Nieuws van ChristenUnie in Nederland inzichtelijk

4 documenten

CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

ChristenUnie ChristenUnie D66 Nederland 09-06-2020 21:13

Door Webredactie op 9 juni 2020 om 21:07

CU en D66: Stop met subsidies nieuwe biomassacentrales

ChristenUnie en D66 willen dat er geen subsidie beschikbaar komt voor nieuwe biomassacentrales. Er zijn nu nog honderden nieuwe biomassacentrales in de planning. Door zo snel mogelijk te stoppen met deze subsidies, wordt er duidelijkheid gegeven. De lat voor nieuwe centrales moet zo hoog mogelijk liggen. Bovendien is het verstandiger om in te zetten op echt schone energie.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: "Juist tijdens een transitie is het belangrijk om te luisteren naar de wetenschap, bij te sturen waar nodig en te werken aan draagvlak in de samenleving. Nu wordt er op grote schaal geïnvesteerd in nieuwe biomassacentrales, terwijl biomassa op termijn geen onderdeel kan zijn van een duurzame toekomst voor onze samenleving. Daarnaast is biomassa slecht voor onze natuur: de stikstofuitstoot, het verlies aan biodiversiteit door het kappen van bossen en de verarming van de bodem zijn effecten die we mee moeten wegen. Bovendien zou hout uit duurzame bosbouw zoveel beter worden gebruikt in bijvoorbeeld de bouw. We moeten niet alleen naar optelsommetjes kijken, maar naar daadwerkelijke effecten op klimaat en milieu. Dit is een stap richting een echte schone en duurzame energievoorziening in Nederland."

D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot: “Er is steeds meer kritiek op biomassacentrales. Het klimaat wordt er niet zoveel mee geholpen. En het is ook nog eens een tussenoplossing op weg naar echt schone energie. Als klap op de vuurpijl stoten ze ook nog eens vaak stikstof uit in de buurt van natuurgebieden. We willen dit niet aanmoedigen met extra subsidies, wat nu wel gebeurt waardoor er veel centrales gepland worden. Laten we deze bakken met geld niet verbranden in de oven, maar investeren in echt schone energie zoals groene waterstof en zonnepanelen op onze daken.”

Biomassa stoot stikstof uit

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) heeft op basis van onderzoek recent haar zorgen gepubliceerd over de effecten van het stoken van biomassa op de bodem, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Ook in Europa groeien de twijfels over de definitie van biomassa als ‘ CO2-neutraal’. En daarbovenop is de Commissie Remkes ook zeer kritisch. Om de uitstoot van stikstof terug te dringen moeten we het gebruik van biomassa terugdringen en moeten de subsidies voor biomassa worden stopgezet.

Alleen resthout

De lat voor de toepassing van biomassa moet zo hoog mogelijk. Hout kan in eerste instantie bijvoorbeeld worden gebruikt in de bouw, of om meubels van te maken. Pas als hout geen andere toepassing meer heeft, zou het in een biomassacentrale verbrand mogen worden. Bovendien willen ChristenUnie en D66 dat in biomassacentrales uiteindelijk alleen lokale biomassa, zoals het groenafval van de gemeente, wordt gestookt. Daarom willen de partijen op termijn dat alleen resthout en afvalhout dat afkomstig is in een straal van 100 km van een biomassacentrale wordt gebruikt.

Zorg voor de schepping: stevige stap in de goede richting

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-04-2020 13:39

Door Carla Dik-Faber op 24 april 2020 om 15:01

Zorg voor de schepping: stevige stap in de goede richting

Vorig jaar hebben twee rechterlijke uitspraken ons met de neus op de feiten gedrukt: we moeten beter voor de schepping zorgen. De hoeveelheid stikstof die we uitstoten is vernietigend voor de natuur in ons land. De hoeveelheid CO2 die we de lucht in blazen draagt bij aan een zorgwekkende verandering van het klimaat.

Vandaag zet dit kabinet een stevige stap in de goede richting om aan beide problemen iets te doen. Dat is goed nieuws. En stiekem ben ik ook best wel trots op onze eigen minister van landbouw en natuur, Carola Schouten, die een flinke klus had aan het stikstofprobleem, maar vandaag met een pakket komt waarmee we voorlopig verder kunnen.

In deze blog wil ik zowel over stikstof als over CO2 kort schetsen wat het probleem is en wat het kabinet vandaag aan plannen presenteert om hier iets aan te doen.

