Nieuws van politieke partijen over VVD inzichtelijk

67 documenten

Publicatie Groot Westland-Voorlopig ...

Westland Verstandig Westland Verstandig VVD CDA PvdA GroenLinks SGP D66 Westland 24-07-2019 09:44

VVDWij gaan ervoor zorgen dat ...

VVD VVD Steenbergen 12-07-2019 14:08

Aanstaande maandag dienen wij een ...

VVD VVD Geldrop-Mierlo 26-06-2019 13:00

Aanstaande maandag dienen wij een voorstel in de raad in om meer geld vrij te maken voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Wij rekenen erop dat onze partners in de raad ook de ernst van dit probleem inzien!

Na een periode van meelopen met de ...

VVD VVD Culemborg 22-06-2019 14:50

Na een periode van meelopen met de VVD fractie en zijn waardevolle inbreng heeft de fractie Roger gevraagd of hij commissielid wilde worden namens de VVD Culemborg. Afgelopen donderdag hebben wij Roger van Asselt mogen verwelkomen als beëdigd commissielid. Burgemeester Gerdo van Grootheest overhandigde het kersverse commissielid de bloemen vanuit de Gemeente Culemborg . Daarna mocht Amy van der Lee (vicefractievoorzitter) Roger feliciteren met zijn benoeming. Daarvoor kreeg hij vanuit de fractie een mooi boeket. Een boeket wat nog de nodige voeten in aarde had. Jasper zou de bloemen regelen maar door alle drukte was hij het straal vergeten. Gelukkig is daar altijd Yvonne van Heykoop bloemisten die er voor zorgde dat alles weer op zijn pootjes terecht kwam! Veel succes Roger! #culemborgseraad #mooiwatbloemendoen #topservicebijheykoopbloemistenculemborg #commissielid

Moskee Enschede wordt slikken of ...

Democratisch Platform Enschede Democratisch Platform Enschede VVD Enschede 15-06-2019 10:42

