Nieuws van politieke partijen in Scherpenzeel over VVD inzichtelijk

5 documenten

PROGRAMMABEGROTING 2018 - 2021 Als ...

VVD VVD Scherpenzeel 28-11-2017 16:23

PROGRAMMABEGROTING 2018 - 2021 Als laatste de begroting. Die heeft onze instemming betreffende de beperking van de lasten voor onze inwoners, in het bijzonder de heffing afvalstoffen en de onroerendzaakbelasting. Bij die laatste roept de VVD wel in herinnering dat vorig jaar de belastingen met bijna 17% zijn gestegen. Die stijging drukt de komende jaren gewoon door in de tarieven. Heel jammer en de politieke geheugens blijken ook nu weer heel erg kort. De extra uitgave, extra bijdrage ter dekking van het exploitatietekort van De Breehoek, van rond € 100.000,- heeft ook onze instemming. We weten, het is een heleboel geld maar eerlijk is eerlijk het gaat de goede kant op met De Breehoek als ons thuis in de gemeente. Onder de vleugels van de nieuwe directeur slaan we de juiste weg in, een gastvrije ontmoetingsplek voor alle Scherpenzelers. Denk eens aan de recente Ladiesnight en aan de vier uitvoeringen van Windkracht 8. Hulde aan alle medewerkers van De Breehoek en vergeet hen die de bibliotheek ondersteunen ook niet te laten delen in dit succes. Daarna houdt het een beetje op. De koers van de fractie van de VDD is duidelijk anders. Dat betreft de besteding van middelen aan bij voorbeeld de projectleiders voor het centrumplan en de uitbreiding van het industrieterrein. Dat betreft ook de kosten die we maken voor de begraafplaatsen. De kosten van de laatste voorziening zijn lang niet allemaal zichtbaar, een deel verdwijnt onderhoud groen en automatisering. Maar ook deze voorziening is niet kostendekkend. Zorg hoort er voor iedereen te zijn en staat wat ons betreft los van welke geloofsovertuiging dan ook. Reformatorische instellingen behoeven wat ons betreft niet financieel te worden ondersteund. Kerken op industriegrond en zorginstellingen op landbouwgrond zijn wat ons betreft ‘uit den boze’. De fractie vindt in de basis dat de voorzieningen betaald dienen te worden door degene die er gebruik van maken. Dat geldt voor al onze voorzieningen in onze gemeente. Dit principe maakt dat de lastendruk bij de burger kan afnemen, immers tal van financiële bijdragen kunnen vervallen. Zo zou de jaarlijkse bijdrage van € 50.000,- voor de projectleider voor de uitbreiding van het industrieterrein kunnen vervallen en ten laste gebracht kunnen worden van hen die die uitbreiding wensen. Zo doen we het met de woningbouw ook, alle toekomstige eigenaren dragen de kosten van de ontwikkeling en daar houdt de gemeente nog behoorlijk geld aan over. Waarom dan een uitzondering voor de bedrijven? Waarom de bedrijven die de infrastructuur met zwaar transport belasten in ons dorp willen vasthouden daar die mogelijk aan de autosnelwegen een betere plek zouden hebben. Heeft dat niet te maken met de prijs van de industriegrond in ons dorp? Waarom al die bijdragen voor een enkele ondernemer? Ik realiseer mij dat het voor de VVD een wat atypisch stand punt is. Maar het biedt wel de mogelijkheid voor revitalisering van het bestaande industrieterrein en een uitgifte van grond aan de plaatselijke ondernemers en de middenstand. Ook dat stimuleert de plaatselijke werkgelegenheid en biedt ruimte aan innovatie. In de komende maanden komt het geluid wel naar buiten tijdens de verkiezingen. De begroting 2018 – 2022 heeft om al deze redenen niet onze instemming, we stemmen tegen. Gerrit Dijkstra, Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel

2e FINANCIELE RAPPORTAGE 2017 De 2e ...

VVD VVD Scherpenzeel 21-11-2017 15:44

2e FINANCIELE RAPPORTAGE 2017 De 2e financiële rapportage 2017 kan onze instemming niet krijgen. Inhoudelijk zijn we het niet eens met de besteding van het vermeende overschot. Zo zijn we het niet eens met het naar voren halen van de investeringen in de verlichting van ons dorp. De nieuwe verlichting toont wel weer heel feestelijk in deze donkere dagen maar om de gelden nu uit te geven en daarmee de begroting voor 2018 en verder te ontlasten, dat gaat ons te ver. In de vorige raadsvergadering hebben we een motie neergelegd betreffende het tijdstip van de presentatie van deze financiële rapportage. Naar onze mening komt deze te laat, zes weken voor het einde van het jaar. Van bijsturing en controle door de gemeenteraad is op deze wijze geen sprake. Wij willen eigenlijk de cijfers in de eerste vergadering na het zomerreces. De motie heeft het niet gehaald, alle overige leden van de gemeenteraad stemmen in met hun rol als jaknikker. Gerrit Dijkstra, Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel

VACATURE KANDIDAAT RAADSLID/ ...

