Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

97 documenten

Nieuwe gemeente Voorne aan Zee: Slagkracht gebundeld

D66 D66 Nederland 04-11-2022 07:47

“Voornebreed speelt dat we hoe langer hoe meer een forenzen-gemeenschap geworden zijn. Hordes mensen vertrekken ’s ochtends vroeg naar de haven en de stad om daar te gaan werken en komen ’s avonds pas laat weer thuis. Dat gaat, naast het klimaat, ook ten koste van de levendigheid van je gemeente. Ons streven is dan ook om weer meer werk naar het eiland te krijgen, iets waarbij voor onderwijs en bedrijfsleven een belangrijke rol weggelegd is.

En we focussen ons op een groene en duurzame leefomgeving. In de praktijk betekent dat lokaal zoveel mogelijk groen in de wijken en ervoor zorgen dat de wijken adaptief zijn in relatie tot het klimaat. We willen ook heel sterk inzetten op versterking en samenhang van de natuurgebieden in onze regio. Belangrijke reden daarvan is de stikstofproblematiek. Als kustgebied, waar zo’n 90% van de stikstof van buitenaf komt, hebben we feitelijk vrijwel geen mogelijkheden om de bronnen aan te pakken, vandaar dat we ons richten op het versterken van de natuur om daaraan tegenwicht te bieden.”

Opinie: “Het hele land wordt gegijzeld en de boeren zijn er niet mee geholpen”

D66 D66 Nederland 30-05-2022 07:47

Nederland is binnen Europa het slechtste jongetje van de klas. Sinds 1990 zijn de populaties wilde dieren gehalveerd op het boerenland en in natuurgebieden. De belangrijkste reden voor deze afname is de enorme stikstofuitstoot. De meeste stikstofuitstoot komt van de landbouw. Ook het verlies aan oorspronkelijke natuur is hier een stuk groter dan in de rest van ons continent. En de biodiversiteit herstellen, daar is ons land nog het minst aan toegekomen van iedereen.

Deze feiten liegen er niet om en gaan hand in hand met de tendens dat boeren steeds meer dieren moeten houden om een goede boterham te verdienen. Zo is de melkprijs de afgelopen decennia nagenoeg gelijk gebleven, ondanks de stijgende kosten voor boeren. Schaalvergroting en intensivering is voor veel boeren de enige manier geweest om het hoofd boven water te houden. Met alle gevolgen van dien voor hun omgeving, het dierenwelzijn, de biodiversiteit en de volksgezondheid.

Kortom, het huidige landbouwsysteem is failliet. Het is nu of nooit. Als bestuurders en politici nu niet gezamenlijk achter het stikstofbeleid blijven staan zal de natuur steeds verder achteruitgaan en wordt het steeds moeilijker deze weer in goede staat te krijgen. Dit is niet alleen rampzalig voor onze biodiversiteit, maar ook voor de bouw. Het gevolg is dat het steeds moeilijker zal worden om een vergunning te krijgen, ook voor de activiteiten die nodig zijn om bijvoorbeeld onze energietransitie te doen slagen.

Onlangs oordeelde de rechtbank in Noord-Holland nog dat de snelheidsverlaging naar 100 km per uur onvoldoende is om nieuwe woningen te bouwen. De uitstoot van stikstof wordt te weinig teruggedrongen. Hierdoor is de bouw van tienduizenden woningen onzeker. En dat terwijl we voor 2030 een miljoen woningen moeten bouwen om het nijpende woningtekort op te lossen.

Ook de provincie Overijssel verloor onlangs een groot aantal rechtszaken van milieuorganisaties. Deze maakten met succes bezwaar tegen het trage stikstofbeleid van de provincie.

Vervuiler moet opdraaien voor pfas-schade in Westerschelde

D66 D66 Nederland 26-05-2022 20:17

D66-Kamerlid Kiki Hagen zit hier dan ook bovenop: ”Het uitgangspunt moet zijn dat de vervuiler opdraait voor aantasting van onze natuur en het milieu. Het kan niet zo zijn dat we de Zeeuwen vragen om het aantal giftige garnalen te tellen dat ze eten, omdat ze anders een verhoogd risico op kanker hebben. En dat de vervuiler er dan ook nog eens mee weg komt”. Kiki komt daarom in actie om milieucriminaliteit in de Westerschelde aan te pakken. Eerder werd haar motie met brede steun van de Kamer aangenomen. Hierin roept zij de regering op om samen met België de pfas-milieuschade in de Westerschelde in kaart te brengen. En te verhalen op de bedrijven die voor deze schade verantwoordelijk zijn.

