Tweede Kamer. Wat de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn heeft vernomen vanuit Den Haag is dat vanaf 20 maart 2017 er vanuit het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat veelvuldig contact is geweest met het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn over de gaswinning Pieterzijl-Oost. Het Ministerie heeft hier veel tijd in gestoken en ervoor gezorgd dat het tot nu toe een zorgvuldig proces is geweest. Ook het Ministerie vindt dat gaswinning veilig en verantwoord moet zijn, zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu. Voor de gaswinning bij Pieterzijl-Oost heeft het Ministerie van EZ en Klimaat dan ook aan alle (veiligheids) adviseurs advies gevraagd. En let wel: Hieruit zijn vooralsnog geen zwaarwegende veiligheidsbezwaren voor de gaswinning naar voren gekomen. Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), die onafhankelijk toezichthouder is en het kabinet adviseert over mijnbouwactiviteiten heeft aangegeven dat er geen nadelige gevolgen bekend zijn. Het kabinet moet er vanuit kunnen gaan dat een dergelijk, onafhankelijk, deskundig orgaan goede adviezen afgeeft. Recent vernam de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn dat er een breuklijn zou zijn tussen de gaswinputten in Grijpskerk en Pieterzijl, die een onvoorspelbaar karakter heeft. En daarbij werd zaterdag jl. tijdens de protestactie door de wethouder van de gemeente Zuidhorn (GL) en public aangegeven dat deze effecten en risico’s nooit zouden zijn onderzocht. Toen gingen bij ons de alarmbellen rinkelen en rees de vraag of dit überhaupt wel bekend zou zijn bij het Ministerie in Den Haag. Vragen die daarbij door ons hoofd gingen waren o.a. Waarom heeft het SodM dit niet aangekaart? En waarom heeft het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn (GL, CDA, CU) het afgelopen jaar dit dan niet eerder ingebracht en besproken met het SodM en Technische commissie bodembeweging (Tccb)? Waarom is er door het gemeentebestuur van de gemeente Zuidhorn (GL, CDA, CU) niet druk uitgeoefend om een diepgaande MER-studie (milieueffectrapportage) af te dwingen? En wat kunnen we nog bewerkstelligen met onze buurgemeente Kollumerland? Immers de daadwerkelijke locatie ligt in het dorp Warfstermolen, gemeente Kollumerland. Is er wel contact geweest met onze buurgemeente? Dat hebben we gelijk uitgezocht, maar wat wij vooral belangrijk achten was om met spoed onze zorgen over deze breuklijn te uiten bij onze Minister in Den Haag. Dat is gelukt! Er zijn inmiddels meerdere contactmomenten geweest. We hebben de maatschappelijke onrust aangekaart en hebben het Ministerie ingelicht over de recente aardbeving bij Lauwerzijl – Kommerzijl, op steenworp afstand van Pieterzijl. Gistermorgen zijn wij opnieuw persoonlijk door het Ministerie gebeld en is aangegeven dat gaswinning veilig en verantwoord moet zijn, zonder nadelige gevolgen voor mens en milieu. We hebben gisteravond aan het College van B&W gevraagd om vorengenoemde aspecten dan ook mee te nemen in de nog te versturen zienswijze. Daarnaast heeft de fractie van de VVD gisteravond tijdens de raadsvergadering twee moties ingediend. Beide moties zijn unaniem aangenomen, dat wil zeggen dat deze moties door alle politieke partijen in de gemeenteraad zijn gesteund. Het College van B&W is nu aan zet. Het College van B&W in de gemeente Zuidhorn is opgedragen: Op korte termijn contact op te nemen met het SodM over de effecten en risico’s, in ieder geval voor het definitieve besluit door de Minister wordt genomen en de gemeenteraad te informeren over de uitkomsten van dit gesprek. Om contact te zoeken met de gemeente Kollumerland en zo spoedig mogelijk een gezamenlijke zienswijze in te dienen. De fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn zal vandaag de aangenomen moties doorsturen naar het Ministerie en woordvoerder in de Tweede Kamer. Wij zullen er alles aan doen om de Minister te informeren, zodat er een verantwoorde keuze kan worden gemaakt. Namens de fractie van de VVD in de gemeente Zuidhorn, Geertje Dijkstra-Jacobi

http://www.podium.tv/nl/201802071700/ ...

