Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

104 documenten

Mensenrechtenpenning voor Renske Leijten om toeslagenschandaal

SP SP Nederland 28-10-2022 17:14

Leijten nam de penning van de Liga voor de rechten van de mens in ontvangst: ‘Het is een grote eer om deze prijs te mogen ontvangen. Tegelijkertijd is het diep triest dat Nederlandse volksvertegenwoordigers de mensenrechtenprijs krijgen voor onrecht wat in Nederland is bestreden. Als er iets is wat een staat legitimeert is het het opheffen van verschil van macht en de bescherming van de zwakkere tegen de sterkere. De werknemer tegen de werkgever. De huurder tegen de verhuurder. En de burger ten opzichte van de staat. Dat dit niet is gebeurd is en dat dit nog altijd voortduurt, is zeer zorgelijk. Onze rechtsstaat is niet voor iedereen en de mensenrechten zijn dus niet het eerste waar volksvertegenwoordigers, bestuurders en uitvoerders aan denken. Dat geeft aan dat de strijd niet gestreden is en ook dat we iedereen nodig hebben, om niet weg te kijken en mee te strijden.’

Hülya Kat: Rechtvaardigheid voor Groningers

D66 D66 Nederland 07-08-2022 03:52

Begin volgend jaar verschijnt het onderzoeksrapport van de enquêtecommissie. Naar aanleiding van eerdere parlementaire enquêtes zijn meerdere bewindspersonen afgetreden, maar Kat benadrukt dat dit zeker niet het doel is van het onderzoek. “Dat oordeel moet de politiek vellen. Wij houden ons als commissie bezig met de beantwoording van de onderzoeksvragen. Welke conclusies aan de bevindingen worden verbonden, is aan de Tweede Kamer.”

Belangrijker dan het politieke oordeel is naar haar mening welke opvolging wordt gegeven aan de aanbevelingen. “Mijn hoop is dat de politiek met het rapport in de hand gaat zorgen voor besluiten die Groningen nodig heeft.” De bewoners moeten daarbij volgens Kat het uitgangspunt zijn. “We moeten hén houvast geven dat het anders kan.”

Ook op een andere manier kan de commissie naar haar mening bijdragen aan toekomstperspectief en mogelijk aan herstel van vertrouwen. “Als commissie kunnen we erkenning en herkenning bieden voor het leed dat Groningers is aangedaan, zodat mensen die al jarenlang wachten op duidelijkheid stapje voor stapje weer verder kunnen met hun leven.” Dan moet de overheid wel het boetekleed durven aantrekken, geeft Kat aan. “We moeten de ernst van de situatie duidelijk maken en toegeven waar fouten zijn gemaakt. Alleen door het eerlijke verhaal te vertellen kunnen lessen worden getrokken voor de toekomst.”

Maatregelen tegen armoede en schulden

D66 D66 Nederland 15-12-2021 17:19

‘We moeten echt stappen zetten om armoede en schuldenproblematiek in Nederland tegen te gaan. Veel te veel kinderen groeien op met armoede, waardoor zij niet de kansen in het leven krijgen die ze verdienen. Met concrete en stevige maatregelen moeten we schulden en armoede tegengaan. Daarbij moet de overheid het goede voorbeeld geven, bijvoorbeeld door een verantwoorde incasso. Schulden moeten niet verergerd worden maar juist opgelost. Ik ben blij met de inzet van de coalitie. Uiteraard ben ik pas echt tevreden als we dit ook hebben gerealiseerd. Voor we zover zijn, zijn dit echt goede stappen. Het belangrijkste is nu dat we het gaan waarmaken. Aan de slag dus!‘

Beste Van Weyenberg, Wiersma en Yeşilgöz-Zegerius, leg uw Kamerlidmaatschap neer

SP SP Nederland 16-08-2021 07:09

Het is nog maar kortgeleden, dat wij vieren – allen voor een andere partij – beloofden aan de kiezer dat wij ons in zouden gaan zetten als Kamerlid. Op ons konden ze stemmen, op ons konden ze rekenen, toch? En nu is het vijf maanden verder en nu kunnen jullie kiezers niét op jullie rekenen. Jullie zijn niet beschikbaar voor het Kamerwerk, jullie controleren de regering niet, maar zitten erin!

Wanneer de Kiesraad kijkt of iemand benoembaar is, na de verkiezingen, wordt er gekeken of iemand benoemd kan worden. Vervolgens kijkt de Tweede Kamer zelf of iemand ook kan worden toegelaten tot de Tweede Kamer. Dan mogen er geen onverenigbare functies zijn: een Kamerlid kan bijvoorbeeld geen onderdeel uitmaken van een kabinet. Een uitzondering wordt gemaakt voor gekozen Kamerleden die als demissionair bewindspersoon gekozen zijn. Je mag als Kamerlid niet tegelijkertijd ambtenaar zijn en Kamerlid, of de regering adviseren als lid van de Raad van State en Kamerlid zijn. Dit is niet voor niets: functies en belangen gaan door elkaar lopen. Hoe aardig of hoe integer iemand ook kan zijn: deze ‘incompatibiliteiten’ zijn uitgesloten.

En nu doen jullie het toch? Met het aanvaarden van jullie benoeming als staatssecretaris, zij jullie willens en wetens een onverenigbare functie aangegaan, zónder jullie Kamerlidmaatschap op te geven. Voor mevrouw Yeşilgöz geldt zelfs dat ze noch de nevenfunctie, noch de extra inkomsten heeft gemeld in de daartoe behorende registers van de Tweede Kamer. Jullie zijn alle drie in overtreding van het regelement van de Kamer maar jullie doen in mijn ogen nog iets veel ergers!

Vanuit jullie Kamerlidmaatschap de afgelopen jaren, wéten jullie dat het geen pruimentijd is. Jullie weten hoe het werken als Kamerlid met minimale ondersteuning ten opzichte van ministeries vol met ambtenaren een grote klus is. En nu houden jullie drie belangrijke zetels bezet die ingenomen kunnen worden door mensen die volop hun taak als volksvertegenwoordiger kunnen vervullen: wetten van de regering beoordelen en beter proberen te maken, wetsvoorstellen schrijven, en niet onbelangrijk de regering controleren. Dit alles kunnen jullie niet doen.

Brief aan informateur: “Inhoud en vernieuwing van de politieke cultuur voorop.”

D66 D66 Nederland 09-04-2021 15:40

Deze bovenstaande prioriteiten heb ik ook genoemd in mijn brief aan de verkenners. Ook heb ik daarin gewezen op de noodzaak van een vernieuwing van de politieke cultuur. Naar aanleiding van het debat en de opdracht waar u nu voor staat, wil ik daar in deze brief meer duiding aan geven. Eén van de problemen die ik signaleer, is dat er te weinig echt politiek debat plaatsvindt over de onderwerpen die er werkelijk toe doen.

De afstand tussen coalitiefracties en kabinet is kleiner geworden, waarmee de afstand tussen coalitie en oppositie is toegenomen. Politieke afspraken worden vooraf op een te gedetailleerd en instrumenteel niveau gemaakt. De rol van het parlement moet worden versterkt, waarbij er meer ruimte moet zijn voor gewijzigde inzichten over de uitvoerbaarheid of effecten van beleid en voor goede ideeën uit samenleving en parlement. Of die nu via een coalitie- of een oppositiepartij in het debat worden gebracht: een goed idee is een goed idee. De aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel zijn een goed uitgangspunt om de parlementaire democratie toekomstbestendig te maken.

Daarnaast staat de publieke verantwoording onder druk. Er zijn te veel voorbeelden uit de afgelopen jaren, waarbij pas na te lang doorvragen door media en parlement aan het licht kwam wat er werkelijk gebeurd was. Een gebrek aan heldere, juiste en volledige informatie voedt het wantrouwen tussen Kamer en kabinet. De Kamer moet zich te vaak richten op het achterhalen van wat er werkelijk is gebeurd. Kabinet en Kamer dienen zich er beide van bewust te zijn dat kennis van de waarheid een startpunt is voor verbetering. Hiervoor moet de informatievoorziening aan de Kamer verbeteren. Op de Kamer rust dan de verantwoordelijkheid deze informatie te gebruiken om te leren van gemaakte fouten en het beleid voor mensen te verbeteren.

Daar komt bij dat de overheid steeds strenger wordt voor burgers die fouten maken. De politiek lijkt andere normen te hanteren voor burgers, dan voor zichzelf. Vaak gaat het over het vertrouwen van burgers in de overheid, maar een groot probleem is ook dat de overheid te weinig vertrouwen heeft in burgers. Wie een fout maakt wordt te snel gezien als fraudeur. De combinatie van complexe, vaak wijzigende regelgeving, te weinig aandacht voor de uitvoering van beleid en belemmeringen in de toegang tot de rechtspraak, holt de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid van burgers uit. Dit terwijl de overheid zelf onvoldoende uitvoering weet te geven aan rechterlijke uitspraken, zoals de Urgenda-uitspraak en het stikstofarrest. Een betrouwbare overheid dient zich tenminste zelf aan wetten en regels te houden. Hierbij past ook toetsing van wetten aan de Grondwet.

Meer aandacht voor de menselijke maat, investeren in een meer persoonlijke dienstverlening en ruimte en waardering voor professionals in de uitvoering, conform de aanbevelingen van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties is nodig, evenals een versterking van de rechtsbijstand. Ook de Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag benadrukt het belang van vermindering van complexiteit, meer ruimte voor maatwerk, meer oog voor de menselijke maat en het voorkomen van financiële prikkels voor fraudebestrijding. De aanpak van racisme en discriminatie verdient daarbij bijzondere aandacht, zoals de toeslagenaffaire pijnlijk illustreerde.

In het debat van 1 april jl. heb ik uitgesproken dat het van belang is dat de noodzaak tot verandering bij iedereen doordringt. Dat het nodig is dat politici in woord en daad laten zien te willen en kunnen breken met ingeslepen gewoonten uit het verleden. Dit zal noodzakelijk zijn voor herstel van vertrouwen. Een vernieuwing en verbetering van de politieke cultuur vraagt inspanning van ons allen. In het kabinet en in de Kamer, in de coalitie en in de oppositie. De komende weken moeten uitwijzen of er voldoende vertrouwen kan ontstaan dat deze vernieuwing vorm zal krijgen.

Sigrid Kaag: “Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces.”

D66 D66 Nederland 06-04-2021 18:56

Vandaag heeft de Kamer gedebatteerd over de verkiezingsuitslag. We hebben gesproken over de valse start van de verkenning en het vinden van een weg vooruit. Hoe moeilijk dat ook is, dat is wel wat Nederland nu van ons verwacht.

Wat we nu nodig hebben is rust en een zorgvuldig proces. Daarom heb ik het initiatief genomen om Herman Tjeenk Willink aan te stellen als informateur. Een grote meerderheid van de Tweede Kamer heeft mijn voorstel vandaag gesteund.

Hij krijgt de opdracht bij alle fracties te verkennen op welke wijze de vorming van een kabinet kan plaatsvinden. In het bijzonder zal hij onderzoeken of, en zo ja onder welke voorwaarden, er voldoende vertrouwen tussen partijen bestaat – of weer kan ontstaan – om een breed gedragen weg uit de ontstane impasse te vinden. Het verslag van dit onderzoek zal binnen drie weken worden uitgebracht aan de Tweede Kamer.

SP-succes: Het bindend referendum is een flinke stap dichterbij!

SP SP VVD CDA SGP Nederland 22-09-2020 12:15

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer stemde vandaag voor de SP-wet voor een bindend referendum. Daarmee is een flinke stap gezet in de versterking van onze democratie. Met dit referendum krijgen mensen de mogelijkheid om politici te corrigeren, als die besluiten nemen die een meerderheid van de bevolking écht niet wil.

Initiatiefnemer Ronald van Raak noemt dit referendum de belangrijkste vernieuwing sinds de invoering van het algemeen kiesrecht: ‘Bij de verkiezingen in maart vragen politici het vertrouwen van de kiezers, maar durven de politici de mensen ook de mogelijkheid te geven om hen te corrigeren? Een grote meerderheid van de bevolking wil een bindend referendum. Het idee dat we de politici kunnen terugfluiten helpt om het vertrouwen in de politiek te vergroten.’

Steun de actie voor een bindend referendum!

Alleen VVD, CDA en SGP stemden tegen het wetsvoorstel. Nu gaat de wet naar de Eerste Kamer, waar ook een meerderheid voor het bindend referendum lijkt te zijn. De invoering van dit referendum vraagt wijziging van de Grondwet. Daarom moet na de verkiezingen van 17 maart de wet opnieuw door beide Kamers worden besproken en dan is een tweederde meerderheid nodig. ‘Mensen kunnen bij deze verkiezingen onze politiek een stuk democratischer maken. Door niet te stemmen op VVD, CDA of SGP, de drie partijen die tegen het referendum zijn,’ aldus Ronald van Raak.

Kiezen voor wat telt in de Miljoenennota

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-09-2020 18:50

Door Eppo Bruins op 15 september 2020 om 16:48

Kiezen voor wat telt in de Miljoenennota

Vandaag is het de laatste Prinsjesdag voor de verkiezingen. Een Prinsjesdag die anders is dan anders vanwege de coronacrisis. Dat is ook te merken aan de Miljoenennota, waarin het kabinet presenteert waar het geld aan uitgeeft en waar dat geld vandaan moet komen. In die keuzes laat het kabinet zien wat het belangrijk vindt, wat écht telt. Zeker in de crisis.

Een heel duidelijke keuze van het kabinet is bijvoorbeeld om niet te bezuinigen in crisistijd, maar om flink te investeren. Zo komt het kabinet volgende maand met alweer het derde economische steunpakket om te voorkomen dat mensen hun baan en inkomen verliezen en zo in de armoede belanden. Dat is een goede keuze, vind ik. Het is belangrijk om mensen zo door de crisis heen te loodsen.

In de Miljoenennota zitten een aantal zaken waaraan je het kloppende hart van de ChristenUnie herkent. Dan gaat het bijvoorbeeld om omzien naar elkaar, zeker naar kwetsbare groepen. Zo komt het kabinet – na een mede door mij ingediende motie – dit jaar met een schuldenfonds om mensen met problematische schulden te ondersteunen. Zij verdienen perspectief op een schuldenvrije toekomst.

Of kijk bijvoorbeeld naar steun voor gezinnen. Juist in gezinnen horen liefde en zorg voor elkaar centraal te staan. Die verdienen financiële ruimte. Het is goed dat de inkomstenbelasting omlaag gaat en het kindgebonden budget omhoog gaat, juist voor gezinnen met lage inkomens. In gezinnen groeien onze kinderen op. En mocht dat niet mogelijk zijn, moet het blijven gaan om de zorg en aandacht voor het ene kind. Het is mooi dat het kabinet 300 miljoen euro uittrekt voor de jeugdzorg.

In de keuzes die je maakt, kun je als kabinet ruimte bieden aan wat je wil, maar ook extra belasten wat je níet wil. Zo komt het kabinet snel met een CO2-heffing voor de industrie. Op deze manier stimuleren we het beperken van de CO2-uitstoot, en kiezen we daarmee voor de schepping.

Economische groei zorgt niet altijd voor bloei van de samenleving. Kijk bijvoorbeeld naar de sterke groei van de huizenprijzen. De economie groeide de afgelopen jaren, maar voor starters werd het steeds moeilijker om een betaalbare woning te vinden. Ik vind het een goede keuze van het kabinet dat het meer geld beschikbaar stelt om woningbouw te stimuleren. Starters op de woningmarkt hoeven bij het kopen van een huis geen overdrachtsbelasting meer te betalen, de verhuurderheffing gaat omlaag en woningcorporaties krijgen meer financiële armslag om te investeren in renovatie en verduurzaming van huurwoningen.

Natuurlijk staan er nog veel meer maatregelen, getallen en bedragen in de Miljoenennota. Achter die cijfers zitten de keuzes die je maakt. Keuzes die verschil maken in levens van mensen: voor goede zorg, financiële rust, een betaalbare woning. De ChristenUnie vindt het goed dat het kabinet daarbij vooral oog heeft voor de laagste inkomens, jongeren op de woningmarkt en mensen met schulden. Juist in crisistijd is het – nog meer dan anders – nodig om kwetsbare groepen in de samenleving te ondersteunen en aandacht te hebben voor wat echt telt.

Meer weten over de Miljoenennota? Bekijk dan de nieuwste aflevering van 'Facts Friday':

Coalitie rent Kamer uit

PVV PVV D66 VVD CDA Nederland 14-08-2020 08:30

Geert Wilders: ‘‘VVD-Minister Van Ark weigert salarisverhoging zorgpersoneel in verband met zorgelijke financiële situatie in Nederland. MAAR WEL 40 MRD AAN FRANKRIJK SCHENKEN die hun zorghelden wél een hoger salaris geven! Van ons geld!!’’

Geert Wilders: ‘‘Ik zie net in de gang de heer Pieter Heerma - fractievoorzitter van het CDA - wegrennen uit de Tweede Kamer omdat hij te laf is om te stemmen over de motie over een beter salaris voor zorgmedewerkers!’’

Geert Wilders: ‘‘Coalitie wil niet stemmen over mijn motie om salarissen zorgpersoneel te verhogen en rent daarom weg uit Kamer om te zorgen dat er geen quorum is en er niet kan worden gestemd. Ondemocratisch, lafhartig en pure parlementaire sabotage. Voor deze motie renden CDA, VVD, D66 en CU de Kamer uit. En saboteerden ze de stemmingen. Behalve laf en ondemocratisch toont het vooral een totaal gebrek aan respect voor alle zorgmedewerkers aan. Ik zal de motie zo snel mogelijk weer in stemming brengen!’’

Uitleg stemming coronadebat

ChristenUnie ChristenUnie Partij voor de Vrijheid Nederland 13-08-2020 18:22

Door Webredactie op 13 augustus 2020 om 12:31

Gisteren had het Kamerdebat over het coronabeleid een weinig verheffend einde. Dat vraagt om enige uitleg.

Na vrijwel ieder coronadebat zijn er stemmingen. Daarover stemmen we per fractie en daar zijn twee leden van iedere fractie bij aanwezig. Als de stemmen staken, wordt er later hoofdelijk gestemd.

In verband met de gezondheidsvoorschriften rond de coronacrisis heeft de Tweede Kamer dit voorjaar daar werkafspraken over gemaakt en tot nu toe hielden alle fracties zich hieraan.

De afspraak is dat een hoofdelijke stemming plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment. Alle Kamerleden moeten dan namelijk aanwezig zijn. Meestal is dat op de dinsdag na het indienen van de motie. Deze afspraak geeft aan Kamerleden de mogelijkheid om zoveel mogelijk thuis te werken en voorkomt dat ook al het Kamerpersoneel in de Kamer aanwezig moet zijn en we vervolgens onvoldoende afstand kunnen bewaren.

Dat proberen we nu net zoals iedere Nederlander te doen.

Toen gisteren de stemmen staakten over een motie van de SP, hield Lilian Marijnissen dan ook haar motie aan zodat de Tweede Kamer daar later hoofdelijk over zou kunnen stemmen. Conform afspraak. Toen de stemmen staakten bij een PVV-motie vroeg Geert Wilders om een hoofdelijke stemming en dat is niet conform de eerder gemaakte afspraken.

We konden vier uur schorsen om iedereen terug te laten komen uit het hele land.

Er konden ook een aantal Kamerleden vertrekken waarmee de stemming op dat moment niet door kon gaan en de motie later in stemming zou komen.

Om die reden was bij de laatste stemming alleen Carla Dik-Faber nog namens onze fractie aanwezig.

De fout die we gisteren hebben gemaakt, is dat we dit dilemma niet tijdens de regeling in de plenaire zaal hebben uitgelegd. Er is niemand van de coalitiepartijen naar voren gelopen om de keuze toe te lichten en het gesprek met de oppositie aan te gaan. Dat had wel gemoeten.

En het is duidelijk dat de dit voorjaar gemaakte afspraak nu niet meer werkt. We zijn benieuwd of de voorzitter nu met nieuwe veiligheidsvoorschriften komt en wij voortaan met alle leden in de Tweede Kamer aanwezig moeten zijn. Als dat de nieuwe afspraak wordt, dan zullen we dat doen.

Uiteraard zal de hoofdelijke stemming over de PVV-motie op een later moment plaatsvinden. De voorzitter plant die stemming binnenkort in.