Preview tentoonstelling Rotterdam ‘weggecijferd, teruggevochten’

SP SP Nederland 14-03-2022 14:19

Weggecijferd. Teruggevochten. Zo heet het bijzondere fotoboek waarin honderd ouders, getroffen in het toeslagenschandaal, worden geportretteerd. Afgelopen zaterdag werd in Rotterdam, in het bijzijn van de ouders, de preview van de tentoonstelling ‘Weggecijferd. Teruggevochten’ geopend. De tentoonstelling toont acht grote foto’s van gedupeerde Rotterdamse ouders in het toeslagenschandaal geportretteerd door fotograaf Bert Teunissen.

Eerste Kamer praat over jacht, natuur en stikstof

SGP SGP Nederland 30-06-2020 00:00

“De boom die sommigen tot tranen toe ontroert, is in de ogen van anderen enkel een groene sta-in-de-weg.”

Met deze woorden van de dichter William Blake (1757 – 1827) begint SGP-senator Diederik van Dijk zijn bijdrage in de Eerste Kamer over de Aanvullingswet Natuur. Om vervolgens allereerst in te gaan op de jacht. Lees zijn bijdrage hieronder.

JachtHet nationale en provinciale jachtbeleid is inmiddels een lappendeken van ontheffingen en vrijstellingen geworden. Voor grondeigenaren en jachtaktehouders soms nauwelijks meer te volgen. Waarom wordt niet meer verantwoordelijkheid teruggelegd bij deze professionals?

Ik noem de beperkte wildlijst. Het gaat om soorten die als duurzaam vlees gegeten kunnen worden, die algemeen voorkomen en die bejaging verdragen. Waarom staan de grauwe ganzen en kolganzen dan niet op de wildlijst? Ze zorgen nu voor veel schade, ook in natuurgebieden. Ze komen inmiddels overal voor. Het vlees wordt verkocht. De kaders van het faunabeheerplan blijven. Ik hoor graag een nadere duiding van de wildlijst en de criteria daarvoor. Is mijn veronderstelling juist dat ganzen nu bejaagd worden op basis van de strikte uitzonderingsbepalingen uit de Vogelrichtlijn, terwijl die, gelet op de aantallen, helemaal niet meer voor hen toepassing zijn?

Ik noem ook het gebruik van hulpmiddelen als lokfluiten en geluiddempers. Je moet maar afwachten of je een ontheffing krijgt. Het is in elke provincies weer anders. Ik pleit ervoor om dit meer landelijk te regelen, met voldoende ruimte voor jagers om hun werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld om weidevogels te beschermen tegen predatoren. Maar ook om zichzelf te kunnen beschermen tegen gehoorschade.

Natura 2000Een heet hangijzer is ook het Natura 2000 regime. Ik heb een vraag over de wijze waarop doelen vastgesteld en getoetst worden. Wat betreft instandhoudingsdoelstellingen zijn er weinig smaken: óf behoud, óf uitbreiding of verbetering. Dat is niet de prioriteitstelling die de Habitatrichtlijn vraagt. Laat in de doelstellingen bijvoorbeeld duidelijker naar voren komen dat een klein habitat in een gebied dat om heel andere redenen is aangewezen minder belangrijk is dan een groot habitat in een gebied dat juist vanwege dat habitat is aangewezen als Natura 2000 gebied. Dat maakt het ook makkelijker om bij het toetsen van vergunningen door overheden dan wel de rechter de juiste prioriteiten te stellen. Nu weegt alles zo ongeveer even zwaar en wordt op alle slakken zout gelegd. Daarmee maken we het onszelf echt onnodig moeilijk. Ik vraag de minister om deze prioriteitsstelling op te nemen in het ontwerpbesluit.

De Kamer heeft een motie van collega Schalk aangenomen waarin de regering gevraagd wordt de natuurdata in de Nationale Databank Flora en Fauna gratis ter beschikking te stellen aan vergunning aanvragers. De minister heeft hier positief op gereageerd. Wanneer is het zover?

RechtsvergelijkendVolgens het regeerakkoord zou er rechtsvergelijkend onderzoek gedaan worden naar de wijze waarop Europese milieurichtlijnen in verschillende lidstaten zijn ingevoerd. Inmiddels liggen er wat rapporten met betrekking tot de vogel- en habitatrichtlijn. Onder meer een die erop wijst dat in het soortenbeschermingsregime bij de interpretatie van de richtlijnen de wegen soms uiteenlopen, waarbij Nederland het meest streng in de leer is. Welke lessen trekt de minister op hoofdlijnen uit deze rapporten? Relevante verschillen zitten volgens mij ook in de wijze waarop de rechter naar de bepalingen kijkt. Ik heb de indruk dat Raad van State anders naar het natuurbeschermingsregime kijkt dan bijvoorbeeld het Bundesverfassungsgericht in Duitsland. Neemt de minister dit mee in haar rechtsvergelijkend onderzoek?

