Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

928 documenten

Delft bereid om vluchtelingenkinderen op te vangen | Delft

GroenLinks GroenLinks Delft 28-03-2020 00:00

Delft is bereid om verweesde vluchtelingenkinderen op te vangen. Dit laat de gemeente weten, in antwoord op schriftelijke vragen van GroenLinks. GroenLinks ziet met tevredenheid dat Delft een van de tot nu toe circa 30 gemeenten is, die gehoor geven aan de oproep van hulporganisaties om zo'n 500 kinderen op te nemen in Nederlandse gemeenten. Het gaat om kinderen die zonder ouders of begeleiding vastzitten in vluchtelingenkampen in Griekenland. Nu zoveel gemeenten aangeven dat zij klaar staan om de kinderen op te vangen, is het aan het Rijk om dit daadwerkelijk mogelijk te maken.

Veelgestelde vragen coronacrisis | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 26-03-2020 00:00

Amsterdammers maken zich zorgen over de gevolgen van de coronacrisis. Hieronder een overzicht van de vragen die vaak aan ons gesteld worden. Voor de meest actuele informatie verwijzen we je naar de overheid en gemeente Amsterdam.

Hoe is de aanpak van de coronacrisis geregeld in de stad?

Alle maatregelen die worden genomen in de stad om het virus te bestrijden, vallen onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. De burgemeester van Amsterdam heeft de leiding, en zorgt ook voor informatievoorziening richting de burgers. De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst), de politie en de dienst openbare orde en veiligheid zijn hierbij intensief betrokken. Het college heeft de crisisorganisatie nu ingericht langs drie thema’s: de sociale gevolgen, de gevolgen voor economie en financiën, en de gevolgen voor de infrastructuur, bouw en vervoer.

De wethouders richten zich binnen hun portefeuilles op de effecten van de crisis van de stad. Zo houdt onze wethouders Rutger Groot Wassink zich bezig met onder meer de gevolgen voor ZZP’ers, en als tijdelijk wethouder zorg is hij ook verantwoordelijk voor onder meer de mantelzorg, welzijnswerk en de opvang van daklozen. Onze wethouder Touria Meliani is in nauw contact met de culturele sector. Wethouder Marieke van Doorninck richt zich op de economische gevolgen en werkt intussen door aan de lopende projecten rond ruimte ordening en duurzaamheid.  

Hoe kan de stad deze economische klap opvangen?  

Op de korte termijn moeten we alles op alles zetten om zoveel mogelijk mensen gezond en wel door deze crisis te helpen. We hebben enorm veel waardering voor al het werk dat door mensen in de vitale beroepen wordt verzet. Het is ongelooflijk hoe die onze stad en het land nu draaiende houden. Daarbij is de taak van het stadsbestuur om te zorgen dat we oog houden voor de kwetsbare Amsterdammers, dak- en thuislozen, kinderen die het moeilijk hebben thuis, ouderen die vereenzamen, mensen die zorg nodig hebben.

Op de lange termijn moeten we kijken naar hoe we onze economie kunnen laten herstellen. Dat vergt investeringen van de overheid, in een nieuwe meer duurzame, lokaal gerichte economie, en een forse inzet op werkgelegenheid. Na de crisis moet het anders.

En we moeten meer investeren in de publieke sector, met name in de zorg en het onderwijs. Als deze crisis iets heeft laten zien, dan is het wel hoe cruciaal medewerkers in de zorg en het onderwijs zijn voor onze samenleving. Zij verdienen betere beloningen en meer waardering.

 
Waar houdt GroenLinks zich mee bezig? 

We vinden het allereerst belangrijk dat mensen tijdens deze crisis zoveel mogelijk de zorg krijgen die ze nodig hebben. Vanzelfsprekend zijn dat de mensen die behandeld moeten worden voor een corona-infectie: kan deze zorg in de regio geboden worden, zo veilig mogelijk voor de zorgverleners zelf?

Maar ook al die Amsterdammers die andere zorg krijgen, bijvoorbeeld vanuit het welzijnswerk of hulp van mantelzorgers, moeten nog steeds zorg krijgen of ondersteund worden, ook al gaat dat nu soms op een andere manier dan eerst. Bijvoorbeeld ouderen in verpleeghuizen kunnen nu hun familie niet zien. Dat is afschuwelijk. We vinden het belangrijk dat zij ook op andere manieren sociaal contact kunnen onderhouden. Welzijn en welzijnswerk kan hier van levensbelang zijn.

