Nieuws van politieke partijen over Lokaal+ inzichtelijk

40 documenten

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 ...

Lokaal+ Lokaal+ VVD CDA Geertruidenberg 02-07-2019 08:00

Lokaal+ in de raad. Keerpunt '74 draait 180° bij het beleid over afval. In oktober vorig jaar was de meerderheid van de raad inclusief Keerpunt '74 het eens met het voorstel van het college om geleidelijk over te stappen naar omgekeerd inzamelen. In een proefwijk is dit een jaar lang uitgeprobeerd en daarna geëvalueerd. De overgrote meerderheid van de bewoners uit die proefwijk waren zeer tevreden over deze vorm van afval scheiden. Dat daarna de plastic zakken uit de proefwijk verdwenen en de bewoners daar het plastic in de grijze container kunnen doen die vrijkwam omdat de bewoners het restafval zelf naar een ondergrondse container moesten brengen was tot volle tevredenheid van de bewoners. Geen groene zakken meer op straat! Het college kreeg toen in oktober de opdracht het een en ander uit te werken om zo in heel de gemeente dit te gaan invoeren. Deze maand kwam in de raad het voorstel om een krediet beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro. Dit zou zonder extra kosten vanuit de voorziening afval kunnen worden bekostigd. Dus geen extra kosten maar wel een besparing in de toekomst door hogere opbrengsten van het gescheiden afval. In haar verkiezingsprogramma heeft Keerpunt '74 aangegeven dat zij zo snel mogelijk van de plastic zakken af willen. Dit staat ook in het raadsprogramma. De leden van Keerpunt '74 hebben in de verkiezingstijd meerdere malen geroepen dat ze van die rotzooi op straat af willen. Wat blijkt nu: Keerpunt '74 (samen met CDA en VVD) dient een tweetal amendementen in die ervoor zorgen dat het uitgestippelde beleid wordt stopgezet en dat we moeten wachten op nascheiden van het afval. Dit kan nog wel een groot aantal jaren duren en tot die tijd zitten we nog met die vermaledijde groene zakken op straat en bij de containers. Gelukkig mogen de bewoners van de proefwijk wel verder met de ingeslagen weg en die zijn daar heel blij mee. Wij snappen de wispelturigheid en halsstarrigheid van de Keerpuntfractie niet. Zij luisteren niet naar goede argumenten van het eigen college en gaan voorbij aan hetgeen uit de evaluatie van de inwoners van de proefwijk is gekomen. De fractie van Lokaal+ Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen en Cocky Bouwens

De raad van Geertruidenberg heeft ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 17-06-2019 20:18

De raad van Geertruidenberg heeft op maandag 17 juni na een besloten raadsvergadering mw. Marian Witte (1975) aanbevolen als nieuwe burgemeester van Geertruidenberg. Marian Witte is 43 jaar en moeder van drie kinderen. Zij woont in Oosterhout. Sinds 2010 is zij werkzaam als wethouder in de gemeente Oosterhout op diverse portefeuilles zoals Ruimtelijke Ordening, bouwen, wonen, mobiliteit, natuur en groen, omgevingswet, volksgezondheid en sport. Het bestuur, de fractie en de leden van Lokaal+ feliciteren mevr. Witte met haar voordracht en wensen haar veel succes met deze nieuwe uitdaging.

Lokaal+ wenst iedereen: ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 11-06-2019 10:02

Lokaal+ wenst iedereen: vrijwilligers, gasten, publiek, bestuur, chauffeurs een, ondanks de gewijzigde route, mooie en gezellige dag .....

