Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

152 documenten

Glimina Chakor ondertekent manifest Groningen Groen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 19-06-2020 00:00

Het manifest van de Natuur en Milieufederatie Groningen roept op tot versterking van natuur en landschap in de gemeente.

Daaronder zette 18 juni acht Groningse natuur- en landschapsorganisaties en wethouders Glimina Chakor en Inge Jongman de handtekening. Het gaat om het Groenmanifest Groningen; een tien puntenplan om hiermee aan de slag te gaan. De inhoud van het manifest is verbeeld in een grote schildering. Dit levensgrote kunstwerk zal deze zomer binnen de gemeente Groningen nog verder rondreizen.

Biodiversiteit 

In de gemeente Groningen komen vele verschillende planten en dieren voor, zeker na de herindeling. De biodiversiteit is verrijkt met soorten uit dorpen en het landelijk gebied. Of het nu gaat om de spectaculaire zeearend, de wilde bloem die juist in de stad tussen tegels omhoog komt of de 330 jaar oude lindeboom aan de Noorddijkerweg. Deze natuur is van groot belang voor de kwaliteit van leven in de stad, zowel de natuur om de hoek als de natuur buiten de stadsranden.

Nieuwe inhoud

Door de gemeentelijke herindeling, de vorming van een nieuw gemeentelijk groenbeleid en vele andere maatschappelijke ontwikkelingen op mondiale schaal, zien de organisaties de noodzaak tot het  geven van een nieuwe focus en inhoud aan hun reeds bestaande samenwerking.

Natuuroverleg

Verenigd in het gemeentelijke natuuroverleg werken de partijen al vele jaren aan het versterken van de natuur door middel van strategisch overleg en het bijdragen aan lopende ontwikkelingen. Maar landschap en natuur blijven onder druk staan door een groeiende bevolking en klimaatverandering. Het manifest is de manier om samen te werken aan een toekomst voor natuur en landschap in Groningen.  

Urgentie

Door het ondertekenen van het Groenmanifest Groningen onderschrijven de gemeente Groningen en de natuur- en landschapsorganisaties de urgentie om met deze tien punten aan de slag te gaan. Centraal staan biodiversiteitsherstel, klimaatadaptatie, de inpassing van energietransitie en natuur inclusief bouwen. Samen gaan ze werken aan een betere regie, onderlinge afstemming en adequate communicatie bij ingrepen in het groen. Bewoners worden beter betrokken bij gebiedsprocessen en krijgen meer kansen om zelf aan de slag te gaan.  

Minibossen in Haren en Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 17-06-2020 00:00

Als onderdeel van het Groenplan heeft het gemeentebestuur drie locaties aangewezen om zogeheten tiny forests aan te leggen.

Een wat?

Een tiny forest is een dichtbegroeid inheems bos ter grootte van een tennisveld met een educatieve en ecologische waarde. Bij het aanwijzen van de drie locaties is vooral gekeken naar de nabijheid van een school die een actieve rol wil spelen, de aanwezigheid van grond in eigendom van de gemeente en de spreiding van de locaties. Buurtbewoners worden bij de aanplant van het bos betrokken.

"Bij elk bos wordt een zogenaamd buitenleslokaal gerealiseerd waar leerlingen van betrokken scholen gebruik van kunnen maken. Op deze manier wordt de jongere generatie betrokken bij onderwerpen zoals natuur, ecologie en klimaatverandering."

 

- Wethouder Glimina Chakor

Locaties

In Groningen worden twee bossen aangelegd: één bij de Graaf Adolfstraat en de ander bij het Molukkenplantsoen. In Haren zal het bos aangelegd worden nabij basisschool De Borg.

Niet de eerste

De drie nieuwe bosjes zijn niet de eerste die er in Groningen worden aangelegd. Adgelopen december begon de aanleg al ten noordwesten van Vinkhuizen, in Gravenburg.

Gemeente gaat in overleg met provincies en waterschappen over droogte | Groningen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Groningen 27-05-2020 00:00

Op verzoek van GroenLinks en de Partij voor de Dieren gaat de gemeente in gesprek met omliggende provincies en waterschappen over de aanhoudende droge zomers.

Deze droge zomers hebben negatieve gevolgen op de natuur in de regio. Nu het erop lijkt dat ook de aankomende zomer extreem droog zal worden roept GroenLinks samen met de PvdD op tot onderzoek in samenwerking met provincies en waterschappen. Hierdoor moeten we de gevolgen voor de gemeente Groningen kunnen opvangen.

