Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

20 documenten

Teken het manifest: Eén tegen tweedeling!

SP SP Nederland 23-09-2023 13:12

Manifest voor solidariteit en bestaanszekerheid

Iedereen moet kunnen voorzien in zijn levensonderhoud. In het kopen van eten, een betaalbare woning, het krijgen van goede zorg en onderwijs. Helaas hebben te veel mensen deze bestaanszekerheid nu niet. Om dit onrecht aan te pakken moeten er radicaal dingen veranderen. Waarbij niet individueel belang en winstbejag, maar maatschappelijk belang en solidariteit voorop staan. Waarbij welvaart eerlijker wordt verdeeld. Waarbij voorzieningen die voor bestaanszekerheid van belang zijn, zoals betaalbaar wonen, zorg, openbaar vervoer en energie in publieke handen zijn. Zonder winstoogmerk en concurrentie.

Onderteken het manifest!

Bestaanszekerheid onder druk

Nederland is in de afgelopen decennia ingrijpend veranderd. De ongelijkheid neemt toe en voor grote groepen is vooruitgang uit zicht. Het besteedbaar inkomen van huishoudens stijgt al bijna veertig jaar nauwelijks. Hoewel wonen, zorg, onderwijs en energie in theorie een grondrecht zijn, blijken ze in praktijk steeds meer een privilege. Bestaanszekerheid voor veel mensen in onze samenleving is of komt daardoor in het geding.

De cijfers liegen er dan ook niet om: ongeveer 825.000 mensen in ons land leven onder de armoedegrens, waarvan 200.000 kinderen. Het Centraal Planbureau waarschuwde dat dit aantal volgend jaar naar 1 miljoen kan stijgen. Een groot deel van de mensen in armoede is aan te merken als ‘werkende arme’. 220.000 mensen met één of meerdere banen leven onder de armoedegrens. Daarnaast zijn er naar schatting zo’n 600.000 huishoudens met problematische schulden en 800.000 huishoudens met risicovolle schulden, hebben ongeveer 135.000 huurders een betalingsachterstand en mijdt 1 op de 5 mensen geregeld medische zorg uit angst voor rekeningen of aanspreken van het eigen risico. Ondertussen kunnen voedselbanken de vraag niet meer aan. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het stijgende aantal dak- en thuislozen (100.000), of het aantal mensen (veelal jongeren) dat zich zorgen maakt over hun financiële toekomst. We staan voor een grote uitdaging.

Tweedeling groeit

Niet alleen groeide het aantal mensen in armoede fors, ook het aantal miljonairs steeg de afgelopen decennia. Ons land kent inmiddels steeds meer ‘superrijken’.

De bedrijfswinsten namen enorm toe, met recordwinsten voor Nederlandse bedrijven in het afgelopen jaar. Werkende mensen creëren deze winst, maar zien daar niets van terug. De winst werd exclusief uitgekeerd aan de aandeelhouders terwijl het besteedbaar inkomen voor de grote meerderheid van onze inwoners sinds 1977 nauwelijks is gestegen.

Die tweedeling vertaalt zich in vrijwel alle aspecten van het leven. Mensen met een lager inkomen leven gemiddeld minder lang en hebben minder gezonde levensjaren. Kinderen van mensen met een praktische opleiding hebben minder kans om zelf op te klimmen qua opleidingsniveau. Segregatie op basis van inkomen is aan de orde van de dag. Ook in deelname aan het politiek proces.

Een bewust politiek project

De toegenomen bestaansonzekerheid en tweedeling zijn geen natuurverschijnsel, ze zijn het gevolg van een bewust politiek project. In Nederland vond dit politiek project vooral plaats onder leiding van de Paarse kabinetten, de kabinetten Balkende en 13 jaar Rutte. In sneltreinvaart werden de belastingen op topinkomens, grote vermogens en hoge winsten verlaagd. De publieke sector werd geprivatiseerd en uitgekleed. De markt was het antwoord op alles. Onder de valse belofte dat het goedkoper of efficiënter zou worden werden belangrijke publieke taken weggehaald bij de overheid en overgedragen aan de markt. Het logische gevolg is dat maatschappelijk belang ondergeschikt werd aan het economische belang.

Afbraak van voorzieningen

Van het openbaar vervoer, de energie, de zorg, tot onze woningbouwverenigingen, alles werd verkocht en aan de markt overgelaten of er werden ‘marktprikkels’ als concurrentie en winstbejag ingevoerd. Er werden tal van verhullende woorden voor gebruikt: op afstand zetten, privatiseren, outsourcen, marktwerking invoeren. Maar het was bewuste afbraak van de publieke sector die van ons allemaal was. Onze energie geprivatiseerd en verpatst. Onze volkshuisvesting is afgebroken en verkrot. Ons openbaar vervoer verzelfstandigd en ontspoord.

De winsten die we als samenleving maken, met onze grondstoffen, onze kennis en onze arbeid, kwamen terecht bij de bedrijven en in het verlengde daarvan de aandeelhouders en bestuursvoorzitters. Bij hen die het toch al goed hadden. Maar de risico’s kwamen voor rekening van de samenleving, iets dat we bij iedere crisis opnieuw zagen gebeuren.

Gevolgen voor de samenleving

De gevolgen van deze politiek zijn groot. Het heeft geleid tot een geërodeerde overheid. Een overheid die steeds minder kan. Met de afbraak van de publieke sector werd ook de organisatiekracht, de kennis en de uitvoeringsmogelijkheden van de overheid afgebroken. Het vertrouwen in de overheid en andere collectieve instituties werd totaal afgebroken.

Als een terugtrekkende overheid mensen decennialang vertelt dat hun succes hun eigen verdienste is en hun pech hun eigen schuld, dat zij als individu hun zaakjes maar op orde moeten hebben, dan gaan mensen zich individualistischer gedragen. Dan wordt de solidariteit uitgehold. En als één van de belangrijkste machtsmiddelen van het volk -deelname aan het democratisch proces- steeds minder waard wordt, omdat de politiek en de overheid steeds minder over wezenlijke zaken gaan, dan gaan mensen zich afkeren van elkaar en vooral van de politiek.

Door het onderschikt maken van het maatschappelijk belang aan het economische belang heeft de verzorgingsstaat plaatsgemaakt voor de wantrouwende en bestraffende overheid. Dit zien we onder andere terug bij de aardbevingsellende in Groningen en het toeslagenschandaal.

Van afbraak naar opbouw

Om de bestaanszekerheid te bevorderen en de ongelijkheid te bestrijden is er meer nodig dan een paar simpele lapmiddelen. Dan volstaat het niet om het minimumloon iets te verhogen, of de prijzen iets te drukken. Dan is een andere politiek nodig. Na jaren van afbraak moeten we weer collectieve voorzieningen opbouwen: goede zorg, goed OV, goede energievoorzieningen en een goede oudedagsvoorziening. Zodat we niet alleen weer zeggenschap krijgen, maar ook meedelen in de winst. Bestaanszekerheid is de winst van eerlijk delen.

Één tegen tweedeling

Echte verandering dwingen we alleen af als we mensen in beweging krijgen. Als het lukt om moedeloosheid om te zetten in moed. Als we woede omzetten in actie. Elke kleine verandering die wij afdwingen samen met mensen, kan hernieuwd geloof geven in een andere toekomst.

We nodigen iedereen uit om samen met ons te bouwen aan een nieuwe sociale beweging. Om samen met ons de strijd aan te gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat ook nu en voor de toekomst een ander land mogelijk is. Een land waarin we één tegen tweedeling zijn, voor solidariteit en bestaanszekerheid.

Onderteken het manifest!

Met dit manifest pleiten wij er daarom voor dat:

Ieder mens moet kunnen voorzien in zijn of haar levensonderhoud. Daarom verhogen we het minimumloon direct naar 16 euro per uur. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen zoals AOW, Wajong, WIA, en het sociaal minimum (bijstand) stijgen mee. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in zijn of haar levensonderhoud kan voorzien. We voeren een miljonairsbelasting in en verhogen de winstbelasting voor grote bedrijven.

Ieder mens heeft recht op een betaalbaar huis. We verlagen de huren, verbieden de verkoop van sociale huurwoningen en om huurders minder afhankelijk van de markt te maken stellen we voor alle soorten woningen een maximum huurprijs in. Zo komen er meer betaalbare huizen voor mensen om in te wonen in plaats van voor huisjesmelkers of speculanten om rijk mee te worden.

Ieder mens heeft recht op goede zorg. De zorg is geen markt. Daarom richten we een Nationaal ZorgFonds zonder eigen risico op. Tandzorg, fysio en ggz komen weer in het basispakket. Dit maakt de wildgroei aan polissen, verzekeraars en bureaucratie overbodig. We pakken de winsten van farmaceuten en ‘zorgondernemers’ keihard aan.

