Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

837 documenten

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-08-2019 12:42

Door Eppo Bruins op 15 augustus 2019 om 13:20

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

Goed om te zien dat het CPB voor volgend jaar stijging van de lonen en ook weer een stijging van de koopkracht verwacht. Gezinnen met kinderen gaan er gemiddeld het meest op vooruit.

Toch is er internationaal veel economische onzekerheid, daalt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en zien we dat voor jongeren en in de grote steden het wonen steeds duurder wordt. Bij een economische omslag zullen kwetsbare groepen, zoals zzp-ers en jongeren op flexcontracten, harder geraakt worden en daarom is het belangrijk verder te kijken dan de koopkrachtplaatjes 2020.

Het is belangrijk dat we de financiële ruimte die we nu hebben gebruiken om de lastendruk voor gezinnen en andere huishoudens verder te verlagen, en om te investeren in de toekomst van ons land. De ChristenUnie wil een duurzame groei die dienstbaar is aan mensen, aan de samenleving en aan de volgende generatie.

‘Diversiteitsbeleid’ bij de politie brengt niets dan ellende!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 13-08-2019 16:50

Vorige week publiceerde FVD een statement tegen de oprukkende ‘identiteitspolitiek’: de heersende mode om mensen niet te beoordelen op individuele kwaliteiten maar op lidmaatschap van een ‘groep’ - en dus voor te trekken of achter te stellen puur en alleen vanwege veronderstelde ‘groepskenmerken’. Steeds vaker zien we dit nu ook terug bij overheidsdiensten. Bijvoorbeeld de politie. Zoals we in ons statement uitleggen, vormt deze ‘identity politics’ een existentiële bedreiging voor de vrije, open samenleving die Nederland moet zijn en blijven, en een fundamentele ondermijning van de individuele vrijheid. Om dit probleem in kaart te brengen en de aandacht van de regering hierop te vestigen dienden wij vandaag 25 Kamervragen in - specifiek gericht op het diversiteitsbeleid bij de politie.

Vraag 1Minister Grapperhaus, op de website van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) treffen we de volgende tekst aan: ‘De politie maakt werk van diversiteit. Een divers samengestelde politie is namelijk een voorwaarde om ons werk goed te kunnen doen.’ Hoe beoordeelt u dit statement? Bent u het ermee eens dat alleen een ‘divers samengestelde politie’ haar werk ‘goed’ kan doen? Kunt u dit toelichten?

Vraag 2Hoe wordt ‘diversiteit’ precies gedefinieerd? Welke persoonskenmerken worden precies betrokken bij het beoordelen of de politie voldoende ‘divers’ is? Gaat het om etniciteit? Om religie? Om seksuele voorkeur, om lichaamsbouw, politieke opvattingen, vrijetijdsbesteding, IQ, testosterongehalte, het hebben van gescheiden ouders… kunt u specificeren welke eigenschappen wél en welke niét meetellen voor de ‘diversiteit’ van een groep mensen? Door wie en op welke wijze worden die kenmerken bepaald? En waarom is gekozen voor specifiek déze kenmerken - en niet voor andere?

Vraag 3Hoe wordt gemeten en bijgehouden of mensen met bepaalde persoonskenmerken onder- of oververtegenwoordigd zijn binnen de politie? Wilt u in het bijzonder ingaan op de wijze waarop wordt gemeten en bijgehouden of politiefunctionarissen met een bepaalde godsdienst en/of etniciteit zijn onder- of oververtegenwoordigd?

Vraag 4Kunt u de exacte huidige verdeling van alle in uw ogen relevante ‘diversiteiten’ openbaren? Kunt u daar ook de rang en het functioneren van de betreffende politiemedewerkers bij betrekken?

Vraag 5Zijn er bepaalde ‘diversiteiten’ die u bij de beoordeling van een sollicitant belangrijker vindt dan andere? Zo ja, welke persoonskenmerken zijn dat en waarom?

Vraag 6Welke groepen mensen zijn momenteel wegens hun persoonskenmerken onder- of oververtegenwoordigd binnen de politie en in welke mate?

Vraag 7Welke streefcijfers gelden op basis van het diversiteitsbeleid voor de verschillende persoonskenmerken die momenteel (in uw ogen) zijn onder- en oververtegenwoordigd binnen de politie?