Moskee Enschede wordt slikken of stikken. Gemeente Enschede gaat verder met het doofpot-beleid en vervangt democratie voor ‘Erdocratie’ en zelfs de pers zwijgt inmiddels in alle talen. Nadat in 2012 bekend werd dat in Zuid Enschede tegenover Aquadrome Zwemparadijs de grootste moskee van Oost Nederland komt, werd al snel duidelijk dat omwonenden bewust laat waren geïnformeerd en met 3-1 achter stonden. Toenmalig VVD Wethouder Hatenboer had er namelijk rekening mee gehouden dat dit plan op veel weerstand zou stuiten als duidelijk werd dat het niet slechts een normale gebedsruimte betrof. Bezwaarmakers kregen zonder pardon de stempel op van ‘xenofoob’ en werden weggezet als mensen die niet tolerant waren jegens moslims. Het moskeebestuur deed vrolijk mee aan het stigmatiseren door in de slachtofferrol te kruipen, waarmee zij gelijk groepsbrave politici aan hun zijde hadden staan. Dat het merendeel van de omwonenden en veel stadsgenoten hoofdzakelijk een probleem hebben met het formaat van de moskee, de te verwachte verkeersdrukte die ermee gepaard zal gaan en de islamitische doctrine die elke vrijdagmiddag met een roeptoeter over hun hoofden wordt uitgestort, wordt maar al te graag verzwegen. Alleen nog een kleinbeetje aandacht voor het inmiddels verworpen bezwaar tegen de verkeerscirculatieplan op dinsdag avond 25 juni in het gemeentehuis en de rode loper kan uit voor de grootste moskee van Oost Nederland. Een nieuwe moskee die de scheiding van kerk en staat gaat beëindigd met de invoering van de Azan(gebeds ”oproep”), waarbij de aanbidding van Allah ongevraagd aan iedere buitenstaander wordt opgedrongen. Democratisch Platform Enschede is van mening dat zowel de verwerpelijke manier van burgerparticipatie die gemeente Enschede heeft geveinsd, de normalisering van religieuze dominantie in onze seculiere samenleving, als de mateloze struisvogelpolitiek van naïeve politici en (linkse?)journalisten, vraagt om blijvende aandacht voor de huidige gang van zaken. Daarom heeft Democratisch Platform Enschede - DPE afgelopen woensdag college Enschede onderstaande (artikel 35) vragen toegestuurd: Fractie: Democratisch Platform Enschede DPE Datum: 12 juni ’19 Datum van beantwoording (3 weken na ontvangst): 3 juli ‘19 Onderwerp: Verkeerscirculatieplan ‘Moskee Enschede’ � Eindelijk is het zover. De laatste hobbel is bijna genomen en de weg is definitief vrij om de grootste moskee van Oost Nederland te realiseren in gemeente Enschede. Het democratische proces rammelde aan alle kanten, de uitslag van ruim 850 enquête formulieren moesten ervoor in de doofpot en een ‘incorrect ‘ uitgevoerde geluidstest (met de ‘Islamitische’ gebedsoproep) moest de gemoederen bedaren. Het demoniseren van de bezwaarmakers en het ontmoedigingsbeleid van het vorige college heeft uiteindelijk nuchter Enschede monddood weten te maken. Inmiddels is de de halve gemeenteraad ververst met nieuwe raadsleden die hun handen kunnen wassen in onschuld en lijdt een deel van de achtergebleven raadsleden, met een ‘it’s not in my backyard’ mentaliteit, aan geheugenverlies. Dat aan de Kuipersdijk een astronomische moskee moet herrijzen die eveneens plaats gaat bieden voor aanhangers buiten Enschede die zich schikken naar de dictaten uit Ankara, slaat gemeente Enschede geen acht op. Een beetje groepsbrave en/of politiek correcte burger vindt het normaal dat in de nabije toekomst de islamitische doctrine over dit stadsdeel wordt uitgestort en dat elke vrijdagmiddag het eerbetoon aan Allah als mantra’s aan onze stad wordt opdrongen. Alleen voor het verkeer is nog een klein beetje aandacht, niet voor de 124 parkeerplaatsen die nooit voldoende zullen zijn voor 1500 bezoekers. Mocht dit ter zijner tijd leiden tot veel parkeeroverlast aan de Kuipersdijk en aanliggende straten, is dat weer voor de toekomstige raad. Tegen die tijd heeft gemeente Enschede wellicht weer een mooi excuus om haar melkkoe van stal te halen, de “noodgedwongen” uitbreiding van ‘parkeerzones’. Het valt Democratisch Platform Enschede op dat gemeente Enschede niet praat over grensoverschrijdende activiteiten wanneer het dit opmerkelijke gebedshuis betreft. In het verleden is gebleken dat de politiek in Enschede weinig sjoege heeft van en aandacht heeft voor de Turks-islamitische gemeenschap direct over de grens, die alleen maar kan dromen van een majestueuze Moskee. � Democratisch Platform Enschede stelt het college de volgende vragen. � 1. Kan het college aangeven wat de uitslag is van de ruim 850 enquêteformulieren die VVD wethouder Hatenboer heeft georganiseerd bij de geluidsproef met de Azan in 2016? Zo ja, was het merendeel van de deelnemers eens met de plannen zoals deze nu voorliggen? Zo nee, waar ageerden het merendeel tegen? 2. Wijkraad Zuid Oost heeft op 6 april 2016 officieel een schriftelijk advies uitgebracht aan de gemeenteraad omtrent de bestemmingsplanwijziging kavel TCC, kan het college aangeven of dit advies is opgevolgd? Zo nee waarom niet, zo ja op welke wijze heeft gemeente Enschede contact gehad met de bezwaarmakers buiten de werkgroep Kuipersdijk om? 3. Kan het college aangeven of het proces ten aanzien van deze Moskee conform het ‘Enschede Akkoord’ is geïnitieerd en of zij vindt dat de wijkraad, de inmiddels opgeheven werkgroep Kuipersdijk en de omwonenden conform het beloofde democratische proces input hebben kunnen leveren? Zo nee waarom niet en zo ja waarom wel? 4. Is het juist dat er aanvankelijk 140 parkeerplaatsen in het ontwerp van de moskee waren opgenomen en dat ondanks aandringen van omwonenden voor méér parkeergelegenheid op eigen terrein, er nu minder op de huidige bouwtekening staan? Zo ja, kan het college de omwonenden garanderen dat zij gevrijwaard blijven van parkerende moskeegangers voor en nabij hun woning? 5. Is het college met Democratisch Platform Enschede eens dat polarisatie wordt bevorderd als een religieus centrum met uitheemse gebruiken wordt opgedrongen aan en leidt tot gevoelens van vervreemding en onbehagen bij de (ingeburgerde) Nederlander? Zo nee, waarom niet? 6. Gelet op de uitspraak van het moskeebestuur, dat iedereen van binnen en buiten Enschede welkom is om gebruik te maken van deze moskee, heeft gemeente Enschede rekening gehouden bij het verkeerscirculatieplan met bezoeker uit Duitsland? Zo nee waarom niet? Zo ja, op welke wijze? 7. Heeft het college geïnventariseerd hoeveel mensen woonachtig in Duitsland momenteel gebruik maken van de Marrokkaanse moskee aan de Tweede Emmastraat 50 te Enschede? Zo nee waarom niet en zo ja, hoeveel bezoekers betreft het? 8. Heeft het college geïnventariseerd hoeveel mensen woonachtig in Duitsland momenteel gebruik maken van de islamitische Al-Ummah school aan de Javastraat 6 te Enschede? Zo nee waarom niet en zo ja, hoeveel bezoekers betreft het? 9. Gelet op de ongerustheid van dit stadsdeel ten aanzien van de aanzuigende werking op de islamitische gemeenschap uit Gronau en omstreken, heeft het college onderzoek gedaan hoe groot deze Duitse gemeenschap is? Zo nee waarom niet en/of wanneer is zij hier voornemens onderzoek naar te doen? 10. Indien er géén grondig onderzoek is gedaan naar de omvang van de Turks- islamitische gemeenschap direct over de grens, er geen onderzoek is gedaan naar de wensen van deze gemeenschap en deze mensen vrij zijn om gebruik te maken van gebedsruimte in Enschede, kan het college dan aangeven of het verkeerscirculatieplan die nu op tafel ligt representatief is voor de gemeenteraad om tot besluitvorming te komen? Zo ja, waarom is het college deze mening toegedaan? Tubantia 1Twente Enschede RTV Oost Raad van State FVD Overijssel

De plaknammen bliuwe sa at se no ...

VVD VVD Waadhoeke 14-06-2019 07:55

De plaknammen bliuwe sa at se no binne. Dat wie juster ek de ynstek fan de VVD.

Praat niet OVER iemand, maar MET ...

VVD VVD Wierden 28-05-2019 20:13

Praat niet OVER iemand, maar MET iemand.. De huidige persberichten over Soweco zijn erg gericht op stemmingmakerij. Worden er nu daadwerkelijk 2150 mensen op straat gezet? Nee, natuurlijk niet. (Cijfertjes kloppen trouwens ook niet..) Hebben de gemeenten zo abrupt besloten om Soweco per direct op te doeken? Nee, natuurlijk niet. Er is opdracht gegeven om een onderzoek te doen naar een toekomstbestendige invulling van de huidige werkzaamheden van Soweco. Want de huidige inrichting van Soweco kost geld. Veel geld. En we werken daarmee niet toe naar een inclusieve samenleving, maar juist naar het apart zetten van inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daar zijn wij wel klaar mee. We willen graag toewerken naar de opdracht van het invullen van een inclusieve samenleving, waarbij er ook GEWOON plek is voor arbeidskrachten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Niet apart gezet, maar onderdeel van de reguliere arbeidsproces. Wij willen dit dan ook - onafhankelijk van de uitkomst van het nu lopende onderzoek - realiseren. Maar laten we in deze discussie 1 aspect niet vergeten. Er wordt over gepraat, in de visiestukken maar ook door ons. We praten OVER bereidwillige ondernemers die een plek hebben of creëeren voor inwoners met een afstand tot het arbeidsproces. Die fase is wat ons betreft wel voorbij. Bij deze de oproep voor de Gemeente Wierden om MET ondernemers te gaan praten voor een concrete invulling van deze inclusieve arbeidsplekken. Want wij gaan voor gelijkwaardigheid, iedereen moet naar zijn of haar kunnen een steentje bij kunnen dragen in deze maatschappij. #noaberschap

Steenbergse BodeHerman Buijs zet ...

VVD VVD Steenbergen 13-05-2019 10:57

Vanavond, 4 mei 2019 om 20 uur zal ...

VVD VVD Midden-Groningen 04-05-2019 10:42

Vanavond, 4 mei 2019 om 20 uur zal de jaarlijkse dodenherdenking plaatsvinden op 19 locaties in de gemeente Midden-Groningen. Jaap Borg draagt een herdenkingsrede voor in Muntendam bij de hervormde kerk en Patricia Nieland-Kampen draagt een herdenkingsrede voor in Foxhol bij het monument. Beide zullen ook een krans neerleggen.