Nieuws van politieke partijen over CDA inzichtelijk

51 documenten

Bij onze inbreng Buitenruimteplan ...

CDA CDA Zwartewaterland 05-07-2019 15:50

Bij onze inbreng Buitenruimteplan #Zwartewaterland benoemen we inclusiviteit van de speelruimtes en stellen wij voor per kern een speelruimte te creëeren waar elk kind kan spelen. Met dank aan minister van gehandicaptenzaken Rick Brink👍

Vul de enquête in op ...

Hilversum1 Hilversum1 CDA Hilversum 27-05-2019 11:15

Vul de enquête in op www.goedvoorhilversum.nl en help het CDA-Hilversum de stand van zaken rond het vrijwilligerswerk in Hilversum te inventariseren. Er zijn twee enquêtes: één voor vrijwilligers en niet-vrijwilligers, want wij zijn ook heel benieuwd waarom u geen vrijwilliger bent, en één voor organisaties die werken met vrijwilligers. De resultaten worden voor de zomer aan het college van B&W gepresenteerd.

Vul de enquête in op ...

CDA CDA Hilversum 27-05-2019 11:15

Vul de enquête in op www.goedvoorhilversum.nl en help het CDA-Hilversum de stand van zaken rond het vrijwilligerswerk in Hilversum te inventariseren. Er zijn twee enquêtes: één voor vrijwilligers en niet-vrijwilligers, want wij zijn ook heel benieuwd waarom u geen vrijwilliger bent, en één voor organisaties die werken met vrijwilligers. De resultaten worden voor de zomer aan het college van B&W gepresenteerd.

De visie van de VVD over ...

VVD VVD CDA Zaanstad 17-05-2019 17:07

De visie van de VVD over gebiedsontwikkeling in Kogerveldwijk 2040. De VVD vindt het toekomstperspectief Kogerveld een mooi en ambitieus plan. Het wordt getypeerd als een ‘wijk met potentie’ en daar sluit de VVD zich volledig bij aan! Meer woningen, beter bereikbaar, een impuls voor de openbare ruimte, maken van dit gebied met ‘once’ plekken een gebied met Allure! De VVD heeft wel een aantal kritische kanttekeningen bij onderdelen uit het perspectief en die loop ik graag met u door. Parkeerregime Om te beginnen zet de VVD een kanttekening bij de randvoorwaarde: ‘Wij moeten in de toekomst anders omgaan met autobezit en -gebruik’. Wij willen zeer terughoudend zijn bij het mogelijk bijstellen van de parkeernorm. Het gebied beoogt een gebied te zijn voor gezinnen, met sportende kinderen en voor ouderen. Dat is een doelgroep die gebruik maakt van de auto. Ook hebben de mensen in het participatie proces aangegeven dat ze zich nu al zorgen maken om het parkeren en dat ze voldoende parkeergelegenheid willen hebben. In de toekomst zal naar verwachting de opkomst van de elektrische auto toenemen, maar ook die auto’s moeten ergens geparkeerd worden. Voor de hoogbouw kan natuurlijk gedacht worden aan parkeergarages. We zien projectontwikkelaars worstelen met de mobiliteit van de toekomst. De Kogerveldwijk wordt als centrum gebied beschouwd, maar of dat inderdaad zo gezien kan worden, daar twijfelt de VVD aan. De parkeergarages onder de Rozengracht toren zijn niet volledig benut, en we passen de parkeernorm in het centrum aan, maar is deze hoogbouw in het centrum te vergelijken met de geplande hoogbouw in de Kogerveldwijk? Natuurlijk is de nabijheid van stations en de ontwikkeling van de plekken ook zeer wenselijk, maar het zal een EN EN opgave zijn wat de VVD betreft. EN ontwikkeling OV EN genoeg parkeerplekken. Als dat betekent dat er geen 2500, maar 2000 woningen gerealiseerd kunnen worden, kan de VVD dat begrijpen. Het gaat er ook om dat je realistisch plant. Als we kijken naar de wijk Saendelft, ook in de buurt van een station, is er destijds een lagere parkeernorm gehanteerd, wat we de afgelopen jaren hebben moeten bijstellen. Laten we daar ook van leren! De VVD ziet dan ook graag in de strategische fase dat er een goed onderbouwd verhaal komt waarom je de parkeernorm voor de hoogbouw evt zou kunnen loslaten, zodat we ook daar de juiste afweging kunnen maken. Sociaal economische versterking In het perspectief wordt gesproken over sociaal economische versterking van de wijk. Dat juicht de VVD van harte toe. Werkgelegenheid en ook de kansen om mee te doen nemen voor iedereen toe, zodat veel meer mensen kunnen profiteren van de groei van de economie. Wat de VVD dan wel bevreemdt is dat er vastgehouden wordt aan de 30% sociale huurwoningen. De Kogerveldwijk kent al 41% sociale huur. Voor sociaal economische versterking is het belangrijk om naar een goede toevoeging van middendure huur, midden dure koop te streven. Het hoeft geen elite wijk te worden, dat bedoelen we niet, maar de Kogerveldwijk kent nu veel sociale huur en heeft de laagste WOZ waarde van heel Zaanstad, dus lijkt ons 30% sociaal voor het geheel passender. Door het accent meer te verleggen naar lage en middendure huur (geen sociaal) dan zetten we inderdaad meer in voor de beoogde doelgroep van het perspectief: gezinnen met kinderen en ouderen. We hebben de afspraak in het coalitieakkoord om 30% sociaal te hanteren en daar zal de VVD zich aan houden, maar we moeten dat wel per wijk heel goed bekijken en vooral de focus houden op een sociaal economische versterking. Daar wordt iedereen beter van! Voor jongeren en ouderen zijn er ook andere alternatieven om de wachtlijsten te reduceren. We hebben al eerder een motie, samen met het CDA, ingediend om onorthodox te bouwen. Dat hoort ook bij het kijken naar toekomst. Bedrijven Veel bedrijfspanden staan leeg, het is een goede zaak om met behoud van cultuurhistorische waarden deze panden naar woningen te transformeren. Wel moet er aandacht zijn voor de bedrijven die willen verplaatsen of op de locatie willen blijven zitten. De combinatie van wonen en werken is een belangrijk uitgangspunt wat de VVD betreft en dat geldt ook voor de huidige bedrijvigheid als ze dat zelf willen. Scholen Wij vinden de ontwikkeling van scholen in het gebied goed. De VVD wil daar een concrete suggestie voor doen, passend bij de gedachte van de realisatie van deze wijk: in stappen en we beginnen nu al. De OBS ’t Kogerveld willen we versneld opnemen in het IHP (Huisvestingsplan onderwijs). De VVD wil inzetten op de genoemde optie in het perspectief: kiezen voor een nieuwe locatie in deze wijk, meer centraal gelegen maar met een dezelfde directe relatie tot groen, de sportvelden en jagersplas. Weg bij de hoogspanningskabel in ieder geval. Dat mag wat de VVD betreft zsm gerealiseerd worden, zodat het kan werken als ‘vliegwiel’ wat ook bij de Behouden Haven het geval is. Daar zullen we een motie voor maken. Veiligheid Als laatste punt vindt de VVD het heel positief dat er al gewerkt gaat worden aan het toegankelijker maken van de bereikbaarheid en dat daarmee ook de verkeersveiligheid een belangrijk aandachtspunt is. Marianne De Boer Doeves