Vraag 8Hoe wordt in het werving- en selectieproces vastgesteld of sollicitanten een of meerdere van de (in uw ogen) onder- of oververtegenwoordigde persoonskenmerken bezitten? Worden sollicitanten op enig moment ook expliciet gevraagd naar, of getest op, bijvoorbeeld: godsdienst, etniciteit, politieke overtuiging, geaardheid, IQ - of welke persoonlijkheidseigenschappen dan ook (die in uw ogen voorgetrokken of achtergesteld dienen te worden)?

Vraag 9Kunt u uitsluiten dat op enig moment de toelatingseisen voor bepaalde functies bij de politie worden versoepeld, om meer mensen die - volgens uw kennelijke maatstaven - zijn ‘ondervertegenwoordigd’ te kunnen aannemen? Zo ja, bent u dan met ons van mening dat in dat geval louter kwaliteit moet tellen bij de beoordeling van sollicitanten? Indien dit echter zo is, waarom doen ‘diversiteiten’ er dan toch toe? Als het één waar is, kan het andere niet tegelijkertijd óók waar zijn.

Vraag 10Hoeveel vacatures zijn er sinds de start van het ‘diversiteitsbeleid’ van de politie vrijgekomen en hoeveel mensen solliciteerden voor deze functies? Wilt u uw antwoord splitsen per kalenderjaar?

Vraag 11Heeft u kennisgenomen van de uitspraken van de korpschef van de Nationale Politie, die zei dat het diversiteitsbeleid zorgt voor spanning binnen de politie en dat dit nu meer dan ooit zichtbaar is? Op wat voor ‘spanning’ wordt in uw ogen gedoeld? Kunt u daarover uitweiden? 

Vraag 12Op welke wijze wordt deze spanning in uw ogen zichtbaar? Hoe denkt u ervoor te kunnen zorgen dat dit soort ‘spanningen’ in de toekomst niet verder oplopen, nu het diversiteitsbeleid onverminderd wordt voortgezet?

Vraag 13Uit onderzoek dat het WODC heeft laten uitvoeren, blijkt onder meer dat “43% van de functionarissen die in beeld komen bij de integriteitsschendingen waarin een relatie met georganiseerde criminaliteit is vastgesteld, een migratieachtergrond heeft.” Onderschrijft u deze onderzoeksresultaten? 

Vraag 14Zo ja: wat zijn in uw ogen de oorzaken voor deze (extreme) oververtegenwoordiging van politiefunctionarissen met een migratieachtergrond in corruptiezaken? Zo nee: waarom niet? 

Vraag 15Komt het voor dat politiefunctionarissen die op straat werkzaam zijn, vanwege hun achtergrond in een bepaald gebied worden ingezet? Zo ja, met welke reden, op welke wijze, in welke gebieden en op welke schaal gebeurt dit? Spreken deze politiefunctionarissen de burgers in een andere taal aan? Zo ja, hoe beoordeelt u dit gegeven? Is dit een wenselijke situatie? Hoe zou u het vinden als het Nederlands geleidelijk zou verdwijnen als dominante openbaar gesproken taal?

Vraag 16Welke aanpassingen aan het aannamebeleid of het personeelsbeleid zijn ingevoerd of zullen nog worden ingevoerd bij de politie rondom de afdeling voor, en het beleid tot het bewerkstelligen van, ‘diversiteit’?

Vraag 17Op de website van de politie is het volgende te lezen: “Iedereen die in Nederland woont of verblijft wil een herkenbare, toegankelijke en betrouwbare politie.” Waaruit blijkt dat de inwoners van Nederland een “herkenbare” politie willen hebben? Deelt de minister niet de mening dat elke inwoner gelijk is voor de wet en dat de politie seculier hoort te zijn?

Vraag 18Kunt u de Kamer inlichten over de prestatiepercentages per “diversiteitscategorie” (welke dat ook maar mogen zijn)? Kunt u tevens voor elke ‘diversiteit’ de huidige korpssamenstelling aangeven? Als deze cijfers u niet bekend zijn, waarop baseert de politie dan haar uitlating dat het korps ‘divers’ is en op basis waarvan concludeert de politie dat het korps nog ‘diverser’ moet worden? Wanneer is het korps ‘divers’ genoeg? Wat zijn de ‘streefdiversiteiten’?

