Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

10 documenten

Verslag Partijraad 22 februari 2020

SP SP Nederland 16-09-2020 12:37

Besluiten

De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de programmacommissie.

De partijraad stemt in met de kandidatencommissie.

De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling.

De partijraad stemt in met de beroepscommissie.

Partijvoorzitter Jannie Visscher opent de partijraad en kondigt als gast Donald Pols aan, directeur van Milieudefensie.

Donald Pols: ‘Sommige van mijn milieuhelden hebben een verbinding met de SP. Remi Poppe natuurlijk, Sandra Beckerman. Onze toekomst als vrije en gezonde samenleving wordt bepaald door een ding: draagvlak voor ambitieus klimaatbeleid. Er is groeiende onvrede over een politiek-economisch model dat leidt tot grotere ongelijkheid. Ook klimaatbeleid ontsnapt niet aan het oordeel van de samenleving. Klimaatbeleid heeft verdelingseffecten. Mensen met lagere inkomens betalen drie tot vier keer zoveel energiebelasting, terwijl 80 procent van de subsidies naar grote bedrijven gaat.

Eerlijk klimaatbeleid is niet: weerstand voorkomen. Het begint bij het besef dat we iedereen nodig hebben. Iedere persoon, ieder bedrijf maakt elke dag keuzes en kan elke dag bijdragen om klimaatveranderingen het hoofd te bieden. Stel je voor dat we de kracht van 17 miljoen mensen en 2 miljoen bedrijven kunnen mobiliseren. Schouder aan schouder. Pas als we stoppen om mensen in dit land te zien als potentiële weerstand en ze zien als partners, komt er wat van. Onze tijd is nu.’

In de discussie met de partijraad geeft Pols onder andere nog aan dat de overheid collectief moet organiseren dat iedereen duurzame keuze kán maken en het niet moet afhangen van of je genoeg geld hebt, en dat energiecoöperaties een goed idee zijn, maar niet dé oplossing.

Mededelingen en stemmingen door algemeen secretaris Arnout Hoekstra

> De partijraad stemt in met het benoemen van Jannie Visscher als voorzitter van de partijraad.

AH: ‘Dirk van Duppen was op de vorige partijraad met Johan Hoebeecke onze gast. Hij is terminaal ziek. Tiny Kox is vorige week bij Dirk op bezoek geweest. Heeft nieuw boek, over zijn leven. Heel inspirerend. Jullie kunnen het boek kopen bij de uitgang straks.’

AH: ‘Pim Siegers al een tijdje ziek – hij heeft hartklachten. Er ligt een grote kaart voor hem klaar. Schrijf er even wat op om hem te steunen.’

AH: ‘In de Afdeling Breda is een hoop ellende. Helaas hebben we als partijbestuur de regie moeten nemen. Een commissie, met Theo Coskun, Merian Marijnissen en Johan Kwisthout, is bezig om daar zo snel mogelijk een gezonde situatie krijgen. Graag steun voor het aanstellen van deze commissie.

> De partijraad steunt de benoeming van de commissie die aan de slag is in Breda.

AH: ‘Lilian heeft binnenkort een avond met politieagenten, op 4 maart in Utrecht. Ken je politieagenten, heb je ideeën om agenten daar te krijgen? Meld je en neem flyers mee.’

> De partijraad stelt het verslag van de vorige partijraad vast.

> De partijraad bekrachtigt de besluiten van het congres van 14 december 2019.

Jannie Visscher over de samenstelling van het dagelijks bestuur (DB)

JV: ‘Van het congres hebben we meegekregen: graag een compact DB. We hebben met alle partijbestuursleden gesproken. We zijn gekomen tot de volgende samenstelling:

Jannie Visscher, voorzitter, coördineert campagnes en hoofd communicatie

Arnout Hoekstra, algemeen secretaris, internationale secretariaat en personeel en organisatie

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter, stippelt politieke lijnen en prioriteiten uit

Thijs Coppus, penningmeester, huisvesting, ict en bedrijfsvoering

Spencer Zeegers, scholing en ondersteuning van afdelingen.

Andere taken wordne over het partijbestuur verdeeld, of gedelegeerd naar teamleiders in de Moed. We willen voorkomen dat het DB een bestuur in een bestuur wordt, dus we zorgen dat discussies gevoerd worden waar ze gevoerd moeten worden.’

> De partijraad bekrachtigt de keuze van het partijbestuur voor de samenstelling van het Dagelijks Bestuur.

Fractievoorzitter Lilian Marijnissen over ‘Ieder zijn eerlijke deel’

Na een filmpje over de campagne spreekt Lilian met Jimmy Dijk uit Groningen. LM: ‘ De winsten zijn sky high, de lonen van mensen stijgen nauwelijks: die trickle down en kapitalisme werken niet. Dus mensen moeten meer zeggenschap krijgen. Wat hebben we al gedaan?Het loonsymposium, de loonrede, de motie voor 5 procent loonstijging, voorstellen voor de Nieuwe Economie, de uitnodiging van Arnand Giridharadas in de Tweede Kamer. Wat is er nodig? De lonen omhoog, een miljonairsbelasting, herwaardering van de publieke sector, een basisbeurs en een rechtvaardig pensioen. We zijn op zoek naar een titel voor deze campagne die dit kan omvatten. Wat gaan we doen? Er komt een aftrap in mei, er komt een onderzoek door ons Wetenschappelijk Bureau, we doen een steekproef onder werknemers, we gaan de publieke sector organiseren met lokale en landelijke acties, we maken een petitie en komen met een pakket aan initiatieven.’

JD: ‘We hebben in de afdeling Groningen mensen bij elkaar gebracht om mensen in bedrijven te organiseren. Waar hebben veel mensen gewerkt? Bij call centers. We zijn eerst aan de poort gaan staan, hebben kaartjes met elastiekjes aan fietsen vastgemaakt. Zo hebben we een basis gebouwd en konden we een zwartboek opstellen. In het kort: de werkdruk is te hoog en de lonen te laag. Er is geen pensioenopbouw. Mensen werden getimed als ze gingen plassen. Mensen organiseren is anders dan in de buurt; mensen zijn namelijk bang om hun baan te verliezen. We moeten dan ook de goede snaar weten te raken. Afdelingen: als je wilt meedoen, meld je bij mij. Doe in je gemeenteraad lokale voorstellen. En pak gericht bedrijven aan.’

De partijraad bespreekt de campagne. Daar komt uit dat de samenwerking met de FNV gezocht moet worden, ook lokaal.

Arnout Hoekstra over de uitvoering van de congresbesluiten

AH: ‘Ik heb alle opdrachten in een planning gezet. Die is jullie toegestuurd.’

De partijraad spreekt over het congresbesluit om het streamen van de partijraad aan de partijraad over te laten.

> De partijraad besluit om niet deze, maar volgende partijraad te stemmen over het streamen-voorstel.

Op de vraag of de kaderscholing op 21 maart verplaatst kan worden in verband met de antiracisme-demonstratie op die dag, antwoordt AH dat onze mensen zelf kunnen kiezen waar ze naartoe gaan. Op de vraag waarom de openstaande congresbesluiten van het congres uit 2018 niet in de planning staan, antwoordt AH dat die op de volgende partijraad aan de orde zullen komen.

Congresevaluatie door Neeltje Peters en Cynthia Smeets

CS: ‘De commissie bestond uit Nicole van Gemert, Cynthia Smeets, David de Vreede, Neeltje Peters en Arnout Hoekstra. We hebben gesproken met de congrescommissie, de kandidatencommissie, de kiescommissie, de dagvoorzitters en het evenemententeam. Ook is gesproken met kandidaten voor het partijbestuur.

Veel leden zijn onvoldoende op de hoogte hoe onze democratie werkt. Er was een lage opkomst op de ledenvergaderingen. Het vakje om op heel de voordracht te stemmen werd als te sturend ervaren en leidde tot ongeldige stemmen. We pleiten voor een kleinere congrescommissie en voor het zorgen van constante monitoring van de staat van de partij. Handhaaf de voordracht maar zorg voor gelijk speelveld. Kies de penningmeester in functie. Stel stemmen centraal, haal het vakje ‘heel de voordracht’ weg en laat afdelingen de blanco stemformulieren ook terugsturen. Denk verder na over de stemprocedures op congressen, werk aan nieuwe stoere merchandise, wees kritisch op de lengte van filmpjes en speeches, maar draaiboeken en zorg voor één verantwoordelijke voor de organisatie.

De evaluatiecommissie gaat graag aan de slag met een uitvoeringsplan voor de opvolging van de aanbevelingen.’

De partijraad voegt nog toe dat er moet worden nagedacht over het laten stemmen van de ruim 400 leden in het buitenland.

AH: ‘We gaan graag in op jullie aanbod om de aanbevelingen tot voorstellen te maken.’

Arnout Hoekstra over de voorbereiding van de Tweede Kamerverkiezingen

AH: ‘Bij één kandidaat-lijsttrekker kan de partijraad die benoemen. Als we twee of meer kandidaten-lijsttrekker hebben, komt er een extra congres want dat moet van de statuten.’

JV: ‘Voor de programmacommissie hebben wij gevraagd: Ronald van Raak als voorzitter, Gerrie Elfrink, Renske Leijten, Mariska ten Heuw, Jimmy Dijk, Mahir Alkaya, Marcel Olierook en de nog te kiezen lijsttrekker.’

AH: ‘Voor de kandidatencommissie stellen wij voor: Voorzitter Bastiaan van Apeldoorn, Emile Roemer, Thijs Coppus, Eric van den Broek, Nicole van Gemert, Jannie Visscher, Arda Gerkens, Bram Roovers, Agnes Kant, en de nog te kiezen lijsttrekker.’