De slag om Sint Pancras Het ...

Dorpsbelang Langedijk Dorpsbelang Langedijk D66 CDA Langedijk 06-05-2019 20:48

De slag om Sint Pancras Het herindelingsproces van Langedijk en Heerhugowaard houdt de gemoederen aardig bezig. “Praat mee”, was de slogan in de verspreidde huis-aan-huisfolder ‘Langedijk en Heerhugowaard gaan samen’. Met de bijeenkomsten in de dorpskernen konden inwoners ideeën en zorgen uiten. Ideeën en zorgen die een aanvulling zijn voor de visie van het herindelingsontwerp. Zoals bijvoorbeeld; wat moet behouden blijven en wat kan beter. De bijeenkomsten in de kernen zijn verschillend verlopen. Van inhoudelijke bijdragen tot emotionele uitingen; “ons is nooit iets gevraagd”. In Sint Pancras werd door het merendeel de wens uitgesproken om zich bij Alkmaar aan te sluiten. De vraag blijft gerechtvaardigd of de aanwezigen echt een afspiegeling is van alle inwoners van Sint Pancras. Ook op Facebook kon men een petitie ondertekenen om zich bij Alkmaar aan te sluiten. Die site is goed bezocht, echter, niet-Pancrassers konden eveneens die petitie ondertekenen. Maar er zijn ook zeker andere geluiden te horen, zoals Harry Raat deed in zijn oproep dat de dorpsbeleving bewaard moet blijven, evenals de absolute garantie van groenbuffers rondom het dorp. Ook zijn er geluiden; dat door blindelings voor Alkmaar te kiezen, er dan straks niets meer te halen is voor de inwoners van Sint Pancras. Vooropgesteld, het samengaan met een andere gemeente is niet even op de bonnefooi gedaan. Afweging, noodzaak en besluitvorming tot ambtelijke fusie was vanaf 2010 aan de hand van een scala van rapporten tot stand gekomen. Kleurrijk Langedijk, Hart voor Langedijk/D66 en het CDA zijn voor de raadsverkiezingen in 2018 vol de verkiezingen ingegaan voor een zelfstandig Langedijk. Hun credo was dat de kiezer wel zou bepalen of Langedijk wel of niet zou moeten fuseren. De uitslag van de verkiezing was een signaal op zich. De politieke partijen die vóór een zelfstandig Langedijk gingen, zijn er in totaal zo’n 7 procent op achteruit gegaan. De conclusie die daaruit is te trekken, dat zelfstandig blijven niet direct een issue is geweest! Dorpsbelang Langedijk heeft zich vanaf 2014 uitgesproken voor samenwerking met Heerhugowaard. In onze verkiezingskrant 2018 hebben wij daarover het volgende gezegd: “Opschaling naar ambtelijke samenwerking is een goede stap. Heerhugowaard voldoet ten aanzien van sociaal, cultureel-historisch en geografische kenmerken. Heerhugowaard is de beste optie op basis van gelijkwaardige inbreng en zeggenschap. Wij willen ons karakteristiek landschappelijke en dorpse identiteit behouden. Met de schaalgrootte van Heerhugowaard kunnen wij meeliften en daarmee onze Langedijker karakteristieke dorpsgevoel behouden”. Met de verkiezingen zijn er ook partijen die voor groot Alkmaar zijn gegaan. Daar waren wij en zijn wij nog steeds geen voorstander van. Bij Alkmaar mogen we aanschuiven, want hun zeggenschap geven zij niet op. Het is Alkmaar alleen te doen om de grond van Sint Pancras. Uit het gespreksverslag van de fusiebespreking met het college van Alkmaar blijkt dat zij grond nodig hebben voor hun behoefte van twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Bij dat gesprek was de toenmalige wethouder Kloos van OPA aanwezig, dezelfde die nu nog steeds ijvert om Sint Pancras bij Alkmaar te krijgen. Voor Dorpsbelang Langedijk is het behoud van de ‘landschappelijke dorpse identiteit’ een belangrijk verkiezingsitem geweest. Dat geldt voor héél Langedijk en dus óók voor Sint Pancras! Als Alkmaar daadwerkelijk zijn zin krijgt om Sint