Stikstof

Tot voor kort had je er waarschijnlijk nog nooit van gehoord, maar het gaat hier over de ‘PAS’, de ‘Programmatische Aanpak Stikstof’. Dat is een systeem dat ooit door de politiek bedacht is om te kunnen voldoen aan de richtlijnen die er zijn gesteld aan de stikstofuitstoot: aan de ene kant ruimte voor economische groei, aan de andere kant natuurherstel. Je raadt het al: dat heeft dus nooit gewerkt. De hoeveelheid stikstof in de natuur is alleen maar toegenomen en heeft de Nederlandse natuurgebieden naar de rand van de afgrond geduwd. De rechter heeft daar een streep getrokken: we moeten als land nu écht gaan voldoen aan de stikstofrichtlijnen.

Omdat veel van onze natuurgebieden in zo’n slechte staat verkeren, betekent dit in praktijk dat de uitstoot van stikstof in ons land fors naar beneden moet en de natuur hersteld moet worden, voordat we weer huizen kunnen bouwen of (spoor)wegen kunnen aanleggen. Dat vraagt om een nieuwe balans, dat vraagt om keuzes. Niet meer 130 op de snelweg. Een andere manier van landbouw bedrijven.

- De industrie wordt verplicht gebruik te maken van de ‘best beschikbare technieken’, dat wil zeggen: de meest zuinige en duurzame installaties. We gaan afspraken maken met de piekbelasters, de bedrijven die extra veel uitstoten. Dat kost geld, maar dat is echt nodig, zowel voor stikstof, als voor andere broeikasgassen.

- We stappen over op duurzamere voertuigen met minder uitstoot. Er komen subsidies voor nieuwe en tweedehands elektrische auto’s, juist ook voor auto’s in het ‘middensegment’, zodat elektrisch rijden voor meer mensen een mogelijkheid wordt, niet alleen voor mensen met veel geld.

- Voor woningen geldt dat er vooral in de bouwfase uitstoot van stikstof is. Daarom wordt in de bouw met pilots onderzocht of er steeds meer werktuigen zonder uitstoot gebruikt kunnen worden.

- Nederland wordt ‘natuurinclusiever’: door meer natuur aan te leggen en te vermengen met landbouw en woningbouw, komt er meer ruimte voor wat we ‘soortenrijkdom’ noemen: meer verschillende soorten planten en dieren. Kwetsbare natuurgebieden worden op die manier sterker en weerbaarder.

- Een vitale landbouw is onmisbaar voor ons platteland en onze voedselvoorziening. We beschermen de landbouw tegen ‘uitverkoop’ door hier met provincies heldere afspraken over te maken. Deze uitverkoop dreigt als grote bedrijven veel boerderijen – en daarmee stikstofruimte – op gaan kopen. We willen niet dat dat gebeurt. Daarom komen er heldere spelregels. En we houden goed de vinger aan de pols.

- Iedere sector, zeker ook de luchtvaart, moet bijdragen aan de vermindering van stikstofuitstoot. Hier worden nog aanvullende plannen voor gemaakt.

- De natuur wordt hersteld door grond waar te veel stikstof in zit af te plaggen. Ook wordt de natuur versterkt: door aankoop van gronden worden natuurgebieden aan elkaar geregen in een landelijk natuurnetwerk.

- Er wordt flink geïnvesteerd in het sterker maken van de natuur. Uiteindelijk komt dat neer op zo’n 300 miljoen euro per jaar.

- Het tegengaan van te veel stikstof in de natuur is iets van de lange adem. Daarom worden er wettelijk streefdoelen vastgelegd voor het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Met het pakket aan maatregelen dat vandaag wordt gepresenteerd zetten we een belangrijke stap in het behoud van onze natuur. Tegelijkertijd zorgt het ervoor dat we kunnen blijven werken aan andere belangrijke opgaven die er in ons land liggen, zoals de bouw van voldoende woningen, en bouwen we aan een toekomstgerichte en toekomstbestendige landbouw. Om dat mogelijk te maken trekt het kabinet ook serieus geld uit: in totaal zo’n 5 miljard euro.