StikstofAls wetenschap en wetgeving elkaar raken, wordt het spannend. Dat geldt zeker het stikstofdossier. Beleid en wetgeving vragen een precisering die de wetenschap niet kan leveren. Ik noem de kritische depositiewaarde. Al komt het woord in de voorliggende voorstellen amper voor, het beleid staat of valt er wel mee. Zit een habitat in een gebied eronder, dan staat alles op groen. Zit zo’n habitat erboven, dan staat alles op rood. In opdracht van de overheid zijn tot op de komma nauwkeurig waarden bepaald, terwijl de wetenschap aangeeft dat het heel gebiedsafhankelijk is en er sprake is van grote bandbreedtes. En nu wil de minister er in een nieuw wetsvoorstel zelfs een landelijk doel aan wijden, als nieuwe omgevingswaarde. Ik noem ook het verplicht te gebruiken rekenmodel Aerius. Die berekent tot op de hectare en tot twee cijfers achter de komma nauwkeurig de depositie als gevolg van een individueel project. De commissie Hordijk heeft inmiddels aangegeven dat dit veel te gedetailleerd is. Ik vraag de minister om te reflecteren op deze spanning tussen wetenschap en wetgeving. Hoe gaat zij voorkomen dat wij de wetenschap overvragen?

De duimschroeven van Remkes

SGP SGP Nederland 18-06-2020 00:00

 “Een dichtbevolkte en vruchtbare delta met bijzondere natuurwaarden vormen een spannende combinatie. De ‘samen uit, samen thuis’ houding ontbreekt helaas: specifieke natuurwaarden worden tot op de vierkante millimeter beschermd, terwijl toekomstperspectief voor bedrijven ontbreekt. Een verbod op drijfmest en 50% emissiereductie in tien jaar tijd, zoals Remkes wil, is zelfs met de beste wil van de wereld niet te doen.”

Dat zei Roelof Bisschop bij het zoveelste stikstofdebat. Het kabinet gaat, aangespoord door de commissie-Remkes, verder om stikstofambities wettelijk vast te leggen en de duimschroeven voor met name de boeren nog méér aan te draaien, waardoor ze niet weten waar ze aan toe zijn.

 Tijdens het debat kwamen verschillende aspecten van dit vraagstuk langs. Onder andere de regeling waarbij aan boeren exact wordt voorgeschreven welk soort krachtvoer niet mag worden gebruikt. Dat gaat veel te ver, vindt de SGP. Dierenartsen en andere deskundigen hebben ook gewaarschuwd voor mogelijke gezondheidsproblemen met het vee. “Die regeling moet van tafel” zei Bisschop. De SGP heeft een motie ingediend om de krachtvoerregeling in te trekken.

Waar de SGP-woordvoerder tevens op wees, is dat het kabinet bijna twee miljard euro uittrekt voor het wegsaneren van bedrijven, en slechts een half miljard voor ‘stal- en managementmaatregelen’. Dat is raar, want uit berekeningen blijkt dat die laatste maatregelen minstens drie keer zoveel stikstofreductie per euro opleveren. Daarom moeten die bedragen juist worden omgewisseld.

Een ander onderdeel van het betoog loopt al jaren als een rode lijn door al onze bijdragen: maatwerk, maatwerk, maatwerk! De globale normen die nu gelden doen absoluut geen recht aan de werkelijkheid, die per regio en gebied totaal verschillend is. Een gebiedsgerichte aanpak pakt beter uit voor de natuur, voor boeren én voor de schatkist. Het is misschien lastiger uit te voeren, maar dat nadeel weegt niet op tegen de vele voordelen.SP en GroenLinks: Leg bos aan op landbouwgrond

SP SP GroenLinks Nederland 09-06-2020 07:11

De SP en GroenLinks hebben een Nationaal Bomenplan geschreven om de natuur te herstellen en CO2 op te slaan. Hun initiatiefnota wordt dinsdag besproken in de Tweede Kamer. De partijen gaan daar onder meer pleiten voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kan worden gebruikt voor meubels en woningen. Tot 2013 was er een bossenregeling voor boeren, maar na het verdwijnen daarvan zijn de bossen van de landbouwgronden verdwenen.

Laura Bromet, Tweede Kamerlid GroenLinks: 'Iedereen houdt van bomen en we hebben ze enorm hard nodig; het is de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen. Als we dat samen met de boeren kunnen doen dan is het voor iedereen een win-win situatie.'