Er wordt gestemd over een voorstel van de afdelingen Arnhem, Berkelland, Winterswijk, Apeldoorn, Westervoort, Duiven, Zevenaar, Beuningen, West Maas en Waal, Zutphen, en Oude IJsselstreek. De voorstellen zijn:

– Dat de kandidatencommissie als opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten die actief zijn zowel in de afdelingen als op straat, en dit als voorwaarde opneemt in de profielschets kandidaat Tweede Kamer.

– Dat de kandidatencommissie de opdracht meekrijgt om gericht te zoeken naar kandidaten uit ALLE lagen van de bevolking zodat we ook laten zien dat we een partij zijn voor iedereen en en afspiegeling zijn van de samenleving.

> De partijraad stemt tegen de voorstellen van Arnhem c.s. over de opdracht van de kandidatencommissie.

JV: ‘Ik stel voor een passage in de profielschets toe te voegen over actief zijn en alle lagen van de bevolking, maar zonder dat het te veel beperkt. ’

> De partijraad stemt in met de programmacommissie

> De partijraad stemt in met de kandidatencommissie

Arnout Hoekstra over commissies

AH: ‘We hebben een beroepscommissie waar leden in beroep kunnen gaan tegen besluiten van partijorganen. Daarnaast hebben we een geschillencommissie afdrachtregeling. Beide waren begin 2017 benoemd. In de geschillencommissie nemen we afscheid van Wiel Senden, en Wim van Gammeren. Wij stellen voor om de commissie als volgt te benoemen: Paul Ulenbelt, Bets Beltman en Meta Meijer. In de beroepscommissie bedanken wij Sonja Klaassens, Bert Peterse en Rob van Ravensberg voor hun diensten de afgelopen jaren. En stellen voor: Tamara Koppelaar, Boris Stil, Ronald van Hal, Henk van Gerven en Jan Dresmé

> De partijraad stemt in met de geschillencommissie afdrachtregeling

> De partijraad stemt in met de beroepscommissie

Lilian Marijnissen sluit de partijraad af met een speech

LM: ‘Een week of drie geleden won Sinn Fein de verkiezingen in Ierland. Wat decennia onmogelijk leek, gebeurde. Juist in Ierland, won de roep om betaalbare huisvesting, eerlijk loon en eerlijke verdeling van de welvaart. Ik heb Mary Lou Mcdonald van harte gefeliciteerd en bedankt voor de inspiratie. In de VS inspireert Bernie Sanders’ strijd jonge mensen. De tijdgeest is aan het kantelen. Het WRR dat concludeert dat de arbeidmarkt voor veel mensen níét werkt; de kanteling over ceta, da zoals het ernaar uitziet niet door de Eerste Kamer gaat komen.

Wij hebben veel van onze voorstellen al klaarliggen.

De herwaardering van wat ons allemaal is. Een einde aan marktwerking, managementdenken en georganiseerde wantrouwen. Aantrekkelijk en uitdagend werkvoor zorgwerkers, politieagenten en onderwijzers. Het is tijd voor wederopbouw. Hoe schaamteloos is het dat partijen er nu pas achter komen dat het sluiten van de verzorgingshuizen een historische fout was. We hebben een concreet alternatief: zorgbuurthuizen. We kunnen nu beginnen met bouwen. Steeds meer afdelingen zijn er al actief mee.

De wooncrisis komt niet uit de lucht vallen: die is het gevolg van politiek falen. Het staat zelf in de grondwet dat volkshuisvesting een taak van de overheid is. Maar politici maakten er een markt van. Klimaat. Op 95 procent van de geschikte daken ligt nog geen zonnepaneel, maar de regering wil het onaantrekkelijker maken. Leg nou als overheid zelf die panelen. Riolering hebben we toch niet huishouden voor huishouden geregeld? Dat regelde de overheid! Laten we het samen doen: het is de hoogste tijd voor klimaatrechtvaardigheid.

En we leggen het kapitalisme aan de ketting. Meer loon, zekerheid en zeggenschap voor werknemers. Onze voorstellen op die gebieden krijgen steeds meer aanhang. Het is tijd dat het gaat gebeuren.’

SP steunt stakende scholen

SP SP Veenendaal 30-01-2020 15:20

Belangrijk werk moet gewaardeerd worden

Vandaag en morgen (30 en 31 januari) staken de leerkrachten in het primair onderwijs. Ook in Veenendaal doen diverse docenten mee aan de protesten voor structurele oplossingen voor het lerarentekort en de te hoge werkdruk.

De SP staat achter de onderwijzers. Eerder deze week bezocht de partij verschillende scholen, om hen chocolaatjes te brengen als bedankje voor het belangrijke werk dat zij doen.

De SP bezorgde chocolaatjes bij de Vuurvlinder, 't Speelkwartier, de Grondtoon, de Schakel, de Burcht, de Ceder, het Baken, het Erf, de Juliana van Stolbergschool en de Windroos. Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra: "Een dankjewel voor hun inzet en hun  zorg voor goed onderwijs, zodat onze kinderen en ook ons land een goede toekomst tegemoet kunnen gaan. En dat is niet gemakkelijk de laatste tijd. Er is flink bezuinigd in het onderwijs. De lonen zijn achtergebleven. Maar erger nog, de omstandigheden worden steeds moeilijker: Grote klassen van minstens 30 leerlingen, heel veel taken en heel veel rapportages. En bij ziekte van een collega moet het team het met elkaar op zien te lossen, omdat er geen invalkrachten beschikbaar zijn."

Ook landelijk staat de SP achter de leraren. "Deze mensen doen zulk ontzettend belangrijk werk, onder zware omstandigheden en tegen een salaris dat gewoon veel te laag is," aldus SP-leider Lilian Marijnissen. "Dat kun je niet langer negeren als kabinet, zeker niet nu de miljarden tegen de plinten klotsen." De SP steunt het eisenpakket van de stakende docenten volkomen. Niet alleen moeten de salarissen op basis- en middelbare school gelijk worden getrokken, ook zal voor allebei deze groepen er geld bij moeten om de schade van een jarenlange nullijn te herstellen. En de werkdruk zal omlaag moeten. Op 12 februari gaat Lilian Marijnissen in gesprek met leerkrachten. Dit gesprek vindt plaats in Basisschool de Vijf Sterren in Amsterdam. Onderwijzers die bij dit gesprek willen zijn, kunnen zich aanmelden via sp.nl/lilian-leraren

Blogs: BAUKJE HIEMSTRA: Onderwijs verdient beter! TOKE van de ROVAART: Onderwijsstaking 2020

Lilian Marijnissen in Montfoort: SP wil zorgbuurthuizen zodat iedereen oud kan worden in z'n eigen buurt

SP SP Woerden 06-12-2019 12:11

Twee SP Tweede Kamerleden, Lilian Marijnissen en Maarten Hijink kwamen maandag 2 december naar Montfoort. Zij gingen in gesprek met een aantal ouderen en de actiegeroep BOM (Behoud Ouderenzorg Montfoort). De ouderenzorg dreigt te verdwijnen uit Montfoort door het sluiten van de Vlinderhof (dagbesteding) en het kleinschalige verpleeghuis de Bloesemhof. 

Lillian Marijnissen sprak haar zorg uit en stak de mensen een hart onder de riem. De ouderen kunnen rekenen op de steun van de SP. Lillian Marijnissen reikte de gouden roeispaan uit aan de oprichter van de actiegroep BOM, Angelique Huntink. Maarten Hijink, de woordvoerder zorg voor de SP heeft vragen gesteld aan minister Hugo de Jonge over de situatie in Montfoort en heeft zich er bij de minister hard voor gemaakt dat  er een goede oplossing komt voor de ouderen van Montfoort. 

In het gesprek met de ouderen en BOM kwam ter sprake dat niet te verkroppen is dat Rijnhoven de ouderen wil verplaatsen naar Leidsche Rijn. Echtparen komen daardoor ver bij elkaar uit de buurt te wonen elkaar bezoeken is alleen al kwa reisafstand praktisch onmogelijk. Ook voor de naasten, voor vrienden en familie is het sluiten van locaties voor ouderenzorg een hard gelag. De ouderen en actiegroep hadden geen goed woord voor de gemeente Montfoort. De deur lijkt dicht te zitten, inwoners kunnen er hun verhaal niet kwijt en een extra raadsvergadering is onbespreekbaar gebleken.

Wilma de Mooij, fractievoorzitter van de Woerdense SP was ook aanwezig bij het gesprek met de ouderen in Montfoort. Zij heeft de volgende dag schriftelijke vragen ingediend bij het Woerdense college. De zorginstelling Rijnhoven heeft locaties in gemeente Woerden, te Harmelen, dit zijn de Vijverhof (kleinschalig (groeps)wonen) en de Daghof (dagbesteding. 

De SP wil zorgbuurthuizen, dit zijn kleinsschalige zorgvoorzieningen met een inloopfunctie waar ook 24 uurszorg geleverd wordt. Het plan van de SP voor  zorgbuurthuizen maakt de zorg kleinschaliger en dichterbij de mensen, de zorg wordt er niet alleen beter van en leuker van om er te werken, maar ook goedkoper! 

Het Zorgbuurthuis is een hele kleinschalige zorgvoorziening dat zoveel mogelijk een gewoon woonhuis is. Van zorgverlener, zorgbestuurder, architect tot hoogleraar zijn betrokken geweest bij het meedenken over de totstandkoming van dit initiatief. Met als uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk een normaal leven willen kunnen leiden. Samen met hun partner, ook al heeft de één zorg nodig en de ander niet. En als uitgangspunt dat mensen zoveel mogelijk de dingen willen blijven doen die ze gewend waren om te doen. In een vertrouwde omgeving.