VVD VVD Zuidhorn 16-04-2018 13:52

http://www.podium.tv/nl/201802071700/heringedeeldgr/aflevering-4/westerkwartier

“Gasloos maar niet ...

VVD VVD Zuidhorn 20-03-2018 13:30

“Gasloos maar niet leidingloos” Tijdens de raadsvergadering van 19 maart is uitgebreid gesproken over duurzaamheid. In een persbericht van afgelopen week stond dat de gemeente Zuidhorn vanaf dit jaar alleen nog maar gasvrij wil bouwen. En lezen wij dat vanaf 2018 alle nieuwbouwwoningen in de Oostergast al niet meer worden aangesloten op het gasnet. Zuidhorn wil minder afhankelijk zijn van het Gronings gas en overgaan naar duurzame warmte. Daarmee anticipeert de gemeente op nieuw kabinetsbeleid en het vervallen van de Aansluitplicht in de Gaswet. Toch wil de VVD benadrukken dat het wel verstandig is om de ondergrondse basis energie-infrastructuur, dus leidingen wel aan te leggen bij terreinen die voor nieuwbouw worden ontwikkeld. Dus wel onderdeel maken van het bouwrijp maken. Immers staat de technologie niet stil en leidingen kunnen je misschien in de toekomst nog gebruiken voor waterstof, of andere alternatieven. Er wordt al volop geëxperimenteerd. Mocht het zo zijn dat deze infrastructuur er niet ligt, dan kom je wellicht in de toekomst voor een grote uitdaging en exorbitante kosten te staan. Proeven bijv. op Ameland laten zien dat je zonder technische problemen kan koken en je je huis kunt verwarmen met waterstof. Er is vervolgonderzoek nodig, maar de proef laat zien dat waterstof geproduceerd met duurzame energie van zon en wind bijgemengd kan worden en dat het kan. Zo zijn er nog meer voorbeelden. Dus niemand weet op welke wijze de energietransitie verder vorm krijgt. Doordat we per 1 januari 2019 overgaan naar de nieuwe gemeente Westerkwartier, willen wij dit mee nemen in Westerkwartier-verband. De gehele gemeenteraad was het met de VVD eens. Vorige week hebben wij in een persbericht gelezen dat de gemeenten Leek en Zuidhorn onlangs twee elektrische auto’s hebben aangeschaft. Zowel de gemeente Leek als Zuidhorn hebben ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. Dat is een loffelijk streven, maar wij weten inmiddels ook dat de accu’s van elektrische auto’s voor een ernstig afvalprobleem zorgen. Op 6 november 2017 heeft de gemeenteraad onze waterstof-motie aangenomen. Strekking van deze motie was om het gemeentelijk wagenpark te laten rijden op waterstof. Auto’s op waterstof kennen geen afvalprobleem en zijn daarmee zeer duurzaam. Het college schrijft in een memo van 19 december 2017 dat het rijden op waterstof te duur is en dat er te weinig tankpunten zijn. Echter, de gemeente Groningen gaat wel op korte termijn over op waterstof. Het is maar net hoe je het geld wilt besteden. Een reden dat het te duur is, vinden wij voor ons huidige college een gek argument temeer dat ons college duurzaamheid zo hoog in het vaandel heeft. Dat kunnen wij even niet rijmen. Kortom, waterstof is nu al een uiterst duurzame brandstof. Zwerfvuil is ook een ernstig probleem. Ongeacht of er statiegeld komt op flesjes en blikjes. Ook ander zwerfvuil ligt in sloten en bermen en waait over het land. Het zwerfvuil is niet alleen vervuilend, dus belastend voor het milieu maar vormt ook een groot gevaar voor dieren. Glas, maar ook stukjes metaal van weggegooide blikjes belanden na het maaien in het veevoeder met alle gevolgen van dien, zoals sterfte en ziekte. Volgens de Universiteit van Wageningen is de schade en ellende landelijk dan ook aanzienlijk. Dit is onderzocht door o.a. magneten te plaatsen in voermengwagens. De VVD gaf als voorbeeld dat in Oldehove, nadat de wallenfrees is geweest er op ongeveer anderhalve kilometer een vuilniszak vol afval langs de provinciale weg door de agrariër wordt opgeruimd. Het gaat dan om blikjes, flessen, glas, plastic, kleding, stof, etc. Wat de VVD betreft willen we toch nogmaals vragen om eens goed na te denken over het plaatsen van blikvangers en meer afvalbakken. Ook heeft de raad uitgebreid gesproken over diverse ontwikkelingen in het Sociaal Domein, zoals het net afgesloten Armoedepact Westerkwartier. Financiële en sociale armoede zijn splijtzwammen in onze samenleving en moeten worden bestreden om tot een inclusieve maatschappij te komen. Het is dan ook goed dat de Westerkwartiergemeenten samenwerken en tot een integrale aanpak te komen. Het sluiten van een pact past daarin. Bewustwording, begeleiding maar zeker ook het aansporen van eigen initiatief steunen wij. Uit eigen ervaringen weet ik dat je de kansen die je krijgt om jezelf te ontwikkelen en daarmee uit de armoede te komen, wel moet zien en pakken. Ik ben in de jaren zestig opgegroeid in een groot gezin en daar hadden wij het zeker leuk, maar ook armoede. Door jezelf te ontwikkelen door de kansen die je krijgt te benutten, ben ik de armoede ontstegen. Toch is en blijft het oppassen. Door omstandigheden zoals het verliezen van je baan of partner kan je als je niet snel je bestedingspatroon aanpast, zo maar in de armoede vallen. Daarom is het bespreekbaar maken van armoede zo belangrijk. Het armoedepact is een intentieverklaring om de armoede serieus aan te gaan pakken. De VVD vindt dat een uitstekende zaak. Het collegevoorstel om tot Basisondersteuning en één integrale toegang te komen is slechts opiniërend besproken. Er waren nog veel vragen bij de raadsleden en er bestond verwarring over status, inhoud en het proces van het voorstel. Kortom, de wethouder gaat weer aan de slag en volgende maand praten wij hier dan weer over. Lekker bezig!! Al met al werd het weer een lange vergadering, pas tegen half twaalf in de avond konden wij de boeken weer sluiten. René Westerhoff-Dijkinga fractievoorzitter VVD Zuidhorn

