Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

11 documenten

Toekomst voor staatlozen met de status nationaliteit onbekend

D66 D66 Arnhem 08-07-2020 20:50

Na woensdag 8 juli mogen 600 Arnhemmers weer hopen op – en werken aan – een betere toekomst. Dat is een gevolg van de motie van D66 raadslid Susan van Ommen die de Arnhemse gemeenteraad met grote meerderheid aannam. Het brengt voor deze mensen de wijziging van de status ‘nationaliteit onbekend’ naar ‘statenloos’ dichterbij, wat zaken als reizen, studeren en het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit makkelijker maakt.

In Arnhem zijn er bijna 600 mensen, waaronder 100 kinderen, die geregistreerd staan met de status ‘nationaliteit onbekend’. Deze status levert in de praktijk veel problemen en onzekerheid op, waardoor zij niet verder kunnen met hun leven. D66 wil deze mensen de rechten geven waar ze recht op hebben. Een vanavond aangenomen voorstel regelt dat de gemeente deze mensen beter gaat ondersteunen bij deze problemen. Ook worden de mensen die er recht op hebben, geholpen bij het omzetten van hun status naar ‘staatloos’.

Nationaliteit Onbekend

De status ‘nationaliteit onbekend’ is bedacht als tijdelijke status, tot het moment dat je kunt aantonen dat je een bepaalde nationaliteit hebt. Volgens de IND hebben de meeste mensen van wie de nationaliteit onbekend is namelijk wel een nationaliteit; zij hebben alleen geen documenten om dat te bewijzen. Mensen met de status ‘nationaliteit onbekend’ hebben in de praktijk allerlei problemen met reizen, trouwen, studeren en werken. Ze kunnen een Nederlandse nationaliteit aanvragen als zij vijf jaar legaal in Nederland verblijven.

Staatloosheid

Staatloosheid is een internationaal erkende status. Een staatloos persoon is “een persoon die door geen enkele staat, krachtens diens wetgeving, als onderdaan wordt beschouwd.” Met deze status krijgen mensen de rechten die voortvloeien uit de internationale verdragen die door Nederland zijn bekrachtigd. Staatloosheid kan op dit moment worden vastgesteld via bepaalde administratieve procedures in Nederland, bijvoorbeeld door gemeenten in het Nederlandse bevolkingsregister (voor legaal verblijvende personen) en via de IND in de Databank Buitenlanders (voor personen in afwachting van legaal verblijf). Mensen die de status ‘staatloos’ hebben – ook kinderen – kunnen de Nederlandse nationaliteit aanvragen als ze drie jaar legaal in Nederland verblijven.

Grootste verschil: toekomstperspectief

Wettelijk gezien hebben staatlozen en nationaliteit onbekenden dezelfde rechten – deze zijn namelijk gekoppeld aan verblijfsrecht en niet aan nationaliteitsstatus. Omdat veel mensen zonder nationaliteit een onbepaalde verblijfsvergunning hebben, blijft hun toekomst echter onzeker. Vaak zijn deze mensen bang dat de vergunning wordt ingetrokken, en dat ze in detentie komen voor uitzetting. Nationaliteit onbekenden die eigenlijk staatloos zijn kunnen geen Nederlanderschap aanvragen, maar ook niet ‘terug’ naar een ander land. De status staatloosheid betekent een route naar het Nederlanderschap en dus aan een volledige deelname aan de maatschappij.

Bewijs van geen bewijs

In Arnhem zijn er mensen die wel een verblijfsvergunning hebben, maar nu niet als staatloos zijn erkend. Zij staan bij de gemeente geregistreerd met de status ‘nationaliteit onbekend’. Ze kunnen dit niet oplossen omdat ze niet kunnen bewijzen dat ze staatloos zijn, want: hoe laat je zien dat je iets niet hebt? Hierdoor hebben deze Arnhemmers, die hier vaak geboren en getogen zijn, allerlei praktische problemen, zoals niet kunnen reizen, studeren, kortom: leven.

