Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

2 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

Dreigende miljoenentekorten voor gemeente Arnhem – Schriftelijke vragen SP aan college van B&W

SP SP Arnhem 16-03-2019 00:39

Dreigende miljoenentekorten voor gemeente Arnhem Als gevolg van de uitkomsten van het verdeelmodel Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding  Wmo – gemeenteraad niet geinformeerd – Schriftelijke vragen SP

Aan: college van B&W, Betreft: Schriftelijke vragen (art. 44 rvo) Onderwerp:  verdeelmodel BWMO   Arnhem, 15 maart 2019   Geacht college, Vorige week heeft de Rijksoverheid de uitkomsten van het verdeelmodel Beschermd Wonen, Maatschappelijke opvang en Begeleiding Wmo 2015 gepubliceerd.

Het model heeft als doel de middelen op deze terreinen van in totaal 4 miljard euro per jaar opnieuw over Nederland te verdelen. Hiermee wordt eveneens afscheid genomen van het model van financiering van centrumgemeenten.

De uitkomsten pakken voor de gemeente Arnhem en de omliggende gemeenten dramatisch uit. De SP fractie houdt er rekening mee dat de gemeente Arnhem er tot wel tien tot twintig miljoen euro per jaar op moet gaan toeleggen als er niets veranderd. Ook voor de regio als geheel pakt de herverdeling ongunstig uit. Een zeer ernstige zaak.

In de toelichting op het rapport staat ter inleiding geschreven:

“Gemeenten ontvangen via het gemeentefonds geld voor hun taken op het gebied van Beschermd wonen, Maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding (totale omvang: ca € 4 miljard). In 2016 zijn de ministeries van BZK en VWS en de VNG bestuurlijk overeengekomen om één geïntegreerd objectief verdeelmodel te ontwikkelen voor deze drie geldstromen. De ontwikkeling van het verdeelmodel is uitbesteed aan Cebeon en begin 2018 afgerond. Tot op heden zijn de uitkomsten per gemeente op verzoek van de VNG nog niet gepubliceerd. Aanleiding voor het uitstel is vooral de onzekerheid rond de gevolgen voor gemeenten van de openstelling van de Wet langdurige zorg (Wlz) voor Wmo-cliënten.   In het bestuurlijk overleg Beschermd wonen van 24 mei 2018 is opnieuw gesproken over het moment van invoering van het geïntegreerde objectieve verdeelmodel. Aanleiding is onder andere het bredere traject van de evaluatie van de verdeelmodellen voor het sociaal domein in het gemeentefonds, dat per 2021 moet leiden tot een verbeterde verdeling. In genoemd bestuurlijk overleg hebben Rijk en VNG afgesproken dat beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding hierin in beginsel meelopen. Tenzij nadere inzichten de implementatie in de weg staan, zal invoering van het geïntegreerde objectieve verdeelmodel daarmee plaatsvinden vanaf 2021.

In het licht hiervan is in het Bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 11 december 2018 afgesproken de uitkomsten alsnog openbaar te maken. Op die manier hebben gemeenten en regio’s alvast een eerste beeld bij de financiële effecten van een objectieve verdeling in combinatie met een doordecentralisatie van taken naar alle gemeenten. Deze informatie kan worden gebruikt voor het (bestuurlijke) gesprek over de benodigde inhoudelijke beweging en bij het maken van regionale afspraken. De financiële effecten tussen regio’s zijn het gevolg van de objectieve verdeling. De uitkomsten per individuele gemeente zijn het gecombineerde effect van de objectieve verdeling en de doordecentralisatie.”

De uitkomsten voor Arnhem zijn zoals gezegd dramatisch: een halvering van 93.5mln naar 46.7mln euro per jaar. In het geval dat de zorg voor mensen met een psychische stoornis overgaat naar de Wlz ontstaat er nog een verdere verlaging naar 38.9 mln euro per jaar. Daar komt bij dat de regio Arnhem als geheel minder geld krijgt als gevolg van het verdeelmodel; van 129.4mln naar 103.1mln euro per jaar.

De gemeente blijft verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding van de eigen ingezetenen.  Het ziet er naar uit dat die kosten een stuk hoger zullen blijven liggen dan de inkomsten die we volgens het nieuwe verdeelmodel nog mogen verwachten. En daar ontstaan dan de tekorten. Daarnaast zullen de gemeenten in de regio de verantwoordelijkheid voor hun eigen ingezeten moeten gaan overnemen van centrumgemeente Arnhem. Echter, dit vraagt bestuurlijke afspraken en daarover is nog geen enkele duidelijkheid. Ook dit vormt een risico.

De fractie van de SP stelt hierbij de volgende vragen;

1. Wat is de reactie van het college op het verdeelmodel en de gepubliceerde uitkomsten in zijn algemeenheid en voor de gemeente Arnhem in het bijzonder?   2. Kan het college de inschatting van de SP fractie dat het financieel nadeel voor de gemeente Arnhem als gevolg van dit verdeelmodel rond de 10mln á 20mln per jaar kan gaan bedragen, beamen? Zo nee, wat is dan het financieel nadeel waar het college op dit moment rekening mee houdt? Graag toelichten.   3. Is het college het met de SP eens dat het gehanteerde model een onrechtvaardige verdeling oplevert; a. voor de gemeente Arnhem? b. voor de regio Arnhem? c. Voor de gemeenten buiten de Randstad? d. Zo nee, waarom niet? Graag toelichten.   4. Wat gaat het college ondernemen nu de uitkomsten van het verdeelmodel bekend zijn?   5. In het verleden heeft het college het (complexere) verdeelmodel BUIG geanalyseerd en daarin toen fouten ontdekt. Dat heeft uiteindelijk geleid tot aanpassing van dat verdeelmodel met een gunstigere uitkomst voor Arnhem. a. Heeft het college dit verdeelmodel ook geanalyseerd? b. Zo ja, wat zijn de bevindingen van het college? c. Zo nee, waarom niet? d. Is het college bereid dat alsnog te doen? Zo nee, waarom niet?   6. In de mjpb 2018-2022 werd het verdeelmodel nog aangemerkt als een financieel risico voor de gemeente Arnhem (pagina’s 17, 181, 182, 184) en was er ook een bedrag in het weerstandsvermogen voor opgenomen. In de mjpb 2019-2022 blijkt het verdeelmodel niet langer te zijn opgenomen in de risicoparagraaf. Er wordt echter geen melding gemaakt van het vervallen van dit risico.   a. Waarom is het risico van het verdeelmodel niet opgenomen in de mjpb 2019-2022? b. Waarom is het vervallen van dit risico niet gemeld en verklaard in de mjpb 2019-2022? c. Is het college van mening dat de gemeenteraad op een zorgvuldige wijze is meegenomen in de risico’s van dit verdeelmodel? d. Hoe beoordeelt het college de risico-inschatting op dit terrein ten tijde van de samenstelling en behandeling van de begroting 2019-2022? e. Indien hier sprake is van een omissie, wanneer heeft het college deze omissie geconstateerd? Waarom is de gemeenteraad hier dan niet direct over geïnformeerd?   7. In de perspectiefnota 2018-2021 staat geschreven: “Per 1 januari 2020 wordt een (geïntegreerd) objectief verdeelmodel voor het Beschermd wonen, de Maatschappelijke Opvang en de WMO begeleiding ingevoerd. De centrumgemeente functie voor het beschermd wonen en de maatschappelijke opvang vervalt en de middelen gaan rechtstreeks naar de individuele gemeenten… ... De herverdeeleffecten van het nieuwe verdeelmodel zijn nog niet bekend… … De herverdeeleffecten vragen bijzondere aandacht, gezien de vergaande consequenties. Arnhem is hiervoor ambtelijk aangesloten bij landelijke werkgroepen.”   Op dat moment was de gemeenteraad goed aangesloten op de ontwikkelingen van dit verdeelmodel. Vanuit de ambtelijke werkgroepen kon het college de gemeenteraad op hoofdlijnen informeren over de ontwikkelingen. En dat deed het ook. De afgelopen periode is dat niet meer gebeurd.