We kijken daarom niet alleen naar zorg als wassen, aankleden en medicijnen toedienen. Zorg is meer dan dat. Zorg is ook welzijn, kwaliteit van leven. Voor de mens is het van groot belang dat er een sociaal leven en sociaal netwerk is. Maar met het ouder worden, wordt juist het sociaal netwerk vaak onzekerder. Door lichamelijke beperkingen wordt het moeilijker om bijvoorbeeld samen te sporten, samen muziek te maken, te reizen om vrienden of familie op te zoeken. En de onzekerheid neemt verder toe in de periode waar vrienden en familie uit het eigen (steeds ouder wordende) netwerk wegvallen. Die relaties zijn onvervangbaar. Optrekken met tijdgenoten, die gelijke herinneringen delen, kan in deze periode van het leven helpen. Bij mensen uit dezelfde buurt, met dezelfde achtergrond is de kans op gedeelde beleving en gedeelde herinnering groter.

Daarom is het Zorgbuurthuis op de schaal van de buurt. Want daar waar we wonen hebben we een sociaal netwerk, onze buren zijn bekend, onze buurtgemeenschap is vertrouwd. Daar zijn de mensen die mantelzorg verlenen, de vrijwilligers die zich willen inzetten voor hun eigen buurt en de buren, de bekende gezichten. In je eigen buurt is het veel gemakkelijker om vrijwilligerswerk te doen. Geen anonimiteit of grootschaligheid, maar als onderdeel van een betrokken gemeenschap. 

 

Ideeënuitwisseling in De Moed met Lilian Marijnissen

SP SP Utrechtse Heuvelrug 02-09-2019 21:48

Op dinsdag 27 augustus had Lilian Marijnissen de leden van de afdelingen uit de regio Utrecht uitgenodigd. Zij wilde graag ideeën horen om de partij weer uit het slop te trekken.

Na de niet zo florissant verlopen gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen, waarbij de SP veel zetels is kwijtgeraakt, is er behoefte aan goede ideeën en een pad naar de toekomst.  Het was een heel open avond, waarbij je niet alleen je ideeën kwijt kon, maar ook je frustraties; iedereen mocht zeggen wat ‘ie op z’n hart had. En dat was kennelijk nogal wat, want ondanks dat het tropisch warm was, zat De Moed bomvol. Het werd als het ware een grote brainstormsessie, waarin men allerhande vragen, opmerkingen en ideeën de zaal in kon slingeren, en niet alleen Lilian, maar ook de leden onderling konden op elkaar reageren.

Veel  thema’s passeerden de revue. Ik doe een greep uit wat er zoal voorbij kwam:

- Een belangrijk thema dat veel gehoord werd, was dat het bij het grote publiek kennelijk niet duidelijk is waar de SP voor staat. Er werd wel gezegd dat de SP goed is in het maken van eigen analyses, maar dat komt helaas niet genoeg voor het voetlicht.

- Het bewaren van de eenheid. Uiteraard is het niet ondenkbeeldig dat na dergelijke verliezen men zich gaat afzetten tegen de partij en er gemor onder de gelederen bestaat. Lilian riep duidelijk op om bij elkaar te blijven.

- De partij moet zich meer op de middenklasse richten. Deze klasse heeft door bijv. de almaar stijgende en schier onbetaalbare huren, de veel te hoge huizenprijzen, de verhoging van de BTW, etc. de afgelopen jaren ook steeds minder te besteden gekregen.

- Hieruit voortvloeiend is het imagoprobleem van de partij. Er werd zelfs een naamsverandering gesuggereerd. Daar waren velen het niet mee eens, maar een aantal ook juist weer wel.

- Ook de boze toon waarmee de SP zich regelmatig in het nieuws uit, wordt als negatief ervaren. Dit schijnt ook geen effect te sorteren, dus liever een constructievere/positievere toon hanteren.

- En natuurlijk was de kritiek over het promotiefilmpje van de SP voor de Europese verkiezingen niet alleen bij het grote publiek, maar ook onder de meeste leden van de SP in hele slechte aarde gevallen. Dit hoorde Lilian overigens niet voor het eerst, maar kwam eigenlijk wel bij alle regiobijeenkomsten die ze had georganiseerd naar voren.

Om half tien werd de avond afgesloten met een drankje en had Lilian genoeg stof tot nadenken gekregen. Er werden notulen van deze avond gemaakt. Een en ander zal terug te vinden zijn in een plan dat eind dit jaar gepresenteerd zal worden.

Waar staan we en waar gaan we naartoe? Dat is aan het Congres dat in december wordt gehouden.

Lilian bedankte iedereen voor hun komst en hoopte dat de leden zich met de standpunten zouden blijven bemoeien en vooral hun enthousiasme vasthouden. Mocht je nog iets kwijt willen dan kan dat via: lilianmarijnissen@sp.nl

Chimène van Lunteren

Ideeënuitwisseling in De Moed met Lilian Marijnissen

SP SP Zeist 02-09-2019 21:48

Op dinsdag 27 augustus had Lilian Marijnissen de leden van de afdelingen uit de regio Utrecht uitgenodigd. Zij wilde graag ideeën horen om de partij weer uit het slop te trekken.

Na de niet zo florissant verlopen gemeenteraadsverkiezingen en Europese verkiezingen, waarbij de SP veel zetels is kwijtgeraakt, is er behoefte aan goede ideeën en een pad naar de toekomst.  Het was een heel open avond, waarbij je niet alleen je ideeën kwijt kon, maar ook je frustraties; iedereen mocht zeggen wat ‘ie op z’n hart had. En dat was kennelijk nogal wat, want ondanks dat het tropisch warm was, zat De Moed bomvol. Het werd als het ware een grote brainstormsessie, waarin men allerhande vragen, opmerkingen en ideeën de zaal in kon slingeren, en niet alleen Lilian, maar ook de leden onderling konden op elkaar reageren.

Veel  thema’s passeerden de revue. Ik doe een greep uit wat er zoal voorbij kwam:

- Een belangrijk thema dat veel gehoord werd, was dat het bij het grote publiek kennelijk niet duidelijk is waar de SP voor staat. Er werd wel gezegd dat de SP goed is in het maken van eigen analyses, maar dat komt helaas niet genoeg voor het voetlicht.

- Het bewaren van de eenheid. Uiteraard is het niet ondenkbeeldig dat na dergelijke verliezen men zich gaat afzetten tegen de partij en er gemor onder de gelederen bestaat. Lilian riep duidelijk op om bij elkaar te blijven.

- De partij moet zich meer op de middenklasse richten. Deze klasse heeft door bijv. de almaar stijgende en schier onbetaalbare huren, de veel te hoge huizenprijzen, de verhoging van de BTW, etc. de afgelopen jaren ook steeds minder te besteden gekregen.

- Hieruit voortvloeiend is het imagoprobleem van de partij. Er werd zelfs een naamsverandering gesuggereerd. Daar waren velen het niet mee eens, maar een aantal ook juist weer wel.

- Ook de boze toon waarmee de SP zich regelmatig in het nieuws uit, wordt als negatief ervaren. Dit schijnt ook geen effect te sorteren, dus liever een constructievere/positievere toon hanteren.

- En natuurlijk was de kritiek over het promotiefilmpje van de SP voor de Europese verkiezingen niet alleen bij het grote publiek, maar ook onder de meeste leden van de SP in hele slechte aarde gevallen. Dit hoorde Lilian overigens niet voor het eerst, maar kwam eigenlijk wel bij alle regiobijeenkomsten die ze had georganiseerd naar voren.

Om half tien werd de avond afgesloten met een drankje en had Lilian genoeg stof tot nadenken gekregen. Er werden notulen van deze avond gemaakt. Een en ander zal terug te vinden zijn in een plan dat eind dit jaar gepresenteerd zal worden.

Waar staan we en waar gaan we naartoe? Dat is aan het Congres dat in december wordt gehouden.

Lilian bedankte iedereen voor hun komst en hoopte dat de leden zich met de standpunten zouden blijven bemoeien en vooral hun enthousiasme vasthouden. Mocht je nog iets kwijt willen dan kan dat via: lilianmarijnissen@sp.nl

Chimène van Lunteren

Klimaatrechtvaardigheid is nodig

SP SP Nederland 28-06-2019 14:37

Met dit klimaatakkoord worden goede stappen gezet om Nederland schoner te maken en de klimaatdoelen te halen. Lilian Marijnissen: 'Dat de klimaatdoelen gehaald lijken te worden is mooi, maar de vraag is natuurlijk op welke manier en wie hiervoor gaat betalen. Minder onrechtvaardig is nog niet rechtvaardig. Klimaatrechtvaardigheid is nodig en daar zorgt dit akkoord niet voor. Daarvoor zullen we het systeem moeten aanpakken en socialer maken. Nog steeds krijgt de grote vervuilende industrie bijvoorbeeld subsidie, terwijl veel mensen en het MKB extra moeten gaan betalen.'

Marijnissen is blij met de verlaging van de energierekening: 'Dat de energierekening 100 euro omlaag gaat is een goede eerste stap, maar we zijn er zeker nog niet. De energierekening is namelijk afgelopen jaar gemiddeld meer dan 330 euro gestegen. Als de energierekening 100 euro lager wordt, betekent dat nog altijd een stijging van ruim 230 euro ten opzichte van vorig jaar. Voor veel mensen is dit een groot probleem.'

