Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

1627 documenten

Nieuwe subsidie in het najaar 2023 voor inwoners van de gemeente Veendam!

GemeenteBelangen Veendam GemeenteBelangen Veendam Veendam 01-12-2023 10:39

In het najaar van 2023 wordt het voor inwoners van Veendam mogelijk om een subsidie tot € 10.000,- aan te vragen voor het verduurzamen en/of verbeteren van een koopwoning. Het geld is bedoeld voor woningen die niet in het versterkingsprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) zitten, maar wel in het gebied staan waar de waardedalingsregeling geldt.

Het aanvragen kan stapsgewijs in november en december per postcode in de gemeente Veendam. Deze stapsgewijze openstelling van het SNN heeft te Voor mensen met een koopwoning in Sorghvliet wordt op donderdag 7 december 2023 een informatieavond georganiseerd. De gemeente Veendam en Jouwbespaarcoach.com vertellen over de subsidies die er zijn en wat u kunt doen om uw woning te verduurzamen. maken met het feit dat men de aanvragen beheersbaar wil verwerken. U hoeft zich echter ook niet te haasten want u hebt tot 31 december 2025 de tijd om een aanvraag in te dienen.

We kunnen ons bij GemeenteBelangen voorstellen dat u over deze subsidie-mogelijkheid vragen heeft en dat u het misschien lastig vindt om een aanvraag digitaal te plaatsen. Ook de gemeente Veendam biedt de mogelijkheid tot hulp bij het realiseren van een aanvraag. U kunt dan gratis gebruik maken van de Bespaarcoach via

. De bespaarcoach is een initiatief van een aantal gemeenten in Oost-Groningen, waaronder Veendam. We denken dat u met het benaderen van de bespaarcoach voldoende voldoende zicht krijgt hoe u uw aanvraag op de goede wijze kunt gaan indienen.

Voor mensen met een koopwoning in Sorghvliet wordt op donderdag 7 december 2023 een informatieavond georganiseerd. De gemeente Veendam en Jouwbespaarcoach.com vertellen over de subsidies die er zijn en wat u kunt doen om uw woning te verduurzamen. Voor meer informatie over deze avond KLIK HIER.

Heeft u toch nog hulp nodig en blijven er de nodige vragen? GemeenteBelangen helpt u graag verder. U kunt altijd gebruik maken van ons mailadres om eventuele vragen aan ons te richten: info@gemeentebelangenveendam.nl

( We willen u met klem waarschuwen voor de vele advertenties met daarin de aanbieding om uw aanvraag te doen plaatsvinden. Deze aanbiedingen zijn niet gratis.)

Column Niels van der Heijden – Bedrijventerreinen

Bladel Transparant (BT) Bladel Transparant (BT) Bladel 24-11-2023 10:49

In onze gemeente hebben we verschillende bedrijventerreinen waarop een grote diversiteit aan bedrijven en andere organisaties zijn gevestigd. Bedrijventerreinen zijn voor onze gemeente van essentieel belang. In een onderzoek van Elsevier dit jaar naar industriële toplocaties, werd dit nog eens bevestigd.

Een van de pijlers van dit onderzoek is werkgelegenheid. Voor elke gemeente, maar zeer zeker voor de regio, is het een vanzelfsprekendheid dat hieraan prioriteit wordt gegeven. Op het gebied van bijvoorbeeld wonen, brengt dit grote uitdagingen met zich mee. Het is daarom van groot belang dat we hierop een goede visie ontwikkelen en met elkaar in gesprek moeten gaan om de juiste afwegingen te maken bij de ontwikkeling van bedrijventerreinen.

Ondernemers

Wat onze bedrijventerreinen sterk maakt, zijn de prachtige bedrijven die er gevestigd zijn. Van klein tot groot en in welke branche dan ook, in onze gemeente zijn ze gevestigd. Bladel Transparant vindt dat dit minimaal zo moet blijven. De gemeente moet hier samen met de bedrijven, ondernemers en het OBGB (ondernemersvereniging) erken aan het vitaal houden van deze bedrijventerreinen. Daardoor kunnen we zorgen dat we die toplocatie blijven die we nu zijn en blijft het aantrekkelijk voor ondernemers om zich in onze gemeente te vestigen. Een gezonde en duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen is niet alleen gunstig voor ondernemers, maar ook voor de leefbaarheid en het welzijn van onze gemeenschap.

Toekomstbestendig

Het is natuurlijk fantastisch dat het KBP in Hapert bijna uitverkocht is. We zijn allemaal trots op wat er hier is neergezet en hoe het ingericht is. Logisch dat de afgelopen jaren alle ogen hierop waren gericht. Waar we echter nu absoluut aan moeten gaan werken, is het moderniseren en vitaal houden van onze bestaande bedrijventerreinen zodat het hier prettig ondernemen blijft.

Maar er zijn ook andere uitdagingen die we aan moeten gaan: denk aan de bereikbaarheid, infrastructuur, openbare ruimte, groen, veiligheid en klimaat.

Ook een belangrijk thema, vooral nu maar ook in de toekomst, is energie. Hier zullen we met de ondernemers, OBGB en gemeente samen moeten werken om te zorgen dat deze essentiële voorziening op orde blijft.

Wij zijn ervan overtuigd dat onze Wethouder Hetty van der Hamsvoort de juiste persoon is om deze uitdagingen samen met de ondernemers aan te pakken en te zorgen dat deze prachtige bedrijventerreinen gemoderniseerd worden en behouden blijven.

“KBP 2’’

Het KBP in Hapert is zo goed als uitverkocht, maar wat nu? Het is van belang te onderzoeken wat de toekomstige behoeften zijn en welke richting we op willen. Deze behoefte is samen met het OBGB gepeild in de gemeente. Hieruit bleek dat onze ondernemers zeker niet stil zitten en op zoek zijn naar nieuwe kavels om wellicht hun bedrijf uit te breiden of te verplaatsen zodat er ruimte ontstaat voor nieuwe bedrijven op de oude locatie.

We zullen hiervoor met omliggende gemeente moeten samenwerken om te zorgen dat we voor alle bedrijven een passende locatie hebben zodat de werkgelegenheid in onze regio behouden blijft.

Als Bladel Transparant zullen we ons de komende periode inzetten om acties te ondernemen om bedrijventerrein te vitaliseren en uitbreidingsmogelijkheden te verkennen.

Niels van der Heijden

Raadslid Bladel Transparant

N.vanderHeijden@bladel.nl

Schriftelijke vragen Vingerhoekhof

ChristenUnie ChristenUnie IJsselstein 22-11-2023 20:27

https://ijsselstein.christenunie.nl/k/n6085/news/view/1465495/50706/Vingerhoekhof.pngHoe maakt het college, in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid, de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

De fractie heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college over de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

Vraag 1: In hoeverre vindt het college dat de gerealiseerde herinrichting recht doet aan de oorspronkelijke plannen? Heeft er een evaluatie plaatsgevonden? Wat waren hiervan de bevindingen? Zo niet, staat er nog een evaluatie gepland?

Antwoord:

De inrichting van het Vingerhoekhof is betrokken in het Toekomstbeeld binnenstad en ook ter sprake gekomen op de bijeenkomsten met bewoners, ondernemers en maatschappelijk middenveld. Op de eerste plaats vanuit de vraag wat de betekenis van de Vingerhoekhof is voor de binnenstad en vervolgens welke inrichting daarbij aansluit. Hierbij is een integrale afweging gemaakt van opgaven en belangen, waaronder klimaatadaptatie en leefbaarheid. Conclusie is dat de Vingerhoekhof een belangrijke rol heeft als terras- en evenementenlocatie en dat daarnaast de verblijfskwaliteit versterkt kan worden, onder andere door vergroening. Het autovrij en vergroenen van de Vingerhoekhof is onderdeel van de uitvoeringsagenda. Het Toekomstbeeld binnenstad en uitvoeringsagenda zullen ter besluitvorming worden aangeboden in de raadsvergadering van 23 november.

Vraag 2: Is het mogelijk inzicht te krijgen in alle afgegeven terrasvergunningen (en andersoortige vergunningen) voor de horeca in de binnenstad? Dus zowel voor het Vingerhoekhof als voor de andere binnenstad locaties?

Antwoord:

Ja, het is mogelijk om inzicht te krijgen in de exploitatievergunningen en/of Alcoholwetvergunningen. Een aparte terrasvergunning bestaat niet, het terras is onderdeel van de exploitatievergunning. Momenteel zijn er 110 exploitatievergunningen verstrekt.

Vraag 3: Is het mogelijk om inzicht te krijgen in de kosten die de gemeente maakt rondom de met deze vergunningen verleende rechten en welke inkomsten (leges) daar tegenover staan?

Antwoord:

Vraag 4: Kunt u aangeven op welke manier de aanvraag van deze vergunningen verloopt en op welke manier omwonenden geïnformeerd worden (publicatie / inzicht) en de gelegenheid krijgen om te reageren op aangevraagde vergunningen? Is het voor inwoners eenvoudig om inzage te krijgen in de rechten en plichten die uit deze vergunningen voortvloeien?

Antwoord:

De aanvrager dient de aanvraag voor een horeca inrichting (exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning) in bij de gemeente IJsselstein. De vergunningverlener beoordeelt (namens de burgemeester) of de aanvraag voldoet aan artikel 2:28 van de APV. Om te voldoen aan art. 2:28 van de APV worden diverse partijen bij de aanvraag betrokken: politie, ODRU, Team Ruimte en Projecten, en voor de wet Bibob het RIEC MN (Regionaal Informatie- en Expertise Centrum Midden-Nederland) en de Belastingdienst.

Een verstrekte exploitatievergunning en/of Alcoholwetvergunning wordt gepubliceerd op: www.officielebekendmakingen.nl.

Inwoners kunnen uiteraard altijd een afspraak maken bij de gemeente IJsselstein om de verleende vergunning in te zien.

Vraag 5: Kunt u aangeven op welke manier de handhaving van deze vergunningen plaatsvindt? Wat gebeurt er proactief en reactief. Welke metingen worden gedaan. Hoeveel klachten komen binnen, waar gaan deze klachten over en wat wordt ermee gedaan?

Antwoord:

Toezicht op de afgegeven vergunning gebeurt proactief door op regelmatige basis de voorwaarden/voorschriften bij een afgegeven vergunning te controleren. Bij overtreding van voorwaarden/voorschriften vindt handhaving plaats. Daarbij wordt altijd eerst het gesprek aangegaan en wanneer dat onvoldoende resultaat oplevert een handhavingstraject opgestart. Dat leidt in het uiterste geval tot het opleggen van een bestuursrechtelijke maatregel. Wanneer er signalen binnenkomen dat overtreding plaats vindt op een afgegeven vergunning leidt dat ook tot een controle. Klachten komen op diverse plaatsen binnen, afhankelijk waar de klacht over gaat. Dat kan zijn bij de politie, de ODRU of de gemeente. Opvolging van klachten vindt vaak door diezelfde partijen plaats. Wanneer een klacht thuishoort bij een andere partij wordt deze doorgestuurd.

Vraag 6: Wat is de status van het nieuwe evenementenbeleid en de status van de werving van de nieuwe beleidsmedewerker? (n.a.v. beantwoording vragen in februari 2023)

Antwoord:

Het evenementenbeleid zal in 2024 worden geactualiseerd. De Consulent Dienstverlening, trekker van dit proces, is gestart in juli 2023.

Vraag 7: In hoeverre is het college op de hoogte van eventuele plannen voor (extra) evenementen op/rond de Vingerhoekhof?

Antwoord:

Iedere aanvraag voor een evenement, waar dan ook in IJsselstein, wordt in behandeling genomen en beoordeeld aan de hand van het evenementenbeleid. In het 2-wekelijks veiligheidsoverleg met politie en handhaving wordt de burgemeester op de hoogte gehouden van de stand van zaken omtrent de evenementen.

Vraag 8: Hoe maakt het college, in afwachting van het nieuwe evenementenbeleid, de afweging tussen de belangen van de bewoners van de binnenstad en de belangen van o.a. de (horeca) ondernemers die vergunningen aanvragen?

Antwoord:

In afwachting van het geactualiseerde evenementenbeleid wordt het evenementenbeleid uit 2010 gevolgd. Op iedere aanvraag voor een evenement wordt advies gevraagd aan de Veiligheidsregio Utrecht en de politie. Bij het al dan niet verlenen van een vergunning worden ook geluidsnormen, de APV, de verkregen adviezen en de belangen van ondernemers en inwoners gewogen.

Open Nieuwstraat Kockengen

ChristenUnie ChristenUnie Stichtse Vecht 14-11-2023 13:15

https://stichtsevecht.christenunie-sgp.nl/k/n28038/news/view/1464972/450154/Nieuwstraat Kockengen.jpgCommissielid Johan Boele was vrijdag 10 november namens de fractie ChristenUnie-SGP aanwezig bij de 'Open Nieuwstraat Kockengen'. Daarmee laten we zien dat we oog hebben voor de kernen in onze gemeente met haar inwoners en ondernemers

Er was een hartelijk welkom door de ondernemers met erwtensoep een patatje of een kopje koffie. Voor iedereen was er wel iets bij.

In Kockengen, een van de woonkernen in Stichtse Vecht, zien we gelukkig nog actieve ondernemers die al hun energie inzetten om er voor de dorpsbewoners te willen zijn. Voor het dorpsleven, voor de onderlinge contacten, voor je dagelijkse boodschappen. Maar ook voor begeleiding van je verbouwing en je financieel advies. Het is er gewoon allemaal in Kockengen.

Er was gesprek tussen ondernemers en bewoners maar ook met de mensen van de lokale politiek.Het deed ons goed om ook daar en op die wijze elkaar te horen en te zien.

Wij vinden dat de gemeente moet doen wat in haar vermogen ligt om de leefbaarheid in de woonkernen van Stichtse Vecht op peil te houden. Maar onze dank gaat toch vooral uit naar mensen en bedrijven als Bloemsierkunst Carolien, Regiobank, Goed werk winkel, Abrona kunst en koffie, Slagerij Henk Langelaar, Henriette’s Kapsalon en Rijking Bouwkundig advies.

Goed gesprek met Baarnse ondernemers

VVD VVD Baarn 14-11-2023 08:31

https://baarn.vvd.nl/nieuws/54265/goed-gesprek-met-baarnse-ondernemers

Maandagavond 13 november deed de Minister van Economische Zaken en Werkgelegenheid, Micky Adriaansens, ons vorstelijke Baarn aan voor een gesprek met lokale ondernemers en onze leden. Wij konden veel vragen aan haar stellen en het kwam tot een goede discussie over onderwerpen die van belang zijn voor ondernemers.

De ontmoeting vond plaats in een toepasselijke locatie: de prachtige winkel van Wim Hogeveen, dus veel dank aan onze gastheer!

Ondersteuning voor De Höfte in 2024

Solidair Oldenzal (SO) Solidair Oldenzal (SO) Oldenzaal 13-11-2023 08:09

Amendement van Solidair Oldenzaal betreffende bespreekvoorstel ‘voorstel tot het vaststellen van de Programmabegroting 2024 inclusief bijlagenboek’.

Solidair Oldenzaal is voor ondersteuning van De Höfte omdat deze een zeer belangrijke educatieve bijdrage levert aan de gemeenschap. Alleen mag deze ondersteuning gepaard gaan met een onafhankelijke verkenning van de noodzaak van de bijdrage. Onderstaand het amendement door Solidair Oldenzaal ingevoerd.

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen 13 november 2023 stelt voor de tekst

1. vast te stellen de Programmabegroting 2024, inclusief:

de daarin opgenomen voorstellen aanvullend en nieuw beleid;

budgetautorisatie zonder nadere besluitvorming voor kredieten:

Vervanging speelvoorziening Openbaar Groen: € 75.000;

Uitvoering audit Wet Politiegegevens: € 20.000;

het hierin opgenomen dekkingsplan, inclusief de voorgestelde tarieven OZB, afval en riool zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen;

het bij de begrotingsstukken behorende bijlagenboek 2024;

2. dat de voorstellen aanvullend/nieuw beleid met betrekking tot de volgende onderdelen nadere bespreking/autorisatie vergen in de gemeenteraad en daarom t.z.t. voor definitieve besluitvorming nog worden geagendeerd voor de gemeenteraad:

de kredieten uitvoering GRP 2024;

uitvoering verkeersknelpunten 2024;

de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de binnen- en buitensportaccommodaties;

de overige voorstellen 2024 met betrekking tot de onderwijshuisvesting.

met dien verstande dat in de programmabegroting 2024 een extra structurele financiële bijdrage van maximaal 65.000 euro per jaar wordt gereserveerd voor natuur-en milieu-educatief centrum De Höfte, mits de daadwerkelijke uitkering van dit bedrag vergezeld gaat met een door een onafhankelijke verkenner gegeven oordeel waarin duidelijk wordt dat extra gelden noodzakelijk zijn voor de te voeren bedrijfsvoering en deze structurele lasten te dekken uit de Algemene Reserves.

a) Milieu- en educatief centrum De Höfte een belangrijke maatschappelijke voorziening is;

b) De Höfte een duidelijke meerwaarde heeft voor de Oldenzaalse gemeenschap;

c) De doelstellingen van de Höfte naadloos aansluiten bij de doelstellingen die de gemeente Oldenzaal via allerlei beleidsvelden onderschrijft;

d) Door het ontbreken van financiële slagkracht deze educatieve en maatschappelijke functie verloren dreigt te gaan;

e) Het college en het bestuur van De Höfte niet nader tot elkaar kunnen komen;

f) De handreiking van het college aan het bestuur van De Höfte om een onafhankelijke verkenner aan te stellen niet is geaccepteerd;

g) Er nog ruimte is voor De Höfte om ook via andere bronnen financiële of fysieke ondersteuning (denk bijvoorbeeld aan nieuwe onderwijsfunctie Vrije School de Zevenster) te ontvangen;

h) Desondanks de gemeente ook een verantwoordelijkheid heeft om haar voorzieningenniveau zo goed als mogelijk overeind te houden;

i) De financiële situatie van de gemeente niet dusdanig is dat het onverantwoord is om een extra financiële bijdrage te geven om De Höfte te ondersteunen;

j) Een gevraagde structurele extra bijdrage van 65.000 euro zonder resultaatverplichting geen garanties biedt dat dit zal leiden tot een gezonde toekomst;

k) Het daadwerkelijk verkrijgen van de begrote extra substantiële structurele bijdrage onderbouwd moet worden met een gedegen exploitatieopzet;

l) Dit onderbouwd kan worden door de door het college aan De Höfte aangereikte onafhankelijke verkenner;

m) Deze constructie wel leidt tot voldoende financiële waarborgen en kansen voor een gezonde toekomst van De Höfte, zonder dat de gemeente hierdoor onverantwoorde financiële risico’s loopt.

Ingediend door Solidair Oldenzaal

Licht op onze Plechelmus

Solidair Oldenzal (SO) Solidair Oldenzal (SO) Oldenzaal 13-11-2023 08:00

Motie – interne aanlichting glas-in-lood-ramen Plechelmus-basiliek

Solidair Oldenzaal wil graag de Plechelmus, onze trots, een mooiere uitstraling in de avonduren geven door de glas-in-lood ramen van binnenuit te verlichten. Dit gaat een zeer mooi effect geven in de avonduren. De motie is als volgt ingediend:

De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op 13 november 2023

1. Het Sint-Plechelmusplein in de avonduren een donkere uitstraling heeft;

2. Het verhogen van sfeer en beleving in de binnenstad één van de speerpunten is in het binnenstadsbeleid

1. De Plechelmusbasiliek bij elke Oldenzaler een warm gevoel oproept;

2. De basiliek prachtige glas-in-lood-ramen heeft;

3. Verlichting van glas-in-lood-ramen de basiliek nog meer allure geeft;

4. Het aanlichten van glas-in-lood van binnenuit een prachtig contrasterend effect geeft in de avonduren;

5. Dit effect bijdraagt aan meer sfeer en beleving van het Sint-Plechelmusplein;

6. Financiering van de aanlichting niet per definitie door de gemeente bekostigd hoeft te worden;

7. Het zoeken van draagvlak bij onze binnenstadspartners een logisch vervolg is op de verleende ‘Reserves Binnenstad en Vastgoed’ van 1.500.000 euro

1. Samen met de binnenstadspartners toe te werken naar de aanlichting van de glas-in-lood-ramen van de Plechelmus-basiliek;

2. Te zoeken naar financiële impulsen om dit plan te bekostigen en daarbij binnenstadspartners aan te moedigen deel te nemen in de financiering;

3. De raad over de voortgang te informeren;

4. Bij geen haalbare financiële kaderstelling de raad hiervan op de hoogte te brengen en daarbij inzichtelijk te maken op welke wijze het plan wel financieel gedekt kan worden.

Ingediend door de fractie van Solidair Oldenzaal

Hart voor Medemblik neemt voortouw in aanpak schuldenproblematiek voor ondernemers

Hart voor Medemblik Hart voor Medemblik Medemblik 09-11-2023 20:08

Wognum – Hart voor Medemblik, onder leiding van raadslid Niels de Waal, een belangrijke motie ingediend die gericht is op de preventie en curatie van schuldproblematiek onder ondernemers in de gemeente. Deze motie roept op tot een nadrukkelijke focus op deze kwestie in de geplande evaluatie van de gemeentelijke schuldhulpverlening.

Niels de Waal benadrukt het belang van deze stap: “Het is essentieel dat we onze lokale ondernemers ondersteunen, vooral in deze uitdagende tijden. Schuldenproblematiek kan diepe impact hebben, niet alleen op de ondernemers zelf, maar ook op de economische gezondheid van onze hele gemeente.”

De motie roept het college op om tijdens de evaluatie en actualisatie van de schuldhulpverlening specifiek aandacht te besteden aan een lokale aanpak voor ‘schuldondernemers’. Dit betekent dat er gezocht wordt naar oplossingen die niet alleen gericht zijn op financiële steun, maar ook op het bieden van structurele hulp om de onderliggende oorzaken van schulden aan te pakken.

Met deze motie toont Hart voor Medemblik haar toewijding aan de welvaart en het welzijn van alle inwoners, inclusief de ondernemers. De partij gelooft dat door samen te werken en op maat gemaakte oplossingen te bieden, de gemeente Medemblik sterker en veerkrachtiger zal worden

PPA: Spreek met CPO-initiatiefnemers!

PPA PPA Sint-Michielsgestel 23-10-2023 18:39

SINT-MICHIELSGESTEL – In de raadsvergadering van september heeft de PPA een motie ingediend voor een CPO-pilot. De motie vraagt het college in gesprek te gaan met CPO-projecten die reeds bekend zijn binnen de gemeente. De motie die hiertoe werd ingediend door de PPA werd uiteindelijk gesteund door alle partijen. Door deze brede steun ontstaan er meer kansen voor bijzondere woonvormen binnen onze gemeente. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is er daar volgens de PPA zeker één van.

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van sociale projectontwikkeling waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk ontwikkelaar en opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouwproject. Aan CPO-initiatieven ontbreekt het niet in de gemeente Sint-Michielsgestel. Helaas, hoort de PPA dat deze initiatiefnemers tegen een dichte deur aanlopen. De motie moet ervoor zorgen dat de gemeente niet over initiatieven spreekt, maar vooral mét hen spreekt. Zo vorm je een gesprek over wat er wel kan en niet over wat er niet kan.

De PPA stimuleert met de ingediende motie om inwoners meer ruimte te geven op de mogelijkheid om samen een bouwproject te starten. Zo’n project kan juist gaan voldoen aan de wensen en behoeftes van onze inwoners op het gebied van wonen, welzijn en/of zorg. Hiermee geef je ruimte om creatief te kijken naar alle mogelijke woonvormen. De PPA is van mening dat je als gemeente ook kunt leren van inwoners en je niet een leidraad moet opstellen alvorens een project te kunnen starten.

In het ‘Programma volkshuisvesting en wonen, zorg en welzijn’ dat op de agenda van de gemeenteraad stond, wordt een grote ambitie omschreven om te komen tot voldoende woning- en voorzieningenaanbod binnen de gemeente Sint-Michielsgestel. “Hoge ambities in het programma hebben hoge ambities in de uitvoering nodig. Dit kan alleen maar als je lef toont en het anders durft te doen”, volgens Ingrid Buckx van de PPA.

Met de motie genaamd ‘CPO, de pilot’ jaagt de PPA het goede gesprek en de mooie initiatieven aan. De PPA wil dat er binnen het programma naast ruimte geven aan inwoners en ze actief oproepen, ook daadwerkelijk ruimte gemaakt wordt in de uitvoering van het woningbouwprogramma. Een belofte aan onze inwoners en vanuit ons partijprogramma die we graag nakomen.

Wie organiseert de Ambachtse Kerstmarkt?

VVD VVD Hendrik-Ido-Ambacht 23-10-2023 08:00

Een Kerstmarkt in Ambacht. Dat was de uitkomst van een debat over het voorstel van D66-er Marijke Gommans om winkeliers voor dit jaar toestemming te verlenen om de deuren te openen op zondagen 24 en 31 december. Hoewel dat niet past binnen het coalitieakkoord, stelde VVD-er Daan van den Wollenberg een Ambachtse Kerstmarkt voor, omdat die ruimte er tegenwoordig wel is op zondag. Nu rest de vraag: wie gaat de Kerstmarkt organiseren?

https://hiambacht.vvd.nl/nieuws/53983/wie-organiseert-de-ambachtse-kerstmarkt

© Cees van Meerten & ...

Vóór en dóór Ambachters

"Een Kerstmarkt kan veel partijen de ruimte bieden om betrokken te raken en een bijdrage te leveren aan een evenement dat voor iedereen wat te bieden heeft," zegt Daan. Het ligt voor de hand dat ondernemers een hapje of drankje aanbieden of wellicht een kraampje inrichten met andere producten. Ook is het denkbaar dat maatschappelijke partijen, zoals het hospice, een extra bijdrage kunnen ophalen. En wellicht willen culturele partners een opvoering, zoals een toneelstuk of muziek verzorgen. "Het kan echt een evenement vóór en dóór Ambachters worden," vat Marijke het samen.

Ambachtse saamhorigheid

Een aanvraag voor een evenement moet goedgekeurd worden door de burgemeester, maar dat zien de fractievoorzitters met vertrouwen tegemoet. "Een gemoedelijke Kerstmarkt met ruimte voor iedereen past uitstekend bij Ambacht," zegt Daan. Marijke vult aan "de saamhorigheid in ons dorp is heel belangrijk. Een Kerstmarkt onderstreept dat en draagt daar ook aan bij." Voordat er iets goed te keuren valt, blijft het echter de vraag of een organisator deze handschoen oppakt. "Wij hopen dat van harte. Het zou namelijk echt iets toevoegen voor Ambacht en kan jaarlijks terugkeren," besluiten de fractievoorzitters.