Landelijk probleem

Het ontbreken van een goede vaststellingsprocedure voor staatloosheid is een landelijk probleem, waar we in de gemeente last van hebben. Het wetsvoorstel dat dit regelt laat al jaren op zich wachten. Hierdoor registreert de IND vaak de status ‘nationaliteit onbekend’, terwijl het gaat om mensen die recht hebben op de status ‘staatloos’. Ook is het zo dat als baliemedewerkers van de gemeente de huidige procedure volgen, zij bepaalde mensen niet als ‘staatloos’ kunnen registreren, terwijl zij mogelijk wel staatloos zijn.

Lokaal de ruimte beter benutten

Er is voor gemeenten meer uitvoeringsruimte dan nu wordt benut. Zo zou de gemeente mensen die hun nationaliteit niet kunnen aantonen, actief kunnen helpen bij het uitzoeken of ze staatloos zijn. Ook kunnen ze beter worden ondersteund bij de praktische problemen. Dat wordt geregeld met het voorstel dat vanavond is aangenomen. Voor de staatlozen van nu en morgen. Een goede stap op weg naar een toekomst voor staatlozen!

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

D66 D66 Nederland 21-05-2020 20:09

Geef Nederlanders met gedwongen tweede nationaliteit vrijheid

Hele generaties mensen zijn en blijven gedwongen om in de invloedssfeer van hun tweede nationaliteit te blijven. Nederlanders met een gedwongen tweede nationaliteit kunnen daar veel hinder door ondervinden.

In een uiterst geval kan iemand tot de dienstplicht worden gedwongen in het land van tweede nationaliteit zoals Griekse Nederlanders. Of kan diplomatieke bescherming in het land van tweede nationaliteit worden geweigerd zoals Iran dat doet. Marokkaanse Nederlanders hadden veel moeite om tijdens de Coronacrisis weer naar hun thuisland Nederland te komen, omdat Marokko ze ziet als Marokkanen en niet als Nederlanders. Daardoor zijn er verschillende rechtsposities en vrijheden voor Nederlanders die hun ongewenste tweede nationaliteit onmogelijk kunnen opzeggen enerzijds, en Nederlanders zonder gedwongen tweede nationaliteit anderzijds.

D66 Tweede Kamerlid Jan Paternotte wil dat Nederlanders met een ongewenste tweede nationaliteit de bescherming en vrijheid krijgen die zij willen en nodig hebben. Paternotte: “Vrij zijn betekent ook dat je niet gedwongen onder de invloedsfeer blijft van een land waar je niks mee hebt. Dat niet generatie na generatie geboren Nederlanders ook officieel Iraniër, Costa Ricaan of Marokkaan blijven wanneer ze dat niet willen. Deze landen maken het praktisch onmogelijk om die nationaliteit op te geven. Ze houden deze mensen gevangen in hun ongewenste nationaliteit. Als deze landen niet mee willen werken, dan moet Nederland zelf alles in het werk stellen om haar burgers te beschermen.”

Nederlanders moeten de vrijheid hebben om te kunnen kiezen of zij wel of geen afstand willen doen van hun tweede nationaliteit. Veel Nederlanders met een tweede nationaliteit zeggen dat zij die juist graag behouden. Die mogelijkheid moet ook zeker blijven. Echter, wanneer een tweede nationaliteit geen keuze meer is, maar een plicht, kan het juist de vrijheden die horen bij het Nederlanderschap in de weg staan. Dat kan gebeuren wanneer je bij geboorte automatisch en verplicht van rechtswege ook de nationaliteit krijgt van één van je ouders en het onmogelijk is afstand te doen van die tweede nationaliteit. Ook kan het zijn dat deze nationaliteit je bij een bezoek aan dat land je wordt toebedeeld, terwijl je er helemaal niet om hebt gevraagd.

