Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

218 documenten

Hoog tijd om aan de noodrem te trekken

SP SP Nederland 05-08-2023 06:04

Arbeidsmigratie moet worden ingeperkt. Pas was ik in Limburg waar vlakbij het dorpje Sevenum op dit moment voor 600 arbeidsmigranten huisvesting wordt neergezet. Allemaal bij elkaar op een industrieterrein naast het grote distributiecentrum waar ze moeten gaan werken. Veel inwoners van het dorp die ik sprak zien dit niet zitten. Waarom zouden we werkgelegenheid hierheen halen voor personeel dat er niet is en daarom uit het buitenland gehaald moet worden en waar de huisvesting nog voor gebouwd moet worden?

We moeten stoppen met deze grenzeloze arbeidsmigratie. De lusten zijn voor het grote bedrijfsleven dat er flink aan verdient, maar de lasten voor de samenleving. Er wordt nu terecht veel gesproken over migratie. Maar in de discussie hierover kijken veel partijen liever niet naar arbeidsmigratie, terwijl dit met afstand voor de meeste migranten zorgt. In 2004 was de voorspelling dat er jaarlijks 5000 tot 10.000 arbeidsmigranten in Nederland zouden zijn. Inmiddels gaat het al om minimaal 800.000 mensen.

Controle

De enige manier om echt iets aan migratie te doen is door weer controle te krijgen over wie er in Nederland mag komen wonen en werken. Nu mogen mensen van buiten Europa als ‘expat’ hier komen werken als ze een bepaald inkomen hebben en mogen alle werknemers binnen de EU zonder enige voorwaarde hier komen werken. Veel ‘expats’ krijgen belastingkorting en dit drijft – met name in de grote steden – de huurprijzen in rap tempo op.

In de gewone wijken worden betaalbare koophuizen voor de neus van starters weggekocht, gesplitst en volgepropt met werknemers uit Oost-Europa die niet zelden een belachelijk hoge huur moeten betalen voor een kamer. Deze ongereguleerde migratie ontwricht onze samenleving en leidt tot een nóg grotere woningnood voor mensen die een huis zoeken. Steeds meer arbeidsmigranten raken dakloos als ze hun baan (en onderdak) verliezen en leiden een mensonterend leven op straat.

Daarom willen wij dat er weer grenzen worden gesteld aan migratie. Dat moet in drie stappen. Allereerst moet er nu een tijdelijke stop komen op arbeidsmigratie. Vervolgens moeten wetten en regels zo worden aangepast dat er een eind komt aan uitbuiting en slechte huisvesting van arbeidsmigranten. Zodra de boel weer op orde is, zouden we arbeidsmigratie gereguleerd kunnen toelaten en werkgevers vergunningen kunnen geven om arbeidsmigranten aan te nemen. Maar dan moeten werkgevers wel eerst aantonen dat ze in Nederland langdurig niemand kunnen vinden om een vacature te vervullen en moeten ook de arbeidsvoorwaarden en huisvesting op orde zijn.

Onhoudbaar

In Europa moet een discussie gevoerd worden over de grenzen van vrij verkeer van personen. Maar daar kan Nederland niet op wachten. Daarom moet er gebruik worden gemaakt van de noodrem. De EU moet duidelijk worden gemaakt dat de situatie onhoudbaar is geworden en dat Nederland daarom een tijdelijke stop op arbeidsmigratie invoert.

Als je een uitzendbureau of een grote werkgever vraagt of er meer arbeidsmigranten nodig zijn, zal het antwoord vaak ’ja’ zijn. Het uitzendbureau verdient eraan en de lonen blijven voor de werkgevers lekker laag. En zo is er nauwelijks noodzaak voor bedrijven om te innoveren of om kritisch te bekijken welke werkgelegenheid we in Nederland willen. We moeten kiezen voor minder arbeidsmigranten én de discussie voeren over welke industrie en economie wij in ons land willen.