Verder is Marijnissen kritisch over hoe de kosten verdeeld zullen gaan worden. 'Nog steeds zal dit akkoord juist mensen met laag en gemiddeld inkomen harder treffen. Wij zullen daarom komende periode met voorstellen en acties komen om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid rechtvaardig wordt.'

Speech Rob Jetten congres 109

D66 D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 10-03-2019 11:53

Congres!

Het is een wonder. Dat ze jullie, volop in de campagnestand, een dag naar een congreszaal hebben weten te lokken. Want partijgenoten, wat heb ik jullie de afgelopen weken veel gezien. Overal in Nederland. Op straat, in onze groen-witte jassen. Flyerend, canvassend, en vastbesloten om in al die provincies een goede uitslag voor D66 neer te zetten.

Zodat D66’ers zich ook de komende jaren als bezetenen kunnen inzetten. Voor betaalbare huizen. Voor meer fietssnelwegen. En voor behoud van natuur!

D66’ers die kiezen voor de toekomst. Ik wens onze twaalf lijsttrekkers en hun teams heel veel succes toe! Zoals hier in Noord-Holland onze fantastische lijsttrekker Ilse Zaal!

Vrienden,

Voor mij persoonlijk stond de wereld de afgelopen vijf maanden even helemaal op z’n kop. Maar ik kan me voorstellen dat het ook voor jullie gek is. Na 12 jaar opeens een nieuwe fractievoorzitter.

Ik wil jullie graag vertellen waarom ik de politiek ben ingegaan. Wat me drijft. En waarom ik lid werd van D66.

Ik ben 31. Ik ben van de generatie die opgroeide met de verschrikkelijke aanslagen van 11 september en de oorlogen die volgden in Afghanistan en Irak. Ik zat uren aan de buis gekluisterd. Wilde al het politieke nieuws lezen. In eigen land werd de politiek opgeschrikt door opkomst van Fortuyn en de laffe moordaanslagen op hem én op Theo van Gogh. Dat maakte indruk.

De vrije wereld waarin ik opgroeide, waarin mijn generatie meer kansen had dan ooit, die wereld die alleen maar beter zou worden, bleek opeens minder vanzelfsprekend dan iedereen dacht. En de reactie van sommigen was: Groepen uitsluiten. Ophitsen. Grondrechten schenden.

Reacties die onze samenleving verdeelden. Reacties waardoor veel Nederlanders zich afvroegen: Ben ik hier nog welkom?

Op datzelfde moment worstelde ikzelf ook met mijn identiteit. Ik zat in het laatste jaar van de middelbare school. Toen ik durfde te erkennen: Ik ben homo. Dat was niet altijd gemakkelijk. Kan dat wel? Wat zullen anderen denken?

En toen ik steeds lekkerder in mijn vel zat, ook de vraag: Waar halen die types het lef vandaan om mij of anderen te vertellen dat we er niet bij horen omdat we niet in hun hokje passen?

Langzaamaan werd ik activistischer. Ik wilde me ergens bij aansluiten. Politiek actief worden.

Ik zocht een partij die pal stond voor de vrijheid jezelf te zijn. Die stelling nam tegen de rechts-populisten die alleen maar ophitsen en uitsluiten. En die wist dat Nederland beter af was, zonder verdeeldheid.

Die partij was D66. Toen nog geen partij, maar een ‘partijtje’. Nul zetels in de peilingen. Met leeuwenmoed hielden Alexander, Boris en Fatma en een handvol medewerkers zich staande in de Tweede Kamer.

En met succes. Toen CDA en PvdA in Balkende-IV waren vergeten dat regeren een werkwoord is, kwamen zij in opstand. Toen iedereen nog in een kramp lag na de afgewezen Grondwet van 2005, koos D66 als enige voor Europa.

En toen de PVV in de Tweede Kamer kwam, en niet alleen de Koran, maar ook de Grondwet wilde verscheuren, was D66 de enige die met hen de strijd aanbond. Die partij, met het lef om ergens vol voor te gaan, daar wilde ik bij horen.

Ik werd lid. Wat daarna kwam, herkennen vast veel leden. Een prachttijd bij de Jonge Democraten. Campagnevoeren voor elke verkiezing. Op een dag van wind en regen, een dag als vandaag, posters plakken. En uiteindelijk werd ik Raadslid in Nijmegen. Dus Menno: je hebt nog heel wat in te halen bij deze prachtige club.

Ik werd actief aan de vooravond van een decennium waarin Nederland D66-groen zou kleuren. Want kijk waar we nu staan. Honderden volksvertegenwoordigers, wethouders en gedeputeerden door het hele land. Negentien zetels in de Tweede Kamer. Tien in de Eerste. En zes ijzersterke bewindspersonen.

Dat was allemaal nooit gebeurd, zonder één persoon. Alexander Pechtold. Alexander, ik heb je de afgelopen maanden ook wel eens vervloekt. Als ik in je grote schoenen stond en me afvroeg: Wat zou Alexander doen?

Ik ben ongelofelijk blij dat je na jouw vertrek niet achter de geraniums bent gaan zitten. Maar dat jij er vandaag alweer bij bent. Ik spreek niet alleen namens mijzelf, maar namens de hele fractie en alle leden: We bewonderen hoe je iedereen, op het vorige congres in Den Bosch, muisstil wist te krijgen met die prachtige, persoonlijke afscheidsspeech. Dat raakte ons allemaal.

Ik kan je niet genoeg bedanken voor wat jij hebt betekent voor onze partij. Je bent voor altijd mijn eerste politieke held. Heldhaftig, vastberaden, vol goede moed. Baken van redelijkheid in een steeds meer versplinterd politiek landschap. En altijd zingend aan het werk. Alexander, bedankt!

Congres,

De afgelopen jaren waren voor mij een politieke leerschool. Het leerde me dat Nederland D66 nodig heeft om vooruit te komen, door samen te werken. Er kwam pas beweging in Rutte-I toen Rutte ons nodig had na het weglopen van de PVV. Er gebeurde weer wat aan het Binnenhof, toen D66 een begrotingsakkoord sloot met Rutte en Samsom. En wat toen gold, geldt nu weer:

Een klimaatwet en een naderend klimaatakkoord. Een miljardeninvestering in onderwijs, 8% meer salaris voor docenten. Een kinderpardon, dat er eigenlijk al lang had moeten zijn. Maar ons nu toch gelukt is!

Een pro-Europese houding van onze premier. Een soepele draai, en dat zonder dat vaasje uit zijn handen te laten vallen. Was dit ooit mogelijk geweest, met D66 aan de zijlijn? Hadden we dit op z’n GroenLinks kunnen doen, vanuit de oppositie? Is er ook maar iemand die betwijfelt of dit gelukt was zónder ons?

Het simpele antwoord is nee. En dat is waarom ik trots ben dat we meedoen. Bouwen. En, even belangrijk: dankbaar voor het vertrouwen van iedereen hier.

Dankbaar voor de ruggengraat van deze volwassen, stabiele en onmisbare partij.

Congres,

Dat betekent niet dat ik tevreden achteroverleun. Ik zal mijn Kerdijklezing van maandag niet herhalen – dingen herhalen heb ik vrij snel afgeleerd. Maar wij hebben een agenda die verder reikt dan dit kabinet.

Ons liberalisme is sociaal. Het is radicaal. Wij weten dat echte vrijheid twee kanten heeft. Niet alleen de ‘vrijheid blijheid’ van de VVD. Nee, wij staan voor de vrijheid om iets van het leven te maken. Om je te kunnen ontwikkelen, te ontplooien.

Dat vraagt om kansengelijkheid, om emancipatie, om gelijkwaardigheid, om invloed en zeggenschap in een echte democratie. We staan er in Nederland ontzettend goed voor. We zijn welvarender, gezonder en gelukkiger dan ooit.

Maar er zijn ook nieuwe muren ontstaan. Muren tussen mensen met en mensen zonder zekerheid. Muren tussen mensen met wortels in Nederlander en mensen met wortels elders. En muren tussen mensen met macht en mensen zonder macht. Dat is onverteerbaar. En daarom zetten we samen de sloophamer in de muren die ons verdelen.

De eerste stappen zetten we met deze coalitie. Ik accepteer geen treuzelende bewindspersonen. Ik beloof u vandaag: Zolang ik het voorrecht heb fractievoorzitter te zijn, zorg ik dat we het kabinet aansporen tot actie.

Kajsa weet dat wij haar niet met rust laten totdat mensen niet alleen mee kunnen praten maar ook mee kunnen doen. Wouter heeft het moeilijk genoeg met de polder, maar hij weet als geen ander dat D66 niet rust voor we rechtvaardige pensioenen en zekere banen hebben. Ingrid weet heel goed dat wij haar zullen afrekenen op de toegankelijkheid van het onderwijs. Als Sander Dekker treuzelt met het regenboog-stembusakkoord, weet hij dondersgoed dat hij ons op zijn dak krijgt. En vergeet niet hoe wij Ank Bijleveld dwingen haar middelen voor defensie daar te investeren waar het onze veiligheid het meest vergroot: in een sterke, eensgezinde Europese krijgsmacht.

Congres,

als nieuwkomer in het hart van de Haagse politiek valt me iets op. Een gevatte oneliner wordt meer gewaardeerd dan een doorwrocht verhaal. Twitter is de norm. We zitten vast in de loopgraven van het eigen gelijk.

Het bewijs stapelt zich op: de pensioenonderhandelingen waren nog niet geklapt, of de SP knalde al een verdacht professioneel filmpje online. Na de vorige verkiezingen was een historisch klein aantal zetels in de Tweede Kamer bereid verantwoordelijkheid te nemen.

