Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

12 documenten

Geen Europees burgerservicenummer

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-06-2022 15:25

Door Don Ceder op 2 juni 2022 om 17:16

Lees voor

Geen Europees burgerservicenummer

Nederland moet niet meewerken aan de invoering van een Europees burgerservicenummer. Die oproep heb ik vanmiddag gedaan in een motie die door de Kamer werd gesteund. In de motie vraag ik staatssecretaris Van Huffelen zich bij Europese onderhandelingen in te spannen om zo’n Europees BSN te voorkomen. Mocht dat niet lukken, dan moeten we als Kamer eerst opnieuw met elkaar in debat over alternatieve stappen die Nederland kan zetten voordat het Kabinet verdere beslissingen kan nemen.

Een Europees burgerservicenummer is namelijk niet nodig en niet zonder risico. Het maakt het makkelijker om mensen online te volgen of om burgers te profileren. Het risico op datalekken is ook groter en de gevolgen kunnen enorm schadelijk zijn. Daarom verzoeken we de staatssecretaris om aan de Europese onderhandelingstafel haar uiterste best doen om een gewijzigd plan tot stand te brengen. En als dat niet lukt moeten wat ons betreft alle opties op tafel liggen.

Daarnaast steunde de Kamer vandaag ook nog een tweede motie die door mij is ingediend. Die roept de regering op om een Europese digitale identiteit, als deze er komt, altijd vrijwillig te laten zijn en op geen enkele indirecte wijze verplicht te maken. Zodat mensen zelf zeggenschap houden over hun eigen data.

Een EU voor de burger

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 09-02-2022 16:47

Door Tineke Huizinga op 9 februari 2022 om 16:00

De wereld waarin wij leven wordt in een razend tempo kleiner. Een vleermuis op een markt in China zet binnen een paar maanden de hele wereld en de wereldeconomie op zijn kop. De coronacrisis heeft ons veel geleerd, ook dat de grote afhankelijkheid van de Europese economie van producten uit andere delen van de wereld onze economie heel kwetsbaar maken. Dat maakt duidelijk dat de Europese Unie op dit moment de juiste schaal is om weerbaar en min of meer onafhankelijk te kunnen leven in Europa. De landen van de EU hebben elkaar nodig.

Het ideaal van de EU, vastgelegd in het verdrag, is het zijn van een waardengemeenschap. Aan toetreders tot de Unie worden eisen gesteld op het gebied van de nationale rechtsstaat en democratie. Voor een goed functionerende Unie is een gemeenschappelijke basis met gedeelde waarden een voorwaarde. Het vrije verkeer van goederen en mensen, het samen kunnen optrekken op het gebied van klimaat, een gezamenlijk migratiebeleid vereist dat de landen globaal genomen dezelfde uitgangspunten hebben. Dat is niet alleen nodig om effectief te kunnen samenwerken, het is vooral ook een keuze uit overtuiging. De EU kiest voor de democratische rechtsstaat omdat zo’n rechtsvorm de inwoners de beste bescherming geeft tegen willekeur en machtsmisbruik. Het opkomen voor de rechtsstaat binnen Europa is opkomen voor de burgers van de Europa. Zij zijn de verliezers wanneer de rechtsstaat niet wordt gerespecteerd.

Dit leidt wel tot de vraag in hoeverre het functioneren van de Unie zelf democratisch en transparant is. Naarmate de EU meer taken op zich neemt of zijn taken uitgebreid ziet worden en linksom of rechtsom meer zeggenschap krijgt, wordt het steeds belangrijker dat de besluitvorming binnen de Unie helder en transparant is. Dat helder is welke argumenten doorslaggevend zijn, welke actoren een rol spelen en hoe de machtsbalans is waaronder besluiten tot stand komen. Op dat gebied zijn nog veel onduidelijkheden en ook zaken in ontwikkeling. Het is belangrijk dat de rechtsstatelijkheid van de EU langs de meetlat van de trias politica en de checks and balances wordt gelegd. De EU is een project waar nog veel zich zal moeten uitkristalliseren, het is een permanente metamorfose (Caroline de Gruyter) en het adagium ‘al doende leert men’, geldt ook hier. Het is daarom goed dat er gezamenlijk na wordt gedacht over de toekomst van Europa.

