Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

103 documenten

Groenen maken Europees investeringsfonds duurzamer | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 18-04-2019 00:00

Dankzij inspanningen van de groene fractie moet ten minste 55% van de infrastructuurprojecten die uit het investeringsfonds InvestEU gefinancierd wordt, bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering. Ook moet elke investering die vanuit het fonds gedaan wordt op duurzaamheid gecontroleerd worden. Donderdag stemde het Europees Parlement in met deze opvolger van het Juncker-investeringsplan.

Bas Eickhout: “Als we in de komende decennia naar een klimaat-neutrale economie willen, moeten de investeringen van vandaag duurzaam zijn. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn dat Europese steun met publiek geld alleen gaat naar projecten een positieve bijdrage leveren aan de omslag naar een duurzame economie.”

Klimaatdoelstelling 

GroenLinks had een nog hogere klimaatdoelstelling van 80% voorgesteld, maar die werd in een eerdere stemming in het Europees Parlement en in de onderhandelingen met de ministers van financiën van de lidstaten afgezwakt. Het afgesproken doel is wel hoger dan het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie.

Het investeringsplan kan pas in werking treden zodra er een akkoord wordt bereikt over de Europese meerjarenbegroting. De onderhandelingen daarover gaan verder na de Europese verkiezingen.

Waar waren jullie? Nederland had ...

VVD VVD Nederland 17-04-2019 18:14

Waar waren jullie? Nederland had jullie nodig! #ZegNeeTegenEUww

We zijn door 150 milieuorganisaties ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-04-2019 14:25

We zijn door 150 milieuorganisaties verkozen tot klimaatkampioen in het Europees Parlement! De organisaties keken naar stemgedrag over vermindering van broeikasgassen, doelstellingen voor duurzame energie en energiebesparing. 🌎🌍🌏 Lees hier meer: https://europa.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-klimaatkampioen-in-brussel

Extra geld voor maatschappelijke organisaties in EU-lidstaten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

“NGO’s en burgerinitiatieven die de Europese waarden uitdragen moeten daarom financieel ondersteund worden in hun werk”, aldus Europarlementariër en Hongarije-rapporteur Judith Sargentini. Op initiatief van de Groenen wordt dat nu vastgelegd in de meerjarenbegroting van de EU.

Sargentini: "De Europese democratie en rechtsstaat komt steeds verder onder druk te staan. In eigen EU-lidstaten zoals Hongarije, Polen en Roemenië maken regerende partijen misbruik van hun positie en breken de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht af. Daarnaast werken de ze corruptie verder in de hand en perken het cruciale werk van NGO’s en journalisten verder in. Daar moeten we dringend tegen optreden.”

NGO's

NGO’s spelen een cruciale rol in het controleren van de politiek en de regering ten behoeve van de burgers. Zij dragen bij aan het waarborgen van de Europese waarden zoals een onafhankelijke rechtsgang, vrije pers en gelijkheid in de samenleving. NGO’s vervullen daarmee een essentiële functie in het behouden van een vrije democratie. Sargentini: “Het is doodnormaal dat de EU subsidies verstrekt aan NGO’s buiten Europa, die zich inzetten voor democratieopbouw in hun land. Langzamerhand is dat nu ook nodig voor NGO’s in EU-lidstaten waar het maatschappelijk middenveld de mond gesnoerd wordt. Zo zien we in Hongarije een heksenjacht tegen organisaties die donaties van buiten Hongarije krijgen. Of organisaties die in welke vorm dan ook hulp bieden aan vluchtelingen, waaronder Amnesty International en Human Rights Watch.”

Hongarije

De Europese Commissie heeft Hongarije voor de rechter gedaagd wegens deze ophitsing/wetgeving. Sargentini: "In Hongarije worden organisaties doelwit gemaakt van haatcampagnes. Door ze in diskrediet te brengen, leidt de regering de aandacht van de burger af van de daadwerkelijke problemen in het land. Zo duwt Hongarije organisaties in een hoek en heeft deze wetgeving een afschrikkende werking op hun functioneren. Daarom is het belangrijk dat we nu ingrijpen. We moeten investeren in de weerbaarheid van onze Europese samenleving."

Het Europees Parlement wil ruim 1 miljard Euro in de begroting wegzetten voor deze doeleinden. Dat bedrag moet nog uit onderhandeld worden na de Europese verkiezingen van mei 2019. Naast dit voorstel, ligt er een andere wet op de onderhandelingstafel. Die wet moet ervoor zorgen dat regeringen die het niet nauw nemen met de rechtsstaat geen EU-subsidies meer krijgen.

 

Judith Sargentini en haar team maakten een korte documentaire over de Europese strijd om democratie in Hongarije.

Bas Eickhout tevreden over meer transparantie op glyfosaat en andere pesticiden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 17-04-2019 00:00

Er komt meer openheid over chemische producten die gebruikt worden in voedsel (zoals additieven) en in de voedselproductie (zoals pesticiden). Het Europees Parlement bekrachtigde een wetsherziening die hiervoor moet zorgen.

GroenLinks Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met het resultaat: “De succesvolle rechtszaak van de Europese Groenen zorgde er al voor dat studies over de toelatingseisen van glyfosaat op de EU-markt vrijgegeven worden. Nu hebben we er ook een EU-wetgeving doorheen gekregen dat deze informatie voortdurend beschikbaar moet stellen.”

Het gaat hier om de Europese Algemene Levensmiddelenwetgeving (General Food Law). Dat is de Europese basis van de Nederlandse Warenwet en stelt regels voor de volledige voedselketen vast. Deze regels moeten gezamenlijk goede informatievoorziening en voedselveiligheid garanderen over alles dat we eten en drinken.

Monsanto

In de praktijk bleek dat die regels onvoldoende waren. Eickhout: "Multinationals als Monsanto (nu Bayern), die actief zijn in de voedingsindustrie, kunnen onder het motto van 'concurrentiebescherming' studies over de veiligheid van hun producten geheim houden. Hierdoor kan niet fatsoenlijk gecontroleerd worden of deze studies op de juiste manier zijn uitgevoerd en toelating op de EU-markt terecht is. Terwijl het juist vaak gaat over studies die industrie zelf heeft laten uitvoeren. Dat riekt dan uiteraard al snel naar belangenverstrengeling."

De wetsherziening zorgt ervoor dat er veel meer openbare informatie beschikbaar komt over de veiligheid van chemische producten in voedingswaren. "Zo komt er een openbaar register met alle studies die gebruikt zijn voor de wettelijke autorisatieprocedure van een bepaald product. Het geeft wetenschappers de mogelijkheid om van buitenaf studies te beoordelen en opnieuw te doen. Dat verbetert de externe controle en het consumentenvertrouwen, en zorgt voor meer bescherming van mens en milieu," aldus Eickhout.

Europese Arbeidsautoriteit is enkel gebakken lucht

SP SP Nederland 16-04-2019 10:06

Vandaag stemt het Europees Parlement over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit, een nieuw agentschap dat de naleving van arbeidswetten in Europa moet controleren. Volgens de SP een slecht idee, SP-Europarlementariër Dennis de Jong: ´Brussel blijft bezig schijnoplossingen te verzinnen voor problemen die voortvloeien uit het vrij verkeer. Uitbuiting van Spanjaarden in Nederland los je niet op met een nieuw agentschap in Cyprus of Slowakije. Wat je nodig hebt is dat de capaciteit van de nationale arbeidsinspecties voldoende is, zodat deze hun werk kunnen doen. Samenwerken met andere lidstaten bij grensoverschrijdende zaken kan nu ook al via een bestaand Europees netwerk. Daarvoor heb je helemaal geen nieuw instituut nodig. Dit plan is gewoon gebakken lucht´.

De concurrentie op lonen, ‘sociale dumping’, zou door een extra Europees instituut gecontroleerd moeten worden. Cyprus en Slowakije hebben zich al gemeld om het nieuwe agentschap te huisvesten. De Jong: ´Wat echt zou helpen, is dat inspectiediensten de vrije hand krijgen in controle op de werkvloer. Terwijl de EU enkele jaren geleden juist wetgeving heeft aangenomen die controles beperkt, zogenaamd om de bedrijven niet teveel te belasten, komt er nu als doekje voor het bloeden een Europees Agentschap. Dat gaat leiden tot een hoop geklets en weinig actie. Daar worden uitgebuite werknemers dan ook geen haar beter van. Bovendien krijgt  de arbeidsautoriteit ook nog als taak toebedeeld om arbeidsmobiliteit tussen de lidstaten te bevorderen. Zo wordt het een instrument in handen van de werkgevers voor het faciliteren van goedkope arbeid´.

Het Agentschap zou moeten doen waar het enkele jaren geleden opgerichte Europese netwerk tegen illegale praktijken bij tewerkstelling niet in slaagde. De Jong: ´De oprichting van dit netwerk van inspecteurs heb ik indertijd wel gesteund. Het is belangrijk dat je elkaar goed weet te vinden bij grensoverschrijdende problemen. Dat dit netwerk onvoldoende heeft opgeleverd, is betreurenswaardig. Een logische stap zou dan ook zijn geweest het netwerk te versterken. De oprichting van een Agentschap betekent echter weer jaren vertraging. Bovendien heeft het Agentschap als nadeel dat de sociale partners op afstand worden gezet, terwijl ze wel betrokken waren bij het bestaande netwerk. Kortom, we zijn hier bezig met broddelwerk´.

Doorbraak in Europese bescherming voor klokkenluiders | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 16-04-2019 00:00

“Mensen die het algemeen belang een dienst bewijzen, verdienen bescherming. Dankzij deze nieuwe wet, kunnen Europeanen misstanden veilig aan het licht brengen”, stelt GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout nadat het Europees Parlement akkoord is gegaan met de Europese richtlijn voor de bescherming van klokkenluiders.

Met deze wet moeten bedrijven en organisaties met meer dan 50 medewerkers kanalen en procedures opstellen waarbij medewerkers misstanden veilig kunnen melden. Eickhout: “We hebben het aan dappere klokkenluiders te danken dat schandalen in de auto-industrie, belastingontwijking en het datalekschandaal bij Cambridge Analytica werden onthuld. Zij verdienen bescherming in plaats van vervolging”.

De Europese fractie van GroenLinks stond aan de basis van deze wet. In 2016 schreef de Groene fractie een initiatiefwet voor de Europese bescherming van klokkenluiders onder andere nadat klokkenluider Antoine Deltour vervolgd werd in Luxemburg voor het publiceren van grootschalige oneerlijke belastingvoordelen die Luxemburg aan multinationals had verleend (Luxleaks). Twee jaar later diende de Europese Commissie een formeel wetsvoorstel in.

Algemeen belang

“Dankzij deze wet is een nieuwe vervolging van iemand als Deltour die de Europese Unie een grote dienst heeft bewezen, niet langer mogelijk. Het algemeen belang boven commerciële belangen: hiermee beweegt de EU de goede kant op”, aldus Eickhout.

Nederland heeft sinds de wet Huis voor Klokkenluiders een bescherming van klokkenluiders, maar in veel Europese lidstaten bestaat die bescherming niet of nauwelijks. Lidstaten krijgen twee jaar de tijd om de richtlijn op te nemen in hun nationale wetgeving.

Senator Van Dijk: 'Europese Unie lijkt zwart gat'

SGP SGP Nederland 16-04-2019 00:00

Volgens senator Diederik van Dijk vertoont de EU gelijkenis met het ‘zwarte gat’: Het absorbeert nationale soevereiniteit en je hebt geen idee waar de nationale bevoegdheden blijven. Lees hier zijn bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer.

“Het was vorige week wereldnieuws. Voor het eerst in de geschiedenis van de mensheid slaagden wetenschappers erin een ‘zwart gat’ vast te leggen op de gevoelige plaat. Om dit sterrenkundige fenomeen te kunnen fotograferen, moesten wereldwijd acht telescopen aan elkaar worden gekoppeld, onder meer op Hawaï, de Zuidpool en in Chili en Spanje. Een prestatie van formaat! En al mijmerend ontdekte ik een aantal treffende gelijkenissen tussen die ‘zwarte gaten’ enerzijds en de Europese Unie anderzijds:

 Beide verschijnselen hebben iets uitermate ontzagwekkends.  Voor beide geldt dat ze van een ongekende complexiteit zijn.  En beide fenomenen hebben de natuurlijke neiging – of zelfs wetmatigheid – om alles om zich heen te willen opzuigen en absorberen.

Ontzagwekkend Het ontzagwekkende van zwarte gaten zit hem onder meer in hun duizelingwekkende en niet te bevatten omvang en afstand tot de aarde. We realiseren ons hoe nietig wij zijn, en hoe weinig we nog weten over de aarde en het heelal. Je moet wel een héél groot geloof hebben als je meent dat dit alles ‘toevallig’ na een grote knal is ontstaan. Hoe machtig is de hand van onze Schepper Die “het getal van de sterren kent en ze allen bij hun naam noemt” (Psalm 147:4).Het indrukwekkende van de EU – laten we daar niet laatdunkend over doen – zit hem in de bijdrage die zij levert aan vrede, welvaart en stabiliteit op ons continent. Daarom kunnen we ook niet zomaar doen alsof een Nexit alles oplost. Dat zou ten koste gaan van onze banen en bedrijven, maar ook een miskenning zijn van de gemeenschappelijke geschiedenis die de Europese landen met zich dragen. Een geschiedenis die op allerlei wijze is gestempeld door de christelijke traditie. Allerlei grensoverschrijdende problemen, zoals vervuiling van de Rijn of mensenhandel en prostitutie, zouden we na een Nexit minder effectief kunnen aanpakken. Laten we dus slim samenwerken op gebieden als veiligheid, landbouw, handel, transport en visserij!

Over visserij gesproken: hoe bevorderen we, in het kader van de pulskor-mislukking, dat de EU voortaan innovatie aanmoedigt in plaats van afstraft? Welke stappen worden gezet om de Nederlandse belangenbehartiging binnen de EU te verbeteren en versterken?

Complexiteit Dat laatste hint op de tweede vergelijking die ik maakte tussen zwarte gaten en de EU, namelijk hun complexiteit. Als ik lees dat materie in twee dagen om een gat van 6,5 miljoen keer het gewicht van de zon draait, zodat in vier nachten tijd zoveel petabytes aan gegevens kon worden verzameld dat in twee jaar tijd een beeld kon worden gevormd op basis van radiostraling uit de omgeving, dan duizelt het mij!Maar wie begrijpt nog precies hoe de EU in elkaar steekt en functioneert? Wie begrijpt nog het rentebeleid van de ECB in relatie tot de toestand van de reële economieën in de Eurozone? Of de verhouding tussen de Europese Commissie, die overal een voet tussen de deur heeft, het Europese Hof, de Raad van regeringsleiders, de Raad van ministers, het Europees Parlement en de nationale parlementen? Wie besluit wat, waar en wanneer, op basis waarvan? Hogere sterrenkunde…Het probleem met te complexe systemen is dat niemand meer het overzicht heeft. Dat de cockpit als het ware leeg is.

Ziet de minister ook dit gevaar? Wat kunnen we daar samen aan doen?

Een reële zorg in dit licht, zoals ook aangestipt in het rapport van de staatscommissie Parlementair Stelsel, is dat het parlement zomaar een informatieachterstand heeft.

Hoe gaat de regering gehoor geven aan aanbevelingen over onder meer de wettelijke verankering van afspraken over informatie aan en betrokkenheid van de Kamers, over fractieondersteuning, en over de versterking van interparlementaire en horizontale samenwerking met andere nationale parlementen?

Absorberen De derde parallel tussen het zwarte gat en de EU zit hem in het absorptievermogen. Een sterrenkundige zei treffend: “Waar al die massa van het zwarte gat blijft, weten we eerlijk gezegd niet”. Daar voeg ik aan toe: Waar al onze nationale soevereiniteit en waar onze bevoegdheden blijven, weet ik eerlijk gezegd ook niet.Waar een zwart gat ook wel ‘supermassief’ wordt genoemd, zie ik dat de EU serieuze trekken begint te krijgen van een ‘superstaat’. En dat moeten we niet willen! De SGP zegt: samenwerking JA, superstaat NEE. Dat is geen holle campagne-frase; dat is actueler en urgenter dan ooit.Ik vraag het kabinet dan ook nadrukkelijk een rem te zetten op het overdragen van bevoegdheden aan de EU. Geen ‘Verenigde Staten van Europa’ met Brussel als een soort federale hoofdstad. Integendeel, we moeten toe naar een Europa waarin bescheidenheid en verscheidenheid centraal staan. De lidstaten moeten weer aan het roer. Als concreet voorbeeld noem ik de Frans-Duitse wens om een eurozonebegroting op te tuigen die niet aan de Nederlandse voorwaarden voldoet. Als deze landen blijven doordrammen, dan maar zonder Nederland!

Kan de minister bevestigen dat Nederland in dat geval inderdaad voor een ‘opt-out’ kiest, zoals minister Hoekstra terecht aangaf?

Uiteindelijk moeten we in Europa weer terug naar de kern. Dan gaat het allereerst over de Kern met een hoofdletter K: een EU die zich richt op datgene wat in de meest diepe zin van het woord ‘ter zake doet’, namelijk de fundamentele Bijbelse waarden en principes. Om dat concreet te maken: laat de EU geen inbreuk maken op de beleidsvrijheid van lidstaten om te bepalen hoe ze omgaan met vraagstukken van leven en dood, met zorg, gezin, seksualiteit en onderwijs. In geen geval mag de EU de waardigheid van het leven ondermijnen, of het nu gaat om het ongeboren of het oudere leven. En laat de EU echt opkomen voor vervolgde christenen en voor een rechtvaardige behandeling van Israël in internationale gremia. De EU hoeft president Trump echt niet in alles te volgen, maar als het gaat om Israël mag deze Amerikaanse president een aanstekelijk voorbeeld voor de EU zijn. Ik mag in ieder geval hopen dat de minister zich niet laat leiden door die 25 Europese hoogwaardigheidsbekleders die dit weekeinde hun handtekening plaatsten onder een malle, open brief aan EU-buitenlandchef Mogherini. Zal de minister het komende Amerikaanse plan op z’n inhoudelijke merites beoordelen?

Graag een reactie van de minister.

Terug naar de kern wil ook zeggen: werken aan een EU die zich alleen richt op de kerntaken. Een EU die niet onnodig en oneigenlijk bevoegdheden naar zich toehaalt. Concreet:

Stop dus met die “ever closer Union”-gedachte. Méér EU is niet altijd beter! Zorg dat nationale parlementen meer invloed krijgen.

Stem een wetsvoorstel over de goedkeuring van verstrekkende Europese verdragen met meer dan alleen die ‘gelegenheidsmeerderheid van de dag’ niet weg, zeg ik ook met een schuin oog naar mijn gewaardeerde collega’s. En laten we de instrumenten om invloed uit te oefenen op de EU-besluitvorming, zoals een gele- en oranjekaartprocedure, zo veel mogelijk vereenvoudigen en inzetten! Tot slot Ik heb aandacht gevraagd voor de waarde van de EU, maar ook voor haar enorme complexiteit en haar neiging steeds meer bevoegdheden in te lijven ten koste van de lidstaten. Ik ben benieuwd naar de beoordeling van dit kabinet over onze ideeën voor een hervormde en bescheiden EU. Want dat is per slot van rekening in ons aller belang.

Dank u wel."

Groen, progressief en eurokri­tisch

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-04-2019 00:00

Democratie, het welzijn van mensen en dieren en het bestrijden van klimaatverandering moeten voorop staan in Europa. Niet het winstbejag van multinationals en de Brusselse droom om een 'Verenigde Staten van Europa' te creëren waarin lidstaten geen monetaire autonomie hebben en steeds meer soevereiniteit op tal van terreinen moeten overdragen aan Brussel. In haar Plan B voor Europa presenteert de Partij voor de Dieren maar liefst 325 voorstellen om dat te bereiken. “Internationale samenwerking voor de overstijgende belangen van mensen en dieren, betekent niet dat Brussel onze huisvesting en pensioenen federaal moet regelen of een Europees leger hoort op te richten,” zegt lijsttrekker Anja Hazekamp. “Een verbod op megastallen, afschaffing van de Europese miljardensubsidies voor de vee-industrie en het stimuleren van een meer plantaardig dieet zijn diervriendelijke voorstellen die gunstig uitpakken voor het klimaat en de belastingbetaler ook nog eens miljarden euro´s besparen. Door landbouwsubsidies geleidelijk af te schaffen en te stoppen met EU-subsidies voor regionaal beleid kan Europa de helft goedkoper. Het is te gek voor woorden dat we via Europa bijvoorbeeld meebetalen aan een gruwelijke traditie als stierenvechten en promotiecampagnes voor vlees en zuivel,” zegt Hazekamp. Plan B Europa bevat daarnaast een reeks voorstellen om natuurgebieden beter te beschermen, overbevissing te stoppen, het gebruik van landbouwgif aan banden te leggen en dieren wereldwijd beter te beschermen. Zo wil de PvdD dertig procent van de Europese wateren aanwijzen als beschermd natuurgebied en pleit de partij voor een volledig verbod op handel in ivoor en jachttrofeeën. Om Europa democratischer en transparanter te maken wil de Partij voor de Dieren dat Brussel geen vrijhandelsverdragen of associatieverdragen meer sluit zonder dat die vooraf door nationale parlementen zijn goedgekeurd. Ook moeten burgers zich in referenda kunnen uitspreken over EU-beleid, bijvoorbeeld als er plannen zijn om nationale bevoegdheden in Brusselse handen te leggen. Als de ministers van de 28 EU-landen in Brussel vergaderen of stemmen, moet dat voortaan in het openbaar. Het geldverslindende verhuiscircus tussen Brussel en Straatsburg moet zo snel mogelijk stoppen. Lees hier het volledige verkiezingsprogramma

De rechtsstaat in Hongarije staat ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 15-04-2019 15:13

De rechtsstaat in Hongarije staat zwaar onder druk. We maakten een korte docu over de strijd van Judith Sargentini voor de Hongaarse democratie. 🇪🇺 Bekijk 'm op http://groen.li/sargentinireport