Nieuws van politieke partijen in Doetinchem over VVD inzichtelijk

2 documenten

Coalitieagenda: Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst

D66 D66 GroenLinks VVD CDA SGP Doetinchem 17-05-2018 20:40

Op 17 mei 2018 is de coalitieagenda 2018-2022 ‘Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst’ gepresenteerd door CDA, VVD, CU-SGP, D66 en GroenLinks. D66 is blij met dit resultaat.

D66 is de verkiezingen in gegaan met een optimistische blik. We hadden aandacht voor positieve resultaten die in de afgelopen raadsperiode zijn gerealiseerd. Er kwam in voorgaande periode veel op de gemeente Doetinchem af. Economisch gezien was het geen eenvoudige tijd. De demografische ontwikkelingen werkten niet mee. Financieel waren er flinke opgaven. De transitieopgaven in het sociale domein waren flink. Juist in deze context hebben inwoners, ambtelijke organisatie, college en raad in afstemming met elkaar de handschoen opgepakt. Opgaven werden uitdagingen. In de gemeenteraad was sprake van een gedeeld besef dat deze uitdagingen het best constructief en in gesprek met elkaar opgepakt konden worden.

In verkiezingstijd is ons wel eens aangerekend dat er geen spetterende verschillen van inzicht waren. D66 ziet dat als verdienste. Inwoners zitten niet te wachten op scherpe politieke verschillen, maar op echte oplossingen. Daar heeft deze raad in de afgelopen jaren aan gewerkt en de eerste weken van deze nieuwe raadsperiode beloven wat ons betreft veel goeds. Vandaar het optimisme. We voelen grote verantwoordelijkheid, maar hebben het vertrouwen dat we samen werken aan de toekomst.

Het optimisme vonden we ook in de gesprekken die we hadden over de inhoud van de coalitieagenda. We vonden elkaar snel op de drie hoofdthema’s. Voor D66 drie thema’s die nauw aansluiten bij de essentie van ons verkiezingsprogramma. Hoewel we vastgesteld hebben dat we starten met de wind in de rug, hebben we onderkend dat er voor de komende jaren opnieuw flinke opgaven zijn voor de gemeente Doetinchem.

De belangrijkste en misschien ook wel de meest ingewikkelde opgave is wat D66 betreft het voorkomen van tweedeling in onze samenleving. In de coalitieagenda wordt er onder het thema ‘Sterke samenleving’ aandacht aan besteed. Het is eenvoudig om verschillen te benadrukken en vergroten. Verschillen tussen oud en jong. Verschillen tussen allochtoon en autochtoon. Verschillen tussen Achterhoeker en import. Verschillen tussen arm en rijk. Verschillen tussen laag en hoog opgeleid. Verschillen tussen pessimisten en optimisten. Verschillen tussen kansrijk en kansarm. Met het benadrukken van die verschillen, lossen we geen problemen op. In de coalitieagenda maken we ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en mensen zich juist verbonden voelen met elkaar. Daarom zijn sport, onderwijs en cultuur zo belangrijk. In de Doetinchemse sterke samenleving is er ruimte om anders te zijn en toch met elkaar verbonden te blijven.

De titel van de coalitieagenda is niet zomaar gekozen. Hierin klinkt voor D66 precies de kern door van de beoogde werkwijze voor de komende jaren. “Doetinchem werkt samen aan een duurzame toekomst.” De maatschappelijke opgaven die bijvoorbeeld geformuleerd zijn rond wonen, meedoen & werk en integrale gebiedsvisies worden alleen gerealiseerd door actief met elkaar in gesprek te gaan over echte herkenbare en duurzame oplossingen.

Vanaf deze plek wil ik dank uitspreken aan informateur Martens en de betrokkenen van andere partijen waarmee wij samen mochten werken aan de agenda. Ook wil ik mevrouw Baars, de heer Fuijk en mevrouw Prummel danken voor hun prettige en professionele bijdrage. Bijzondere waardering heb ik voor formateur Lambregts, ik weet hoe intensief de afgelopen maanden waren. Namens D66 spreek ik mijn hartelijke dank uit.

D66 heeft steeds benadrukt dat het een coalitieagenda op hoofdlijnen moest zijn. De thema’s en maatschappelijke opgaven geven duidelijke de richting aan, maar de raad en inwoners hebben ruimte om nader invulling te geven aan de wijze waarop we resultaten gaan bereiken. Het democratische proces is voor D66 van groot belang. De agenda wordt vanavond ter vaststelling voorgelegd aan de raad. In de komende tijd is er volop ruimte voor de gemeenteraad om de kaderstellende rol goed in te vullen. D66 ziet uit naar een actieve rol van de raad en wil daarin graag samen met u verantwoordelijkheid nemen. We spreken de hoop uit dat het traditionele onderscheid ‘coalitie – oppositie’ daarmee vervaagt en dat we ook hier niet uit gaan van verschillen, maar juist de verbinding blijven vinden.

VVD stemt in met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18

VVD VVD Doetinchem 21-09-2017 09:06

Over de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om op een andere locatie nieuwbouw te realiseren is al een aantal keren uitvoerig gesproken.

In 2014 heeft de raad besloten medewerking te verlenen aan de keuze van het Slingeland Ziekenhuis om de locatie A18 verder te mogen onderzoeken op haalbaarheid.

Belangrijke uitgangspunten voor de VVD bij die afweging waren en zijn dat

in een zorgvuldige procedure er een toekomstbestendig ziekenhuis voor de Achterhoek moet zijn en blijven het ziekenhuis op de juiste locatie komt met een optimale bereikbaarheid voor haar verzorgingsgebied met voldoende flexibiliteit invulling gegeven kan worden aan de veranderende vraag die aan het ziekenhuis worden gesteld in het snel veranderende zorglandschap.

Sinds 2014 heeft het Ziekenhuis gewerkt aan het doorlopen van een zorgvuldige procedure om de haalbaarheid aan te tonen van de locatie A18. Daarover is in de afgelopen jaren een aantal malen in de gemeenteraad over gesproken. Waarbij de nadruk lag op de Ladder voor duurzame verstedelijking. En, hoewel de Ladder een belangrijk aspect is, is ze zeker niet het enige. De VVD heeft daarbij de inbreng van het Ziekenhuis zelf gemist.

Met het raadsvoorstel zijn alle belangen afgewogen maar heeft niet iedereen gelijk gekregen. Over het besluit zal ook zeker niet iedereen het eens zijn.

Kijkend naar de procedure die we hebben doorlopen vindt de VVD dat die niet perfect was en waren er zeker aspecten die beter konden, maar er is voor ons geen reden om geen besluit te nemen.

De VVD is van mening dat een zorgvuldige procedure volgens de Wet op de ruimtelijke ordening is doorlopen. Bijzondere aandacht vragen we voor een goede inpassing en bereikbaarheid van de in de directe omgeving gelegen woningen en bedrijven.

De VVD heeft afgelopen donderdag 21 september 2017 ingestemd met het bestemmingsplan Ziekenhuis 2017 en het exploitatieplan Slingeland Ziekenhuis locatie A18.