Pancras in te lijven, dan zal mettertijd heel Sint Pancras vol staan met twee-onder-een-kapwoningen en vrijstaande woningen. Gezien de historie van wat Sint Pancras heeft moeten afstaan aan grond, zal het zeker die kant opgaan. Daarmee verliest niet alleen Sint Pancras hun landschappelijke uitstraling, maar de gehele gemeente Langedijk. Zoals eerder gezegd, is een besluit voor een herindeling niet op de bonnefooi gedaan. Dorpsbelang Langedijk heeft naar aanleiding van zwaarwegende rapporten uiteindelijk toch gekozen voor een bestuurlijke Fusie. Bang dat we bij een herindeling met Heerhugowaard met verkiezingen en zeggenschap ondergesneeuwd worden zijn we zeker niet. Langedijk is als één grote hechte gemeenschap zeker niet minder om voor het behoud van eigenheid te strijden. Tenslotte zijn wij, met een herindeling samen met Heerhugowaard, één derde van de kiezers en daar zal elke partij zeker rekening mee houden. Dat is wat anders als Sint Pancras bij Alkmaar zou komen. Dan is Sint Pancras – met maar 5 procent van de Alkmaarse bevolking - met de verkiezingen veel minder interessant. De vraag is dan: “Wat kunnen de Pancrassers dan nog behouden, of wat gaat er in de toekomst verdwijnen?”.

MET PLEZIER SPORTEN Het CDA wil dat ...

CDA CDA D66 Medemblik 29-04-2019 18:05

MET PLEZIER SPORTEN Het CDA wil dat iedereen met plezier kan sporten. Daarom zijn we, zowel in november 2018 als in april, in actie gekomen om het tekort aan zaalruimte voor de sportverenigingen in Wognum op te lossen. Wij vinden sportieve ontwikkeling belangrijk en willen dat de 'breedtesport' en de 'topsport' elkaar versterken. De afgelopen jaren heeft het tekort aan zaalruimte in Wognum hier qua beleving geen goed aan gedaan. Wij wisten natuurlijk al veel langer dat dit probleem speelt maar het onderzoek waar wij in november om hebben gevraagd heeft dit concreet aangetoond. Desondanks werd het voorstel aan de gemeenteraad om een oplossing te realiseren een fors discussiepunt. De oorspronkelijke opdracht van de raad aan het college was “…een voorstel voor een nieuwe sporthal…” “…teneinde een permanente voorziening cq. oplossing te creëren.”. Met name de zaalsportverenigingen waren hierdoor in de veronderstelling dat er een permanente, dus stenen, sporthal zou komen. In het voortraject zijn veel zorgen uitgesproken over de volwaardigheid van een semipermanente hal en over het beheer van de Westfrieslandhal in de Bloesem en daarmee ook het beheer van de nieuwe hal. Ook waren de verenigingen bang om het gymnastieklokaal aan de Sportlaan kwijt te raken. Het #CDA heeft daarom het raadsvoorstel op 25 april, met een amendement, aangevuld met drie extra kaders: 1) een volwaardige uitrusting van de nieuwe sporthal die bestemd is voor breedtesport en in principe níet voor commerciële doeleinden; 2) aanvullende afspraken maken met de beheerder over het gebruik van beide hallen in samenspraak met de zaalsportverenigingen; 3) het gymnastieklokaal aan de Sportlaan te behouden totdat er meer duidelijkheid is. Alle fracties, met uitzondering van D66, stemden hier voor. Het college gaat nu nader onderzoek doen naar een semipermanente sporthal. In november krijgen we alle details. Wij verwachten dat deze nieuwe hal er over een jaar staat en dat het capaciteitsprobleem naar tevredenheid van de gemeente, beheerder én de zaalsportverenigingen zal zijn opgelost. Namens de fractie, Raadslid Claudia Selders-Kroezen P.S. Alle 20 stukken bekijken / lezen? Zie agendapunt C.1 ➡️ http://ibabsonline.eu/Agenda.aspx?site=medemblik&agendaid=97a54781-d69c-40f2-a955-087e77d9dcbf&FoundIDs=&year=2019

