Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

4175 documenten

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 01-12-2023 09:00

Door Mirjam Bikker op 1 december 2023 om 09:59

Goede zoeken voor de hele samenleving vanuit de oppositie

Onze brief aan de verkenner, Ronald Plasterk

In aanvulling op het gesprek dat wij vandaag hebben gevoerd, doe ik u hierbij ook het advies van de fractie van de ChristenUnie op schrift toekomen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen laat een duidelijke verschuiving zien die gevolgen zal moeten hebben voor de samenstelling van het nieuwe kabinet. In deze verkennende fase acht de fractie van de ChristenUnie het van belang vast te stellen welke combinatie van partijen met elkaar verkennende gesprekken kan voeren om te komen tot een stabiel kabinet dat op een vruchtbare samenwerking kan rekenen met de beide Kamers der Staten-Generaal.

De fractie van de ChristenUnie ziet nu een belangrijke rol weggelegd voor partijen die flink groeien of tot de grootste partijen zijn blijven behoren. Deze partijen hebben daarmee het vertrouwen van veel kiezers gekregen en dragen nu een grote verantwoordelijkheid om het mandaat van de kiezer ook concreet vorm te geven in een nieuw kabinet dat aan de slag gaat met de grote opgaven in ons land.

De ChristenUnie ziet het als belangrijke opdracht voor een volgend kabinet om werk te maken van een zorgzame samenleving. Een samenleving waarin iedereen meetelt én meedoet. In de komende kabinetsperiode moet met vaart werk gemaakt worden van de enorme woningbouwopgave, van een economie die dienstbaar is aan mensen, van zorg voor de schepping, de bescherming van het leven, rust in het huishoudboekje en een eenvoudig, rechtvaardig en voorspelbaar belastingstelsel. De huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen nadrukkelijk dat Nederland investeert in internationale gerechtigheid, als geloofwaardige en krachtige bondgenoot in Europa en de NAVO.

Het is de verantwoordelijkheid van een kabinet om te staan voor de rechtsstaat en de vrijheden die ons land kenmerken. Nederland is een land van minderheden gebouwd op de overtuiging dat onze democratische rechtsstaat eenieder bescherming biedt en de ruimte en vrijheid geeft voor verschil. De ChristenUnie zal, zoals eerder aangegeven, geen deel uitmaken of gedoogsteun geven aan een coalitie met partijen die in hun programma of uitingen dit voortdurend ter discussie stellen.

Gelet op de verkiezingsuitslag zien wij onze rol in de oppositie. Het is de verantwoordelijkheid van alle Kamerleden om het goede te zoeken voor de hele samenleving. Ook vanuit de oppositie zullen de leden van de ChristenUnie-fractie zo hun werk verrichten. Vanuit geloof en met het vertrouwen dat we van onze kiezers kregen blijft dat onze volle inzet: recht doen, vrede zoeken en hoop bieden.

De fractie van de ChristenUnie wenst u veel wijsheid toe bij het uitbrengen van uw advies.

Hoogachtend,

Mirjam Bikker

Brief aan de verkenner

D66 D66 Nederland 30-11-2023 09:42

Op 22 november ging Nederland naar de stembus. Volgens de voorlopige uitslag winnen de PVV en NSC ongeveer 20 zetels ten opzichte van vorige keer. De PVV wordt daarmee de grootste fractie, op enige afstand gevolgd door GL-PvdA en de VVD.

Voor D66 betekenden deze verkiezingen een harde klap. Hoewel wij trots zijn op de resultaten van de afgelopen jaren en op onze campagne, is het evident dat D66 nu een flink aantal zetels verliest. In de coalitievorming past ons een bescheiden rol. Dat maakt D66 niet minder strijdbaar. Juist nu zullen wij ons in de Tweede Kamer met nieuwe energie onverminderd inzetten voor meer klimaatactie, beter onderwijs, een eerlijkere economie in een land waar iedereen erbij hoort.

Nu de PVV de grootste partij is geworden, zijn zij aan zet. Het behoeft weinig betoog dat veel onderdelen van het extreme PVV-gedachtegoed indruisen tegen de idealen van D66. De PVV wil stoppen met al het klimaatbeleid en wil moskeeën en korans verbieden. De partij pleit voor een Nexit en wil de steun aan Oekraïne beperken. Zelf heeft Geert Wilders als partijleider stelselmatig beroeps­ en bevolkingsgroepen beschimpt en beledigd. Hij werd door de rechter veroordeeld voor zijn minder Marokkanen-uitspraak, noemde journalisten ’tuig van de richel’ en vergeleek transgenders met dieren. Op geen van deze uitspraken is hij ooit teruggekomen. Met zijn uitspraken over rechters, het parlement en de onafhankelijke media ondermijnt hij het gezag van de instituties die de basis vormen van onze democratische rechtsstaat.