Deze opinie verschen op 05-08-2023 in de Telegraaf

Uitstel gezinshereniging is van de baan

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-02-2023 10:30

Door Don Ceder op 8 februari 2023 om 11:22

Uitstel gezinshereniging is van de baan

In ons land moet altijd plek zijn voor mensen die vluchten voor oorlog en geweld. Voor hen moet menswaardige opvang beschikbaar zijn. Situaties als in Ter Apel waarbij mensen buiten slapen kunnen wat mij betreft in ons land niet voorkomen.

Daarom zijn we afgelopen zomer gekomen tot afspraken om de gespreide opvang van asielzoekers structureel te verbeteren.

Daar stond een tijdelijke maatregel tegenover om gezinshereniging tijdelijk te vertragen. Een maatregel waarvan we vanaf het begin aan hebben gezegd dat het maar de vraag is of deze bij de rechter overeind zou blijven. Juridische houdbaarheid is en was voor ons een voorwaarde voor het invoeren van deze maatregel, waarbij ik ook heb aangegeven dat we geen wetswijziging steunen die dat alsnog mogelijk zou moeten maken. We hebben aangedrongen op juridische toetsing vooraf, waar een Kamermeerderheid tegen was.

Vandaag bevestigt de hoogste rechter dat de maatregel in strijd is met nationale en Europese wetgeving. Daarmee is uitstel van gezinshereniging dan ook van de baan. Dat is wat mij betreft een goede zaak.

Tegelijkertijd blijft de opgave voor voldoende fatsoenlijk opvang groot. Een goede, solide spreidingswet zoals het kabinet heeft beloofd is daarom cruciaal. Het is van het grootste belang dat de Kamer en gemeenten daar nu snel duidelijkheid over krijgen.

Laat mensen sneller toe tot schuldsanering

D66 D66 Nederland 25-01-2023 10:37

In Nederland hebben maar liefst 600.000 Nederlandse huishoudens problematische schulden. Dat zijn schulden waar mensen lastig op eigen kracht van af komen. Dit veroorzaakt stress en onzekerheid. Dat kan weer leiden tot andere problemen rondom gezondheid, werk en gezin. Zodra zij zich melden bij de gemeente, hebben zij gemiddeld een schuld van 40.000 uitstaan, bij veertien verschillende schuldeisers. Om van hun schulden af te komen, kunnen zij gebruik maken van een schuldsaneringstraject (Wsnp). Hulpvragers beschikken dan niet meer over hun eigen geld, maar krijgen ‘leefgeld’. De rest van hun inkomen wordt aan schuldeisers betaald. Dit duurt drie jaar, waarna hun resterende schulden worden kwijtgescholden. Dit traject is zwaar, maar ook effectief. Ruim 90% van de mensen die een schuldsaneringstraject doorloopt, start daarna met een schone lei.

Grote investering in humane opvang

D66 D66 Nederland 26-08-2022 17:47

De soms moeilijke besluiten moeten ervoor zorgen dat de chaos bij Ter Apel wordt opgelost. De situatie in Ter Apel is het gevolg van een vastgelopen systeem en gebrek aan opvang elders in het land. Gemeenten worden bij wet verplicht asielzoekers op te vangen, zodat de Rijksoverheid niet langer hoeft te bedelen om mensen die op de vlucht zijn een slaapplek te bieden. De opvangverplichting voor gemeenten gaat wel gepaard met meer invloed op hoe de opvang vormgegeven wordt, op een manier die past bij de lokale situatie en ook kleinschaliger.

Bij de plannen hoort financiële ondersteuning om mensen die het recht hebben hier te zijn een dak boven het hoofd te kunnen bieden. Ook komt er minder bureaucratie en meer vertrouwen in de professionals bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zodat mensen eerder aan hun leven kunnen beginnen in Nederland.

Strijd mee en stem lokaal SP

SP SP Nederland 03-03-2022 16:53

De buurt is de schaal van de toekomst

In de buurt begint het. De buurt mag niet het sluitstuk zijn van de politiek, dit is de schaal voor de toekomst. In de buurt groeien onze kinderen op. Veiligheid begint met wijkagenten en politieposten in de buurt. Buurtcentra en bibliotheken, kleinschalige scholen, goede winkels, een buslijn, en veilige plekken voor kinderen om te spelen. Maar in de afgelopen jaren zijn veel voorzieningen uit de buurt verdwenen. De verzorgingshuizen zijn gesloten, buslijnen opgeheven en politiebureaus gesloten. Wij laten onze eigen alternatieven in de praktijk zien. Omdat de buurt de toekomst heeft. De buurt is van ons. Lees hier ons verhaal.

Een veilige plek voor Oekraïners op de vlucht

D66 D66 Nederland 02-03-2022 08:33

Landen in de Europese Unie werken beter samen dan ooit. Door goede en intensieve samenwerking is veel mogelijk. Ook bij het opvangen van vluchtelingen is samenwerking binnen de EU essentieel. Alle landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En landen die  te maken krijgen met grote aantallen vluchtelingen, zoals Polen, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen. We moeten dit samen doen.

Oekraïnedebat: “Tot hier en niet verder.”

D66 D66 Nederland 28-02-2022 14:32

We moeten nu doen wat nodig is. “Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. Want dagen geleden niet denkbaar leek, is nu voor elkaar gebokst”, aldus Sjoerdsma. Hij vraagt het kabinet dan ook om alles op alles te zetten voor echte Europese defensiesamenwerking, om op korte termijn los te komen van het Russische gas en om Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen. “Alles voor een veilig en vrij Europa”.

Maidenspeech Anne-Marijke Podt: “Mensen hebben meer gemeen dan ze verschillen.”

D66 D66 Nederland 24-11-2021 15:26

Want voorzitter, wat ik ook meeneem uit Utrecht is – helaas – een déjà vu: de problemen in de asielopvang. Van mensen die op stoelen slapen in Ter Apel, tot de protesten in Harskamp en de klapperende noodtenten in Heumensoord. Het is ellendig dat we mensen die vaak gevlucht zijn voor oorlog en geweld niet beter welkom heten en dat we gemeenten toch weer overvallen. Maar het is vooral ellendig omdat we zoveel beter voorbereid hadden kúnnen zijn als we de lessen uit 2015-2016 in de praktijk hadden gebracht. Door opvanglocaties flexibel in te richten en de capaciteit van het COA en de IND niet direct te verminderen als er minder mensen komen.

Daarom twee vragen aan de staatssecretaris over de Meerjaren Productie Prognose (MPP) in de begroting, dure woorden voor de planning van opvang en procedures van asielzoekers: Als het COA aangeeft dat ze vlak voor de zomer nog een verzoek kregen om opvanglocaties te sluiten – dan zie je dat de MPP niet klopt met de realiteit.

Hoe kan dit, terwijl bijvoorbeeld hogere nareis, redelijk voorspelbaar was? En hoe organiseren we dit de volgende keer wél goed?

En laten we nog eens kritisch kijken naar de randvoorwaarden die het COA stelt aan opvanglocaties. Zou meer flexibiliteit in de randvoorwaarden naar gemeenten niet helpen om meer locaties te krijgen?

En wanneer komt er eindelijk een extra aanmeldcentrum om Ter Apel te ontlasten?

Algemene Politieke Beschouwing 2021 - Dag 1

PVV PVV Nederland 22-09-2021 11:23

NEDERLAND IS VOL, WEG MET DE WOKE-DICTATUUR, EINDE AAN DE ISLAMISERING, ONZE EIGEN MENSEN EINDELIJK OP 1.

Bekijk de volledige inbreng:

Zie Initiatiefvoorstel einde aan voorrang statushouders voor een huurwoning:

Geert Wilders: ''VVD heeft GroenLinks en PvdA - godzijdank - van onderhandelingstafel weggeschopt. Maar ze gaan u nu niet meer helpen zeg ik tegen de mevrouw van de VVD.

Dus schrijf nieuwe verkiezingen uit! Het gedraal heeft lang genoeg geduurd!''

Geert Wilders: ''D66 laat mensen in de kou staan. De begroting is niet beleidsarm. Jetten maakt mensen beleidsarm.''

Geert Wilders: ''D66 heeft door de grenzen open te zetten, de CO2-uitstoot in Nederland met 3 tot 7 kolencentrales opgeplust.