De droogte is zo groot dat beken opdrogen en hierdoor ook zeldzame soorten planten en dieren verder onder druk komen te staan. Bij klimaatadaptatie moeten de belangen van natuur dan ook uitdrukkelijk worden meegenomen.

“Het weer verandert, om over het klimaat maar te zwijgen. Daar moeten we op inspelen en er moet geen tijd verloren gaan.”  

- Ceciel Nieuwenhout

Fractievoorzietter De Wrede van de PvdD meent dat de belangen van de agrariërs te veel bediend zijn in de afgelopen jaren: “Om het voor boeren mogelijk te maken dat ze met grote machines op het land kunnen, is de grondwaterstand verschrikkelijk verlaagd. Dat is één van de redenen voor het huidige watertekort. Ook dit is een reden om aan te dringen op een nieuwe manier van landbouw en tegelijkertijd meer ruimte voor natuur”. 

Beide raadsleden hebben vandaag hun zorgen geuit tijdens de raadscommissie van vandaag. Ze kregen gehoor bij wethouder Glimina Chakor. Zij gaf aan de zorgen te delen en in overleg te gaan met waterschappen en de provincies over dit probleem.

CDA: 'Pijnlijk om op armoedemiddelen te bezuinigingen'

CDA CDA Groningen 14-05-2020 06:46

De afgelopen week sprak de gemeenteraad over armoedemiddelen voor 2020. Voor deze voorzieningen stond een half miljoen euro aan bezuinigingen gepland. Het CDA is kritisch op deze bezuinigingen en is blij dat wethouder Diks na een discussie in de raadscommissie heeft toegezegd om de bezuinigingen uit te stellen opnieuw te bekijken. In de plannen die in februari gepresenteerd zijn werden onder andere bezuinigingen op bonnen voor kleding, speelgoed en babyspullen en korting op sportabonnementen aangekondigd. Deze middelen zouden volgens het college te weinig bijdragen aan het doorbreken van armoede die van generatie op generatie overgaat. Daar is CDA-woordvoerder Laura van de Giessen het niet mee eens. 'Het is voor ons pijnlijk om te zien dat een aantal voorzieningen, waar veel mensen gebruik van maken, verdwijnen. Juist het afschaffen van de kleding- en speelgoedbonnen die in December worden verstrekt leggen de verschillen tussen arm en rijk extra bloot. En zonder de korting op sportabonnementen is sporten bij een sportclub voor bijstandsgerechtigden al helemaal onbereikbaar.', aldus Van de Giessen. Daarnaast rees bij onze fractie de vraag of deze corona-tijd het juiste moment is om te stoppen met een aantal verlichtende maatregelen. Wethouder Isabelle Diks erkende ook dat de coronacrisis van invloed is op de situatie van bijstandsgerechtigden. Ze zei daarom toe om deze bezuinigingen opnieuw te bekijken. Voor de zomer spreekt de raad opnieuw over de inzet van de armoedemiddelen.

CDA: 'Pijnlijk om op armoedemiddelen te bezuinigingen'

CDA CDA Groningen 14-05-2020 06:46

De afgelopen week sprak de gemeenteraad over armoedemiddelen voor 2020. Voor deze voorzieningen stond een half miljoen euro aan bezuinigingen gepland. Het CDA is kritisch op deze bezuinigingen en is blij dat wethouder Diks na een discussie in de raadscommissie heeft toegezegd om de bezuinigingen uit te stellen opnieuw te bekijken. In de plannen die in februari gepresenteerd zijn werden onder andere bezuinigingen op bonnen voor kleding, speelgoed en babyspullen en korting op sportabonnementen aangekondigd. Deze middelen zouden volgens het college te weinig bijdragen aan het doorbreken van armoede die van generatie op generatie overgaat. Daar is CDA-woordvoerder Laura van de Giessen het niet mee eens. 'Het is voor ons pijnlijk om te zien dat een aantal voorzieningen, waar veel mensen gebruik van maken, verdwijnen. Juist het afschaffen van de kleding- en speelgoedbonnen die in December worden verstrekt leggen de verschillen tussen arm en rijk extra bloot. En zonder de korting op sportabonnementen is sporten bij een sportclub voor bijstandsgerechtigden al helemaal onbereikbaar.', aldus Van de Giessen. Daarnaast rees bij onze fractie de vraag of deze corona-tijd het juiste moment is om te stoppen met een aantal verlichtende maatregelen. Wethouder Isabelle Diks erkende ook dat de coronacrisis van invloed is op de situatie van bijstandsgerechtigden. Ze zei daarom toe om deze bezuinigingen opnieuw te bekijken. Voor de zomer spreekt de raad opnieuw over de inzet van de armoedemiddelen.