D66 staat juist voor een Nederland waarin iedereen gelijke rechten heeft, iedereen zichtbaar zichzelf kan zijn en waarin we elkaar met open vizier tegemoet treden. Een land met een weerbare en veerkrachtige democratische rechtsstaat. Een land dat stevig verankerd is in de Europese Unie en een sterke internationale oriëntatie heeft. Een land waarin bestaanszekerheid het vangnet is en onderwijs de springplank. Een land dat ambitieus werkt aan het stoppen van de klimaatcrisis om zo een toekomstbestendige economie te creëren. Een land dat de Nederlandse natuur beschermt door de stikstofuitstoot snel fors terug te brengen. Dat zo boeren perspectief geeft en ruimte maakt om voldoende woningen te kunnen bouwen. Een land dat bij al deze opgaven vertrouwt op de wetenschap. Sinds 2006 is D66 dan ook duidelijk: politiek van intolerantie krijgt van ons nooit de ruimte. Wij gaan niet deelnemen aan een coalitie waar de PVV onderdeel van uitmaakt.

De realiteit is dat de kiezer rechtse partijen een meerderheid heeft gegeven. De VVD heeft de afgelopen zomer de deur naar een kabinet met de PVV opengezet. Met deze koerswijziging hebben zij naar onze waarneming bijgedragen aan het electorale succes van de PVV. We adviseren u daarom te verkennen of een coalitie met daarin de grootste partijen van rechtse signatuur (PVV, VVD, BBB, NSC) kans van slagen heeft.

Met vriendelijke groet,

Rob Jetten

Fractievoorzitter D66

Sta op, bouw mee!

D66 D66 Nederland 25-11-2023 07:28

We hebben een beter resultaat gehaald dan een paar weken geleden werd voorspeld. Tegelijk moeten we ook realistisch zijn. We hadden op meer gehoopt. Maar we laten ons niet uit het veld slaan.

De PVV is de grootste partij geworden. Geert Wilders voerde de afgelopen weken een campagne met een zogenaamd gematigde toon, maar zijn gedachtegoed is nog altijd even extreem. Hij wil uit Europa, stoppen met het klimaatbeleid. En scheert hele bevolkingsgroepen over één kam. Dat is politiek van intolerantie.

Wij zullen altijd opstaan tegen haat en ons uitspreken tegen uitsluiting. Dat is de traditie van onze partij. Als anderen stil blijven, staan wij op. Dat hebben we altijd gedaan en zullen we blijven doen. Extreme politiek is nooit de oplossing.

Deze uitslag laat zien dat onze strijd nodig is. Voor vrijheid, voor tolerantie, voor de rechtsstaat. Tegen extremisme en voor een land waar je nóóit wordt aangekeken op je identiteit. Waar niet de plek waar je geboren bent bepaalt hoe we naar je kijken, maar wat je doet. Dat is waar D66 voor staat, dat is waar ik voor vecht en dat gevecht geven wij nooit op.

Ik vraag jullie: doe met ons mee. Word politiek actief, moedig vrienden, familie en kennissen om je heen aan om lid te worden van onze vereniging. Dit is het moment om aan Nederland te laten zien dat er een optimistisch alternatief is.

Sta op, bouw mee!

Rob Jetten

Partijleider

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-11-2023 15:39

Door Mirjam Bikker op 22 november 2023 om 22:44

Lees voor

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen

Reactie Mirjam Bikker op de exit-polls

“Wat ben ik dankbaar dat zoveel tienduizenden mensen stem hebben geven aan de ChristenUnie. Het is nog even spannend. Exit-polls geven niet altijd een betrouwbaar beeld van de daadwerkelijke uitslagen, dat is de afgelopen jaren gebleken. Het is nog even tussen hoop en vrees of het 3 of 4 zetels worden".