VVD VVD Scherpenzeel 23-10-2017 15:34

VACATURE KANDIDAAT RAADSLID/ KANDIDAAT LIJSTDUWER Het bestuur van VVD Scherpenzeel is voor de kieslijst op zoek naar kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018. Wij zoeken leden en niet-leden die zich kandidaat willen stellen voor de functie van raadslid. Naast raadsleden zoeken wij ook kandidaten die de VVD Scherpenzeel willen vertegenwoordigen door als “lijstduwer” de lijst compleet te maken en hun openlijke steun te geven aan de liberale politiek in Scherpenzeel. De VVD Scherpenzeel staat voor een liberaal politiek geluid in een overwegend christelijke gemeenschap. In deze, in de bijbelbelt gelegen, gemeente hoort onze liberale opvatting, die de vrijheid van het individu centraal stelt mits het de vrijheid van een ander niet beperkt en wij streven naar een beperkte macht voor kerk en staat. Onze agenda, de komende vier jaar, wordt bepaald door veiligheid en duurzaamheid, aandacht voor de kwaliteit van de directe leefomgeving. Economie, werkgelegenheid en lage lasten voor de inwoners van onze gemeente, horen als vanzelfsprekend bij onze VVD. Een liberaal is als persoon iemand die anderen vrijlaat in de eigen opvatting. Eigen initiatief wordt gewaardeerd zonder daarbij het collectief belang uit het oog te verliezen. De VVD wil een gemeente Scherpenzeel waarin mensen, ondernemingen, verenigingen en organisaties zelfredzaam kunnen zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Daar waar het niet meer gaat dient er binnen onze samenleving ruimte te zijn om voldoende en passende - collectieve - hulp te bieden. Alle leden van de VVD Scherpenzeel en ondernemende, liberale niet-leden in Scherpenzeel die in aanmerking willen komen voor een plaats op de kieslijst worden van harte uitgenodigd om voor 15 november 2017 te solliciteren. Meer informatie:VVD Scherpenzeel p/a Jaco Geurts, Kolfschoten 18, 3925 MR Scherpenzeel, M 0629286845 of per e-mail naar vvdscherpenzeel@gmail.com. De selectiecommissie zal alle sollicitanten zo spoedig mogelijk na sluiting van de sollicitatietermijn informeren over het vervolg van de selectieprocedure.

OP TIJD BIJSTUREN OF JA ...

VVD VVD Scherpenzeel 12-10-2017 15:39

OP TIJD BIJSTUREN OF JA KNIKKEN Actuele cijfers van 1ste en 2de Financiële rapportage (Firap) als bijsturings- en bijstellingsmoment op tijd in de vergadercyclus kunnen gebruiken, dat was de wens van de raad in de commissievergadering van februari dit jaar. Dit omdat telkens weer blijkt dat de raad te lang moet wachten op de financiële verslaglegging van het lopende jaar. Immers als bij de uitvoering, van door de raad vastgesteld beleid, blijkt dat de financiën gaan afwijken, dan is het de taak van het college de raad zo spoedig mogelijk te informeren. Zodat de raad nog op tijd kan (bij)sturen. De VVD heeft toen gepleit voor kwartaalrapportages. Ook in het raadsvoorstel planning en controlecyclus 2018 van 29 september jl. wordt niet eens voldaan aan een minimale bijsturing zoals de VVD-fractie die ziet. 1ste Firap stuurt de 2de helft van het jaar bij, dus MET INGANG van 1 juli; 2de Firap stuurt het laatste kwartaal bij, dus MET INGANG van 1 oktober. Als raadslid zijn wij bereid tot inspanningen om een versnelde proces van de planning te bewerkstelligen. Echter ons amendement op de bestuurcyclus wordt breed weggestemd. Het hoeft allemaal niet zo snel, de jaarlijkse verantwoording van de uitgaven en de begroting. Dat je dan als raadslid geen goede controle kunt uitvoeren op de voortgang van beleid en de benutting van de budgetten komt denk ik menigeen aan de raadstafel wel van pas. Kijk zo heeft u in de afgelopen weken weer eens een inkijkje in het reilen en zeilen in onze gemeenschap. Hier past een liberaal geluid, het nastreven van het collectieve belang. Wikken en wegen om voor iedereen tot het beste besluit te komen. Daar schort het momenteel nog weleens aan. Een deel van de samenleving staat regelmatig met lege handen langs de zijlijn. Voelt u zich aangesproken om het liberale geluid in de bijbelbelt te vertegenwoordigen, hetgeen naar mijn mening hard nodig is, sluit u zich dan aan bij de VVD. We hebben de mensen hard nodig om niet ten onder te gaan. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat we anders niet met een VVD-lijst de verkiezingen in kunnen gaan. Hoe vervelend en frustrerend het soms op de donderdagavonden ook kan zijn, wij moeten een tegengeluid laten horen om een leefbare samenleving in Scherpenzeel te behouden. Niet voor liberalen alleen maar voor een ieder die in ons dorp woont. Gerrit Dijkstra Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel

WALSTROLAAN - Collectief Particulier ...

VVD VVD SGP CDA Scherpenzeel 04-10-2017 13:16

WALSTROLAAN - Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) Het initiatief van een aantal bewoners van ons dorp om samen te kunnen wonen op een nieuw te bebouwen locatie aan de Walstrolaan (terrein CBS De Maatjes). De Raad moet de grondexploitatie vaststellen zonder dat we de plannen kennen, laat staan de statuten van de op te richten stichting die dit allemaal gaat verzorgen. De fractie van de VVD kan het initiatief waarderen maar de gehaaste besluitvorming niet. Wij willen gekend worden in de verder planvorming. Dan volgt de verrassing, twee raadsleden van de fractie van het CDA melden dat ze betrokken zijn en mogelijk ieder een woning willen kopen. Met de beraadslagingen doen ze niet mee, ze willen wel stemmen. De verwarring is enorm, er zijn maar weinigen in de raadzaal die dit hebben zien aankomen. Zeer ongebruikelijk dit staande de vergadering te melden, dat hoort op moment dat je betrokken worden bij een dergelijke verstrengeling van belangen. In dit geval bij voorbeeld in het presidium begin september. De eerste termijn start met GBS die een amendement heeft om de besluitvorming te knippen, wel de grondexploitatie vaststellen maar het plan en de voorwaarden waaronder mensen er kunnen gaan wonen op een later moment vast te stellen. Zo ook de overdracht van de grond aan de stichting. Nu blijkt dat er helemaal geen open inschrijving mogelijk is, er is namelijk sprake van selectie door de initiatiefnemers, een ballotagecommissie. Het wordt heter en heter in de zaal. Na de eerste termijn wordt er geschorst, niet voor vijf minuten. Het scheelt niet veel of men vliegt elkaar in de haren. Geweldig toch, die betrokkenheid bedoel ik. Als we allemaal weer wat bekoeld zijn gaat de vergadering verder. De voorzitter stelt voor eerst het plan en de statuten van de stichting verder uit te werken en het agendapunt in een opvolgende vergadering af te handelen. Olie op het vuur, de vlam slaat weer in de pan. Zo zelfs dat mijn vraag om een schorsing wordt overruled door de SGP. Wat hebben die nu weer voor belang? Het voorstel om te knippen was nog niet zo gek en het heeft geen haast, na de jaarwisseling is de besluitvorming vroeg genoeg! Uiteindelijk wordt alles een grote klucht (doet mij denken aan een gewaardeerd raadslid, inmiddels overleden in combinatie met ‘De Gijsbrecht’). Het raadsvoorstel wordt geamendeerd en aangenomen. We worden later nog weleens geïnformeerd. De VVD stemt tegen. Ik meen dat ik voor een collectief belang als raadslid was ingehuurd maar dat blijkt niet vanavond, individuele belangen spelen de hoofdrol in deze vergadering. Die twee CDA-ers. Nu die zijn van tafel gehaald en verbannen uit de raadszaal. Onder begeleiding van hun wethouder komen ze na de besluitvorming terug. Voelt u zich aangesproken om het liberale geluid te vertegenwoordigen, hetgeen naar mijn mening hard nodig is, sluit u zich dan aan bij de VVD. We hebben de mensen hard nodig om niet ten onder te gaan. Het zou zo maar eens kunnen zijn dat we anders niet met een VVD-lijst de verkiezingen in kunnen gaan. Hoe vervelend en frustrerend het soms op de donderdagavonden ook kan zijn, wij moeten een tegengeluid laten horen om een leefbare samenleving in Scherpenzeel te behouden. Niet voor liberalen alleen maar voor een ieder die in ons dorp woont. Gerrit Dijkstra Fractievoorzitter VVD Scherpenzeel