Wij. in beoogde coalitie?Wij. in ...

WIJ. WIJ. D66 CDA Rijswijk 27-03-2019 09:56

Wij. in beoogde coalitie?

Het CDA heeft een programma in ...

PvdA PvdA CDA Bronckhorst 28-02-2019 21:40

Het CDA heeft een programma in dialect laten maken. Om onze goede wil te tonen doet de PvdA een beetje mee. Vooruit dan maar.

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP ...

Valkenburgse Senioren Partij (VSP) Valkenburgse Senioren Partij (VSP) VVD CDA Valkenburg aan de Geul 13-02-2019 08:54

Nieuwsbulletin raadsfractie VSP gemeente Valkenburg a/d Geul 12-02-2019 In dit nieuwsbulletin onze belangrijkste inbreng tijdens de raads-vergadering van de gemeenteraad van Valkenburg a/d Geul maandag jl. Voorstel college betreffende vervolg Polfermolenprojekt. Vandaag praten wij voor de zoveelste keer over het hoofdpijndossier de Polfermolen. En het wordt gewoon van kwaad tot erger. Voordat ik al aan de whisky zal gaan zal ik mijn betoog namens de raadsfractie van de VSP maar van te voren houden. Wethouder Remy Meijers weet precies wat ik hiermee bedoel. Als wij kijken naar de maatschappelijke raadpleging met daaraan gekoppeld het vertonen van de film en een digitale raadpleging dan hebben wij moeten concluderen dat men wil afwijken conform de opdracht aan de Brinkgroep om een aanbesteding voor te bereiden voor het realiseren van een sporthal, een doelgroepenbad en woningen zou men dit willen loslaten. Want het college zet grote vraagtekens of het doelgroepenbad nog gerealiseerd kan worden binnen de € 600.000 die overblijven van de € 1.800.000 na de taakstellende bezuiniging van de € 1.200.000. Dit is totaal tegenstrijdig met eerder gemaakte afspraken. Wij vragen ons van waar wij vandaag zitten. Is dit de raadszaal van de gemeente Valkenburg a/d Geul of bevinden wij ons hier in een of ander theater. Wij blijven erbij dat de inwoners van Valkenburg a/d Geul recht heb op een zwembad zoals dat nu van toepassing is. Als je het hebt over een zwembad van 8 bij 15 meter hebben wij een suggestie. We zouden wethouder Remy Meijers willen verzoeken om zijn privé zwembad dan maar publiekelijk ter beschikking te stellen. Ook vragen wij ons af waarom wij alweer € 90.000 moeten uittrekken in het kader van de voorbereiding en aanbesteding. Stop dit bedrag liever in het behoud van de Polfermolen zouden wij zeggen. Het financiële plaatje is het enigste waar dit college naar kijkt. Dat dit een regelrechte aanslag is op de leefbaarheid van de inwoners van Valkenburg a/d Geul en omgeving, dat laat hen helemaal koud. En dan hebben wij het over dat men blijft vasthouden aan de sloop van een gebouw wat amper zo’n 17 jaar oud is en zo’n € 16.000.000 aan gemeenschapsgeld gekost heeft. Hoe haal je het in je hoofd om zo’n mooi gebouw met al zijn belangrijke maatschappelijke functies, vooral op het gebied van gezondheid en maatschappelijke sociale contacten te willen slopen. En dan weer een nieuw gebouw uit de grond wil stampen met daaraan gekoppeld woningbouw die niet eens bereikbaar is voor de mensen die het het hardst nodig hebben in Valkenburg a/d Geul. Want van sociale woningbouw is geen enkele sprake. Wij blijven bij ons eerdere standpunt dat de Polfermolen met al zijn maatschappelijke functies in al zijn facetten behouden dient te worden (o.a. conform onze inbreng tijdens de raadsvergadering van 10 december 2018). U wilde in de film die u wil vertonen en de digitale raadpleging de mensen opzadelen met een doemscenario en dat was als de mensen de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke functies toch overeind willen houden dat de OZB met 30 % verhoogd zou worden, of dat dit ten koste zou gaan van de bibliotheek, onderhoud publiek domein. Ook het verhaal dat bij behoud van de huidige Polfermolen het iedere inwoner € 107 op jaarbasis zou gaan kosten verwijzen wij naar het land der