'De vraag of wij in staat zijn om Polen en Hongarije uiteindelijk in het rechtsstatelijke spoor te krijgen, is wellicht de grootste test voor de houdbaarheid van de EU.'

Als we het hebben over Europese rechtsstatelijkheid kunnen wij niet om Hongarije en Polen heen. De Europese Unie heeft een aantal mogelijkheden om deze landen tot de orde te roepen. Maar de praktijk is weerbarstiger dan het op papier lijkt. De uitspraak op grond van een inbraakprocedure wordt niet nageleefd. Artikel 7 procedures leiden tot goede gesprekken, maar voorlopig niet tot een resultaat. Het is onbevredigend dat in feite alleen financiële druk overblijft om de lidstaten te bewegen om recht te doen aan de beginselen van een democratische rechtsstaat. De minister van BuZa van Frankrijk, huidig voorzitter van Europa, heeft al aangekondigd dat het korten van steun aan Polen slecht is voor de Unie vanwege de grootte van de Poolse economie. Het is zoeken naar andere wegen naast financiële prikkels om de situatie in Polen en Hongarije te verbeteren. De vraag of wij in staat zijn om Polen en Hongarije uiteindelijk in het rechtsstatelijke spoor te krijgen, is wellicht de grootste test voor de houdbaarheid van de EU.

'Want de EU gaat niet over lidstaten, maar over burgers, die vrij en in vrede in Europa moeten kunnen wonen.'

De coronacrisis en de klimaatverandering hebben ertoe geleid dat in onderdelen van onze samenleving meer en meer de waarde van de EU wordt ingezien, tegelijk staat de EU onder druk. De EU staat onder druk wat betreft de gemeenschappelijke waarden die niet door ieder land worden nageleefd, zoals ik hiervoor schetste. Maar de EU en ook onze rechtsstaat kunnen ook onder druk komen te staan door de opkomst van populisten en in hun spoor sceptici. Of andersom. Zij betwijfelen de betrouwbaarheid van democratische processen en soms ook de onafhankelijkheid van volksvertegenwoordigers in het eigen land en in de EU.

Iedereen is vrij om zijn eigen mening te hebben over de waarde van onze rechtsstaat en van de Europese Unie, maar in dit licht baart het mij grote zorgen dat er sterke aanwijzingen zijn dat ook vanuit het buitenland welbewust valse informatie binnen de EU wordt verspreid. Geruchtenstromen bedoeld om verwarring te zaaien en vraagtekens te plaatsen bij democratische processen. Hoe ontwrichtend voor de democratie dat kan zijn heeft de bestorming vorig jaar van het Amerikaanse Capitool laten zien. Deze desinformatie is een bedreiging voor onze rechtsstaat en de aanpak ervan moet prioriteit krijgen. Zowel in Nederland als in de EU.

Het is goed dat er binnen de EU meer aandacht komt voor de rechtsstaat. Die rechtsstaat moet beschermd worden. Tegen desinformatie van buitenaf, maar ook tegen ondermijning van binnenuit. Die bescherming van de rechtsstaat moet samengaan met een transparante EU die zelf ook rechtsstatelijk gecontroleerd wordt. Daar plukken de burgers van Europa de vruchten van. Want de EU gaat niet over lidstaten, maar over burgers, die vrij en in vrede in Europa moeten kunnen wonen.

Europa: bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 20-07-2020 15:52

Door Peter van Dalen, Peter Ester op 20 juli 2020 om 17:23

Europa: bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen

De spanningen in Europa lopen hoog op. Met name tussen zuidelijke landen als Italië en Spanje enerzijds, en noordelijke landen als Nederland anderzijds. Het “zuiden” verwijt het “noorden” een harde, ongevoelige opstelling die wars is van solidariteit. Het “noorden” wil staatsschulden niet in één gezamenlijke Europese pot stoppen. Dat zou leiden tot vergemeenschappelijking van nationale schulden en de druk bij zuidelijke landen wegnemen om drastisch te hervormen.