CO2

Ook hiervoor geldt dat je vast al eens op het nieuws hebt gehoord over de uitspraak van de rechter in de zaak ‘Urgenda’. Daarover is veel gezegd en geschreven, maar kort gezegd komt het hierop neer dat de Nederlandse overheid voor het eind van dit jaar de uitstoot van broeikasgassen (met name CO2) met minimaal 25% moet verminderen ten opzichte van 1990. Omdat we een enorme achterstand hebben (we zitten inmiddels bijna halverwege 2020 waarin we de achterstand van de afgelopen 30 jaar moeten goedmaken), ligt er ook daarvoor een flink maatregelenpakket. Daarbij gaat het over:

- Het terugbrengen van energieopwekking uit kolencentrales. Kolencentrales gaan veel minder energie opwekken en dus minder kolen verbranden of gaan zelfs helemaal dicht. Dit maakt een enorm verschil in de hoeveelheid CO2 die we uitstoten.

- Er komt 2 miljard euro extra ter beschikking voor subsidie voor duurzame energieprojecten.

- Mensen moeten makkelijker en goedkoper aan de slag kunnen met de verduurzaming van hun huis. Zo komt er bijvoorbeeld een retourpremie van minimaal 35 euro op koel- en vrieskasten, maar het gaat ook om het mogelijk maken van investeringen in energiebesparing door het midden- en kleinbedrijf en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Ook huurwoningen en maatschappelijk vastgoed (scholen, buurthuizen, ziekenhuizen en dergelijke) worden sneller verduurzaamd.

- Woningcorporaties die extra investeren in de verduurzaming van hun woningen krijgen een korting op de verhuurderheffing (een verplichte afdracht van woningcorporaties aan de overheid).

- Er komt extra geld voor subsidie voor de glastuinbouw om te verduurzamen. De impact van de coronacrisis is voor deze sector groot, en deze subsidie kan tuinders een stap verder helpen in het toekomstbestendig maken van hun bedrijf.

- Er wordt verder gewerkt aan concrete maatregelen die de industrie helpen verduurzamen.

Met de maatregelen die vandaag worden gepresenteerd zetten we opnieuw een stap in de goede richting als het gaat om rentmeesterschap en zorg voor de schepping. En zoals je ziet, nemen we daarbij allemaal onze verantwoordelijkheid: van huizenbezitter tot boer, van autorijder tot luchtvaartmaatschappij, van industrie tot woningcorporatie.

De tijd waarin we vandaag de dag leven is voor veel mensen ongekend zwaar. Eerste prioriteit is nu de bestrijding van een verschrikkelijk virus en het op poten houden van onze maatschappij. Maar ik ben blij dat we nu al nadenken over hoe we willen dat we die maatschappij en onze economie straks weer opbouwen: sterker, weerbaarder en duurzamer. Door nu effectieve maatregelen te treffen, hebben we straks meer ruimte om dat ook daadwerkelijk te doen.

Weer of wind 💦, onze blauwe ...

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-03-2019 17:04

Weer of wind 💦, onze blauwe campagneteams gingen ook vandaag in het hele land de straat op om uw stem te verdienen. Dank aan alle kandidaten en vrijwilligers voor hun energie & inzet! 🙂 #Cuinactie 🔵

Blij met parlementaire enquête

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-03-2019 19:08

Door Carla Dik-Faber op 5 maart 2019 20:05

De ChristenUnie is blij dat de hele Tweede Kamer achter een parlementaire enquête staat naar de gaswinning in Groningen. Het is het zwaarste middel dat de Tweede Kamer kan inzetten.

De ChristenUnie heeft altijd aangedrongen op een parlementaire enquête en daarover ook moties ingediend. Er is meer dan genoeg reden voor een parlementaire enquête. Eerst en vooral wordt hiermee recht gedaan aan gedupeerden en kan dit het begin zijn van herstel van vertrouwen. Daarnaast moeten belangrijke vragen beantwoord worden. In het verleden zijn voor mij soms onverklaarbare politieke besluiten genomen. Ik vraag mij bijvoorbeeld af waarom er in het piekjaar 2013 bijna 54 miljard kuub gas werd gewonnen terwijl er al een advies lag van het Staatstoezicht op de Mijnen om de gaswinning zo snel als mogelijk zo ver mogelijk omlaag te brengen.

Ik vind het belangrijk dat de parlementaire enquête niet leidt tot vertraging in de schadeafhandeling en versterking. Schadeafhandeling en versterking moeten dit jaar goed op gang komen. Er is ook wetgeving in de maak om dat te ondersteunen, zoals voor het Instituut Mijnbouwschade. Het is logisch dat dan nu ook werk wordt gemaakt van de parlementaire enquête.