Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

73 documenten

In het nieuws

SGP SGP Gelderland 01-04-2021 00:00

/r/90f70929653b5038e4166f48604024fc?url=http%3A%2F%2Fwww.gelderland.sgp.nl%2Factueel%2Fin-het-nieuws%2F12988&id=f86b5272772b0d634e2b30fa0f8717b9829c6334

In het blad Vee en Gewas verscheen een artikel naar aanleiding van het agendaverzoek over de geitenstop.

 

Lees hier het artikel

De boer op - aardappeloverschot

SGP SGP Zeeland 02-06-2020 00:00

Het was een moeizame oogst vorig jaar. Met veel pijn en moeite werden de aardappelen gerooid, om later tot friet te verwerken. Maar toen stak het coronavirus de kop op. Nu ligt er een bulk aardappelen in de schuren, gereed om aan het vee gevoerd te worden. De SGP bezocht deze boer in Burgh-Haamstede. Luister mee naar zijn verhaal.Biddag: ‘What a Wonderful World’

ChristenUnie ChristenUnie Kies Gemeente/Lokale afdeling 11-03-2020 11:25

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Biddag is voor mij een moment om stil te staan bij het feit dat wij niet alle touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Boeren zaaien hun gewassen in, lammetjes staan op het punt om geboren te worden, de magnolia loopt al uit en bomen worden groen. Welk aandeel hebben wij daarin gehad? Het maakt mij klein en ik verwonder mij dan en denk: What a Wonderful World!

Biddag: ‘What a Wonderful World’

ChristenUnie ChristenUnie Waadhoeke 11-03-2020 11:25

Vandaag is het biddag voor gewas en arbeid. Biddag is voor mij een moment om stil te staan bij het feit dat wij niet alle touwtjes zelf in handen kunnen hebben. Boeren zaaien hun gewassen in, lammetjes staan op het punt om geboren te worden, de magnolia loopt al uit en bomen worden groen. Welk aandeel hebben wij daarin gehad? Het maakt mij klein en ik verwonder mij dan en denk: What a Wonderful World!

‘PvdA legt het door het college gesloten convenant naast zich neer.’

PvdA PvdA VVD Westerveld 28-02-2020 11:30

‘PVDA legt het door het college gesloten convenant naast zich neer.’

Dat was de uitspraak van fractievoorzitter Jan Puper, tijdens de politieke avond van 25 februari, over de overeenkomst die het college had gesloten met onder andere de Westerveldse lelietelers. Deze overeenkomst is een uitvloeisel van gesprekken tussen het college, de telers, enkele omwonenden, de brancheorganisatie en de leverancier van de gewasbestrijdingsmiddelen. De overeenkomst is een flauw aftreksel van het oude concept-convenant uit 2015.

De PvdA had de wethouder afgeraden om het convenant te tekenen vóór de politieke avond. Nu was het duidelijk een eenzijdige actie, zonder de raad mee te nemen in deze besluitvorming. De wethouder betreurde de gang van zaken, maar gaf aan de overeenkomst getekend te willen hebben vóór het nieuwe teeltseizoen. Hij noemde het overigens niet overeenkomst of convenant, maar zwakte het af tot gedragsafspraken. Er liggen nu afspraken, maar hoelang zal dit effectief blijven?

De PvdA had voor dezelfde avond, samen met de VVD een agenderingsverzoek gedaan voor het maken van procesafspraken op weg naar een gedragen oplossing. Uw PvdA fractie gaat een proces van besloten hoorzittingen voorstellen waarin een ieder zijn/ haar inbreng kan geven zonder druk van buitenaf. Dan zal blijken of we verder kunnen komen, in plaats van achterover te leunen en het aan de regering over te laten.  De PvdA is van mening dat als we als gemeente zelf niks doen, blijven gewasbeschermingsmiddelen dicht bij woningen en andere (zorg gerelateerde) gebouwen gespoten worden.

Tien meter vanaf een woning zegt de wet, twintig meter wordt nu genoemd in de overeenkomst. Dit heeft voor de gezondheidsrisico’s geen effect, daarvoor zal er een bredere zonering moet komen, vindt de PvdA. Dit willen we niet afwachten tot 2030. Het jaar waarin Carola Schouten,  minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, wil dat de kringlooplandbouw goed functioneert. Nee wij willen dat er gedegen wordt onderzocht wat wij kunnen doen in de Omgevingsvisie, het nieuwe instrument van de Omgevingswet, welke in 2021 van kracht wordt.

Juist in deze wet draait het om participatie. Samen met alle groepen: landbouw, inwoners, dorpsbelangen, actiegroepen en gemeente moeten we komen tot een nieuw beleid. Dus met ruimte voor de landbouw. Onze agrariërs moeten kunnen telen maar wel in een  Natuur inclusieve Landbouw in Westerveld, waarin het gebruik van gewasbeschermingsproducten tot een minimum beperkt zal zijn met inachtneming van een gepaste zone.