58 nieuwe bomen erbij langs Wolddijk | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 20-03-2020 00:00

De Wolddijk in Noorderhoogebrug wordt een stuk groener. De gemeente zal hier 58 nieuwe bomen langs de weg planten.

Op elke anderhalve meter wordt een nieuwe boom gezet. De 15-jaar oude linden, iepen en eiken vervangen bomen die eerder noodgedwongen gekapt werden in verband met de essentaksterfte. De keuze voor de boomsoorten is in afstemming met omwoonenden gebeurd.

Werelderfgoed Waddengebied verdient bescherming en goed bestuur

D66 D66 Groningen 11-03-2020 12:06

Het Waddengebied staat onder druk. In 2016 zijn de Wadden nog verkozen tot mooiste natuurgebied van Nederland, maar het gebied kent een groot verlies van leefgebied voor meer dan honderd soorten. Klimaatverandering en bijvangst van vissen veroorzaken een grote afname in vis- en vogelstand. De Waddenagenda, zoals besproken op de Statenvergadering van 11 maart 2020, wil deze druk wegnemen. Het toekomstbeeld voor 2050 is daarin gelukkig veel optimistischer. Het Waddengebied moet beschermd worden en de biodiversiteit bevorderd.

Samenhang van sectoren

Deze ecologische ambities leven op gespannen voet met andere activiteiten in het Waddengebied. Voorbeelden daarvan zijn visserij, havens, recreatie en energieopwekking.  De Waddenagenda moet garanderen dat het mooiste natuurgebied niet ten koste gaat van onze economie. Toch zijn deze andere activiteiten ook van groot belang. Zo is de energieopwekking is belangrijk voor het halen van de klimaatdoelstellingen. Alle sectoren die actief zijn in het gebied moeten hand in hand gaan. Dat vraagt een goed bestuur van het gebied.

Werelderfgoedcentrum Lauwersoog

In 2009 werd het Waddengebied UNESCO-Werelderfgoed. D66 wil dat in 2050 ook onze kinderen en hun kinderen daarvan kunnen genieten. De agenda schetst een optimistisch beeld voor de toekomst van het Waddengebied. Als we willen dat het gebied in de toekomst ook de bescherming krijgt die het verdient moet educatie erover nu beginnen. Lauwersoog is de perfecte plek voor een Werelderfgoedcentrum waar deze educatie plaats kan vinden.

Bescherming vanuit goed bestuur

D66 vindt dat we rekening moeten houden met alle dynamiek in het gebied en de waarden voor natuur en mens. Dit is tevens de rode draad in de Waddenagenda. Het is een complex gebied met vele factoren die samen de ecologische kwaliteit bepalen. Op basis van bestaande data en monitoringsystemen moet de bestuurbaarheid van het Waddengebied groter worden. Door terug te koppelen op het beleid vanuit de monitoring kunnen we grip krijgen op de ecologische situatie in het Waddengebied.

Meer dan een toekomstbeeld

De gegevens zijn er, de verwerkingssystemen ook, en zelfs de gezamenlijke bestuursstructuur is er. Het geschetste toekomstbeeld is positief. Met goede monitoring, effectief beleid en tijdige terugkoppeling om het beleid eventueel bij te sturen hoeft het niet bij een toekomstbeeld te blijven. Alleen dan helpen we het Waddengebied echt vooruit.

Groenplan: meer groen voor Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 11-03-2020 00:00

Groningen wordt groener. Er worden elk jaar 1000 bomen geplant en duizenden vierkante meters groen aangelegd. Parken, plantsoenen en kleine groene plekken worden meer ingericht en beheerd om biodiversiteit te vergroten. Groen wordt bereikbaar en bruikbaar voor inwoners en plannen daarvoor gaat gemeente samen met inwoners maken. Versteende pleinen zoals het Damsterplein worden vergroend. Dat is belangrijk tegen de hittestress en goed voor een prettig verblijf in de stad. En natuurlijk fantastisch voor planten en dieren.

