Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

57 documenten

Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad

D66 D66 PvdA Groningen 21-02-2020 14:47

Het publieke energiebedrijf WarmteStad rekent hogere tarieven voor verwarming dan commerciële aanbieders. Het college van B&W geeft in het coalitieprogramma aan te gaan voor een duurzame en betaalbare energietransitie. De slogan ‘betaalbare warmte’ van WarmteStad sluit hier goed op aan. D66-raadslid Tom Rustebiel ontdekte dat WarmteStad zo ongeveer de hoofdprijs rekent, en stelde hierover samen met de PvdA vragen aan het college. “Als mede-eigenaar van WarmteStad heeft het college invloed op de energieprijzen lijkt me”, stelt Rustebiel.

Doordat nieuwe appartementen, onder meer door strenge duurzaamheidseisen, duurder in aanschaf zijn kunnen de woonlasten toch hoger uitvallen. Rustebiel: “De belofte van lagere energielasten die bewoners voor ogen hadden toen ze het appartement kochten wordt niet waargemaakt, waarmee een belangrijke prikkel om te verduurzamen veel minder wordt”.

Warmte-koude-installaties Naast het warmtenet heeft WarmteStad ook een viertal warmte-koude-installaties in de stad, waaronder in de Grunobuurt. Daarbij wordt verwarmd met water uit een warme bron en gekoeld met koud grondwater. Rustebiel: “Deze bewoners lijken geen keuzevrijheid te hebben en hierdoor verplicht vast te zitten aan dit systeem, waar ook een koeling van 180 euro per jaar verplicht bij lijkt te horen. En dat terwijl meerdere bewoners aangeven het koelingssysteem amper te gebruiken”.

Ook in de Tweede Kamer is er veel aandacht voor warmtenetten en de energietransitie. Als antwoord op moties van William Moorlag (PvdA) en Matthijs Sienot (D66) geeft de minister in een brief gedateerd op 10 februari 2020 (1&2) aan dat commerciële energieaanbieders gemiddeld 8 tot 12% lagere tarieven hanteren dan het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelde.

Het bericht Zorgen bij D66 en PvdA over energieprijzen WarmteStad verscheen eerst op Groningen.

Glimina Chakor: we moeten ons voorbereiden op veranderend klimaat | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 06-02-2020 00:00

De effecten van een veranderend klimaat zijn steeds meer merkbaar, ook binnen de gemeente Groningen. Het wordt natter, warmer, droger en we krijgen vaker te maken met extreem weer. De gemeente Groningen heeft bekeken wat dit precies betekent voor onze gemeente en onderzocht welke situaties urgent zijn. Welke zaken moeten als eerste aangepakt worden om de hoge leefkwaliteit in de gemeente ook in de toekomst te behouden? In de uitvoeringsagenda Klimaatbestendig Groningen 2020 – 2024 beschrijft de gemeente welke situaties dit zijn en hoe deze worden aangepakt.

GroenLinks wethouder Glimina Chakor wijst erop dat het veranderende klimaat gevolgen heeft binnen onze gemeente: “We merken allemaal de effecten zoals de hete, droge zomers en de toenemende regenval. Dit kan in de toekomst voor grote problemen zorgen. We moeten ons hier nu zo goed mogelijk op voorbereiden. We kunnen niet stil blijven zitten. Met de uitvoeringsagenda zetten we het thema nadrukkelijker op de agenda. Zowel binnen onze organisatie als daar buiten.”

Uitvoeringsagenda

De gemeente Groningen wil in 2050 klimaatbestendig zijn; wateroverlast en hittestress worden zoveel mogelijk voorkomen, de ruimtelijke leefomgeving verbeterd en kwetsbare groepen extra beschermd. Met de uitvoeringsagenda 2020 – 2024 maakt de gemeente een start met het werken aan deze ambitie. Er is gekeken naar welke situaties op korte termijn opgepakt moeten worden. De nadruk ligt op de bescherming van kwetsbare groepen in onze samenleving, zoals ouderen of jonge kinderen. Daarnaast wordt er gekeken naar hoe schades door bijvoorbeeld droogte of heftige regenbuien zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden en zijn kansen voor een aantrekkelijke openbare ruimte in de toekomst van belang. Dit doet de gemeente o.a. door het water- en rioleringssysteem aan te passen, meer groenmaatregelen te nemen en de groenparticipatie voor bewoners voort te zetten en uit te breiden.