Lokaal+ in de raad! Truckrun 2019 ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 19-05-2019 07:46

Lokaal+ in de raad! Truckrun 2019 niet door centrum: Wat is dit jammer!! Zaterdag 15 juni organiseert stichting Veerse Truckrun voor de 18e keer deze Truckrun. Het doel van dit evenement is om mensen met een verstandelijke beperking een leuke dag te bezorgen. Dit evenement wordt mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van meer dan 100 vrijwilligers zoals transportondernemers, chauffeurs, EHBO-ers, facilitaire medewerkers en door meer dan 90 sponsoren. Deze stichting moet jaarlijks in overleg met de gemeente over de routes door onze gemeente. De gemeente verleent geen toestemming om op zaterdagmiddag 15 juni het afgesloten weggedeelte op de Keizersdijk gedurende een half uurtje open te stellen, zodat de Truckrun de gebruikelijke route kan volgen. Als reden geeft de gemeente aan dat de verkeersveiligheid voor het (winkelend) publiek in het centrum niet kan worden gegarandeerd. Ook bij eerdere truckruns adviseerde de verkeersspecialisten van de gemeente om geen toestemming te verlenen. Desondanks besloot de burgemeester en het college bij eerdere edities toch toestemming te verlenen. Als alternatief biedt de gemeente een omleidingsroute rondom het centrum aan. Lokaal+ is het hier absoluut niet mee eens. Vandaar dat we op donderdag 25 april een zogenaamde Motie Vreemd indienden om alsnog toestemming te verlenen aan de stichting. In een vlammend betoog gaf raadslid Frans Eijkhout aan waarom deze toestemming toch verleend zou dienen te worden. Ieder jaar gaat de route door het centrum van Raamsdonksveer en trekt heel veel belangstellenden. Daarnaast stellen de sponsoren uit het centrum van Raamsdonksveer het juist op prijs als de route door het centrum komt. Tot op heden heeft de Truckrun door het centrum nooit gevaar opgeleverd. De route door het centrum bezorgt minder overlast dan de voorgestelde alternatieve route. Daarnaast verplicht de gewijzigde route de organisatie om nog meer verkeersregelaars in te zetten. Natuurlijk is Lokaal+ op de hoogte van een verbod voor vrachtverkeer in onze centra. Daar ging onze fractie eerder in de gemeenteraad mee akkoord. Desondanks vinden wij dat de organisatie toestemming dient te krijgen om door het centrum van Raamsdonksveer te rijden. Wij realiseren ons terdege dat een half uurtje geluidsoverlast niet door iedereen op prijs wordt gesteld. Lokaal+ vindt dat deze geluidsoverlast volledig in het niet valt bij het plezier van de ongeveer 100 bijrijders. De meerderheid van de raad gaf op 25 april aan dat de route op 15 juni en volgende jaren ‘groen licht’ dient te krijgen om door het centrum van Raamsdonksveer te blijven rijden. Helaas gaf de burgemeester aan zijn eerder genomen besluit te handhaven. Onze fractie vroeg kort na deze vergadering advies aan de afdeling Geertruidenberg van Veilig Verkeer Nederland. VVN geeft aan dat er geen direct gevaar is voor omwonenden of voetgangers als de route over het ‘Place Napoleon’ (afgesloten gedeelte Keizersdijk) zou lopen, mits er voldoende toezicht is. Daarnaast spraken Frans Eijkhout en Bert van den Kieboom met de burgemeester met het verzoek om alsnog toestemming te geven aan deze stichting. Daarbij gaven we aan om zelfs medewerking te verlenen aan het tijdelijk afsluiten van dit gedeelte van de route (bijvoorbeeld met rood-wit-lint of dranghekken). De burgemeester gaf aan zijn standpunt te handhaven. Hij vertelde daarnaast uiteraard bereid te zijn om nog voor 15 juni een gesprek te voeren met het bestuur van de Truckrun. Daarnaast wil de burgemeester na 15 juni met het bestuur deze Truckrun evalueren. We blijven het heel jammer vinden dat de burgemeester zijn besluit niet heeft teruggedraaid. Uiteraard respecteren we als fractie zijn besluit. We informeerden onlangs hierover het bestuur. Tot slot moet ons nog wel wat van het hart. We begrijpen er helemaal niets van dat onder andere de grootste fractie in onze raad onze motie niet steunde. Heel teleurstellend! Hoe is dit mogelijk? De fractie van Lokaal+: Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen en Cocky Bouwens.

