Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

81 documenten

Stop de vervuiling van ons water: teken de petitie!

SP SP Nederland 18-02-2020 15:08

Al jaren wordt er zwaar vervuilde grond, slib en granuliet in onze plassen geloosd. Er wordt zelfs vanuit heel Europa vervuilde grond en slib naar Nederland gebracht om hier te dumpen. Terwijl onze natuur vervuild raakt en omwonenden niks verteld wordt, verdienen bedrijven er flink aan. Dit moet stoppen. Onze natuur moeten we beschermen!

De SP vindt dat de regering dumpen van vervuilde grond, slib en granuliet in onze plassen moet verbieden. Ingrepen moeten meerwaarde hebben en omwonenden van plassen moeten vooraf betrokken worden als de overheid plannen heeft. Nu staan zij vaak voor een voldongen feit zonder inspraak te hebben gehad. Mensen en natuur moeten boven winsten van bedrijven staan.

Het SP-MilieuAlarmteam

Is er gevaarlijk afval bij u in de buurt geloosd? Weet u van bedrijven die de kantjes van de milieuregels eraf lopen? Het SP-MilieuAlarmteam is er voor u!

Meerderheid voor Kamerdebat over schandelijke politieke Wildersproces

PVV PVV Nederland 11-02-2020 20:05

Geert Wilders: ‘‘En toch een meerderheid voor een Kamerdebat over het schandelijke politieke #Wildersproces, en nog vóór de volgende zitting bij het Hof op 23 maart!!’’

Storm en stikstof gevaar voor Zeeuwse duinen

SGP SGP Nederland 11-02-2020 00:00

Door de stikstofregels dreigt de veiligheid van de bewoners van Walcheren in gevaar te komen. Dat stelt de SGP-fractie in de Tweede Kamer. Daarom wil SGP-Kamerlid Stoffer dat er ontheffing kan worden gegeven voor de Natura 2000-regels als het gaat om het opspuiten van nieuw zand.

Door de storm van afgelopen weekend zijn grote stukken strand op het Zeeuwse eiland Walcheren weggeslagen. Daarom moet er op die plaatsen met spoed nieuw zand worden bijgespoten. Maar dat kan niet zo snel omdat daarvoor in het kader van Natura 2000 eerst vergunning moet worden aangevraagd. Dat kost veel tijd.

SGP-Kamerlid Stoffer vind dat onaanvaardbaar. “Het kan toch niet zo zijn dat door de handhaving van de stikstofnormen de veiligheid van mensen en dieren in gevaar komt. Ik vind dat de weggeslagen stukken strand zo snel mogelijk moeten worden hersteld, zeker nu we nog midden in het stormseizoen zitten. Daarom moet er voor het opspuiten van het Walcherse strand ontheffing worden verleend van de tijdrovende procedure om een vergunning te krijgen.”

Stoffer heeft hierover aan de bel getrokken bij het kabinet, te weten minister Schouten van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Een adequate en goede verdediging van mens en dier tegen overstromingen is belangrijker dan het naleven van de Natura-200-regels,” aldus het SGP-Kamerlid.

 

Schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) aan de ministers van Infrastructuur en Waterstaat en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het bericht dat grote stukken strand door de storm Ciara zijn weggeslagen:1. Heeft u kennisgenomen van het bericht dat door de storm Ciara langs de Walcherse kust grote stukken strand zijn weggeslagen?2. Bent u ervan op de hoogte dat zandsuppletie op zich laat wachten vanwege de stikstofproblematiek?3. Hoe beoordeelt u de urgentie van zandsuppletie bij de getroffen kustgebieden, mede gelet op de mogelijke komst van nieuwe stormen?4. Deelt u de mening dat de Natura 2000 regels in verband met het belang van waterveiligheid niet mogen leiden tot vertraging of verhindering van de noodzakelijke zandsuppletie?5. Bent u, zo nodig, bereid een ontheffing te geven van de Natura 2000 regels en de tijdrovende ADC-toets voor spoedige zandsuppletie?Geert Wilders en Dion Graus doen aangifte tegen dierenmishandelaars slachthuis

PVV PVV Nederland 04-02-2020 09:42

Geert Wilders: ‘‘Samen met collega Dion Graus aangifte gedaan tegen walgelijke dierenmishandelaars van het slachthuis IJselstein en de dierenartsen van het NVWA die meededen. Daders moeten keihard worden gestraft en dit soort slachthuizen moeten worden gesloten.’’