a. Is Arnhem nog steeds ambtelijk aangesloten bij de landelijke werkgroepen? b. Zo nee, wanneer is daar een einde aan gekomen en waarom is dat gebeurd? c. Zo ja, waarom heeft het college de gemeenteraad dan niet aangesloten op de ontwikkelingen zoals in het verleden wel gebeurde? Graag toelichting.   8. In de toelichting op het verdeelmodel staat geschreven: In het licht hiervan is in het Bestuurlijk overleg beschermd wonen en maatschappelijke opvang van 11 december 2018 afgesproken de uitkomsten alsnog openbaar te maken. Op die manier hebben gemeenten en regio’s alvast een eerste beeld bij de financiële effecten van een objectieve verdeling in combinatie met een doordecentralisatie van taken naar alle gemeenten. Deze informatie kan worden gebruikt voor het (bestuurlijke) gesprek over de benodigde inhoudelijke beweging en bij het maken van regionale afspraken. De financiële effecten tussen regio’s zijn het gevolg van de objectieve verdeling. De uitkomsten per individuele gemeente zijn het gecombineerde effect van de objectieve verdeling en de doordecentralisatie.   a. Wat heeft het college gedaan om te voorkomen dat het verdeelmodel negatief zou gaan uitpakken voor de gemeente Arnhem? b. Heeft het college deelgenomen aan gesprekken over het verdeelmodel? Zo nee, waarom niet? c. Wat heeft het college ondernomen om invloed uit te oefenen op het verdeelmodel? d. Het college zat in het verleden dicht bij het vuur, zoals bij het BUIG-budget waar het college een negatieve uitkomst voor Arnhem wist bij te stellen door een effectieve lobby te voeren richting het rijk, maar ook omdat het college stevig positie had in de commissies van de VNG. Het college heeft tegenwoordig geen enkele positie meer in de commissies van de VNG. Is het college van mening dat het voor de gemeente Arnhem op dit dossier gunstig is dat het college geen positie bekleed in relevante commissies in de VNG? Graag toelichten.   9. In de toelichting staat verder geschreven: “Het verdeelmodel gaat er vanuit dat alle gemeenten naast het budget voor Wmo 2015 begeleiding middelen ontvangen voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, geïntegreerd in één verdeelsleutel. Centrumgemeenten zien daardoor een daling van hun budget, terwijl nietcentrumgemeenten – die nu alleen middelen voor Wmo 2015 begeleiding ontvangen – er budget bij krijgen. Tegenover deze verschuivingen staat ook een taakwijziging. Hoewel niet-centrumgemeenten per 1 januari 2015 wettelijk al verantwoordelijk zijn voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang, wordt deze taak in de praktijk uitgevoerd door de centrumgemeenten. Per 2021 verandert dat en zijn alle gemeenten financieel verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Er is vanaf 2021 dus sprake van in ieder geval twee wijzigingen: 1) doordecentralisatie van taken naar alle gemeenten en 2) invoering van een objectief verdeelmodel over alle gemeenten. Gemeenten zullen geleidelijk toegroeien naar de nieuwe situatie, zodat de financiële verandering en de verandering in taak niet ineens plaatsvindt (zie punt IV over het ingroeipad). Belangrijk is daarnaast dat centrum- en regiogemeenten hierover concrete uitvoeringsafspraken maken. Dit onderstreept het belang van de bestuurlijke afspraak van Rijk en VNG dat gemeenten uiterlijk in 2019 regionale afspraken gaan maken. Het gaat dan zowel om de inhoudelijke randvoorwaarden, als om financiële afspraken en procesafspraken. Deze afspraken dienen vervolgens een plek te krijgen in de op te stellen regionale plannen.”   a. Heeft het college al een aanvang genomen met het maken van bestuurlijke afspraken met de gemeenten in de regio? b. Zo nee, waarom niet? c. Zo, ja wat is de stand van zaken? Graag toelichten. d. Welke planning hanteert het college om te komen tot het maken van bestuurlijke afspraken en het opstellen van regionale plannen? e. Welke inhoudelijke uitgangspunten c.q. inzet hanteert het college bij het maken van afspraken met de regio en het opstellen van regionale plannen ? f. Waarom is de raad over bovenstaande zaken nog niet over geïnformeerd?  