De fractie van GroenLinks is blij met de ambitieuze plannen. Raadslid Hans Sietsma: ‘Investeren in meer groen is heel belangrijk voor planten en dieren, en net zo belangrijk voor mensen. Het ecologische netwerk wordt sluitend gemaakt. De hinder van hitte, wateroverlast en droogte wordt kleiner. Buiten spelen en bewegen wordt gestimuleerd. Mensen worden gezonder en blijer van groen in de buurt.’

Netwerk van groen

In de ecologische structuur van de oude gemeente Groningen zitten nog knelpunten. Plaatsen waar het netwerk nog niet compleet is, zodat planten en dieren moeite hebben zich te verplaatsen. Ook de verbinding met het buitengebied en de dorpen van de oude gemeenten Haren en Ten Boer is nog niet compleet. Die verbindingen gaan er komen. GroenLinks is erg blij dat de vering tussen het Kardingerbos bos en Meerstad er snel komt. Ook de verbinding tussen Meerstad en Haren staat in de plannen. Zo komt er komt een ecologisch belangrijk netwerk door de hele gemeente heen.

Groener beheer

GroenLinks juicht toe dat de gemeente ook het beheer van gazons en kleinere groene plekken meer wil richten op ecologische waarden. Hans Sietsma: ’Ecologische bermen, bijenlinten, bloemrijke gazons, ik word daar blij van. Ook is het erg belangrijk dat het onderhoud van houtwallen rondom Haren wordt voortgezet. Uiteraard gaat dit in overleg met inwoners.’

Elke dag een boom

Een mooi initiatief is ook om elke dag samen met inwoners of bedrijven een boom te planten op privé-grond. De gemeente stelt een boom beschikbaar, de inwoners een plek. Daarmee geeft het college uitvoering aan een motie van raadslid Martijn van der Glas, die ook onze inwoners de kans wil geven om hun eigen tuin te vergroenen.

Snel aan de slag

Het college wil snel aan de slag met het vergroenen. Chakor: “Dit jaar gaan we al een aantal projecten opstarten. Het Schouwburgplein en Damsterplein gaan we groener maken. We starten met de aanleg van een ecologische verbinding tussen het Kardingerbos en Meerstad en in het buitengebied van Haren herstellen we al houtwallen en hagen. Ook gaan we projecten dit jaar uitwerken zodat we ook na dit jaar kunnen doorgaan met het groener maken van onze gemeente.”

Start planuitwerking in 2020

Dit jaar nog start ook de planuitwerking van diverse ambitieuze vergroeningsplannen zowel voor de binnenstad als voor de buitengebieden zoals de herinrichting van de Grote Markt waar het planten van bomen onderdeel van is. Maar zo zijn er ook o.a. plannen voor een groenere Westerhaven, een groenere omgeving van de Ruskenveense plas; het vergroenen van de Stadsweg tussen Ten Boer en Groningen en het verhogen van de biodiversiteit; uitvoering van groenideeën van inwoners uit Selwerd. Maar ook is er aandacht voor diverse gebiedsvisies waaronder de westkant van de stad, met speciale aandacht voor groene ruimte en groene inrichting en een ontwerp voor de ontbrekende schakels in de 17e eeuwse groene diepenring;

Forse opgave

De vergroeningsopgave is fors en kan alleen slagen in samenwerking met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere kennisinstellingen. De vergroening vindt niet alleen plaats in de openbare ruimte, maar juist ook in tuinen en op terreinen. Het groen mag nooit ver weg zijn. Bomen zorgen voor schaduw en koelte tijdens zeer warme dagen. De aanwezigheid van groen nodigt inwoners uit om naar buiten te gaan en te bewegen. Dat is goed voor de gezondheid. En we willen divers groen zoals bijenlinten en ecologische bermen. We vergroten daarmee de biodiversiteit en dit is hard nodig, zo creëren we een plek waar mensen, dieren en platen samenkomen’’ geeft wethouder Glimina Chakor aan. Het groenplan gaat niet alleen over het groen in de stad en dorpen, maar ook over het buitengebied van de gemeente.

Samenwerking met inwoners

Het groener maken doet het college niet alleen. De samenwerking met inwoners, ondernemers en andere maatschappelijke organisaties is belangrijk. Eén van de projecten die dit jaar is uitgevoerd is het groener maken van schoolpleinen van basisscholen. Vanwege de succesvolle aanpak wordt deze voortgezet. En de aanleg van geveltuintjes is zo succesvol dat het project ook in 2020 doorgaat. De afgelopen jaren zijn er al meer dan 400 geveltuintjes aangelegd. Alle andere projecten gaat het college bundelen in een groenuitvoeringsplan.

