Nieuws van politieke partijen in Doetinchem inzichtelijk

8 documenten

Standpunt Landbouw

VVD VVD Doetinchem 15-03-2021 09:47

https://doetinchem.vvd.nl/nieuws/44158/Standpunt Landbouw
Trots op onze ondernemers in land- en tuinbouw.
Landbouw en tuinbouw.

De Nederlandse land- en tuinbouw is ontzettend belangrijk voor de economie. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de rest van de wereld. Er is namelijk maar één land (de VS) dat meer voedsel exporteert dan Nederland. Dat is voor zo’n klein land een ongelooflijke prestatie.

 Wij zijn trots op de keihard werkende ondernemers in de land- en tuinbouw. Wij willen hun positie verder verbeteren. Daarom verminderen we het aantal regels en maken we de regels die er nog wel zijn makkelijker. Wij vinden dat Nederlandse regels voor boeren niet strenger mogen zijn dan in de rest van Europa.

 De landbouw kan een bijdrage leveren aan het oplossen van het stikstofprobleem. Ons doel is daarbij niet om de veestapel in te krimpen of boeren verplicht uit te kopen. In plaats daarvan richten wij ons op het omlaag brengen van de uitstoot door innovatie. Boeren krijgen financiële steun als zij daarin investeren of als zij vrijwillig besluiten om te stoppen met hun bedrijf.

KLIK HIER om meer te lezen

Oproep om gezamenlijk in beweging te komen en verantwoordelijkheid te nemen voor veilige en gezonde voedselproductie! | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 25-07-2019 00:00

We hebben inspraak gekregen in de inrichting van onze leefomgeving

Een omgeving waar veiligheid en gezondheid als belangrijkste kernwaarden worden beschouwd. Door minder wettelijke beregeling is de uitvoering van deze wet vergemakkelijkt en met meer ruimte voor inspraak is de drempel tussen overheid en burger verlaagd. In de ontvangsthal van het gemeentehuis staat een informatiezuil met de slogan: ''Jouw Doetinchem. Samen aan zet met de omgevingswet'' om deze nieuwe wet onder de aandacht te brengen. De gemeente moedigt aan om na te denken over hoe burger én gemeente de wet samen tot een succes maken. ''Denk mee, doe mee, laat je horen!'' zo laat de oproep zich klinken. Ik ben me daardoor gaan afvragen hoe ik als individuele inwoner gebruik kan gaan maken van die ruimte voor inspraak. Wij als inwoners van Doetinchem worden dus in staat gesteld om ons niet meer als passieve toeschouwers afhankelijk te laten zijn van de openbare ruimte maar om juist verder te denken in de mogelijkheden om tot actie te komen als het gaat om de veiligheid en gezondheid van onze eigen leefomgeving. Dat laat je afvragen in wat voor omgeving we wonen en leven. De achterhoek is een regio waar we ons midden in het groen en de landbouw bevinden. Dat groen een mens goed doet is al vanuit de wetenschap bewezen. Maar hebben we in ons dagelijks bestaan (wonen, leven, ontspannen en werken) nou écht contact met het groen in de natuur? En hoe gaan wij om met onze natuur? In welke staat komt ons eten van het platteland? De aandacht voor een gezond platteland neemt toe, net als het inzicht in de bijdragen van de landbouw aan bijvoorbeeld klimaatverandering en biodiversiteit. Voor het gezonder maken stelt de provincie budget beschikbaar als ondersteuning voor projecten die hieraan een bijdrage leveren. Dit betekend dat de provincie subsidies verstrekt aan projecten met een interdisciplinair samenwerkingsverband voor de (door)ontwikkeling van een innovatief concept binnen het kader van het plattelandsontwikkelingsprogramma. Hierin ligt de focus op de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het Gelderse platteland waarbij de nieuwe bestemming leidt tot het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland. In deze projecten staat het samenwerkingsverband tussen meerdere belanghebbenden centraal. Er is dus geld beschikbaar gesteld om verschillende partijen met elkaar samen te laten werken aan het nieuwe plattelandsontwikkelingsprogramma. Maar hoe en waar vinden deze partijen elkaar dan? Ik ben gaan nadenken over wie er aan de basis van de voedselproductie staan en hoe je die met elkaar kunt verbinden door de belangen naast elkaar te leggen.