Gemeente GeertruidenbergHeb je een ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 06-05-2019 14:54

Gemeente GeertruidenbergWij willen ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 03-05-2019 16:31

Gemeente GeertruidenbergIs er in uw ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 29-04-2019 16:40

Lokaal+ in de raad In het vorige ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 25-04-2019 06:00

Lokaal+ in de raad In het vorige college nam voormalig wethouder Bert van den Kieboom, namens Lokaal+, het initiatief om een Integraal HuisvestingsPlan (IHP) op te laten stellen. In goed overleg met de schoolbesturen verscheen in het voorjaar 2018 het eerste concept. Het IHP namen we op in het ‘Raadsprogramma 2018-2022’. Als gemeente zijn we, samen met de schoolbesturen, verantwoordelijk voor een goede huisvesting van onze acht basisscholen en school voor voortgezet onderwijs. De gemiddelde levensduur van een schoolgebouw is 40 jaar. Onze basisscholen zijn inmiddels behoorlijk ‘op leeftijd’. Zo is het schoolgebouw van ‘De Ruif’ al meer dan 40 jaar oud, terwijl dat van ‘De Wilsdonck’ bijna ‘met pensioen gaat’ (63 jaar). De schoolgebouwen zijn dus toe aan groot onderhoud, renovatie of vervanging. Over de nieuwbouw van ‘De Wilsdonck’ en de uitbreiding van het Dongemond college nam de raad reeds eerder besluiten. Het afgelopen jaar is dit IHP plan opgesteld. Daarbij zaten de schoolbesturen vanaf de ‘eerste pennenstreek‘ met de gemeente aan tafel. Het plan krijgt unaniem ‘groen licht’ van de schoolbesturen. Dit plan beschrijft helder wat onze gezamenlijke visie over onderwijs en huisvesting is. Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn: keuzevrijheid voor ouders, thuisnabijheid en een doorlopende leerlijn voor kinderen van 0 tot en met 18 jaar. Daarnaast wordt in dit plan een goede verbinding gelegd met maatschappelijke voorzieningen (kinderopvang, zorg en vrije tijdsbesteding). Al tijdens de discussieraad complimenteerden verschillende fracties, waaronder uiteraard Lokaal+, wethouder Mike Hofkens met dit gedegen opgestelde plan. Vanavond stelt de gemeenteraad het plan vast. Het is de bedoeling om alle basisscholen de komende twaalf jaar te renoveren of te vernieuwen. Vanaf 2021 moeten alle nieuwe scholen voortaan zogenaamd BENG worden gebouwd. BENG staat voor Bijna EnergieNeutrale Gebouwen. We zorgen er dus voor dat de renovatie en nieuwbouw duurzaam worden uitgevoerd. Na de vaststelling van dit IHP gaan de gemeente en de schoolbesturen aan de slag. Bij de volgorde van aanpak van de basisscholen wogen zij samen verschillende aspecten af. Denk daarbij bijvoorbeeld aan leeftijd gebouw, staat van onderhoud, urgentie in ruimtetekort en functionaliteit. U begrijpt dat zo’n enorme operatie heel veel geld kost. Voor de realisatie van dit plan is, op basis van de huidige marktprijzen, namelijk ongeveer € 29 miljoen nodig. Daarbij zijn de fors gestegen bouwkosten een stevig risico. Om dit plan te kunnen uitvoeren, leggen we tot 2035 jaarlijks € 60.000 apart. Dit bedrag storten we in een reserve, die steeds groter wordt. Wat betreft de financiering van dit plan willen we overigens niet alleen naar de gemeente kijken. We vinden het van belang om met de schoolbesturen concrete afspraken te maken over een verantwoorde en mogelijke cofinanciering van dit plan. ​ Lokaal+ is heel blij dat we met dit besluit ervoor gaan zorgen dat onze komende generaties goed onderwijs kunnen blijven volgen in scholen die klaar zijn voor de toekomst! Namens Lokaal+; Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Wim Quirijnen en Cocky Bouwens

Miljoenenklus: zeven scholen in ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 19-04-2019 08:07

Lokaal+ in de raad. Vorige week ...