VVD steunt boer bij aanleg ...

VVD VVD Zuidhorn 23-01-2018 12:34

VVD steunt boer bij aanleg veetunnel. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189236/VVD-steunt-boer-bij-aanleg-veetunnel

VVD wil vaart achter aanleg fietspad ...

VVD VVD Zuidhorn 22-01-2018 14:16

VVD wil vaart achter aanleg fietspad bij Pieterzijl https://www.rtvnoord.nl/nieuws/189215/VVD-wil-vaart-achter-aanleg-fietspad-bij-Pieterzijl

MTB-route Joh. Smitpark Van een ...

VVD VVD ChristenUnie Zuidhorn 17-01-2018 14:43

MTB-route Joh. Smitpark Van een varken kan je speklappen maken, maar van speklappen geen varken Tijdens de raadsvergadering van 18 december 2017 hebben wij uitvoerig over initiatief en collegevoorstel over de haalbaarheid van een MTB-route in het J. Smitpark te Zuidhorn. De VVD heeft toen het initiatiefvoorstel op basis van het collegevoorstel en de inbreng vanuit de ontmoetingsavond en de hoorzitting van 7 december jl. afgewogen op een aantal aspecten: haalbaarheid, nut en noodzaak, kosten en baten, draagvlak en alternatieven. Wij zijn toen tot de conclusie gekomen dat een MTB-route in Joh. Smitpark weliswaar nuttig kan zijn, maar zeker nog niet op korte termijn haalbaar is, niet noodzakelijk is, de kosten behoorlijk zijn, er onvoldoende draagvlak bestaat en dat er op redelijke afstand een goed alternatief voorhanden is. Het voorstel heeft tot diverse tegenstellingen geleid. Zo is de gemeenteraad verdeeld. Een aantal partijen zijn voor, een aantal tegen en enkelen twijfelen nog. Ernstiger is het feit dat er tussen de inwoners tegenstellingen zijn ontstaan. Er is zijn veel tegenstanders. Veel inwoners willen gewoonweg geen MTB-route in het J. Smitpark. Het is uitermate jammer dat de tegenstellingen zijn ontstaan. Tijdens de vorige raadsvergadering heeft de ChristenUnie nog voorgesteld om de route eerst maar aan te leggen, om later te beoordelen of het gebruik van de route inderdaad veel overlast gaat veroorzaken. Een politieke oplossing, maar zo’n voorstel doet mij denken aan een Gronings gezegde: Van een varken kan je speklappen maken, maar van speklappen geen varken. Laten wij die weg liever niet opgaan. In politiek Zuidhorn zijn wij altijd uitgegaan van draagvlak. Beleid moet immers ten goede van onze inwoners komen en voldoende draagvlak is daarbij van belang. Daarom doe ik een oproep aan de politiek, maar bovenal aan de initiatiefnemers om het voorstel in te trekken. Er is geen draagvlak voor een MTB-route en het brengt alleen maar tegenstellingen. Daarnaast is er een goed alternatief voor handen, een professionele MTB-route in Marum. Maar na een intensieve gesprek met de initiatiefnemers bleek dit helaas niet passend genoeg. Zij wensen een MTB-route dicht bij huis en laagdrempelig. Ik wil ook wel eens wat, maar krijg dat meestal niet. Dat is eenmaal de realiteit. Jammer dat niet iedereen dat inziet.