Ieder mens heeft recht op schone energie. We verlagen de kosten voor mensen door de energiebelasting voor huishoudens te verlagen en die van grootverbruikers te verhogen. Dit doen we ook met een nieuw prijsplafond, zonder subsidies aan energiebedrijven. Om directe zeggenschap te krijgen over de prijs, verduurzaming en levering , nationaliseren we onze energie.

Ieder mens heeft recht op voldoende voedsel. We verlagen de btw op voedingsmiddelen zodat de boodschappen voor mensen betaalbaarder worden. Dit doen we ook door afspraken met supermarkten te maken om zo de prijzen van essentiële boodschappen te verlagen, zoals dit in andere landen gebeurt. Houden supermarkten zich niet aan de afspraken, dan voeren we een extra winstbelasting in.

Initiatiefnemers:

Lilian Marijnissen (fractievoorzitter SP) Gerwin van der Sloot (medewerker distributiecentrum) Aiden Middendorp (verpleegkundige ouderenzorg) Chantal Manders (huurder) Jeremy van den Berg (kassamedewerker) Nadia Mijnals (huurder) Marije Lander (actievoerder behoud ziekenhuizen) Martine Nijkamp (thuiszorgmedewerker) Daniëlla de Leeuw (student) Lisanne Zandvliet-Oldenkamp (docent) Azza Heles (huurder) Kristie Rongen (gedupeerde ouder toeslagenschandaal)

Onderteken het manifest!

Meldpunt gestegen kosten

SP SP Nederland 05-08-2022 12:55

Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen, AOW en de pensioenen al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit kabinet weigert dit jaar nog iets te doen aan de hoge prijzen en de lage inkomens. Het kabinet lijkt blind voor de gevolgen die dit heeft voor mensen. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van de gestegen kosten te laten zien. Daarom zijn we een meldpunt gestart. Doe mee en deel uw ervaring bij ons meldpunt.

Voor Prinsjesdag, als het kabinet de plannen voor het komend jaar presenteert, presenteren we de resultaten in een zwartboek en maken we duidelijk aan het kabinet dat de kosten omlaag moeten en de inkomens omhoog.

Verlaag de energierekening

SP SP Nederland 20-07-2021 12:02

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 26% van de Nederlanders, ongeveer 2 miljoen huishoudens, door de coronacrisis al een hoger energieverbruik heeft. Mensen worden dus driedubbel geraakt in hun energiekosten. Dit betekent dat heel veel mensen een enorme jaarafrekening gaan krijgen.

Terwijl de grote vervuilers subsidie krijgen, moeten de mensen de rekening betalen. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen dat de energierekening omlaag gaat. Steun onze actie en help mee om de politiek duidelijk te maken: de energierekening moet omlaag!

SP-burgemeester

SP SP Nederland 06-08-2020 06:26

Jos Verlaan blikt in NRC (29/7) terug op het burgemeesterschap van Emile Roemer, de eerste SP’er in die functie. Volgens vrijwel iedereen heeft Roemer het in Heerlen uitstekend gedaan, stelt Verlaan vast. Ook volgens ons. Dus is het een misverstand om te denken - zoals Verlaan schrijft - ‘dat de eerste burgemeester van SP-huize misschien ook wel de laatste wordt’.

Burgemeestersposten staan immers open voor iedereen, ook voor SP’ers. En in onze partij bestaan geen formele belemmeringen, sinds burgemeesters niet meer van bovenaf door de regering worden benoemd maar feitelijk worden gekozen door een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Daarmee is er sprake van (beginnende) democratische legitimatie, hoewel die volgens ons nog een stuk beter kan, door de burgemeester ook formeel te laten kiezen door de gemeenteraad.

Burgemeester Roemer heeft ondertussen bewezen dat een SP’er als burgemeester prima kan. Hij blijft voor altijd de eerste burgemeester van SP-huize - maar hij zal vast niet de laatste zijn.

Verantwoordingsdag maakt verkeerde keuzes pijnlijk duidelijk

SP SP Nederland 20-05-2020 12:00

2019 was weer een jaar waarin de grote verschillen in onze samenleving duidelijk werden. Met de overheidsfinanciën en de grote bedrijven ging het goed, maar de koopkracht van gewone mensen bleef alweer flink achter op de beloften van het kabinet. Belangrijkste oorzaak: de prijzen stegen harder dan de inkomens, juist vanwege het kabinetsbeleid. Bovendien is de stijging van de koopkracht oneerlijk verdeeld: Opnieuw gaan degenen die al een laag inkomen hebben er het minst op vooruit. Ook gepensioneerden zien amper iets van de economische groei van vorig jaar.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is niet te spreken over de keuzes van het kabinet: 'Terwijl het kabinet nog eens 14 miljard afloste op de al bijzonder lage staatsschuld, blijkt dat de schuld van Nederlandse huishoudens onveranderd een van de hoogste in Europa blijft. We kunnen dan wel met een beschuldigende vinger wijzen richting landen met een hoge staatsschuld, maar je kunt je afvragen hoe terecht dat is als wij Nederlanders met torenhoge schulden opzadelen. Het is immers een politieke keuze of je bijvoorbeeld jongeren opzadelt met een studieschuld, of dat je het onderwijs bekostigt via eerlijke belastingen, waar ook grote bedrijven en miljonairs hun eerlijke deel aan bijdragen.'