We maken ons erg zorgen over de kwetsbare groepen in de stad, zoals dak- en thuisloze mensen, met en zonder papieren. Er worden veel mensen opgevangen in Amsterdam, maar vaak ook in grote groepen bij elkaar, omdat dat niet langer veilig is zijn veel nieuwe opvang plekken nodig. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor inloopvoorzieningen. Wij dringen er bij de gemeente op aan dat er meer en veilige plekken komen. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

En we hebben zorgen over de gevolgen voor kinderen die nu thuisonderwijs krijgen. Niet elk kind heeft thuis de juiste omstandigheden om goed te leren. Deze situatie kan achterstanden en ongelijkheid vergroten. Het college heeft hier gelukkig ook aandacht voor.

En niet in de laatste plaats zien we al de economische gevolgen voor de stad. Veel Amsterdammers maken zich zorgen over hun baan, inkomen en onderneming. De kans is groot dat we op een recessie afstevenen en  het doet pijn te weten dat in een recessie altijd de laagste inkomens het hardst worden getroffen. We willen die pijn zo goed mogelijk verzachten. Gelukkig worden er nu al veel maatregelen genomen. Maar in de toekomst moeten we ook kijken hoe we mensen met flexibele banen beter kunnen beschermen.

Welke maatregelen worden er genomen om mensen te helpen? 

Op de website van de gemeente Amsterdam vind je de meest recente informatie. Zo zijn er een aantal financiële tegemoetkomingen voor ondernemers en ZZP’ers. Zo kunnen ZZP'ers een bijdrage ontvangen van 1000 of 1500 euro per maand, afhankelijk van de gezinssituatie. Werkgevers kunnen voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zorgmedewerkers die in Amsterdam wonen of werken kunnen in de hele stad gratis parkeren tot in elk geval 31 mei 2020. . Instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, hoeven dit jaar niet aan de gestelde eisen te voldoen, zoals bezoekersaantallen of inkomsten uit kaartverkoop. De gemeente is intussen druk aan het inventariseren wat de precieze impact is van het coronavirus op de cultuur in Amsterdam. Er zijn 75 extra slaapplekken op een nieuwe locatie, en de winteropvang wordt voor kwetsbare groepen verlengd tot 1 mei. Ook zijn er isolatieplekken voor zieke mensen zonder thuisbasis.

Hoe gaat de politiek in de stad nu door?

Er wordt zo min mogelijk fysiek vergaderd en de voorschriften van de overheid worden ook op het gemeentehuis gevolgd. Maar het is belangrijk dat het debat blijft plaatsvinden, omdat juist in tijden van crisis de democratie moet blijven functioneren. We stellen daarom vragen aan het college over de aanpak van de crisis en over andere urgente zaken die spelen. 

We hebben veel waardering voor de burgemeester, de wethouders, ambtenaren en uitvoerende organisaties die nu verantwoordelijkheid dragen in deze crisis. En tegelijkertijd is het onze taak om de vragen en zorgen van Amsterdammers over te brengen en de controlerende taak als gemeenteraad uit te oefenen. Ook zijn er onderwerpen die ondanks de crisis door blijven gaan, daar blijven we strijden voor een eerlijke en groene stad.

Hoe zijn jullie bereikbaar voor vragen?

Veel Amsterdammers weten ons goed te vinden via sociale media en mail (vragen@groenlinksamsterdam.nl). Ze uiten hun zorgen of brengen kwetsbare groepen Amsterdammers onder onze aandacht. 

Ligt het gewone werk intussen stil? 

Nee, zeker niet. Sommige dingen, zoals de aanbesteding van jeugdzorg, kunnen simpelweg niet wachten. We werken intussen door aan een klimaatneutrale stad, met voldoende groen en woningen voor iedereen. Zo bracht onze wethouder Marieke van Doorninck plannen uit voor extra woningen en radicale vergroening van de NDSM-werf

Ik wil graag helpen. Wat kan ik zelf doen?

Het is mooi om te zien hoe Amsterdammers op uiteenlopende manieren initiatief nemen om elkaar te helpen. Zo is er de website van voor elkaar Amsterdam, is er het initiatief Granny Post dat oproept post te sturen naar verzorgingstehuizen. Ook helpen kerken en moskeeën waar ze kunnen. En nog dichterbij huis kun je natuurlijk ook altijd aan buren of anderen om je heen vragen of ze je hulp kunnen gebruiken.