Lees de aangifte:

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) February 4, 2020

GroenLinks presenteert initiatiefwet aanpak stikstofcrisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-02-2020 00:00

Besluiteloosheid Rutte brengt ons van ecologische naar een economische crisis

GroenLinks dient een initiatiefwet in om Nederland uit de stikstofcrisis te krijgen. Dat kondigde GroenLinks-leider Jesse Klaver aan na overleg over de wet met Bouwend Nederland, natuurorganisaties en duurzame boeren in Den Haag. Gezamenlijk uitten zij harde kritiek op de besluiteloosheid van het kabinet.

 

Jesse Klaver: “Door de besluiteloosheid van Rutte dreigt de ecologische crisis uit te monden in een economische crisis. Dat mogen we niet laten gebeuren. De regering komt er al 9 maanden onderling niet uit en Rutte durft geen echte besluiten te nemen. Omdat de regering niet regeert hebben we zelf een initiatiefwet gemaakt. Zo zorgen we dat de natuur herstelt, er weer gebouwd kan worden en de economie aan de praat blijft.”

Stikstofwet naar voorbeeld van de klimaatwet

De Duurzame Aanpak Stikstof, zoals de wet heet vertoont gelijkenissen met de Klimaatwet die Klaver eerder door het parlement loodste. In de wet staan per sector doelstellingen en een tijdpad vastgelegd, zodat wettelijk is verankerd dat de Nederlandse stikstofuitstoot in vijftien jaar tijd wordt gehalveerd. Hiervoor is inkrimping van de veestapel onontbeerlijk, maar zullen ook de industrie en transportsector hun bijdrage moeten leveren, staat in de wet.

Afmaken van de Ecologische Hoofdstructuur

Vergunningen voor bijvoorbeeld woningbouw mogen pas weer worden afgegeven als juridisch zekerheid is geboden over het herstel van de natuur. Zonder natuurherstel geen vergunningen en zonder vergunningen geen woningbouw.

In de Duurzame Aanpak Stikstof staat daarom vastgelegd dat de Ecologische Hoofdstructuur moet worden afgemaakt. De Ecologische Hoofdstructuur was een plan om alle bijzondere natuurgebieden in Nederland met elkaar te verbinden, maar dat is tien jaar geleden geschrapt onder premier Rutte geschrapt. Het uitbreiden en verbinden van de natuurgebieden uit de initiatiefwet, zorgt ervoor dat de natuur kan herstellen en vergunningverlening op termijn weer mogelijk wordt.

Fonds voor natuur en uitkoop boerderijen

Voor het opkopen van grond en de aanleg en beheer van de natuur is meer geld nodig. Daarom wordt in de Wet Duurzame Aanpak Stikstof een fonds opgericht om de natuur te herstellen. Daarnaast komt er een fonds dat gevuld wordt met geld om boeren uit te kopen of te helpen bij de transitie naar een duurzamere variant van landbouw.

Jesse Klaver: “Boeren zijn slachtoffer van een landbouwsysteem dat hun in de schulden dwingt tenzij ze steeds meer dieren houden. De omslag naar duurzame landbouw is niet alleen goed voor de natuur en de bouw, maar ook in het belang van de boer die weer een eerlijke prijs krijgt voor zijn product.”

Esther Ouwehand stelt zich kandidaat als lijst­trekker verkie­zingen 2021

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-01-2020 00:00

Ouwehand sloot een levendig 29ste partijcongres af met een speech waarin ze haar aankondiging deed. Het kwam Ouwehand op een staande ovatie te staan. Kijk haar speech hier terug. Op het met 900 leden meest drukbezochte congres ooit, op zondag 26 janauri in de RAI in Amsterdam, werd afscheid genomen van Marianne Thieme die in oktober stopte als partijleider en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Thieme, oprichter en sinds 2002 partijleider, riep in haar speech op de focus te houden op de idealen van de partij. Marianne's speech is hier terug te kijken. Op het congres werd het royement van Sebastiaan Wolswinkel toegelicht door het partijbestuur en besproken met de leden. Vervolgens werd het hoofdstuk in het huishoudelijk reglement over het partijbestuur vastgesteld, evenals de begroting voor dit jaar. Ouwehand benadrukte in haar slotwoord de successen van de Partij voor de Dieren van de afgelopen tijd, waaronder de groeiende steun voor een vuurwerkverbod, voor krimp van de veestapel en van de luchtvaart, en het groeiende verzet tegen vrijhandelsdeals. Tevens blikte ze vooruit. Ouwehand: "Het beschermen van het kwetsbaarste, van niet-soortgenoten, waar ons uitgangspunt altijd ligt, zorgt er uiteindelijk ook voor dat ook het leven voor mensen zo veel fijner wordt. Maar het is wel heel hard nodig om die visie uit te dragen en er samen met jullie voor te werken. Want de wereld staat in brand. De tijd is nu.” Bij de aankomende verkiezingen zal voor het eerst de lijst niet door Marianne Thieme aangevoerd worden.