De Algemene Rekenkamer, die de overheidsuitgaven beoordeelt, ziet veel onvolkomenheden en onrechtmatigheden, in het bijzonder bij het overmaken van gemeenschapsgeld door het kabinet aan grote bedrijven als de NAM en KLM. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet onrechtmatig gehandeld met de aankoop van aandelen Air France-KLM. Volksvertegenwoordigers zijn niet op de juiste manier geïnformeerd. Alkaya: 'Het is veelzeggend dat de minister van Financiën advocatenkantoren zonder geheimhoudingsverklaring vooraf informeerde, maar bij het parlement zulke steken heeft laten vallen. Hier tekent zich een beeld af van een minister die terughoudend is bij zijn grondwettelijke plichten aan de volksvertegenwoordiging vanwege een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot onrechtmatig uitgeven van gemeenschapsgeld. Dit is ontoelaatbaar.'

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij de 90 miljoen die werden overgeboekt aan de NAM. De SP-fractie was van meet af aan tegen deze deal tussen het kabinet en Shell en Exxon. Nu blijkt deze deal mogelijk ook niet in de haak te zijn.

Het is sinds 2008 niet meer voorgekomen dat de onrechtmatigheden van de overheidsuitgaven boven de 1% uitkwamen. Dat klinkt als weinig, maar het gaat om miljarden. 'Dit kabinet lijkt veel te makkelijk geld over te maken aan grote bedrijven, in goede en slechte tijden, terwijl de mensen ongeacht de economische toestand altijd achterblijven. De Minister heeft veel uit te leggen in het verantwoordingsdebat volgende week', aldus Alkaya.

Laagste inkomens de dupe van klimaatbeleid

SP SP Nederland 01-11-2019 21:42

Vandaag bleek weer dat het klimaatbeleid van dit kabinet faalt. Het belangrijkste doel wordt niet gehaald en de laagste inkomens gaan er het hardste op achteruit. ‘Dit kabinet en ook voorgaande kabinetten, hebben te lang niets gedaan. Er is gepraat en gepraat met de grootste vervuilers, die ondertussen flink bleven uitstoten. Dit zelfbenoemde groenste kabinet is nu halverwege haar termijn en ze hebben nog niet eens een plan kunnen presenteren waarmee ze klimaatdoelen halen. Nu moet er nóg meer in nóg kortere tijd gedaan worden. En dat gaan de laagste inkomen het hardste voelen,’ zegt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

De SP wil klimaatrechtvaardigheid. Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar we laten niet de gewone huishoudens een hogere energierekening en de lasten betalen. ‘Wij zullen met voorstellen en acties blijven komen om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid rechtvaardig wordt. De veroorzakers van vervuiling moeten betalen,' zegt Beckerman.

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-08-2019 12:42

Door Eppo Bruins op 15 augustus 2019 om 13:20

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

Goed om te zien dat het CPB voor volgend jaar stijging van de lonen en ook weer een stijging van de koopkracht verwacht. Gezinnen met kinderen gaan er gemiddeld het meest op vooruit.

Toch is er internationaal veel economische onzekerheid, daalt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en zien we dat voor jongeren en in de grote steden het wonen steeds duurder wordt. Bij een economische omslag zullen kwetsbare groepen, zoals zzp-ers en jongeren op flexcontracten, harder geraakt worden en daarom is het belangrijk verder te kijken dan de koopkrachtplaatjes 2020.

Het is belangrijk dat we de financiële ruimte die we nu hebben gebruiken om de lastendruk voor gezinnen en andere huishoudens verder te verlagen, en om te investeren in de toekomst van ons land. De ChristenUnie wil een duurzame groei die dienstbaar is aan mensen, aan de samenleving en aan de volgende generatie.

Een gemiddelde topman kreeg er vorig ...

SP SP Nederland 24-07-2019 13:19

Een gemiddelde topman kreeg er vorig jaar ruim € 130.000 bij. Werknemers moeten het doen met een paar procent, niet eens genoeg om de stijgende btw, huur en energierekening te betalen. Die ongelijkheid moet stoppen, volgens SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Daarom zeggen wij: de winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog. De opbrengst moet naar de mensen👇

Winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog

SP SP Nederland 24-07-2019 12:51

Vorige week kopte de Volkskrant: 'De gematigde jaren zijn voorbij: topinkomens fors omhoog, vooral bij de multinationals.' De topmannen (het zijn voornamelijk mannen) van Nederlandse bedrijven genoten vorig jaar van gemiddeld maar liefst 7,2 procent stijging van hun inkomen, terwijl de lonen op de werkvloer met slechts 2,1 procent stegen. Uitgedrukt in centen in plaats van procenten wordt pas écht duidelijk hoe onrechtvaardig deze ontwikkeling is; 7,2 procent betekent voor een gemiddelde topman een toename van ruim € 130.000 in één jaar. Dat staat in schril contrast met het feit dat in hetzelfde jaar één op de drie huishoudens koopkracht inleverde, omdat hun loonstijging van enkele tientjes per maand niet eens de hogere lasten die het kabinet introduceert compenseerde. De ongelijkheid tussen de top en de rest van de samenleving nam dus verder toe in 2018, en dat moet stoppen.

Het geld klotst tegen de plinten bij multinationals. De winsten van beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn in vijf jaar verdubbeld tot 66 miljard in 2018. Daarvan werd 30 miljard euro aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Voor nog eens 16 miljard euro werden eigen aandelen ingekocht om de beurskoers op te krikken. Niet alleen de topmannen deden in 2018 dus goede zaken. Ook aandeelhouders, die veelal in het buitenland zitten, waren spekkoper van de Nederlandse economie. De mensen op de werkvloer die onze economie draaiend houden en überhaupt mogelijk maken dat er winst gemaakt wordt, zien vrijwel niets van terug van hun inzet. Dit zou ons niet moeten verbazen, als wij beseffen dat juist die topmannen en aandeelhouders aan de knoppen zitten. Zij zijn de ongekozen economische machthebbers van Nederland, en zij zorgen goed voor zichzelf.

Deze economische machthebbers zullen allereerst in hun eigen belang blijven handelen, zolang hun werknemers óf politieke machthebbers hen niet dwingen tot ander gedrag. Zo gaf Shell in een hoorzitting over belastingontwijking in de Tweede Kamer toe: 'Wij betalen inderdaad geen belasting in Nederland, maar de politiek maakt de wetten en wij voldoen daar gewoon aan.' Net als dat bedrijven niet vrijwillig meer belasting zullen betalen, zullen zij ook niet vrijwillig de lonen verhogen. Dat dit goed zou zijn voor de hele economie, doordat mensen meer te besteden krijgen, is niet hun probleem. De economische machthebbers zitten er immers vooral voor zichzelf, en elke cent die naar de werkvloer gaat, gaat niet naar henzelf.

Gelukkig begint de ergernis hierover in de samenleving een kookpunt te bereiken. De vakbond heeft al forse eisen op tafel gelegd en nu is de politiek aan zet. Er is alle reden om bij Prinsjesdag over twee maanden te beginnen met de winstbelasting voor multinationals niet verder te verlagen, wat de regeringscoalitie wil, maar juist te verhogen en de extra inkomsten in te zetten voor koopkrachtstijging voor mensen op de werkvloer. Onlangs werd in de Tweede Kamer de voorjaarsnota besproken en werd duidelijk dat de contractlonen ook dit jaar niet zo hard zullen stijgen als gedacht, maar met 2,7 procent. Premier Rutte heeft zelf aangegeven dat de lonen minstens zo hard moeten stijgen als die aan de top, 7,2 procent dus, anders zal de winstbelasting niet verlaagd worden. Twee weken geleden heeft het kabinet de kans om deze belofte in te lossen niet gepakt. Op Prinsjesdag zullen ze voor dezelfde keuze staan: mensen of multinationals.

Een nieuwe commissie voor hogere ...

SP SP Nederland 14-06-2019 10:19

Een nieuwe commissie voor hogere lonen voor politici? No way! Politici krijgen nu al te veel, zegt Ronald van Raak. Een Kamerlid krijgt maar liefst zo'n 6000 euro per maand! De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Onze Kamerleden nemen genoegen met een normaal inkomen van 2800 euro. Lees meer.👇 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/van-raak-externe-commissie-vergoedingen-politici-onwenselijk