Nieuws van politieke partijen over Leefbaar Lelystad inzichtelijk

28 documenten

Raadsbehandeling nota armoedebeleid ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:56

Raadsbehandeling nota armoedebeleid en schuldhulpverlening Vandaag de dag is de maatschappij materialistischer ingesteld en hebben we meer digitale hulpmiddelen nodig. Een computer, een slimme telefoon. Maar tegenwoordig is ook een wasdroger, een vaatwasser en een magnetron gemeengoed geworden. En dat maakt het leven duurder. Wie de verleiding van reclame niet kan weerstaan, koopt al gauw meer dan nodig is. Voor je het weet sta je in het rood en stapelen de rekeningen op. Er kunnen ook omstandigheden zijn die je overkomen, waardoor je financieel in de problemen komt. Dat kan behoorlijk wat kopzorgen geven en verlammend werken. Leefbaar Lelystad heeft bij de nota armoedebeleid en schuldhulpverlening twee amendementen en een motie ingediend. Er gaat nu flink wat gemeenschapsgeld besteed worden aan armoedebeleid en schuldhulpverlening. In totaal bijna 6 miljoen euro. Dat is een behoorlijk bedrag en de besteding ervan moet geen ‘water naar de zee dragen’ zijn. Het moet wel wat opleveren en dat moet voor de raad helder te controleren zijn. Zoals de maatregelen van Centrade effectief leiden tot minder huisuitzettingen. Omdat minder 'sociale uitsluiting' een weinig zeggend en nauwelijks controleerbaar containerbegrip is als doel voor het beleid, heeft Leefbaar Lelystad een amendement ingediend waarmee gestreefd wordt naar een effectief beleid wat over drie jaar moet leiden tot minder gemeentelijke kosten. Zoals we dat ook doen bij de Jeugdzorg en wij zien niet in waarom dat op dit dossier anders is. Bij het voorkomen van armoede missen wij een aantal omstandigheden waarbij mensen vrij makkelijk in financiële problemen kunnen komen en die uiteindelijk tot schulden en of armoede kunnen leiden. We kennen allemaal wel een verhaal van iemand die na een scheiding of door ontslag bij de voedselbank belandde. Ook is bekend dat armoede vaak voorkomt bij eenoudergezinnen en na overlijden van de kostwinner. Daarom vinden wij dat dit bij het voorkomen van armoedeproblematiek als indicatoren opgenomen moet worden: - Scheiding - Eenoudergezinnen - Overlijden werkende partner/ouder - Ontslag Verder is Leefbaar Lelystad van mening dat volgens afspraak er één uitvoeringsnota naar de raad moet gaan voor het meerjaren beleidsperspectief. Afspraak is afspraak! En daar houden wij het college aan. Anders wordt ook het beeld versnipperd en dat maakt de controle door de raad er niet beter op. De jaarlijkse uitvoeringsprogramma’s kunnen desgewenst als aparte paragraaf in de programma’s van het sociaal domein, te weten Jeugd, Wmo en Participatiewet, worden opgenomen. Het college heeft onze voorstellen ontraden(!) en de meerderheid van de raad heeft dat ook nog gevolgd. Dat betreuren wij zeer en vinden dit niet in het belang van Lelystad. Zo is preventie nu meer niet als kader in het raadsbesluit opgenomen (dankzij een amendement van de CU), terwijl college en raad daar juist bij de jeugdzorg zoveel belang aan hechten. Dat is inconsequent beleid. Erg is dat de wethouder het feit dat eenoudergezinnen een risico voor armoede heeft afgedaan als dat er dat teveel zijn! Maar nog erger is dat het college de afspraak over het proces van raadstukken ‘startnota - kadernota - uitvoeringsnota’ volledig aan hun laars lapt en het merendeel van de raad (voornamelijk coalitie) dit slikt als zoete koek. Onbegrijpelijk. Afspraak is afspraak, maar niet heus…

Vandaag op TV bij Omroep Flevoland: ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:20

Vandaag op TV bij Omroep Flevoland: Wim Botter over het Flevolands Songfestival

Vandaag in de radio-uitzending van ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 04-04-2019 14:18

Vandaag in de radio-uitzending van Omroep Flevoland: Wim Botter Oud-presentatoren aan het woord

De raadsleden van Leefbaar Lelystad ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 18-12-2018 21:48

De raadsleden van Leefbaar Lelystad wensen u fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2019!