"Maar met welk aantal zetels ook, juist nu in een gepolariseerde tijd, zullen wij vanuit onze diepste overtuiging stem geven aan christelijke, sociale politiek. Geworteld in de hoop, zoekend naar vrede, pal voor de rechtsstaat.

o

We feliciteren de winnaars van de verkiezingen: PVV, GL/PvdA en NSC. De grote verschuivingen in ons land raken ons ook. De kiezer geeft een stevig signaal dat men het anders wil. Dat legt nu ook een grote verantwoordelijkheid bij de partijen die de grootste zullen worden.

o

Tegelijk kijken we ook met zorg naar deze uitslag. Omdat we vrezen voor verdere polarisatie. Ons land is gebouwd op minderheden die elkaar heel houden en elkaar weten te vinden. Deze verkiezingen zetten daarom veel op het spel en dat vraagt juist van de winnaars van deze verkiezingen wijsheid voor het hele land in plaats van het aanwakkeren van polarisatie.

o

Het fundament van de ChristenUnie heeft nooit gelegen in macht, maar in idealen. Wij verlangen ernaar om ook in de politiek dienstbaar te zijn aan onze hemelse Vader en zo om te zien naar elkaar en naar de schepping. Die missie is onveranderd en zullen wij met hart en ziel en biddend voor ons land voortzetten.”

De Partij voor de Dieren behaalt 3 zetels in de Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-11-2023 00:00

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is bekend. De Partij voor de Dieren haalt 3 zetels in de Tweede Kamer. Bedankt aan iedereen die heeft gestemd voor de dieren, voor de natuur en voor een gezonde toekomst. Wij zijn vastbesloten om ons diepgroene geluid te laten horen en te blijven strijden voor een leefbare Aarde. En uiteraard veel dank aan iedereen die zich heeft ingezet voor de campagne. Samen keren we het tij! Esther Ouwehand: "Er is een partij de grootste die 1 miljoen Nederlanders als tweederangsburgers beschouwt. Tegen al die mensen die nu veel pijn en angst voelen zeg ik: de Partij voor de Dieren staat naast je. En we blijven knokken voor gelijkwaardigheid. We hebben verloren. De dynamiek van de afgelopen dagen is helaas ten koste gegaan van groene en progressieve partijen, waaronder de Partij voor de Dieren. Maar het klimaat trekt zich helemaal niks aan van verkiezingen. De planeet trekt zich niks aan van verkiezingen. En de dieren rekenen op ons. Daarom is de Partij voor de Dieren harder nodig dan ooit." De politiek moet de problemen van Nederland oplossen. De Partij voor de Dieren weet precies welke oplossingen er nodig zijn om de verschillende crises van ons land aan te pakken. In de Tweede Kamer zullen we daar ons diepgroene geluid laten horen en zetten we ons de komende jaren weer keihard in voor een duurzame toekomst waarin dieren, natuur, klimaat en rechtvaardigheid centraal staan. Samen eisen we een toekomst!

Heel Nederland verdient onze zorgbuurthuizen

SP SP Nederland 21-11-2023 07:34

Een grote meerderheid van de bevolking vindt dat de verzorgingshuizen tijdens het kabinet-Rutte II (VVD/PvdA) nooit gesloten hadden mogen worden. Dit was een historische fout. Alleen mensen die behoorlijk hulpbehoevend zijn en zwaardere zorg nodig hebben, mogen nu nog in een verpleeghuis wonen. De SP kiest voor zorgbuurthuizen als oplossing voor een goede en betaalbare ouderenzorg voor de toekomst. Oud kunnen worden in je eigen buurt, in een kleinschalige woonvorm, met vaste gezichten in de zorg, een inloopfunctie voor buurtbewoners die nog zelfstandig wonen maar wellicht soms eenzaam zijn, zonder onnodige indicaties en bijbehorende bureaucratie en mét zeggenschap voor de zorgmedewerkers.

En bovenal: een initiatief van de buurt zelf. De buurt is een gemeenschap en door jarenlang foute politieke keuzes is deze gemeenschap kapot gemaakt. Buslijnen en wijkagenten verdwenen, buurthuizen moesten sluiten en voorzieningen verdwenen. Een zorgbuurthuis zet de buurt als gemeenschap weer centraal. En geeft mensen zeggenschap.

Dat moeten we niet alleen in de zorg zo doen; dit is onze visie op de hele samenleving. Laat het niet aan de markt of aan de overheid over, maar geef mensen zo veel mogelijk zeggenschap. En organiseer voorzieningen niet veraf, maar zo dichtbij mogelijk. Tijdens het RTL-verkiezingsdebat van zondag 12 november spraken alle aanwezige partijen complimenten uit voor dit SP-initiatief. Maar van complimenten bouw je geen zorgbuurthuizen. Sterker: zorgverzekeraars weigeren mee te werken aan een initiatief als het zorgbuurthuis.

De politiek moet daarom nu kiezen voor investeringen in onze zorg én voor een zorg zonder markt. Zodat we niet alleen in Oss een zorgbuurthuis kunnen bouwen, maar in heel Nederland.