Samenwerking

Het klimaatbestendig maken van de leefomgeving kan de gemeente niet alleen. Chakor: “We hebben de inzet van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners hard nodig als we in 2050 klimaatbestendig willen zijn. Zij hebben zelf ook een verantwoordelijkheid in de aanpassing aan het veranderende klimaat. Dit betekent o.a. het vergroenen van hun eigen leef- of werkomgeving maar ook het zoeken van koelte op hete dagen.” De uitvoeringsagenda richt zich daarom sterk op samenwerking, participatie en communicatie. Naast de acties die de gemeente zelf onderneemt, worden inwoners, ondernemers en partners gestimuleerd om actie te ondernemen. Zij kunnen bijvoorbeeld de tuin te vergroenen, gebruik maken van de groenedakensubsidie of de afvoer van het regenwater van het riool af koppelen.

Zomerstad Groningen | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 21-07-2019 00:00

GroenLinks-wethouder Glimina Chakor gaf vandaag het startsein voor Zomerstad Groningen. Tot en met 4 augustus zijn er in de binnenstad van allerlei gratis activiteiten te doen voor kinderen.

"Ons college vindt het belangrijk dat de binnenstad ook aantrekkelijk is voor kinderen en daar passen dit soort activiteiten prima bij." - Glimina Chakor

Algemene beschouwingen, Eén Groningen, Groningen op eén.

SP SP Groningen 03-07-2019 11:28

Vandaag zijn in het provinciehuis weer de Algemene beschouwingen,fractievoorzitter Jan Hein Mastenbroek had een felle  strijdbare woordvoering die je in de bijlage in zijn geheel kunt nalezen. De dag begon met een filmpje waarin de partijen een onderwerp aankaarten wat voor hen belangrijk is. Die van ons vind je hier:  https://provinciegroningen.sharefile.eu/d-4f6b5618f6064174  Ook heeft onze fractie 2 moties ingediend en meerdere andere moties mede ingediend.Een aantal fragmenten uit de woordvoering van Jan Hein:

". Alleen door die strijd, juridisch en maatschappelijk, kan er iets veranderen. Sommigen vinden strijd zo radicaal klinken. Maar hoe radicaal is het om op te komen voor bewoners van deze Provincie, voor rechtvaardigheid op het werk, op school, in buurten, dorpen en steden. Voorzitter, mijn fractie, wij zijn socialisten. Wij nemen geen genoegen met de wereld zoals die nu is. Wij accepteren niet dat Groningers de komende tientallen jaren onveiliger wonen dan andere Nederlanders. Wij accepteren niet dat omwonenden van windparken en zonneparken moeten wijken voor energiereuzen en windboeren. Wij accepteren niet dat een bedrijf in deze Provincie al veertig jaar lang kankerverwekkende stoffen in de omgeving uitspuwt. Wij accepteren niet dat gaswinning, maar ook zoutwinning, duizenden huizenbezitters en hele dorpsgemeenschappen in ellende stort. En wij accepteren het helemaal niet als dan de ellende niet wordt opgelost."

"Voorzitter een ander punt betreft de financiële situatie van de gemeenten in onze Provincie. Allemaal hebben die immers te lijden onder de Haagse vernielzucht van vorige kabinetten op de Jeugdzorg en de Wmo. Miljoenentekorten zijn aan de orde van de dag. Alle gemeenten hebben daar last van, maar met name de landelijk gelegen krimpgemeenten dreigen hierdoor onder toezicht van de Provincie te komen. Wij begrijpen dat sommige gemeenten keihard moeten gaan bezuinigen op de taken die zij hebben. Andere gemeenten hebben een Grieks boekhoudkundig trucje bedacht, door alvast de onvermijdelijke maar nog niet toegezegde compensatie vanuit het Rijk voor dit wanbeleid, in te boeken. Hoe gaat dit college hier de komende jaren mee om?"

"Er moet ook in de komende periode bij het maken van plannen meer gekeken worden naar de invloed op inwoners. Het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde vorige week heel terecht dat “de inpassing van duurzame energie in de dagelijkse leefomgeving van burgers meer beleidsaandacht verdient”. In normale mensentaal: niet langer kan deze Provincie volgeplempt worden met wind- en zonneparken van astronomische proportie, zonder steun van de omwonenden. Niet de kapitalistische multinationals of de Chinese investeerders moeten centraal staan, maar de Groningers. Als niet ruim meer dan 80% van de direct omwonenden een plan steunt, moet dat plan van tafel. Wij zullen daar de komende jaren voor blijven strijden." 