Geacht worden alleen Nederlandse nationaliteit te hebben

Een Nederlander die ongewild een tweede nationaliteit heeft en die niet op kan zeggen, moet zelf aan kunnen geven dat hij in Nederland gezien en behandeld wil worden als Nederlander zonder tweede nationaliteit. Alle Nederlanders die zelf vrijwillig hun tweede nationaliteit als ongewenst markeren, worden dan voortaan door en in Nederland enkel als Nederlander beschouwd. Deze Nederlander bepaalt zelf of hij deze keuze kenbaar maakt of niet.

Ook andere landen hebben inwoners met een gedwongen tweede nationaliteit. D66 wil dat Nederland met deze landen samenwerkt. Zij kunnen onderling erkennen dat mensen hun tweede nationaliteit eenzijdig neer kunnen leggen als zij dat willen, ook al staan de landen van de tweede nationaliteit dat niet toe. Samen met deze landen kan en moet Nederland er bij landen als Marokko, Griekenland, Iran en Algerije op aandringen om het neerleggen van de tweede nationaliteit mogelijk te maken.

Op dit moment staan 26 landen het afstand doen van de nationaliteit niet aan (alle) houders van die nationaliteit toe. Dat zijn Algerije, Angola, Argentinië (tenzij Argentijn door naturalisatie), Bahama’s (tenzij ouder dan 21 jaar), Bangladesh, Burkina Faso, Costa Rica, Cuba, Dominicaanse Republiek, Ecuador, Eritrea, Griekenland, Iran, Jemen, Libië, Maleisië (tenzij ouder dan 21 jaar, geldt niet voor vrouw jonger dan 21 jaar en getrouwd), Mali, Marokko, Mexico (tenzij Mexicaan door naturalisatie), Nicaragua, Pakistan (tenzij ouder dan 21 jaar), Somalië, Syrië, Tonga, Tunesië en Uruguay (tenzij Uruguayaans door naturalisatie).

Lees hier de nota van Jan Paternotte

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Een mens kan niet vrij zijn zonder recht. Daarom is de rechtsstaat al sinds de oprichting van D66 onze prioriteit. Onze vrijheid mag alleen door de staat ingeperkt worden, om onze veiligheid te beschermen. We moeten er daarbij wel op kunnen vertrouwen dat de staat zijn macht niet misbruikt. Die macht is nooit vanzelfsprekend en moet altijd kritisch worden gecontroleerd en gebaseerd zijn op principes als rechtszekerheid. Zonder een goed functionerende rechtsstaat en democratie bestaat vrijheid niet. Daarom verdedigt D66 de rechtsstatelijke waarden en de democratie in Nederland hartstochtelijk en streven wij ze na in de rest van de wereld.

GroenLinks stelt vragen over Bredanaars zonder nationaliteit | Breda

GroenLinks GroenLinks Breda 03-08-2019 00:00

Een aantal gemeentes in Nederland wacht niet langer op landelijke wetgeving en gaat zelf beter beoordelen of inwoners met ‘onbekende nationaliteit’ staatloos zijn en een dergelijke status toekomt. Naar aanleiding van een artikel in Trouw stelde GroenLinks vragen over staatloosheid in Breda en of het college bereid is om Bredanaars met ‘onbekende nationaliteit’ een weg te bieden naar daadwerkelijke erkenning van staatloosheid.

Het onderscheid tussen ‘nationaliteit onbekend’ en ‘stateloos’ is een administratief onderscheid. Een persoon is ‘staatloos’ als deze door geen enkel land wordt erkend als onderdaan. Er is nog geen vaste procedure om de status ‘staatloosheid’ te krijgen of vast te stellen, ook al bestaat de rechtelijke status ‘staatloos’ wel. Deze wordt op incidentele basis verstrekt als tijdens overige administratieve procedures blijkt dat een persoon staatloos is. Met de status ‘staatloos’ komen bepaalde rechten, waarvan de meest belangrijke het recht op een versoepelde verwerving van Nederlanderschap is. 