fabelen. U zult open kaart moeten spelen naar de mensen toe. U moet stoppen met het gekrakeel naar de mensen toe hoeveel de huidige Polfermolen ons wel niet kost, maar vertel nu eens open en eerlijk wat de kosten zijn van de Polfermolen nieuwe stijl en hoe waardevol de huidige Polfermolen met al zijn maatschappelijke voorzieningen is voor onze inwoners, maar ook voor onze bezoekers? Wij zouden dat graag ook willen weten, voordat wij al een definitief besluit kunnen nemen. Tevens vinden wij dat de werknemers en huurders van de Polfermolen betrokken dienen te worden bij de maatschappelijke raadpleging. Is het college hier toe bereid? Ook moeten de mensen de gelegenheid krijgen om zich uit te spreken tijdens de maatschappelijke raadpleging dat de Polfermolen in zijn huidige omvang met al zijn maatschappelijke functies in stand gehouden moet worden. Is het college hiertoe bereid? De ingekomen brievenen bijlagen van AGR Xperience en OR Polfermolen zouden wat ons betreft als reactie meegenomen moeten worden m.b.t. de maatschappelijke raadpleging. Dat geldt ook voor de open brief van de familie Prins. Is het college hiertoe bereid? Tevens willen wij u expliciet verzoeken om al onze inwoners een huis aan huis schrijven te laten toekomen met daarin o.a. aangegeven wanneer de film uitgezonden wordt op TV Valkenburg, waar de bijeenkomsten plaatsvinden wijzen naar de digitale raadpleging en mensen ook de gelegenheid bieden om schriftelijk geraadpleegd te worden. Is het college hiertoe bereid? Tevens vinden wij dat er ook gekeken moet worden naar een totale visie van de Plenkertstraat. Hoe gaan wij de verkrotting in deze straat een halt toeroepen. Wat wij ook een slechte zaak vinden is dat bij Par’cour een fitnessruimte en AGR Xperience gerealiseerd zou gaan worden. Dat is toch al een regelrechte doodsteek voor deze twee zaken in de Polfermolen. Kijk nu eens na het schrijven van AGR Xperience. Daar wordt o.a. aangegeven dat het opheffen van de huidige Polfermolen de doodsteek is voor alle verenigingen. Er is ook totaal geen advies gevraagd aan de huidige huurders van de Polfermolen. Als wij kijken naar het schrijven van de OR Polfermolen dan spreek ons dit schrijven wel aan. Zeker gezien ons uitgangspunt waar wij vooralsnog aan blijven vasthouden en dat is het behoud van de huidige Polfermolen met al zij maatschappelijke voorzieningen door het college en de andere raadsfracties gewoon van tafel geveegd wordt. Hun visie houdt in dat de belangrijkste huurders/gebruikers overleg hebben gehad en met het volgende idee op de proppen komen. Men stelt voor om de voorkant van het gebouw De Polfermolen gelegen aan de Plenkertstraat (tot aan de sporthal) niet te slopen, maar te verbouwen door een vloer in de theaterzaal aan te brengen en daarin de volgende functies onder te brengen: • Zwembad met 25 meter en doelgroepenbad. • Horeca: AGR Xperience. • Multifunctionele (vergader) ruimte voor doelgroepen en verenigingen. • Fysiotherapieruimte. • Health & Beautysalon. • Fitness. • Kleedkamers t.b.v. het zwembad, sporthal. • Kantoren. • Ontvangstruimte. Hierdoor ontstaat er een combinatie van activiteiten. Tevens zou hierdoor de kwaliteit en de uitstraling van de Plenkertstraat verbetert worden. Binnen de bestaande structuur zouden dan ook 40 appartementen gerealiseerd willen worden. Wij willen het college indringend verzoeken om hierover in overleg te treden met de OR Polfermolen en te kijken of dit een goed alternatief is. Stemverklaring raadsfractie VSP. Wij als VSP kunnen alleen maar instemmen met een procesmatige maatschappelijke raadpleging (niet inhoudelijk). Hier kunnen wij pas een definitief oordeel over vellen, nadat wij een nieuwe aangepaste versie van de film en de inhoud van de digitale raadpleging hebben gezien woensdag as. M.b.t de besluitvorming voorbereiding van de aanbesteding