De formatie werd daarom de langste in de Nederlandse geschiedenis. Iedereen leek voor het gemak te vergeten dat vooruitgang niet vanzelf gaat. Dat daar samenwerking voor nodig is.

“Stem het kabinet naar huis”, zeggen partijen van links tot rechts. “Een referendum over Rutte”, roept Lilian Marijnissen. “Alles wordt anders na 20 maart”, denkt Baudet.

Maar dan? Deze partijen zijn zo verliefd op zichzelf, dat de liefde voor samenwerking ver te zoeken is. Welke risico’s dat met zich meebrengt, zien we over de grens. Kijk naar Italië: elk jaar een nieuwe regering. Kijk naar België: jaren zónder regering. Waar partijen elkaar niet halverwege durven te vinden.

Juist Nederland zou hier de weg kunnen wijzen. Wij hebben al zo vaak laten zien dat we voorop kunnen lopen. Laten we dat ook nu doen. Met alleen ‘nee’ zeggen, met alleen mensen uitsluiten, met nooit aan de formatietafel zitten, of daar zonder reden van weglopen, kom je er niet.

De tijd van de smoesjespolitiek is voorbij. Er is geen tijd om te dromen. Het is tijd om te drammen. Niet weglopen, maar doorlopen. Niet leven bij de gedachte hoe de wereld is, maar bij de hoop hoe de wereld zou kunnen zijn. Niet elkaar afstoten, maar – en dat heb ik van onze Christelijke vrienden geleerd – het goede in elkaar zoeken.

Democraten,

Kiezen voor de toekomst is kiezen voor samenwerking.Dat geldt nu en dat geldt ook na de verkiezingen van 20 maart. En daar wil ik best een hand voor uitsteken. Zonder taboes van mijn kant. En hopelijk zonder smoesjes van de rest.

Voor een uitgestoken hand aan Lodewijk Asscher en Lilian Marijnissen – in de strijd voor radicale kansengelijkheid. Voor een uitgestoken hand aan Jesse Klaver – voor humaan migratiebeleid. En ja, voor een uitgestoken hand aan onze conservatieve partners van CDA en VVD. Voor hen is het ook niet makkelijk om al dat vooruitstrevende D66-beleid te dragen.

Democraten,

De verkiezingen van 20 maart ga ik vol vertrouwen tegemoet. En ik zal jullie zeggen waarom.

Onze continue inzet is die voor de vrijheid om jezelf te zijn. Voor kansengelijkheid. En voor meer investeringen in onderwijs. Maar deze verkiezingen, net als de vorige, gaan ook over klimaat.

Komt dat even goed uit. Want vandaag is hier bijeen de enige serieuze klimaatpartij van Nederland. Jesse Klaver wil ons doen geloven dat de aandacht voor klimaat zijn verdienste is. Maar ver, ver voor Jesse… was er Jan. De allereerste klimaatdrammer van Nederland. En ik ben blij dat hij hier vandaag bij ons is. Als stem van onze nieuwe campagnespot. Als lijstduwer bij de Europese Verkiezingen. En als inspiratie voor ons allemaal. Dames en heren, Jan Terlouw!

Congres,

De politieke erfenis van Jan, is vandaag actueler dan ooit. We kennen de doorrekeningen van het klimaatakkoord nog niet, maar laat het volgende glashelder zijn: Wij gaan naar Parijs!

En ik zal eerlijk zijn: dat is geen sinecure. De vorige kabinetten hebben zulke steken laten vallen dat we van ver moeten komen. Maar we zijn op weg. In de zonneauto van het hoge noorden naar het Île de France.

Bij Groningen kregen we de klimaatwet. Ter hoogte van Zwolle sloten we een klimaatakkoord. Bij Almere kregen we van Menno een vliegtaks en een vrachtwagentaks, en van Stientje fikse investeringen in de fiets.

En wat zien we nu? Een gigant van een poster langs de A10, pal naast die grote, vervuilende Hemweg-kolencentrale. De tekst doet mijn hart zingen. WIJ HALEN HEM WEG! Met de groeten van D66!

Vrienden,

Niet alleen Nederland, ook Europa kan meer samenwerking gebruiken. Elke dag opnieuw, zien we aan de overkant van het kanaal wat het alternatief is. Britse boeren slaan alarm over voedseltekorten. Patiënten zijn medicijnen aan het hamsteren. Duizenden mensen raken hun baan kwijt in de auto-industrie. En de politiek is hopeloos verstrikt geraakt.

Dat allemaal door die knoop die Brexit heet. Een knoop die werd gelegd door liegende politici. En door al die jonge mensen die wegbleven van de stembus.

Wij krijgen een nieuwe kans. Een kans om het beter te doen. Voor de politici is het een simpele opdracht. Wél het echte verhaal te vertellen. Staan voor onze zaak. Zonder angst of twijfel.

Voor de jonge kiezer is het net zo simpel. Wél stemmen. Vechten voor de toekomst. Op 23 mei zijn de verkiezingen. Dan kiezen wij voor de toekomst van Europa.

Willen we een Unie die langzaamaan, land voor land, uit elkaar valt? In een deel mét rechtsstaat en een deel zonder? Waar economische groei en welvaart in het Noorden wel en in het Zuiden niet voor handen is? Waar het ene land honderdduizenden vluchtelingen opvangt en het andere land hekken bouwt?

Of kiezen we voor hechte samenwerking? Waarin landen hun macht niet inleveren, zoals de complotdenkers roepen, maar hun macht versterken door naast elkaar te staan. Daarom ben ik zo blij dat onze kandidaten onvermoeibaar strijden voor iedere stem vóór Europa.

Bij de vorige Europese verkiezingen gingen minder dan twee op de tien jongeren naar de stembus. Zij hebben nu een duidelijke keuze. Tussen de Nexit-nationalisten van de firma Baudet. En de Europese democraten van D66. Of is voor Baudet de Nexit toch pas ‘later aan de orde’? Ik weet het even niet meer.

Hoe dan ook, democraten, zegt het voort: Alle jonge Nederlandse Europeanen horen thuis bij de enige partij die sinds haar oprichting met geduldige toewijding werkt aan een Europese toekomst.

Congres,

De gruwelen van 9/11, de moorden op Fortuyn en Van Gogh en mijn zoektocht naar mijn eigen identiteit trokken mij naar de politiek. Naar D66. Een club van open mensen.Waar generositeit het altijd wint van bekrompenheid.

In de afgelopen 12 jaar heb ik me hier altijd thuis gevoeld. Laten we die partij blijven. Een partij die staat voor vooruitgang. Een partij met het lef om radicale voorstellen te doen. Maar vooral een partij die het lef heeft om samen te werken,  Om onze idealen dichterbij te brengen. Ook als dat moeilijk is.

In het RTL-debat afgelopen donderdag verraste Klaas Dijkhoff mij. Opeens kreeg ik het laatste woord. Een sympathiek gebaar, dat laat zien dat je verder komt als je elkaar ook eens iets gunt. Dat is de gedachte waarmee ik het de komende jaar in de Tweede Kamer aan de slag wil. Dat is de gedachte die ik jullie mee wil geven, als jullie de komende anderhalve week massaal de straat op gaan om campagne te voeren.

En als jullie na de verkiezingen op 20 maart in alle provincies onderhandelen over een akkoord voor Fryslan, voor Gelderland, voor Zuid-Holland en in al die andere provincies waar het spannend wordt: denk aan elkaar. Kies altijd voor de toekomst. En zet hem op!

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Terugblik: Actiejaar 2018

SP SP SGP CDA Veenendaal 28-12-2018 19:00

2018 kende een zinderende zomer. Elke klimaatontkenner zal zich op zijn minst even achter de oren moeten krabben, of gewoon moeten toegeven dat het klimaat op dreef is. Even zinderend zijn de diverse acties die de SP het afgelopen jaar in Veenendaal en daarbuiten heeft gevoerd. We blikken terug...

Cultuur, Sport en Recreatie Red ons stadsstrand

Ook in 2018 zette de actie 'Red Ons Stadsstrand' zich voort. Op een presentatie-avond in Theater 'de Lampegiet' werden verschillende plannen voor de toekomst van het stadsstrand gepresenteerd. AJ Breur presenteerde het plan van 'Red Ons Stadsstrand': behouden in omvang en aard zoals het nu is. Daar hebben immers bijna 11.000 mensen voor getekend.

De bijeenkomst was georganiseerd door de 'werkgroep stadsstrand' onder leiding van VVD'er Dylan Lochtenberg. Deze werkgroep wilde aanvankelijk niet dat er vertegenwoordiging van andere partijen aanwezig was bij de presentaties. De groep koos ervoor om in de schaduw te werken. Na de nodige druk besloot de werkgroep als nog de deuren voor de bijeenkomst te openen voor de andere partijen. Elke fractie mocht uiteindelijk één afgevaardigde naar de presentaties sturen. Namens de SP was Sietse van der Bij aanwezig.

Hoewel zo'n 11.000 bezoekers van het centrum hadden aangegeven het hele stadsstrand te willen behouden, sorteerde het College van Burgemeester en Wethouders voor op een gebouw van drie hoog op die plek. In februari vond hierover een stadsgesprek plaats in het gemeentehuis; in de aanloop daar naartoe organiseerde de SP haar eigen stadsgesprek in de Hoofdstraat, waar mensen konden aangeven wat ze wilden. Het volledige stadsstrand? Of een gebouw van drie hoog?