In de categorie ‘nationaliteit onbekend’ vallen personen van wie nationaliteit niet vast te stellen is. Deze categorie is in principe een tussenoplossing voor personen van onbekende nationaliteit voor wie beoordeling van nationaliteit bijvoorbeeld uitblijft of niet sluitend is. Bij de status ‘nationaliteit onbekend’ zijn minder rechten gebaat dan bij de status ‘stateloos’, bijvoorbeeld toegang krijgen tot naturalisatie, maar ook reisdocumenten is moeilijk of zelfs onmogelijk.

Leven zonder nationaliteit betekent dat je voor een deel buiten de wetten van de staat valt, je bent immers geen staatsburger. Met een verblijfsvergunning is het nog enigszins mogelijk om een normaal leven te leiden in Nederland. Maar bepaalde dingen die voor Nederlanders zeer vanzelfsprekend zijn, zoals reizen, stemmen of trouwen, staan voor mensen zonder nationaliteit op losse schroeven. Onder internationaal recht hebben staten de plicht om staatloosheid terug te dringen, met name door mogelijkheden voor het verwerven van een nationaliteit te bieden.

Het grote probleem is dat er simpelweg geen regeling is, laat staan een toegankelijke, waarbij beoordeeld wordt of iemand daadwerkelijk ‘staatloos’ is. Als gevolg blijven veel mensen zonder nationaliteit  steken in de categorie ‘nationaliteit onbekend’. Zo zijn de belangrijke rechten die samenhangen met staatloosheid desondanks voor vele staatlozen onbereikbaar. Bovendien laat de procedure die nodig is om deze situatie op te (gaan) lossen al jaren op zich wachten. Daarom gaan een aantal Nederlandse gemeenten “nauwkeurig beoordelen” of inwoners met ‘onbekende nationaliteit’ in werkelijkheid staatloos zijn en dus recht hebben op de status ‘staatloos’ en de rechten die daarmee samenhangen. GroenLinks Breda vroeg het college of zij op de hoogte is van de problematiek van Bredanaars zonder nationaliteit en of zij is te gaan beoordelen of zij recht hebben op de status ‘staatloos’.

Het college antwoordde dat Bredanaars die de status 'nationaliteit onbekend' hebben daar geen of nauwelijks problemen van ondervinden. Waar zij wel tegen problemen aanlopen zegt het college dat deze met maatwerk worden verholpen. Dit leidt het college onder andere af uit de ervaring dat er de afgelopen jaren zich maar één persoon heeft gemeld om zijn/haar nationaliteitsregistratie te veranderen van 'nationaliteit onbekend' naar 'staatloos'. Ook denkt het college dat dit lage aantal te wijden is aan mensen in de categorie 'nationaliteit onbekend' die foutieve documentatie en persoonsgegevens zouden hebben opgegeven bij de IND om in aanmerking te komen voor een verblijfsvergunning. Zij riskeren het verlies van hun verblijfsvergunning wanneer zij zich melden voor een nationaliteitswijziging en er zou blijken dat ze de IND onjuist geïnformeerd hebben.

G-LUXE! Luxury volgens ...

Echt voor Ridderkerk (EVR) Echt voor Ridderkerk (EVR) Ridderkerk 11-07-2019 13:26

G-LUXE! Luxury volgens #GuessWatches. Ontdek de nieuwe #Guess G-Luxe horloges in onze #shop in #Delft > https://www.topdealer.nl/zoeken?filter_tag=g-luxe

Duizenden mensen in Nederland hebben ...