Carbidschieten Zuidhorn: ...

VVD VVD GroenLinks CDA Zuidhorn 29-12-2017 13:00

Carbidschieten Zuidhorn: scoringsdrang raadslid Boog valt verkeerd CDA-raadslid Martin Boog uit Visvliet haalde zich tijdens de raadsvergadering van Zuidhorn van vorige week de woede op de hals van met name VVD en GroenLinks. In een persbericht van het CDA suggereerde Boog dat VVD en GroenLinks al vier jaar lang pogingen doen om de eindejaarstraditie van carbidschieten aan banden te leggen. VVD-raadslid Geertje Dijkstra-Jacobi reageerde ontstemd: ,,Totale onzin. Wat bezielt u zo’n ongefundeerd persbericht de wereld in te sturen dat totaal niet deugt? Ik kan uw actie niet anders verklaren dan uit scoringsdrang.’” Dijkstra: ,,De inwoners van de gemeente Zuidhorn moeten zo langzamerhand in de gaten krijgen dat het CDA een onbetrouwbare partij is geworden. De ene keer piepelt de partij alle inwoners in Aduard met de snippergroenactie, die inwoners slapeloze nachten veroorzaakte en op hoge kosten joeg. Dan weer piepelt het CDA alle boeren en agrariërs in het Middag-Humsterland door snel een voorbereidingsbesluit op tafel te leggen, terwijl windmolens bij rechte zijn toegestaan. Het lijkt alsof u het spoor totaal bijster bent.” Het VVD-raadslid noemde het schandelijk dat ‘oproerkraaier’ Boog carbidliefhebbers op het verkeerde been heeft gezet door hen in zijn persbericht op te roepen in te spreken tijdens de raadsvergadering terwijl vooraf was afgesproken dat inspraak niet wordt toegestaan: ,,Opnieuw bent u niet eerlijk richting onze inwoners.” Dijkstra drong er bij de CDA’er op aan zijn persbericht te rectificeren en excuus te maken. ,,Alleen dan kunt u zichzelf vanuit uw christelijke perspectief nog recht in de spiegel aankijken.” VVD en GroenLinks hadden met name meer aandacht gewild voor overlast dat dieren ondervinden als gevolg van het afschieten van carbid en vuurwerk. Volgens Boog is deze ijverzucht van beide fracties het gevolg van een slepende burenruzie in Grijpskerk. Daar ondervindt een paardenhouder al vele jaren van carbid dat in de nabijheid wordt afgeschoten. De CDA’er uit Visvliet vindt het onjuist om regelgeving in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) aan te passen op basis van een enkel incident. Na bemiddeling door de gemeente zijn inmiddels afspraken gemaakt tussen beide partijen in Grijpskerk. Dat moet volgens Boog genoeg zijn. Een raadsmeerderheid besloot de APV op dit punt dan ook ongewijzigd te laten. Een groot aantal carbidliefhebbers met name uit Visvliet woonden de beraadslagingen in de gemeenteraad, die tot ver na middernacht duurden, bij. door Monique Westra, Westerkwartier

Waarom er geen MTB-route in Joh. ...