Graag punt voor punt toelichten. g. Op welk moment denkt het college de gemeenteraad wel te betrekken? h. Wanneer kan de raad een voorstel verwachten? i. Is het college het met de SP fractie eens dat het onacceptabel is als er mensen tussen wal en het schip gaan vallen in de overgang van centrumgemeente naar regiogemeente? j. Op welke wijze gaat college voorkomen dat mensen gedupeerd worden als gevolg van deze overgang? k. Is het college het met de SP fractie eens dat er geen tijd te verliezen is om te komen tot gedegen en zorgvuldige afspraken met de regiogemeenten gezien het belang voor de inwoners en de omvang van de baten en lasten op dit terrein? Graag toelichten.   10. In de toelichting staat geschreven: De invoering in 2021 van het geïntegreerde objectieve verdeelmodel voor beschermd wonen, maatschappelijke opvang en Wmo 2015 begeleiding brengt voor gemeenten en regio’s onvermijdelijk financiële effecten met zich mee. Het gaat niet alleen om de herverdeeleffecten als gevolg van de invoering van een objectieve verdeling, maar ook om de financiële effecten van de doordecentralisatie naar alle gemeenten. Voor een soepele invoering is het van belang dat afspraken worden gemaakt over een ingroeipad, zodat gemeenten geleidelijk naar deze financiële effecten toegroeien. Op die manier worden regio’s en gemeenten ook in staat gesteld om geleidelijk naar de taakverschuiving toe te groeien. De gebruikelijke werkwijze in het gemeentefonds is dat een nieuw verdeelmodel in één keer wordt ingevoerd (i.c. 2021) en dat er via aanvullende uitkeringen3 uit het gemeentefonds voor wordt gezorgd dat gemeenten in stappen toegroeien naar het uiteindelijke financiële effect. Het financiële effect treedt dus niet in één keer op.   a. Welke financiële effecten voorziet het college voor respectievelijk de gemeente Arnhem, als mede de regio als geheel als gevolg van het verdeelmodel op basis van de op 6 maart gepubliceerde uitkomsten? b. Welke financiële effecten voorziet het college voor respectievelijk de gemeente Arnhem, en de regio als geheel op als gevolg van de doordecentralisatie naar alle gemeenten? c. Welke maatschappelijke gevolgen voorziet het college? d. Hoe zien de antwoorden op  a. b. en c. eruit in het geval dat de zorg voor mensen met psychische problemen onder de Wlz gaat vallen? Graag toelichten.   e. Waarom heeft het college de gemeenteraad daarover tot op heden niet geïnformeerd? f. Welke uitgaven heeft de gemeente in zijn totaliteit over de jaren 2016 en 2017 over de genoemde beleidsterreinen gemaakt en welk deel van die uitgaven betrof uitgaven, gemaakt ten behoeve van ingezeten van de gemeente Arnhem en welk deel betrof uitgaven gemaakt ten behoeve van ingezeten van andere gemeenten? g. Wat is de het standpunt van het college aangaande het ingroeipad? h. Wat heeft het college tot op heden ondernomen om zo meteen een zo gunstig mogelijk ingroeipad te verkrijgen? i. Wat gaat het college nog ondernemen om een zo gunstig mogelijk ingroeipad te verkrijgen? Graag toelichten. j. Wat is volgens het college een verantwoorde manier om naar de taakverschuiving toe te groeien?  Wat zijn daarbij de volgens het college de minimale vereisten? Graag toelichten.   11. In de toelichting staat geschreven: “Het aantal Wmo-clienten dat overgaat naar de Wlz zal per regio verschillen. In het door Cebeon ontwikkelde verdeelmodel is hiermee rekening gehouden. Er zijn twee varianten van het verdeelmodel ontwikkeld: één variant die rekening houdt met de openstelling van de Wlz en één variant die dat niet doet. Het onderzoeksbureau heeft op basis van een rapport van HHM5 en een uitvraag onder centrumgemeenten een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van het budgettaire effect van de openstelling van de Wlz. In een aantal regio’s was de respons onvoldoende.”   a. Heeft het college respons gegeven op deze uitvraag? Zo ja, wat was de respons? Zo nee, waarom niet? b. Heeft het college verder nog respons gegeven in het kader van het onderzoek? Zo ja, kunnen wij daarvan afschriften ontvangen? Zo nee, waarom niet? De SP vraagt u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden. Als één of meer vragen niet binnen de termijn beantwoord kunnen worden dan is het verzoek dit aan te geven, met daarbij een indicatie binnen welke termijn die vragen wel beantwoord kunnen. Daarnaast is het verzoek om de overige vragen al wel te beantwoorden. Bij voorbaat dank.     Hoogachtend, G. E. Elfrink Namens de fractie van de SP in de gemeenteraad van Arnhem

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.