Mochten we er niet uitkomen, zal de PvdA de motie die we in 2018 hebben aangehouden alsnog inbrengen. Deze motie ziet er op toe dat het college afspraken over spuitvrije / spuitarme zones in de Omgevingsvisie moet vastleggen. We willen veiligheid en gezondheid voor alle inwoners, daar heeft iedereen baat bij. Ondanks alle gewasbeschermingsmiddelen, die er ooit gebruikt zijn, die nog steeds aanwezig zijn en die onze erfenis van het verleden zullen zijn.

Het bericht ‘PvdA legt het door het college gesloten convenant naast zich neer.’ verscheen eerst op PvdA Westerveld.

Roofmijten en hommels

SP SP Zuid-Holland 03-02-2020 15:35

Het komt best vaak voor dat SP Statenleden net als iedereen verrast worden door vervelende ontwikkelingen in de samenleving. De ontwikkelingen rond de verspreiding van de uiterst giftige PFAS stoffen en de stikstof problematiek zijn hier voorbeelden van. Het is dan ook bijzonder plezierig als je als SP Statenlid een keer blij verrast wordt. Afgelopen woensdag gebeurde dit tijdens een werkbezoek aan Koppert Biological Systems (KBS).

KBS, dat biologische oplossingen bedenkt en ontwikkelt ter vervanging van milieuvervuilende bestrijdingsmiddelen, is met maar liefst 1.700 werknemers een speler van wereldformaat. Uitsluitend gebruikmakend van inheemse soorten worden over de hele wereld plagen en plantziekten bestreden met 45 insecten zoals roofmijten en sluipwespen en worden hommels ingezet voor de noodzakelijke bestuiving van de planten. Daarnaast worden voor de plant nuttige schimmels ingezet om via de wortels van een plant deze te beschermen tegen ongewenste schimmels en bacteriën.

Het succes van deze methoden betekent niet alleen een enorme verbetering voor de glastuinbouw over heel de wereld, maar ook voor andere teeltvormen, zoals bijvoorbeeld de vollegrondteelt en de bollenteelt. In ons eigen land is vooral de groente teelt onder glas hard op weg om bestrijdingsmiddelvrij te worden en volgen andere teelten op de voet. Het mooie is dat deze biologische bestrijdingsmethoden inmiddels ook worden toegepast in de landbouw en veeteelt. Zo worden in de pluimveesector mijten ingezet als bestrijders van bloedluis.   

De toekomst voor biologisch verantwoorde plaag- en ziektebestrijding ziet er goed uit en betekent een geweldige vooruitgang ten opzichte van sterk vervuilende chemische bestrijdingsmiddelen. Natuurlijk zijn we er nog lang niet en liggen er als het gaat om de verschillende teelten nog veel uitdagingen, vooral ook buiten de kas en rond zaken als waterhuishouding, energie, transport en afvalstromen. Desalniettemin is de SP blij verrast, niet alleen met de enorme innovatiekracht van deze sector, maar vooral ook met de omvang en schaal waarop nieuwe methoden worden ontwikkeld en toegepast. De keuze van de tomaat als het logo van de SP, blijkt opnieuw een juist te zijn geweest. Al moet ik eerlijk zeggen dat de hommel mij ook wel aanspreekt…

Frank Johan HoogendamSP Statenfractie Zuid-Holland

Zie ook: Natuur en milieu

Eindejaarsbijeenkomsr Raalte | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 28-12-2019 00:00

Vanmiddag organiseerde GroenLinks Raalte een eindejaarsbijeenkomst voor leden en belangstellenden in Café De Hoppe in Broekland.

Hierbij stond de Voedselcoöperatie Broekland centraal, een initiatief waarbij de consument producten als groente, fruit, eieren etc. lokaal kan aanschaffen bij boeren en telers in de directe omgeving.

Ook was er een excursie naar de boerderij aan de Reuveldsweg waar de Voedselcoöperatie haar uitgiftepunt heeft. Meer informatie is te vinden op www.voedselcoop.eu.

Janssen: Senaat fopt zichzelf met spoedwet stikstof

SP SP SGP Nederland 19-12-2019 17:42

De spoedwet van de regering om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden bereikt niet wat bereikt moet worden en zal waarschijnlijk sneuvelen voor de rechter. De SP heeft daarom tegen gestemd in de Eerste Kamer. Volgens SP-senator Rik Janssen staat voorop dat bouwvakkers weer huizen kunnen bouwen, gezinnen daar snel in kunnen wonen en boeren kunnen blijven boeren. 'Om dat mogelijk te maken zijn er bewezen effectieve maatregelen nodig op de korte termijn die de juridische toets van de Raad van State kunnen doorstaan. Dat is de meetlat die de SP hanteert bij de beoordeling van deze spoedwet. De SP heeft er grote twijfel over of de nu voorliggende spoedwet gelegd langs deze meetlat tot een positieve beoordeling leidt.'