ChristenUnie-SGP ChristenUnie-SGP ChristenUnie Rotterdam 04-07-2019 09:09

Duizenden mensen in Nederland hebben geen nationaliteit. Ze kunnen daardoor niet werken, trouwen of een huis kopen. ChristenUnie-SGP Rotterdam wil dat de overheid meer doet om deze mensen te helpen, en daarom dienen wij vandaag het voorstel 'Van nationaliteit onbekend naar staatloos' in! Hieronder de link naar het voorstel: https://rotterdam.raadsinformatie.nl/document/7788193/2#search=%22initiatiefvoorstel%20van%20nationaliteit%22

Gemeenteraadsfracties uiten zorgen over inwoners zonder nationaliteit

CDA CDA GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Groningen 19-06-2019 06:03

Afgelopen maandag stelden het CDA, samen met de ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeidschriftelijke vragen aan het college over de zorgen die we hebben over inwoners zonder nationaliteit. Een relatief grote groep mensen verblijft momenteel legaal in Nederland, maar kunnen ondanks deze legale status geen huis kopen, niet studeren en geen reisdocument aanvragen. Dat komt doordat ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn opgenomen als 'nationaliteit onbekend'. Maar wanneer deze mensen als 'staatloos' worden aangemerkt, krijgen ze de kans om onder bepaalde voorwaarden na 3 jaar volwaardig Nederlander te worden. Samen met de andere partijen stelden we vragen over hoe groot dit probleem in Groningen is, wat de procedure is voor deze mensen en wat de gemeente voor deze mensen kan betekenen. De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van berichtgeving in landelijke media.

GroenLinks wil oplossing voor staatlozen | Groningen

GroenLinks GroenLinks PvdA CDA Partij voor de Dieren Groningen 18-06-2019 00:00

Samen met de fracties van CU, PvdD, CDA en PvdA heeft GroenLinks zijn zorgen geuit over mensen die legaal in Groningen verblijven, maar geen officiële nationaliteit bezitten. Raadslid Jeffry van Hoorn: “Deze mensen vallen tussen wal en schip en wij willen dat de gemeente te hulp schiet”.

Op dit moment bestaat er een aanzienlijke groep mensen die legaal in Nederland verblijft maar geen aanspraak kan maken op zaken als reisdocumenten, het volgen van een studie of het kopen van een huis. Dat komt omdat deze groep mensen in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen als ‘nationaliteit onbekend’. Wanneer deze groep mensen echter als ‘staatloos’ wordt aangemerkt, krijgen ze de kans om onder voorwaarden na 3 jaar volwaardig Nederlander te worden met alle daarbij behorende rechten.

De status ‘nationaliteit onbekend’ is bedoeld als tijdelijke oplossing waarbij onderzoek gedaan moet worden naar de nationaliteit van de persoon. Op dit moment blijven in Nederland duizenden mensen hangen in de status ‘nationaliteit onbekend’, omdat Nederland geen procedures kent om te bewijzen dat iemand door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend. Gelukkig wordt dit probleem in steeds meer gemeenten ingezien en aangepakt. De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag trekken bijvoorbeeld samen op om inwoners zonder nationaliteit te helpen erkend te worden als ‘staatloos’.

CU, GL, PvdD, CDA en PvdA vragen het college van B&W of het de problematiek herkent en wat het voor deze groep kan betekenen.

Op dit moment zijn er mensen die ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA PvdA Partij voor de Dieren Groningen 17-06-2019 15:16

Op dit moment zijn er mensen die legaal in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld geen studie kunnen volgen of huis kunnen kopen. Dat komt omdat deze groep mensen staan geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Wanneer deze mensen als ‘staatloos’ worden geregistreerd, krijgen ze de kans om na 3 jaar een volwaardig Nederlander te worden met alle rechten die daarbij horen. De registratie ‘nationaliteit onbekend’ is eigenlijk bedoeld als tijdelijke oplossing, maar omdat Nederland geen procedures heeft, blijven er in Nederland duizenden mensen hangen in deze status. Dit vinden wij een probleem. Daarom hebben wij, samen met GroenLinks Groningen , Partij voor de Dieren Groningen, CDA Groningen en PvdA Groningen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We hopen dat de gemeente Groningen andere gemeentes kan volgen en dat ook in onze gemeente hulp kan worden geboden aan mensen die in deze complexe situatie zitten.

Van Nationaliteit Onbekend naar Staatloos

ChristenUnie ChristenUnie Utrecht 24-05-2019 08:23

https://utrecht.christenunie.nl/k/n6169/news/view/1276382/43795/VluchtelingenGisteren is een motie van de ChristenUnie door een grote meerderheid van de raad aangenomen. In deze motie roepen we op om als gemeente op te komen voor de rechten van de groep staatlozen in Nederland.

In Utrecht wonen staatlozen. ‘Staatloos’ betekent dat iemand door geen enkel land – volgens de wetgeving van het betreffende land –  beschouwd wordt als onderdaan. Staatlozen bezitten dus geen paspoort en geen nationaliteit. Sommigen zijn buiten de landgrenzen van Nederland geboren, maar velen zijn ook hier in Utrecht geboren en zijn staatloos omdat hun ouders dat zijn. Dit treft dus ook kinderen. Deze motie beperkt zich tot de groep staatlozen met verblijf. Ze verblijven legaal in Utrecht. Het gaat hier bijvoorbeeld over expats of mensen die als vluchteling zijn gekomen uit onveilige landen en een asielstatus voor onbepaalde tijd hebben. 

Net als veel andere landen erkent Nederland de Staatloosheidsverdragen. Staatlozen krijgen via die weg alsnog een aantal rechten. Denk hierbij aan trouwen, kinderen registreren, naturaliseren. Dan dient men wel officieel de status ‘Staatloos’ te hebben en als zodanig in het Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) te staan. Maar in Nederland komt een grote groep staatlozen niet in aanmerking voor deze rechten.  

Het probleem is namelijk dat de gemeente een deel van deze mensen in de BPR geregistreerd heeft onder de status ‘Nationaliteit Onbekend’ en niet onder de status ‘Staatloos’. De status ‘Nationaliteit Onbekend’ is een juridische categorie die vele andere landen niet kennen. En met de status ‘Nationaliteit Onbekend’ kunnen veel personen geen aanspraak maken op de rechten die uit de Staatloosheidsverdragen voortvloeien. Daarmee is trouwen, naturaliseren en reizen onmogelijk. Een staatloze die die de status ‘staatloos’ heeft, kan dit wel.

Om van de status ‘nationaliteit onbekend’ af te komen en de status ‘staatloos’ te krijgen moeten mensen volgens het huidig beleid eerst zelf aantonen dat ze geen nationaliteit hebben van een ander land. Maar dat kunnen velen niet, want toon maar eens aan dat geen enkel land jou erkent. In sommige gevallen bestaat het land van herkomst zelfs niet meer. Hierdoor is voor mensen een kafkaëske situatie ontstaan, waar de gemeente een belangrijke rol in speelt.

De gemeente Utrecht kent een groep van 1309 mensen (peildatum 1-1-2018) die niet als Staatlozen in het BRP geregistreerd staat. Deze mensen staan nu geregistreerd met de status ‘Nationaliteit Onbekend'. Deze motie is dan ook een oproep aan de gemeente Utrecht om maximaal gebruik te maken van de uitvoeringsruimte en beleidsvrijheid met betrekking tot het vaststellen van de status staatloosheid. Zo kunnen we deze groep inwoners van Utrecht de kans bieden om echt mee te doen in onze stad die in 2012 is benoemd tot ‘The first human rights city in the Netherlands'. 

De burgermeester gaf in zijn beantwoording aan dat hij de motie overneemt en dat mensen die belanden in een ‘papierwinkel’ op hulp van de gemeente kunnen rekenen. De tekst van de motie kun je hier vinden.

Wil je weten over dit onderwerp? Van harte welkom op de Dag van de Nationaliteit in Tivoli Vredenburg in Utrecht op 4 juni!

20 maart is dé kans om met de ...

PVV PVV Nederland 05-03-2019 16:49

20 maart is dé kans om met de leugenaars van Rutte3 af te rekenen en de gewone Nederlander weer op 1 zetten! #StemZeWeg #StemPVV