Neem coronavirus en de maatregelen daartegen heel serieus

CDA CDA Peel en Maas 19-03-2020 13:17

Neem coronavirus en de maatregelen daartegen heelserieus In januari en februari haalden de meeste Nederlanders en andere Europeanen hun schouders nog wat op bij ‘die gewone griep’ die in China was uitgebroken. Inmiddels maakt het nieuwe coronavirus ook in veel Europese landen duizenden mensen ziek. In Italië zijn bij het schrijven van deze column zelfs al bijna 2.500 mensen overleden en hebben de meeste EU-landen zware beperkingen opgelegd aan hun inwoners. Het zijn zware, maar noodzakelijke beperkingen en we moeten die allemaal opvolgen. Ook steeds meer inwoners uit Nederland en inwoners uit Peel en Maas raken besmet of kennen mensen die ziek zijn. Voor de meeste zieken blijft het gelukkig een relatief milde ziekte, maar er is ook een groep mensen die extra gevaar loopt. Het grote risico is dat er teveel ernstig zieke patiënten tegelijkertijd moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Dat is ook de reden dat de overheid met specifieke maatregelen het aantal zieken probeert ’uit te smeren’ en te grote pieken probeert te voorkomen. Een hele opgave, maar als we allemaal meedoen en ons houden aan de tijdelijke sociale beperkingen, gaat dit ons zeker lukken en zijn we zo snel mogelijk door deze crisis heen. Inmiddels kijken wij nuchtere Nederlanders anders naar ‘die gewone griep’ dan de eerste twee maanden van dit jaar. Blijkbaar is het tóch niet zo’n gewone griep als veel mensen dachten en hoopten. Dit moet iedereen dus heel serieus nemen. Ons diepe respect gaat uit naar alle medewerkers in de zorg die op dit moment te maken hebben met extreme omstandigheden. Daarnaast denken wij aan alle ouderen en mensen met een lagere weerstand. Let goed op elkaar. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Gemeenteraadsfractie CDA Peel en Maas

In deze tijden van corona zien we hoe veerkrachtig onze stad is | Amsterdam

GroenLinks GroenLinks Amsterdam 19-03-2020 00:00

Donderdag 19 maart kwamen afgevaardigden van de gemeenteraad samen om de gevolgen van de coronacrisis voor Amsterdam te bespreken. Onze fractievoorzitter Femke Roosma en raadslid Jenneke van Pijpen (woordvoerder zorg) waren namens GroenLinks Amsterdam aanwezig, om vragen te stellen aan het college en de zorgen van Amsterdammers over te brengen. Voorafgaand aan het debat had Femke Roosma haar gedachten over de huidige situatie op papier gezet. Haar observatie: het is een tijd van angst en zorgen, maar ook een tijd waarin solidariteit herleeft, op allerlei plekken in de samenleving. Hieronder lees je de tekst zoals ze die tijdens de commissievergadering heeft uitgesproken.

Het is bijna onwerkelijk hoe we hier nu bij elkaar zitten, zonder publiek, op fysieke afstand van elkaar, terwijl sommige collega’s er niet bij kunnen zijn. Maar het is belangrijk dat het debat plaatsvindt, omdat juist in tijden van crisis de democratie moet blijven functioneren. Dat doen we hier en nu.

Als GroenLinks-fractie willen we dit debat vooral aangrijpen om vragen te stellen, de zorgen van Amsterdammers over te brengen en tegelijkertijd ook onze steun en waardering uit te spreken voor de burgemeester, de wethouders, ambtenaren en uitvoerende organisaties die nu verantwoordelijkheid dragen in deze crisis. En uiteraard voor de zorgverleners en mensen in de vitale beroepen die nu de stad draaiende houden. De mensen in de zorg, het onderwijs, de schoonmaakbranche en gemeentereiniging. 

Het virus kent geen politieke voorkeur

Wij zijn gewend in een wereld te leven waarin mensen vaak tegenover elkaar staan. Maar het virus kent geen grenzen, kent geen begrippen als etniciteit of geslacht, kent geen politieke voorkeur. Daarmee is het virus onze gezamenlijke vijand en zorgt het ervoor dat we allemaal aan dezelfde kant staan.   

Het is bijzonder om te zien dat waar zo vaak het individuele belang voorrang heeft, nu overduidelijk het algemene belang voorop staat. Ondernemers sluiten de deuren, mensen houden fysieke afstand, medewerkers in de zorg maken het onmogelijke mogelijk, om levens te redden.

Omdat we weten dat het zorgstelsel onder druk staat, omdat elk bed op de IC er één is.