Deze opinie verscheen op 21-11-2023 in het Algemeen Dagblad

Meerderheid Nederlanders wil Zorgbuurthuizen en een kabinet zonder de VVD

SP SP Nederland 20-11-2023 20:06

Uit een vandaag gepubliceerde peiling blijkt dat er brede steun is voor het Zorgbuurthuis van de SP. SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: ‘Uit de peiling blijkt dat maar liefst 94 procent vindt dat het verzorgingshuis terug moet komen, in de vorm van het Zorgbuurthuis, met zorg dichtbij dus. Deze brede steun laat zien dat het tijd is om te zorgen dat er daadwerkelijk overal in Nederland Zorgbuurthuizen gaan komen. Een stem op de SP is de beste garantie dat dat ook daadwerkelijk gebeurt.’

De peiling laat ook zien dat 92 procent vindt dat de verzorgingshuizen nooit gesloten hadden mogen worden. Marijnissen: ‘Het was het besluit van het kabinet VVD-PvdA om de verzorgingshuizen, ondanks hevig verzet, te sluiten. Een historische fout.’

Maar liefst 59% stelt nu dat het goed zou zijn als er na 22 november een kabinet komt zonder de VVD. SP-lijsttrekker Marijnissen: ‘Timmermans, Omtzigt en Wilders, allemaal zijn ze straks bereid weer met de VVD in een kabinet te stappen. Een grote SP is de beste garantie om dit te voorkomen én dus op een socialer Nederland.’

Uitslag peiling bij peil.nl, in opdracht van de SP (n=6.853 mensen):

De verzorgingshuizen hadden nooit gesloten mogen worden: 92 procent is het daarmee eens.

De verzorgingshuizen moeten terugkomen, in de vorm van het Zorgbuurthuis, kleinschalig en in de buurt: 94 procent is het daarmee eens.

Er mag na de verkiezingen niet bezuinigd worden op de zorg: 86 procent is het daarmee eens.

Het zou goed zijn als in een volgend kabinet de VVD niet meedoet: 59 procent is het daarmee eens.

Overheid laat asbestslachtoffers in de kou staan

SP SP Nederland 20-11-2023 09:52

De ouders en kinderen uit het toeslagenschandaal of de Groningers die getroffen zijn door aardbevingen, het zijn schandalen waar we de afgelopen jaren terecht veel over hebben gehoord. Maar er is een groep mensen die al jaren niet gehoord of goed geholpen worden. En deze groep van duizenden Nederlanders zal op termijn verdwijnen. Niet omdat hun problemen opgelost worden, maar omdat ze een pijnlijke dood sterven. Asbest doodt nog steeds. Het is tijd dat de overheid opstaat om deze mensen beter te helpen door de oprichting van een Nationaal Asbestfonds.

Veel mensen denken dat asbest in ons land geen probleem meer is, omdat het gebruik ervan officieel verboden is sinds 1 juli 1993. Was dat maar waar. Het aantal slachtoffers van asbestkanker is hoger dan ooit, bijna 600 per jaar. De komende decennia zullen er nog 10.000 slachtoffers van asbest te betreuren zijn. Gemiddeld duurt het 40 jaar voordat asbestkanker, mesothelioom, ontstaat na het inademen van asbestvezels. De meeste asbestslachtoffers met mesothelioom overlijden binnen 1 tot 2 jaar nadat de diagnose is vastgesteld. Asbest is nog steeds een sluipmoordenaar.

De overheid en de bedrijven wisten al lange tijd van de gevaren van asbest, maar toch duurde het decennia aan strijd van gewone mensen voordat het asbestverbod er kwam. Het door de SP opgerichte Comité Asbestslachtoffers kwam in 1995 al tot de conclusie dat er een asbestfonds moest komen. Een fonds van waaruit slachtoffers geholpen zouden worden en zonder juridisch gedoe een schadevergoeding moesten krijgen van de overheid en de bedrijven. De toenmalige regering gaf de voorkeur aan een oplossing volgens het gangbare poldermodel. Dat leidde in 2000 tot de oprichting van het Instituut Asbestslachtoffers. Een instituut waar niet de slachtoffers, maar de verzekeraars en werkgevers een dikke stempel op hebben gedrukt.

Inmiddels hebben we bijna 23 jaar ervaring met het Instituut Asbestslachtoffers, het IAS. In die periode hebben we moeten constateren dat de resultaten van het IAS voor de asbestslachtoffers steeds verder teruglopen. Werkgevers en verzekeraars gooien alle mogelijke juridische en niet-juridische argumenten en beweringen in de strijd, waartegen het IAS vaak niet is opgewassen. Procederen tegen de werkgever kan het IAS namelijk niet, het IAS kan alleen ‘adviseren’. Een derde van alle mesothelioomslachtoffers krijgt hierdoor nul op het rekest.