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP: 'Bos aanleggen kan goed zijn voor zowel boom als boer. Daarmee creëren we duurzame verdienmodellen voor de landbouw, en geven we onze natuur versterkt door aan toekomstige generaties.'

Daarnaast gaan GroenLinks en SP zich hard maken voor 17 miljoen bomen extra, voor elke Nederlander moet er een boom geplant worden.  De partijen willen extra bomen door bestaande natuurgebieden uit te breiden, door meer groen in steden en dorpen te planten, bomen op agrarische grond te realiseren en door meer gebruik te maken van de ruimte langs snelwegen en infrastructuur. De kwaliteit van bestaand bos moet verhoogd worden en bomenkap moet aan scherpere restricties worden gelegd dan de minister tot nu toe wil. Ook willen de partijen dat bijzondere bomen kunnen worden aangemerkt als Rijksmonument, zodat zij net als andere Rijksmonumenten extra beschermd worden.

Door een grote uitbreiding van het bosareaal wordt volgens de partijen op een publieksvriendelijke manier gewerkt om klimaatverandering tegen te gaan. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050.  Dit staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto's. Ook is het van groot belang om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Daarnaast zorgt groen in stad en dorp voor verkoeling en kunnen groene bufferzones helpen tegen de stikstofproblematiek.

GroenLinks en SP: Leg bos aan op landbouwgrond | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-06-2020 00:00

De SP en GroenLinks hebben een Nationaal Bomenplan geschreven om de natuur te herstellen en CO2 op te slaan. Hun initiatiefnota wordt dinsdag besproken in de Tweede Kamer. 

De partijen gaan daar onder meer pleiten voor de aanleg van bos op landbouwgrond. Het hout van de bossen kan worden gebruikt voor meubels en woningen. Tot 2013 was er een bossenregeling voor boeren, maar na het verdwijnen daarvan zijn de bossen van de landbouwgronden verdwenen.

Laura Bromet, Tweede Kamerlid GroenLinks: “Iedereen houdt van bomen en we hebben ze enorm hard nodig; het is de meest populaire klimaatmaatregel die we kunnen nemen. Als we dat samen met de boeren kunnen doen dan is het voor iedereen een win-win situatie.”

 

Frank Futselaar, Tweede Kamerlid SP: "Bos aanleggen kan goed zijn voor zowel boom als boer. Daarmee creëren we duurzame verdienmodellen voor de landbouw, en geven we onze natuur versterkt door aan toekomstige generaties”. 

Daarnaast gaan GroenLinks en SP zich hard maken voor 17 miljoen bomen extra, voor elke Nederlander moet er een boom geplant worden. De partijen willen extra bomen door bestaande natuurgebieden uit te breiden, door meer groen in steden en dorpen te planten, bomen op agrarische grond te realiseren en door meer gebruik te maken van de ruimte langs snelwegen en infrastructuur. De kwaliteit van bestaand bos moet verhoogd worden en bomenkap moet aan scherpere restricties worden gelegd dan de minister tot nu toe wil. Ook willen de partijen dat bijzondere bomen kunnen worden aangemerkt als Rijksmonument, zodat zij net als andere Rijksmonumenten extra beschermd worden.   

Door een grote uitbreiding van het bosareaal wordt volgens de partijen op een publieksvriendelijke manier gewerkt om klimaatverandering tegen te gaan. 100.000 hectare bos kan in 2030 2,4 megaton CO2 opslaan en dat loopt op tot 4 megaton in 2050. Dit staat gelijk aan de uitstoot van ongeveer één miljoen auto’s. Ook is het van groot belang om de biodiversiteit in Nederland te verbeteren. Daarnaast zorgt groen in stad en dorp voor verkoeling en kunnen groene bufferzones helpen tegen de stikstofproblematiek. 

 

 

Zorg voor natuur moet veel beter - en dat moeten we samen doen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 08-06-2020 14:06

Door Carla Dik-Faber op 8 juni 2020 om 15:46

Zorg voor natuur moet veel beter - en dat moeten we samen doen

We hebben decennialang op de pof geleefd. De Nederlandse natuur is het slachtoffer geworden van de manier waarop wij leven. Het herstel daarvan is een kwestie van jaren en een opdracht niet alleen aan dit kabinet, maar ook voor de kabinetten daarna. De stikstofuitstoot moet omlaag - nog veel verder dan waar we tot nu toe vanuit gingen - en de zorg voor de natuur veel beter. Dat maakt de commissie Remkes vandaag opnieuw duidelijk.