Ook op het stadsgesprek van de gemeente bleken de collegeplannen niet bijster populair. Evenmin het plan om 'de Lampegiet' naar het stadsstrand te verplaatsen. Wat wel een populair idee was? U raadt het al: behoud van het volledige stadsstrand. Twee weken (en een SP-actie in de Hoofdstraat) later besloot de gemeenteraad alsnog te bouwen op het strand. Alleen de SP en Denk stemden tegen. Een tegenvoorstel van de SP, om het gehele stadsstrand te behouden, kreeg nauwelijks steun. Uit de verkiezingsuitslag in maart zou uiteindelijk blijken dat het voor partijen niet uitmaakte wat ze feitelijk voor het stadsstrand deden; als ze maar hard genoeg roepen dat ze het strand een warm hart toedragen.

Roodstock Strandfestival

Veel politieke partijen ZEGGEN dat ze meer evenementen willen in Veenendaal; slechts één partij doet het ook echt. En ondanks het door regen uitvallen van het ROODSTOCK strandfestival van vorig jaar, was de SP geenszins ontmoedigd om dit jaar weer een editie te organiseren. Na maandenlange voorbereiding, en flyeren in de weken vooraf, was het zover...

... op 1 september vond ROODSTOCK 2018 plaats. Op een zonovergoten stadsstrand waren er optredens, sport en spel, informatie, en een toespraak van Europarlementariër Anne-Marie Mineur. Afhankelijk van het weer, en de staat van het strand, zal er volgend jaar ook weer een ROODSTOCK strandfestival plaatsvinden op het stadsstrand.

Onderwijs Gastpleinwacht

Al geruime tijd strijden leerkrachten in het basisonderwijs voor een betere beloning, verlaging van de werkdruk en het aanpakken van het lerarentekort. Op woensdag 14 maart was er weer een actiedag. Ook op Het Baken was er aandacht voor de acties; in het kader hiervan werden er 'gastpleinwachten' uit de politiek ingezet. Onder wie SP'er Jan Breur. Breur: "Het basisonderwijs is ontzettend belangrijk. Hier worden kinderen klaargestoomd voor de toekomst. Niet alleen hun eigen toekomst, maar die van de hele samenleving. De leerkrachten die hiervoor verantwoordelijk zijn verdienen ons respect, en een eerlijk loon, en de rust en middelen om deze taak op een goede manier uit te voeren. De SP steunt de acties in het onderwijs, en ik ben blij dat ik daar op deze manier uiting aan heb kunnen geven."

Werk en Inkomen Niet werken onder minimumloon

Het kabinet had het onzalige plan opgevat om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten verdienen. Dit stuitte op verzet. Op 29 augustus vond er een bijeenkomst plaats in Amsterdam, waar honderden mensen zich uitspraken tegen dit plan. Ook vanuit Veenendaal was er een groep afgereisd (onder wie v.l.n.r. Yolande de Meer, Toke van de Rovaart, Ria van Londen en Alja Berck).

Een goede week later was het plan van tafel.

Tijd voor Rechtvaardigheid

Op 15 september was het tien jaar geleden dat de financiële crisis uitbrak. En hoewel de kranten beweren dat het de goede kant op gaat, voelen nog steeds veel mensen het in hun portemonnee. De ongelijkheid is gegroeid, en blijft groeien. En in plaats van te investeren in de samenleving, verhoogt het Kabinet Rutte III de belastingdruk voor huishoudens, teneinde kolossale douceurs aan multinationals te geven. De SP pikt dit niet, en organiseerde de manifestatie 'Tijd Voor Rechtvaardigheid'.

Uiteraard waren hier ook Veenendalers van de partij! Toke van de Rovaart en Cor van Londen. Toke schreef een mooi BLOGje over de dag.

50+ beurs

'Tijd voor Rechtvaardigheid' was ook het thema van de SP-stand op de 50+ Beurs. De Veenendaalse Toke van de Rovaart hielp maarliefst drie dagen mee op de beurs. Ze sprak hier veel mensen over hun pensioen en andere inkomenssores, maar ook zorg en klimaat waren veelvoorkomende gespreksonderwerpen.

Demonstratie 10 november

Ook was Toke aanwezig op de demonstratie die de vakbonden in Amsterdam organiseerden op 10 november. Net als een goede 8.000 andere mensen. Zij protesteerden tegen het beleid van Rutte, en voor een socialer Nederland. De afschaffing van de dividendbelasting was weliswaar van tafel, maar het Kabinet wilde nog steeds miljarden aan de multinationals weggeven. Miljarden, die de publieke sector goed zou kunnen gebruiken! Lilian Marijnissen hield de deelnemers aan de demonstratie de vraag voor: wilt u Rutte of Rechtvaardigheid? Toke schreef een BLOG over haar avontuur in Amsterdam.

Wonen en leefbaarheid Onderhoud Franse Gat

Nadat KaBeCo het achterstallige onderhoud in een aantal straten in het Franse Gat had aangekaart, en Patrimonium had toegezegd dit op te pakken, houdt de SP graag de vinger aan de pols. In januari en juli enquêtteerde de partij in de wijk, om te zien of alles naar wens verliep, en om op te nemen wat de meest prangende klachten zijn.

In juni organiseerde de SP een thema-avond 'wonen' in Plein Zuid, met onder andere Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman. Haar wortels liggen in het Franse Gat. Ze sprak met de wijkbewoners over leefbare wijken, en vroeg ook hoe het toegezegde onderhoud vorderde. Er bleek veel onzekerheid over het proces. Het ook aanwezige Patrimonium schonk duidelijkheid: over 10 jaar moet het hele Franse Gat zijn opgeknapt - en het KaBeCo-gebied krijgt hierin extra prioriteit. Er moeten, conform de wet, nog een aantal technische onderzoeken gedaan worden. Deze zijn, naar verwachting, aan het eind van dit jaar klaar.

Opschoondag

Over leefbaarheid in de wijk kun je uren praten. Maar... er moet ook wat gedaan worden. Daarom organiseerde bewonerscommissie 'Franse Gat' een opschoonactie op de nationale 'Opschoondag' van 'Nederland Schoon'. Namens de SP kwamen Baukje Hiemstra en AJ Breur een handje helpen.

Schoonmaakactie Fontein

De grote schoonmaak ging vrolijk verder. De fontein bij Theater 'de Lampegiet' is al jaren buiten werking en flink aan het verpauperen. Niet bepaald een representatieve entree voor het centrum van Veenendaal. En het College vertikt er wat aan te doen. Uit protest tegen deze nalatigheid heeft de SP uiteindelijk zelf maar de bezem ter hand genomen... Later gaf het College aan dat ze de schade aan de fontein hadden laten oplopen tot €85.000,-.

Schoonmaakactie Stadsstrand

Niet alleen de fontein bij 'de Lampegiet', maar ook het stadsstrand lag er dit jaar verpauperd bij. Het College zal wel gedacht hebben: "we gaan het strand toch de nek omdraaien; waarom zou het verzorgd moeten zijn voor het laatste seizoen?" De organisatie 'Landjepik', die de activiteiten op het stadsstrand coördineerde, dacht daar anders over. Zij organiseerden een schoonmaakactie. Diverse SP'ers kwamen hierbij een handje helpen.

Parkeerprotest duivenwal/weverij

Woongenot en leefbaarheid hebben ook te maken met de mogelijkheid om je auto dicht bij de deur kwijt te kunnen. Zeker als je een dagje ouder wordt. Het plan van de gemeente, om de parkeerplekken bij de Duivenwal/Weverij niet alleen voor vergunninghouders maar voor iedereen open te stellen, baarde de bewoners dan ook veel zorgen. Bewoner Janny de Gooijer schreef een brief aan de gemeente, zamelde 102 handtekeningen in, en sprak in tijdens de raadscommissie, waar ze deze overhandigde aan commissievoorzitter Dick Both. "Wij willen dat de parkeerplaats uitsluitend bestemd blijft voor vergunninghouders," zei ze, "omdat wij bang zijn, dat wij als ouderen misschien niet altijd meer dicht bij huis kunnen parkeren. En dat is een probleem, want een flink aantal van onze bewoners is helaas minder goed ter been." CDA en SP dienden in de gemeenteraad een voorstel in om de huidige situatie te behouden, maar kregen hiervoor geen meerderheid. Kort daarna werden de bewoners door de SP getrakteerd op autodrop...

Klimaat SP op het Zomerfestival

Ook dit jaar was de SP weer aanwezig op het Zomerfestival in het Franse Gat. De kraam stond dit jaar in het teken van het klimaat. Er moeten dringend maatregelen genomen worden om de klimaatverandering af te remmen en tegen te gaan. Maar die mogen niet ten koste gaan van de gewone huishoudens, terwijl grote vervuilende bedrijven alleen maar profiteren. Vanaf de kraam deelden we flyers uit, over Duurzaamheid, Woongenot en Woonlasten in het Franse Gat, waarin ook in vogelvlucht de resultaten van de meest recente buurtenquête werden vermeld. Veel van de te nemen onderhoudsmaatregelen raken aan duurzaamheid...

Klimaatrechtvaardigheid

Het Gronings-Veenendaalse SP-Tweede-Kamerlid Sandra Beckerman organiseerde op 6 oktober een conferentie in Haarlem over klimaatrechtvaardigheid. Hoe keren we het tij van de klimaatverandering, waarbij we de kosten en baten eerlijk verdelen? Een vraag die het kabinet zich niet heeft gesteld, of weigert te beantwoorden: terwijl het nog volstrekt onduidelijk is hoe de grote vervuilers gaan bijdragen, heeft het kabinet al wel aangekondigd dat de energierekening omhoog gaat. Inmiddels is het al wel duidelijk hoe de grote vervuilers gaan bijdragen: TOTAAL NIET. Daarom trokken de milieuorganisaties en het FNV zich terug uit het klimaatakkoord dat de grote bedrijven enkel pampert. Het is natuurlijk wrang dat dit kabinet de grote vervuilers, zoals Shell, ontziet, terwijl de energierekening van mensen wel omhoog gaat. De SP stelt voor om de energierekening van huishoudens te verlagen. Dit kan door nu 1 miljard in te zetten van het geld dat het kabinet overhoudt.

Zorg Koffie, Cake & WMO

Ervaringsdeskundige Yolande de Meer organiseerde in juni weer een bijeenkomst van 'Koffie, Cake & WMO'. Mensen die wat dat met de WMO te maken hebben, bespraken hier hun ervaringen en ideeën op een laagdrempelige manier. Onder het genot van een kopje koffie (of thee) en een plak cake. Een veelbesproken onderwerp was hier de voorgenomen tariefstijging voor de schoonmaakhulp. Voor veel mensen is de huishoudelijke zorg nu al niet te betalen; laat staan als het 50% duurder wordt...

Enquetes en peilingen

Deze voorgenomen tariefstijging was aanleiding voor een peiling op straat. De bezoekers van het centrum mochten aangeven hoe het tekort in het sociaal domein moest worden opgelost - met een keuze tussen de tariefstijging of een OZB-verhoging. De uitkomst was duidelijk... Ook startte de SP een enquête onder mensen die afhankelijk zijn van zorg, om in kaart te brengen welke gevogen de tariefstijging zou hebben. Eerder dit jaar vond er ook al een enquête plaats onder zorgwerkers, over een ander plan van het college: de flexibilisering van de zorg. Deze werd onder andere verspreid, samen met een doos Merci, tijdens de Dag van de Zorg.

Veenendaal spreekt

'Koffie, Cake & WMO'-organisator Yolande de Meer maakte, net als Ria van Londen, Jannie de Gooijer en Bert Zittersteijn, gebruik van jun spreekrecht op 'Veenendaal Spreekt'. Hier konden inwoners hun advies geven over de begroting, waarop een structureel tekort stond. Zij spraken over de voorgenomen tariefstijging in de schoonmaakhulp - die voor velen niet op te brengen is. De gemeenteraad luisterde, en deed wat met die inspraak. De tariefstijging ging van tafel; een OZB-verhoging zou het tekort dekken...

Democratie, vrede en recht Stem op een vrouw

De gemeenteraad is teveel een mannenwereldje, vond kandidaat-raadslid Enna van Duinen. Ze startte in Veenendaal het initiatief 'Stem op een Vrouw', om mensen aan te moedigen om vooral op vrouwelijke kandidaten te stemmen.

Op Internationale Vrouwendag (8 maart) belegde ze een bijeenkomst met andere vrouwelijke kandidaat-raadsleden, van andere partijen. Ter kennismaking en voor het uitwisselen van ervaringen en verwachtingen.

Enna's initiatief, en de opiniestukken van Barbara Passchier ten spijt, is de nieuwe verdeling er in de gemeenteraad niet gekomen. Wel in het College - zij het niet ten goede. Waren daar eerst de vrouwen in de meerderheid; nu is er geen vrouw meer te bekennen. En hoewel er voor de nieuwe burgemeester gezocht is naar een vrouw, is er toch een man uit de bus gerold.

En tot overmaat van ramp vertrekt Enna zelf naar het noorden des lands, en zal ze dus geen deel meer uitmaken van de Veense politiek...

Stemmen met een beperking

Hoewel mensen met een lichamelijke beperking hulp mogen krijgen in het stemhokje, geldt dat niet voor mensen met een verstandelijke beperking. Een groot onrecht, zo vinden Cor Su en zijn mede-cursisten van 'Ontdekkingstocht door de democratie'. En dus protesteerden zij, op verkiezingsdag, voor het gemeentehuis. Zowel de SP als burgemeester Zoon staan achter de actie, maar uiteindelijk is het de rijksoverheid die dit onrecht moet rechtzetten...

Internationale dag van de Vrede

Vrede is een belangrijk thema voor de SP. Daarom werd er op 21 september stilgestaan bij de 'Dag van de Vrede'; het hoogtepunt van de vredesweek. Langs de Duivenweide werd de grote vredesvlag getoond, en droeg dichter Derk-Erik Postma enkele gedichten voor. De verzamelde vredes-activisten werden wel geplaagd door enkele wolkbreuken...

Novemberdebat

Het Novemberdebat stond dit jaar in het teken van 'Vrede & Recht'. Onder leiding van Enna van Duinen debatteerden Corné Kelfkens (Veense Jongerenraad), Jan Breur (SP), Ruben Schoeman (VVD) en Dave Scheele (SGP) over vrede, (internationaal) recht en (bijna) alles wat daarmee te maken heeft...

Vredesmars

De vredesmars, op de zaterdag voor kerst, werd dit jaar georganiseerd onder de vlag van 'Veenendalers voor Vrede' en was een samenwerking tussen Jan Breur en Dick Roodbeen. Bijdragen werden geleverd door Burgemeester Zoon, Maurits Sterkenburg, Alja Berck, Amnesty International, Stichting Vluchtelingenwerk, Vredesinitiatief Veenendaal, dominee John Boogaard en Jan Breur zelf. De mars was een groot succes, en kende op haar hoogtepunt zo'n 100 deelnemers! Dat geeft moed voor volgend jaar...

Het moge ook dit jaar weer duidelijk zijn. De SP is niet alleen de partij die praat, maar komt ook echt in actie. Liefst niet alleen VOOR u, maar ook MET u. Want samen staan we sterk - en bereiken we meer.Doet u mee?

Een heel actief 2019 toegewenst!

TERUGBLIK: Zinderende Zomer

SP SP Veenendaal 08-10-2018 05:58

Volop actie, ondanks de hitte

De scholen zijn weer begonnen, de politiek vergadert weer, en hoewel het weer erg zacht is voor de tijd van het jaar is het wellicht overdreven om het 'nazomeren' te noemen. De zomermaanden waren echter zo heet, dat zelfs de meest vervente klimaatontkenner zich gedeisd hield. Maar, ondanks de hitte, zat de SP niet stil. We blikken terug...

Koffie, Cake & WMO

Op 30 juni vond Koffie, Cake & WMO plaats. Een bijeenkomst, georganiseerd door ervaringsdeskundige Yolande de Meer, waar mensen kunnen samenkomen om te praten over de WMO. Wat zijn hun ervaringen, waar lopen ze tegenaan, en hebben ze nog tips voor elkaar... ... een samenzijn over de zorg in Veenendaal. Yolande wordt in de organisatie van de bijeenkomsten ondersteund door de SP.

Hier is onder andere gesproken over de tariefstijging die het college wil doorvoeren in de schoonmaakondersteuning - van 10 naar 15 euro per uur. Dit, om een gat in de begroting te dichten... "Maar vijftien euro is veel te duur," werd er gezegd. Voor sommige mensen is tien euro al te duur. Zij zien om die reden al af van de - hoognodige - schoonmaakhulp.

De gemeenteraad neemt in de raadsvergadering van 8 november een besluit over de programmabegroting. In de aanloop daar naar toe is er op 11 oktober gelegenheid om in te spreken tijdens een inspraakavond van de raad. Wie in wil spreken kan zich aanmelden via griffie@veenendaal.nl. Inhoudelijke behandeling van de programmabegroting vindt plaats tijdens de vergadering van de raadscommissie op 30 oktober.

Schoonmaakacties

Na tijdenlang een ondergeschoven kindje geweest te zijn, kreeg de openbare ruimte weer de aandacht. Tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar, op 28 juni, dienden ChristenUnie, SP en anderen succesvol een voorstel in om geld vrij te maken voor het onderhoud hiervan. Maar daarmee zijn we er nog niet...

Na eerder zelf een schoonmaakactie te hebben georganiseerd bij de fontein bij 'de Lampegiet', stonden er diverse SP'ers klaar om - samen met anderen -  te helpen bij de schoonmaakactie op het Stadsstrand; georganiseerd door Landjepik. Later zouden ook omwonenden schoonmaakacties bij de Brouwersgracht organiseren.

Enquête Franse Gat

Op 19 juli trokken SP'ers het Franse Gat in, om ingevulde enquêtes op te halen over de wensen en klachten die bewoners hebben. Zij werden hierbij vergezeld door PvdA'er Umar van der Pol. De SP houdt geregeld de vinger aan de pols in de wijk, nadat er tijdens een bewonersavond de nodige mankementen aan het licht kwamen en Patrimonium beloofde er wat aan te doen.

De SP wil dat iedereen goed en betaalbaar kan wonen, en zet zich daarvoor in. De uitkomsten van de enquête zijn gebundeld in een rapport; en elders op deze site wordt het standpunt van de SP over de op handen zijnde verbeteringen van de wijk nader toegelicht.

Stookverbod

Ondertussen liepen de hitte en droogte zo ver op, dat de Veiligheidsregio een stookverbod in parken en openbare ruimten adviseerde. De gemeente Veenendaal nam dit advies over. Het brandgevaar was hoog.

Deze weersomstandigheden zijn een symptoom van klimaatverandering. Een probleem van ons allemaal. We moeten alle zeilen bijzetten om de wereld toekomstbestendig te maken. De SP wil dat die inzet eerlijk verdeeld worden; afgelopen zaterdag (6 oktober) vond er een klimaatconferentie plaats in Haarlem - georganiseerd door de SP. Hier werd een plan gepresenteerd om de last van het klimaatprobleem zo te verdelen dat iedereen - ook het bedrijfsleven - haar eerlijke deel bijdraagt. En dat het dus niet allemaal neerkomt op de huishoudens met lage inkomens.