Nationalistische partijen roepen om het hardst dat de Europese geldkraan niet permanent open mag staan voor Rome of Madrid. Zelfs wordt gepleit voor ontbinding van de eurozone en ook de Nexit-gedachte wordt weer beluisterd. Globalistische, eurofiele partijen zien hun kans schoon en eisen een versnelde federalisering van de Europese Unie. Het politieke debat verhardt in snel tempo.

Derde weg

Wij bepleiten een derde weg. De weg van redelijkheid, die nuchterheid en solidariteit verbindt. Het is ook Nederlands belang dat we Zuid-Europa niet opzadelen met een schuldenlast waaronder ze bezwijken. Nederland exporteert stevig naar zuidelijke landen, van vis tot bloemen, van agrarische machines tot kaas. Ons MKB is hier zeer actief. Tal van Nederlandse bedrijven en instellingen hebben financiële belangen ten zuiden van de Alpen en Pyreneeën. Het is dus ook in ons belang dat zuidelijke landen financieel-economisch overeind blijven en maatschappelijk niet verslonzen. Maar minstens zo belangrijk: het spoort met fundamentele waarden van barmhartigheid en gerechtigheid. We laten landen die in de gevarenzone zitten niet aan hun lot over en hun bevolking niet verkommeren.

Bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Uitgebreide leenfaciliteiten bijvoorbeeld voor landen die hun toch al hoge staatsschuld verder zien oplopen, met Italië voorop. Om de coronacrisis te overleven heeft Italië geld nodig, veel geld. Hun zo belangrijke toeristische sector is ineengestort. Veel Italianen komen nauwelijks rond. Miljoenen Italianen hebben een collectieve oudedagsvoorziening van amper 500 euro. Onze AOW is het dubbele. Een sociaal drama dreigt voor landen als Italië, ook voor de jongste generatie. Juist nu moet Nederland laten zien dat onze principes van saamhorigheid en gerechtigheid hier leidend zijn. Kredieten uit het Europees stabiliteitsmechanisme (ESM) voor zuidelijke landen moeten worden versterkt. Laten we de voorwaarden niet te hard maken. Wij denken aan soepele terugbetalingsregelingen. De rentestand maakt dat mogelijk.

Vergroening

Voorts willen wij het ESM-pakket versterken met andere constructies zoals herstelobligaties of ‘corona-bonds’. Dat zijn leningen die door de Europese Unie worden aangegaan met als specifiek doel om voor een bepaalde looptijd (zeg 15 jaar) in de lidstaten de klappen van de coronacrisis op te vangen en te bestrijden. Omdat de EU gezamenlijk leent, kan de rente zeer laag zijn. Lager dan wanneer Italië of Spanje zelf zouden lenen op de kapitaalmarkt. Dergelijke leenfaciliteiten willen we koppelen aan milieu- en klimaatdoelstellingen zoals die (gaan) gelden voor de EU als zodanig. Lidstaten die projecten en bedrijven steunen die groener uit de crisis willen komen, zouden voor een dubbeldeel van deze obligaties in aanmerking kunnen komen. We sturen daarmee op de noodzakelijke verduurzaming van Europa. Let wel: dit zijn geen eurobonds waarbij tegen een vrijwel onbeperkte looptijd ongericht obligaties worden uitgegeven. Die leiden immers tot collectivisering van schulden in de gehele eurozone. Onze derde weg verbindt solidariteit met zuidelijke landen met gericht herstelbeleid en verduurzaming van hun economie.

De richting die de ministers van Financiën van de Eurogroep de afgelopen dagen in zijn geslagen, zien we als een goede stap: crisisondersteuning vanuit het ESM. Noodzakelijk omdat de situatie nu echt anders is dan bij de eurocrisis van enkele jaren geleden. En, er zijn in zuidelijk Europa sindsdien stappen gezet; denk aan de hervormingen op de arbeidsmarkt in Spanje en de reductie van de Portugese staatsschuld. Italië heeft een begin gemaakt met hervorming van de pensioenen. Het zou bijzonder cru zijn dit allemaal te laten vervliegen.

Wij bepleiten de ESM-faciliteit aan te vullen met onze voorstellen zoals herstelobligaties of ‘corona-bonds’, hand-in-hand met vergroening. Zo blijft de Europese solidariteit in stand en wordt de duurzame ontwikkeling aangejaagd. Deze waardengedreven combinatie is de kern van onze derde weg. Ook voor Nederland geldt dat in deze bijzondere tijden, bijzondere maatregelen moeten worden genomen.

Peter van Dalen is Europarlementariër voor de ChristenUnie en Peter Ester is Senator voor de ChristenUnie

EU, weersta de chantage en laat de Turkse acties gepaard gaan met consequenties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 13:33

Door Joël Voordewind op 6 maart 2020 om 14:23

EU, weersta de chantage en laat de Turkse acties gepaard gaan met consequenties

Laat Nederland binnen de EU en de NAVO duidelijk maken dat Turkse acties in Syrië die schadelijk zijn voor Europese veiligheid, consequenties moeten hebben voor Turkije.

Nu Turkije door eigen toedoen in de Syrische provincie Idlib in botsing gekomen is met Rusland en het Assad-regime, wil het steun van de NAVO-bondgenoten. Maar op dezelfde dag dat Turkije vroeg om een NAVO-spoedoverleg zette het migranten op de bus naar de grens met Griekenland voor een ongecontroleerde oversteek. Daarmee schendt Turkije en passant de afspraken die zijn gemaakt over opvang van vluchtelingen, waar het notabene zes miljard euro van de EU voor ontvangt.

Turkije weigert tegelijkertijd vluchtelingen vanuit Idlib binnen te laten. Syrische vluchtelingen worden met een hoge muur langs de grens tegengehouden. Wie probeert erover te klimmen wordt beschoten, vaak met dodelijk gevolg.

Het gaat Turkije dus niet om het lot van de vluchtelingen uit Idlib, maar het gebruikt vluchtelingen juist als drukmiddel richting de EU. De inzet: blijvende Europese steun, ondanks de Turkse agressie in Syrië. Turkije geen kritiek op de illegale inval en mensenrechtenschendingen in Afrin en Noordoost-Syrië. Geen kritiek op de steun voor het extremisme aldaar.

De eigen militaire operatie in Idlib is er vanwege de Turkse drang om een deel van Syrië onder controle te houden, waarbij het samenwerkt met al-Qaeda (HTS) in Idlib en andere jihadisten elders in het noorden van Syrië.

De mensen in Afrin en Noordoost-Syrië - de Koerden, christenen en andere minderheden - zijn verzameld in wat de Syrian Democratic Council heet. Zij zijn het die samen met de Amerikanen en de EU, ook Nederland, ISIS versloegen en daarbij ruim 10.000 mannen en vrouwen opofferden in die strijd. En juist zij zijn het die nu door Turkije aangevallen en deels verdreven worden, of lijden nu onder vreselijke mensenrechtenschendingen.

Libië

Maar er speelt meer. Turkije heeft een tweede front geopend in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. Turkije verplaatste duizenden jihadisten uit Syrië naar Libië, zodat de regering in Tripoli controle krijgt over de oostelijke kuststreek van Libië. Als dat lukt, willen Tripoli en Turkije hun claim op de oostelijke Middellandse Zee zo verleggen dat Turkse en Libische claims aan elkaar grenzen. Zo willen ze bodemschatten in internationale wateren claimen en de geplande gaspijplijn tussen Israël, Egypte en Griekenland afsnijden. Deze gaspijplijn zal de Europese Unie minder afhankelijk maken van Russisch gas.

Door middel van de deal met Tripoli legt Turkije ook een claim op bodemschatten in Grieks-Cypriotische en Griekse wateren. Nu al probeert Turkije naar gas te boren in Grieks-Cypriotische wateren. De EU protesteert tevergeefs tegen deze schendingen van de soevereiniteit van EU-lidstaten.

Dit alles roept een fundamentele vraag op. Is dit Turkije in lijn met, of juist tegengesteld aan dat wat de NAVO wil?

Turkije steunt het terrorisme dat een bedreiging is voor NAVO-lidstaten. Turkije houdt zich niet aan de afspraken over opvang van vluchtelingen, ondanks Europese miljardensteun die hiervoor is gegeven. Telkens weer wordt er geroepen dat ‘Turkije onze NAVO-partner is’. Maar dat kan alleen waar zijn als Turkije niet doelbewust in strijd handelt met het NAVO-verdrag en NAVO-belangen, en niet langer doelbewust de veiligheid en stabiliteit van NAVO-lidstaten ondermijnt.

Steun voor moskeeën

In dat licht is het goed dat de Kamer nu ook kijkt naar de manier waarop Turkije opereert via Turkse moskeeën. Het tegengaan van integratie is tegenstrijdig met de veiligheid en de belangen van Nederland. We moeten naar een beleid toe dat dit gedrag ontmoedigt. Maar dat Turkije zich verzekerd voelt van NAVO-steun, moedigt dit gedrag juist aan.

Nederland kan nu al binnen de EU en de NAVO duidelijk maken dat Turkse acties die schadelijk zijn voor Europese veiligheid, gepaard moet gaan met consequenties voor Turkije. Het doelbewust verslepen van vluchtelingen naar de Griekse en Bulgaarse grenzen kan ontmoedigd worden door verscherpte Europese sancties zoals bevriezing van alle NAVO-steun, bevriezen van leningen, opschorten van de douane-unie met Turkije en het formeel stoppen van de toetredingsonderhandelingen.

De boodschap van dit verhaal is niet dat we anti-Turkije moeten zijn. Turkije ligt aan de buitengrenzen van de Europese Unie en dus is het belangrijk om daar waar mogelijk afspraken te maken. Maar die afspraken vallen of staan wel met ook het nakomen van die afspraken, zowel van Europese als van Turkse zijde. En ook de EU moet daarin meer doen, bijvoorbeeld in de hervestiging van vluchtelingen binnen de EU.

De EU heeft een andere mogelijkheid dan toegeven aan Turkse dreigementen en chantage. Alleen als Turkije zich terugtrekt uit Noordoost-Syrië, Afrin en Libië en de steun aan jihadisten opgeeft, kan er weer sprake zijn van steun op basis van NAVO-lidmaatschap en kan er gesproken worden over nieuwe steun voor de opvang van vluchtelingen in Turkije, met wederzijds commitment om die afspraken na te komen. Pas als Turkije zich gedraagt als een waardige NAVO-lidstaat die de NAVO-waarden serieus neemt, kan het als zodanig behandeld worden.

Deze column verscheen op 6 maart in het Nederlands Dagblad en is een co-productie van Joël Voordewind en Johannes de Jong, directeur Sallux, de denktank van de European Christian Political Movement.

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 10:45

Door Webredactie op 6 maart 2020 om 10:08

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers acht het vormen van een coalitie tussen zijn partij en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet ‘niet geloofwaardig’. Segers reageert hiermee op de stellingname van WI-directeur Wouter Beekers, die vindt dat de partij moet nadenken over samenwerking. Volgens de partijleider “ondermijnt Forum de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden.”

Segers: “Ik ben het met Beekers eens dat je heel goed moet luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord. Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij móet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

De ChristenUnie sluit uit principe nooit een partij op voorhand uit: democratisch gekozen partijen worden door de kiezer verplicht om samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Segers: “Ik zal dat ook nu principieel niet doen. Je kunt altijd een bak koffie doen, je kunt altijd praten. Soms steunen we moties, of dienen we ze zelfs samen in. Daarbij zijn onze idealen leidend, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met de schepping en het bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. Maar als je uiteindelijk de afweging moet maken of je geloofwaardig met elkaar in een coalitie kunt stappen, dan denk ik van niet. Dan zou er zó veel moeten veranderen bij Forum en zou Baudet terug moeten komen op bepaalde uitspraken die hij heeft gedaan, dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met Forum is niet realistisch.”

Eerder sprak de ChristenUnie in Zuid-Holland kortstondig met onder andere Forum voor Democratie over een mogelijke coalitie. De ChristenUnie brak deze gesprekken uiteindelijk af, mede vanwege uitingen van partijleider Baudet op Twitter. In het Europees Parlement verliet de ChristenUnie de ECR-fractie toen die fractie mede door toetreding van Forum voor Democratie steeds meer opschoof van een conservatieve naar een rechts-populistische fractie.

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Nederland 19-06-2019 20:37

Door Webredactie op 19 juni 2019 om 22:11

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. Tegelijkertijd zijn ChristenUnie en SGP twee verschillende partijen, met beide een eigen positie in het politieke landschap, die zich beide op een eigen manier tot bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden.

ChristenUnie en SGP waren de afgelopen periode beide lid van de ECR-fractie. Volgens de ChristenUnie is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie kan zijn. Voor de SGP ligt dat anders.

Beide partijen hechten aan de onderlinge samenwerking en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. Ook het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen was nadrukkelijk een optie, maar dat is niet kansrijk gebleken.

Aansluiten bij de Europese Volkspartij waar onder meer het CDA in participeert is voor de SGP een brug te ver. Volgens de SGP is er bij de EVP onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.

De ChristenUnie sluit zich nu aan bij de EVP. Peter van Dalen: “Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: “Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, Landbouw en vervolgde christenen.

Van Dalen en Ruissen en ook de gezamenlijke besturen geven aan dat hun onderlinge verhouding, ondanks de verschillende keuzes, altijd goed zijn gebleven. Van Dalen: “Het is geen verrassing dat er nog steeds veel overeenkomsten tussen onze partijen zijn. Bert-Jan en ik blijven samenwerken om onze idealen dichterbij te brengen.” Ruissen reageert: “Op deze manier kunnen we nu ons christelijke geluid in twee Europese fracties laten horen.”

Peter van Dalen (ChristenUnie) en ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 19-06-2019 20:26

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

Waarom ik hoop dat u uw stem morgen aan ons toevertrouwt

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 22-05-2019 13:07

Door Gert-Jan Segers op 22 mei 2019 14:46

Waarom ik hoop dat u uw stem morgen aan ons toevertrouwt

Europa raakt ons allemaal. In Brussel staan vergadertafels waar veel macht en geld samenkomen. Aan die tafels vallen beslissingen die de levens van mensen raken in Nederland, in andere Europese landen en ver daarbuiten. Aan deze tafels schuiven ook politici als Carola Schouten en Peter van Dalen aan om - vanuit hun christelijk-sociale overtuiging en met hart en ziel - ervoor te zorgen dat er ook rechtvaardige besluiten worden genomen.

Ik vraag u om met uw stem dat christelijke geluid te versterken. Ik vraag u om morgen uw vertrouwen te geven aan onze man in Brussel, Peter van Dalen.

Europa roept verschillende gevoelens op.

Als ik denk aan de Europese geschiedenis met de decennia van bloedige oorlogen of het nieuws volg over geweld op andere plekken op deze aarde, grijpt me dat aan. Dan beschouw ik Europese samenwerking in de eerste plaats als een wonder en een zegen.

Deze samenwerking is niet gewoon en mogen we nooit voetstoots aannemen. Daarvoor ben ik dankbaar en als ChristenUnie staan we voor deze samenwerking. De suggestie van een nexit en het einde van de Europese samenwerking is spelen met vuur. De Europese toekomst is een toekomst waarin we samen optrekken!

Maar bij mij roept de Europese Unie soms ook gevoelens van afstand en vervreemding op. Voor mij is glashelder dat er nieuwe breuklijnen ontstaan als politici door blijven duwen richting federale samenwerking en altijd alleen maar meer EU willen. We willen geen Europees leger, geen Europese belastingen, geen begroting voor de eurozone en geen uitbreiding van de EU met Turkije. Dat zijn stappen in de verkeerde richting. Dat willen we bijsturen.

Eurorealistisch

Juist tussen de Europese dromers en zwartkijkers is het eurorealistische geluid van onze fractie onder leiding van Peter van Dalen hard nodig. Hij maakt zich sterk voor een Europa waar recht wordt gedaan, een Europa met oog voor mensen.

Peter blijft het belang van geloofsvrijheid op de agenda zetten en pleit bijvoorbeeld voor een Europese zwarte lijst met landen waar de vrijheid van gelovigen geschonden wordt.

Hij pleit voor een Europees pooierverbod en voert in Brussel de strijd tegen mensenhandel - bij uitstek een grensoverschrijdend probleem.

Peter daagt de Europese Commissie uit om de strijd tegen antisemitisme op te voeren.