 

Verbinding leggen belangen, expertises en doelen voor nieuwe vormen duurzame landbouw

Overheid, burgers, boeren, gezondheidszorg, onderwijs-/onderzoeksinstellingen, organisaties voor natuurbehoud en waterbeheer en pioniers voor veilig en gezond voedsel kunnen in verenigde vorm een grote rol spelen om deze transitie te realiseren. Bij deze doe ik dan ook een oproep om een samenwerking tot stand te brengen waar de gemeenschappelijke belangen kunnen worden verenigd. Hiervoor is er een platform nodig om deze partijen bij elkaar en in beweging te brengen waarin zij de verbinding kunnen leggen met elkaars belangen en expertises om te werken naar een gemeenschappelijk doel. Namelijk om de intensieve landbouw en monocultuur om te draaien naar natuurinclusieve landbouw met een brede graad aan biologische diversiteit in een gesloten ecosysteem waarin zo min mogelijk tot geen afval bestaat maar juist wordt verwerkt tot grondstof welke dient tot verrijking van de bodemvitaliteit.

 

Fascinatie voor natuur, milieu, gezondheid, eten, zorg en welzijn

Voordat ik verder inga op hoe mijn fascinaties een link leggen met duurzame landbouw zal ik mij eerst voorstellen en uitleggen vanwaar deze oproep is ontstaan. Mijn naam is Juna Paat, moeder van twee zoons, door mijn half-Indonesische roots ben ik opgevoed met een gevarieerde keuken rijk aan smaken, geuren en ingrediënten en hier is mijn liefde voor lekker eten ontstaan, ik ben werkzaam in de sociaal/maatschappelijke sector, gastdocent in het creëren van financiële bewustwording bij jongeren en momenteel hard aan het studeren voor de hbo studie Social Work. De visie waarmee ik de studie ben begonnen is om de basis van de huidige dienstverlening in het sociale/maatschappelijke veld een innovatieve slag te geven door de focus van de huidige kaders (wetgeving en protocollen) te richten naar de basisvoorwaarden voor een gezond en veilig algemeen welbevinden. En dat is teruggaan naar de verbinding tussen mens, dier, bodem, natuur en milieu welke steeds meer wordt vergeten, terwijl deze kringloop de basis is van ons bestaan en welzijn. En hier is mijn fascinatie voor natuur en milieu ontstaan. Mijn bescheiden appartement staat daarom ook vol met tal van tropische groene kamerplanten. Sinds ik kinderen op de wereld heb gezet ben ik me er steeds meer bewust van geworden hoe wij de verantwoordelijkheid van onze kostbare grond - waar ons voedsel in groeit - uitbesteden aan voedselmassaproducenten welke de grond slechts vervuilen, verdrogen en levensarm maken waardoor de gewassen afhankelijk zijn geworden van kunstmest. Maar van slechts kunstmest alleen wordt een plant nooit volledig met de benodigde bouwstoffen voorzien waarmee het in zijn totaliteit een vitale plant maakt. We nemen steeds meer afstand van onze relatie met de fundering en verantwoordelijkheid van ons voedsel. Ik zou graag willen zien dat wij burgers en inwoners van Doetinchem zelf - met professionele en wetenschappelijke onderbouwing - het initiatief kunnen oppakken en dragers worden voor de verantwoordelijkheid en mede-eigenaar worden van de productie van veilig en gezond voedsel om ons voedsel meer uit de lokale natuur te produceren (agro-ecologie) waarmee de afstand van grond tot bord wordt verkort. Alsook het belang van biodiversiteit voorop te stellen en te innoveren in nieuwe vormen van duurzame landbouw.