" Groningen moet strijden. Waar het geld in het algemeen en het gasgeld in het bijzonder in Den Haag nog steeds tegen de plinten op klotst, waar 4,5 miljard uit Groningen naar de Betuwelijn ging, 406 miljoen naar de Zuidas in Amsterdam, 370 miljoen naar de Noord-Zuidlijn en 450 miljoen naar andere infrastructuur in de Randstad, is een miljard voor het NPG een fooi. Is het niet aanleggen van de Lelylijn geen optie. Is elke gaswinning ongewenst en is een andere norm voor veiligheid in Groningen onacceptabel. Wij moeten als Staten in Groningen goed voor onze inwoners zorgen en met alle inwoners strijden voor wat normaal hoort te zijn."

"Voorzitter, Wij zijn socialisten en vormen een bescheiden groep in dit breed geschakeerd gezelschap. Maar we zijn allemaal Groningers. Wij komen op voor Groningers in de verdrukking. Iedereen die dat ook wil roep ik op  de daad bij het woord te voegen en met ons mee te strijden. Zoals Sandra Beckerman het gisteren in de krant zei: “Doe mee. Één eisenpakket, één massaal protest, één Groningen, Groningen op één. Fré Meis zei het goed: wij vragen niet, wij eisen”

( Voor het complete verhaal en de door de SP ingediende moties, zie de bijlage)

https://www.pvdawesterkwartier.nl/5-m ...

PvdA PvdA Groningen 27-06-2019 17:25

https://www.pvdawesterkwartier.nl/5-maanden-gemeente-westerkwartier/

😍🇪🇺 GroenLinks is met 22,27% van de ...

GroenLinks GroenLinks Groningen 27-05-2019 04:12

😍🇪🇺 GroenLinks is met 22,27% van de stemmen de grootste partij van de gemeente Groningen. Bedankt voor je steun!💚 👉https://groningen.groenlinks.nl/uitslageuropa

De schadeafhandeling en versterkingsoperatie moet sneller

D66 D66 Groningen 22-05-2019 13:18

De zware aardbeving van vanochtend drukt de inwoners van onze provincie met de neus op de feiten. Tegen beter weten in hoopten we dat de voorlopige afbouw van de gaswinning het einde van zware bevingen zou betekenen. Deze beving laat weer zien dat de gaswinning zo snel mogelijk naar nul moet. Daarvoor namen wij als D66 op het landelijke congres in maart een motie aan dat de gaswinning sneller afgebouwd moet worden.

Deze beving, die in bijna de hele provincie gevoeld is, toont ook hoe belangrijk de versterkingsopgave is. De schadeafhandeling moet beter en sneller. Na vandaag komen er weer veel schademeldingen bij. Statenlid Geert Kamminga: “Helaas komen de nieuwe meldingen op de grote hoop terecht terwijl er helemaal geen hoop meer hoort te liggen.” De combinatie van een generaal pardon en het teruggeven van de regie aan inwoners door middel van een bouwdepot is belangrijk voor een snellere schadeafhandeling en een functionerende versterkingsoperatie. Ook hiervoor hebben we als D66 op het landelijke congres moties aangenomen. Deze uitgangspunten staan ook in het maandag gepresenteerde coalitieakkoord.

Met onze moties roepen we op tot de daadkracht die we hier in Groningen nodig hebben. Daar blijven we ons ook richting Den Haag voor inzetten. Aanstaande maandag debatteren de Provinciale Staten over het gasdossier.

Duurzaamheid en leefklimaat | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 22-05-2019 00:00

Dat ik deze tekst open door over duurzaamheid te beginnen, zal geen verrassing zijn. Daar ligt in alles de prioriteit van GroenLinks. Het duurzaam verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Groningen.

Dat is een mooie zin, maar wat betekent het eigenlijk?  Het huis waarin je woont, de buurt waarin je kinderen opgroeien, het werk dat je doet, je inkomsten, hoe je van a naar b reist, de lucht die je inademt, de zorg die je ontvangt. Verschillende onderdelen van ons leven samen vormen ons leefklimaat.

GroenLinks kiest voor groene, eerlijke en duurzame oplossingen voor al die onderdelen. Want uiteindelijk wordt iedereen in onze gemeente daar beter van.

Politiek gaat voor mij niet alleen over het werken aan oplossingen voor vandaag. Het gaat ook over keuzes die zorgen voor een schone en leefbare gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het nu tegengaan van klimaatverandering zo belangrijk. Een thema dat gelukkig veel mensen belangrijk vinden. In Groningen gaan we samen aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Durf je vandaag keuzes te maken die ons nu verder helpen, maar waar ook onze inwoners over 50 jaar van profiteren?