VVD VVD Zuidhorn 19-12-2017 13:37

Waarom er geen MTB-route in Joh. Smitpark moet komen: De gemeenteraad van Zuidhorn heeft op 18 december gesproken over o.a. het initiatiefvoorstel over een MTB-route in het Joh. Smitpark Zuidhorn. De VVD was duidelijk, dit moeten wij niet willen. De motivatie van de VVD was en is als volgt. Op 4 juli is er unaniem een motie aangenomen met de opdracht aan het college om te onderzoeken of een MTB-route in het J. Smitpark te Zuidhorn kan worden gerealiseerd. De VVD heeft toen de motie van harte ondersteund. Immers, er was sprake van een initiatief vanuit een groep inwoners. De VVD vindt initiatieven van onze inwoners altijd van belang om te onderzoeken of en in hoe verre de gemeente een ondersteunende rol kan of moet hebben. De VVD vindt het indienen van initiatiefvoorstellen via een gemeenteraadsfractie een belangrijk onderdeel van onze democratie. Onze inwoners moeten altijd hun vragen, voorstellen, initiatieven aan de gemeenteraad kunnen voorleggen. Het is dan aan de gemeenteraad om hierover besluiten te nemen. Daarvoor zijn wij immers gekozen volksvertegenwoordigers. Met de verantwoordelijkheid om het initiatief af te wegen tegen alle andere aspecten van het Algemeen Belang van onze inwoners en de gemeente. Wij hebben het dossier als een ui afgepeld. Net als bij het schillen van een ui krijg je, als je niet op past, tranen in je ogen. Mijn moeder heeft mij geleerd dat je een ui eerst even in zeer heet water moet leggen, om zo tranen te voorkomen. Naar ons idee heeft het college ook deze raad gekregen. Het heeft wel lang geduurd voordat wij het collegevoorstel mochten ontvangen. De VVD heeft het initiatiefvoorstel op basis van het collegevoorstel en de inbreng vanuit de ontmoetingsavond en de hoorzitting van 7 december jl. afgewogen op een aantal aspecten: * haalbaarheid * nut en noodzaak * kosten en baten * draagvlak * alternatieven Haalbaarheid Voor de haalbaarheid kijken wij naar de uitwerking van het initiatiefvoorstel en het collegevoorstel. Het college moest immers de raad informeren over de haalbaarheid. Vanuit de initiatiefnemers is de technische haalbaarheid wel bewezen. Maar hoe zit het met de wettelijke haalbaarheid? Volgens het college is het plan procedureel en financieel MOGELIJK haalbaar. Mogelijk omdat er diverse procedures, zoals afwijkingen van drie bestemmingsplannen en een Milieu Effecten Rapportage (Flora en Fauna Scan) nog doorlopen moeten worden. Het college erkent daarbij dat er diverse bezwaren kunnen en zullen worden ingediend. Procedures waar het college onze inwoners en initiatiefnemers in een langdurige, vervelende en kostbare rechtsgang drukt. Dat moeten wij niet willen. Deze houding van het college is op zich zeer positief te noemen. Het college is bereid om mee te werken om de procedures te doorlopen. nut en noodzaak De VVD heeft zich afgevraagd of de geïnitieerde voorziening nuttig en noodzakelijk is. Vanuit de gedachte dat meer bewegen goed voor de gezondheid is en dat het fietsen daarbij een bijdrage aan kan leveren, zien wij dat de gevraagde voorziening nuttig is. Een MTB-route nodigt mensen uit om te fietsen, te bewegen en daarmee de individuele gezondheid te bevorderen. Wellicht is het mogelijk om, nadat de route gerealiseerd is, niet fietsers eens bekend te laten worden met MTB-fietsen. Maar is het hebben van een MTB-route in Joh. Smitpark ook noodzakelijk? Wat gaat er gebeuren wanneer er geen MTB-route wordt gerealiseerd? Is zo’n route een basisvoorziening? Wij denken van niet. Als de MTB-route niet wordt gerealiseerd dan zullen de initiatiefnemers zullen teleurgesteld zijn, maar de wereld draait door. kosten en baten Het college heeft de voorlopige kosten aangegeven. In totaal moet er € 53.646 geïnvesteerd worden. De ambtelijke kosten, zoals nu al gemaakt en in de toekomst nog moeten worden gemaakt zijn daarin niet meegenomen. Ook de kosten van onderhoud zijn niet aangegeven. De initiatiefgroep zal het onderhoud gaan doen. Wij denken dat dat op termijn niet zal werken. MTB-route’s zijn naar onze ervaringen zeer onderhoudsgevoelig en vergen onderhoud. De kans is groot dat de gemeente uiteindelijk aan de lat moet staan. Verder zijn de andere maatschappelijke- en milieukosten niet aangegeven. Zijn er dan geen baten? Jawel, de baten zijn zoals aangegeven dat sport goed is. Wat ons betreft hebben wij echt geen andere maatschappelijke baten kunnen vinden. draagvlak Net zo goed dat wij moeten bekijken of het initiatiefvoorstel haalbaar is, moeten wij ook kijken of er voldoende draagvlak voor het initiatief is. Wij moeten met ons allen erkennen dat er, om wat voor redenen dan ook, veel weerstand tegen een MTB-route in Joh. Smitpark / Waterpark bestaat. Daar moeten en willen wij rekening mee houden. Wij kunnen niet anders concluderen dat er geen draagvlak bestaat. alternatieven Bij een voorstel kijkt de VVD ook naar alternatieven. In dit geval is aangevoerd dat er wel andere MTB-route’s zijn, maar helaas niet in de buurt. Daar kijkt de VVD toch wel wat anders naar. Er wordt in de gemeente Marum volop gewerkt aan een MTB-route van circa 35 kilometer. Volgens ervaringsdeskundigen een veel mooier en betere route dan de krappe 6 kilometer zoals nu wordt voorgesteld. Een route dichtbij in de nieuwe gemeente Westerkwartier. Zo’n feit kunnen en willen wij niet negeren. Conclusie Er zijn tijdens de ontmoetingsavond, inspraakavond en via de mail nog diverse andere argumenten naar voren gebracht. De VVD heeft het voorstel op objectieve gronden willen beoordelen. Gelet op de feiten en onze afwegingen dat een MTB-route in Joh. Smitpark weliswaar nuttig kan zijn, maar zeker nog niet op korte termijn haalbaar is, niet noodzakelijk is, de kosten behoorlijk zijn, er onvoldoende draagvlak bestaat en dat er op redelijke afstand een goed alternatief voorhanden is, kunnen en moeten wij niet anders concluderen en tot het standpunt komen om tegen het college- en het initiatiefvoorstel te stemmen.