stemmen wij tegen. Wij willen op zijn minst het eerst de resultaten van de maatschappelijke raadpleging afwachten. Motie Raadsfractie VSP Motie: onderzoek om te komen tot meer bezoekers winkelcentrum Valkenburg. De raad van de gemeente Valkenburg a/d Geul in vergadering bijeen op 11 februari 2019. Overwegende dat: Een groot aantal detailhandelszaken (11) verspreid over het winkelcentrum van Valkenburg moet stoppen of overweegt te stoppen. Rede is de contante terugloop van het aantal klanten en omzetverliezen over het hele jaar. De oorzaken zouden volgens een aantal ondernemers, maar ook inwoners het verlies zijn van de regiofunctie van Valkenburg, de slechte bereikbaarheid van het centrum van Valkenburg en de parkeerproblematiek (te hoge parkeertarieven). Constateert dat: • Er sprake is van grote omzetverliezen. • Dat vele inwoners hun boodschappen elders in de regio gaan doen, waar het parkeren over het algemeen gratis is. • Dat ook de horecaondernemers hierdoor omzetverlies hebben. • Dat heel veel mensen Valkenburg mijden, vanwege te hoge parkeertarieven. • Dat ook de marktlieden klagen over hoge omzetverliezen. • Dat niet alle ondernemers op een lijn zitten. • Dat het niet toelaten van o.a. een visboer of ijskraam ook een negatieve uitstraling heeft. • Dat er veel parkeeroverlast is in de omliggende buurten. Verzoekt: De raad kennis te nemen van bovengenoemde constateringen en deze te onderschrijven en draagt het college van burgemeester en wethouders op: Samen met alle ondernemers en ook inwoners in overleg te treden met als uiteindelijk doel om de regiofunctie weer naar ons toe te trekken en met elkaar in discussie te treden om te komen tot lagere parkeertarieven in Valkenburg. Ook zou er een discussie gevoerd moeten worden om te komen tot een betere bereikbaarheid van het centrum van Valkenburg. Het zou goed zijn om een branche-adviescommissie te gaan oprichten, met als uiteindelijk doel om meer winkelend publiek naar Valkenburg te halen. En gaat over tot de orde van de dag. Deze motie werd niet ondersteund door de andere raadsfracties AB, CDA, PGP en VVD. Ze steken gewoon hun hoofd in het zand wat betreft de grote problemen die er spelen in het winkelcentrum in Valkenburg. Voorstel betreffende uitvoering bloemenplan centrum. De raadsfractiefractie VSP wil een pluim geven aan de ondernemers van Valkenburg aan de Geul i.v.m. het alternatiefplan door hun voorgesteld, wat betreft de kosten van het water geven van de bloemen. Dit is een stapje in de goede richting, ter verfraaiing van het centrum. Onze bezoekers en zeker ook onze inwoners van Valkenburg stellen deze bloemenpracht zeer op prijs. De V.S.P wenst de ondernemers veel succes en wijsheid toe met het oprichten van een B.I.Z. (bedrijfs investerings zone) en zullen dus voor dit voorstel stemmen. Voorstel college betreffende toekomst organisatie Kerstmarkt Gemeentegrot. De raadsfractie VSP is overtuigd van het belang van dit evenement van het toeristisch product Valkenburg. In deze raadsnota wordt voorgesteld om de Kerstmarkt gedurende de periode 2019-2022 door de gemeente te laten organiseren. U stelt op basis van de huidige inzichten dat er geen andere partij zal opstaan, die dit op pakt. Is hier onderzoek naar gedaan.? Vertrouwt het college geen ondernemer? Zie de organisatie van de kerstmarkt in de Fluwelengrot. Dit functioneert blijkbaar wel, ook zonder een bijdrage van € 250.000 gemeenschapsgeld. De gemeente faciliteert en de ondernemer onderneemt! De VSP blijft bij haar standpunt eerst de evaluatie en de plannen ten behoeve van vermindering van de kosten af te wachten op 1april, om een beslissing te nemen. Voorzitter, waarom neemt het college de raad niet serieus, door herhaaldelijk om een blanco cheque te vragen? Namens de raadsfractie van de VSP, Jef Kleijnen / Lloyd Wagemans / Gertie Silverentand