Motie Wassenberg: acti­vi­teiten die het Wadden­eco­systeem schaden vanaf nu verleden tijd

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-12-2019 00:00

De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de natuur in het Waddengebied ernstig is aangetast door onder meer gaswinning, zoutwinning, visserij en bulkscheepvaart; constaterende dat de uitdagingen voor het Waddengebied in de toekomst alleen maar groter worden, onder meer door de klimaatcrisis; overwegende dat bescherming van het unieke Waddengebied prioriteit nummer één moet zijn; verzoekt de regering de beheerautoriteit Wadden mee te geven dat activiteiten die het Waddenecosysteem schaden vanaf nu verleden tijd zijn, en gaat over tot de orde van de dag.

Minister gaat zich inzetten voor Vogel­opvang Naarden

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 12-12-2019 00:00

Op aandringen van de Partij voor de Dieren gaat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op zoek naar een oplossing voor de noodlijdende Vogelopvang in Naarden. Net als veel andere wildopvangcentra dreigt de Vogelopvang de deuren te moeten sluiten vanwege zeer strenge wettelijke eisen en gebrek aan financiële ondersteuning. De Partij voor de Dieren wil dat er een landelijke richtlijn komt voor financiële vergoeding van wildopvangcentra. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over een voorstel van de partij. “Het is mooi dat de minister op zoek gaat naar een oplossing voor de Vogelopvang,” zegt Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. “Maar het probleem ligt dieper. Wildopvangcentra in het hele land hebben moeite het hoofd boven water te houden. De regels sluiten niet aan op de dagelijkse praktijk. Zo moeten ze een dierenarts in dienst nemen die iedere dag tientallen dieren kan controleren. Maar daar hebben de centra vaak helemaal geen geld voor. Ze zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties. Ook weten dierenartsen vaak niet eens hoe ze de wilde dieren moeten verzorgen. De mensen die bij de opvangcentra werken hebben hier vele jaren ervaring mee.” De Partij voor de Dieren pleit voor een vorm van bijscholing voor dierenartsen en voor een vakbekwaamheidscertificaat voor mensen die al bij de opvang werken. In de wet is wel geregeld wie financieel verantwoordelijk is voor de opvang van honden en katten, maar niet voor wilde dieren. En dat terwijl wilde dieren vaak door toedoen van de mens in de opvang terecht komen. Toch krijgen wildopvangcentra geen standaard vergoeding. Het beleid is versnipperd en structurele, langjarige financiering vanuit gemeenten en provincies ontbreekt. De Partij voor de Dieren wil dat de minister in gesprek gaat met opvangcentra, provincies, gemeenten en andere betrokkenen om tot een landelijke richtlijn voor een financiële vergoeding te komen. Hierover heeft de partij een motie ingediend waarover aanstaande dinsdag gestemd zal worden. Ook moet de minister gaan onderzoeken op welke manier de centra aan de wet kunnen gaan voldoen. Duidelijk is dat de vereisten op dit moment praktisch niet haalbaar zijn. Daarom zal de PvdD de minister vragen in de tussentijd eventuele overtredingen te gedogen, zodat plekken als de Vogelopvang in Naarden gewoon open kunnen blijven.

Minder stikstof uitstoten zodat er weer gebouwd kan worden

PvdA PvdA Nederland 04-12-2019 13:55

Door William Moorlag op 4 december 2019 Delen  

Het zijn soms de kleine dingen in het leven waar je het gelukkigst van wordt. Maar voor steeds meer mensen is het onbereikbaar, want er is een enorm tekort aan betaalbare woningen. En door de stikstofproblematiek dreigt de bouw van nieuwe woningen nu helemaal stil te vallen.

Jarenlang hebben we teveel stikstof uitgestoten.

Nederland is een klein land met haar liefst 17 miljoen inwoners. Met de achttiende economie ter wereld. En ook nog eens de een na grootste landbouwexporteur ter wereld. En dat zorgt wel eens voor problemen. Jarenlang hebben we teveel stikstof uitgestoten en die stikstof slaat neer in de natuur. Veel planten die het juist op voedselarme grond goed doen verdwijnen daardoor, en met hen de diersoorten die leven van deze planten. Daarom hebben we afspraken gemaakt over de hoeveelheid stikstof die we mogen uitstoten. Maar daar zitten we nu ver boven. En daarom liggen duizenden bouwprojecten in Nederland stil.