Keynes leeft nog

Tegelijkertijd is er veel onzekerheid, en zijn er veel zorgen over wat de langetermijn-impact zal zijn van deze 'sociale distantie'. Vandaag mag ons zorgstelsel niet instorten, maar morgen moet onze economie overeind blijven. En het doet pijn om te weten dat in een recessie altijd de laagste inkomens het hardst worden getroffen. En hoewel we vanuit deze plek vaak kritiek hebben op het kabinet, moet gezegd worden dat het massieve steunpakket dat dinsdag werd aangekondigd werkelijk uitstekend is. Keynes leeft nog. En hij is harder nodig dan ooit. Laten we hopen dat het een deel van de schade kan beperken.

Bezorgd over kwetsbare groepen

Het zijn onzekere en verdrietige tijden. Omdat we ons zorgen maken over onze gezondheid en die van onze familie en vrienden. Omdat we ons zorgen maken over kwetsbare groepen, ouderen die geen bezoek meer mogen ontvangen, mensen die zich niet meer kunnen omringen met familie in de laatste fase van hun leven. Ook omdat we niet alles weten over dit virus, over hoe we het kunnen indammen en bestrijden. Omdat we niet alles weten over de mogelijke economische impact en we niet weten hoe ons land en de wereld er over een paar maanden bij zullen staan.

De stad wemelt van de initiatieven

Tegelijkertijd zien we ook hoe veerkrachtig onze samenleving is. Binnen no-time wemelde het in de stad van de initiatieven en mensen die klaar staan om elkaar te helpen. Het Voor Elkaar initiatief, coronahulp, support your locals, een fonds voor de culturele sector. Dat geeft veel vertrouwen dat we er met elkaar doorheen zullen komen. Solidariteit is essentieel in tijden van crisis.

En als het straks allemaal voorbij is, zullen we de politieke balans opmaken en dan zullen we nog vaak verwijzen naar deze tijd. Hoe hard we de publieke sector, de zorg en het onderwijs, nodig hebben, hoe kwetsbaar de collectieve zekerheden van kleine ondernemers en zzp’ers zijn. Maar ook dat er dingen mogelijk werden die eerder onmogelijk leken. Het zal onze blik op de wereld veranderen.

We gaan een nieuw tijdperk in.

16 tegen – 10 voor: Nederlaag voor medemenselijkheid

PvdA PvdA GroenLinks VVD CDA Peel en Maas 18-03-2020 18:00

https://pvdagroenlinks.nl/16-tegen-10-voor-nederlaag-voor-medemenselijkheid/

Alle media-aandacht gaat momenteel uit naar het gevaar van besmetting met het coronavirus. Begrijpelijk. Al meer dan duizend mensen zijn besmet met het coronavirus en intussen zijn er ook al mensen aan overleden. Dat geldt voor Nederland. Er zijn landen waar de situatie nog veel slechter is: meer besmettingen en niet zo’n goede gezondheidszorg als wij hier hebben.

Op sommige plekken in de wereld is het angstaanjagend slecht. Dat is zeker het geval in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Daar waren al nauwelijks voorzieningen, daar heersten al verschillende ziekten en daar komt nu ook de acute dreiging van het coronavirus bij. De Griekse samenleving is volkomen overvraagd. De weinig hulpverleners die tot nu toe de allernoodzakelijkste noodhulp hebben geboden in de vluchtelingenkampen, gaan zich terugtrekken: ze zijn niet alleen bang voor besmetting met het coronavirus, maar ze worden ook steeds openlijker bedreigd door groepen mensen uit de lokale bevolking die absoluut overvraagd is met de groeiende aantallen vluchtelingen die een heenkomen zoeken op de eilanden en die daar vast komen te zitten. Meer dan honderdduizend vluchtelingen zitten klem in overvolle kampen in Griekenland, in erbarmelijke omstandigheden. Daaronder zijn enkele duizenden alleenstaande kinderen.

Aan Nederland is gevraagd om 500 van deze vluchtelingenkinderen op te nemen. Dat zijn nog geen twee kinderen per gemeente. Nog geen 2 kinderen! PvdA/GroenLinks heeft de raad voorgesteld de bereidheid uit te spreken enkele vluchtelingenkinderen op te nemen.

Ons voorstel haalde het helaas niet: 10 raadsleden waren voor en 16 raadsleden tegen. Alle VVD-raadsleden waren tegen; van de tien CDA-raadsleden waren er slechts twee die voorstemden; acht waren tegen.