Nog een derde van de slachtoffers wordt naar huis gestuurd omdat de het instituut bijvoorbeeld de vroegere werkgever niet op kan sporen. Om nog niet eens te spreken over de groep mensen die helemaal geen hulp kunnen krijgen van het IAS, omdat zij in hun privésituatie met asbest te maken hebben gekregen en niet op hun werk. Dan blijft tenslotte de groep slachtoffers over die wél schadevergoeding krijgen via bemiddeling. Dat zijn maar 100 van de jaarlijks 600 asbestslachtoffers.

Na 23 jaar kunnen we concluderen dat de hulp voor asbestslachtoffers is mislukt. Het lijkt haast alsof er gewacht wordt op een ‘natuurlijke oplossing van het probleem’, namelijk de dood van de slachtoffers. Dan hoeft er niet of minder betaald te worden en zijn werkgevers ook niet de pineut. Een andere conclusie is er haast niet te trekken na ruim 20 jaar aanmodderen. Dat belooft wat voor de slachtoffers van het toeslagenschandaal en de Groningers.

De oplossing is daarom alleen te vinden in een wettelijk vastgelegd Nationaal Asbestfonds, dat gefinancierd en uitgevoerd wordt door de overheid, zonder tegenwerking van bedrijven. Met daarbij de mogelijkheid voor de overheid om de uitbetaalde schadevergoedingen te verhalen op de veroorzakers van de schade. De bijna 600 mesothelioomslachtoffers per jaar en de 10.000 asbestkankerslachtoffers die ons land helaas nog te wachten staan, hebben recht op erkenning en genoegdoening zonder een juridische lijdensweg.

Brief aan het Noorden

D66 D66 DENK Nederland 18-11-2023 09:01

Het kinderhartcentrum zou verdwijnen uit het Noorden. Er werd een fakkeltocht aangekondigd. Meer dan 10.000 van u waren daarbij aanwezig. Omdat u niet serieus genomen werd. Er werd niet naar u geluisterd. Dat was minder dan twee jaar terug.

Op 10 januari 2022 begon ik als staatssecretaris. Ik trof een harde overheid die mensen tegen de muur duwde. Een overheid die alle juridische middelen aangreep om gelijk te krijgen. Die slecht communiceerde. Die afspraken niet na kwam. Waar je geen gehoor kreeg.

We zijn bijna twee jaar verder. Woensdag maakt u een keuze voor de toekomst. Denk dan nog eens terug. Nu is de gaskraan dicht. Er wordt geen hoger beroep tegen burgers meer ingesteld. Het kinderhartchirugiecentrum blijft. Er is weer perspectief.

Maar het is nog niet klaar. Niet voor u, er is nog genoeg te doen. Ik doe u geen enkele belofte. Niet alles zal in één keer goed gaan. Maar we kunnen wel verder gaan op het ingeslagen pad.

Vertrouwen is de houding van een goede bestuurder. Die vertrouwen geeft, luistert en doet.

Zodat de overheid naast u staat. Daarom vraag ik woensdag weer

uw vertrouwen.

Stem D66,

Hans Vijlbrief

Daarom stem je D66

D66 D66 Nederland 18-11-2023 08:49

Je wilt dat alles op alles wordt gezet om

ons klimaat en onze natuur te redden.

Je bent voor vrijheid, voor een sterke rechtsstaat,

maar je bent niet conservatief.

Je vindt dat iedereen eerlijk bij moet dragen,

maar ook dat wie hard werkt daar meer aan

over moet houden.

Je vindt dat ondernemers de ruimte moeten

krijgen om te groeien en te innoveren.

Je bent sociaal, maar geen socialist.

Je vindt dat mensen over hun eigen leven

en lichaam de baas zijn.

Het laatste wat je wilt is dat Nederland

zich terugtrekt achter de dijken.

Je bent voor internationale samenwerking

en een sterke Europese Unie.

Je weet dat alles begint bij goed onderwijs

en onderwijs altijd beter kan en moet.

Je wilt meedoen, je wilt dat je stem

altijd tot concrete resultaten leidt.

Je wilt met zekerheid voorkomen

dat door jouw stem extremisten

aan de macht komen.

Je wilt een stabiel, betrouwbaar

en daadkrachtig landsbestuur.

Daarom stem je D66.