Na de uitspraak van de Raad van State over de (on)houdbaarheid van het stikstofbeleid is er een spoedwet nodig om de gevolgen gedeeltelijk ongedaan te maken. Zo moet onder andere voorkomen worden dat de woningbouw vastloopt. De SP onderschrijft die noodzaak, maar heeft bedenkingen bij de manier van uitvoering door het kabinet. Janssen: 'De uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zo kunnen we gerust vaststellen, kon niet onverwacht komen. Eerder had de Raad van State al duidelijke bedenkingen geuit over de juridische houdbaarheid van de wet. En opnieuw geeft de Raad van State nu duidelijke signalen van twijfel af over de juridische houdbaarheid van de voorliggende spoedwet. De schoten voor de juridische boeg zijn duidelijk. Op dit moment wordt in kaart gebracht welke kostenefficiënte stikstof- en natuurmaatregelen genomen kunnen worden, wat deze opleveren qua stikstofdepositie en natuurherstel en wat de budgettaire gevolgen van deze maatregelen zijn. Op een later moment zal het kabinet bekijken of het nodig en mogelijk is om extra middelen vrij te maken. In gewoon Nederlands: we hebben geen idee wat werkt en wat het kost en we weten ook niet of we daar geld voor over hebben. Als een maatregel, bijvoorbeeld die op het gebied van veevoer, pas op langere termijn effect heeft hoort hij niet in de spoedwet thuis. Daar horen immers alleen maatregelen thuis die direct effect hebben en waar dit effect ook meetbaar en aantoonbaar is. Ik heb tot nu toe alleen maar boeren gehoord die hier niets in zien. Dan wordt het een papieren oplossing.'

Janssen: 'Het enige waar bouwvakkers, de gezinnen die een dak boven hun hoofd willen en de boeren werkelijk mee geholpen worden is dat er nu geïnvesteerd wordt in maatregelen die meetbaar effect hebben en niet juridisch ten onder gaan.' Omdat de stikstofwet niet effectief en juridisch onhoudbaar is, heeft de SP tegen gestemd. Dankzij de hulp van SGP, 50PLUS, OSF en de fractie-Otten kon de wet wel aangenomen worden.

Agendavoorstel gewasbeschermingsmiddelen

VVD VVD PvdA Westerveld 12-12-2019 12:39

Indieners voorstel: VVD Westerveld en PvdA WesterveldOnderwerp: gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de gemeente Westerveld

Aanleiding: er is veel discussie in de gemeente Westerveld over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Binnen het gemeentelijk bestuur is het niet mogelijk om eenduidig aan te tonen of er gezondheidsrisico’s zijn in dit gebruik. We kunnen gezondheidsschade niet aantonen, maar we kunnen het ook niet ontkrachtigen. De onrust die dit onderwerp echter met zich meebrengt werkt ontwrichtend in onze samenleving. Burgers en ondernemers komen lijnrecht tegenover elkaar te staan. Dit is een onwenselijke en onhoudbare situatie en dit noopt ons als politieke partijen om aandacht aan dit onderwerp te besteden.Doel bespreking:Komen tot afspraken tussen telers en omwonenden in de vorm van een vernieuwd convenant-  Vrijwillig maar niet vrijblijvend-  Maatwerk per perceel, per teeltsoort en in de relatie met de omgeving-  Proefpercelen realiseren voor onderzoek door de overheidHet gevoel van onveiligheid bij omwonenden wegnemen danwel verminderenCommunicatie tussen telers en omwonenden weer mogelijk maken-  Wederzijds respect!-  Mogelijkheden kalender middelengebruik met informatie opstellen?-  Wat voor ontwikkelingen zijn er in het gebruik van middelen?-  Wat voor stappen worden gezet en wanneer op weg naar 2030 (geen chemische middelen gebruiken)?-  Meldpunt op juiste manier weergeven op website (objectief, zakelijk).Voorgestelde wijze van bespreking – 5 avonden gepland (tussentijds bijstellen is mogelijk):Dialoogavond met telers en belangenpartijen zoals LTO, KAVB, waterbedrijvenDialoogavond met omwonenden en belangenpartijen zoals dorpsgemeenschappen.Informatieavond (bespreking concept convenant) met mogelijkheid tot inspraak van belanghebbendenDebatavond over concept convenantBesluitvorming over convenant

Bezinning nodig na uitspraak ...

GroenLinks GroenLinks Hollands Kroon 31-08-2019 08:08