Weinig christelijk vinden wij. Lokaal Peel en Maas was verdeeld: 5 voor en 3 tegen. De medemenselijkheid heeft in de raad van Peel en Maas een nederlaag geleden: 10 voor en 16 tegen.

Annigje Primowees, Frits Berben, Raf Janssen Raadsleden PvdA/GroenLinks

Bied vluchtelingenkinderen uit Griekenland een veilige plek.

SP SP GroenLinks PvdA Veenendaal 18-03-2020 06:39

Teken de petitie #500kinderen

Stichting Vluchteling, VluchtelingenWerk Nederland en Defence for Children luiden de noodklok: er moet per direct een oplossing komen voor kinderen die zonder ouders op de vlucht zijn. Zij zijn het meest kwetsbaar in de Griekse vluchtelingenkampen. Zij hebben per direct een veilige opvangplek nodig. Griekenland heeft de andere EU-lidstaten gevraagd 2.500 alleenstaande kinderen over te nemen. Duitsland is bereid haar deel te doen, net als Frankrijk, Finland, Portugal, Kroatië en Luxemburg. Maar het Nederlandse kabinet geeft niet thuis.

Veel Nederlandse gemeenten zijn het niet eens met de hardvochtige kabinetskoers. Zij vormen net zoals 140 Duitse en 20 Oostenrijkse gemeenten een krachtige ‘Coalition of the Willing’ en uiten hiermee hun bereidheid om een deel van de 500 kinderen een veilige plek te bieden.Roep Veenendaal op deze kinderen een veilige plek te bieden in Nederland. Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Groningen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Tilburg, Utrecht, Zwolle hebben dit al gedaan. Geef hen nog een extra steuntje in de rug en blijf op de hoogte!

De SP heeft, samen met DENK, GroenLinks en PvdA, via schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders gevraagd om bij te dragen aan de opvang van de 500 kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Vanwege de corona-crisis en de aanslag die dit doet op de gemeentelijke organisatie, laat het antwoord hierop even op zich wachten. In de tussentijd is de petitie van 'de Goede Zaak' te tekenen. Hiermee kun je laten weten dat je graag ziet dat Veenendaal haar rol pakt in deze crisis.

teken hier
Dossier: 

Evenementen en coronavirus | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks Overbetuwe 17-03-2020 00:00

GroenLinks Overbetuwe kiest ervoor alle geplande evenementen voorlopig af te gelasten. Dit geldt voor onze Algemene Ledenvergadering, de lezing van Marc Siepman, de themabijeenkomst CO2 en stikstof, en ook al onze reguliere (steunfractie)vergaderingen. Wanneer we dit weer hervatten is nu nog niet bekend, zodra we hier meer over weten hoor je uiteraard van ons.

Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen! | Overbetuwe

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie PvdA VVD CDA Overbetuwe 17-03-2020 00:00

De nijpende situatie in de vluchtelingenkampen op Lesbos was voor GroenLinks aanleiding om breed politiek draagvlak in de gemeenteraad te zoeken voor het opnemen van een aantal van de meest kwetsbare vluchtelingen uit deze kampen door onze gemeente. Dit is gelukt. Onze motie “Overbetuwe helpt alleenreizende minderjarige vluchtelingen” is aangenomen!

De situatie in de overvolle vluchtelingenkampen gaat de gehele gemeenteraad van Overbetuwe aan het hart. Dat bleek ook tijdens de raadsvergadering van 10 maart 2020. De Griekse regering heeft de Europese landen gevraagd om de situatie te verlichten door de meest kwetsbare groep – alleenstaande minderjarige vluchtelingen, kinderen dus – uit de kampen te halen en op te vangen. Helaas heeft de Nederlandse regering dit dringende verzoek van Griekenland afgewezen.

GroenLinks diende samen met CDA, D66, PvdA, ChristenUnie en GBO een motie in. Dit zijn dus partijen uit zowel oppositie als coalitie. Het idee van de motie (zie hieronder) is de regering te bewegen om aan het verzoek van Griekenland tegemoet te komen.

Een belangrijk punt hierin is om aan te sluiten bij een Coalition of the Willing: een steeds groter wordende groep Nederlandse gemeenten die wil dat de Nederlandse regering haar standpunt herziet.

Wij zagen in het debat dat alle raadsfracties vluchtelingen een warm hart toedragen en hen, elk op hun eigen manier, willen ondersteunen. Ook het college gaf bij monde van portefeuillehouder Patricia Hoytink-Roubos aan de motie te omarmen.

De motie is aangenomen door alle fracties met uitzondering van de VVD. Deze partij is van mening dat de Nederlandse regering hier aan zet is en niet de gemeente, maar zodra de gemeente wél aan zet is staan ze volledig achter hulp aan vluchtelingen. Wij respecteren uiteraard dit standpunt van de fractie van de VVD en kijken uit naar de samenwerking op het moment waarop we in Overbetuwe concreet met dit punt aan de slag kunnen gaan.

Je kunt zeggen: het is maar een gebaar. Maar soms zijn gebaren alles wat je hebt. Om je hand uit te steken is soms het enige dat je kunt. Deze uitgestoken hand van de raad en het college van Overbetuwe is met het aannemen van deze motie heel duidelijk. Wij willen alle partijen uit de raad bedanken voor de samenwerking die geleid heeft tot dit resultaat.

Voorlopig geen fractievergaderingen GroenLinks | Purmerend

GroenLinks GroenLinks Purmerend/Beemster/Zeevang 17-03-2020 00:00

Het gemeentebestuur heeft om de verspreiding van het coronavirus te beperken per direct alle vergaderingen en overige bijeenkomsten tijdelijk geannuleerd. De gebruikelijke fractiebijeenkomsten waar u naar toe kunt komen (bij voorkeur aangekondigd) op dinsdagavond gaan daarom in ieder geval tot 6 april ook niet door. U kunt de fractie van GroenLinks Purmerend bereiken via fractiepurmerend@groenlinks.nl.

 

Raadsvergadering 12 Maart | Assen

GroenLinks GroenLinks D66 VVD CDA PvdA Assen 16-03-2020 00:00

Tijdens de Raadsvergadering van 12 maart zijn er 2 moties ingediend door GroenLinks   Motie vluchtelingenkinderen Lesbos & Motie vuurwerk.

Motie vluchtelingenkinderen Lesbos

Tijdens de raadsvergadering van 12 maart heeft de fractie van GroenLinks samen met SP, PvdA, CDA, CU, D66 en fractie Deen een motie ingediend. In de motie wordt de regering van Nederland c.q. de Staatssecretaris gewezen op de bereidheid van de gemeente Assen een deel van de 500 kinderen die zonder ouders in een vluchtelingenkamp op Lesbos zitten, op te nemen, mocht de regering alsnog besluiten gehoor te geven aan de oproep van vluchtelingenorganisaties om deze kinderen hier weg te halen en op te nemen. De tekst van de motie was bewust kort gehouden en van politieke inhoud ontdaan.

De tekst luidde:

De gemeenteraad van de gemeente Assen, in vergadering bijeen op 12 maart 2020,

Constaterende dat,

Op het Griekse eiland Lesbos een humanitaire ramp gaande is

Er een grote groep alleenstaande en zeer kwetsbare kinderen hiervan het slachtoffer is;

Spreekt uit dat,

De gemeente Assen zich bereid verklaart om, wanneer Nederland besluit een deel van deze kinderen op te vangen, ook in Assen hieraan mee te werken en verantwoordelijkheid te nemen;

verzoekt het college dit onder de aandacht van de Staatssecretaris te brengen.

De motie werd aangenomen met 21 stemmen voor en 6 tegen.  De fracties van de VVD en PLOP vonden die geen gemeentelijke aangelegenheid en stemden om die reden tegen.

 

Motie vuurwerk.

In dezelfde raadsvergadering heeft GroenLinks samen met de PvdA, Fractie Deen en 50Plus een motie ingediend om per 2021/2022 te komen tot een verbod op consumentenvuurwerk in de gemeente Assen. Hierover was de nodige discussie, met name over de handhaving. Een verbod per 2021/2022 bleek een brug te ver, maar er was wel een meerderheid om als gemeente Assen samen met inwoners, ondernemers, Handhaving, Politie en maatschappelijke organisaties te onderzoeken wat nodig is om vanaf de jaarwisseling 2021-2022 mogelijk te komen tot een dergelijk verbod.  Ook de burgemeester kon met deze motie wel uit de voeten gaf hij aan. Hij is in de aanloop naar de komende jaarwisseling reeds in gesprek met verschillende betrokken partijen. Handhaving zou naar zijn mening niet anders zijn dan de handhaving van het komende verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

De motie werd aangenomen met 20 stemmen voor (GL, VVD, PvdA, Fractie Deen, CU, D66, 50plus)  en 7 tegen (CDA, PLOP en SP).