 

Een plek waar de natuur wordt ingezet om bij te dragen aan gezondheid.

Ik wil van de Doetinchemse recreatie- en landbouwgrond een voorbeeld en vooraanstaand voedselproducerend natuurgebied ofwel agro-ecologisch gebied maken. Een landschap welke een plek biedt waar het draait om de gezonde verbinding tussen mens, dier, bodem, natuur, milieu, recreatie en educatie. Een plek waar de natuur wordt ingezet om bij te dragen aan gezondheid. Denk ook aan een fysieke locatie waar alle belanghebbenden elkaar treffen zoals een praktisch kenniscentrum waar alle wensen en belangen samensmelten, waarin de kwaliteit van meerdere leefdomeinen zoals wonen, voeding, gezondheid, zorg en studies worden onderzocht en doorontwikkeld en kennis wordt gedeeld, waar kosten voor zorg en welzijn worden gereduceerd omdat gezond en veilig voedsel uit een vitale en levende bodem de basis is voor gezondheid. Onder het principe 'wie zich verbindt met de natuur is gelukkiger, gezonder en in harmonie met de natuur' wordt er bijgedragen aan de weerbaarheid van de mens. Natuur bevorderd ook het gevoel van verbondenheid. Gevoel van verbondenheid maakt sterk en zet aan tot denken. Natuur schept figuurlijk ruimte. Bij een vol hoofd biedt de natuur drukverlichting en geeft een verhelderend effect. Groen vermindert stress en versterkt de eigen kracht en het gevoel van zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid en dus de gezondheid in zijn totaliteit.

 

Kom in beweging!

Ik hoop hiermee overheid, burgers, boeren, gezondheidszorg, onderwijs-/onderzoeksinstellingen, organisaties voor natuurbehoud en waterbeheer en pioniers voor veilig en gezond voedsel te hebben geïnspireerd om zich te verenigen om de eerste stap in deze transitie te realiseren. Want samen maken we de koppeling tussen gezonde landbouw, de zorg voor mens, natuur én dier met maatschappelijke impact. Samen komen we in actie voor de inspraak op de inrichting van de grond waar ons gezonde voedsel vandaan komt! Een aantal initiatieven zijn ons al voorgegaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de Fruittuin van West, Farming Community Herenboeren, Landgoed Roggebotstaete en Summer Of Soil, een interactief zomerprogramma over onze levende bodem. Dus wil je meewerken om dit sámen te realiseren en heb je een praktisch idee hoe en waarmee dit concept een aanvulling is op het nieuwe plattelandsprogramma en deze in beweging krijgt? Neem dan contact met mij op om een begin te maken aan het vergroten van de leefbaarheid en vitaliteit van het platteland.

Plussenbeleid DoetinchemBeleidsregel ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 30-05-2019 18:03

Plussenbeleid Doetinchem

"Maatschappelijk geld moet ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 14-03-2019 09:19

"Maatschappelijk geld moet maatschappelijk renderen". GroenLinks Gelderland wil een 'knalgroene' Gelderse economie met een versnelling naar duurzame landbouw. Sluit goed aan bij de ambities binnen de Achterhoek Raad, waar men minimaal 80% van hun agrarische sector wil omvormen naar kringlooplandbouw voor 2030. We gaan het gewoon doen! #PS2019 #teamvoorverandering #GroenLinks

En ook Marcel is nieuwsgierig ...

Gemeentebelangen Doetinchem Gemeentebelangen Doetinchem Doetinchem 20-06-2018 21:37

En ook Marcel is nieuwsgierig geweest bij de themabijeenkomst van FrieslandCampina. Deze bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van onze melkveehouderijen in de Achterhoek en de Liemers. Enkele hoofdvragen deze avond waren: - Hoe gaan we in de toekomst onze wereldbevolking, die groeit naar meer als 9 miljard mensen!!, voorzien van melkproducten bij een gelijkblijvend argrarisch oppervlak? - Hoe wil de agrische sector nog duurzamer worden? - Hoe gaat de agrarische sector van een linieare economie naar een circulaire economie? Allemaal vragen waar @GemeenteBelangenDoetinchem samen met @LTO en @VruchtbareKringloopAchterhoek een antwoord op wil vinden om die stip aan de horizon helder te krijgen.

FrieslandCampina

Gemeentebelangen Doetinchem Gemeentebelangen Doetinchem Doetinchem 20-06-2018 14:28

En ook Marcel is nieuwsgierig geweest bij de themabijeenkomst van FrieslandCampina. Deze bijeenkomst stond in het teken van de toekomst van onze melkveehouderijen in de Achterhoek en de Liemers.

Enkele hoofdvragen deze avond waren:

– Hoe gaan we in de toekomst onze wereldbevolking, die groeit naar meer als 9 miljard mensen!!, voorzien van melkproducten bij een gelijkblijvend argrarisch oppervlak?

– Hoe wil de agrische sector nog duurzamer worden?

– Hoe gaat de agrarische sector van een linieare economie naar een circulaire economie?

Allemaal vragen waar GemeenteBelangen Doetinchem samen met LTO en Vruchtbare Kringloop Achterhoek een antwoord op wil vinden om die stip aan de horizon helder te krijgen.

GroenLinks #Doetinchem wil met ...

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 02-03-2018 10:45

GroenLinks #Doetinchem wil met boeren in de #Achterhoek samenwerken. #landbouw

Verbetering gezondheid en woon- en leefkwaliteit | Doetinchem

GroenLinks GroenLinks Doetinchem 26-02-2018 00:00

Tijdens de raadsvergadering van 22 februari heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met een voorstel voor de aankoop van een agrarisch perceel aan de Slagenweg 2 in Wehl. Door dit perceel te kopen kan de ondernemer deelnemen aan een landelijke regeling om zijn agrarisch bedrijf te beëindigen. Het beëindigen van dit bedrijf met zo’n 7000 varkens zorgt voor een afname van geuroverlast in de directe omgeving en nabij gelegen wijken De Huet en Dichteren. De aangekochte grond zal voor de ontwikkeling van wandelpaden en natuur worden gebruikt. 

Door de regeling krijgen varkenshouderijen een vergoeding om op hun huidige locatie te kunnen stoppen. De varkensrechten worden door de Producenten Organisatie Varkenshouderij en de Rabobank opgekocht met de bedoeling om de productiecapaciteit naar een ‘geschikte’ locatie te verplaatsen. Bij het beëindigen van het bedrijf aan de Slagenweg is overeen gekomen dat de ondernemer zich niet meer binnen de gemeente Doetinchem en dichtbij (1 km) de gemeentegrens zal vestigen. Het beëindigen van dit bedrijf met zo’n 7000 varkens zorgt voor een afname van geuroverlast in de directe omgeving en nabij gelegen wijken De Huet en Dichteren. De aangekochte grond zal voor de ontwikkeling van wandelpaden en natuur worden gebruikt. 

GroenLinks heeft zich altijd verzet tegen de vele uitbreidingen van intensieve veehouderijen in de Wehlse Broeklanden. Dat was binnen de gemeenteraad helaas een vrij eenzame strijd. We vinden het daarom een belangrijke stap dat er nu raadsbreed op z’n minst wordt erkend dat geuroverlast binnen dit gebied een groot probleem is.

Onze fractie is zich ervan bewust dat door het opkopen van de varkensrechten het intensieve bedrijf elders in Nederland kan worden voortgezet. Dit voorstel biedt echter een kans om degezondheid en woon- en leefkwaliteit van inwoners in de Wehlse Broeklanden en directe omgeving sterk te verbeteren. De fractie van GroenLinks heeft daar uiteraard mee ingestemd. We zullen ons blijven inzetten voor een omschakeling naar extensieve, grondgebonden (en bij voorkeur biologische) agrarische bedrijven. Juist ook voor de agrariërs strijdt GroenLinks voor een duurzaam beleid in plaats van een uitknijpbeleid van boer en aarde.