De VVD Zuidhorn wil traditie van ...

VVD VVD CDA Zuidhorn 17-12-2017 14:37

De VVD Zuidhorn wil traditie van carbidschieten niet verbieden In de sociale media is er een bericht van CDA Zuidhorn verschenen, waarin wordt gesteld alsof de VVD het carbidschieten wil verbieden. Niets is minder waar. De VVD Zuidhorn beschouwt het carbidschieten op oudejaarsdag als een Groningse traditie en dat willen wij ook zo houden. Waar wij wel steeds meer tegen aan lopen is dat carbidschieten en knalvuurwerk in woonwijken steeds meer overlast geeft. Met name voor (huis)dieren. Het traditionele carbidschieten via verenigingsverband gaat meestal wel goed. Bij het verlenen van een vergunning worden immers afspraken gemaakt. Afspraken m.b.t. de veiligheid en ook overlast, voor mens en dier. Er wordt vaak een veldje buiten het dorp gekozen. Voor het carbidschieten met 1 of 2 bussen in woonwijken is geen vergunning nodig en worden dus geen afspraken gemaakt. Daarom wil de VVD graag dat de APV wordt aangepast, opdat er rekening mee moet worden gehouden met het welzijn van (huis)dieren. Het CDA stelt dat carbidschieten moet kunnen en dat de eigenaren van (huis)dieren dan maar maatregelen moeten treffen. Dat vindt de VVD de omgekeerde wereld. Wanner je een festival of een buurt-BBQ wilt houden, dan krijg je vanuit de gemeente diverse voorwaarden opgelegd, zoals hygiëne, veiligheid maar ook t.a.v. voorkoming van geluidsoverlast. Als organisator ben je daar voor verantwoordelijk. De VVD ziet dat bij carbidschieten ook zo. Diegene die carbid wil schieten is verantwoordelijk voor het nemen van voldoende maatregelen t.a.v. veiligheid en dierenwelzijn. Het is gewoonweg een kwestie van met verstand afspraken maken. Kortom, carbidschieten? Ja graag, maar hou wel rekening met een ander en onze (huis)dieren. Houdt voldoende afspraak en denk aan anderen. Wordt en blijft het voor iedereen een leuke oudejaarsdag. R.J. Westerhoff-Dijkinga fractievoorzitter VVD Zuidhorn