Stikstofleed in Lieftinghsbroek

D66 D66 Groningen 06-03-2020 14:58

Op woensdagmiddag 4 maart hebben de Provinciale Staten, samen met enkele landbouwers en beheerders van Natuurmonumenten, een bezoek gebracht aan Lieftinghsbroek. Dit is een uniek Natura2000-oerbos in de buurt van Vlagtwedde waar veel soorten verdwijnen door de neerslag van teveel stikstof.

Problematische depositie

De beheerders van Natuurmonumenten lieten zien dat mossen het zeldzame blauwgras meer en meer overwoekeren. De oorzaak: een hoge stikstofdepositie die de bodem sterk verzuurd. Er wordt in het gebied keihard gewerkt om deze overwoekering te stoppen. Zo verhogen de beheerders het grondwater en voeren ze het zure regenwater af. Dit is geen gemakkelijke klus. Het oorspronkelijke hoogveen in de omgeving is in de loop van de jaren namelijk omgezet in landbouwgebied. Daardoor zit er minder stroming in het water.

Afname oerbossen

Het werkbezoek had een sterk informatief karakter, met veel ruimte voor vragen. Vragen als ‘Is het gebied niet te klein om in stand te houden?’ en ‘Kan de waarde van het gebied eigenlijk wel behouden blijven?’. Natuurmonumenten wil alles op alles zetten voor behoud van Lieftinghsbroek omdat het een ‘refugium’ is, een vluchtplek voor soorten die op andere plaatsen in Nederland niet of nauwelijks meer voorkomen. Onze oerbossen in het Noorden, met hun unieke bodemstructuren, zijn enorm afgenomen. Op dit moment resteren enkel Lieftinghsbroek, Norgerholt en het Mantingerbos.

Duidelijke maatregelen

Na een onverwacht bezoek van boeren op trekkers van de Farmers Defence Force is er in Gasterij Natuurlijk Smeerling te Onstwedde gesproken met boeren uit de melkveehouderij en een vertegenwoordiging van de Samenwerkende Bedrijven Eemsdelta. Deze gesprekken vormden een zoektocht naar beleid en maatregelen die duidelijkheid geven voor de boeren, investeringen en bouwactiviteit mogelijk maken, maar die zeker ook Lieftinghsbroek met al haar natuurwaarden zullen beschermen.

Steun voor de ommekeer

Lieftinghsbroek is uniek . Wij, de inwoners van Groningen, hebben een duidelijk zichtbare invloed waarmee wij in een relatief korte tijd een oerbos van duizend jaar kunnen vernielen. Gelukkig is dit dankzij de natuurbeheerders nog niet gebeurd. Zij verdienen onze steun om met duidelijke stikstofmaatregelen een ommekeer te realiseren.

10 vragen over bomenkap beantwoord | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 11-02-2020 00:00

Hoe kan het dat er bomen worden gekapt in een gemeente waar GroenLinks de grootste partij is? Als je deze vraag wel eens hebt gesteld ben je zeker niet de enige. De kap van bomen trekt veel aandacht en daarbij komen ook veel terechte vragen en zorgen. Daarom willen we meer duidelijkheid scheppen over ons beleid over bomen en groen in de gemeente Groningen.

1. Waarom worden er zoveel bomen gekapt in Groningen?

We willen graag voorop stellen dat er, vergeleken met de rest van Nederland, in Groningen vrij weinig bomen gekapt worden. Een veel voorkomende reden waarom bomen gekapt worden is wanneer ze ziek zijn. Zo hadden we een tijdje terug te maken met de Essentaksterfte. Hierdoor werden veel bomen zo zwak dat ze op mensen of gebouwen konden vallen. 

Daarnaast zijn we in Groningen een nodige inhaalslag aan het maken in de bouw. Het kan inderdaad voorkomen dat er bomen gekapt moeten worden bij nieuwbouwprojecten. Ontwikkelaars moeten daar dan wel voor betalen aan het compensatiefonds. Uit dit fonds worden later weer bomen betaald voor op een andere plaats.

2. Waarom worden gezonde bomen gekapt als wegdek of riolering wordt vervangen?

In het verleden zijn bomen vaak geplant bovenop leidingen of rioleringen. Of met een veel te kleine groeiplek in de grond. Als het riool wordt vervangen zijn de bomen vaak niet te redden. Als een weg wordt gerenoveerd is het vaak beter om nieuwe bomen te planten en die meteen een groter plantgat in de bodem te geven. De gemeente let tegenwoordig veel meer op groeikansen voor een boom dan vroeger. 

3. Komen er ook bomen bij?

Jazeker! En daar is ook zeker een flink budget voor. Hierdoor zetten we niet alleen maar simpele sprietjes neer, maar planten we als dat kan ook prachtige groene giganten. In principe moet elke gekapte boom herplant worden. Als dat niet kan dan geldt bij grote bouwprojecten dat je een fors bedrag in het compensatiefonds moet storten. 

4. Wie besluit welke bomen gekapt worden?

Het kapbeleid is een gedetailleerd stelsel van regels over wat je wel en niet mag kappen, en onder welke voorwaarden. De basisregel is dat je een vergunning nodig hebt voor bomen en aanplantingen van enige omvang. De gemeente maakt dan een afweging tussen het ecologische belang van de bomen en bijvoorbeeld overlast, de veiligheid of een groot bouwproject.

5. Kijken we alleen naar bomen?

We kijken vooral naar de ecologische waarde. Van een boom, van een bosje, van een poel, een bloemenweide. Natuurlijk kijken we ook  buiten de gebieden waar gebouwd wordt.. In Meerstad komt in de toekomst een park met duizenden bomen. Behalve van waarde voor de ecologie van het gebied is het park ook van belang voor recreatie van de inwoners van Meerstad.

6. Wat vindt GroenLinks van het huidige kapbeleid?

De gemeenteraad heeft het kapbeleid onderzocht. Hieruit blijkt dat de regels netjes worden gevolgd, maar er te weinig ruimte is voor een echte afweging van belangen. Verder blijkt dat het in een oude, dichtbebouwde stad lastig is om bomen te sparen als je iets wilt bouwen. Hierdoor ontstaat  vaak ophef en de communicatie van de gemeente hierin naar de bewoners is slecht. Dat moet beter. Wij willen dat inwoners makkelijker informatie kunnen vinden over welke boom om welke reden gekapt wordt.

7. Hoe kan het beter?

Behalve ziekte zijn bouwprojecten het grootste probleem. Daarom moet het belang van groen structureel vanaf het begin worden meegenomen in bouwprojecten. Nu gebeurt dat vaak pas als een plan al bijna af is. De vraag “kunnen we er omheen bouwen” wordt veel te weinig gesteld.

Onze fractie heeft dit punt in het afgelopen jaar telkens naar voren gebracht. Inmiddels lijkt een meerderheid in de raad aan onze kant te staan. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee. Dat is  een flinke verandering bij de voorbereiding van bouwprojecten, planning van wegonderhoud, rioolvervanging, etc.

8. Hoe worden burgers hierbij betrokken?

Inwoners moeten de kans krijgen vooraf mee te denken en actief op de hoogte worden gesteld als er ergens wordt gekapt of een bouwproject staat gepland. Ook over wat er met het aanwezige groen moet gebeuren. 

9. Over burgers gesproken: wat vinden jullie van de kritiek op het kapbeleid?

We vinden het terecht dat inwoners zich zorgen maken over het groen in de gemeente Groningen. Helaas zien we ook heel veel misinformatie over de bomenkap. Zo duikt regelmatig de verdenking op dat er bomen worden gekapt om biomassa te oogsten. Dat is nooit een reden om een boom te kappen. Dat is jammer, want zoiets schetst een erg scheef beeld van wat er allemaal gedaan wordt om Groningen een veel groenere gemeente te maken.

10. Wat gaan jullie nog meer doen om de gemeente groener te maken?

De gemeente werkt aan een zogenaamd Groenplan. Dat gaat onder andere over het uitbreiden en het onderhouden van de groene openbare ruimte, zoals parken, plantsoenen, bomenlanen en hopelijk ook het groene buitengebied. Wij zetten in op versterking van het ecologisch beheer van ons groen: meer inheemse struiken, meer beheer dat gericht is op vergroten van de biodiversiteit, meer bijenlinten, meer bloeiende weiden, minder gebieden waar elke drie weken de grasmaaier overheen gaat.

Het uiteindelijke Groenplan wordt in de loop van april verwacht.

Waar kan ik terecht met meer vragen?

Bomen en groenvoorziening in het algemeen is een heel breed thema. We snappen dat je soms door al die bomen het bos niet meer ziet. Als je vragen hebt kan je die altijd stellen door te mailen naar fractie@groenlinksgroningen.nl.