Sindsdien gaat het kabinet van crisisoverleg naar crisisoverleg.

Al in mei 2017 was bekend dat we een probleem hadden. Maar het kabinet heeft al die tijd niks gedaan, totdat een half jaar geleden de Raad van State een streep zette door de uitgifte van nieuwe bouwvergunningen. Sindsdien gaat het kabinet van crisisoverleg naar crisisoverleg. Maar in plaats van dat er gewerkt wordt aan een oplossing, wordt er vooral ruzie gemaakt via de krant. Ook de ‘noodwet’ die het kabinet twee weken geleden dan eindelijk presenteerde rammelt. De Raad van State noemde het al zeer twijfelachtig of dit de woningbouw weer vlot ging trekken. Er is nu behoefte aan keuzes, zodat er weer gebouwd kan worden en zodat we kunnen blijven genieten van die mooie natuur.

De aanpak moet evenwichtig zijn.

Wat ons betreft moet de aanpak van het stikstofprobleem zowel groen als eerlijk zijn. Groen, zodat we kunnen blijven genieten van onze natuur en van de rijkdom van plant- en diersoorten. En ook eerlijk: de aanpak moet evenwichtig zijn. We willen reizen met de trein stimuleren en proberen meer stikstof af te vangen. En we ontkomen er ook niet aan om op een andere manier ons voedsel te gaan produceren, dat zien veel boeren ook in. Geen race naar de bodem onder druk van de markt, maar landbouw en veeteelt waar je een eerlijke boterham mee kan verdienen. In evenwicht met de omwonenden en de omgeving. Die verandering moeten we juist mét de boeren en op een sociale manier doen.

Het kabinet moet nu stoppen met kibbelen en aan de slag.

We willen blijven genieten van de spaarzame natuur die we hebben in dit land. En er moet zo snel mogelijk weer gebouwd worden, voor al die mensen nu op een wachtlijst staan. Het kabinet moet nu stoppen met kibbelen en aan de slag. En niet met halve maatregelen, maar met een aanpak waar Nederland vertrouwen in kan hebben.

Tweede Kamerlid

Miljoenen voor behoud regenwoud

D66 D66 Nederland 26-11-2019 12:40

D66 wil jaarlijks  5 miljoen euro beschikbaar stellen om wereldwijd ontbossing tegen te gaan. Het geld is bedoeld om bijvoorbeeld het Amazonewoud te beschermen, de Congobekken of het regenwoud in Indonesië.

D66-Kamerlid Achraf Bouali: “Afgelopen zomer zagen we vreselijke beelden uit Brazilië van de brandende Amazone. Het oerwoud is zo kwetsbaar en tegelijkertijd zo belangrijk voor onze planeet. Daarom ben ik blij dat we met dit geld kunnen bijdragen aan behoud en initiatieven kunnen ondersteunen die ontbossing tegengaan. En minstens net zo belangrijk: hiermee  kunnen we lokale boeren helpen om duurzamer te worden.”

Afgelopen zomer bleek weer hoe kwetsbaar het grootste regenwoud ter wereld is. Heftige branden in het Amazonegebied leidden tot geschokte reacties en oproep tot meer actie om het oerwoud te beschermen. Om ervoor te zorgen dat het niet alleen bij woorden blijft, wil D66 dat jaarlijks vijf miljoen euro speciaal gereserveerd wordt voor het tegengaan van ontbossing. Daarmee kan Nederland steun geven aan milieuorganisaties en lokale initiatieven in landen waar het voortbestaan van regenwouden onder druk staat. Onder meer lokale boeren te helpen met verduurzamen. Vaak leidt de huidige lokale productie namelijk tot het illegaal kappen van bos.

Ontbossing van oerwouden gaat op veel plekken in angstwekkend snel tempo, zowel door bosbranden als door schadelijke landbouw en illegale houtkap. In Brazilië bijvoorbeeld gaat dagelijks ongeveer 400 hectare bos verloren. Tropisch bos zorgt voor ruim 75% van de biodiversiteit in de wereld en draagt sterk bij aan het absorberen van broeikasgassen en het beschermen van de bodem en watervoorraden. Alle reden dus om zuinig te zijn op de oerwouden op aarde, en om het als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook