Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

661 documenten

Praat mee met CDA Katwijk over wonen / woning zoeken in Katwijk

CDA CDA Katwijk 22-09-2020 12:21

Praat mee! Op woensdag 30 september organiseert het CDA een online sessie over wonen. Een woning zoeken is op dit moment een drama in onze gemeente. Er is een enorm tekort aan betaalbare (starters)woningen, doorstroom verloopt moeizaam en ook voor senioren is het lastig iets geschikts te vinden. Op dit moment werken we met de gemeente aan een woonagenda voor de lange termijn. Dat is een document waarin we gaan bepalen hoe we de woningmarkt de komende jaren willen organiseren. Héél belangrijk dus. Een woning zoeken is op dit moment een drama in onze gemeente. Online sessie CDA woordvoerder wonen en fractievoorzitter Barend Tensen gaat daarom graag online met jullie in gesprek om te horen waar jullie tegenaan lopen. Dan kunnen wij dat meenemen in de gemeenteraad. De online sessie, via Microsoft Teams, zal plaatsvinden op woensdag 30 september, van 19:15 uur tot 20:30 uur. Interesse? Meld je nu aan! Meld je nu aan door een mailtje te sturen naarfractie@cdakatwijk.nl. Dan sturen we je een link om mee in te loggen. Wees er snel bij want er is een limiet aan het aantal deelnemers. Zien we je daar?Voor vragen kunt u contact opnemen met Barend Tensen (06-12176706)

Stoel van de toekomst werpt blik op ‘wonen’

CDA CDA Noordoostpolder 21-09-2020 19:50

Vrijdagavond 18 september hield CDA Noordoostpolder een thema-avond over wonen in het Voorhuys in Emmeloord, met als hoofdgast oud-Emmeloorder en Tweede Kamerlid voor het CDA Julius Terpstra. Wonen is een 'hot'-item; Er is een landelijk een groot woningtekort, we hebben te maken met PFAS en stikstofmaatregelen, starters krijgen moeilijk een toereikende hypotheek met deze huizenprijzen én met de verzorgingsstaat moeten woonwijken zo ingericht worden dat mensen inclusief kunnen wonen. De verschillende gasten hebben hun licht laten schijnen op het veelomvattendeonderwerp 'wonen'. Julius Terpstra blikt kort terug. In 2017 heeft toenmalig minister Blok gezegd: "De woningmarkt is af." Maar op dit moment dat er maar één taak en dat is meer woningen bouwen en zorgen dat starters weer in kunnen stappen in de woningmarkt. "Met een koopwoning bouw je wat op voor later." Daarnaast vindt hij dat ook corporaties moeten kunnen bouwen en dat de verhuurderheffing eraf moet. "De regie over waar de nieuwe woningen gebouwd moet worden, ligt bij het rijk", vindt hij "En ook het voormalige ministerie van VROM (wat in 2010 is opgeheven) met volkshuisvesting in de portefeuille zou daar een belangrijke rol in moeten spelen." Ton Beurmanjer van Mercatus ziet de wijk en de omgeving van een woning als middel om mensen gezond te houden. Met de woningen van Mercatus dragen ze bij aan woongenot. 'Samen buurten' is één van de thema's; een kleinere tuin, maar wel een parkje waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Naast nieuwbouw zijn ze bezig met verbouw en renovatie om energiebesparend te wonen. De zoektijd is gemiddeld 2 jaar in de Noordoostpolder. "Dat is een gezonde wachttijd, om zo de mensen in de Noordoostpolder te kunnen laten wonen die dat ook echt graag willen, mensen die iets hebben met de Noordoostpolder." Beurmanjer stelt dat mensen zich thuis moeten voelen in een wijk en dat doe je bijvoorbeeld aan 'een Lindelaan', een straatnaam die aanspreekt. Hij stelt daarom voor om wijken in te richten door iemand met een sociale bril. “Niet de verkeerssituatie moet leidend zijn, maar het sociale aspect” verteltBeurmanjer de aanwezigen. Mercatus gebruikt zelf graag de (lege) stoel van de toekomst. Wanneer er plannen gemaakt moeten worden de stoel van de toekomst 'gevraagd' wat hij er van vindt, een eye-opener om met een andere bril naar een plan te kijken. Ton Beurmanjer gaf deze stoel mee aan Julius Terpstra. 'Vraag bij alle plannen die je voor het land maakt aan toekomststoel 'hoe hij het ziet', geeft Beurmanjer mee. Met het realiserenvan nieuwe woningen timmeren Jeroen Oost en Willem van Tilburg van OvT ontwikkeling flink aan de weg. Woningen waarbij een passende plattegrond het uitgangspunt is, dat is waar deze mannen voor staan. Met Startblock zorgen zij voor betaalbareen snelle woningen, om iets bij te dragen aan het woningtekort. “Wonen en Sociaal Domein is een goede combinatie van portefeuilles voor een wethouder”, vindt wethouder Marian Uitdewilligen. “Als wonen goed geregeld is, zijn er sociaal minder problemen”, stelt zij. “Noordoostpolder is geen krimpgemeente, maar wij kunnen onszelf ook niet echt tot de groeigemeentes tellen. In de nieuwe woonvisie staat dat we voor onze eigen inwoners 1000 woningen nodig hebben de komende 10 jaar. En dan vooral woningen voor starters en senioren. Zo komt vanzelf een doorstroming op gang. We zien nu voor het eerst dat er meer in Noordoostpolder komenwonen, dan er vertrekken. Dit jaar waren dat er 300,” vertelt de wethouder. Een belangrijke beleidsregel in de Noordoostpolder is 'rood voor rood', waar schuren staan mogen nieuwe huizen gebouwd worden op 27 erven. Deze erven waar meerdere huishoudens op gevestigd mogen worden, zijn nu bestemden daarmee dus 'op'. De provincie moet toestemming geven voor meer erven met deze bestemming. Opvallend is dat mensen van buiten de polder deze erven kopen en gaan bewonen. Na de pauze volgt het debat. Hier komt met namede rol van de Lelylijn duidelijk naar voren. Als er een goede verbinding is met het noorden en de Randstad, wordt de Noordoostpolder nog aantrekkelijker. Maar, welke mensen trekken dan naar de polder? Houdt de polder dan nog wel z'n eigen identiteit? Of zorgt een Lelylijn er juist voor dat mensen hier blijven of weer terugkeren? Dat studenten en theoretisch opgeleiden niet wegtrekken? Het bouwen van zoveel huizen is een oplossing, maar ook een opgave. Voor het land en voor de polder. Gelukkig heeft Julius Terpstra de stoel van de toekomst mee naar den Haag.

Ontwikkel het oude gebouw van "De Skuil"

ChristenUnie ChristenUnie Urk 14-09-2020 06:00

https://urk.christenunie.nl/k/n30534/news/view/1319202/527258/Ontwikkel de oude _SKUIL_.png

De woningnood op Urk is hoog en de druk op de woningmarkt neemt als maar verder toe. Tussen de laatste nieuwbouw en de ontwikkeling van de nieuwe Zeeheldenwijk zit een gat waarin niet gebouwd wordt. Dat terwijl het aantal starters toeneemt en de vraag naar nieuwe woningen alleen maar groeit.

Midden in Urk, dichtbij het centrum, staat het oude gebouw van "De Skuil". Temidden van een gerenoveerde buurt met allerhande voorzieningen, staat dit leegstaande gebouw te verloederen. Al jaren... Terwijl hier toch al lang een mooi woningproject ontwikkeld had kunnen worden.

Redenen genoeg voor de ChristenUnie om vragen te stellen aan het college. Ons commissielid Meindert de Boer stelde ze dan ook afgelopen commissievergadering:

Hoe staat het met ontwikkeling van gebouw de Skuil? We kennen op Urk op dit moment een grote druk op de woningmarkt, maar in het centrum van Urk staat deze locatie al jaren te verstoffen. Wij willen graag een stip op de horizon. Kan de wethouder hier mee aan de slag?

Wethouder Gerrit Post gaf aan in gesprek te zijn met de eigenaar over deze zaak. Onze fractie houdt dit in de gaten en hoopt dat we spoedig concrete ideeën zullen zien.

Ruim 51.000 woningen erbij

D66 D66 Nederland 10-09-2020 09:57

Minister Ollongren: “Dit resultaat overtreft al mijn verwachtingen. Het is goed om te zien dat het zoveel gemeenten is gelukt om in korte tijd een kwalitatief goede aanvraag in te dienen die de toets kon doorstaan. Ruim 51.000 woningen erbij is een stevige bijdrage om het woningtekort in te lopen. Om starters en mensen met lagere inkomens meer kansen op de woningmarkt te geven moeten er sneller en meer betaalbare woningen gebouwd worden. En dit is nog maar een eerste deel van de toewijzingen die ik ga doen. Nu moet zo snel mogelijk de schop in de grond om die 51.000 woningen te bouwen.”

Inbreiding om het buitengebied te beschermen

VVD VVD Utrechtse Heuvelrug 09-09-2020 23:23

Schitterende natuur en een rijke cultuurhistorie: de Utrechtse Heuvelrug is een plaatje. Het is dan ook niet zo gek dat zoveel mensen hier willen (blijven) wonen, werken en ondernemen. We geven ze groot gelijk! En dat doen de duizenden toeristen en vakantiegangers die onze gemeente jaarlijks bezoeken ook. Bescherming van onze bossen en groene en leefbare dorpen is voor de VVD een kernpunt. Om deze te behouden, zijn we steeds alert op ontwikkelingen die dat onder druk zetten. En simpele keuzes zijn er eigenlijk niet meer, want de nood is op elk gebied hoog. Ook financieel. Dat is bekend.

https://utrechtseheuvelrug.vvd.nl/nieuws/40636/inbreiding-om-het-buitengebied-te-beschermen

Doordat het zo aantrekkelijkheid is, zien we de druk op de woningmarkt toenemen. We zullen dus woningen moeten bijbouwen maar het is tegelijk een kunst om geschikte locaties te vinden. We willen het landschap immers beschermen en de buitengebieden niet volbouwen. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om  binnen de dorpen te bouwen. VVD-wethouder Rob Jorg heeft het afgelopen jaar het initiatief genomen om samen met inwoners en organisaties op zoek te gaan naar deze plekken. Dit heeft geleid tot ruim 230 locaties, binnen en buiten de kernen, waarvan er op korte termijn uiteindelijk 30 kansrijk worden geacht. Dit is met name gebaseerd op beschikbaarheid, eigendomssituatie en inpasbaarheid. De Raad zal de komende periode deze dertig gaan bespreken en er vervolgens een besluit over nemen. Als deze succesvol worden, dan kan hiermee aan de verwachte woonbehoefte tot 2025 worden voorzien.

 

De VVD vindt draagvlak essentieel voor alle initiatieven met een ruimtevraag en zal het college nauwlettend volgen – en waar nodig initiatieven ontplooien om bij te sturen. Als we binnen de dorpen gaan bouwen, gaat onze voorkeur uit naar appartementen. Het schreeuwende tekort daaraan merken onze starters en oudere inwoners. Zij kunnen nu geen kant op.

 

Een voorbeeld. Veel senioren blijven het liefst in hun eigen dorp wonen. Ze wonen nu vaak in een inmiddels te groot huis en zouden graag kleiner willen wonen. Als er aantrekkelijke appartementen worden gebouwd voor ouderen, dan komt er woonruimte vrij voor gezinnen met kinderen. Ook voor starters is weinig betaalbare woonruimte beschikbaar. Huizen zijn voor hen vaak te groot en of te duur. Senioren en starters snakken naar een woontoekomst binnen onze gemeente en daarvoor zijn appartementen hard nodig.

 

Als we de buitengebieden én het groene karakter van de dorpen willen behouden, wacht ons wel een spannende klus: de appartementen goed laten inpassen binnen onze dorpskernen. De VVD is bereid zogenoemde “verdichting” in de dorpen te accepteren, als ook het groene en dorpse karakter overeind blijft. Daar blijven we scherp op letten.Wonen, natuur, recreatie, landbouw en straks ook het opwekken van energie; de ruimte is schaars en het is allemaal nodig. De politiek heeft de taak om zorgvuldig af te wegen hoe we met onze leefomgeving omgaan. Daar kunt u ons aan houden.

 

Ron van der Laan

Noodkreet Woningbouwaanbod in Berkelland

D66 D66 Berkelland 06-09-2020 19:05

D66 heeft de afgelopen jaren telkens vragen gesteld over het Woningbouwaanbod beleid van de gemeente Berkelland. De komst van de N18, de economische groei, de trek van het westen naar het oosten, de andere rol die winkels, bedrijfs- en horecapanden in kernen gaan innemen. D66 heeft zich ook met succes verzet tegen het weg bestemmen van nog aanwezige  harde plancapaciteit in de hoofdkernen. Daarnaast heeft D66 vaak  gewezen en vragen gesteld over het andere succesvolle beleid in buurgemeenten, zowel in Twente als in de Achterhoek, waar met goed actief beleid nieuwe wijken worden gerealiseerd en de samenleving en voorzieningen in stand worden gehouden.

In Berkelland zien we stapels beleidsstukken, onderzoeken  en kleine stapjes in de goede richting. Een aantal kleine kernen zijn inmiddels bediend, maar een aantal ook nog niet, en hier en daar een project vanuit de vorige raadsperiode zoals in de Oudestraat in Neede. Maar de hoofdkernen zitten verder op slot. Met name in Neede, de tweede kern van Berkelland  is de situatie het ernstigst met een aanbod van 25 woningen!!

In heel Berkelland gaat het om een aanbod van 186 woningen. Ter indicatie: In Berkelland staan totaal circa 13250 koopwoningen, dat betekent een frictie-aanbod van 1,4 procent, waar 3 procent in de markt als noodzakelijk gezien wordt voor het goed functioneren van de woningmarkt. Een jaar geleden zat het aanbod net boven de 200 woningen. Nu een jaar verder met het Berkellandse beleid is de situatie verder verslechterd. Het gaat dus de verkeerde kant op.

Jongeren, maar eigenlijk inwoners in alle leeftijdscategorieën  trekken inmiddels weg, terwijl de wens om hier te blijven aanwezig is. Zowel voor starters, éénpersoonshuishouden en senioren is er nauwelijks geschikt aanbod en geeft ook (tijdelijke) huur geen verlichting, gezien de beperkte beschikbaarheid.

Waar landelijk vaak bouwcapaciteit of stikstof het probleem is, speelt in Berkelland met name het gebrek aan ambitie en daarmee aan medewerking aan plannen.

D66 vraagt het college met concrete plannen te komen om nu echt eens stappen te gaan zetten in het mogelijk maken van nieuwe woningbouw plannen in de grote kernen en de van jaar tot jaar verslechterende situatie om te keren. Als het college niet in beweging komt zal D66 zelf met initiatiefplannen komen, zoals het eerder genoemde transformeren van horeca, winkel en bedrijfspanden in de kernen en het initiëren van nieuwe locaties.

Raadsvoorstel: Gebiedsvisie Hamsestraat-Roderweg

CDA CDA Boxtel 02-09-2020 06:07

In deze gebiedsvisie is volgens het CDA met de vele aspecten rekening gehouden. Als een project is geslaagd in het overleg met de stakeholders is dit het wel. Nu moeten we als gemeente nog de efficiëntie en slagkracht weten te vinden, waardoor dit soort projecten niet meer dan 10 jaar op zich moet laten wachten. Er zullen vele ontwikkelingen plaatsvinden in het gebied Roderweg Hamsestraat. Deze visie is volgens het CDA een goede onderlegger die zorgt voor samenhang binnen het gebied en tegelijkertijd de kaders stelt voor de deelontwikkelingen. Het CDA blijft kritisch op de te bouwen woningen in dit gebied. De woonvisie richt zich voor Liempde op het vergroten van de mogelijkheden voor starters en jonge gezinnen en huurwoningen. In deze visie zijn de woningen nog steeds aan de dure kant. Zoals we in deze visie kunnen lezen is er veel groen ingepast en zijn de woningprijzen hoog. Groen gaat volgens ons in dit opzicht ten kosten van een betaalbare woningprijs. Weet de wethouder of dit het geval is? Is er nog een mogelijkheid dat de huizenprijs voor jongeren en starters lager wordt in dit gebied? Heeft de wethouder al een concreet beeld voor zich wat er gebouwd gaat worden en wat de prijs van de woningen is? Dit is een impuls voor Liempde wat betreft wonen, leefbaarheid en integratie land stad. Nu moet zo snel mogelijk de schop in de grond!

Woonplicht nieuwbouwwoningen moet in heel Zuid-Holland gaan gelden!

SP SP Zuid-Holland 26-08-2020 08:36

De SP in Zuid-Holland pleitte onlangs in de Staten voor een woonplicht voor nieuwbouwwoningen om de prijs van koopwoningen niet verder te laten stijgen, zodat starters een eerlijke kans hebben op de woningmarkt. Naar aanleiding van berichten bij de NOS dat eigenaren van nieuwbouwwoningen vaak niet verplicht zijn om erin te wonen heeft SP Fractievoorzitter Lies van Aelst hier met schriftelijke vragen aan het Provinciebestuur wederom aandacht voor gevraagd.

Nu is het nog zo dat deze speculanten zonder enige consequentie starterswoningen en gezinswoningen, die gebouwd zijn om de druk op de woningmarkt te verlichten, kunnen opkopen zonder dat er afgedwongen wordt dat de eigenaar er zelf in gaat wonen. Hierdoor hebben zij vrij spel en kunnen ze misbruik maken van wanhopige potentiële huizenkopers en huurders. Daarom is de SP ook van mening dat het nodig is dat dit een standaard eis is bij bestemmingswijzigingen ten gunsten van nieuwbouw en de ombouw van panden tot woningen. Van Aelst: ‘Mocht het nodig zijn dan zullen wij zelf een voorstel doen voor een woonplicht bij nieuwbouw, want wonen is wat de SP betreft een recht. Dat maakt dan ook dat het niet uit te leggen valt als de nieuwbouw in Zuid-Holland een speeltje van de vastgoedmagnaten blijft.’

Met de gestelde schriftelijke vragen wil de Zuid-Hollandse SP fractie achterhalen hoe het er nu met de woonplicht voorstaat in Zuid-Holland, wat de mening is van het Provinciebestuur over het nut van een woonplicht en het Provinciebestuur oproepen tot actie om nieuwbouw woningen te behouden voor starters en doorstromers in plaats van vastgoedmagnaten. Van Aelst: ‘Dat speculanten gebruik maken van de krapte op de woningmarkt door starterswoningen op te kopen en duur door te verhuren of verkopen is niet gek, maar wel zeer onwenselijk. Het bericht van de NOS bevestigt dit. Daarom willen wij weten wat het provinciebestuur vindt van het instellen van een woonplicht in heel Zuid-Holland en wat zij nu al aan dit fenomeen proberen te doen. Wij verwachten snelle actie van het provinciebestuur.’

Woonplicht nieuwbouwwoningen

ChristenUnie ChristenUnie GroenLinks PvdA Zaltbommel 11-08-2020 10:09

Op de website van de NOS (https://nos.nl/artikel/2343549-steeds-meer-gemeenten-voeren-woonplicht-in-voor-eigenaar-nieuwbouwwoningen.html) lazen we het artikel ‘Steeds meer gemeenten voeren woonplicht in voor eigenaar nieuwbouwwoningen’.  Gemeenten voeren een zogeheten zelfbewoningsplicht in zodat de koper hiermee wordt verplicht het huis zelf te gaan bewonen. Daarmee is het niet langer toegestaan de woning te verhuren. Deze maatregel moet voorkomen dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen en deze doorverhuren aan starters. De constructie drijft prijzen op terwijl het woningaanbod toch al schaars is.

Starters, middeninkomens en kwetsbare groepen hebben in de huidige woningmarkt moeite een passende woning te vinden. Ze moeten vaak genoegen nemen met de bestaande woningvoorraad.

Het verdelen van woningen op de nieuwbouwmarkt moet beter en eerlijker als het aan de fracties van ChristenUnie en PvdA/GroenLinks ligt. We willen dat het voor iedereen mogelijk wordt om een woning voor een redelijke prijs te kopen. Het idee voor woonplicht is dat een woning er is om in te wonen en niet om geld aan te verdienen.

De maatregel betekent dat de eerste eigenaar van de woning zelf in de woning moet gaan wonen en dat die niet direct, vaak met forse winst, mag worden doorverkocht. We denken bijvoorbeeld aan een termijn van 5 tot 10 jaar. We realiseren ons ook dat er uitzonderingen op de regel zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontstaan van een echtscheiding. In zo’n geval moeten mensen niet gedwongen worden om bij elkaar te blijven omdat ze hun huis niet mogen verkopen.

 

 

CDA stemt in met plannen voor starters en seniorenwoningen Koudum

CDA CDA Súdwest-Fryslân 07-08-2020 08:00

Er ligt een initiatief om in Koudum 21 woningen te realiseren. Er worden 3 vrijstaande levensloopbestendige woningen aan de Wetterbies gerealiseerd, aanvullend op de bestaande bebouwing. Daarnaast worden er op de locatie van de voormalige basisschool aan de Onderweg en Vermaningsweg 18 woningen gerealiseerd. Deze 18 woningen bestaan uit appartementen voor starters en senioren en hebben de verschijningsvorm van geschakelde woningen met kap. Onze woordvoerder Bauke Dam van de CDA-fractie hierover: “Er is hier sprake van inbreiding, oftewel ruimte benutten in de dorskern. En het is gericht op de lokale vraag wat betreft het type woningen. Zo zien we het graag. Het is dan ook mooi om te zien dat er in Koudum iets uit de grond komt en dat het eerste plan ook is aangepast naar de daadwerkelijke behoefte. Oftewel woningen voor starters en senioren. We zien graag dat plannen voor woningbouw van onderen op komt en niet door grote ontwikkelaars die bouwen voor snelle winsten. In dit geval is de ontwikkelaar goed in gesprek geweest met het dorpsbelang en heeft geluisterd naar de wens van het dorp. Wat heeft geresulteerd in de mooie schetsen die er nu liggen. CDA SWF heeft dan ook ingestemd met het startdocument voor de ontwikkeling van 21 woningen op de Welle en de Wetterbies te Koudum.” Lees hier het raadsvoorstel: https://sudwestfryslan.raadsinformatie.nl/vergadering/746121/Kommisje%20Doarp%2C%20St%C3%AAd%20en%20Omkriten%2022-06-2020