Picknick

Bij hard werken hoort ook af en toe gezellig samen uitblazen. Afdelingsvoorzitter Baukje Hiemstra nodigde daarom alle actievelingen uit voor een gezellige picknick in haar tuin.John Keulstra, voor wie het de eerste SP-picknick was, schreef er een mooi verhaaltje over op de website.

Gilbert van Schoonbeeke

Hoewel de picknick eigenlijk geldt als een 'afsluiter' van het jaar, werd er ook daarna niet stilgezeten. Fractielid Ary Jan Breur bezocht het Gilbert-café, waar het plan de campagne voor het Gilbert-jaar 2019 werd gepresenteerd. Ondertussen was er op het gemeentehuis een expositie van Boogh te bewonderen; ook naar aanleiding van het Gilbertjaar.

Volgens de overlevering mag Gilbert van Schoonbeeke gezien worden als de 'stichter' van Veenendaal. Dit, omdat hij destijds zou zijn begonnen met het afgraven van turf in dit gebied ten behoeve van de stadsuitbreiding van Antwerpen. Over de werkelijke omvang van Gilbert's rol in het ontstaan van Veenendaal is er nog geen consensus bereikt onder historici...

Geen loondispensatie

Het kabinet had het onzalige plan opgevat om mensen met een beperking onder het minimumloon te laten verdienen. Dit stuitte op verzet. Op 29 augustus vond er een bijeenkomst plaats in Amsterdam, waar honderden mensen zich uitspraken tegen dit plan. Ook vanuit Veenendaal was er een groep afgereisd.

Een goede week later was het plan van tafel.

Roodstock strandfestival 2018

Veel partijen zeggen dat er meer levendigheid in het centrum moet komen, maar de SP is de enige die zelf een festival organiseert! Op 1 september vond het ROODSTOCK strandfestival plaats op het stadsstrand. Met muziek, poëzie, informatie en diverse activiteiten.

Optredens werden verzorgd door Maularia Fist, Derk-Erik Postma, Angela van der Sluis, Tamara Bernard, Ruurt Wiegant, Marilène Teeuwissen en de La Vita Lifestyleclub. Europarlementariër Anne-Marie Mineur hield een toespraak over de Brusselse bemoeizucht en het kwalijke karakter van diverse handelsverdragen.

Het ROODSTOCK strandfestival wordt - als het weer het toelaat - ieder jaar georganiseerd door de SP.

Zomerfestval Franse Gat

Eveneens jaarlijks vaste prik voor de SP is het bemensen van een kraam op het Zomerfestival in het Franse Gat. De SP-kraam stond dit jaar in het teken van duurzaamheid. Kinderen konden windmolentjes knutselen of en tekening maken over een betere wereld. Voor volwassenen was er informatie over verduurzaming, klimaatrechtvaardigheid en de uitkomsten van de eerdergehouden enquête.

Tijd voor rechtvaarigheid

En toen naderde al gauw het eind van de zomer, en het begin van het nieuwe politieke seizoen. Prinsjesdag kwam al om de hoek kijken, maar niet voordat Lilian Marijnissen op het 10-jarige jubileum van de bankencrisis de aftrap deed van 'Tijd voor Rechtvaardigheid'.

Op 15 september vond er een manifestatie plaats in het havengebied van Rotterdam, met als titel 'Tijd voor Rechtvaardigheid'. Verschillende sprekers uit alle lagen van de bevolking keerden zich tegen de ideologie van het kabinet Rutte en spraken zich uit voor een rechtvaardige samenleving.

Lilian Marijnissen: "Het is tijd om onrechtvaardigheid niet langer voor lief te nemen. Het is tijd om woede om te zetten in de moed om er iets aan te doen. Het is tijd om samen op te staan. Want als we samen opstaan, dán kunnen we winnen."

Dag van de Vrede

Op 21 september is het officiële begin van de herfst, en het zomerse weer maakte voor die gelegenheid plaats voor wind en regen. Het is ook de Internationale Dag van de Vrede - het hoogtepunt van de Vredesweek. De SP staat jaarlijks stil bij deze dag - en ook nu weer.

Aan het fietspad aan de Duivenweide organiseerde de partij een kleine wake.

De vredesvlag werd opgehouden, en er werden 'ubuntu-vlaggetjes' uitgedeeld aan voorbijgangers - een teken van verbinding. Het was ook de bedoeling om kaarsjes aan te steken; het weer liet dat echter niet toe. Dichter Derk-Erik Postma, die ook op ROODSTOCK heeft opgetreden, droeg enkele gedichten voor.

En daarmee kwam er een einde aan de zomer. Het mooie weer keerde terug. De activiteiten van de SP zijn nooit geluwd. Want we zijn er niet alleen bij mooi weer, maar in alle seizoenen. Overal waar onrecht is, trekken wij ten strijde...  

Heeft de meloen de slokdarm slap gemaakt?

ChristenUnie ChristenUnie Zaltbommel 27-08-2018 10:14

https://zaltbommel.christenunie.nl/k/n6189/news/view/1226748/1046610/jarin van der zande columnAfgelopen zomer werd bekend dat de afschaffing van de dividendbelasting de staat meer gaat kosten dan de eerder genoemde 1,4 miljard. Afgelopen vrijdagavond werd duidelijk hoe de ChristenUnie deze 'naheffingsmeloen gaat slikken'. In de scherpe laatste Maandagmiddagcolumn van Jarin van der Zande: 'Is de slokdarm dan nu helemaal uitgerekt?'

Het zomerreces is zo goed als afgelopen en politiek Nederland staat op het punt van beginnen. Het kabinet is in de vakantie een paar deukjes rijker geworden, maar dat weerhield Rutte III er niet van het parlementaire jaar te starten met een gezellige barbecue in de achtertuin van het Catshuis. Minister van Financiën Wopke Hoekstra gaf deze zomer alvast de winstwaarschuwing dat de afschaffing van de dividendbelasting de staat meer gaat kosten dan de eerder genoemde 1,4 miljard. Maar wie het ontstaande begrotingsgat mag gaan bekostigen, dat blijft de grote vraag. Hoe de ChristenUnie deze naheffingsmeloen gaat slikken, zoals de fractie de afschaffing zelf ooit karakteriseerde, werd afgelopen vrijdagavond duidelijk. “Zonder deze maatregel zal het kabinet vallen”, schreef Gert-Jan Segers op zijn facebookpagina. Een erg effectief argument om het debat mee te besluiten, maar hoogst onbevredigend nu duidelijk wordt dat ook onverwacht negatieve ontwikkelingen binnen de afspraken van het regeerakkoord blijken te vallen. Is er de komende drie jaar kabinetsdeelname dan geen rode lijn meer voor de partij? Is de slokdarm nu helemaal uitgerekt?

Johan Graafland, hoogleraar Economie aan de universiteit van Tilburg stelt in een ingezonden stuk in het Nederlands Dagblad dat de ChristenUnie met de afschaffing haar geloofwaardigheid op het spel zet. Dat zijn wel hele grote woorden. Iedereen kan weten dat in een coalitie politieke punten worden gerealiseerd, en politieke punten moeten worden weggegeven. Dat betekend wat mij betreft niet dat tussentijdse veranderingen ook maar geaccepteerd moet worden. In het regeerakkoord is uitgegaan van een kostenpost van 1,4 miljard voor afschaffing, waar vervolgens dekking voor is gevonden. Vanuit economisch perspectief moet altijd rekening gehouden worden met een zekere conjunctuur, maar de gevolgen zijn groter dan we ons wellicht realiseren.  Valt deze conjunctuur dan ook onder de noemer ‘afspraak is afspraak’? Blijkbaar. Hoe frustrerend ook. Maar dat betekent niet dat we de voorgestelde dekkingen straks maar klakkeloos moeten accepteren. Sterker nog, deze nieuwe situatie mag ook voor de ChristenUnie voldoende reden zijn om een eigen stempel te drukken op de begroting. Bewijs Lilian Marijnissen, fractievoorzitter van de SP, haar ongelijk in haar stelling dat het voornemen van de CU ‘tegen het neoliberalisme’ weer direct de prullenbak in kan.

Of er na de derde dinsdag van september überhaupt nog draagvlak over blijft voor de gemaakte afspraak in het regeerkoord zal afhankelijk zijn van de oplossingsrichting die wordt gepresenteerd. Zo pragmatisch moeten we inmiddels worden, afschaffing zit er niet in. In geen enkel geval mag deze hogere kostenpost ten koste gaan van het MKB en de ‘gewone’ Nederlander. Ook lastenverlichting voor deze groepen is een harde afspraak in het regeerakkoord, waar de ChristenUnie net zo stevig voor moet blijven staan.

Houd die slokdarm dus gezond! Neem niet klakkeloos alles over. Durf de scherpe vragen en de spannende debatten aan te gaan, binnen en buiten onze partij. Met deze oproep geef ik het stokje van de maandagmiddag column van het WI graag verder door aan de volgende schrijver!Jarin van der Zande was tot juni 2018 voorzitter van PerspectieF, ChristenUnie-jongeren, is raadslid in Apeldoorn, en geeft graag ongevraagd stijladvies. Dit is zijn laatste column op deze plek.

Dit is de eerste column na de zomerstop. Voor het reces schreef Mirjam Kosten de column 'Geen gezicht, die niqab'. Alle andere columns van het afgelopen half jaar leest u hier. Tot volgende week!