Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

81 documenten

Leg de rekening van de crisis niet bij de meest kwetsbaren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-03-2020 00:00

GroenLinks wil dat de het kabinet bij de uitwerking van de crisisregeling het werk en inkomen van de meest kwetsbare mensen in de samenleving beschermt.

GroenLinks Tweede Kamerlid Bart Snels heeft een voorstel daarvoor gemaakt dat gisteren is aangenomen door de Tweede Kamer.

Snels: ‘We moeten voorkomen dat het bedrijfsleven de kosten van de crisis afwentelt op de meest kwetsbare flexwerkers. Juist zzp’ers, mensen met flexibele contracten en uitzendkrachten moeten nu in hun werk en inkomen beschermd worden.’

Bij de vorige crisis in 2008 zijn zzp’ers en flexwerken hard geraakt. Er zijn al eerste signalen dat bedrijven, ondanks ruime crisisregelingen, willen bezuinigen op flexibele arbeid. GroenLinks wil voorkomen dat ook deze keer de meest kwetsbare werkenden de klappen vangen en kreeg een meerderheid van de Tweede Kamer achter zich.

‘Wil je een dierbaar bezit behouden, dan zal je het regelmatig moeten onderhouden’

PvdA PvdA Nederland 06-02-2020 13:49

Door Mei Li Vos op 6 februari 2020 Delen  

We zijn trots op ons stelsel waarin een overheid ombudsmannen instelt om kritiek te leveren, we zijn trots op ons stelsel dat minderheden beschermt en de meerderheid, althans volgens het SCP, tevreden is.  Maar wil je dierbaar bezit behouden, dan zal je het regelmatig moeten onderhouden. De verf bladdert na zoveel jaar af, een dakkapel voor wat meer licht en extra ruimte voor de pubers zou wel helpen om de sfeer in huis te verbeteren, en de keuken blijkt niet meer de gezellige verzamelplek die het vroeger was, de kinderen zitten vooral op de bank op hun schermpjes te kijken. Dan moet je renoveren. Dat is ook de oproep van de commissie Remkes: onze democratische rechtsstaat zit goed in elkaar, maar is toe aan een renovatie om ook in de 21e eeuw te staan als een stevig huis.

De PvdA-fractie wil de commissie Remkes hartelijk danken voor het grondige werk, de manier waarop de commissie de vraag om het functioneren van ons parlementair stelsel te onderzoeken heeft ingevuld en het zeer toegankelijk geschreven advies. Op de site van de commissie zijn met animaties de conclusies weergegeven, zodat iedereen de kern van het rapport kan kennen. Dat raakt namelijk aan een van de belangrijkste conclusie van het rapport: het gevaar dreigt dat mensen met een laag inkomen en een praktische opleiding afhaken van onze democratie.

Mijn fractie vindt dat dit advies niet in de diepe lade mag verdwijnen.

Mijn fractie vindt dat dit advies niet in de diepe lade mag verdwijnen zoals eerdere adviezen over ons parlementair stelsel. Het is een antwoord op een vraag uit beide Kamers, en staat in onze traditie dat we kritisch zijn op onszelf. De analyse van de toestand van de democratische rechtsstaat, het parlementair stelsel en maatschappelijke ontwikkelingen hebben mijn fractie overtuigd dat er echt een aantal zaken moet veranderen willen we dat land blijven waar we in vrijheid en welvaart leven.

Voorzitter, als we de analyse naast het sociaaldemocratisch adagium ‘spreiding van kennis, inkomen en macht’ leggen zijn er ontwikkelingen die onze fractie zorgen baren. De boel bij elkaar houden betekent permanent onderhoud, omdat de samenleving continu verandert.

Dat praktisch opgeleiden, jongeren, mensen met migratie-achtergrond, mensen met onzeker werk en lage inkomens dreigen af te haken baart ons zorgen.

Een specifieke ontwikkeling baart de PvdA-fractie grote zorgen. Namelijk de ontwikkeling dat praktisch opgeleiden, jongeren, mensen met migratie-achtergrond, mensen met onzeker werk en lage inkomens dreigen af te haken. Dat betekent dat hun stem niet goed wordt vertegenwoordigd, dat zij niet meedoen in onze democratie en niet voldoende meedelen in de macht. Dat betekent dat ze weinig kans hebben om erbij te horen.

Het kan niet zo zijn dat alleen mensen met een goede opleiding en inkomenszekerheid het parlementair stelsel zoals het nu is wel ok vinden. Er moet iets veranderen. Vaak is de tegenvraag ‘Wat is het probleem? Het gaat toch goed zo?’ Diezelfde opmerkingen werd gehoord toen er geknokt werd voor het vrouwenkiesrecht. Destijds vonden politici die tegen het vrouwenkiesrecht waren dat het toch goed zo ging? Maar het gaat volgens de PvdA niet goed als bepaalde groepen niet meedoen, zich vervreemd voelen en dreigen af te haken. De spreiding van macht gaat niet goed als bepaalde groepen zich niet vertegenwoordigd voelen, en laten we wel wezen, ook niet zijn, en het idee gaan krijgen dat hun stem er niet toe doet. Of überhaupt de interesse voor de democratie verliezen. Herkent de minister deze ontwikkeling, dat mensen afgehaakt zijn en meer mensen dreigen af te haken? Baart hem dat zorgen? En wat wil hij er aan doen om deze mensen weer bij de democratie te betrekken? 

Kort gezegd, mensen met onzekere contracten durven minder mondig te zijn naar hun werkgever.

Ik maak een uitstapje naar een ander onderzoeksgebied, de wereld van de arbeidsverhoudingen. Agnes Akkerman, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, doet met een onderzoeksteam onderzoek naar de gevolgen van onzeker werk voor politieke betrokkenheid. Kort gezegd, mensen met onzekere contracten durven minder mondig te zijn naar hun werkgever, en hebben minder vertrouwen in het nut van politieke participatie, aldus Akkermans en haar mede-onderzoekers.

Gestraft worden voor je mondigheid, of genegeerd worden op je werk leidt ertoe dat mensen de wereld gaan indelen in goede en slechte mensen, een wij en een zij. Dit geldt trouwens voor mensen die toch al moeite hebben met grote machtsverschillen in de samenleving. Ze zijn daardoor ook vatbaarder voor populisme, dat immers de wereld indeelt in een wij en zij, zo blijkt het uit onderzoek van Akkerman.

Dat vindt de PvdA uitermate zorgelijk. Dat het vertrouwen in onze instituties vermindert, dat mensen die in onzekerheid leven eerder neigen naar autocraten en populisme aantrekkelijker vinden. De democratische rechtsstaat zou hen juist de zekerheid moeten geven dat hun situatie kan worden verbeterd, dat er wel naar hen geluisterd wordt, dat ze toegang hebben tot de macht. Als dat niet zo wordt ervaren moeten het stelsel verbeterd worden.   

De PvdA vindt het zorgelijk dat het vertrouwen in onze instituties vermindert.

Voorzitter, terug naar het advies van de staatscommissie Parlementair stelsel. Ze stelt een aantal maatregelen voor om de representativiteit en de zeggenschap van alle kiezers te verbeteren. Drie daarvan zijn behoorlijk stevige maatregelen: de hervorming van het kiesstelsel, een bindend correctief referendum en de gekozen formateur.

Een daarvan heeft de regering een A gegeven, namelijk hervorming van het kiesstelsel. Daar voegt de regering echter wel een aantal ideeën aan toe, onduidelijk is wat de regering precies gaat overnemen. Kan de minister daar al enige duidelijkheid over scheppen? Het denkproces en wellicht ook de nieuwe ideeën?

De gekozen formateur vindt de regering geen goed idee, maar ze denkt wel na over andere maatregelen om de kiezer meer invloed te geven. Wij zijn uiteraard razend benieuwd met welke ideeën de regering komt, die de Staatscommissie niet heeft bedacht. 

De PvdA-fractie is benieuwd naar de opvatting van de regering over het middel bindend correctief referendum. Volgens de staatscommissie is dat een goede manier om de representatieve democratie aan te vullen en een belangrijke tekortkoming aan te pakken, namelijk dat een groep burgers afhaakt, omdat zij te weinig hun belangen kunnen uiten. Uit onderzoek van SCP blijkt al jaren structureel steun voor het referendum, met name onder meer praktische opgeleiden en lagere inkomensgroepen. Onder deze groepen steunt 67% het referendum.

De juiste vorm van referendum is altijd een instrument in handen van het volk.

Als we het over referenda hebben is het wel van belang om het belangrijkste verschil scherp te hebben: referenda als middel van het volk of als middel van de regering. Het Brexit-referendum een voorbeeld van een ‘fout’ referendum, een instrument in handen van de machthebbers, top-down, in plaats van bottom-up. De juiste vorm van referendum is altijd een instrument in handen van het volk.

De Staatscommissie heeft het over het bindend correctief referendum, een initiatief vanuit het volk om een aangenomen wetsvoorstel terug te kunnen draaien. Het gebeurt immers wel eens dat wetsvoorstellen worden aangenomen die slechts een kleine minderheid echt wil. Dat is de Ostrogorski-paradox: de stem van de kiezer raakt afgezwakt in de opeenvolgende vertaalslagen tussen verkiezingscampagne en regeerakkoord.

In het Nederlandse stelsel met coalitieregeringen wordt dat effect zelfs versterkt. Volgens de Staatscommissie kan dat effect worden verzacht door mensen de mogelijkheid te geven een besluit terug te draaien. Het is een advies dat de regering een B heeft gegeven, ‘gaan we nog over nadenken’. Willen we de voor- en nadelen en de risico’s van dit type referendum goed kunnen doordenken dan helpt het als de regering hier ook haar mening over geeft. Wanneer zal de regering haar gedachten met het parlement delen? 

Een andere constatering van de staatscommissie gaat over de bedreigingen van onze democratische rechtsstaat.

Voorzitter,  een andere constatering van de staatscommissie gaat over de bedreigingen van onze democratische rechtsstaat. Sommige bedreigingen lijken nog ver weg. Dat in Polen de rechterlijke macht langzaamaan wordt uitgekleed en gepolitiseerd. Dat in Hongarije de vrije pers aan banden is gelegd. Hoe het referendum over de Brexit is beïnvloed door geavanceerde kiezersmanipulatie waarbij gebruik werd gemaakt van illegaal verkregen gegevens van mensen. De commissie noemt ook rechts-, links- en religieus extremisme en ondermijning door criminelen als bedreiging.

Andere bedreiging van de democratische rechtsstaat kunnen ontwikkelingen in de informatietechnologie zijn. Wie een aantal afleveringen van de serie Black Mirror heeft gezien krijgt een beetje gevoel bij de horrorscenario’s. Als technologie wordt gebruikt om ons te controleren en manipuleren. Het lijkt hier ver weg, maar de commissie maakt zich zorgen en meent dat politieke partijen transparant moeten worden over het gebruik van data en algoritmes. Een nieuwe wet op de politieke partijen zou waarborgen tegen bedreigingen moeten vormen. De PvdA-fractie wil graag de discussie voeren over deze nieuwe wet, en is dan ook benieuwd wanneer de regering deze naar de kamers zal sturen. Kan de minister daar uitsluitsel over geven? 

We mogen van de regering serieuze inzet verwachten op zo’n belangrijk advies.

Voorzitter, in een gesprek met de commissie Binnenlandse Zaken verzuchtte de heer Remkes op een vraag of hij de regering ook zo traag vond reageren, dat het parlement zelf aan zet is en wat hem betreft niet hoefde te wachten op een Kabinetsreactie. De Tweede Kamer kan, gebruikmakend van haar recht op initiatief, alle voorstellen die wetswijzigingen vergen zelf uitwerken. Maar we weten allemaal hoe intensief zo’n traject is. We mogen van de regering serieuze inzet verwachten op zo’n belangrijk advies. Mijn fractie heeft echter niet de indruk dat de regering de uitwerking van de adviezen als topprioriteit heeft bestempeld, maar de regering moet me corrigeren als ik dat verkeerd zie.

Willen we het momentum houden dan is de PvdA-fractie van mening dat nog voor het einde van deze kabinetsperiode in ieder geval de zeven belangrijkste voorstellen van de commissie uitgewerkt moeten worden zodat beide Kamers daar richtinggevende debatten over kunnen voeren. 

Sommige voorstellen vereisen een grondwetswijziging in twee lezingen. Wanneer die voorstellen niet voor de volgende verkiezingen in maart 2021 door beide Kamers zijn behandeld worden deze voorstellen wel heel erg op de lange baan geschoven. Welke voorstellen die de regering wil indienen vereisen een grondwetswijziging en kunnen die voorstellen nog voor de verkiezingen van maart 2021 worden behandeld?

Is de regering bereid toe te zeggen dat zij voor het meireces dit jaar de nog niet uitgewerkte punten van categorie B uitwerkt, en de voorstellen die zij wel overneemt in de vorm van een wetsvoorstel naar de Kamer stuurt? De regering heeft aangegeven niet het advies over de gekozen formateur over te nemen, maar wel alternatieven te bezien die burgers meer invloed geven op het formatieproces. Daar zijn we uiteraard razend benieuwd naar, zeker omdat de commissie daar zelf niet mee kwam. De PvdA kijkt reikhalzend uit naar de brille van de regering.

Voorzitter, tot slot. Onze democratie en onze rechtsstaat zijn de grond waarop de Nederlandse samenleving is gebouwd. Laten we haar koesteren en onderhouden. Niets doen 101 jaar na invoering van het algemeen kiesrecht en de boel laten afbladderen is wat de PvdA betreft geen optie. De PvdA fractie roept de regering op om in het jaar dat haar nog rest de adviezen van de staatscommissie uit te werken. En, indien er een grondwetswijziging nodig is dit jaar nog de wetsvoorstellen naar de Kamer te sturen.

Dank u wel.

Fractievoorzitter

Wilders spreekt in rechtbank

PVV PVV Nederland 05-02-2020 10:24

Geert Wilders: ‘‘Al vanaf 2010 slepen ze me voor de rechter. Een leider van de oppositie uit het nationale parlement jarenlang in gepantserde wagens naar de extra beveiligde rechtbank als verdachte in een politiek proces. Rutte en Kim Jong-Un kunnen elkaar de hand schudden.

Bekijk de video hieronder (opgenomen door Geert):

Geert Wilders: ‘‘Mijn speech uit het hart in de extra beveiligde rechtbank over het corrupte politieke proces en de haat van het schaamteloze falende OM.’’

Kox: 'Wie de democratie wil beschermen, moet haar voortdurend versterken'

SP SP Nederland 05-02-2020 06:41

'De SP is ervan overtuigd dat we onze democratie het beste beschermen door haar voortdurend te versterken, onder meer door het doen van groot onderhoud aan ons parlementaire stelsel'. Aldus SP-fractievoorzitter Tiny Kox in het debat in de Eerste Kamer over de voorstellen van de staatscommissie parlementair stelsel. Tot de voorstellen behoren invoering van een correctief bindend referendum, rechtstreekse verkiezing van de kabinetsformateur, betere samenwerking van Tweede en Eerste Kamer en modernisering van de Eerste Kamer. 'Teleurstellend is het', aldus Kox, 'dat er nog geen degelijke reactie van de regering op de voorstellen van de staatscommissie ligt, terwijl er nu wel meters gemaakt moeten worden'.

Kox is blij dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid in zicht komt voor invoering van een correctief bindend referendum, een van de voorstellen die de staatscommissie doet in haar rapport. Een nader voorstel daartoe wordt momenteel al uitgewerkt door SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak. Kox vindt het correctief referendum 'een serieuze staatsrechtelijke vernieuwing en een aanzienlijke democratische verbetering': 'Onderzoek geeft aan dat een groot deel van de bevolking, doorheen alle politieke opvattingen, voor het correctief referendum is en het ziet als versterking van de democratie. Met name mensen die steeds meer afhaken omdat ze vinden dat de politiek hen niet serieus neemt, krijgen wellicht door het invoeren van zo'n referendum weer zin tot aanhaken. Doen dus, zo snel als maar mogelijk is, adviseert onze fractie'.

Positief is de SP ook over voorstellen om de Eerste Kamer effectiever te maken en de samenwerking met de Tweede Kamer te versterken. Kox vindt die versterkte samenwerking met name nodig om de vele vaak ingrijpende voorstellen van de Europese Commissie beter te laten toetsen door het Nederlandse parlement.

Een aantal voorstellen van de staatscommissie moet nader bestudeerd worden volgens Kox. Daaronder het voorstel om de kabinetsformateur voortaan rechtstreeks te laten kiezen. Kox: 'Onze fractie denkt eerder aan het aanmoedigen van politieke blokvorming voor verkiezingen, met gevolgen voor de regeringsvorming na verkiezingen. Het blok met de grootste aanhang mag het initiatief nemen tot vorming van een nieuwe regering'. Hij wijst erop dat politieke blokvorming vooraf, op basis van een overeengekomen openbaar verkiezingsmanifest, in het verleden al meerdere malen door de SP is voorgesteld. 'Wij zouden deze variant vooralsnog verkiezen boven de gekozen formateur, omdat dan niet de persoon maar de politieke inhoud dominant is en het beste te begrijpen voor de burgers, als ze hun keuze maken.'

Geen voorstander is de SP van voorstellen van de staatscommissie over het verhogen van de kiesdrempel en het verhogen van eisen aan politieke nieuwkomers. Kox: 'We moeten ons politieke bestel open houden voor nieuwkomers, hoe vreemd en verontrustend hun ideeën soms ook mogen zijn. Dat in deze Kamer door sommigen wordt opgeroepen om bevolkingsgroepen categorisch achter te stellen, in strijd met artikel 1 van onze Grondwet, vinden wij diep treurig en mijn fractie zal deze discriminerende politiek blijven bestrijden. Met argumenten, met feiten, in de hoop dat uiteindelijk de kiezers politiek opportunisme doorzien en ermee afrekenen. Maar partijen in hun rechten belemmeren of zelfs mogelijk verbieden, via een Wet op politieke partijen, zien wij niet zitten.'

Overheid moet boete betalen aan wachtende Groningers

SP SP Nederland 14-01-2020 08:58

De afgelopen weken wezen velen erop: er zijn hele sterke parallellen tussen de manier waarop de overheid omging met de gedupeerde Groningers en de van fraude beschuldigde gedupeerden in de toeslagenaffaire.

De gedupeerden in de toeslagenaffaire kregen in oktober €500,- toegezegd voor elk half jaar dat ze te lang moeten wachten op schadeloosstelling. De SP pleit er morgen in het Kamerdebat over de tijdelijke wet Groningen voor dat de overheid deze boete ook betaalt aan alle Groningers die al jaren wachten op schadeherstel en versterking.

Sandra Beckerman: 'Zowel Groningers als de gedupeerden in de toeslagenaffaire zijn gigantisch onrecht aangedaan door de overheid. Komend jaar moet de overheid daden tonen en zorgen dat schade wordt vergoed en in Groningen de versterking eindelijk op gang komt. Herstel van vertrouwen is heel ver weg. Als extra compensatie voor het wachten wil ik dat de overheid ook een boete betaalt aan de wachtende Groningers net als aan de wachtenden in de toeslagenaffaire.'

Als de campagnetijd aanbreekt, wordt immigratie van stal gehaald

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 11-01-2020 10:00

Zodra u in het nieuws leest dat er ergens in Nederland een gevaarlijke slang is ontsnapt, dan weet u dat de komkommertijd is aangebroken. Ditzelfde fenomeen geldt als gevestigde politieke partijen in de media over immigratie beginnen te oreren. Dat is het officiële startschot van de verkiezingscampagne. 

Op 21 december 2019 gaf Mark Rutte (VVD) de aftrap met de kop in de Telegraaf dat ‘Schengen in gevaar’ is. Op 3 januari 2020 volgde Hugo de Jonge (CDA): ‘Tachtigduizend migranten per jaar is te veel voor Nederland’. En op 9 januari gaf Ankie Broekers-Knol (VVD) in de Telegraaf aan dat zij de “asielteugels wil aantrekken”. De Tweede Kamerverkiezingen staan gepland op 17 maart 2021. Gezien het tijdstip van deze retoriek kan worden geconcludeerd dat de regeringspartijen er rekening mee houden dat het kabinet de rit niet zal uitzitten. 

Immigratie, de daaruit voortvloeiende multiculturele samenleving en gebrekkige integratie is al vele jaren een van de grootste problemen van onze maatschappij. Pim Fortuyn was er heel uitgesproken over en veroorzaakte daarmee rond de eeuwwisseling een politieke revolte. Onze westerse normen en waarden staan in vele opzichten haaks op de waarden die in andere culturen gebruikelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan de gelijkheid van mannen en vrouwen en homorechten. Dat kan je pas oplossen als je het wilt zien én durft te bespreken. En daar zit het probleem: CDA en VVD zien het wel, maar bespreken het alleen als de verkiezingen voor de deur staan. Daarna is het business as usual. Vorig jaar gingen beide partijen nog akkoord met het Marrakech-pact en het kinderpardon. Aanpakken hebben ze nooit gedaan, terwijl zij juist bij uitstek de regeringspartijen zijn die dit allang hadden moeten doen. Er is niet eens een demografische visie terwijl de huidige ontwikkeling van de bevolking enorme gevolgen heeft voor onze woningmarkt, mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg,  veiligheid en uiteraard cultuur.

Het Centraal Planbureau zegt dat ons land behoefte heeft aan arbeidsmigratie vanwege vergrijzing. Dat valt nog te bezien als straks een groot deel van het werk niet meer door mensen wordt gedaan. De industriële revolutie 4.0 is begonnen. Artificial Intelligence (AI) en robotica zullen een grote rol in ons arbeidsproces gaan vervullen. Veel banen worden straks door deze technologieën overgenomen. Het aantal nieuw gecreëerde banen in deze sector is van zeer specialistisch niveau en significant minder dan het aantal banen dat verdwijnt.

Kennis en arbeid die we wél nodig hebben, en niet aanwezig zijn in ons land, kunnen we invullen door arbeidsmigratie. Dat is echter een selectief proces, zoals dat in een bedrijf gebruikelijk is. Je neemt alleen mensen aan die je daadwerkelijk nodig hebt. Dan is de voorwaarde dat zij over de juiste opleiding en competenties beschikken. Canada en Australië doen dat ook. De immigranten uit Afrika en het Midden-Oosten zijn daar niet voor opgeleid en voegen in die zin geen waarde toe aan onze maatschappij.  

Voor alle duidelijkheid, we hebben het hier dus niet over vluchtelingen maar over immigranten die uit economische overwegingen naar ons land toe komen. Het probleem is dat de juridische scheidslijn tussen vluchteling en economische migrant onder druk van internationale gerechtshoven en activistische rechters steeds dunner wordt. Daarmee worden de verplichtingen voor EU- lidstaten ook steeds groter. Europese ambtenaren doen wat dat betreft een flinke duit in het zakje. Er komt geen democratisch proces meer aan te pas. In 2011 kopte Trouw nog: ‘Het kabinet moet binnen Europa steun zoeken om het Europees Hof aan banden te leggen. De rechters in Straatsburg bedreigen wetten in EU-landen die democratisch tot stand zijn gekomen.’ De VVD maakte toen een stap in de goede richting, maar daar is met het progressieve beleid van Rutte uiteindelijk niets van waargemaakt. 

Voor FVD is aanpak van immigratie een absolute noodzaak en geen verkiezingsretoriek. Wij zullen dit probleem wel aanpakken als de kiezer ons bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen voldoende mandaat geeft. Niet de rechter, maar de volksvertegenwoordiging bepaalt wie ons land in komt en wie niet. Het democratisch proces moet worden hersteld door het Europees Hof aan banden te leggen waardoor wij het Australisch immigratiemodel kunnen invoeren. Als tussentijdse oplossing vangen we aan met het Deense immigratiemodel. Het is hoog tijd dat we concrete maatregelen tot uitvoering gaan brengen. Dat kan, mits de kiezer zich niet door de praatjes van de VVD en CDA bij de neus laat nemen.

Rob Roos is  Europarlementariër voor Forum voor Democratie

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Eickhout krijgt EU-landen achter wetgeving duurzaam investeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-12-2019 00:00

Maandagavond is een akkoord bereikt over de Europese lijst die aangeeft welke investeringen duurzaam genoemd mogen worden: de ‘groene taxonomie’. Vorige week konden EU-landen hierover geen overeenstemming bereiken, nu stemden zij toch in. Bas Eickhout is hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement.

Eickhout: “De politiek wijst het grote geld de juiste weg. Met dit akkoord bewegen we investeringen in de richting van een milieu- en klimaatvriendelijke economie. Een duurzame financiële sector is onmisbaar voor het halen van de wereldwijde klimaatdoelen."

Greenwashing

Dankzij GroenLinks moeten aanbieders die beweren dat een investering duurzaam is, dat bewijzen aan de hand van de taxonomie. Bovendien kunnen investeerders voortaan zien hoeveel procent van hun financiële product daadwerkelijk duurzaam is. Hiermee wordt greenwashing van financiële producten tegengegaan. Als een financieel product geen duurzaamheid nastreeft, moet dit verplicht worden gemeld aan een investeerder. “Op deze manier worden grote stappen gezet om van duurzaam investeren de norm te maken”, aldus Eickhout. 

De voorstellen van het Europees Parlement om alleen daadwerkelijk duurzame economische activiteiten als duurzaam aan te merken, kregen flinke weerstand van het bedrijfsleven en enkele EU-landen. Eickhout: “Ondanks deze stevige lobby, voldoen de uiteindelijke criteria aan ambitieuze milieustandaarden en zijn ze gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Hiermee zet de EU wereldwijd de standaard voor duurzaam investeren. Het effect hiervan is niet te onderschatten.”

Opstelten greep persoonlijk in bij communicatie over Wilders-proces

PVV PVV Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 06-12-2019 14:17

*** BREAKING ***

Nieuw bewijs directe bemoeienis Opstelten met OM en dus mijn proces. Tot in detailniveau - persberichten. En het mocht allemaal “niet uitlekken”.

Dit politieke proces moet stoppen. Nu!#Wildersgate #Wilders pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/D78KCfpi35

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) December 6, 2019

Toenmalig minister Ivo Opstelten (Justitie) heeft hoogstpersoonlijk ingegrepen in de communicatie van het Openbaar Ministerie (OM) in het proces tegen PVV-leider Wilders om diens 'minder-Marokkanen'-uitspraken.

Dit blijkt uit nieuwe, nog vertrouwelijke documenten van het OM, die RTL Nieuws heeft ingezien. Het OM heeft de stukken ingebracht in het hoger beroep in de strafzaak tegen Wilders.

PVV-leider Geert Wilders noemt de stukken in een eerste reactie 'explosief'. "Dit is direct bewijs voor bemoeienis van Opstelten met het OM en mijn proces. Tot in detailniveau – persberichten. En het mocht allemaal 'niet uitlekken'. Godgeklaagd. Dit politieke proces moet stoppen. Nu!"

Bij de nieuw opgedoken stukken gaat het om interne e-mails over persberichten van het OM. Het OM wilde in oktober 2014 bekendmaken dat Wilders vervolgd zou worden. In hetzelfde persbericht wilde het OM aankondigen dat PvdA-kopstukken Diederik Samsom en Hans Spekman niet vervolgd zouden worden wegens hun denigrerende uitlatingen over Marokkanen.

Eerder dit jaar bleek al dat topambtenaren van Justitie dit wilden verhinderen, omdat zij het politiek niet handig vonden. De verdediging van Wilders heeft steeds gezegd dat sprake was van willekeur: Wilders wel vervolgd, anderen niet.

Nu blijkt dat die ingreep afkomstig was van Ivo Opstelten zelf. Letterlijk staat er in de e-mails van 8 oktober 2014: "Minister is nog niet akkoord." En: "Oh ja en minister wil nu twee persberichten." Het OM wilde aanvankelijk niet zwichten, sprak in mails van 'problemen bovenover'. Opvallend is dat de bemoeienis ook direct op het bordje kwam van de zaaksofficier van justitie, Wouter Bos, terwijl het OM altijd heeft ontkend dat pogingen tot beïnvloeding bij hen terecht kwamen. Die zaaksofficier schrijft: "Klein houden is het devies. Dit mag niet uitlekken!

De documenten lekken uit op een zeer gevoelig moment. Afgelopen week liet minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) nog weten dat hij meer tijd nodig heeft voor onderzoek naar documenten over mogelijke ambtelijke en politieke beïnvloeding in de zaak-Wilders. Daarnaast liet de landsadvocaat deze week aan de rechtbank Midden-Nederland weten, dat het ministerie niet kan voldoen aan de uitspraak van de rechters dat deze maand alsnog informatie moet worden geleverd in een procedure van RTL Nieuws.

Gisteren bleek dat Wilders en zijn advocaat Geert-Jan Knoops komende maandag niet aanwezig zullen zijn bij de hervatting van het hoger beroep, voor de laatste fase van de strafzaak. Zij willen dat eerst alle informatie boven tafel komt. Het OM vindt dat niet nodig en wil de zaak laten doorgaan. Volgens het OM zijn de nu opgedoken mails niet van belang, omdat het OM al zelfstandig de beslissing zou hebben genomen Wilders te vervolgen. Zij stellen dat er na intern onderzoek niets is aangetroffen over politieke beïnvloeding van de strafzaak.

Dit is gedurende het hele proces-Wilders – en tijdens het hoger beroep - gezegd door het OM en het ministerie. Aanvankelijk werd zelfs iedere vorm van overleg ontkend. Tijdens het hoger beroep bleek dat er wel degelijk meermalen overleg was geweest tussen de top van het OM en minister Opstelten. Ook onthulde RTL Nieuws eerder dit jaar dat topambtenaren aandrongen op het zo stevig mogelijk aanpakken van Wilders: zij leverden allerlei argumenten aan om de zaak zo sterk mogelijk te maken.

Het OM deed de afgelopen weken onderzoek in de digitale systemen, na een opdracht van het gerechtshof. Wat opvalt in het verslag van dat onderzoek is dat er mogelijk mails zijn verwijderd en dat 'niet van alle genoemde medewerkers nog informatie aanwezig was'. Het OM had van de Landelijk Hoofdadvocaat-generaal de opdracht gegeven om duidelijk aan te geven welke (oud-) medewerkers van het OM zijn 'bevraagd' en om ook duidelijk te maken welke 'fysieke bestanden en mappen' zijn onderzocht.

In het aanvullend proces-verbaal wordt hier echter niets over gezegd. Ook wordt niet duidelijk of een poging is gedaan verwijderde bestanden alsnog te achterhalen.

Lees dit artikel op de website van RTLnieuws.

Laat jongeren contact leggen met Joodse gemeenschap

SGP SGP D66 CDA PvdA GroenLinks Partij voor de Vrijheid VVD Nederland 27-11-2019 00:00

Laat zo veel mogelijk jongeren heel concreet contact leggen met de Joodse gemeenschap in Nederland. Dat is de kern van een motie die SGP-kamerlid Roelof Bisschop had ingediend en gisteren door de Tweede Kamer met brede steun is aangenomen.

Er is veel onkunde over Joden en hun geschiedenis Als gevolg daarvan bestaan er ook veel onterechte vooroordelen en zijn worden er veel leugens over hen verteld. Als gevolg daarvan neemt wereldwijd, ook in Nederland, het antisemitisme toe. Om daar wat aan te doen, zou het goed zijn om jongeren via scholen heel direct kennis te laten maken met onze Joodse gemeenschap. Mogelijkheden genoeg, in het hele land. Denk aan bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum, synagoges en gedenktekens die herinneren aan de gruwelen van de jaren ‘40-’45.

De SGP wil dat de regering, in overleg met instanties als het Joods Cultureel Kwartier, het CIDI en de Stichting Antisemitisme Preventie, onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om jongeren in aanraking te brengen met de Joodse gemeenschap. Over die motie werd gisteren gestemd. Voor stemden de fracties van o.a. PvdA, VVD, CDA, CU, PVV en FvD. Tegen waren SP, GroenLinks, Denk en D66.

 

 

 

 

 

 

 Alexander Pechtold benoemd tot erelid D66

D66 D66 VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 09-11-2019 16:02

Alexander Pechtold benoemd tot erelid D66

Voormalig D66-leider Alexander Pechtold is vanmiddag op het partijcongres in Breda benoemd tot erelid van D66. Dat maakte partijvoorzitter Annemarie Spierings bekend. Pechtold werd uitgebreid toegesproken door waarnemend D66 vice-premier Wouter Koolmees.

Koolmees roemde Pechtold als de man die D66 “heeft gered van de politieke dood”. Het erelidmaatschap is de hoogste onderscheiding binnen D66. Slechts een handvol D66’ers ging Pechtold voor, zoals Hans van Mierlo, Els Borst en Jan Terlouw.

Partijvoorzitter Spierings roemde Pechtolds inzet voor de partij: “De bevlogenheid van Alexander liet me in 2010 de stap zetten om lid te worden van D66. Onder andere door zijn inzet voor de vereniging, kwam D66 er vanaf 2006 weer bovenop. Die enorme betrokkenheid bij de vereniging heeft hij altijd vastgehouden en daar zijn we hem heel dankbaar voor.”Koolmees voegde daaraan toe: “Samen met anderen professionaliseerde hij de partijorganisatie. Onder zijn leiding verdrievoudigde het ledental. En hij gaf de partij inhoudelijk weer kleur op de wangen met een duidelijke hervormingsagenda en zijn voortdurende strijd tegen de ideeën van Geert Wilders.”

Pechtold boekte met D66 de ene verkiezingsoverwinning na de andere. In 2014 werd de partij de grootste bij de Europese verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen in datzelfde jaar veroverde D66 meer dan 40 gemeenten, waaronder Amsterdam, Utrecht, Den Haag en Groningen. Onder Pechtold groeide D66 in de Tweede Kamer van 3 zetels in 2006 naar 19 zetels in 2017, de een-na-beste uitslag in de geschiedenis van de partij. Koolmees: “Alleen Hans van Mierlo heeft ooit een hogere uitslag gehaald. Alexander, dan ben je in onze partij een hele grote meneer.”

Koolmees zelf bewaart vooral goede herinneringen aan de vele akkoorden die hij samen met Pechtold namens D66 sloot. Hij memoreerde onder meer het Lenteakkoord in 2012, na de val van het kabinet Rutte-I van VVD, CDA en PVV. En het Herfstakkoord, waarbij D66 in 2015 vanuit de oppositie 500 miljoen euro voor het onderwijs wist te regelen. Koolmees: “Hij durfde vanuit de oppositie z’n nek uit te steken, samen te werken, verantwoordelijkheid te nemen in crisisjaren. Hij is erin geslaagd van D66 weer een relevante partij te maken.”

Wil je het moment terugkijken? Kijk dan hier.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook