Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

'Rustig te midden van de woelige golven' - Bijdrage #APB2020

SGP SGP VVD CDA Nederland 16-09-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van Kees van der Staaij tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van 16 september 2020.

We komen er allemaal vaak langs. Maar je loopt er meestal zomaar achteloos aan voorbij. Ik doel op dat grote standbeeld van Willem van Oranje, dat al sinds 1848 hier op het Plein staat. Heeft u het weleens rustig bekeken? Eerlijk gezegd ben ik het pas kort geleden gaan doen. Dat kwam omdat er over standbeelden het nodige te doen was. Verlichte mensen waren druk in de weer om standbeelden te bekritiseren of zelfs omver te halen. Ze waren erachter gekomen dat die mensen uit het verleden geen heiligen waren, maar kinderen van hun tijd. Om die reden vonden ze de standbeelden van die ooit goede mensen nú fout. Daarom heb ik enkele van die beelden eens beter bekeken. 

Terug naar het Plein. Ik wil het vandaag maar over één klein onderdeel van dat monumentale standbeeld van Willem van Oranje op het Plein hebben. Op de sokkel (aan de kant van ingang Plein) trof mij een afbeelding van een ijsvogel die vliegt boven een woelige zee. Heel bijzonder is dat zijn nest met jongen rustig op de golven deint. Ziet u het voor zich?

Deze afbeelding heeft een omschrift. Daar staateen Latijnse spreuk: 'saevis tranquillus in undis'. Ik wist niet precies wat dit betekende. Maar vaag herinnerde me dat ik bij een goede vriend weleens een boek met diezelfde titel in de boekenkast had zien staan. Dat boek heb ik opgesnord. Het blijkt een toelichting op het beginselprogramma van de ARP te zijn, de Antirevolutionaire Partij, in 1980 opgegaan in het CDA. Een dik boek van bijna 600 bladzijden uit 1934 van de bekende Hendrikus Colijn, minister-president van vijf kabinetten in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. Colijn was zo vriendelijk een vertaling te geven van de Latijnse term: “kalm te midden van grimmige golven.” 

https://www.sgp.nl/actueel/rustig-te-midden-van-de-woelige-golven--bijdrage-apb2020/12517

Spreuk en vogel zijn ook te zien op het grafmonument van Oranje in de Nieuwe Kerk in Delft. Het was een van de lijfspreuken van Willem de Zwijger, om zijn kalme vastberadenheid te beklemtonen in de onrust van zijn tijd, de Tachtigjarige Oorlog. IJsvogel en spreuk hebben een lange geschiedenis. Zo is er op verzoek van Charlotte de Bourbon, echtgenote van de Prins, in 1577 een speciale penning geslagen met aan de ene kant de prins en aan de andere zijde de lijfspreuk met ijsvogel. Dit beeld gaat terug op de Griekse mythe dat de ijsvogel zijn nest boven de golven bouwt en daarmee de hoge golven trotseerde. Daarmee stond het prachtige diertje symbool voor trouw en onverzettelijkheid. 

Ere, wie ere toekomt, vicepremier De Jonge heeft negen jaar geleden al op twitter een foto geplaatst van een wandkleed met daarop dezelfde tekst, 'saevis tranquillus in undis', rustig temidden van woelige baren. De Jonge maakte in die tweet ook gelijk de toepassing: past mooi bij het begrotingsproces… Daarmee kom ik tot de politieke toepassing. Inderdaad, ook nu is de lijfspreuk van de Vader des Vaderlands een gepast motto: rustig temidden van de woelige baren: Rust en kalmte bewaren, maar tegelijk alert en waakzaam zijn, een vaste koers varen.

De golven van de coronacrisis zijn heftig. Een minuscuul virus dat zo’n beetje heel de wereld lam legt. Corona doet ons beseffen dat wij mensen niet alles in de hand hebben. Het is een indringende waarschuwing tegen menselijke overmoed. De golven zijn in ons land minder hoog geworden, maar de storm is nog niet voorbij. Veel mensen zijn in rouw, omdat zij dierbaren zagen wegvallen. Veel zorgwerkers komen nog bij van alles wat er gebeurd is. Zij verdienen royale en ruimhartige steun, ook financieel.

Het coronabeleid vraagt behoedzaamheid, nauwkeurigheid. Zowel te weinig doen als te veel doen kan grote schade aanrichten. Hoe onverwacht de coronagolf op ons afkwam, het overheidsoptreden tegen besmettelijke ziekten is niet nieuw. Ook hier kan de geschiedenis leermeester zijn. Ik heb eens even gekeken wat de net genoemde premier Colijn hierover schreef in zijn toelichting op het antirevolutionaire program. Er staat een belangrijke waarschuwing in: “Edoch, juist door de grote betekenis, die aan de hygiëne met betrekking tot besmettelijke ziekten toekomt, dreigt het gevaar voor hypertrofie van de overheidszorg ten koste van individu en gezin, ten koste van de taak der maatschappij. En dit gevaar verkreeg een te ernstiger aanzien naar gelang staats absolutistische opvattingen meer ingang vonden en het gezag waarmee de wetenschap preventieve maatregelen ter voorkoming van besmetting aanbeval, in aanzien won.” Een rake analyse! Daar zit maar één woord Latijn bij: hypertrofie. Ik weet niet of de eenvoudige antirevolutionaire lezers waarvoor dit boek bedoeld was, het woord hypertrofie gelijk konden plaatsen. Ikzelf in ieder geval niet, daarom heb ik het maar even opgezocht: het is een medische term voor een gevaarlijke opzwelling, een abnormale toeneming van omvang en gewicht van een orgaan. 

Ik ben benieuwd: ziet de minister-president ook het gevaar van hypertrofie in de bestrijding van het coronavirus? De SGP wil graag dit waarschuwingsbordje neerzetten: pas op voor hypertrofie! In het oude ARP-beginselprogramma stond over de aanpak van besmettelijke ziektes nog een prachtzin. Nadat is aangegeven dat de overheid hierin een belangrijke taak heeft, wordt daar direct een belangrijk voorbehoud aan toegevoegd: “…behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over zijn eigen lichaam en zijn eigen consciëntie.” Daar zit opnieuw maar één woord Latijn bij. Consciëntie, dat is: geweten. Geen gewetensdwang dus. Geen vaccinatiedwang. Kunnen we de regering daar ook aan houden? Willem van Oranje hield in 1564 in de Raad van State een uitgebreide rede waarin hij de uitspraak deed: "ik kan niet goedkeuren dat vorsten over de gewetens van hun onderdanen heersen. Laat dat het richtsnoer blijven!"

De coronacrisis raakt mensen niet alleen in hun lichamelijke gezondheid of hun welbevinden. Het raakt mensen ook in hun portemonnee. Ik denk aan de mensen die wakker liggen over de vraag of hun bedrijf het wel gaat redden, of tobben over hun baan. Het is goed dat er steunmaatregelen kwamen om de golven te doorstaan.

Vandaag wil ook aandacht vragen voor studenten die door het wegvallen van inkomsten uit bijbaantjes in de problemen komen. De tekortkomingen van het huidige leenstelsel worden hier extra pijnlijk gevoeld. Ons voorstel is: geef studenten uit gezinnen met een middeninkomen voortaan ook een echte tegemoetkoming in de studiekosten, in plaats van hen met een lening op te zadelen. Dat is tegelijk ook een welverdiende steun in de rug voor de bijspringende ouders. Zeker niet in de laatste plaats de eenverdieners onder hen, die fiscaal nog steeds de klos zijn, en met hetzelfde gezinsinkomen vier, vijf of zes keer zoveel belasting moeten betalen. Graag een reactie. De overheidsfinanciën verkeren door de coronacrisis in zwaar weer. We kunnen dankbaar zeggen dat juist die eerdere behoedzaamheid, waar de SGP altijd aandacht voor heeft gevraagd, het nu mogelijk maakt om royaal steun te geven in crisistijd. De weg terug naar behoedzaamheid is wel een lastige, al te gemakkelijk wordt van de nood een deugd gemaakt. Wanneer gaan we weer terug naar het oude financiële normaal? En hoe voorkomen we dat net als bij vorige crisissen, de investeringen in bijvoorbeeld defensie achterblijven?

De golven van de afgelopen tijd kwamen niet alleen van het coronavirus. Grimmige golven van geweld en criminaliteit waren er ook. Het was een onrustige zomer op veel plekken. Een kalme, maar doortastende aanpak is ook nodig in de strijd tegen criminaliteit. Een vraag daarbij is: in hoeverre zit er achter de onrust in de grote steden ook niet een integratieprobleem? Als er sprake is van een oververtegenwoordiging in de criminaliteit van bijvoorbeeld jongeren van Marokkaanse of Antilliaanse komaf, moet dat niet gecamoufleerd worden, maar eerlijk onder ogen gezien. Dan kun je de problemen ook gericht aanpakken. Is het kabinet daartoe bereid?

Een fundamentele bedreiging voor de veiligheid in ons land is de druggerelateerde criminaliteit. Nederland staat helaas inmiddels als narcoland te boek. Met grote woorden is ook door dit kabinet gezegd dat dit niet te tolereren is. Heel goed, maar: zitten we nu echt op koers. Wordt het niet hoog tijd de straffen voor drugscriminaliteit fors omhoog te brengen?

Op de wereldzee zien we veel woedende golven. Een opvallend lichtpuntje in een roerig Midden-Oosten was de vrede die Israël en de Verenigde Arabische Emiraten en onlangs ook Israël en Bahrein sloten. Hopelijk krijgt dit navolging! In de Mensenrechtenraad, waar Nederland nu lid van is, zou Nederland werk maken van het schrappen van het vaste agendapunt om Israël de maat te nemen? Is dat al gelukt? Wordt het niet hoog tijd het rustige gesprek en de samenwerking met Israël te zoeken in de Associatieraad?

Zeer verontrustend blijf het antisemitisme, dat zowel dicht bij huis als wereldwijd steeds weer de kop op steekt. Het is een gevaarlijk monster. Al jaren praten we over meer lik-op-stuk en betere registratie van antisemitische uitingen. Zijn hier nu al stappen gezet? De herdenking van 75 jaar vrijheid heeft ons weer met de neus op de feiten gedrukt, dat verschrikkingen uit het verleden niet zomaar met een toverstok verdwenen zijn. Vrijheid is een geschenk, maar ook een opdracht!

De ijsvogel mocht van de historicus Huizinga wel een nieuw nationaal symbool worden. De ijsvogel heeft in ieder geval nog het tien guldenbiljet van 1997 gehaald. Helaas maakte de komst van de Euro ook hier een einde aan. Maar het blijft een aansprekend beeld, rust temidden van onrust. De ijsvogel is ook een mooi beestje, en dat zeg ik niet omdat de kleuren van dit vogeltje, oranje en blauw, nu net ook de kleuren van de SGP zijn…. Het is mooi om te zien hoe die ijsvogel ook in de Nederlandse oranjegeschiedenis steeds weer terugkomt. Als ik het wel heb, had koningin Wilhelmina een beeldje van een ijsvogel op haar bureau staan. De omslag van haar memoires, Eenzaam maar niet alleen, toont in ieder geval aan dat ze de ijsvogel koesterde. In zijn toespraak bij de inhuldiging verwees Koning Willem-Alexander ook weer naar de spreuk. Hij prees zijn moeder en zei: u hield een stabiele en zuivere koers aan, in een lange traditie, rustig te midden van de woelige baren. 

Dat is een kernvraag ook voor het debat van vandaag: wat is de koers van het Nederlandse schip van staat? Ik zag eens een bootje, waarvan de stuurman riep: we liggen op koers! Maar in feite werd hij door de grote golven van grotere boten en de heersende wind in één richting gedreven. Hoe staat het met de eigen Nederlandse koers? Bij veel onderwerpen zoals Europese inzet, het klimaatbeleid, bij het asielbeleid, bij de koers voor onze landbouw, horen we heel vaak: we kunnen maar één kant op, want de EU of VN-verdragen dwingen ons daartoe. Dat ondermijnt het draagvlak voor de gekozen koers bij de bevolking. Het verstikt onze vrijheid. Die onrust zien we ook terug bij de demonstraties van boeren. Laat Nederland zich sterk maken voor meer nationale politieke ruimte, ruimte voor een eigen koers.

Dat geldt tegenover andere landen, in Europees verband, maar dat geldt ook tegenover grote bedrijven. Het kan toch niet zo zijn dat Facebook of Twitter bepalen wat we wel of niet als meningen op internet mogen plaatsen? Vrijheidsrechten gelden niet alleen tegenover de burger, maar moeten ook waargemaakt kunnen worden tegenover machtige bedrijven. Wil het kabinet zich inzetten voor meer digitale soevereiniteit? Digitaal lopen we steeds meer risico’s, een geslaagde inbraak in het computersysteem kan bedrijven en instellingen hard raken. De bestrijding hiervan gebeurt versnipperd. Wil het kabinet meer werk maken van een “generaal” die onze digitale veiligheid beschermt?

Welke koers volgen we? Een vaste koers en een goede richting is naar de diepe overtuiging van de SGP gelegen in het volgen van het kompas van het Woord van God, Zijn geboden en beloften, ook als dat tegen de stroom ingaat. Ik denk daarbij aan de waarde van bescherming van het kwetsbare leven, zowel in het prille begin als in de levensavond. De abortus- en euthanasiewetgeving ondermijnen dit; hier is een fundamentele koersverandering nodig!

Te midden van de grimmige golven die ons dag in dag uit bezig houden, is ook rust nodig. Daarom is een goed gezinsbeleid zo belangrijk, investeren in een veilige haven. Maar ik denk ook aan de rustdag. Hoe zullen we 'tranquillus' zijn, zonder de tijd te nemen om op adem te komen? Niet toevallig citeerde nota bene de liberaal Oud, een van de oprichters van de VVD, de woorden 'saevis tranquillus in undis' in de Kamer bij de behandeling van de Zondagswet in 1953. Wat mij en anderen opviel de afgelopen maanden, was dat veel mensen ook ineens meer rust ervoeren. Geen overvolle agenda’s en hectiek. Het was een sabbatservaring, even van ophouden weten. Een Joodse rabbijn zei eens dat de sabbat het kostbaarste geschenk is dat de mensheid uit de schatkamer van God ontvangen heeft. Tegengaan van de ‘veralledaagsing’. Wat is onze vrijheid waard, als er geen rust meer is om die vrijheid te beleven?

Ik zou wensen dat het kabinet werk zou maken van wat ik zou willen noemen een geestelijk klimaatbeleid. Het loont om meer in te zetten op behoud van de zondag als gemeenschappelijke rustdag. Dat verdraagt zich niet met de tendens dat winkeliers gedwongen worden om op zondag de deuren te openen. Kabinet, kom met meer dan er nu gebeurt!

Ik ga afronden. Rust bewaren in lastige tijden, daar zit ook een element van overgave in. Goed je best doen, maar het dan ook uit handen durven geven. Dat geeft rust in plaats van kramp. Op de penning die in opdracht van Charlotte de Bourbon is gemaakt is ook een zon afgebeeld, met daaruit een arm, die Christus symboliseert. Er schijnt een zon boven de onrustige zee met daarbij de letters CHRS – wat staat voor Christus. Echte, diepe rust vinden we door hogerop te kijken. Tot Hem, die eens terwijl zijn volgelingen angstig naar de golven keken, de storm op zee tot bedaren bracht. Het roer is veilig in Zijn handen.

Tenslotte dit. Mijn bijdrage begon ik met de ijsvogel, als symbool voor rust als het stormt op zee. Ik wil er ook mee afronden. Ook in de Tweede Kamer, hier in deze zaal, gaan de zeeën soms hoog. Grote woorden, harde beschuldigingen, scherpe tongen, heftige confrontaties. Temidden van die woelige politieke baren zijn er altijd mensen die gelukkig rustig en onverstoorbaar hun werk blijven doen. Ik heb het over de Kamerbodes. Zij zijn het die hier in dit huis, onder uw leiding, Mevrouw de Voorzitter, de kalmte bewaren. Als dank daarvoor zou ik graag aan hén déze ijsvogel willen overhandigen, voor een plaatsje in de bodekamer of op het bodestation. Zie het als een blijk van waardering voor hen, en voor ál het andere Kamerpersoneel dat achter de schermen bijdraagt aan onze parlementaire democratie, aan rust te midden van de woelige golven.

https://www.sgp.nl/actueel/rustig-te-midden-van-de-woelige-golven--bijdrage-apb2020/12517

PVV: Btw-tarief tijdelijk naar nul procent

PVV PVV Partij voor de Vrijheid PvdA Nederland 31-08-2020 08:04

Nederland moet net als Duitsland en België het btw-tarief tijdelijk verlagen. Daarvoor pleit de PVV vandaag in de Telegraaf in aanloop naar Prinsjesdag. Partijleider Wilders ziet het als een coronamaatregel waarvan zowel consumenten als bedrijven flink profiteren.

De afgelopen week onderhandelde de coalitie over de begroting voor volgend jaar evenals een nieuw steunpakket voor bedrijven die door het coronavirus hard getroffen worden. Veel plannen lekten al uit. Een voorstel dat daar niet bij zat is het verlagen van de btw. Een gemiste kans, stelt Wilders.

De PVV wil dat het lage btw-tarief, dat op negen procent staat, per ingang van 1 oktober voor een jaar naar nul gaat. Dit kan voor consumenten tot een veel goedkopere boodschappenkar leiden. Volgens de grootste oppositiepartij plukken ook bedrijven die door corona in de knel zijn geraakt ervan. Wilders: „Er is geen tijd te verliezen. De banen van honderdduizenden Nederlanders staan op het spel en bedrijven in bijvoorbeeld de horeca en de evenementenbranche hebben het enorm moeilijk. Er is nu snel een investering nodig die burgers en bedrijven direct lucht geeft.”

Staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) gooide eerder in de coronacrisis de deur niet meteen dicht voor een tijdelijke btw-verlaging. Later krabbelde hij terug. De systemen van de fiscus zouden niet bestand zijn tegen de tariefwijzing. Hij noemde de ingreep daarnaast ’ongericht’, omdat het volgens hem onduidelijk is of winkels de verlaging wel zouden vertalen naar lagere prijzen.

Het lage btw-tarief geldt lang niet voor alle producten. Etenswaren vallen eronder, maar bijvoorbeeld ook kranten en boeken. Het kabinet-Rutte III verhoogde in 2019 het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent.

In Duitsland werd onlangs besloten om het hoge btw-tarief omlaag te schroeven van 19 naar 16 procent en speciaal voor groente en fruit van 7 naar 5 procent. Onze zuiderburen verlaagden het btw-tarief in de horeca.

In aanloop naar Prinsjesdag legden al meer partijen hun wensen op tafel. PvdA-leider Asscher pleitte voor een 40 miljard kostend coronaplan dat Nederland uit een diepe financiële crisis moet houden. Hij wil dat de portemonnee wijder opengaat voor zaken als huurwoningen en bijscholing. Deze investeringen moeten wat de PvdA betreft gefinancierd worden uit het Wopke-Wiebesfonds waar het kabinet eerder zei mee te zullen komen. Ook Wilders’ btw-verlaging moet via die weg worden bekostigd, geeft hij aan. Er is volgens hem een bedrag van 9 miljard euro mee gemoeid.

De nu als paddenstoelen uit de grond schietende politieke plannen vormen de inleidende beschietingen voor de algemene politieke beschouwingen die daags na Prinsjesdag in de Tweede Kamer worden gehouden. Tijdens dit meerdaagse debat sparren de politieke partijen over de nieuwe begroting van het kabinet en overige politieke voornemens voor volgend jaar.

Klik hier om het bericht te lezen op de website van de Telegraaf.

Wél miljarden aan Italië en Frankrijk, geen salarisverhoging zorghelden

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-08-2020 14:19

Wat een gebrek aan respect.

Er wordt ze een tweede bonus beloofd terwijl ze de eerste nog niet eens hebben ontvangen.

Rutte schenkt wél miljarden aan Italië en Frankrijk maar gunt onze zorghelden geen fatsoenlijke salarisverhoging! #zorgmedewerkers #PVV https://t.co/10coAjAZKL

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) August 27, 2020

Dring slavernij terug door wetgeving voor bedrijven

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Nederland 17-06-2020 11:44

Door Joël Voordewind op 17 juni 2020 om 10:30

Dring slavernij terug door wetgeving voor bedrijven

Illegale houtkap, moderne slavernij, ernstige milieuvervuiling en kinderarbeid. Het zijn enkele voorbeelden van praktijken die nog altijd plaatsvinden in de productieketens van bedrijven. Tot nu toe bleef de Nederlandse aanpak grotendeels beperkt tot vrijwillige maatregelen. Alles wijst erop dat er nu wetgeving moet komen.

De cijfers zijn duizelingwekkend. Er leven meer dan veertig miljoen mensen in moderne slavernij. Meer dan 150 miljoen kinderen moeten werken als kindarbeider. De ontbossing in de Amazone is erger dan ooit.

Veel bedrijven hebben niet eens weet van de uitbuiting, milieuschade en slavernij die in hun ketens plaatsvinden. Productieketens zijn immers zo opgeknipt en versnipperd, dat iets simpels als een spijkerbroek een wereldreis maakt van 24.000 kilometer langs talloze leveranciers en producenten. De kostprijs voor bedrijven is op deze manier zo klein mogelijk, maar het zijn de meest kwetsbaren op de wereld die daarvoor de prijs moeten betalen.

Eerlijk speelveld

Tot nog toe heeft de Nederlandse overheid met vrijwillige maatregelen en convenanten geprobeerd maatschappelijk verantwoord ondernemen te versterken en te verbeteren. Maar de vrijwillige maatregelen waartoe Nederland zich tot nu toe in zijn beleid beperkt, lijken veel te weinig effect te hebben. In het regeerakkoord is afgesproken dat we wachten op de definitieve evaluatie, maar alles wijst er inmiddels op dat er wetgeving nodig is om misstanden aan te pakken en te voorkomen. Na de evaluatie mag het kabinet niet langer treuzelen en moet het in actie komen.

Zelfs bedrijven vragen om wetgeving. Want alle goede initiatieven en convenanten ten spijt, bedrijven die wel hun productieketens actief verduurzamen, uitbuiting bestrijden en eerlijke prijzen betalen, worden geconfronteerd met bedrijven die dit niet doen. Enkel omdat het niet verplicht is. Dat is oneerlijk.

Met een wettelijke ondergrens voor verantwoord ondernemen komt er voor alle bedrijven een gelijk en eerlijk speelveld, waarbij de meest kwetsbaren niet de prijs hoeven te betalen. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, zijn ons al voorgegaan. Nu is het belangrijk dat ook eindelijk Nederlandse bedrijven worden verplicht om actief in hun keten misstanden op te sporen en op te lossen.

Dienstbaar

Gelukkig zijn er ook veel bedrijven die hun beste beentje voor zetten en op dit moment werk maken van afspraken die al zijn gemaakt in verschillende sectoren. Als je echter bedenkt dat slechts 35 procent van de grote bedrijven in Nederland de OESO-richtlijnen over maatschappelijk verantwoord ondernemen onderschrijven, terwijl het doel voor 2023 90 procent is, besef je dat er nog veel moet gebeuren.

In wetgeving moet je regelen dat élk bedrijf verantwoordelijk is voor wat er gebeurt in de eigen productieketens, waarin je juist ook die bedrijven steunt die wel willen maar tegen concurrentie oplopen van andere bedrijven die afspraken nu niet navolgen. Ondernemerschap is iets moois, maar moet dienstbaar zijn aan mens en natuur, hier en elders in de wereld.

Rechtvaardiger

Vandaag komen wij als ChristenUnie, samen met PvdA, SP en GroenLinks, alvast met de schetsen voor de nieuwe wet. In de initiatiefnota zetten wij uiteen hoe deze wetgeving voor internationaal maatschappelijk ondernemen eruit moet zien. Na de evaluatie wil de ChristenUnie dat de minister met wetgeving komt. Anders zal de partij, mogelijk weer met andere partijen, zelf een initiatiefwet indienen.

Zo maken we de wereldeconomie een stukje eerlijker en rechtvaardiger. En voorkomen we dat wij profiteren van producten, bedrijven mooie winsten maken, maar de allerarmsten de rekening betalen.

Dit opinie-artikel verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

ChristenUnie roept kabinet op om corona-convenant met kerken te sluiten

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-05-2020 07:55

Door Gert-Jan Segers op 19 mei 2020 om 21:21

ChristenUnie roept kabinet op om corona-convenant met kerken te sluiten

De ChristenUnie roept het kabinet op om met kerken en christelijke netwerken als Niet Alleen om de tafel te gaan en op een verantwoorde en creatieve wijze te zoeken naar lokaal maatwerk voor hun bijeenkomsten en activiteiten.

Het kabinet overlegt met sectoren als horeca en sportclubs over de manier waarop ze meer ruimte kunnen krijgen. Kerken vervullen in de samenleving een belangrijke functie als plaats voor gemeenschap en bezinning. Juist daarom is het hoog tijd dat de overheid deze unieke rol erkent, ook kerken ruimte biedt en met hen afspraken maakt hoe ze hun belangrijke plek ook in deze veranderde omstandigheden kunnen vervullen. Hiervoor zou de overheid volgens de ChristenUnie met de kerken een convenant moeten sluiten.

In het convenant kan de overheid met de kerken afspraken maken over hoe ze in deze tijd het best samenkomsten kunnen organiseren, wellicht ook in de buitenlucht, en bijvoorbeeld om kunnen gaan met zaken als doop en samenzang. Het zou goed kunnen zijn als er hiervoor een gericht advies komt van het Outbreak Management Team. Tevens is het belangrijk dat deze afspraken lokaal verankerd worden in afspraken tussen kerken en gemeenten. De VNG kan hierbij een coördinerende rol vervullen. Op deze manier moet de overheid binnen de RIVM-richtlijnen lokaal maatwerk bieden voor kerken. Ook andere religieuze gemeenschappen zouden op deze manier convenanten met de overheid kunnen sluiten, die recht doen aan de specifieke belemmeringen waar zij in de deze tijd tegenaan lopen.

Het is prima dat het kabinet overlegt met onder meer horeca-ondernemers en sportverenigingen. Maar ik roep het kabinet op om nu ook om tafel te gaan met kerken en christelijke organisaties en met hen een Corona-convenant te sluiten over bijvoorbeeld lokaal maatwerk bij bijeenkomsten, mogelijk ook in de open lucht, en over de rol van kerkelijke vrijwilligers in de lokale samenleving. Kerken brengen op een normale zondag meer mensen in beweging dan het betaald voetbal. Dit is het moment om hun waarde te erkennen.

FVD tegen groepsimmuniteit, voor lockdown

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 17-03-2020 19:04

Artikel: FVD fileert strategie kabinet omtrent groepsimmuniteit, pleit voor totale lockdown.

Lees meer

Hoe gaan we slim om met kunstmatige intelligentie? | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 19-02-2020 00:00

Kunstmatige intelligentie, artificial intelligence, of simpelweg AI is hot. De berichten met daarin de nieuwste innovaties die ons leven makkelijker maken, het fileprobleem oplossen of de klimaatcrisis aanpakken, vliegen je om de oren. Toepassingen op basis van kunstmatige intelligentie zijn geen toekomstmuziek. Ze zitten vandaag al in de vertaalapp in onze smartphone en de slimme thermostaat in onze woning. Kunstmatige intelligentie is er en gaat niet weg.

Taken en beslissingen worden steeds meer uitgevoerd door zelflerende machines die niet altijd onder goede menselijke controle staan. Dat AI ook risico’s met zich meebrengt, is echter de laatste jaren duidelijk geworden. Deze technologieën lijken neutraal omdat ze de subjectieve menselijke factor uitsluiten in hun beslissingen. Echter, heel wat vooroordelen en discriminatie zijn ingebakken in de datasets op basis waarvan beslissingen worden genomen.

Apple kwam in opspraak toen bleek dat er systematisch hogere limieten werden toegestaan aan mannen dan aan vrouwen bij de creditcard die het bedrijf vorig jaar lanceerde. De Nederlandse overheid werd teruggefloten door de rechter die oordeelde dat het Systeem Risico Indicatie (SyRI), dat wordt gebruikt om uitkeringsfraude op te sporen, in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de privacywet. Van digitale burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom kreeg het systeem eind vorig jaar al de Big Brother award. Zij oordeelden dat door koppeling van verschillende datasets en geheime algoritmes buurten worden gestigmatiseerd, en personen tot verdachte worden gemaakt zonder dat zij de mogelijkheid hebben hiertegen in verweer te gaan. Ontslagen door een geautomatiseerd systeem

Kunstmatige intelligentie kan ook een grote impact hebben op de relatie tussen werknemer en werkgever. Afgelopen zomer liet Amazon in enkele Amerikaanse magazijnen werknemers ontslaan door volledig geautomatiseerde AI-systemen. Daarbij stuurde het systeem de minst productieve werknemers automatisch hun ontslagbrief. Ook de prestaties van de maaltijdbezorgers in onze steden worden constant gemonitord, ze concurreren met elkaar en hebben geen menselijk contact met hun werkgever. 

Als consument worden we geconfronteerd met het feit dat de algoritmes een zwarte doos zijn waar we niet in kunnen kijken. De prijzen van producten in advertenties en in webshops kunnen variëren, afhankelijk van het profiel van wie er naar kijkt. Het is vaak onduidelijk of je met een chatbot of een echt persoon van de klantendienst aan het praten bent. Manipulatie ten koste van de consument ligt op de loer. Tenslotte is er ook onduidelijkheid over de aansprakelijkheid en veiligheid van slimme producten: ligt die bij de ontwikkelaar van het product of bij de ontwikkelaar van het algoritme?

No-brainer voor Europa

De vraag is hoe de Europese Unie zich tot dit vraagstuk moet verhouden. We hebben één interne markt waarin producten (digitaal of fysiek) vrij verkocht kunnen worden. En als markt van 450 miljoen consumenten kunnen we beter samen optrekken tegen de techgiganten als Amazon en Facebook. Dat we kunstmatige intelligentie ook op Europees niveau moeten reguleren is een no-brainer.

Ursula von der Leyen, de voorzitter van de de Europese Commissie, beloofde eerst om in de eerste honderd dagen van haar mandaat met wetgeving te komen om ‘de menselijke en ethische implicaties van kunstmatige intelligentie’ te beheersen. Die ambitie is nu alweer teruggeschroefd. Hoe sterk het regelgevend wordt, is nog voer voor discussie. Woensdag presenteerde de Europese Commissie wel haar plannen op vlak van kunstmatige intelligentie in de vorm van een zogenaamd witboek.

Hierin staan verschillende opties voor Europese regels over kunstmatige intelligentie, waarbij een opdeling wordt gemaakt tussen toepassingen met hoge en lage risico’s.

Een vrijwillig label voor toepassingen met een ’laag risico’. Het aanpassen van bestaande regels voor productveiligheid en -aansprakelijkheid om ook producten en diensten op basis van kunstmatige intelligentie te dekken. Nieuwe regelgeving voor toepassingen met ‘hoge risico’s’ met onder andere voorschriften op vlak van menselijk toezicht en transparantie. Vestager vs Breton

Er lijken nog steeds verschillende visies te bestaan binnen de Europese Commissie. Aan de ene kant staat Margrete Vestager. Zij wees onlangs in haar speech voor de Tweede Kamer nog op het belang van een sterk ethisch kader voor AI en het belang van menselijke controle. Aan de andere kant staat Thierry Breton, tot voor kort CEO van IT-bedrijf Atos. Hij stelt zich erg terughoudend op als het om bindende regels gaat. 

Volgens Breton zijn we op vlak van kunstmatige intelligentie verwikkeld in een race met de VS en China. Maar een ‘race’ met de digitale totalitaire staat in China of het surveillancekapitalisme in de VS is een riskante voorstelling van zaken. Als we Europese waarden zoals privacy, duurzaamheid en sociale rechten serieus nemen, zetten we die niet op het spel omdat we anders de ‘wedstrijd’ zouden verliezen.

Het dilemma dat achter deze tweespalt schuilgaat: gaan we reguleren om de risico’s voor mensen te beperken, innovatie te sturen en laten we ethische toepassingen bij twijfel niet op de markt toe? Of laten we de markt zoveel mogelijk vrij om zich te ontwikkelen en proberen we achteraf in te grijpen als het nodig is? 

Ik ben ervan overtuigd dat we de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie niet aan de markt alleen kunnen overlaten. Kunstmatige intelligentie kan zowel worden ingezet voor de ontwikkeling van autonome wapens én voor de efficiëntere opwekking en verdeling van hernieuwbare energie; voor betere medische diagnoses én voor automatische beurstransacties die het financieel flitskapitalisme verder versterken. We weten al lang dat technologie niet neutraal is. 

Voorzorgsprincipe

We moeten ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie ons helpt om de grote vraagstukken van deze tijd op te lossen, in plaats van nieuwe problemen te creëren. Dit doen we door het voorzorgsprincipe voorop te stellen en de mogelijke langetermijnimpact op ethisch, sociaal en milieuvlak mee te nemen in een vroege fase van de ontwikkeling van nieuwe technologieën. Zo sturen we deze technologische revolutie in de juiste richting. Krachtige regels op ethisch vlak voor kunstmatige intelligentie zorgen ook voor wettelijke zekerheid en een stabiel investeringsklimaat. Een actieve industriepolitiek die inzet op toepassingen die goed zijn voor mens en planeet is hoe een succesvolle Europese benadering van kunstmatige intelligentie er voor mij moet uitzien. 

Dit is nou net niet de positie die Nederland tot nu toe inneemt in het debat over kunstmatige intelligentie. Het kabinet zegt dat de mens centraal moet staan bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, maar bepleit tegelijkertijd bij de Europese Commissie een ‘learning approach’ waarbij tijdens de ontwikkeling van de technologie wordt gemonitord en er dus pas later wordt gekeken of regelgeving nodig is. Ik vrees dat we ons met deze houding te veel uitleveren aan de goodwill van bedrijven die uiteindelijk winsten boven maatschappelijk belang stellen.  

Enorme heffing voor bedrijven is onredelijk

SGP SGP Nederland 13-11-2019 00:00

Het kabinet wil de Opslag Duurzame Energie (ODE) voor bedrijven verhogen met maar liefst 177 procent. Deze ODE-heffing komt bovenop de energiebelasting op elektriciteit.

De SGP is tegenstander van zo’n plotselinge, grote stijging van de ODE-heffing voor bedrijven. Kamerlid Chris Stoffer dient daarom een wijzigingsvoorstel in op de plannen van het kabinet.

“Bedrijven gebruiken veel energie, zeker voor glastuinbouwbedrijven loopt dit enorm in de papieren, terwijl juist bedrijven de laatste jaren zijn overgestapt van gas naar elektriciteit. Je kunt het niet maken om hen nu te straffen met zo’n enorme verhoging van de ODE-heffing. Er zijn bedrijven die dat financieel niet eens kunnen dragen!”, aldus de SGP’er. Niet alleen voor bedrijven zijn de gevolgen groot. Ook bijvoorbeeld ziekenhuizen, basisscholen en waterschappen kunnen volgend jaar een flinke verhoging van de ODE-heffing tegemoet zien.

Stoffer maant het kabinet tot redelijkheid en dient een amendement in dat de stijging van 177 procent terugbrengt naar 35 procent of nog minder. Donderdag komt het voorstel van de SGP in stemming.

Eickhout wil met veto voorkomen dat EU-landen voorstel voor bescherming van bijen afzwakken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 22-10-2019 00:00

Het gaat erg slecht met insecten en met bijen in het bijzonder. Een van de grootste boosdoeners is het gebruik van pesticiden. Er moeten daarom strengere regels komen om het effect van pesticiden op bijen te toetsen, voordat ze in Europa verkocht mogen worden.

De afgelopen jaren werkte de Europese Commissie aan het omzetten van de zogenaamde Bee Guidance, volledig onderbouwd met de laatste wetenschappelijke inzichten, in Europese wetgeving. Maar onder druk van Nederland en vijftien andere EU-landen is het voorstel nu drastisch afgezwakt. Europarlementariër Bas Eickhout wil dat het Europees Parlement zich hier tegen uitspreekt. Woensdag beslist het Europarlement of het zijn veto inzet.

In twaalf vragen en antwoorden lichten we de kwestie toe.

1. De Bee Guidance, wat is dat?

In 2013 stelde EFSA, de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid, een nieuwe Bee Guidance op. (In lelijk Nederlands een ‘bijenrichtsnoer’.) Deze handleiding schrijft voor hoe we de risico's van gewasbeschermingsmiddelen voor bijen bestudeerd en beoordeeld moeten worden. Het stelt de studiemethoden vast om het effect van pesticiden op bijen te bepalen.

2. Waarom is deze Bee Guidance opgesteld?

Daarvoor moeten we nog verder terug, naar 2009. Toen lukte het de Europese Groenen, als hoofdonderhandelaar namens het Europees Parlement, om in de Europese Pesticidenrichtlijn op te laten nemen dat pesticiden die op de Europese markt mogen komen geen risico voor bijen mogen vormen. En dat zowel naar het acute als chronische effect van de pesticiden gekeken worden (daarover later meer). De toevoeging van het chronische effect was nieuw. De vorige guidance uit 2002 keek daar niet naar en dus moest er een update komen.

3. Is de inhoud van de nieuwe Bee Guidance goed?

Jazeker. Om een concreet voorbeeld te geven: toen de vraag voorlag of drie soorten neonicotinoïden (de werkzame stof in veel pesticiden) opnieuw tot de EU-markt toegelaten moesten worden, gaf EFSA met behulp deze nieuwe guidance een negatief advies. Op basis van dit advies besloot de EU vervolgens besloten om het gebruik ervan vrijwel volledig te verbieden (enkel gebruik in kassen is onder een aantal voorwaarden nog toegestaan).

4. Fijn. Eind goed, al goed?

Nee. Enkel deze guidance is niet voldoende, we moeten in wetgeving vastleggen dat de guidance leidend is bij besluitvorming voor de toelating van pesticiden. Het moet de goedkeuring hebben van de EU-landen en het Europees Parlement. Alleen daarna kan de Europese Commissie er systematisch gebruik van maken.

De Europese Commissie wilde de nieuwe Bee Guidance volledig omzetten in wetgeving. Logisch, het is volledig wetenschappelijk gefundeerd en doet precies wat de Europese Pesticidenrichtlijn voorschrijft: het acute en chronische risico van pesticiden beoordelen. Zestien EU-landen, waaronder Nederland, liggen echter dwars. Zij willen dat de nieuwe guidance eerst wordt aangepast (lees: afgezwakt) voordat het in wetgeving wordt vastgelegd. Ze hebben met name problemen met het gedeelte dat de chronische effecten van pesticiden beoordeelt.

5. Chronische effecten, wat moet ik me daarbij voorstellen?

De Bee Guidance kan grofweg in tweeën opgedeeld worden. Het eerste gedeelte kijkt naar de acute effecten: wat gebeurt er als een bij eenmalig blootgesteld wordt aan een flinke dosis van een bepaald pesticide? Het zorgt ervoor dat de meest extreme pesticiden geweerd worden, maar het komt niet overeen met hetgeen in de natuur gebeurt. In de natuur komt een bij telkens met een lagere dosering in aanraking, maar wel heel vaak. De effecten die daaruit voortkomen noemen we chronische effecten.

6. Wat willen de dwarsliggende EU-landen precies?

Het correct beoordelen van de chronische effecten van pesticiden gaat enorme gevolgen hebben voor de pesticide-industrie. Juist door dit gedeelte van de Bee Guidance mee te nemen in de beoordeling van drie neonicotinoïden (zie vraag 3), is de EU tot een verbod gekomen. De dwarsliggende EU-landen willen dat de testmethoden voor deze effecten versoepeld of zelfs volledig verwijderd worden, voordat ze hun goedkeuring geven.

7. Hoe stelt de pesticide-industrie zich op?

De industrie is, mede door het neonicotinoïden-besluit, als de dood dat dit gedeelte van de Bee Guidance vastgelegd wordt in de wet. Ze lobbyen al jaren om de guidance aan te passen en de omzetting in wetgeving uit te stellen. En met succes. De dwarsliggende EU-landen, inclusief Nederland, nemen hun argumentatie en wijzigingsvoorstellen vrijwel letterlijk over, zoals de onderzoeksjournalistiek van Follow the Money aantoonde.

8. Krijgen de dwarsliggende EU-landen en de industrie nu hun zin?

Ja. De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel gedaan nadat bleek dat het eerste voorstel niet voldoende steun kreeg van de EU-landen. Alleen het gedeelte van de nieuwe guidance dat kijkt naar de acute effecten wordt omgezet in wet. Het besluit over de chronische effecten wordt uitgesteld. EFSA is gevraagd om opnieuw naar het chronische gedeelte van de guidance te kijken.

9. Dat afgezwakte voorstel is er wel doorheen gekomen?

Ja. Nederland en de andere dwarsliggende landen hebben voor het afgezwakte voorstel gestemd, waardoor er een meerderheid ontstond. Nederland claimt zelfs dat het heel goed bezig is. Onder andere door te wijzen naar een paar verbeteringen in de beoordeling van de acute effecten in de 2013 Bee Guidence ten opzichte van 2002. Alleen het Europees Parlement moet zich nu nog uitspreken over het afgezwakte voorstel.

10. En tegen dat nieuwe voorstel maakt GroenLinks nu bezwaar?

Inderdaad. Eickhout heeft bezwaar ingediend tegen dit nieuwe voorstel. Het voorstel is onacceptabel. Het creëert wettelijke onduidelijkheid en geeft fabrikanten van pesticiden daardoor een mogelijkheid om besluiten die op basis van de volledige Bee Guidance worden genomen aan te vechten. Daarnaast geeft het dwarsliggende EU-landen en de pesticide-industrie wederom een kans om voor jaren van uitstel te zorgen. Het is acht jaar geleden dat de Europese Commissie EFSA verzocht met een nieuwe Bee Guidance te komen. Zoiets kan onder het nieuwe voorstel opnieuw gebeuren. En dan duurt het nog jaren voordat er eindelijk duidelijkheid komt over het beoordelen van de chronische effecten van pesticiden.

11. Als het bezwaar erdoorheen komt, wat dan?

Het Europees Parlement heeft een vetorecht op dit soort besluiten. Haalt het bezwaar van Eickhout een meerderheid, dan veegt het Europees Parlement het wetsvoorstel van tafel en moet er een nieuw voorstel komen.

12. En dan komt er iets beters?

Eickhout wil dat de Europese Commissie opnieuw voorstelt om de volledige Bee Guidance in wetgeving om te zetten. Ditmaal moet dat voorstel echter niet achter gesloten deuren op ambtelijk niveau met de EU-landen besproken worden, zoals voorheen gebeurde, maar op het hoogste politieke niveau in de Europese Raad van Ministers. Iedereen kan dan zien welke regeringsleider zich voor, en welke zich tegen fatsoenlijke bescherming van bijen uitspreekt. De einduitkomst zal er dan heel anders uitzien.

Het CDA wil een klimaataanpak die ...

CDA CDA Nederland 14-03-2019 09:26

Het CDA wil een klimaataanpak die haalbaar en betaalbaar is, voor iedereen. Met de voorstellen van het kabinet 💡verlagen we de energierekening 🚘worden automobilisten niet extra belast 🏭en dragen ook bedrijven een eerlijk deel bij. #klimaatakkoord

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.