Vraag 19De politie neemt tegenwoordig ook deel aan de iftar. Is dat ook in het kader van de ‘diversiteit’? Zo ja, welke andere religieuze samenkomsten worden dan ook door de politie bezocht? Zo nee, wat is dán de reden dat dit gebeurt?

Vraag 20Op 11 augustus jl. zijn in het kader van een (kennelijke) islamitische feestdag kadavers uit een vrachtwagen verkocht, waarop de politie heeft aangegeven dat dit legaal is. Wanneer is hiervoor een vergunning aangevraagd, door wie, en onder welke voorwaarden is deze vergunning verleend? Op welke plaatsen heeft dit fenomeen van straatverkoop zich voorgedaan? Is aan de regels van de NVWA voldaan? Kunt u de Kamer het verslag dan wel de verslagen van de NVWA toesturen? 

Vraag 21Is voor de verkoper(s) van deze kadavers een registratie bekend bij de Kamer van Koophandel? Zo nee: gaat de fiscus hier dan werk van maken? Indien de minister van justitie deze vraag niet kan beantwoorden: kan hij deze vraag dan voorleggen aan zijn ambtsgenoot op financiën?

Vraag 22Hoe beziet de minister de huidige maatschappelijke trend: wordt het verkopen van kadavers wat hem betreft straks min of meer normaal in het Nederlandse straatbeeld? Hoe zal de samenleving zich in zijn ogen de komende jaren ontwikkelen? Getuigt het op straat kopen dan wel verkopen van kadavers in zijn ogen van een goede integratie in de Nederlandse samenleving? Zo ja, kan hij dit toelichten? Zo nee, wat zegt hem dit dan over de staat van de ‘multiculturele’ samenleving?

Vraag 23Deelt de minister de mening dat het verkopen van kadavers vanuit een vrachtwagen de vrije markt verstoort? Zo nee, zou er in zijn ogen dan ook met kerst (bijvoorbeeld) wild zwijn of kalkoen vanuit een vrachtwagen aan de straat verkocht mogen worden? 

Vraag 24Op welke wijze wordt rekening gehouden met de nadelen van het ‘diversiteitsbeleid’ bij de politie?

Vraag 25Kunt u de gestelde vragen tijdig en afzonderlijk van elkaar beantwoorden?

Vragen van de leden Helder en Wilders aan de Minister van J&V over het verkopen van kadavers uit vrachtwagens

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 11-08-2019 21:08

Vragen van de leden Helder en Wilders (PVV) aan de minister van Justitie en Veiligheid over een bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH):

1.)

Kent u het bericht op Twitter van het Operationeel Centrum van de politie Den Haag (@POL_OCDH) met deze inhoud: “In verband met het offerfeest, bestaat de kans dat er vanaf vrachtwagens veel #kadavers worden verkocht. Dit is een legale actie. Schrik er niet van en er hoeft geen contact met de politie gemaakt te worden erover. Bedankt voor uw begrip! ^DV”

2.)

Waar baseert deze eenheid van de politie haar standpunt op dat het verkopen van kadavers uit vrachtwagens legaal is?

3.)

Bent u het met de PVV eens dat, zelfs als het legaal zou zijn, het enorm aanstootgevend is en voor kinderen zelfs beangstigend, dat dode dieren op dergelijke wijze worden uitgestald en verkocht? Zo nee, waarom niet?

4.)

Bent u bereid om hier meteen een einde aan te (laten) maken en deze eenheid van de politie op het matje te roepen? Zo nee, waarom niet?

Nieuw schandaal bij ABN Amro bewijst dat het financieel stelsel ziek is

SP SP Nederland 09-08-2019 09:33

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de banken, velt een vernietigend oordeel over ABN Amro. Alle particulieren klanten moeten opnieuw worden nagelopen op mogelijke witwasrisico’s. ‘Een nieuw schandaal binnen de financiële sector. Dit laat zien dat in de bankenwereld alleen de snelle winsten tellen en ten koste van al het andere gaan,’ zegt SP-kamerlid Renske Leijten.

Leijten: ‘de ene na de andere bank blijkt het beleid om witwassen te voorkomen niet op orde te hebben. Dat is een signaal aan criminelen die hun winsten ongezien willen wegsluizen, aan belastingontduikers of zelfs aan financiers van terrorisme. Het lukt maar niet om dit beleid op orde te krijgen en daarom zijn fundamentele oplossingen nodig, in plaats van een beetje meer regulering.’

Leijten stelt voor de banken te splitsen en voor een deel publiek te maken zodat daarmee mensen en de economie gesteund worden.

Ook vraagt Leijten de Minister niet akkoord te gaan met een eventuele schikking, waardoor een rechtszaak kan worden afgekocht. ‘Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan moet de bank haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals elk ander. Misstanden en schandalen achter gesloten deuren afkopen en dealtjes maken past daar niet bij.’

Het ziekenhuis ís al van iedereen

SP SP Nederland 06-08-2019 14:23

Op 25 juni 2019 kopte het Brabants Dagblad dat iedereen in de regio van ziekenhuis Bernhoven via obligaties nu ‘een stukje Bernhoven’ kan kopen. Daarmee omzeilt Bernhoven op een slimme manier het verbod op winstuitkering door ziekenhuizen. Maar is het uitgeven van obligaties door ziekenhuizen wel in het belang van de gemeenschap?

Recent kondigde de regering aan dat het wetsvoorstel om winstuitkering door ziekenhuizen mogelijk te maken – sinds 2014 houdt de Eerste Kamer dit tegen - voorlopig weer de ijskast in gaat. Het toestaan van dividenduitkering kan namelijk, zo stelt de Minister, “negatieve effecten hebben voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg.” Het aanhouden van deze wet is een geweldige overwinning voor artsen en patiënten die samen met de SP voorop gaan in de strijd om de winstuitkeringen uit de ziekenhuiszorg te houden. We hebben immers allemaal, met de tragische gevallen van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen voor ogen, gezien wat winstbejag kan betekenen voor het voortbestaan van ziekenhuizen die van cruciaal belang zijn voor de gemeenschap.

Tussenstap

Het is dan ook extra pijnlijk om te zien hoe ziekenhuis Bernhoven bijna triomfantelijk stappen zet in de richting van winstuitkering. In 2017 zette het zijn rechtsvorm al om van een stichting in een bv. En nu gaat het ziekenhuis - na dit al voor het personeel te hebben gedaan - obligaties uitgeven aan iedereen die geïnteresseerd is. Enige voorwaarde is dat kopers in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis gevestigd zijn.

Met een chique Engelse term noemt directeur Geert van den Enden dit een ‘community hospital’, een gemeenschapsziekenhuis. Maar is het uitgeven van obligaties wel in het belang van de gemeenschap? Bernhoven sorteert namelijk voor op winstuitkeringen. De directeur windt er geen doekjes om dat dat het uiteindelijke doel is en dat bij het uitblijven van de nodige wetgeving de obligaties een tussenstap zijn. Dat het hier om participatie zou gaan is dan ook gewoon niet waar. Met het verkopen van obligaties wordt het verbod op winstuitkering weliswaar niet overtreden, maar wel op een slimme manier omzeild. Een obligatie is immers niet hetzelfde als een aandeel. Bernhoven heeft hier een handige maas in de wet te pakken. Je hebt geen bezit, maar deelt wel in het rendement. Je ontvangt geen winstuitkering of dividend, maar verdient eraan in de vorm van een percentage dat over jouw lening wordt uitgekeerd. Dus alsnog wordt er door individuen geprofiteerd van de inkomsten van het ziekenhuis. Een rendement van 4% gedurende 9 jaar is niet niks, kijk maar eens naar de huidige rente op je spaarrekening. En het ziekenhuis laat ook weten dat de deur open staat voor grote professionele beleggers die geen binding hebben met het ziekenhuis. Dat heeft niets te maken met een gemeenschapsziekenhuis. Zo wordt het paard van Troje binnen gehaald waarbij het rendementsdenken en verdienen prioriteiten worden in het ziekenhuis.

