Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

180 documenten

Verbreding A27 op losse schroeven na nieuwe stik­stofad­viezen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 26-06-2020 00:00

“Het moet echt een keer afgelopen zijn met creatieve stikstof-rekentrucs om de verbreding van de A27 erdoor te drukken." PvdD-Kamerlid Eva van Esch heeft geen goed woord over voor de sjoemelende manier waarop stikstofneerslag bij snelwegen wordt berekend en roept het kabinet eens te meer op de verbreding van de A27 bij Amelisweerd af te blazen. "Het plan is te duur, gaat ten koste van natuur, klimaat en leefomgeving en is ook nog eens onuitvoerbaar door de stikstofcrisis.” De rekentruc voor stikstofuitstoot waar Van Esch op doelt zorgt ervoor dat asfaltprojecten onterecht gunstig beoordeeld worden. Op het moment van vergunningverlening wordt niet verder gekeken dan vijf kilometer van de weg, waardoor een groot deel van de stikstofneerslag niet meegeteld wordt. De commissie Hordijk, die advies uitbrengt over de stikstofproblematiek, noemt deze willekeurige grens niet verdedigbaar. Van Esch: “De Partij voor de Dieren probeert al langer boven water te krijgen hoe de stikstofneerslag rondom wegen berekend wordt. Nu blijkt dat de berekening zo is opgezet dat het de asfalteringsdrang van dit kabinet geen haarbreed in de weg legt. De minister moet het advies van de commissie Hordijk ter harte nemen en een goede stikstofberekening toepassen, ook bij de geplande verbreding van A27 dwars door Amelisweerd.” De Partij voor de Dieren verzet zich al sinds het begin van de plannen tegen de verbreding van de A27 bij het Utrechtse natuurgebied Amelisweerd, aangezien daarvoor opnieuw een stuk natuur in Nederland wordt opgeofferd voor asfalt. Met alle gevolgen van dien voor de leefomgeving van omwonenden door een flinke toename van stikstofuitstoot en luchtvervuiling. Daarnaast is Van Esch ook kritisch op de 70 meter diepe bentonieten wand die ervoor aangelegd zou moeten worden. “Er zijn honderdduizenden kubieke meters bentoniet nodig om de huidige plannen uit te voeren, dus ook het aanleggen van de wand heeft een enorme klimaatimpact. En ondanks dat er alternatieven zijn aangedragen die beter zijn voor het klimaat en de leefomgeving, blijft de minister doordenderen met een volledig achterhaald en te duur plan dat nu ook nog eens gewoon niet kan door de stikstofcrisis.” Lees de volledige bijdrage van Eva van Esch aan het Algemeen Overleg MIRT hier .

De effecten van ruim­te­lijke ordening op de gevolgen van klimaat­ver­an­dering

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Rotterdam 23-06-2020 00:00

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de effecten van de komende Omgevingsvisie op de gevolgen van klimaatverandering. De Omgevingsvisie komt voort uit de nieuwe Omgevingswet en gemeenten moeten zo'n visie verplicht opstellen. Het bevat de kaders voor de ruimtelijke ordening in Rotterdam. Rotterdam zal in toenemende mate de gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Hitte, droogte, wateroverlast, overstromingen, een hoog of juist te laag grondwaterpeil en bodemdaling zijn voor onze stad de meest voorkomende gevolgen. Omdat ruimtelijke ordening onder andere regelt hoeveel groene gebieden er in de stad zijn, heeft het een directe relatie met ons vermogen om ons aan te passen aan een veranderend klimaat. Het college van burgemeester en wethouders heeft plannen opgesteld om tot 2040 tienduizenden woningen toe te voegen aan het huidige aanbod in Rotterdam. Die woningen moeten natuurlijk wel ergens komen. De Partij voor de Dieren vreest dat het schaarse en kwetsbare groen hiervoor wordt opgeofferd. Hierdoor verliezen we een belangrijke 'klimaatbuffer', want groene gebieden slaan water op tijdens perioden van regen en zorgen er zo voor dat het grondwater op peil blijft. In tijden van droogte komt dat goed uit, want dan hebben we een flinke reserve opgebouwd. Uitdroging van veengronden (waarop Rotterdam is gebouwd) is mogelijk desastreus voor de stabiliteit van gebouwen, met grote schade als gevolg. Al met al is er genoeg reden om in ruimtelijke ordening de toekomst van onze groene gebieden te waarborgen, om zo de gevolgen van klimaatverandering te kunnen doorstaan. Om al deze redenen hebben wij het college verzocht een stresstest op te stellen voor de Omgevingsvisie. Een dergelijke stresstest is door de landelijke overheid verplicht gesteld, maar niet per se als randvoorwaarde voor de totstandkoming van de Omgevingsvisie. Wij denken dat het een heel goed idee is om voor het meeste belangrijke ruimtelijkeordeningsinstrument dat we hebben, namelijk de Omgevingsvisie, een stresstest op te stellen zodat de gemeenteraad van Rotterdam bij het vaststellen een juiste beslissing kan maken over het effect van ruimtelijke afwegingen op klimaatverandering.

Goede biomassa is welkom, foute biomassa niet | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Partij voor de Dieren Nijmegen 10-06-2020 00:00

De laatste jaren staat verbranding van biomassa steeds meer onder druk. Dat is terecht, maar er bestaan veel misverstanden. Biogas uit afvalwater en biogas uit GFT-afval kun je bijvoorbeeld beter verbranden dan in het milieu loslaten. Het biogas zelf zorgt namelijk voor meer klimaatverandering dan het restproduct van de verbranding. De energie die vrijkomt bij de verbranding kun je vervolgens gebruiken voor het verwarmen van je huis of het laten rijden van bussen.

Dat neemt niet weg dat er momenteel veel mis is met zowel regelgeving rondom het gebruik van biomassa als de herkomst van vormen van biomassa. Een kleine opsomming:

De uitstootnormen van een biomassacentrale zijn op dit moment soepeler dan die van een kolencentrale.

Biomassa uit de regio is inmiddels vergeven, waardoor biomassa van verder weg aangevoerd dient te worden.

Er is nog geen goed certificeringssysteem om de herkomst van biomassa te achterhalen. Hierdoor is soms onduidelijk waar de biomassa vandaan komt en is het zelfs mogelijk dat hele bomen uit de VS gebruikt zijn om hier warmte of elektriciteit te produceren.

Het gebruik van houtige biomassa kan voor ecologische natuurschade zorgen omdat deze vaak niet uit een duurzaam beheerde omgeving afkomstig is.

De koolstof die bij de verbanding van hout vrijkomt in de vorm van CO2 heeft vaak tientallen jaren nodig om opnieuw in die vorm te worden vastgelegd. Garanties dat nieuwe bomen de tijd krijgen om zich op die plekken te ontwikkelen ontbreken vaak, maar misschien belangrijker nog: deze tijd hebben we midden in deze klimaatcrisis niet!

De Partij voor de Dieren heeft het onderwerp terecht geagendeerd. Het leeft onder inwoners van de stad en het is belangrijk om hier duidelijkheid over te scheppen. Wat in het voorstel ontbrak is een goede definitie van de biomassa die verboden wordt. Daan Moerkerk: “Foute biomassa moeten we tegenhouden, goede biomassa is juist nodig in de strijd tegen klimaatverandering.” In het voorstel staat op aandringen van GroenLinks nu een heldere definitie.

Als er in de toekomst veel meer bos is (waardoor er meer resthout over blijft) en er betere, veel strengere regels zijn kan er wellicht opnieuw over gesproken worden. Tot die tijd is het, zeker vanuit de lokale politiek, verstandiger om de pijlen te richten op andere vormen van hernieuwbare energie.

Nog steeds ruimte voor commerciële activiteiten in kwetsbaar Twiske

SP SP GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Noord-Holland 11-03-2020 09:01

SP, GroenLinks en Partij voor de Dieren hebben tevergeefs geprobeerd om het Twiske beter te beschermen tegen commerciële activiteiten. Ook de aanpak van fouten in de vergunningverlening en handhaving kreeg niet de steun van Provinciale Staten. SP-statenlid Remine Alberts: “Heel treurig, dat er nog steeds toegestaan wordt om festivals in dit Natura2000-gebied te houden. Er valt niet te marchanderen met de regels die daarvoor gelden.”

Bij de bespreking van de zienswijze op het ambitiedocument voor Twiske-Waterland benadrukte de SP dat de provincie haar verantwoordelijkheid moet nemen als beschermer van de natuur en niet moet zwichten voor de druk van festivalondernemers. Tot op heden werden de regels voor het Natura2000-gebied stelselmatig genegeerd. Natuurverstorende activiteiten zijn daar uit den boze. Verantwoordelijk gedeputeerde Jack van der Hoek (D66) ontkende dat die in het gebied gehouden worden. “We houden ons netjes aan de regels.” Daarmee ging hij voorbij aan het feit dat een festival middenin het broedseizoen (Lentekabinet) gewoon een vergunning kreeg en krijgt, wat volgens de Natura2000-regels gewoon niet mag.

De enige aanpassing op de zienswijze kwam door een voorstel van SP en GroenLinks waardoor commerciële overnachtingen in het gebied kunnen worden tegengehouden.

Het is nu aan het bestuur van het Recreatieschap Twiske-Waterland om iets met de zienswijze te doen. Andere deelnemers aan het Recreatieschap, zoals Landsmeer, Oostzaan en Amsterdam hebben in hun zienswijze wel al laten weten tegen grootschalige commerciële activiteiten te zijn. De provincie heeft in haar zienswijze niet zover willen gaan. Daarom kon de SP-Noord-Holland niet voor de zienswijze stemmen.

 

Een aantal andere artikelen over Het Twiske:

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2020/02/natuur-boven-alles

https://noord-holland.sp.nl/nieuws/2020/02/groeiend-verzet-tegen-commercialisering-van-het-twiske

Hier tref je ons onderzoek onder honderden gebruikers van Het Twiske. Hierin blijkt dat vrijwel niemand zit te wachten op meer commercie en grotere festivals. Men wil rustig van de natuur kunnen genieten en wenst dat er juist meer in wordt geïnvesteerd. "Het Twiske. De bezoekers aan het woord" (PDF)

Partij voor de Dieren wil forse verhoging vlieg­be­lasting

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-03-2020 00:00

De Partij voor de Dieren pleit voor een fors hogere vliegbelasting. Het huidige regeringsvoorstel van een vliegbelasting van 7 euro per ticket is veel te laag om een serieus effect te hebben. Kamerlid Lammert van Raan wil de belasting verhogen naar minimaal 90 euro. Dit brengt de Nederlandse belasting ook meer in lijn met de Britse vliegtaks. Van Raan: “Het is onbegrijpelijk dat in tijden van de klimaatcrisis de Nederlandse regering opnieuw de luchtvaart ontziet. 7 euro per ticket is een lachertje. We moeten duidelijke keuzes maken: voor vliegtickets in de economy class komt er 90 euro bij; voor businessclass tickets 200 euro.” Daarnaast doet de Partij voor de Dieren voorstellen om vracht zwaarder te belasten en wordt er een belasting van 600 euro ingevoerd op mensen die een privéjet nemen. Maar daar zal het wat Van Raan betreft niet bij blijven. “Hogere vliegbelastingen zijn slechts een onderdeel van het totaalpakket. Om de luchtvaart binnen de grenzen van klimaat, leefomgeving en veiligheid te houden, zijn er naast deze prijsprikkels nog veel meer maatregelen nodig.” In aanvulling op de vliegbelasting vindt Van Raan dat ook kerosine moet worden belast, dat de havengelden van Schiphol omhoog moeten, dat er een absoluut maximum moet komen aan de CO2 die de luchtvaart mag uitstoten en dat het aantal start- en landingsrechten fors moet worden ingeperkt. De opbrengsten van de vliegbelasting moeten volgens Van Raan ten goede komen aan de ontwikkeling van het spoor. “Op deze manier snijdt het mes aan twee kanten. Korte vluchten worden in ons voorstel relatief zwaar belast, zodat mensen eerder naar alternatieven zoals de trein zullen omzien. Vervolgens moeten de opbrengsten van de vliegbelasting gebruikt worden om die trein ook echt aantrekkelijker te maken.”

schaderegeling kleine gasvelden

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Friesland 04-02-2020 09:27

Samen met GrienLinks, FNP en Partij voor de dieren heeft Statenlid Hanneke Goede schriftelijke vragen gesteld over de schaderegeling kleine gasvelden: In de Friese gemeenschap is al langere tijd grote onrust over plannen voor nieuwe, meer of langere gaswinning vanuit de in totaal 68 Friese gasvelden. Centraal geluid in dit brede verzet zijn de zorgen over veiligheid en het ontbreken van een goede schaderegeling. Zowel de provincie, als Friese gemeenten als inwoners dringen al lange tijd aan op een goede regeling. In het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning is in 2016 de Tweede Kamer opgeroepen om de omkering van bewijslast in te voeren voor mijnbouwschade als gevolg van gas- en zoutwinning voor alle winningsgebieden in Nederland. Eind vorig jaar nam de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op haar jaarvergadering een motie aan waarin zij pleit voor invoering van de omgekeerde bewijslastregeling. Ook topman Theodor Kockelkoren van het Staatstoezicht op de Mijnen pleitte vorig jaar voor toepassing van de omgekeerde bewijslast in andere provincies dan Groningen waar meerdere ondergrondse activiteiten tegelijk plaatsvinden. In adviezen over gaswinning haalt de Provincie dit ook vaak aan. Inmiddels ligt er een voorstel van de Minister waarin die omgekeerde bewijslast niet is opgenomen. Dit voorstel wordt op 6 februari 2020 in de Tweede Kamer behandeld. In berichten in de Friese media lijkt het als of het college zich neerlegt bij de voorgestelde regeling waarin de omkering van de bewijslast niet is opgenomen.

De vragen: 1. Onderschrijft het college het standpunt zoals verwoord in op het congres van de VNG aangenomen motie ten aanzien van de omkering van de bewijslast voor mijnbouwschade? 2. Is het college met ons van mening dat de schaderegeling voor het grote gasveld in Groningen op dezelfde uitgangspunten gebaseerd moet zijn als de regeling die geldt voor kleine gasvelden, Zo nee, welke motieven liggen er aan te grondslag om in te kunnen stemmen met verschillende regelingen voor grote en kleine gasvelden? 3. Uit onderzoeken blijkt dat ook bij kleine gasvelden de kans op aardbevingen aanwezig is. Kunt u aangeven vanaf welke aardbevingskracht schade aan huizen kan optreden en hoe groot de kans is dat dergelijke bevingen bij de Friese gasvelden op zullen treden. 4. Kunt u per gasveld aangeven hoe groot het college de kans acht dat schade aan huizen en andere bouwwerken zal optreden? 5. De input voor de modellen waarmee de risico’s worden bepaald is veelal afkomstig van de aanvrager van de vergunningen. Er worden regelmatig twijfels geuit aan de objectiviteit en betrouwbaarheid van deze informatie. Kunt u aangeven of, en zo ja, hoe deze informatie onafhankelijk wordt getoetst en de betrouwbaarheid van de gegevens wordt geverifieerd? 6. Vergunninghouders zijn de afgelopen jaren regelmatig op de vingers getikt omdat de vergunningsvoorwaarden niet worden nageleefd. Kan het college actie ondernemen om dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen? Is het college bereid om bij het Staatstoezicht op de Mijnen aan te dringen op verscherpte inspecties en een adequate naleving van de vergunningsvoorwaarden? 7. Via Omrop Fryslân hebben wij gedeputeerde Hoogland afgelopen vrijdag horen zeggen zich voorlopig neer te leggen bij de voorgestelde schaderegeling voor de kleine gasvelden. Dit verbaast ons, want het voorstel is niet waar uitdrukkelijk om is gevraagd. Onderschrijft het college deze uitspraken en waarom wordt hierbij afgeweken van de eerdere voorstellen? 8. Wat heeft u gedaan om in aanloop naar het voorstel dat a.s. donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld het standpunt van de Provincie Fryslân klip en klaar duidelijk te maken, namelijk de uitdrukkelijke wens voor opname van omgekeerde bewijslast? 9. Bent u bereid voor donderdag 6 februari 2020 aan de Tweede Kamer duidelijk te maken dat de provincie Fryslân niet kan instemmen met het ontbreken van de bepalingen ten aanzien van de omgekeerde bewijslast?  GrienLinks Jochem Knol FNP Wopke Veenstra SP Hanneke Goede PvdD Rinie van der Zanden

Hoge Raad houdt Urgenda-uitspraak in stand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2019 00:00

Vanochtend om elf uur deed de Hoge Raad een historische uitspraak voor het klimaat door de Urgenda-uitspraak in stand te houden. Met de uitspraak is het vonnis definitief en is de staat verplicht de uitstoot van broeikasgassen voor het einde van 2020 met ten minste 25 procent te verminderen ten opzichte van 1990. De Partij voor de Dieren zal de druk op het klimaatbeleid van het kabinet maximaal blijven opvoeren . “De Staat schendt zijn zorgplicht, houdt zich niet aan de wet en komt daar niet mee weg," zegt fractievoorzitter Esther Ouwehand. "De tijd van fossiele politiek is voorbij." De uitspraak van de Hoge Raad betekent dat het kabinet in zeer korte tijd grote stappen moet nemen om de CO2-uitstoot te reduceren. Om het doel te halen zullen kolencentrales dicht moeten, de bio-industrie aangepakt moeten worden, woningen versneld verduurzaamd, en de luchtvaart zal moeten krimpen. Recent stelde het PBL de prognose voor de uitstoot bij huidig beleid bovendien nog verder naar beneden bij naar een reductie van 20-21% in 2020, waar eerder 23% werd verwacht en 25% het absolute minimum is. Het kabinet zal dus extra hard aan de slag moeten. Voor verschillende aangenomen maar nog niet uitgevoerde moties van de Partij voor de Dieren (zie hieronder) is de Urgenda-uitspraak direct relevant. Met deze moties moet het kabinet veel meer maatregelen nemen dan het nu doet. Bovendien zal ze haar eigen criteria moeten loslaten die ze nu nog aanvoert om maatregelen niet te nemen. "Jongeren wereldwijd worden in de steek gelaten door politici en CEOs die weigeren actie te ondernemen, of nog erger: die doen alsof ze actie ondernemen," zegt Tweede Kamerlid Lammert van Raan. "Geen wonder dat steeds meer mensen de straat op gaan, dat de burgerlijke ongehoorzaamheid groeit. Het klimaat onderhandelt niet. Partij voor de Dieren zal blijven aanjagen en de druk maximaal blijven opvoeren." Motie Thieme : verzoekt de regering, een uiterste inspanning te leveren om het reductiedoel voor broeikasgassen in 2020 te halen (19 september 2019, Algemene Politieke Beschouwingen); Motie Van Raan (Nog niet uitgevoerd): verzoekt de regering, het risico te minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist zou worden (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting); Motie Van Raan/Thieme: verzoekt de regering, alle door Urgenda geïnventariseerde maatregelen serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (juli 2019, debat over het pakket aan klimaatmaatregelen Klimaatakkoord & Urgenda); Motie Van Raan : verzoekt de regering, ook de door Urgenda gepresenteerde uitbreidingen van dit 40-puntenplan serieus te nemen en de Kamer per maatregel te informeren over de afwegingen om deze wel of niet te nemen (27 november 2019, debat over de Urgenda-begroting).

Ook Nederland moet klimaat­nood­toe­stand uitroepen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-11-2019 00:00

Na diverse landen en steden wereldwijd, heeft nu ook het Europees parlement de klimaatnoodtoestand uitgeroepen. Daarmee geeft de EU een krachtig signaal af dat er een maximale, gezamenlijke inspanning nodig is om de opwarming van de Aarde zoveel mogelijk te beperken. Een signaal dat ook Nederland zou moeten afgeven, vindt de Partij voor de Dieren. Dinsdag 3 december stemt de Tweede Kamer over een PvdD-voorstel om ook in ons land de extreme urgentie van de klimaatproblemen officieel te erkennen. Kamerlid Lammert van Raan diende twee moties in waarmee hij de regering vraagt de noodtoestand uit te roepen: niet alleen voor het klimaat maar ook voor de biodiversiteit , die door de huidige zesde uitstervingsgolf ernstig onder druk staat. Van Raan deed dit tijdens het debat met minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) over extra maatregelen om het Urgenda-doel te halen: 25 procent reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2020. Zorgplicht Al in 2018 heeft de rechter bij het Urgenda-vonnis uitgesproken dat de Staat haar zorgplicht schendt en ons land moet beschermen tegen de klimaatcrisis. In plaats van die zorgplicht alsnog na te komen met extra maatregelen koos het kabinet voor gevaarlijk uitstelgedrag door in hoger beroep en cassatie te gaan, waaraan op 20 december een einde komt als de hoogste rechters uitspraak doen. Dat uitstelgedrag maakt 2019 tot een verloren jaar voor het klimaat. Om die verloren tijd goed te maken reikte Van Raan minister Wiebes elf voorstellen aan waarmee het Urgenda-doel gerealiseerd kan worden. Waaronder het voorstel om 5 miljard euro extra vrij te maken voor een stevige krimp van de intensieve veehouderij, voor het versneld afsluiten van kolencentrales, voor het vergroenen van daken en voor de verduurzaming van woningen en gebouwen. Van Raan: “Jongeren gingen ook vandaag weer massaal de straat op tegen het falende klimaatbeleid. Toch durft het kabinet opnieuw een ‘na-ons-de-zondvloed-begroting’ te presenteren waarmee we de overeengekomen klimaatdoelen niet gaan halen. Het kabinet neemt daarmee een onverantwoord risico met de gezondheid en veiligheid van de Nederlandse bevolking, waarvan een groot deel onder de zeespiegel woont. Hoogste tijd om deze dreiging serieus te nemen en de klimaatnoodtoestand uit te roepen. Maar ook om de daad bij het woord te voegen en alle maatregelen door te voeren die nodig zijn om het Urgenda-doel te halen.” De Partij voor de Dieren drong al eerder aan op het uitroepen van de klimaatnoodtoestand . Ook diende de Tweede Kamerfractie van de PvdD 17 voorstellen in om de tandeloze Klimaatwet te repareren. Omdat deze reparatievoorstellen zijn verworpen komt Lammert van Raan binnenkort met een écht stevige Klimaatwet 1.5 .

Veel wijzi­gings­voor­stellen voor begroting 2020-2023

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 12-11-2019 00:00

In de begroting voor 2020-2023 zien wij onvoldoende de urgentie terug over ons klimaat en onze natuur. En ik zie geen borging van de sociale ondergrens. Er wordt bezuinigd op de armsten in de stad, terwijl er gelijkertijd miljoenen worden gestoken in een peperdure en onnodige ringweg. Bovendien laten de grote stappen voor betere bescherming van onze natuur op zich wachten. We dienen bij deze begroting dan ook veel wijzigingsvoorstellen in, omdat er zo ontzettend veel op het spel staat. De Partij voor de Dieren ziet de huidige klimaat- en biodiversiteitcrisis als de grootste bedreiging van onze tijd. Om de haverklap verschijnt er een wetenschappelijk rapport waarin staat dat wij de laatsten zijn die het tij nog kunnen keren, maar dat daarvoor wel alle zeilen moeten worden bijgezet. Dat er drastische en radicale maatregelen nodig zijn om onze Aarde leefbaar te houden voor iedereen. Lees meer in onze bijdrage op de begroting 2020-2023.

Olie­be­drijf Shell blijft stoken... in het Rotter­damse onderwijs

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Rotterdam 11-09-2019 00:00

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het evenement Generation Discover dat begin oktober in zalencentrum Ahoy Rotterdam wordt georganiseerd. Oliebedrijf Shell is de organisator van het evenement, dat zich primair richt op leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs. Het is al de tweede keer dat Generation Discover in Rotterdam wordt georganiseerd. Die twijfelachtige eer viel ons ook al in 2017 te beurt. Shell doet naar onze mening veel te weinig om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Ze maakt geen werk van een daadkrachtig klimaatbeleid. Onze Tweede Kamerfractie heeft om die reden eerder deze maand al haar zorgen geuit bij het kabinet over de discutabele rol van Shell in de energietransitie met legio voorbeelden over de ware intenties van het bedrijf. Het is greenwashing, niets anders. Des te meer reden om te twijfelen aan de belangen van Shell zich te begeven in het onderwijsveld, zoals met Generation Discover wordt gedaan. Wij zijn bang dat het bedrijf goodwill wil kweken voor haar fossiele activiteiten en jonge mensen bewust wil beïnvloeden in hun standpuntbepaling over de noodzaak van fossiele brandstoffen in de wereld van morgen. Het is al kwalijk genoeg dat Shell haar verantwoordelijkheid niet neemt in het afbouwen van de fossiele industrie. De onderwijslobby van dit fossiele bedrijf komen daar dan nog eens bij. Aan het college van burgemeester en wethouders vragen wij of Shell een subsidie ontvangt van de gemeente Rotterdam voor de organisatie van Generation Discover. Omdat de toenmalige Rotterdamse onderwijswethouder twee jaar geleden het evenement opende, willen wij van de huidige onderwijswethouder weten of hij dat nu weer gaat doen. Zo ja, dan is dat voor de stad Rotterdam en voor toekomstige generaties een hele slechte zaak. Want Shell houdt het slechts bij woorden om het klimaat te redden. Geen daden. Tot slot willen wij ook weten of Generation Discover bijdraagt aan de onderwijsdoelen van het college van burgemeester en wethouders. Wij willen beslist niet dat een fossiel bedrijf zich mengt in publiek beleid. Shell blijft stoken. In haar raffinaderij in de haven en dus ook in het Rotterdamse onderwijs. Hoog tijd om dit te stoppen! Foto: Zalencentrum Ahoy Rotterdam, de locatie van het evenement Generation Discover