#DenHelder #stadhuis #oplossing ...

Beter voor Den Helder Beter voor Den Helder D66 ChristenUnie GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD CDA Den Helder 18-01-2019 11:47

#DenHelder #stadhuis #oplossing Delano Weltevreden DEN HELDER De coalitiepartijen zijn eensgezind positief over het besluit van het college voor de tijdelijke en permanente huisvesting van ambtenaren. De oppositie is overwegend kritisch. VVD fractievoorzitter Petra Bais: ,,Het stadhuisdossier heeft de gemoederen in Den Helder een tijdlang beziggehouden. Met het nemen van dit unanieme besluit heeft het college haar daadkracht laten zien en het besluit is genomen in de geest van het Helders Akkoord. De keuze voor Willemsoord is prachtig. Een plek met de uitstraling die past bij onze stad. Daarnaast gaat het een extra impuls geven aan de verdere ontwikkeling van Willemsoord, maar ook in de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Alles op een locatie is efficiënt en past bij een goede werkgever. Een nog betere dienstverlening voor onze inwoners past hier ook bij.’’ De ChristenUnie is ook blij, zegt fractievoorzitter Hans van Donkelaar: ,,Na jaren van bestuurlijke moeite en vertraging is het eindelijk gelukt om een besluit te nemen wat blijkbaar breed gedragen is en waar de ChristenUnie volledig achter kan staan. We krijgen een mooi stadhuis op een historische plek en de functie van Willemsoord met het nautisch karakter ervan gaat versterkt worden. Hier zullen we als ChristenUnie goed op toezien. Daarnaast vinden we het erg belangrijk dat op tijd de ontsluiting van Willemsoord verbeterd wordt zodat de verkeersproblematiek op de Zuidstraat niet vergroot wordt. Dit zal onze aandacht de komende jaren zeker krijgen en houden.’’ Verscheurt Ook CDA is vol lof over het besluit. Fractievoorzitter Harmen Krul: ,,Het CDA is trots dat een dossier dat al decennia de politiek in Den Helder verscheurt nu opgelost wordt. Nog trotser zijn we dat het de oplossing zo breed gedragen wordt. Dit toont aan dat we in Den Helder bezig zijn met een betere, positievere en constructievere manier van politiek bedrijven. Dat we samenwerken. Dit is het resultaat van met een positieve instelling elkaar tegemoet treden en oplossingsgericht over de inhoud te praten. De identiteit van Den Helder vindt haar oorsprong op de prachtige cultuur historische locatie Willemsoord. Dit past goed binnen de ambities die we hebben om ons stadshart te ontwikkelen en we zijn blij dat de gemeente hier nu ook zélf een tastbare bijdrage aan gaat leveren.’’ Seniorenpartij is altijd tegen de verplaatsing van hetstadhuis geweest, benadrukt fractievoorzitter Carla van Driesten: ,,Ons coalitieakkoord wil in deze periode echter dit dossier sluiten. Daar ben ik het helemaal mee eens. Belangrijk vindt de Seniorenpartij dat zowel frontoffice, backoffice als bestuursdomein bij elkaar zitten. Wij moeten natuurlijk goed naar de bereikbaarheid en de kosten kijken. Voor het Sociaal Domein is het van belang om zo snel mogelijk tijdelijke huisvesting te realiseren. Als de nieuwe werkplekken voor iedereen goed bereikbaar zijn, gaan wij daarin mee.’’ Beter voor Den Helder, de grootste coalitiepartij, heeft in aanloop naar en tijdens de Verkiezingscampagne 2018 goed naar de inwoners geluisterd, vertelt fractievoorzitter Carlo Assorgia: ,,Op straat en door middel van polls zoals die ook door Maurice de Hond worden uitgevoerd. Daarin kwam de wens van de inwoners naar voren dat de politiek moest stoppen met ruzie maken. Ook wilden zij geen afsplitsingen meer meemaken. Onze inwoners gaven massal aan dat de stadhuisdiscussie opgelost diende te worden, maar vooral dat de politiek keihard aan het werk moest voor Den Helder en haar inwoners. Beter voor Den Helder heeft dat ter harte genomen en handelt daarnaar. Het stadhuishuisdossier wordt nu op een prachtige manier opgelost zoals door de inwoners aangegeven. Deze coalitie laat zien dat zij een nieuwe vorm van besturen voorstaat: de stier bij de horens vatten, geen vertraging over details en dossiers oplossen. Deze manier van samenwerken mogen de inwoners deze bestuursperiode op alle dossiers van onze partij verwachten.’’ Zelf ingebracht Fractievoorzitter Pieter Blank is blij met de tijdelijke oplossing. ,,De optie van het oude stadhuis aan de Kerkgracht, heb ik zelf ingebracht. Dat is een goede tijdelijke oplossing. Ik ben blij dat we niet op Kooypunt blijven. De gemeentelijke organisatie hoort thuis in de binnenstad.’’ Blank is vóór de hoofdvestiging van het stadhuis op Willemsoord, aangevuld met één of twee zogenoemde ’gemeentewinkels’ in de binnenstad. ,,Daarvoor kunnen wij lege ruimtes benutten. Voor bijvoorbeeld een bouwwinkel waar inwoners terecht kunnen met allerlei vragen over bouwen en duurzaamheid. Ambtenaren kunnen daar bij elkaar komen op bepaalde zaken af te stemmen. Allerlei projectteams kunnen daar besprekingen houden. In zo’n gemeentewinkel kun je ook een internetcafe vestigen. Zo’n voorziening hoeft niet door de gemeente uitgebaat te worden. We moeten geen stadhuis bouwen van de 20-ste eeuw, maar van de 21-ste eeuw. Het moet een publieke ruimte worden. Ambtenaren komen op de fiets of per trein naar de binnenstad en werken op flexplekken in zo’n ruimte. Dat geeft veel meer vrijheid enis een andere manier van het werk organiseren.’’ Hoerastemming De coalitiepartijen krijgen in hun hoerastemming steun van oppositiepartij PVV. Fractievoorzitter Vincent van den Born: ,,Wij zijn op de eerste plaats blij dat er nu uiteindelijk echt doorgepakt wordt. De voorgenomen tijdelijke oplossing is goed en de permanente locatie voor het stadhuis in de gebouwen 66 en 72 op Willemsoord, zien wij zeker als heel erg geschikt. Het blijft wel waardeloos dat er zoveel jaren van verspilling tijd en geld overheen gegaan zijn. Wij gaan de verdere procedure en uitvoering door het college natuurlijk nauwlettend volgen.’’ Minder enthousiasme is er van oppositiepartijen als GroenLinks, D66 en Gemeentebelangen. Marije Boessenkool van GroenLinks: ,,Wij kunnen wel leven met de tijdelijke oplossing die voorgesteld wordt door het college, maar de voorgestelde definitieve huisvesting op Willemsoord vinden we een slecht plan. Het is en blijft een uithoek, het stadhuis komt in twee gebouwen, dus het wordt niet écht één locatie. Openbaar vervoer komt nu niet langs Willemsoord. Stel dat er wel een busverbinding komt, hoe waarschijnlijk is het dan dat er écht een bus voor de deur van het stadhuis gaat stoppen? Als je vanaf een bushalte aan de Weststraat naar gebouw 66 of 72 moet lopen is dat voor veel mensen (slecht ter been, met kleine kinderen, senioren etc.) te ver. En het Texelverkeer blijft al het verkeer rond Willemsoord vastzetten. Ik voorspel veel niet gehaalde afspraken (’Sorry dat ik te laat ben, ik stond in de Texelfile...’) Het is ook voor de inwoners van Julianadorp een drama. De locatie aan de Bijlweg ligt centraal in de gemeente, Willemsoord is het meest ver van Julianadorp verwijderde en slechtst bereikbare deel van Den Helder. Ik vind overigens wel dat er nu op korte termijn een besluit genomen moet worden over deze al veel te lang lopende kwestie.’’ Vraagtekens D66 plaatst vraagtekens bij de voorgestelde tijdelijke én permanente oplossing, zegt fractievoorzitter Henk Mosk: ,,Het Sociaal Domein kan niet in het Rabogebouw op Kooypunt of in het voormalige stadhuis aan de Kerkgracht. Er moeten dus portocabins bijgeplaatst worden. Zie je het al voor je? Mensen die in busjes, met de taxi, op de fiets en in rolstoelen van De Schooten naar Kooypunt rijden voor een afspraak op het Sociaal Domein. Er zijn diverse gebouwen te huur voor veel lagere bedragen dan nu wordt voorgesteld. We gaan het college uiteraard om een financiele doorrekening van de voorstellen vragen.’’ De permanente oplossing (gebouwen 66 en 72 op Willemsoord) wijst zijn partij van de hand. ,,In het coalitieakkoord gingen ze nog uit van halter Bellevue. Daar wijken ze nu van af. Gebouw 66 is een historisch pand waar grote activiteiten als de traditionele schepenbeurs en de Pasar Malam worden gehouden. Gebouw 66 heeft een maritieme functie en dat moeten we zo houden. Ik liep laatst met eenhoge ambtenaar door het gebouw. Ik vroeg hoe hij dacht het probleem van daglichttoetreding in het gebouw op te lossen. Hij zei dat er dan maar planken uit het plafond gehaald moeten worden. Belachelijk! Dat is vernietiging van cultureel-historisch erfgoed.’’ Moe Behoorlijk Bestuur is positief kritisch. ,,Iedereen is moe van de steeds voortdurende stadhuisdiscussie’’, zegt fractievoorzitter Sylvia Hamerslag. Wat de tijdelijke huisvesting betreft pleit zij over goed overleg met de omwonenden van de Kerkgracht. ,,Als een deel van de ambtelijke organisatie in het voormalige stadhuis gaat zitten, zal dat meer verkeersdruk en parkeerdruk opleveren. Daar moet goed over gepraat worden met alle belanghebbenden. We moeten het hen niet door de strot duwen.’’ Hamerslag pleit ook voor een publieksbalie in Julianadorp. ,,We kunnen het die inwoners niet aandoen dat zij helemaal naar Willemsoord moeten.’’ De gemeente zal wat haar betreft extra aandacht moeten besteden aan de verkeerssituatie rond Willemsoord. ,,Zoals het nu is, kom je Willemsoord nauwelijks op of af met de verkeersstromen van de Texelse boot. Er moet dus een betere verbinding komen, mogelijk moeten er één of twee toegangswegen naar Willemsoord worden gecreerd. Ik ben benieuwd met welke oplossingen het college komt.’’