Remkes zegt daarnaast: zorg voor een deugdelijke onderbouwing. Daarom is het goed dat de Raad van State nog gaat kijken naar de juridische houdbaarheid van de nieuwe Stikstofwet.

Dit kabinet is het eerste kabinet dat echt aan de slag gaat met het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur. Met 3 miljard aan directe investeringen in de natuur en maatregelen om de uitstoot te beperken, zetten we stappen in de goede richting. In de landbouwvisie van minister Schouten staat de omslag naar kringlooplandbouw centraal, waar het kabinet maximale ruimte aan moet bieden.

De komende jaren is meer nodig om onze natuur te laten herstellen. Daarbij moeten we die dingen doen die niet alleen op papier, maar ook daadwerkelijk bijdragen aan verminderen van de stikstofuitstoot. Ik ben blij met de aanbeveling van Remkes om te stoppen met het subsidiëren van biomassa die niet bijdraagt aan verduurzaming. Dat is geld- én milieuverspilling.

Dan wat wél kan werken. De commissie Remkes roept onder meer op om de bouwsector te helpen verduurzamen. Wat de ChristenUnie betreft gaat het kabinet daar snel mee aan de slag, omdat het mes dan aan twee kanten snijdt: het bouwen van de in ons land broodnodige huizen kán hand in hand gaan met verduurzaming. Bovendien helpen we daarmee een sector die hard werd geraakt door de stikstofuitspraak van de Raad van State.

Het versterken van de natuur vraagt daarnaast dat we zorgen voor goede verbindingen tussen natuurgebieden. De plannen hiervoor zijn onder een vorig kabinet geschrapt en dat breekt onze natuurgebieden nu op. Die fout moeten we herstellen en alsnog werk maken van deze verbindingszones.

Voor alles geldt dat we het gesprek moeten blijven voeren over hoe we deze weg samen af kunnen leggen. De rekening mag niet alleen bij burgers of boeren worden neergelegd, ook industrie en luchtvaart moeten zorgen voor minder stikstofuitstoot. De natuur is van ons allemaal en dus moeten ook álle sectoren bijdragen aan het verminderen van de hoeveelheid stikstof in de natuur.

PvdD eist terug­trekking nieuwe data-wet

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2020 00:00

De minister van Justitie en Veiligheid heeft een nieuwe data-wet in voorbereiding die rampzalig is voor onze privacy. De Partij voor de Dieren heeft gisteren een 11 pagina’s tellende schriftelijke debatbijdrage geleverd om deze wet van tafel te krijgen. Na privacyschendende wetten zoals de Sleepwet en de SyRi-wet is het kabinet Rutte III opnieuw gekomen met een wet die indruist tegen ons grondrecht op privacy. De zogenoemde Wet gegevensverwerking door samenwerkingsverbanden is een wet waarmee op nog grotere schaal (persoons)gegevens verzameld en gedeeld gaan worden. Met deze wet moeten en mogen publieke en private organisaties (politie, belastingdienst, banken, woningcorporaties, energiebedrijven etc.) samen informatie uitwisselen om zogenaamde risicoprofielen te maken. Met die risicoprofielen zou efficiënter fraude of criminaliteit voorkomen en opgespoord worden. Maar de Raad van State adviseert de regering om deze wet niet in te dienen bij het parlement. De wet is volgens hen niet efficiënt, disproportioneel en in strijd met de Grondwet. PvdD-Kamerlid Van Esch: “Het is onbegrijpelijk dat de regering alsnog met deze wet komt. Naast het advies van de Raad van State is ook in de rechtbank recent besloten dat de werkwijze van wetten die zijn gestoeld op risicoprofielen, in strijd zijn met het Europees Verdrag voor de Rechten voor de Mens.” Toch lijkt de regering van mening dat het nodig is om grondwettelijke burgerrechten op te geven voor, volgens dit kabinet, ‘iets meer efficiency’ in het handhaven van de openbare orde en veiligheid. “Dat is niet alleen onnodig maar ook een valse tegenstelling die de Partij voor de Dieren verwerpt. Het is zorgwekkend dat de regering wederom komt met een wet die iedereen verdachte maakt zonder dat daar aanleiding voor is. Wederom komt met een inperking van klassieke grondrechten. Wederom beweert dat het verzamelen van zoveel mogelijk data de oplossing is terwijl daar weinig tot geen bewijs voor is”, aldus van Esch. De Partij voor de Dieren wil dat deze wet geen behandeling krijgt in de Tweede Kamer en door de minister wordt ingetrokken. Zie hier de volledige bijdrage: https://www.partijvoordedieren...