Lokaal+ Lokaal+ Geertruidenberg 04-04-2019 16:32

Lokaal+ in de raad. Vorige week donderdag werden onder meer twee belangrijke zaken besproken in de raad. We hoopten dat toen besloten werd om die twee zaken verder af te wikkelen op de manier die we als gemeente zelf willen en waarbij we zelf de regie gaan voeren. Het eerste onderwerp was agendapunt 10: Positiebepaling wind. In dit agendapunt stelde het college voor om het bevoegd gezag van de provincie over te nemen. Als we kijken naar onze structuurvisie moeten we constateren dat dit beleid tegen deze visie is. Als we letten op wat Lokaal+ in zijn verkiezingsprogramma heeft staan en tot slot als we letten op ons raadsprogramma dan moeten we constateren dat we op ons grondgebied geen windmolens willen. Maar er hebben twee instanties (1 voor het terrein van RWE en 1 voor de polder in Raamsdonk) aangegeven dat zij wel windmolens in onze gemeente willen plaatsen. Zij hebben bij de provincie gevraagd om dit toe te staan nadat onze gemeente het standpunt huldigde dat ze geen windmolens wilden. We zijn al genoeg belast met masten en overlast van de centrale. De provincie heeft echter van het Rijk opdracht gekregen om een hoeveelheid windmolens in de provincie te plaatsen. En onze gemeente hoort volgens de provincie ook tot het zoekgebied. De provincie vindt dat er geen redenen zijn om windmolens niet op ons grondgebied te plaatsen. Daarom hebben wij van Lokaal+ er voor gekozen om het voorstel van het college te volgen. Hierdoor kunnen we zelf bepalen waar eventueel de molens komen en kunnen we met de bouwers een contract sluiten om een bepaald deel van de opbrengst naar de gemeente te laten vloeien. Wij zijn geen Don Quichot en vechten niet tegen de bierkaai. We moeten op deze manier proberen er het beste van te maken. Helaas dacht de meerderheid van de raad daar anders over en nam een amendement aan om wel de regie over te nemen maar alleen om nee tegen de molens te zeggen. We kunnen er donder op zeggen dat de provincie daar niet mee akkoord gaat en op eigen houtje die molens gaat plaatsen. Wij hebben dan niets meer in te brengen en kunnen fluiten naar de extra inkomsten. Die meerderheid kan dan wel tegen zijn kiezers zeggen: kijk wij waren tegen en de provincie krijgt dan de schuld. Dat vinden wij als Lokaal+ onverantwoordelijk naar onze burgers! Het tweede onderwerp was agendapunt 11: Verkoopprocedure Hermenzeil. Hierbij heeft Lokaal+ ook het voorstel van het college gevolgd. Dit voorstel is gebaseerd op een goed overleg met de provincie die ons in dit proces goed heeft begeleid en gesteund, ook financieel. In 3 fases zullen er uiteindelijk 3 potentiële kopers overblijven nadat hun plannen zijn beoordeeld. Op grond van het beste plan wordt de verkoopprijs vastgesteld. Wij vonden dat we samen dit verkoopproces moeten blijven volgen zoals college en provincie uitgedokterd hebben. Gelukkig was hiervoor wel een meerderheid in de raad te vinden. Namens de fractie van Lokaal+, Bert van den Kieboom, Frans Eijkhout, Cocky Bouwens en Wim Quirijnen.