Begrijpelijk

Van winstuitkeringen weten we dat het negatief uitwerkt op de zorg. Zo’n prikkel tot omzetverhoging kan leiden tot uitvoeren van niet medisch noodzakelijke behandelingen én het afstoten van niet-rendabele wél nodige behandelingen. En bezuinigen op de arbeidsvoorwaarden, dan wel afstoten van personeel. Investerende opa’s en oma’s die het belang van het ziekenhuis voor hun kleinkinderen inzien wordt er niet bij verteld dat het kroost van hun kinderen als het zo doorgaat straks wellicht voor een groot gedeelte van de zorg niet meer bij Bernhoven terecht kan.

Dat Bernhoven op zoek is naar vormen van financiering is uiteraard begrijpelijk. Vooral de hoge kapitaallasten van ziekenhuizen vormen een risico sinds vastgoed niet meer collectief gefinancierd wordt. Ziekenhuizen moeten zelf financiering aantrekken en hun enorme leningen terugbetalen aan de bank. Deze privatisering van vastgoed heeft een prikkel gecreëerd om omzet en inkomsten te verhogen. Doet een ziekenhuis dat niet en het heeft wel hoge schulden, dan kan het direct in de problemen komen. In plaats van private investeringen na te jagen, is het verstandiger weer een collectieve borging van het vastgoed in te voeren.

Pleiten

Door middel van obligaties wordt het ziekenhuis een beetje van iedereen, zo betoogt Bernhoven. Maar het ziekenhuis ís al van iedereen. We betalen immers allemaal zorgpremie en belastingen. Bovendien is de ‘iedereen’ waar het in de obligatieverkoop om gaat een beperkt iedereen, namelijk van mensen die zich het kunnen veroorloven minimaal 500 euro uit te geven aan een obligatie. Bernhoven doet er beter aan niet privaat kapitaal na te jagen maar te pleiten voor deprivatisering van het vastgoed. Het geld in de zorg hoort niet weg te vloeien naar winsten van beleggers of private personen. Het moet geïnvesteerd worden in goede zorg. Dan heeft de gemeenschap winst!

Dit artikel is op 6 augustus verschenen in het Brabants Dagblad

In gesprek over fundament verkiezingsprogramma

D66 D66 Nederland 06-08-2019 10:09

In gesprek over fundament verkiezingsprogramma

Het lijkt nog ver weg, maar we leggen nu het fundament voor ons volgende verkiezingsprogramma. Jouw ervaringen, ideeën en plannen zijn belangrijk voor dat fundament.

Samen met andere leden kun jij meepraten over de toekomst van ons programma en onze partij. Bij een van de vijf bijeenkomsten kijken we samen vooruit. Hopelijk ben je erbij.

Al sinds 1966 loopt D66 voorop. D66’ers komen telkens met vooruitstrevende plannen. We zijn niet bang om gevestigde ideeën en belangen flink ter discussie te stellen. We durven keuzes te maken, ook als die niet populair zijn. Juist om stilstand te voorkomen zetten we telkens stappen vooruit. Op die manier vergroten we de vrijheid voor mensen en werken we aan gelijke kansen voor iedereen en een schone toekomst.

Nu gaan we graag samen met jou aan de slag. Want vooruitstrevende plannen en ideeën maken we samen. We gaan met jou in gesprek over het fundament van het volgend verkiezingsprogramma.

Juist nu, twee jaar voor de volgende verkiezingen, is het het moment om het fundament te leggen voor ons verkiezingsprogramma. Wat zijn de grootste uitdagingen in de komende jaren, uitgaande van de belangrijkste principes in ons sociaal-liberaal gedachtegoed?

Kom naar een van de bijeenkomsten in het land. Meld je aan via onderstaande links en vraag vooral vrienden en kennissen om mee te komen praten.

De avondprogramma’s beginnen om 19:30 uur (inloop vanaf 19:00 uur). Rond 21.30 uur ronden we af en is er gelegenheid om nog even na te praten.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-08-2019 14:25

Over de hele linie zien we het oprukken: identiteitspolitiek. Het idee dus, dat de politiek specifieke groepen mensen moet gaan voortrekken (en daarmee anderen - onvermijdelijk - moet benadelen) omdat zij een bepaalde etnische, seksuele, culturele of religieuze ‘identiteit’ zouden bezitten. Een identiteit die ‘slachtofferschap’ met zich meebrengt. Achterstand. Een buitengewone aanspraak op leed.

Aan de vooravond van deze week, waarin we de homo-emancipatie vieren met een feestelijke parade door de Amsterdamse grachten, leek het ons een uitgelezen moment om - juist in naam van de gelijke rechten voor allen in Nederland - een standpunt in te nemen over zulke ‘identiteitspolitiek’.

Want FVD ziet hierin een grote bedreiging voor onze vrije, open, pluriforme samenleving. Ja, zelfs een bedreiging voor de emancipatie - of dat nu gaat om groepen immigranten, om vrouwen, om jongeren en ouderen of om LHBTI’s. Want je reduceert mensen niet alleen tot slachtoffer, maar ook tot representant van hun veronderstelde identiteit. Je benadrukt de zaken waarin we van elkaar verschillen. In de plaats van datgene wat we met elkaar gemeen hebben- namelijk het lidmaatschap van de Nederlandse natie en de gedeelde waarden die daaraan ten grondslag liggen - komt datgene waarin we onherroepelijk van elkaar verschillen. En waarin, erger nog, de ene groep verantwoordelijk zou zijn voor de (al dan niet in een ver verleden gelegen) “onderdrukking” van de andere groep.

Allemaal heel ongezellig en onverkwikkelijk.

Wij willen dat in Nederland iedere staatsburger gelijke rechten heeft. Dat mensen op individuele kwaliteiten worden beoordeeld - niet op groepskenmerken. Dat we niemand a priori zien als hulpbehoevend of achtergesteld. Maar óók dat we niemand afremmen in het persoonlijk succes dat hij of zij zou kunnen bereiken omdat ‘ie zich reeds in een bevoorrechte omgeving bevindt.

We willen niet dat we de overheid gaan zien als Grote Gelijkmaker die al-dan-niet ingebeeld ‘slachtofferschap’ moet gaan compenseren of middels quota volledig evenwichtige vertegenwoordiging in alle maatschappelijke gremia moet afdwingen. Juist omdat we willen ‘verbinden’, zoals dat in linkse kringen wordt genoemd. Omdat we geloven in de eenheid van de Nederlandse natie en de neutraliteit van de staat ten opzichte van al die eigenschappen die in artikel 1 van de Grondwet worden genoemd: ras, geslacht, geloof, seksuele geaardheid... Forum voor Democratie staat dus pal voor de fundamentele gelijkheid van alle Nederlanders. Daarom hebben we ook de Wet Bescherming Nederlandse Waarden opgesteld. We zien veel liever een overheid die dáárvoor opkomt dan met convenanten en subsidiestromen steeds weer nieuwe groepen een steuntje in de rug probeert te geven - en daarmee andere groepen achterstelt en op hún beurt aanleiding geeft speciale behandeling te eisen.

Derhalve steunen wij geen multiculturele projecten, komen er geen subsidies voor organisaties die een bijzondere “identiteit” vertegenwoordigen, zijn we tegen allerlei verplichte diversiteitsquota en tekenen we bijvoorbeeld geen speciale LHBTI-convenanten. Wat ons betreft is iedereen écht gelijk.

Paul Cliteur is fractievoorzitter van FVD in de Eerste Kamer. Annabel Nanninga is fractievoorzitter van FVD in Amsterdam. Wouter Weyers is fractievoorzitter van FVD in de provincie Utrecht.

Lees ook het uitgebreide artikel dat Paul Cliteur vandaag op THE POST ONLINE heeft gepubliceerd: Tegen de identiteitspolitiek: ‘Identiteitspolitiek is racistisch, narcistisch en verdeelt de samenleving’.

In memoriam: Machteld Versnel-Schmitz

D66 D66 Nederland 02-08-2019 07:27

In memoriam: Machteld Versnel-Schmitz

copyright: Paul Vreeker - ANP PHOTO (1994) / (CC BY-NC-ND 4.0)

8 september 1940 – 29 juli 2019

Ons bereikte het droevige bericht dat Machteld Versnel-Schmitz, voormalig Tweede Kamerlid voor D66 (1989-1998), is overleden. Zij werd 78 jaar.

Machteld Versnel was D66-lid van het eerste uur. Samen met een aantal politiek betrokken Utrechters, waaronder Jan Terlouw, Henk Zeevalking en Herman Kernkamp, stond zij aan de wieg van de Utrechtse afdeling van D’66 – toen nog mét apostrof.

Van 1970 tot en met 1974 was zij raadslid (en later ook voorzitter) van de eerste, vierkoppige D66-fractie in Utrecht. In 1978 was zij een jaar lid van Provinciale Staten in Utrecht. Van 1982 tot en met 1986 was zij wederom raadslid (en fractievoorzitter) voor D66 in Utrecht.

In 1989 werd Machteld in de Tweede Kamer gekozen en trad zij toe tot de twaalfkoppige D66-fractie onder leiding van Hans van Mierlo. Daar voerde zij het woord over volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, verkeer en cultuur (monumentenbeleid). Daarnaast hield zij zich ook bezig met onderwijs en welzijn. In 1994 werd zij herkozen als Tweede Kamerlid.

Naast haar politieke functies was Machteld ook zeer actief in de vereniging; ze zat in diverse partijcommissies, miste geen ledenvergadering en ze voerde graag campagne. In 2015 werd Machteld Versnel-Schmitz onderscheiden met de Jan Glastra van Loon-penning, voor haar bijzondere en langdurige inzet voor de partij.

Oud-partijleider Jan Terlouw schreef een in memoriam voor zijn partijgenote en goede vriendin:

Een standvastige en robuuste vrouw

In januari 1967 kwam de net opgerichte afdeling Utrecht van D66 bijeen, onder voorzitterschap van Henk Zeevalking. Aan de orde waren de gemeenteraadsverkiezingen die drie jaar later zouden plaatsvinden. De voorzitter informeerde wie er verstand had van gemeentepolitiek. Niemand meldde zich. Vervolgens vroeg de voorzitter wie bereid was zich er in te gaan verdiepen. Een twintigtal mensen gaf zich op, waarbij Machteld Versnel en ondergetekende. Er werd een werkgroep opgericht van die twintig mensen, die mij als voorzitter kozen en Machteld als secretaris.

Het was het begin van een hartelijke samenwerking en vriendschap tussen ons.

Machteld bleek als historica te beschikken over veel kennis en ze had een enorme werkkracht. We inventariseerden welke onderwerpen zoal aan de orde komen in een gemeenteraad en we zochten drie personen per onderwerp om zich in de betreffende materie te verdiepen. Vervolgens maakte Machteld een vergaderschema van drie jaar, waaruit een D66-gemeenteraadsprogramma moest voortkomen. Bijvoorbeeld: op 14 oktober 1968 komt het daarvoor aangewezen drietal voor gemeentefinanciën met een mogelijk D66-standpunt over dat onderwerp.

Het vergaderschema is drie jaar lang zonder hapering uitgevoerd en Machteld heeft de besluiten die zo werden geformuleerd samengevoegd tot een ontwerp-gemeenteraadsprogramma, dat hoorde bij het meest gedetailleerde politieke programma van alle aan de verkiezingen deelnemende partijen. We haalden vier zetels, bezet door Henk Zeevalking, Machteld Versnel, Ton Vendrik en mezelf.

Die jaren van samenwerking met Machteld horen bij de vreugdevolste jaren in mijn politieke loopbaan. Ik heb er door ervaren hoe zinvol het is om met geestverwanten in de politiek samen te werken, ideëen te toetsen, vrienden te worden.

Je kon pittig met Machteld discussiëren. Ze had een kritische geest. We werden het meestal eens, maar niet altijd. Later, toen ze lid was van de Tweede Kamer, zijn we bijvoorbeeld verschillend blijven denken over de Betuwelijn, maar dat was geen enkele hinderpaal voor onze vriendschap en wederzijds respect. Ze nam serieus wat serieus genomen moet worden, en ze kon relativeren waar dat op z’n plaats was. Natuurlijk ga je elkaar minder zien als je levensloop dat zo met zich mee brengt. Ik was bijvoorbeeld het grootste deel van de tachtiger jaren in het buitenland, maar in 1987 sloot Machteld als ambtenaar van de burgerlijke stand in Utrecht het huwelijk van onze dochter Pauline, met een kostelijke toespraak, en het klikte meteen weer.

Machteld Versnel-Schmitz, een standvastige en robuuste vrouw, meer dan een halve eeuw toegewijd aan de publieke zaak, liefdevol, echtgenote, moeder, grootmoeder, politica. Het is een groot voorrecht met haar te hebben mogen samenwerken en bevriend te zijn. Vanaf de oprichting was ze lid van D66, een steunpilaar vooral in moeilijke tijden. Ze was alles wat een politicus moet zijn: volstrekt integer, met een krachtige overtuiging maar altijd open voor discussie, rechtvaardigheid als leidraad, optimistisch en oplossingsgericht.

Onze gedachten zijn bij Hans en hun kinderen, die haar vooral ook in de laatste zware jaren met zoveel liefdevolle zorg hebben omringd.

Lieve Machteld. Moge ze rusten in vrede.

Jan Terlouw

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Maak een einde aan megawinsten over de rug van sportliefhebbers

SP SP Nederland 01-08-2019 09:48

De Amerikaanse president Benjamin Franklin zei ooit dat niets in het leven zeker is, behalve de dood en belastingen. Had hij in deze tijd geleefd, dan had hij er vermoedelijk ook de woekerhandel in toegangskaarten voor concerten, festivals en sportevenementen aan toegevoegd. Want het is ondertussen geen verrassing meer. Wanneer de voorverkoop van een groot evenement van start gaat is binnen no time de site overbelast en vind je na een halfuurtje alleen nog maar kaarten op websites als Marktplaats voor een veelvoud van de oorspronkelijke prijs. We zagen het bij de Champions League wedstrijden van Ajax, we zagen het bij de voorverkoop van Lowlands en de Zwarte Cross en we zagen het recentelijk weer toen de voorverkoop voor de Formule 1 in Zandvoort van start ging. Voor vele duizenden euro's kun je er volgend jaar bij zijn.

Zandvoort liet meteen weten de woekerhandel 'keihard' aan te gaan pakken, maar heeft geen poot om op te staan. Kaarten staan niet op naam, dus hoe kun je vaststellen hoe iemand aan een kaartje komt? Zeker nu Marktplaats meteen heeft laten weten niet mee te werken aan het tegenhouden van de doorverkoop van toegangskaarten.

Je zou kunnen zeggen, zo is het nu eenmaal, de hoogste bieder krijgt de kaarten. Toch valt daar het nodige tegenin te brengen. Ten eerste, sport en cultuur zijn in onze samenleving belangrijke pijlers, die niet zelden mede door belastinggeld tot stand komen. Nieuwe infrastructuur, politie-inzet, gesubsidieerde podia enzovoorts. Dan wil je het ook voor mensen met een wat minder dikke portemonnee enigszins toegankelijk houden. Kaartjes zijn vaak ook zonder de woekerwinsten al duur genoeg. Ten tweede, geld verdwijnt op deze manier in de zakken van grote internationale platformen die miljarden verdienen over de rug van de sport- en concertliefhebber.

Gelukkig was twee jaar geleden de gehele Kamer – alle 150 zetels – het met de SP eens dat deze woekerhandel moet worden gestopt. En niet alleen de Tweede Kamer. Ook grote Nederlandse artiesten – van Kensington tot Bløf en van Guus Meeuwis tot Roxeanne Hazes – spraken zich uit voor dit SP-initiatief. Maar twee jaar later doet D66-minister Van Engelshoven nog altijd niets. Een voorlichtingscampagne en wachten op Brussel 'want dit probleem moet je in Europa oplossen'. Het standaard antwoord van elke D66'er op elk probleem ooit. Dat het merendeel van de Europese landen zelf al maatregelen heeft genomen om deze woekerhandel tegen te gaan vergeet ze erbij te zeggen. Terwijl er mogelijkheden genoeg zijn: kaarten op naam, een maximum percentage op de verkoopprijs zoals Ticketswap doet, een wisselende QR-code of een andere technische oplossing, zoals een bedrijf als GUTS doet. De techniek is er. De politieke wil in de Kamer ook. Alleen wacht het kabinet af.

Na het gedonder met de kaarten voor de Formule 1 in Zandvoort heeft de SP de minister nogmaals gevraagd nu met een wet te komen. Mocht ze dat niet doen, dan zit er niets anders op en zal de SP zelf een wet gaan schrijven. Zodat in de toekomst iedereen een eerlijke kans maakt op een toegangskaartje; of dat nu voor Lowlands, Max Verstappen, Rammstein of Beyoncé is.