Gemeenteraad roept op tot ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 23-11-2018 19:20

Tekenen en delen graagRed ziekenhuis ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 25-10-2018 14:53

Tekenen en delen graag

Nederlandse Vereniging voor ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Lelystad 10-09-2018 12:59

Lelystad stapt over op het ‘nieuwe ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Partij voor de Vrijheid Lelystad 11-07-2018 16:00

Lelystad stapt over op het ‘nieuwe afval inzamelen’. Of we dat nou allemaal wel willen of niet. En niet bewezen is dat voor plastic, metalen en pakken van sap en zuivel (PMD) bronscheiding effectiever is dan nascheiding. Op dit moment wordt er in Lelystad al actief PMD gescheiden ingezameld. Maar dit plan van het college is ‘omgekeerd inzamelen’, dus in plaats van PMD je restafval naar een centrale plek brengen of anders een vierde container aan huis krijgen waarbij het restafval nog maar eens in de vier weken wordt opgehaald. Leefbaar Lelystad vindt dat de mogelijkheid van nascheiding eerst nog onderzocht had moeten worden. Want in maar liefst 37 buurten heeft een meerderheid zich niet uitgesproken voor óf een vierde container aan huis óf een ondergrondse container. Blijkbaar is niet iedereen overtuigd van het nut en de noodzaak van dit ‘nieuwe afval inzamelen’, want veel inwoners uitten hun bezwaren hierover. Leefbaar Lelystad neemt deze signalen bloedserieus. Want het besluit over het omgekeerd inzamelen raakt alle inwoners dagelijks. Sommige afvalstromen moeten apart worden ingezameld. Dat geldt bijvoorbeeld voor glas, papier en GFT. Die kun je het beste recyclen als ze apart worden ingehouden. Daarvoor hebben we de hulp van inwoners écht nodig. Maar voor plastic geldt dat niet. 30% van de verpakkingen die op de markt worden gebracht is niet recyclebaar. Nascheiding levert beduidend veel meer kunststof afval op. Feit is dat de machine het beter kan dan mensen. Een machine kun je programmeren. Bij mensen ligt dat anders. Het ‘nieuwe inzamelen’ invoering geeft géén garantie dat de doelstelling (100 kilo restafval per inwoner per jaar) daadwerkelijk gehaald gaat worden. Dat is afhankelijk van het scheidingsgedrag van de inwoners van Lelystad. De gemeenteraden van Hengelo en Nieuwegein hebben in alle wijsheid in december 2017 besloten om toch maar eerst een onderzoek te doen naar de mogelijkheid van nascheiding in hun gemeente. Een herbezinning naar de wijze waarop de afvalscheiding gaat plaatsvinden. Daarom heeft Leefbaar Lelystad tijdens de raadsvergadering van 10 juli 2018 samen met Forum voor de Ouderen, Partij voor de Vrijheid en Lelystads Belang voorgesteld om het raadsbesluit te wijzigen in: 1. kennis te nemen van de uitkomst van de enquête over het nieuwe inzamelen; 2. alsnog een onafhankelijk en representatief onderzoek naar de mogelijkheid van achteraf scheiden uit te voeren; 3. de resultaten hiervan mee te nemen bij het definitieve voorgestelde raadsbesluit en inwoners hierover via de gebruikelijke kanalen te informeren; 4. tot die tijd de huidige manier van inzameling voorlopig te behouden; Helaas kreeg dit amendement geen steun van de meerderheid van de raad.

Dinsdag 12 juni 2018 is het ...

Leefbaar Lelystad Leefbaar Lelystad Partij voor de Vrijheid Lelystad 13-06-2018 16:09

Dinsdag 12 juni 2018 is het coalitieprogramma vastgesteld en is het nieuwe college geïnstalleerd. Leefbaar heeft daar drie amendementen op ingediend, samen met het Forum voor de Ouderen, de PVV en Lelystads Belang. Over een uitvoeringsprogramma van het akkoord, de extra kosten van ambtelijke ondersteuning voor het college en over het nu al structureel inzetten van geld voor de Lokaal Educatieve Agenda terwijl daar dit jaar juist een doelmatigheidsonderzoek naar plaats vindt. Helaas konden deze wijzigingsvoorstellen niet rekenen op een meerderheid. In tegenstelling tot 2010 komt er geen uitvoeringsprogramma van het akkoord. Kennelijk is het coalitieprogramma niet doorberekend, want het college kan en wil niet aangeven hoeveel zij voor de 14 thema's reserveert. Ook hoe de doelstellingen behaald moeten worden blijft onduidelijk. Een zesde wethouder zou niets extra's kosten, maar gaat alleen al aan extra ambtelijke ondersteuning jaarlijks anderhalve ton gemeenschapsgeld kosten. Geen algemeen belang, maar partijbelangen, waar de inwoners de prijs voor betalen. Na twee eerder aangenomen amendementen over de LEA, waarin toch de nodige twijfels zijn uitgesproken, én er dit jaar een doelmatigheidsonderzoek naar plaatsvindt is het gewoonweg té voorbarig om nu al de middelen voor het programma LEA structureel in te gaan zetten.