Ons antwoord op die vraag is: ‘Jazeker.’

Mirjam Wijnja Fractievoorzitter GroenLinks Groningen

Deze column schreef Mirjam naar aanleiding van de begrotingsbehandeling voor de gezinsbode.

Begrotingsbehandeling 2019 | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 22-05-2019 00:00

Woensdag 22 mei behandelde de gemeenteraad van Groningen de begroting van 2019 in de zogenaamde begrotingsraad: de algemene politiek beschouwingen van Groningen.

Namens GroenLinks voerde Mirjam Wijnja het woord. Lees hier haar complete woordvoering. Ook diende GroenLinks drie moties in (zie downloadlink onder aan dit bericht). Deze moties werden alledrie aangenomen.

Je kunt het hele debat hier terugkijken. De begroting zelf vind je hier.

Eerder schreef Mirjam naar aanleding van de begrotingsbehandeling al onderstaande column in de gezinsbode:

 

Duurzaamheid en leefklimaat

Dat ik deze tekst open door over duurzaamheid te beginnen, zal geen verrassing zijn. Daar ligt in alles de prioriteit van GroenLinks. Het duurzaam verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Groningen.

Dat is een mooie zin, maar wat betekent het eigenlijk?  Het huis waarin je woont, de buurt waarin je kinderen opgroeien, het werk dat je doet, je inkomsten, hoe je van a naar b reist, de lucht die je inademt, de zorg die je ontvangt. Verschillende onderdelen van ons leven samen vormen ons leefklimaat.

GroenLinks kiest voor groene, eerlijke en duurzame oplossingen voor al die onderdelen. Want uiteindelijk wordt iedereen in onze gemeente daar beter van.

Politiek gaat voor mij niet alleen over het werken aan oplossingen voor vandaag. Het gaat ook over keuzes die zorgen voor een schone en leefbare gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het nu tegengaan van klimaatverandering zo belangrijk. Een thema dat gelukkig veel mensen belangrijk vinden. In Groningen gaan we samen aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Durf je vandaag keuzes te maken die ons nu verder helpen, maar waar ook onze inwoners over 50 jaar van profiteren?

Ons antwoord op die vraag is: ‘Jazeker.’

Mirjam Wijnja Fractievoorzitter GroenLinks Groningen

Duurzaamheid en leefklimaat

Dat ik deze tekst open door over duurzaamheid te beginnen, zal geen verrassing zijn. Daar ligt in alles de prioriteit van GroenLinks. Het duurzaam verbeteren van het leefklimaat voor alle inwoners van de gemeente Groningen.

Dat is een mooie zin, maar wat betekent het eigenlijk?  Het huis waarin je woont, de buurt waarin je kinderen opgroeien, het werk dat je doet, je inkomsten, hoe je van a naar b reist, de lucht die je inademt, de zorg die je ontvangt. Verschillende onderdelen van ons leven samen vormen ons leefklimaat.

GroenLinks kiest voor groene, eerlijke en duurzame oplossingen voor al die onderdelen. Want uiteindelijk wordt iedereen in onze gemeente daar beter van.

Politiek gaat voor mij niet alleen over het werken aan oplossingen voor vandaag. Het gaat ook over keuzes die zorgen voor een schone en leefbare gemeente voor onze kinderen en kleinkinderen. Daarom is het nu tegengaan van klimaatverandering zo belangrijk. Een thema dat gelukkig veel mensen belangrijk vinden. In Groningen gaan we samen aan de slag om klimaatverandering tegen te gaan. Dat is ook waar duurzaamheid over gaat. Durf je vandaag keuzes te maken die ons nu verder helpen, maar waar ook onze inwoners over 50 jaar van profiteren?

Ons antwoord op die vraag is: ‘Jazeker.’

Mirjam Wijnja Fractievoorzitter GroenLinks Groningen

Vanmorgen presenteerden we het ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 20-05-2019 07:56

Vanmorgen presenteerden we het coalitieakkoord. We zijn blij dat we samen kunnen gaan werken aan de toekomst van Groningen. Samen willen we verbinden, versterken en vernieuwen. Op onze website kun je lezen waarom we blij zijn met dit akkoord. https://provinciegroningen.christenunie.nl/k/n4124/news/view/1276232/69959/verbinden-versterken-en-vernieuwen-in-een-waardevol-groningen.html