Hij staat voor een Europees klimaatbeleid waarmee de landen samen zorgdragen dat de schepping op een schone manier wordt doorgegeven aan de volgende generaties.

Peter staat voor rechtvaardig transportbeleid, humane opvang van vluchtelingen, controle over de grenzen en het tegengaan van belastingontduiking.

Bij al die onderwerpen die mensen raken laat Peter het christelijk-sociale geluid klinken. Hij is met zijn fractie geroepen om daar in Brussel het goede te zoeken. Hij en zijn team brengen daar de christelijke politiek in de praktijk. Ze geven geloof een stem.

Die rol kan hij met zijn fractie ook de komende jaren vervullen. En wie weet – als we deze verkiezingen voldoende stemmen krijgen dan mogen we een extra zetel innemen in het Europees Parlement. Op plek drie van de gecombineerde lijst staat Anja Haga, een ervaren Friese ChristenUnie-politica met een groot groen hart voor de schepping. Een aanwinst voor het Europees parlement!

Daarom mijn verzoek:

Vertrouw morgen uw stem toe aan de ChristenUnie-SGP. Vertrouw uw stem toe aan Peter van Dalen en zijn team.

Voor een christelijk geluid in Europa!

ChristenUnie: zwarte lijst voor notoire schenders van godsdienstvrijheid

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 21-05-2019 04:31

Door Webredactie op 21 mei 2019 06:30

ChristenUnie: zwarte lijst voor notoire schenders van godsdienstvrijheid

Er moet een Europese zwarte lijst komen van landen die structureel de vrijheid van godsdienst schenden. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers en Europees lijsttrekker Peter van Dalen willen dat landen als Pakistan, China en Saoedi-Arabië én hun politiek leiders te maken krijgen met sancties wanneer ze de vrijheid van godsdienst niet respecteren. Segers en Van Dalen doen hun voorstel vandaag in het Nederlands Dagblad.

Volgens Segers moeten Nederland en Europa “veel meedogenlozer zijn in het verdedigen van onze vrijheden. Vrijheid, ook de vrijheid van godsdienst, moet uiteindelijk prevaleren boven ‘goede verhoudingen’ en ons handelsbelang.”

Van Dalen gaat in het nieuwe Europees Parlement op zoek naar steun voor het voorstel. “Er liggen talloze rapporten, studies en verslagen over mensen die wereldwijd vervolgd worden vanwege hun geloof. In de afgelopen jaren is met regelmaat over die rapporten gesproken. Nu wordt het tijd dat de Europese Unie woorden omzet in daden.”

Bevriezen tegoeden, opheffen handelsvoorwaarden

De ChristenUnie wil dat de Europese Raad en het Europese Parlement samen met de nieuwe Hoge Vertegenwoordiger voor Externe Betrekkingen nog voor de zomer een lijst vaststellen waar de schending op het recht van godsdienstvrijheid het meest ernstig is. Per land moet vervolgens geformuleerd worden welke beleid de EU voert om die landen onder druk te zetten om de schendingen te stoppen. Als voorbeeld noemt Van Dalen het bevriezen van tegoeden van politieke sleutelfiguren en het opheffen van gunstige tariefvoorwaarden bij de import van goederen.

Daarnaast wordt er wat de ChristenUnie betreft opnieuw een speciale Gezant voor Godsdienstvrijheid door de EU aangesteld. Deze moet direct onder de Commissievoorzitter opereren en daar ook ‘een vol mandaat en een adequaat budget’ voor krijgen, stelt Van Dalen, die daar in het Europees Parlement voor gaat pleiten.

De ChristenUnie Tweede Kamerfractie vindt dat Nederland zich ook als lidstaat in EU-verband moet uitspreken voor het instellen van de zwarte lijst.

Wat wil de ChristenUnie-SGP met ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 13-05-2019 13:50

Wat wil de ChristenUnie-SGP met Europa? In deze nieuwe campagnespot vertelt lijsttrekker Peter van Dalen over zijn plannen, bijvoorbeeld dat hij veel meer aandacht wil voor de miljoenen christenen die wereldwijd worden vervolgd. Stem 23 mei voor een christelijk geluid in Europa!